12008E103

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ ТРЕТА: ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА - ДЯЛ VII: ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ, ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА - Глава 1: Правила на конкуренция - Раздел 1: Правила, приложими по отношение на предприятията - Член 103 (предишен член 83 от ДЕО)

Официален вестник n° 115 , 09/05/2008 стр. 0089 - 0090


Член 103

(предишен член 83 от ДЕО)

1. Регламентите или директивите, необходими за прилагането на принципите, залегнали в членове 101 и 102, се приемат от Съвета, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент.

2. Регламентите или директивите, посочени в параграф 1, са предназначени в частност:

а) да гарантират спазването на забраните, предвидени в член 101, параграф 1 и член 102, като предвидят глоби и периодични парични санкции;

б) да предвидят подробни правила за прилагането на член 101, параграф 3, като се вземе предвид необходимостта да се осигури от една страна ефективен контрол, и от друга опростяването на административните процедури в максималната възможна степен;

в) да се определят, ако съществува необходимост от това в различните отрасли от икономиката, обхвата на приложение на членове 101 и 102;

г) да определят съответните функции на Комисията и на Съда на Европейския съюз, при прилагането на разпоредбите на настоящия параграф;

д) да определят отношението между националните законодателства и разпоредбите на настоящия раздел или приетите въз основа на настоящия член разпоредби.

--------------------------------------------------