12008E267

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ ШЕСТА: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ - ДЯЛ I: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ - Глава 1: Институции - Раздел 5: Съд на Европейския съюз - Член 267 (предишен член 234 от ДЕО)

Официален вестник n° 115 , 09/05/2008 стр. 0164 - 0164


Член 267

(предишен член 234 от ДЕО)

Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася преюдициално относно:

а) тълкуването на настоящия договор;

б) валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза;

Когато такъв въпрос бъде повдигнат пред юрисдикция в държава-членка, тази юрисдикция би могла, ако счита, че по този въпрос е необходимо решение, за да бъде постановено нейното решение, да поиска от Съда на Европейския съюз да се произнесе.

Когато такъв въпрос е повдигнат по висящо дело пред национална юрисдикция на дадена държава, чиито решения не подлежат на обжалване съгласно националното право, тази юрисдикция е длъжна да сезира Съда на Европейския съюз.

Ако такъв въпрос бъде повдигнат по висящо дело пред национален съдебен орган във връзка със задържано лице, Съдът на Европейския съюз се произнася в най-кратък срок.

--------------------------------------------------