7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/46


Член 187

Комисията може, в рамките и при условията, приети от Съвета в съответствие с разпоредбите на настоящия договор, да събира всякаква информация и да осъществява всякакви проверки, които са необходими за изпълнението на възложените й задачи.