12007P018

Харта на основните права на Европейския съюз - ДЯЛ II - СВОБОДИ - Член 18 - Право на убежище

Официален вестник n° 303 , 14/12/2007 стр. 0006 - 0006


Член 18

Право на убежище

Правото на убежище се гарантира при спазване на правилата на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците и в съответствие с Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз (наричани по-нататък "Договорите").

--------------------------------------------------