26.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 326/1


КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЧАСТ ПЪРВА

ПРИНЦИПИ

ДЯЛ I

КАТЕГОРИИ И ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪЮЗА

Член 3

1.   Съюзът разполага с изключителна компетентност в следните области:

а)

митнически съюз;

б)

установяване на правила относно конкуренцията, необходими за функциониране на вътрешния пазар;

в)

парична политика на държавите-членки, чиято парична единица е еврото;

г)

опазване на морските биологични ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството;

д)

обща търговска политика.

2.   Съюзът разполага също с изключителна компетентност за сключване на международни споразумения, когато това е предвидено в законодателен акт на Съюза или е необходимо, за да му позволи да упражнява своята вътрешна компетентност, или доколкото може да засегне общите правила или да промени техния обхват.