12008E021

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ ВТОРА: НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА - Член 21 (предишен член 18 от ДЕО)

Официален вестник n° 115 , 09/05/2008 стр. 0057 - 0057


Член 21

(предишен член 18 от ДЕО)

1. Всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите-членки при спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване.

2. Ако се окаже необходимо Съюзът да предприеме действия за постигането на тази цел и Договорите не са предвидили необходимите правомощия, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да приемат разпоредби с оглед улесняване на упражняването на правата, посочени в параграф 1.

3. За същите цели като посочените в параграф 1, и доколкото Договорите не предвиждат правомощия за тази цел, Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, може да приема мерки в областта на социалната сигурност или социалната закрила. Съветът действа с единодушие след консултация с Европейския парламент.

--------------------------------------------------