7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/31


Член 75

Разпоредбите на настоящата глава не се прилагат за задължения, свързани с обработката, преработването или получаването на руди, суровини или специални делящи се материали, които са поети от:

а)

няколко лица или предприятия, когато материалът следва да бъде върнат на лицето или предприятието, след като е бил обработен, преработен или получен; или

б)

лице или предприятие, международна организация, гражданин на трета държава, когато материалът е бил обработен, преработен или получен извън Общността, и впоследствие е бил върнат на съответното лице или организация; или

в)

лице или предприятие, международна организация, гражданин на трета държава, когато материалът е бил обработен, преработен или получен в Общността и впоследствие е бил върнат или на първоначалната организация, или на гражданин, или на друг получател, който по подобен начин се намира извън Общността и е бил посочен от тази организация или гражданин.

Въпреки това заинтересованите лица или предприятия трябва да уведомяват Агенцията за съществуването на такива задължения, а веднага след подписването на договорите — за количеството на материала, който е предмет на тези движения. Комисията може да предотврати изпълнението на задълженията, посочени в буква б), ако счита че преработването или получаването не могат да се осъществят ефикасно и безопасно без претърпяване на загуба на материал във вреда на Общността.

Материалите, за които се отнасят тези задължения подлежат на териториите на държавите-членки на мерки за контрол, предвидени в глава VII. Въпреки това, разпоредбите на глава VIII не се прилагат спрямо специалните делящи се материали, за които се отнасят задълженията, посочени в буква в).