26.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 326/1


КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЧАСТ ТРЕТА

ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА

ДЯЛ VII

ОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА, ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И СБЛИЖАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА

ГЛАВА 1

ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА

РАЗДЕЛ 1

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Член 101

(предишен член 81 от ДЕО)

1.   Забраняват се като несъвместими с вътрешния пазар всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията между държавите-членки и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, и в частност такива, които:

а)

пряко или косвено определят покупни или продажни цени или други условия на търговията;

б)

ограничават или контролират производството, пазарите, технологичното развитие или инвестициите;

в)

осъществяват подялба на пазари или на доставчици;

г)

прилагат различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски партньори, като по този начин ги поставят при сравнително по-неблагоприятни условия;

д)

поставят сключването на договорите в зависимост от приемането на допълнителни задължения, които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.

2.   Всички споразумения или решения, които са забранени в съответствие с настоящия член, са нищожни.

3.   Разпоредбите на параграф 1 могат да бъдат обявени за неприложими по отношение на:

всяко споразумение или определен вид споразумения между предприятия;

всяко решение или определен вид решения на сдружения на предприятия;

всяка съгласувана практика или определен вид съгласувани практики,

които допринасят за подобряване на производството или разпространението на стоки или за развитието на техническия или икономическия прогрес, като при това предоставят на потребителите справедлив дял от получените ползи, без:

а)

да налагат на участващите предприятия ограничения, които не са абсолютно необходими за постигането на тези цели;

б)

да дават възможност на такива предприятия да елиминират конкуренцията по отношение на съществена част от съответните стоки.