12005SA042

Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ВРЕМЕННИ РАЗПОРЕДБИ - ДЯЛ IV:ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ - Член 42

Официален вестник n° L 157 , 21/06/2005 стр. 0217 - 0217


Член 42

Ако са необходими преходни мерки, за да се улесни преходът от съществуващия в България и Румъния режим към такъв, произтичащ от прилагането на ветеринарните, фитосанитарните и гарантиращите безопасността на храните правила на Общността, такива мерки се приемат от Комисията съгласно съответните процедури, както те са определени в приложимото законодателство. Тези мерки се приемат за период от три години след датата на присъединяване и тяхното прилагане се ограничава до този период.

--------------------------------------------------