7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/35


Член 87

Държавите-членки, лицата или предприятията имат неограничено право на използване и употреба на специални делящи се материали, които са в тяхно владение на законно основание, при спазване на задълженията, налагани им от настоящия договор, в частност на онези, отнасящи се до контрола на сигурността, правото на избор, предоставено на Агенцията, и до здравеопазването и безопасността.