02021R2268 — BG — 14.07.2022 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

▼C2

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2268 НА КОМИСИЯТА

от 6 септември 2021 година

за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията, по отношение на основната методика и представянето на сценариите за резултатите, представянето на разходите и методиката за изчисляване на обобщените показатели за разходите, представянето и съдържанието на информацията за резултатите за минали периоди и представянето на разходите при пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), при които се предлага набор от инвестиционни варианти, както и по отношение на съобразяването на преходния режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета създатели на ПИПДОЗИП, предлагащи дялове от фондове като инвестиционни варианти за базов инструмент, с удължения преходен режим по същия член

(текст от значение за ЕИП)

▼B

(ОВ L 455I, 20.12.2021 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/975 НА КОМИСИЯТА от 17 март 2022 година

  L 167

35

24.6.2022


Поправен със:

 C1

Поправка, ОВ L 029, 10.2.2022, стp.  46 (2021/2268)

►C2

Поправка, ОВ L 115, 13.4.2022, стp.  187 (2021/2268)
▼B

▼C2

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2268 НА КОМИСИЯТА

от 6 септември 2021 година

за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията, по отношение на основната методика и представянето на сценариите за резултатите, представянето на разходите и методиката за изчисляване на обобщените показатели за разходите, представянето и съдържанието на информацията за резултатите за минали периоди и представянето на разходите при пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), при които се предлага набор от инвестиционни варианти, както и по отношение на съобразяването на преходния режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета създатели на ПИПДОЗИП, предлагащи дялове от фондове като инвестиционни варианти за базов инструмент, с удължения преходен режим по същия член

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 се изменя, както следва:

(1) 

член 1 се изменя, както следва:

а) 

в първия параграф се добавят следните букви е) — и):

„е) 

когато за правни, административни или маркетингови цели създателят на ПИПДОЗИП е част от група дружества – наименованието на групата;

ж) 

когато ПИПДОЗИП е под формата на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) или алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) – идентификационните данни на ПКИПЦК или АИФ, като се посочи ясно неговият клас акции или инвестиционно подразделение;

з) 

сведения за лиценза, когато е приложимо;

и) 

когато ПИПДОЗИП е под формата на ПКИПЦК, управлявано от управляващо дружество, както е определено в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО, или инвестиционно дружество по смисъла на член 27 от същата директива (общо наричани „управляващо дружество на ПКИПЦК“), което по силата на член 16 от посочената директива упражнява права по отношение на това ПКИПЦК, или е под формата на АИФ, управлявано от лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), което по силата на членове 31, 32 и 33 от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( *1 ) упражнява права по отношение на този АИФ – специална информация за този факт.

б) 

добавя се следният параграф:

„За целите на първи параграф, буква ж), при наличието на инвестиционно подразделение или клас акции, наименованието на ПКИПЦК или АИФ следва наименованието на подразделението или класа акции. Ако има код за идентифициране на ПКИПЦК, инвестиционното подразделение или класа акции, този код съставлява част от идентификационните данни на ПКИПЦК или АИФ.“;

(2) 

член 2 се изменя, както следва:

а) 

вмъкват се следните параграфи 2а, 2б и 2в:

„2а.  

Когато ПИПДОЗИП е под формата на ПКИПЦК или АИФ, в информацията в раздела „Какъв е този продукт?“ на основния информационен документ се описват следните основни характеристики на ПКИПЦК или АИФ, за които непрофесионалният инвеститор трябва да бъде уведомен, дори когато тези характеристики не са част от посоченото в член 68 от Директива 2009/65/ЕО описание в проспекта на ПКИПЦК на целите и инвестиционната политика, нито от посоченото в член 23, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС описание на инвестиционната стратегия и цели на АИФ:

а) 

основните категории допустими финансови инструменти, в които се инвестира;

б) 

възможността за непрофесионалния инвеститор да изкупува обратно при поискване дялове на ПКИПЦК или АИФ, като се посочи честотата на търгуване с дялове или, когато е приложимо, че няма такава възможност за обратно изкупуване при поискване;

в) 

дали ПКИПЦК или АИФ преследва дадена цел по отношение на промишлен, географски или друг пазарен сектор или на определени категории активи;

г) 

дали ПКИПЦК или АИФ дава право на избор по отношение на предстоящите конкретни инвестиции, дали този подход включва или предполага използването на референтен показател и ако е така – кой е този показател;

д) 

дали приходите от дивиденти се разпределят или реинвестират.

За целите на първа алинея, буква г), когато се използва референтен показател се посочва позволената степен на отклонение от него и дали ПКИПЦК или АИФ преследва цел по отношение на резултатите на даден индекс.

2б.  

Посочените в параграф 2а сведения включват, когато е приложимо:

а) 

когато ПКИПЦК или АИФ инвестира в дългови ценни книжа се посочва дали те са емитирани от дружества, правителства или други субекти, както и изискваният минимален рейтинг – когато има такъв;

б) 

когато ПКИПЦК или АИФ е структуриран фонд се обясняват възможно най-просто всички елементи, необходими за правилното разбиране на механизма на изплащане на доходите и на факторите, които се очаква да обуславят резултатите, като ако е необходимо се препраща към сведенията за съответния алгоритъм и неговото функциониране, съдържащи се в проспекта на ПКИПЦК или в описанието на инвестиционната стратегия или целите на АИФ;

в) 

когато изборът на активите е обвързан с определени критерии като например „ръст“, „стойност“ и „високи дивиденти“, тези критерии се разясняват;

г) 

когато се използват определени техники за управление на активите – хеджиране, арбитраж, ливъридж и др., възможно най-просто се обясняват факторите, които се очаква да обуславят резултатите на ПКИПЦК или АИФ.

2в.  

В посочените в параграфи 2а и 2б сведения се разграничават широките инвестиционни категории, посочени в параграф 2а, букви а) и в) и в параграф 2б, буква а), и посоченият в параграф 2а, буква г) и в параграф 2б, букви б), в) и г) подход към тези инвестиции, възприет от управляващото дружество на ПКИПЦК или от ЛУАИФ.

Разделът „Какъв е този продукт?“ на основния информационен документ може да съдържа сведения извън изброените в параграфи 2а и 2б, ако те са необходими, за да се опишат по подходящ начин целите и инвестиционната политика на ПКИПЦК или АИФ – например описание на инвестиционната стратегия на ПКИПЦК или АИФ.“;

б) 

добавят се следните параграфи 6 и 7:

„6.  
Когато ПИПДОЗИП е под формата на ПКИПЦК или АИФ, посоченото в приложения II и III към настоящия регламент установяване и обяснение на рисковете е съобразено с вътрешния процес на установяване, измерване, управление и наблюдение на риска, който процес е приет от управляващото дружество на ПКИПЦК съгласно Директива 2009/65/ЕО или от ЛУАИФ – съгласно Директива 2011/61/ЕС. Когато управляващо дружество управлява повече от едно ПКИПЦК или ЛУАИФ – повече от един АИФ, установяването на рисковете и тяхното разясняване се излагат по съгласуван начин.
7.  

Когато ПИПДОЗИП е под формата на ПКИПЦК или АИФ, разделът „Какъв е този продукт?“ на основния информационен документ съдържа следните сведения за всяка държава членка, в която се предлага ПКИПЦК или АИФ:

а) 

наименованието на депозитара;

б) 

къде и как може да се получи допълнителна информация за ПКИПЦК или АИФ, екземпляр от проспекта на ПКИПЦК или от описанието на инвестиционната стратегия и целите на АИФ, последният годишен отчет и всеки следващ шестмесечен отчет на ПКИПЦК, посочени в член 68, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2009/65/ЕО, или последният годишен отчет на АИФ, посочен в член 22 от Директива 2011/61/ЕС, като се указва на какъв език или езици са налични тези документи и че те могат да бъдат получени безплатно;

в) 

къде и как може да се получи друга практическа информация, в т.ч. за актуалните цени на дяловете.“;

(3) 

член 5 се изменя, както следва:

а) 

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„Когато е приложимо, ясно се предупреждава за допълнителните разходи, които могат да бъдат начислявани от лицата, които предлагат ПИПДОЗИП или предоставят консултации за тези продукти.“;

б) 

параграф 3 се заменя със следното:

„3.  

В таблицата „Елементи на разходите“ в раздела „Какви са разходите?“ на основния информационен документ създателите на ПИПДОЗИП посочват обобщените показатели за следните видове разходи:

а) 

еднократните разходи – първоначалната такса и таксата за изтегляне на инвестицията;

б) 

периодичните разходи, като разходите по сделки с портфейла се обособяват от останалите периодични разходи;

в) 

допълнителните разходи – такси за постигнати резултати, начислени лихви и др.“;

в) 

параграф 4 се заменя със следното:

„4.  
Създателите на ПИПДОЗИП описват съгласно приложение VII всеки разход от таблицата „Елементи на разходите“ в раздела „Какви са разходите?“ на основния информационен документ, като посочват при какви обстоятелства и в каква степен тези разходи могат да се различават от действителните разходи на непрофесионалния инвеститор, в т.ч. как тези разходи зависят от определени инвестиционни варианти, които той избира или не.“;
(4) 

в член 8 се добавя следният параграф 3:

„3.  

