7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/51


Член 4

1.   Съюзът разполага с компетентност, споделена с държавите-членки, когато Договорите му предоставят компетентност, която не се отнася до областите, посочени в членове 3 и 6.

2.   Споделената компетентност между Съюза и държавите-членки, се прилага в следните основни области:

а)

вътрешен пазар;

б)

социална политика, що се отнася до аспектите, определени в настоящия договор;

в)

икономическо, социално и териториално сближаване;

г)

селско стопанство и рибарство, с изключение на опазването на морските биологични ресурси;

д)

околна среда;

е)

защита на потребителите;

ж)

транспорт;

з)

трансевропейски мрежи;

и)

енергетика;

й)

пространство на свобода, сигурност и правосъдие;

к)

общи проблеми на сигурността в областта на общественото здраве, за аспектите, определени в настоящия договор.

3.   В областите на научните изследвания, технологичното развитие и космическото пространство Съюзът разполага с компетентност да предприема действия, и по-специално да разработва и изпълнява програми, като упражняването на тази компетентност не може да възпрепятства държавите-членки да упражняват своята компетентност.

4.   В областите на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ Съюзът разполага с компетентност да предприема действия и да води обща политика, като упражняването на тази компетентност не може да възпрепятства държавите-членки да упражняват своята компетентност.