7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/60


Член 31

(предишен член 26 от ДЕО)

Митата от Общата митническа тарифа се определят от Съвета, по предложение на Комисията.