За ПКИПЦК по смисъла на точка 1, буква а) от приложение VIII, АИФ по смисъла на точка 1, буква б) от същото приложение и основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, обвързани с дялове в инвестиционен фонд, по смисъла на точка 1, буква в) от същото приложение се посочва следното в раздела „Друга имаща отношение информация“ на основния информационен документ:

а) 

връзка към уебсайта или препратка към документ, където създателят на ПИПДОЗИП е публикувал в съответствие с приложение VIII информация за възвръщаемостта за минали периоди;

б) 

броят на годините, за които е представена възвръщаемостта за минали периоди.

За ПИПДОЗИП, посочени в приложение II, част 1, точка 5, които са фондове от отворен тип, и за останалите отворени за записване ПИПДОЗИП сценариите за резултатите за минали периоди се изчисляват и публикуват ежемесечно, а в раздела „Друга имаща отношение информация“ се посочва къде може да бъде намерена тази информация.“;

(5) 

заглавието на глава II се заменя със следното:

„ГЛАВА II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОСНОВНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ НА ПИПДОЗИП, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДЛАГА НАБОР ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ВАРИАНТИ“;

(6) 

в член 10 букви а) и б) се заменят със следното:

„а) 

основен информационен документ за всеки инвестиционен вариант за базов инструмент в рамките на ПИПДОЗИП, както и за ПИПДОЗИП като цяло – в съответствие с глава I, като всеки такъв документ се отнася до случая, при който непрофесионалният инвеститор избира само един инвестиционен вариант;

б) 

общ основен информационен документ, в който се описва ПИПДОЗИП в съответствие с глава I, освен ако в членове 11—14 не е посочено друго, като се посочва къде се намира специалната информация за всеки инвестиционен вариант за базов инструмент.“;

(7) 

в член 11 буква в) се заличава;

(8) 

член 12 се изменя, както следва:

а) 

в параграф 1 буква г) се заличава;

б) 

параграф 2 се заличава;

(9) 

членове 13 и 14 се заменят със следното:

„Член 13

Раздел „Какви са разходите?“ в общия основен информационен документ

Чрез дерогация от член 5, параграф 1, буква б), в раздела „Какви са разходите?“ създателят на ПИПДОЗИП посочва следното:

а) 

когато разходите на ПИПДОЗИП извън разходите за инвестиционните варианти за базов инструмент не могат да бъдат представени с една стойност, в т.ч. когато варират в зависимост от избрания инвестиционен вариант за базов инструмент:

i) 

диапазона на разходите за ПИПДОЗИП в таблиците „Разходи във времето“ и „Елементи на разходите“ в приложение VII;

ii) 

текст, в който се посочва, че разходите за непрофесионалния инвеститор варират в зависимост от инвестиционния вариант за базов инструмент;

б) 

когато разходите на ПИПДОЗИП извън разходите за инвестиционните варианти за базов инструмент могат да бъдат представени с една стойност:

i) 

тези разходи се представят отделно от диапазона на разходите за предлаганите от ПИПДОЗИП инвестиционни варианти за базов инструмент в таблиците „Разходи във времето“ и „Елементи на разходите“ в приложение VII;

ii) 

текст, в който се посочва, че общите разходи за непрофесионалния инвеститор представляват комбинация от разходите за избраните инвестиционни варианти за базов инструмент и другите свързани с ПИПДОЗИП разходи, и варират в зависимост от инвестиционните варианти за базов инструмент.

Член 14

Специална информация за всеки инвестиционен вариант за базов инструмент

Посочената в член 10, буква б) специална информация за всеки инвестиционен вариант за базов инструмент се предоставя в специален информационен документ, допълващ общия основен информационен документ. За всеки инвестиционен вариант за базов инструмент създателят на ПИПДОЗИП предоставя всички изброени по-долу елементи:

а) 

когато е приложимо, предупреждение относно техническия характер;

б) 

посочените в член 2, параграфи 2 и 3 инвестиционни цели, средства за тяхното постигане и планиран целеви пазар;

в) 

посочените в член 3 обобщени показатели и разяснения за риска, както и сценарии за резултатите;

г) 

представяне на разходите в съответствие с член 5, като се посочва дали тук спадат всички свързани с ПИПДОЗИП разходи, в случай че непрофесионалният инвеститор избере само дадения инвестиционен вариант;

д) 

за инвестиционните варианти за базов инструмент, който е ПКИПЦК по смисъла на точка 1, буква а) от приложение VIII, АИФ по смисъла на точка 1, буква б) от същото приложение или основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, обвързани с дялове в инвестиционен фонд, по смисъла на точка 1, буква в) от същото приложение, се включва информация за резултатите за минали периоди, както се изисква в член 8, параграф 3.

Информацията, посочена в букви а) — д) от настоящия параграф, следва структурата на съответните части на образеца в приложение I.“;

(10) 

вмъква се следната глава IIа:

„ГЛАВА IIа

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОСНОВНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ НА НЯКОИ ПКИПЦК И АИФ

Член 14а

Инвестиционни подразделения на ПКИПЦК или АИФ

1.  
Когато ПКИПЦК или АИФ включва две или повече инвестиционни подразделения, за всяко отделно подразделение се изготвя самостоятелен основен информационен документ.
2.  

Всеки от основните информационни документи по параграф 1 съдържа следната информация в раздела „Какъв е този продукт?“:

а) 

текст, в който се посочва, че основният информационен документ описва подразделение на ПКИПЦК или АИФ, а когато е приложимо – и че проспектът на ПКИПЦК или описанието на инвестиционната стратегия и цели на АИФ, както и периодичните доклади, са изготвени за цялото ПКИПЦК или целия АИФ, чието наименование е посочено в началото на основния информационен документ;

б) 

дали активите и пасивите на всяко подразделение са обособени по закон или не и какви са последиците от това за инвеститора;

в) 

дали непрофесионалният инвеститор има право да замени инвестицията си в дялове от едно подразделение с дялове в друго и ако е така, къде може да се осведоми за това как може да упражни това право.

3.  
Ако управляващото дружество на ПКИПЦК или ЛУАИФ начислява на непрофесионалния инвеститор такса за замяната на неговата инвестиция според предвиденото в параграф 2, буква в) и тази такса се различава от стандартната такса за покупко-продажба на дялове, таксата се посочва отделно в раздел „Какви са разходите?“ на основния информационен документ.

Член 14б

Класове акции или дялове на ПКИПЦК или АИФ

1.  
Когато ПКИПЦК или АИФ представлява повече от един клас дялове или акции, за всеки клас дялове или акции се изготвя самостоятелен основен информационен документ.
2.  
Основните информационни документи за два или повече класа на едно и също ПКИПЦК или АИФ могат да бъдат обединени в един основен информационен документ, ако последният отговаря напълно на всички изисквания за дължина, език и представяне на основния информационен документ.
3.  
Управляващото дружество на ПКИПЦК или ЛУАИФ може да избере клас, който да представлява един или повече други класове от ПКИПЦК или АИФ, при условие че изборът е обективен, ясен и не подвежда потенциалните непрофесионални инвеститори в тези други класове. При такъв случай в раздел „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?“ на основния информационен документ се разясняват съществените рискове при всеки от другите представлявани класове. Изготвеният за представителния клас основен информационен документ може да се предоставя на непрофесионалните инвеститори в другите класове.
4.  
Различните класове не се обединяват в смесен представителен клас – както е посочено в параграф 3.
5.  
Управляващото дружество на ПКИПЦК или ЛУАИФ документира кои са другите класове, представлявани от посочения в параграф 3 представителен клас, както и съображенията за този избор.
6.  
Когато е приложимо, в раздел „Какъв е този продукт?“ на основния информационен документ допълнително се посочва класът, избран за представителен, като той се обозначава по същия начин както в проспекта на ПКИПЦК или в описанието на инвестиционната стратегия и цели на АИФ.
7.  
В раздела се посочва и къде инвеститорите могат да се осведомят за другите предлагани в тяхната държава членка класове на ПКИПЦК или АИФ.

Член 14в

ПКИПЦК или АИФ като фонд на фондове

1.  
Когато ПКИПЦК инвестира значителна част от своите активи в друго ПКИПЦК или други дружества за колективно инвестиране – както е посочено в член 50, параграф 1, буква д) от Директива 2009/65/ЕО, описанието на целите и инвестиционната политика в основния информационен документ на това ПКИПЦК съдържа кратко представяне на начина, по който текущо ще се подбират другите дружества за колективно инвестиране. Когато ПКИПЦК е фонд на хедж фондове, в основния информационен документ се включва информация за купуването на АИФ от трета държава, които не са обект на надзор.
2.  
Когато АИФ инвестира значителна част от активите си в други ПКИПЦК или АИФ, параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis.

Член 14г

Захранващо ПКИПЦК

1.  

