12008E191

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ ТРЕТА: ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА - ДЯЛ XX: ОКОЛНА СРЕДА - Член 191 (предишен член 174 от ДЕО)

Официален вестник n° 115 , 09/05/2008 стр. 0132 - 0133


Член 191

(предишен член 174 от ДЕО)

Политиката на Съюза в областта на околната среда допринася за осъществяването на следните цели:

- опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда;

- защита на здравето на хората;

- разумно и рационално използване на природните ресурси;

- насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, и по-специално борбата с изменението на климата..

2. Политиката на Съюза в областта на околната среда има за цел постигането на високо равнище на защита, като взема предвид различното състояние на регионите в рамките на Съюза. Тя се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа "замърсителят плаща".

В този контекст мерките за хармонизиране, които отговарят на изискванията за защита на околната среда включват, когато това е необходимо, клауза за нейното опазване, която разрешава на държавите-членки да приемат временни мерки, основаващи се на околната среда, а не на икономически причини, и които са подчинени на процедура на контрол от страна на Съюза.

3. При разработването на своята политика в областта на околната среда, Съюзът отчита:

- наличните научни и технически данни;

- природните условия в различните области на Съюза;

- потенциалните ползи и разходите при действие или бездействие;

- икономическото и социалното развитие на Съюза като цяло и балансираното развитие на нейните региони;

В рамките на съответните области на тяхната компетентност Съюзът и държавите-членки сътрудничат с трети страни и с компетентни международни организации. Мерките за сътрудничество със Съюза могат да бъдат включвани в споразумения между Съюза и трети заинтересовани страни.

Предходната алинея не засяга компетентността на държавите-членки да водят преговори в рамките не международни организации и да сключват международни споразумения.

--------------------------------------------------