7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/8


Член 6

За да насърчи осъществяването на изследователските програми, които са й били съобщени, Комисията може:

а)

да осигури финансова помощ в рамките на изследователските договори, без да предлага субсидии;

б)

да предоставя безплатно или срещу заплащане всякакви суровини или специални делящи се материали, с които разполага;

в)

да предоставя на разположение на държавите-членки, лицата или предприятията безплатно или срещу заплащане съоръжения, оборудване или експертна помощ;

г)

да поощрява съвместното финансиране от страна на заинтересовани държави-членки, лица и предприятия.