В раздел „Какъв е този продукт?“ на основния информационен документ на захранващо ПКИПЦК, както е определено в член 58 от Директива 2009/65/ЕО, се предоставят следните отнасящи се до това захранващо ПКИПЦК сведения:

а) 

текст, в който се посочва, че проспектът, основният информационен документ и периодичните отчети и счетоводни баланси на главното ПКИПЦК се предоставят при поискване на непрофесионалните инвеститори в захранващото ПКИПЦК, като се посочва как и на какви езици се предоставят;

б) 

индикация дали изброените в буква а) елементи са налични единствено на хартия или на друг траен носител и дали се плаща такса за документите, за които член 63, параграф 5 от Директива 2009/65/ЕО не изисква безплатно предоставяне;

в) 

когато държавата членка на установяване на главното ПКИПЦК е различна от тази на установяване на захранващото ПКИПЦК и когато това може да повлияе на данъчното третиране на захранващото ПКИПЦК, тези обстоятелства се посочват;

г) 

информация за дела на активите на захранващото ПКИПЦК, инвестиран в главното ПКИПЦК;

д) 

описание на целите и инвестиционната политика на главното ПКИПЦК, допълнено по целесъобразност с някой от следните елементи:

i) 

индикация, че възвръщаемостта от инвестициите на захранващото ПКИПЦК и на главното ПКИПЦК ще бъдат много близки; или

ii) 

пояснение за това как и защо възвръщаемостта от инвестициите на захранващото и на главното ПКИПЦК може да е различна.

2.  
Когато профилът риск/възвръщаемост на захранващото ПКИПЦК се отличава съществено от този на главното, този факт и причината за него се обясняват в раздел „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?“ на основния информационен документ.
3.  
Всички рискове за ликвидността и връзката между споразуменията между захранващото и главното ПКИПЦК за закупуване и за обратно изкупуване се обясняват в раздел „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?“ на основния информационен документ.

Член 14д

Структурирани ПКИПЦК или АИФ

Структурирани са ПКИПЦК или АИФ, които на предварително определени дати предоставят на непрофесионалните инвеститори доходи, изчислявани по алгоритъм и обвързани с резултатите, с реализирани ценови разлики или с други условия по отношение на финансови активи, индекси, референтни портфейли или ПКИПЦК или АИФ със сходни характеристики.“;

(11) 

в член 15, параграф 2 се добавя следната буква г):

„г) 

когато сценариите за резултатите се основават на подходящи референтни показатели или техни заместители – съобразността на тези референтни показатели или техни заместители с целите на ПИПДОЗИП.“;

(12) 

вмъква се следната глава IVа:

„ГЛАВА IVа

ПРЕПРАТКИ

Член 17а

Използване на препратки към други източници на информация

Без да се засяга член 6 от Регламент (ЕС) № 1286/2014, в основния информационен документ могат да бъдат включвани препратки към други източници на информация, в т.ч. към проспекта, годишните или шестмесечните отчети, при условие че в самия основен информационен документ се съдържат всички сведения, от които непрофесионалните инвеститори се нуждаят, за да разберат съществените елементи на инвестицията.

Позволяват се препратки към уебсайта на ПИПДОЗИП или на създателя на ПИПДОЗИП, в т.ч. към части на тези уебсайтове, където са публикувани проспектът или периодичните отчети.

Посочените в първа алинея препратки насочват непрофесионалния инвеститор към конкретната рубрика на съответния източник на информация. В основния информационен документ могат да се използват няколко различни препратки, но броят им трябва да бъде сведен до минимум.“;

(13) 

в член 18 трета алинея се заменя със следното: „Член 14, параграф 2 се прилага до 30 юни 2022 г.“;

(14) 

приложение I се заменя с приложение I към настоящия регламент;

(15) 

приложение II се изменя съобразно приложение II към настоящия регламент.

(16) 

приложение III се изменя съобразно приложение III към настоящия регламент.

(17) 

приложение IV се заменя с приложение IV към настоящия регламент;

(18) 

приложение V се заменя с приложение V към настоящия регламент;

(19) 

приложение VI се изменя съобразно приложение VI към настоящия регламент;

(20) 

приложение VII се заменя с приложение VII към настоящия регламент;

(21) 

приложение VIII към настоящия регламент се добавя като приложение VIII.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ►M1  1 януари 2023 г. ◄ Член 1, параграф 13 обаче се прилага от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗЕЦ ЗА ОСНОВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Създателите на ПИПДОЗИП се съобразяват с посочените в образеца подредба на разделите и заглавия; дължината на отделните раздели и странирането не са зададени, но максималната дължина е ограничена до три печатни страници във формат А4.Основен информационен документ

Цел

Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт, както и да го сравнявате с други продукти.

Продукт

[Наименование на продукта]

[Наименование на създателя на ПИПДОЗИП]

(когато е приложимо) [ISIN или идентификационен код на продукта (UPI)]

[уебсайт на създателя на ПИПДОЗИП]

[Позвънете на [телефонен номер] за повече информация]

[[Наименование на компетентен орган] е натоварен с надзора на [наименование на създателя на ПИПДОЗИП] във връзка с този основен информационен документ (ОИД)]

(когато е приложимо) [Този ПИПДОЗИП може да се предлага в [име на държавата членка]]

(когато е приложимо) [Наименование на управляващото дружество на ПКИПЦК] е лицензирано в [име на държавата членка] и е поднадзорно на [наименование на компетентния орган]

(когато е приложимо) [Наименование на ЛУАИФ] е лицензирано в [име на държавата членка] и е поднадзорно на [наименование на компетентния орган]

[дата на издаване на ОИД]

[Предупреждение (когато е приложимо) Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране]

Какъв е този продукт?

Вид

Срок

Цели

Целеви непрофесионален инвеститор

[Застрахователни обезщетения и разходи]

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

Риск

Описание на профила риск/възвръщаемост

Показател

Обобщен показател за риска (ОПР)

Образец за ОПР и разяснения съгласно посоченото в приложение III, в т.ч. за възможната максимална загуба: мога ли да загубя целия инвестиран капитал? Рискувам ли да поема допълнителни финансови ангажименти или задължения? Капиталът защитен ли е от пазарен риск?

Сценарии за

Образци и обяснения на сценариите - според приложение V

резултатите

Сценариите, в т.ч., когато е приложимо, информация относно условията за възвръщаемост за непрофесионалните инвеститори или относно заложената максимална възвръщаемост, както и заявление, че данъчното законодателство на държавата членка по местоживеене на непрофесионалния инвеститор може да повлияе върху нетните изплатени суми

Какво става, ако [създателят на ПИПДОЗИП] не е в състояние да изплати дължимото?

Посочва се дали има гаранционна схема, наименованието на гаранта или на оператора на схема за обезщетение на инвеститорите, както и кои рискове са покрити и кои — не.

Какви са разходите?

Посочват се и се поясняват другите такси за разпространение.

Разходи във времето

Образците и поясненията се съдържат в приложение VII.

Елементи на разходите

Образците и поясненията се съдържат в приложение VI.

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

Препоръчителен [задължителен минимален] период на държане: [x]

Информация за това дали инвестицията може да бъде изтеглена преди падежа, условията за това, в т.ч. евентуалните приложими такси и глоби. Информация за последиците от осребряване преди края на съответния срок или на препоръчителния период на държане.

Как мога да подам жалба?

Друга полезна информация

Когато е приложимо — кратко представяне на публикуваните резултати за минали периоди
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 се изменя, както следва:

1) 

Част 1 се изменя, както следва:

а) 

точка 2 се заменя със следното:

„2. 

На ПИПДОЗИП се присъжда категория MRM според следната таблица:Категория MRM

Променливост, еквивалентна на VaR (VaR-equivalent volatility — VEV)

1

< 0,5 %

2

≥ 0,5 % и < 5,0 %

3

≥ 5,0 % и < 12 %

4

≥ 12 % и < 20 %

5

≥ 20 % и < 30 %

6

≥ 30 % и < 80 %

7

≥ 80 %“;

б) 

точка 13 се заменя със следното:

„13. 

VEV се изчислява по формулата:

image

където Т е продължителността на препоръчителния период на държане в години.“;

в) 

точка 17 се заменя със следното:

„17. 

VEV се изчислява по формулата:

image

където Т е продължителността на препоръчителния период на държане в години. Ако продуктът е бил поискан или отменен преди края на препоръчителния според симулацията период на държане, при изчисляването се използва периодът в години до поискването или отмяната.“;

г) 

в член 23, буква а) подточка ix) се заменя със следното:

„ix) 

се прогнозира възвръщаемостта върху трите основни собствени вектора, изчислени в предходната стъпка, като се умножи матрицата на възвръщаемостта NxM, получена в подточка v), по матрицата на собствените вектори Мх3, получена в подточка viii);“;

2) 

В част 3 се вмъква следната точка 52а:

„52а. 

Когато създателят на ПИПДОЗИП смята, че стойността на обобщения показател за риска, отреден след комбиниране на пазарния и кредитния риск, както е посочено в точка 52, не отразява адекватно рисковете при ПИПДОЗИП, той може да я увеличи. Процесът на взимане на решение за такова увеличение се документира.“.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 се изменя, както следва:

1) 

точка 1 се заменя със следното:

„1. 

За представянето на ОПР в основния информационен документ създателите на ПИПДОЗИП използват долупосочения формат. Съответната величина трябва да е откроена както е показано, в зависимост от ОПР за ПИПДОЗИП.

image

2) 

точка 3 се заменя със следното:

„3. 

