7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/35


Член 86

Специалните делящи се материали са собственост на Общността.

Правото на собственост на Общността се разпростира върху всички специални делящи се материали, които се произвеждат или внасят от държава-членка, лице или предприятие, и които подлежат на контрола на сигурността, предвиден в глава VII.