12008E005

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ ПЪРВА: ПРИНЦИПИ - ДЯЛ I: КАТЕГОРИИ И ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪЮЗА - Член 5

Официален вестник n° 115 , 09/05/2008 стр. 0052 - 0052


Член 5

1. Държавите-членки координират своите икономически политики в рамките на Съюза. За тази цел Съветът приема мерки, и по-специално общите насоки на тези политики.

Прилагат се специфични разпоредби спрямо държавите-членки, чиято парична единица е еврото.

2. Съюзът предприема мерки, за да гарантира координирането на политиките по заетостта на държавите-членки, и по-специално чрез определяне на основните насоки на тези политики.

3. Съюзът може да предприема инициативи, за да гарантира координирането на социалните политики на държавите-членки.

--------------------------------------------------