Непосредствено след ОПР се посочва продължителността на препоръчителния период на държане. Освен това в следните случаи непосредствено под ОПР се включва предупреждение, както е посочено в горния образец:

а) 

когато се смята, че рискът от ПИПДОЗИП е значително по-висок, ако периодът на държане е различен;

б) 

когато се смята, че ПИПДОЗИП е изложен на съществен ликвиден риск – независимо дали причината е от договорно естество или не;

в) 

когато се смята, че ПИПДОЗИП е неликвиден – независимо дали причината е от договорно естество или не.“;

3) 

вмъква се следната точка 6а:

„6а. 

За ПИПДОЗИП от категория 1 по смисъла на точка 4, буква б) от приложение II използваните термини за поясненията на ОПР се съобразяват при необходимост със специфичните характеристики на ПИПДОЗИП – например отсъствието на първоначален размер на инвестицията.“.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СЦЕНАРИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Брой сценарии

1. Сценариите за резултатите по настоящия регламент, които обхващат диапазона на възможната възвращаемост, са следните:

а) 

оптимистичен сценарий;

б) 

умерен сценарий;

в) 

песимистичен сценарий;

г) 

кризисен сценарий.

2. Кризисният сценарий разглежда случаите на значително неблагоприятно въздействие върху ПИПДОЗИП, които не са обхванати в песимистичния сценарий по точка 1, буква в) от настоящото приложение. Ако при сценариите за резултатите по точка 1, букви а) — в) от настоящото приложение присъстват междинни периоди, те се посочват и при кризисния сценарий.

3. Ако възвръщаемостта на инвестицията в основани на застраховане инвестиционни продукти съществено зависи от резултатите, за тези продукти се изготвя допълнителен сценарий въз основа на умерения сценарий по точка 1, буква б) от настоящото приложение.

4. Посочва се и минималната възвръщаемост на инвестицията, без да се взима предвид случаят, при който създателят на ПИПДОЗИП или дадена страна, които пряко или косвено са задължени да извършват съответни плащания на непрофесионалния инвеститор, не са в състояние да изпълнят това свое задължение.

Изчисляване на стойностите при песимистичния, умерения и оптимистичния сценарий за препоръчителния период на държане на ПИПДОЗИП от категория 2

Казус 1: ПИПДОЗИП по точка 1 от приложение VIII, с достатъчно данни за минали периоди

5. Следните правила се прилагат за ПИПДОЗИП по точка 1 от приложение VIII, при които към момента на изчисляване са удовлетворени следните критерии за брой последователни минали годишни периоди с налични данни:

а) 

над 10;

б) 

надхвърлят с пет години препоръчителния период на държане на ПИПДОЗИП.

6. Ако препоръчителният период на държане на ПИПДОЗИП не надхвърля пет години, песимистичният, умереният и оптимистичният сценарий се изчисляват за последните 10 години, считано от момента, в който се прави изчисляването. Ако препоръчителният период на държане на ПИПДОЗИП надхвърля пет години, песимистичният, умереният и оптимистичният сценарий се изчисляват за период, равен на препоръчителния период на държане плюс пет години, считано от момента, в който се прави изчисляването.

7. Изчисляването на песимистичния, умерения и оптимистичния сценарий преминава през следните етапи:

а) 

в рамките на периода по точка 6 от настоящото приложение се установяват припокриващите се подпериоди, всеки от които е равен на препоръчителния период на държане и започва или приключва през всеки от съдържащите се в този период месеци – или на всяка от съдържащите се в този период дати – за ПИПДОЗИП, оценявани месечно;

б) 

за ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане над една година се установяват припокриващите се подпериоди, всеки от които не надхвърля препоръчителния период на държане, но е равен на една година или повече и приключва, когато приключва и периодът по точка 6 от настоящото приложение;

в) 

за всеки подпериод по букви а) и б) се изчисляват резултатите на ПИПДОЗИП, както следва:

i) 

въз основа на резултатите на ПИПДОЗИП, изчислени за всеки подпериод;

ii) 

нетно от всички приложими разходи;

iii) 

въз основа на допускането, че всеки разпределим доход на ПИПДОЗИП се реинвестира;

iv) 

чрез използване на линейна трансформация за получаване на резултатите за подпериодите, които са по-кратки от препоръчителния период на държане, така че всички подпериоди да бъдат със сравнима дължина;

г) 

като установените съгласно буква а) подпериоди се класират според резултатите, изчислени в съответствие с буква в), за да се определи въз основа на тези подпериоди през кой подпериод резултатите са били средни и през кой – най-добри;

д) 

като установените съгласно букви а) и б) подпериоди се класират според резултатите, изчислени в съответствие с буква в), за да се определи въз основа на тези подпериоди през кой подпериод резултатите са били най-слаби.

8. Песимистичният сценарий представлява най-неблагоприятното развитие на стойността на ПИПДОЗИП по точка 7, буква д) от настоящото приложение.

9. Умереният сценарий представлява средното развитие на стойността на ПИПДОЗИП по точка 7, буква г) от настоящото приложение.

10. Оптимистичният сценарий представлява най-благоприятното развитие на стойността на ПИПДОЗИП по точка 7, буква г) от настоящото приложение.

11. Сценариите се изчисляват поне ежемесечно.

Казус 2: ПИПДОЗИП по точка 1 от приложение VIII, без достатъчно данни за минали периоди, но с възможност за използване на референтен показател

12. За ПИПДОЗИП по точка 1 от приложение VIII песимистичният, умереният и оптимистичният сценарий се изчисляват, както е посочено в точки 6—11 от настоящото приложение, като за допълване на стойностите за ПИПДОЗИП минус всички приложими разходи се използва референтен показател, когато:

а) 

обхванатият от стойностите на ПИПДОЗИП период не удовлетворява критериите по точка 5 от настоящото приложение;

б) 

референтният показател е подходящ за оценка на сценариите за резултатите съгласно критериите по точка 16 от настоящото приложение; както и

в) 

за референтния показател има данни за минали периоди, които удовлетворяват критериите по точка 5 от настоящото приложение.

Ако за информацията за целите на ПИПДОЗИП се използва референтен показател, това се прави, ако са изпълнени условията по първа алинея.

Казус 3: ПИПДОЗИП по точка 1 от приложение VIII, без достатъчно данни за минали периоди и без възможност за използване на референтен показател или с възможност за използване на референтен показател, за който няма достатъчно данни за минали периоди, или други ПИПДОЗИП от категория 2

13. За посочените в точка 1 от приложение VIII ПИПДОЗИП, които не са обхванати от казус 1 или 2 по-горе, както и за всеки друг ПИПДОЗИП от категория 2, песимистичният, умереният и оптимистичният сценарий се изчисляват, както е посочено в точки 6—11 от настоящото приложение, като се използват референтните показатели, уредени с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ). Тези референтни показатели отразяват категориите активи, в които инвестира ПИПДОЗИП, или инвестициите в базови инструменти, към които ПИПДОЗИП има експозиция, и те се добавят към стойностите на ПИПДОЗИП или на референтния показател, посочен в точка 12 от настоящото приложение. Тук се взимат предвид всички категории активи, в които ПИПДОЗИП би могъл да инвестира повече от 25 % от своите активи, или инвестициите в базови инструменти, които представляват повече от 25 % от експозицията. Ако такъв референтен показател не съществува се използва подходящ негов заместител.

14. Ако ПИПДОЗИП инвестира в различни видове активи или предлага експозиция към различни видове базови инструменти и ако е установен повече от един референтен показател по точка 13 от настоящото приложение, сценариите се изчисляват, като се използва съставен референтен показател, при който се взима предвид теглото на прогнозната инвестиция във всеки вид активи или базови инструменти.

15. За ПИПДОЗИП от категория 2, за които няма подходящ референтен показател, нито заместител, с достатъчно данни за минали периоди и удовлетворяващ критериите по точка 5 от настоящото приложение за ПИПДОЗИП, сценариите за резултатите се изчисляват съгласно точки 21—27 от настоящото приложение, като се използват данни за 15 години назад за възвръщаемостта на ПИПДОЗИП или на подходящ референтен показател или негов заместител.

Казуси 2 и 3: използване на подходящи референтни показатели или подходящи техни заместители

16. С цел да се прецени дали даден референтен показател или негов заместител е подходящ за оценка на сценариите за резултатите, създателите на ПИПДОЗИП използват следните критерии, стига последните да са относими към самия ПИПДОЗИП и да са подходящи с оглед на целите на ПИПДОЗИП и на вида активи, в които ПИПДОЗИП инвестира, или на инвестициите в базови инструменти, към които ПИПДОЗИП предлага експозиция:

а) 

профила риск/възвръщаемост – когато референтният показател или неговият заместител и ПИПДОЗИП попадат в една и съща категория ОПР/променливост и очаквана възвръщаемост – или и в двете категории;

б) 

очакваната възвръщаемост;

в) 

състава на разпределението на активите (с оглед на изчисляването на сценариите за резултатите: когато съставът на активите на ПИПДОЗИП отразява съставен индекс, референтният показател или неговият заместител трябва неотклонно да отразява теглата на съставния индекс);

г) 

потенциалните активи, в които ПИПДОЗИП инвестира, в съответствие с инвестиционната си стратегия;

д) 

експозицията към категории базови активи;

е) 

експозицията по географски параметри;

ж) 

експозицията по сектори;

з) 

разпределянето на дохода на ПИПДОЗИП;

и) 

мерките за осигуряване на ликвидност (напр. дневните търгувани обеми, спредовете „купува-продава“ и др.);

й) 

матуритета;

к) 

категорията на кредитния рейтинг;

л) 

променливостта или променливостта в миналото – или и двете.

