7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/20


Член 38

Комисията отправя препоръки до държавите-членки относно нивото на радиоактивност във въздуха, водата и почвата.

В спешни случаи Комисията приема директива, която изисква от съответната държава-членка да вземе в срок, посочен от Комисията, всички необходими мерки за предотвратяване превишаването на основни стандарти и осигуряване спазването на разпоредбите.

Ако въпросната държава не спази директивата на Комисията в определения срок, Комисията или която и да е заинтересована държава-членка може незабавно, чрез дерогация от разпоредбите на членове 258 и 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да сезира незабавно Съда на Европейския съюз.