7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/86


Член 94

(предишен член 74 от ДЕО)

Всички мерки, предприети в рамките на Договорите по отношение на тарифите и условията за транспорт, вземат предвид икономическото положение на превозвачите.