Създателите на ПИПДОЗИП могат да използват и други критерии освен посочените в първа алинея, стига да могат да докажат, че те съответстват на целите на ПИПДОЗИП и на вида активи, в които ПИПДОЗИП инвестира, или на вида инвестиции в базови инструменти, към които ПИПДОЗИП предлага експозиция.

17. Създателите на ПИПДОЗИП трябва да могат да докажат, че референтните показатели съответстват на целите на ПИПДОЗИП, както и да документират решението си, в т.ч. като ясно обосноват защо са избрали дадените референтни показатели.

Изчисляване на кризисния сценарий за ПИПДОЗИП от категория 2

18. За ПИПДОЗИП от категория 2 изчисляването на кризисния сценарий преминава през следните етапи:

а) 

определя се подинтервал с дължина w, който съответства на следните интервали: 

1 година

> 1 година

ежедневни цени

21

63

седмични цени

8

16

месечни цени

6

12

б) 

за всеки подинтервал с дължина w се определя логаритмичното нормално разпределение на възвръщаемостта за минали периоди rt, където t=t1, t2, …, tw;

в) 

променливостта се измерва според следната формула, като се започне от ti = t1 и се продължи, докато ti = t–+1 където H е броят на наблюденията през миналия период:

image

където Mw е броят на наблюденията в подинтервала, image е средната стойност на логаритмичното нормално разпределение на възвръщаемостта за минали периоди в съответния подинтервал.

г) 

въвежда се стойността, която съответства на 99-ия процентил за една година и на 95-ия процентил за останалите периоди на държане; тази стойност е кризисната променливостimage

19. За ПИПДОЗИП от категория 2 разчетните стойности в края на препоръчителния период на държане при кризисния сценарий са:

image

където:

а) 

N е броят на периодите на търгуване в препоръчителния период на държане и където останалите условия са определени в приложение II, точка 12.;

б) 

z α е избраната стойност на ПИПДОЗИП на крайния процентил, съответстващ на 1 % за една година и на 5 % за останалите периоди на държане.

20. Посочената стойност при кризисния сценарий не може да бъде по-добра от тази при песимистичния сценарий.

Изчисляване, при различните сценарии, на стойността, за препоръчителния период на държане, на някои ПИПДОЗИП от категории 1, 3 и 4

21. Стойността на ПИПДОЗИП при оптимистичния сценарий е 90-ият процентил от прогнозното разпределяне на постигнатите през препоръчителния период на държане резултати минус всички приложими разходи.

22. Стойността на ПИПДОЗИП при умерения сценарий е 50-ият процентил от прогнозното разпределяне на постигнатите през препоръчителния период на държане резултати минус всички приложими разходи.

23. Стойността на ПИПДОЗИП при песимистичния сценарий е 10-ият процентил от прогнозното разпределяне на постигнатите през препоръчителния период на държане резултати минус всички приложими разходи.

24. Когато създателите на ПИПДОЗИП смятат, че е налице съществен риск тези сценарии да породят неоправдани очаквания за възможната възвръщаемост у непрофесионалните инвеститори, те могат да понижат процентилите, посочени в точки 21, 22 и 23 от настоящото приложение.

25. За ПИПДОЗИП от категория 3 прогнозното разпределяне на постигнатите от ПИПДОЗИП през препоръчителния период на държане резултати се определя по метода, изложен в точки 19—23 от приложение II. Очакваната възвръщаемост от всеки актив обаче е наблюдаваната през периода възвръщаемост, изчислена без очакваните резултати да се сконтират с коефициента на очаквана безрискова възвръщаемост.

26. За да се изчисли кризисният сценарий за ПИПДОЗИП от категория 3, изчисляването му за ПИПДОЗИП от категория 2 се изменя, както следва:

а) 

въвежда се кризисната променливост image по метода по точка 18, букви а) б) и в) от настоящото приложение;

б) 

скалата на възвръщаемостта за минали периоди rt се преобразува по следната формула:

image

в) 

прилага се методът бутстрап (bootstrapping) за image , както е описано в точка 22 от приложение II;

г) 

пресмята се възвръщаемостта за всеки договор, като се сумира възвръщаемостта от избраните периоди и се коригира с цел очакваната възвръщаемост, измерена от симулираното разпределение на възвръщаемостта, да е следната:

image

където E*[] е новата симулирана средна стойност.

27. Стойността на ПИПДОЗИП от категория 3 при кризисния сценарий е крайният процентил zα , определен в точка 19 от настоящото приложение, на симулираното разпределяне по точка 26 от настоящото приложение.

28. За ПИПДОЗИП от категория 4, за ненаблюдаваните на пазара фактори се използва методът по точка 27 от приложение II, при нужда в комбинация с метода за ПИПДОЗИП от категория 3. За съответните компоненти на ПИПДОЗИП, когато ПИПДОЗИП съчетава различни компоненти, се използват съответните методи за ПИПДОЗИП от категория 2, посочени в точки 5—20 от настоящото приложение, и съответните методи за ПИПДОЗИП от категория 3, посочени в точки 21—27 от настоящото приложение. Сценариите за резултатите са претеглена средна стойност на съответните компоненти. При изчисляването на резултатите се взимат предвид характеристиките на продукта и капиталовите гаранции.

29. За ПИПДОЗИП от категория 1 по смисъла на точка 4, буква а) от приложение II и за ПИПДОЗИП от категория 1 по смисъла на точка 4, буква б) от приложение II, които не са търгувани на регулиран пазар или на пазара на трета държава, считан за еквивалентен на регулиран пазар в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, сценариите за резултатите се изчисляват в съответствие с точки 21—27 от настоящото приложение.

Изчисляване, при различните сценарии, на стойността, за препоръчителния период на държане, на други видове ПИПДОЗИП от категория 1

30. За ПИПДОЗИП от категория 1, които са фючърси, кол опции и пут опции, търгувани на регулиран пазар или на пазара на трета държава, считан за еквивалентен на регулиран пазар в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, сценариите за резултатите се представят под формата на графики на структурата на доходността. Прави се графика на резултатите при всички сценарии за различните стойности на базовия инструмент. Хоризонталната ос на графиката показва различните възможни стойности на базовия инструмент, а вертикалната — печалбата или загубата при тези различни стойности. За всяка стойност на базовия инструмент графиката показва произтичащата печалба или загуба, както и при каква негова стойност печалбата или загубата ще бъде нула.

31. За ПИПДОЗИП от категория 1 по смисъла на точка 4, буква в) от приложение II се предоставя правдоподобна и консервативна най-добра оценка на очакваните стойности на сценариите за резултатите, посочени в точка 1, букви а)—в) от настоящото приложение, в края на препоръчителния период на държане.

Избраните и представени сценарии не трябва да са в разрез с останалата информация в основния информационен документ, в т.ч. за основния профил на риска на ПИПДОЗИП, и да я допълват. Създателят на ПИПДОЗИП се уверява, че сценариите не са в разрез със заключенията относно вътрешното управление на продукта, в т.ч. евентуално предприети от него тестове за устойчивост на ПИПДОЗИП, нито с данните и анализите, използвани за изготвянето на останалата информация в основния информационен документ.

Сценариите се избират, за да дадат балансирана представа за възможните резултати от ПИПДОЗИП както при благоприятни, така и при неблагоприятни условия, но не се разработват неправдоподобни сценарии. Сценариите не се избират, за да представят неоправдан превес на благоприятните резултати пред неблагоприятните.

Изчисляване, при различни сценарии, на очакваната стойност за междинните периоди на държане

32. За ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане между една и 10 години резултатите се показват за два отделни периода на държане: в края на първата година и в края на препоръчителния период на държане.

33. За ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане от 10 и повече години резултатите се показват за три отделни периода на държане: в края на първата година, след изтичането на половината от препоръчителния период на държане – със закръгляване до края на най-близката година, както и в края на препоръчителния период на държане.

34. За ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане, който не надхвърля една година, не се разработват сценарии за резултатите за междинни периоди на държане.

35. За ПИПДОЗИП от категория 2 стойностите за междинните периоди при песимистичния, умерения и оптимистичния сценарий се изчисляват съгласно точки 5—14 от настоящото приложение, като се използва посоченият в точка 6 период, но въз основа на резултатите, постигнати през междинния период на държане.

36. За ПИПДОЗИП от категория 2 стойностите за междинните периоди при кризисния сценарий се изчисляват по формулите в точки 18 и 19 от настоящото приложение, като N е броят на периодите на търгуване от началната до крайната дата на междинния период. За междинните периоди се прилага и точка 20 от настоящото приложение.

37. Създателите на ПИПДОЗИП оценяват стойностите за междинния период на държане за ПИПДОЗИП, посочени в точки 15 и 29 от настоящото приложение, ПИПДОЗИП от категория 3 и ПИПДОЗИП от категория 4 – ако не се прилага точка 38 от настоящото приложение, по начин, който не е в разрез с оценката, отнасяща се до края на препоръчителния период на държане.

