7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/37


Член 96

Държавите-членки премахват всички ограничения, основаващи се на гражданство за достъп на граждани на държава-членка до квалифицирана работа в областта на ядрената енергетика, при спазване на ограниченията, произтичащи от основните изисквания за обществен ред, обществена сигурност и обществено здраве.

След консултации с Европейския парламент Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, която предварително иска становището на Икономическия и социален комитет, може да приема директиви във връзка с реда и условията за прилагането на настоящия член.