26.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 326/1


КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЯЛ V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА И СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

ГЛАВА 2

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

(предишен член 12 от ДЕС)

Съюзът провежда общата външна политика и политика на сигурност, като:

а)

определя общите насоки;

б)

приема решения, които определят:

i)

действията, които Съюзът следва да предприеме;

ii)

позициите, които Съюзът следва да заеме;

iii)

реда и условията за прилагане на решенията, посочени в подточки i) и ii);

и

в)

укрепва системното сътрудничество между държавите-членки за провеждането на тяхната политика.