38. За ПИПДОЗИП от категория 1, които са фючърси, кол опции и пут опции, търгувани на регулиран пазар или на пазара на трета държава, считан за еквивалентен на регулиран пазар в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, или за ПИПДОЗИП по точка 90, буква г) от приложение VI, сценариите за резултатите се представят само за края на препоръчителния период на държане.

Общи изисквания

39. За представения сценарий и период на държане сценариите за резултатите на ПИПДОЗИП се изчисляват нето от всички приложими разходи, в съответствие с приложение VI.

40. Сценариите за резултатите се изчисляват, като се използват стойности, съобразени с използваните за изчисляването на разходите според предвиденото в точки 90 и 91 от приложение VI.

41. За ПИПДОЗИП, които са форуърди, фючърси, договори за разлики или суапове, сценариите за резултатите се изчисляват при допускането, че посочената в точка 40 стойност е условната стойност.

42. Сценариите за резултатите се представят в парични единици. Стойностите се закръгляват по подразбиране до най-близките 10 евро или съответната парична единица, а ако има специални условия за изплащане, поради които такова закръгляне би било подвеждащо, създателите на ПИПДОЗИП могат да представят стойностите закръглени до най-близкото евро. Без да се засяга точка 7 от настоящото приложение, представените парични стойности отразяват всички суми, които непрофесионалният инвеститор би получил (след приспадане на разходите) през периода на държане, в т.ч.:

а) 

дължимите в края на периода на държане плащания, в т.ч. възстановения капитал;

б) 

купоните или другите суми, получени преди края на периода на държане, без да се допуска, че те са били реинвестирани.

43. За ПИПДОЗИП, които са форуърди, фючърси, договори за разлики или суапове, сценариите за резултатите в парични единици показват реализираната през периода на държане печалба или загуба.

44. Сценариите за резултатите се представят и в процентно изражение – като средногодишната възвръщаемост на инвестицията. Тази стойност се изчислява, като за числител се взима стойността при сценария, а за знаменател – началната инвестирана сума или платената цена, и се използва следната формула:

(стойност при сценария / първоначална инвестиция)^(1/T) – 1, ако T > 1, където Т е продължителността в години на периода на държане.

45. За препоръчителните периоди на държане, които са по-кратки от една година, представените в процентно изражение сценарии за резултатите отразяват прогнозираната възвръщаемост за този период, която не е на годишна база.

46. За ПИПДОЗИП, които са форуърди, фючърси, договори за разлика или суапове, процентното изражение на възвръщаемостта се изчислява, като се взима предвид условната стойност на договора, и се добавя бележка под линия, за да се обясни това изчисление. Формулата за изчислението е следната:

(нетна печалба или загуба / условна стойност)^(1/T) – 1, ако T > 1.

В бележката под линия се посочва, че потенциалната възвръщаемост е изчислена въз основа на условната стойност.

47. Когато се изчисляват сценариите за резултатите от инвестицията при основаните на застраховане инвестиционни продукти, в допълнение към горепосочените методи, в т.ч. по точка 28 от настоящото приложение, се прилага следното:

а) 

взима се предвид бъдещото участие в печалбата;

б) 

допусканията за бъдещото участие в печалбата не трябва да са в разрез с допускането за средногодишната норма на възвръщаемост на базовите активи;

в) 

допусканията за поделянето на бъдещата печалба между създателя на ПИПДОЗИП и непрофесионалния инвеститор, както и останалите допускания за бъдещото поделяне на печалбата, трябва да са реалистични и съобразени с текущите делови практики и делова стратегия на създателя на ПИПДОЗИП. Когато има достатъчно доказателства, че дружеството ще промени своите практики или стратегия, допусканията за бъдещото поделяне на печалбата трябва да са съобразени с променените практики или стратегия. За животозастрахователите в обхвата на Директива 2009/138/ЕО тези допускания не трябва да са в разрез с допусканията за бъдещите управленски действия с оглед остойностяването на техническите резерви в баланса по Платежоспособност II;

г) 

когато компонент от резултатите е участие в печалбата, платимо по усмотрение, този компонент се взима предвид при допусканията само при оптимистичните сценарии за резултатите:

д) 

сценариите за резултатите се изчисляват въз основа на инвестираните суми, определени в точка 40 от настоящото приложение.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИЛОЖЕНИЕ V

МЕТОДИКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЦЕНАРИИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

ЧАСТ 1

Особености на общото представяне

1. Сценариите за резултатите се представят така, че информацията в тях да е точна, обективна, ясна и неподвеждаща, а също и разбираема за необиграния непрофесионален инвеститор.

2. При всички положения се включват следните пояснения от част 2 от настоящото приложение:

а) 

елемент А;

б) 

елемент Б, който трябва да стои на видно място над таблицата или графиката със сценариите за резултатите.

3. За всички ПИПДОЗИП освен ПИПДОЗИП от категория 1, посочени в точка 30 от приложение IV:

а) 

елемент В от част 2 от настоящото приложение стои на видно място над таблицата със сценариите за резултатите

б) 

информацията за минималната възвръщаемост на инвестицията се посочва в таблицата със сценариите за резултатите, като, когато е целесъобразно, се включва и елемент Ж от част 2 от настоящото приложение. Когато е гарантирана минимална възвръщаемост, тя се посочва в парични стойности за периодите на държане, обхванати от тази гаранция. Когато няма гарантирана минимална възвръщаемост или когато гаранцията се отнася само за някои периоди на държане, а не за всички, за съответните периоди на държане се пояснява, че непрофесионалните инвеститори могат да изгубят частично или изцяло инвестираните средства, или, когато е приложимо – повече от инвестираните средства, както е посочено в част 3 от настоящото приложение.

4. Когато е представен кризисен сценарий се включва и пояснителен елемент Г от част 2 от настоящото приложение.

5. За ПИПДОЗИП от категория 2, с изключение на посочените в точка 15 от приложение IV, при песимистичния, умерения и оптимистичния сценарий се добавят пояснения, като се използва елемент Д от част 2 от настоящото приложение.

6. За ПИПДОЗИП от категория 1, с изключение на посочените в точка 30 от приложение IV, за ПИПДОЗИП от категория 2, посочени в точка 15 от приложение IV, както и за ПИПДОЗИП от категории 3 и 4, се добавя кратко (до 300 знака) и разбираемо формулирано представяне на сценариите.

7. За ПИПДОЗИП от категория 1, посочени в точка 30 от приложение IV, се добавят елементи З, И, Й и К от част 2 от настоящото приложение.

8. Междинните периоди на държане се представят съгласно точки 32, 33 и 34 от приложение IV. Междинните периоди могат да варират в зависимост от дължината на препоръчителния период на държане.

9. За ПИПДОЗИП, при които не се представят сценарии за резултатите за междинните периоди на държане, се добавя, където е целесъобразно, елемент Е от част 2 от настоящото приложение.

10. Ако не е предвидено друго, за всички ПИПДОЗИП освен тези от категория 1, посочени в точка 30 от приложение IV, създателите на ПИПДОЗИП представят сценариите за резултатите, като използват някой от посочените в част 3 от настоящото приложение формати според това дали става въпрос за ПИПДОЗИП с еднократна инвестиция или премия, за ПИПДОЗИП с периодични инвестиции или премии, или за ПИПДОЗИП по точка 76в от приложение VI.

11. Терминът „изтегляне на инвестицията“ се използва в таблицата на сценариите, за да обозначи края на инвестицията, стига да не е подвеждащ при дадени видове ПИПДОЗИП, в който случай може да се използва друг термин — „прекратяване“, „приключване“ и др.

12. За ПИПДОЗИП от категория 1 по смисъла на точка 4, буква б) от приложение II използваните термини се съобразяват при необходимост със специфичните белези на ПИПДОЗИП — например за да се направи връзка с условната стойност на дадения ПИПДОЗИП.

13. При основаващите се на застраховане инвестиционни продукти се добавят допълнителни редове, за да се изложи премията за биометричен риск и сценарият за застрахователните обезщетения – както е показано в образци А и Б от част 3 от настоящото приложение. Възвръщаемостта при този сценарий се представя единствено в парични стойности.

14. За ПИПДОЗИП с периодични инвестиции или премии образците съдържат и информация за натрупаните инвестирани средства, както и, когато е приложимо, за натрупаната премия за биометричен риск – както е показано в образец Б от част 3 от настоящото приложение.

15. За ПИПДОЗИП, предназначени да бъдат държани до края на жизнения си цикъл, в посочения в сценариите за резултатите препоръчителен период на държане може да се поясни, че продуктът е предназначен да бъде държан до края на жизнения си цикъл, както и да се посочи броят години, използвани като пример за изчислението.

16. За ПИПДОЗИП, които се състоят в непосредствени анюитети, или за други ПИПДОЗИП, при които плащанията се извършват само при настъпване на застрахователното събитие, таблицата със сценариите за резултатите отразява следното, както е приложимо:

а) 

сценариите на отсъствие на застрахователно събитие – смърт през препоръчителния период на държане отразяват направените в полза на непрофесионалния инвеститор плащания;

б) 

ако има междинни сценарии на отсъствие на застрахователно събитие – смърт, те отразяват откупната стойност и натрупаните плащания към дадения момент в полза на непрофесионалния инвеститор;

в) 

сценариите на настъпване на застрахователно събитие – смърт, отразяват размера на еднократното плащане към дадения момент в полза на бенефициерите.

17. Ако ПИПДОЗИП бъде поискан или отменен преди края на препоръчителния период на държане – според предложената симулация, представянето на сценариите за резултатите се съобразява с това, както е показано в образец В от част 3 от настоящото приложение, като освен това се пояснява дали при даден сценарий е заложено предсрочно поискване или отмяна, както и дали се прави допускането, че получените доходи не се реинвестират. При сценариите на автоматично поискване или отмяна на ПИПДОЗИП стойностите се посочват в колоната „Ако изтеглите инвестицията при поискване или на падежа“ от образец В от част 3 от настоящото приложение. Междинните периоди на държане са еднакво дълги при всички сценарии за резултатите, като за основа се използва препоръчителният период на държане при допускането, че ПИПДОЗИП не е поискан – което означава, че ще бъде съобразен с матуритета му. Стойностите за междинните периоди на държане се представят само за сценариите, при които се допуска, че ПИПДОЗИП не се иска или отменя преди изтичането – или в края – на този междинен период на държане; те включват всички приложими към този момент такси при изтегляне на инвестицията. Ако според предложената симулация ПИПДОЗИП ще бъде поискан или отменен преди изтичането – или в края – на този междинен период на държане, за този период не се представят никакви стойности.

ЧАСТ 2

Предвидени пояснителни елементи

[Елемент А] Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, [когато е приложимо] [но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта / в т.ч. разходите за Вашия консултант или лицето, което Ви предлага продукта]. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

[Елемент Б] Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

[Елемент В] Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при [продукта / подходящ референтен показател] през последните [x] години.] (за ПИПДОЗИП от категория 2, с изключение на посочените в точка 15 от приложение IV) [Представените илюстративни сценарии се основават на минали резултати и на някои допускания.] (за другите видове ПИПДОЗИП) Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

[Елемент Г] Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

[Елемент Д] Този вид сценарий възникна за инвестиция [ако е приложимо се посочва препратка към референтен показател] между [посочват се годините].

[Елемент Е] Този продукт не може [лесно] да бъде осребрен. Ако изтеглите инвестицията преди изтичането на препоръчителния период на държане, [гаранцията не важи] (когато гаранцията важи само за препоръчителния период на държане) [и] [ще Ви се начислят / е възможно да Ви се начислят] [допълнителни такси] (когато се начислява такса при изтегляне на инвестицията).

[Елемент Ж] Възвръщаемостта е гарантирана само ако [изложете съответните условия или посочете къде се намират в основния информационен документ – като например поясненията, предоставени в съответствие с приложение III].

[Елемент З] Графиката илюстрира възможната възвръщаемост от Вашата инвестиция. Можете да я сравните с графиките на възвръщаемостта при други деривати.

[Елемент И] Графиката представя няколко варианта на възвръщаемост, без да е неин точен индикатор. Вашата възвръщаемост зависи от динамиката на базовия инструмент. За всяка стойност на базовия инструмент графиката показва каква ще бъде печалбата или загубата от продукта. Хоризонталната ос показва различните възможни стойности на базовия инструмент на датата му на падеж, а вертикалната – печалбата или загубата.

[Елемент Й] Фактът, че закупувате този продукт означава, че според Вас цената на базовия инструмент ще се [повиши/понижи].

[Елемент К] Максималната Ви загуба ще се ограничи до пълната загуба на инвестицията Ви (платената премия).

ЧАСТ 3

Образци

Образец А: Еднократна инвестиция и/или еднократна премияПрепоръчителен период на държане:

[ ]

Примерна инвестиция:

[10 000 EUR]

(когато е приложимо) Застрахователна премия:

[парична стойност]

 

Ако [изтеглите инвестицията си] след 1 година

Ако [изтеглите инвестицията си] след [брой години]

Ако [изтеглите инвестицията си] след

(когато е приложимо)

(когато е приложимо)

[препоръчителен период на държане]

Сценарии на [отсъствие на застрахователно събитие – смърт]

Минимална възвръщаемост

[Парична стойност] или [Няма минимална гарантирана възвръщаемост [ако [изтеглите инвестицията си] преди […години/месеци/дни]] (когато е приложимо) . Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло [или да трябва да направите допълнителни плащания, за да покриете загубите] (когато е приложимо)]

Кризисен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

 

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %

Песимистичен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

 

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %

Умерен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

 

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %

Оптимистичен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

 

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %

(когато е приложимо) Сценарий на настъпване на застрахователно събитие [смърт]

[Застрахователно събитие]

Какво биха получили Вашите бенефициери сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

Образец Б: Периодични инвестиции и/или премииПрепоръчителен период на държане:

[ ]

Примерна инвестиция:

1 000 EUR ]

(когато е приложимо) Застрахователна премия:

годишно [парична стойност] годишно

 

Ако [изтеглите инвестицията си] след 1 година

Ако [изтеглите инвестицията си] след [брой години]

Ако [изтеглите инвестицията си] след

(когато е приложимо)

(когато е приложимо)

[препоръчителен период на държане]

Сценарии на отсъствие на застрахователно събитие [няма смърт]

Минимална възвръщаемост

[Парична стойност] или [Няма минимална гарантирана възвръщаемост [ако [изтеглите инвестицията си] преди […години/месеци/дни]] (когато е приложимо) . Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло [или да направите допълнителни плащания, за да покриете загубите] (когато е приложимо)]

Кризисен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

 

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %

Песимистичен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

 

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %

Умерен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

 

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %

Оптимистичен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

 

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %

Инвестирани с течение на времето средства

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

(когато е приложимо) Сценарий на настъпване на застрахователно събитие [смърт]

[Застрахователно събитие]

Какво биха получили Вашите бенефициери сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

Направени във времето застрахователни премии

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

Образец В: ПИПДОЗИП по точка 76в от приложение VI (подлежащи на автоматично поискване)Препоръчителен период на държане:

Докато продуктът не бъде поискан или не настъпи падежът му

Това може да е различно при всеки сценарий и е посочено в таблицата

Примерна инвестиция:

[10 000 EUR]

 

Ако [изтеглите инвестицията си] след 1 година

Ако [изтеглите инвестицията си] след [брой години]

Ако [изтеглите инвестицията си] при поискване или настъпване на падежа

(когато е приложимо)

(когато е приложимо)

 

Сценарии

Минимална възвръщаемост

[Парична стойност] или [Няма минимална гарантирана възвръщаемост [ако [изтеглите инвестицията си] преди […години/месеци/дни]] (когато е приложимо) . Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло [или да направите допълнителни плащания, за да покриете загубите] (когато е приложимо)]

Кризисен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

(жизненият цикъл на продукта приключва след [ ])

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %

Песимистичен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

(жизненият цикъл на продукта приключва след [ ])

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %

Умерен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

(жизненият цикъл на продукта приключва след [ ])

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %

Оптимистичен

Какво бихте получили сред приспадане на разходите

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

(жизненият цикъл на продукта приключва след [ ])

Средногодишна възвръщаемост

[ ] %

[ ] %

[ ] %
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 се изменя, както следва:

1) 

в точка 3 буква а) се заменя със следното:

„а) 

такса за разпространение, доколкото съответната сума е известна на управляващото дружество на ПКИПЦК или на ЛУАИФ; ако действителната сума не е известна на управляващото дружество на ПКИПЦК или на ЛУАИФ, се посочва максималният размер на възможните такси за разпространение на дадения ПИПДОЗИП;“;

2) 

точка 5 се изменя, както следва:

а) 

в буква а) подточка i) се заменя със следното:

„i) 

управляващото дружество на ПКИПЦК или ЛУАИФ;“;

б) 

буква ж) се заменя със следното:

„ж) 

евентуалните такси за разпространение или комерсиализиране, доколкото съответната сума е известна на управляващото дружество на ПКИПЦК или на ЛУАИФ; ако действителната сума не е известна на управляващото дружество на ПКИПЦК или на ЛУАИФ, се посочва максималният размер на възможните такси за разпространение на дадения ПИПДОЗИП;“;

в) 

букви й) и к) се заменят със следното:

„й) 

плащания в полза на трети страни, за да покрият необходимите разходи, направени във връзка с придобиването или продажбата на даден актив от портфейла на фонда (включително разходите по сделки, посочени в точки 7—23в от настоящото приложение);

к) 

стойността на стоките или услугите, получени от управляващото дружество на ПКИПЦК, от ЛУАИФ или от всяко свързано лице в замяна на изпълнение на нареждания за покупка/продажба;“;

г) 

в буква л) подточка ) се заменя със следното:

„i) 

ако базовият инструмент е ПКИПЦК или АИФ, се използва най-актуалната налична стойност на обобщения показател за разходите, която при необходимост се съобразява с действително платената такса за разпространение; това може да бъде стойността, обявена от ПКИПЦК, АИФ, неговия оператор, управляващото дружество на ПКИПЦК или ЛУАИФ, или стойността, получена от надежден източник трета страна, ако е по-актуална от обявената стойност;“;

д) 

в буква м) подточка i) се заменя със следното:

„i) 

в изчислението се използва най-актуалната налична стойност на обобщения показател за разходите за базовия ПИПДОЗИП, която при необходимост се съобразява с действително платената първоначална такса“;

е) 

буква р) се заменя със следното:

„р) 

косвените разходи, поети от структурните инвестиционни фондове, както е посочено в раздел II от настоящото приложение, и по-специално в точки 36—46 от него;“;

3) 

в точка 6 буква а) се заменя със следното:

„а) 

такса за постигнати резултати, дължима на управляващото дружество на ПКИПЦК, на ЛУАИФ или на евентуалния инвестиционен консултант, в т.ч. таксите за постигнати резултати по точка 24 от настоящото приложение;“;

4) 

точки 7 и 8 се заменят със следното:

„7. 

Разходите по сделки се изчисляват на годишна основа, като се използват средните такива разходи на ПИПДОЗИП за предходните три години, а за получаването на тази средна стойност се взимат предвид всички сделки. Ако ПИПДОЗИП е извършвал дейност по-малко от три години, разходите по сделки се изчисляват по метода в точки 21, 22 и 23 от настоящото приложение.

8. 

Общите разходи по сделки за даден ПИПДОЗИП се изчисляват като сбор на разходите по сделки, изчислени в съответствие с точки 8а—23а от настоящото приложение в основната валута на ПИПДОЗИП за всички отделни сделки, предприети от ПИПДОЗИП в дадения период. Тази стойност се преобразува в процент, като се раздели на средната стойност на нетните активи на ПИПДОЗИП през същия период.“;

5) 

вмъква се следната точка 8a:

„8а. 

Оповестяват се минималните преки разходи по сделки, както са определени в точка 11а от настоящото приложение.“;

6) 

точка 10 се заменя със следното:

„10. 

Оценките на разходите по сделки, направени по описаната по-долу методика в точки 19 и 20 от настоящото приложение, трябва да се използват за инвестициите в други инструменти или активи. Разходите по сделки с нефинансови активи се изчисляват в съответствие с точка 20а от настоящото приложение.“;

7) 

в точка 11 се добавя следната буква в):

„в) 

ползата от предотвратяването на разсейване се взима предвид само доколкото тя не свежда общите разходи по сделки под преките.“;

8) 

вмъкват се следните точки 11a и 11б:

„11а. 

Преките разходи включват разходите и таксите, поети от ПИПДОЗИП и платени от направените от непрофесионалните инвеститори финансови инвестиции в ПИПДОЗИП, за придобиване или продажба на базовите активи на ПИПДОЗИП: платени комисиони на брокери или други посредници, държавни или пазарни такси, такси във връзка с договори, такси за изпълнение на нареждания за извънборсови деривати и др., както е приложимо.

11б. 

Общите преки разходи са сборът на тези поети разходи при всички предприети от ПИПДОЗИП сделки през предходните три години. Тази стойност се преобразува в процент, като се раздели на средната стойност на нетните активи на ПИПДОЗИП през същия период. Обявените минимални преки разходи се изчисляват на годишна основа, като се използват средните преки разходи на ПИПДОЗИП за предходните три години, а за получаването на тази средна стойност се взимат предвид всички сделки.“;

9) 

точки 14 и 15 се заменят със следното:

„14. 

Пристигналата цена е средната пазарна цена на инвестицията в момента, в който нареждането за извършване на сделка е предадено на друго лице. За нарежданията, изпълнени в ден, който не е денят на първоначалното им подаване на друго лице, пристигналата цена е началната цена на инвестицията в деня на сделката или, когато няма такава цена – заключителната цена предходния ден. Ако в момента, в който нареждането за сключване на сделка бива предадено на друго лице, цена не е налична, за пристигнала цена се взима най-актуалната налична цена, а ако такава няма – обоснована независима цена, а ако няма – началната цена в деня на сделката, а ако и такава няма – заключителната цена предходния ден. Когато нареждане се изпълнява без да се предава на друго лице, пристигналата цена е средната пазарна цена на инвестицията в момента на изпълнение на сделката.

15. 

Ако няма (или няма достатъчно точна) информация за момента, в който нареждането за сключване на сделка е предадено на друго лице, или ако няма информация за цената в този момент, за пристигнала цена може да се използва обоснована независима цена, а ако няма – началната цена на инвестицията в деня на сделката, а ако и такава няма – заключителната цена предходния ден.“;

10) 

точка 18 се заменя със следното:

„18. 

При изчисляването на разходите при нареждания, които първоначално са участвали в наддаване, пристигналата цена се изчислява като средната цена непосредствено преди наддаването. При изчисляването на разходите при нареждания, изпълнени в предварително определен момент, пристигналата цена се изчислява към този предварително определен момент, дори нареждането да е било предадено за изпълнение преди него.“;

11) 

след точка 18 се вмъква следното заглавие и точка 18a:

Сключени извънборсови сделки

18а. 

Чрез дерогация от точки 12—16 от настоящото приложение действителните разходи при сключените извънборсови сделки се изчисляват по следния начин:

ж) 

ако сделката е сключена след получаването на цени „купува“ и „продава“ от повече от един потенциални контрагенти, пристигналата цена е:

(i) 

средната стойност между най-добрата цена „купува“ и най-добрата цена „продава“, когато първата е по-ниска от втората;

(ii) 

най-добрата цена „купува“ – при продажба, или най-добрата цена „продава“ – при покупка, когато първата е по-висока от втората;

з) 

ако сделката е сключена, без да са били получени цените „купува“ и „продава“, разходите по сделката се изчисляват, като броят на единиците, предмет на покупко-продажбата, се умножи по половината на стойността на спреда между цената „купува“ и цената „продава“ на инструмента, като тази стойност на спреда се изчислява, като се взима:

(i) 

когато са налице реални пазарни покупно-продажни цени – тяхна съвкупност;

(ii) 

когато не са налице реални пазарни покупно-продажни цени – като се използват спредовете при:

— 
предишни сключени от създателя на ПИПДОЗИП сделки с активи със сходни характеристики (матуритет, падеж, купон, предвидена кол/пут опция) и ликвидност; или
— 
данни, проверени от независима трета страна, или оценка на активите от независима трета страна.“;
12) 

вмъква се следната точка 20a:

„20а. 

Разходите при сделки с нефинансови активи, получени от активите на ПИПДОЗИП, са равни на сбора на действителните разходи, пряко свързани с дадената сделка – такси, комисиони и други разходи и плащания (като например такси за предотвратяването на разсейване). При заложените в счетоводната политика на ПИПДОЗИП разходи за амортизация в рамките на даден период, действителните разходи са равни на сбора на разходите за амортизация през последните три години.“;

13) 

след точка 23 се вмъква следното заглавие и точка 23a:

Малко на брой сделки и други подобни случаи

23a. 

Ако са изпълнени долупосочените условия, разходите по сделки могат, чрез дерогация от точки 12—18а от настоящото приложение, да се изчисляват по метода в точка 21, буква б) от настоящото приложение:

и) 

предходните три години ПИПДОЗИП е предприел много малък брой сделки;

й) 

общият брой сделки, предприети през предходните три години, представлява много нисък процент от нетната стойност на активите на ПИПДОЗИП;

к) 

оценените общи разходи по сделките не са съществени спрямо оценените общи разходи.“;

14) 

след точка 23а се вмъква следното заглавие, както и точки 23б и 23в:

„Използване на данни преди 31 декември 2024 г.

23б. 

До 31 декември 2024 г. разходите по сделките при ПИПДОЗИП, които са ПКИПЦК или АИФ, за които държава членка е прилагала до 31 декември 2021 г. правилата за формат и съдържание на основния информационен документ, както е предвидено в членове 78—81 от Директива 2009/65/EC, могат да се изчисляват по метода в точка 21 от настоящото приложение.

23в. 

До 31 декември 2024 г. разходите по сделките, свързани с инвестиране в ПКИПЦК или АИФ по точка 23б от настоящото приложение на основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, могат да се изчисляват по метода в точка 21 от настоящото приложение.“;

15) 

заглавието на раздел I от част 2 се заменя със следното:

„I. СУМАРНИ РАЗХОДИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ В ТАБЛИЦА 1 „РАЗХОДИ ВЪВ ВРЕМЕТО““;

16) 

точки 61 и 62 се заменят със следното:

„61. 

Общите разходи са всички разходи, известни на създателя на ПИПДОЗИП, в т.ч. таксата при изтегляне на инвестицията – когато е предвидена такава, приложими за периода на държане; те се изчисляват, както следва:

л) 

за инвестиционните фондове това е сборът на разходите по точки 1 и 2 от настоящото приложение плюс сбора на разходите по точки 4 и 6 от настоящото приложение;

м) 

за ПИПД, които не са инвестиционни фондове, с изключение на ПИПДОЗИП по точка 30 от приложение IV, това е сборът на разходите по точки 27 и 28 от настоящото приложение плюс сбора на разходите по точки 31 и 32 от настоящото приложение;

н) 

за ПИПДОЗИП по точка 30 от приложение IV това е сборът на разходите по точки 34 и 35 от настоящото приложение;

о) 

за основаните на застраховане инвестиционни продукти това е сборът на разходите по точки 47 и 48 от настоящото приложение плюс сбора на разходите по точки 50 и 51 от настоящото приложение.

62. 

Таблицата „Разходи във времето“ включва и сумарен обобщен показател за разходите на ПИПДОЗИП, изчислен като намалението на доходността поради общите разходи, изчислено съгласно точки 70—72 от настоящото приложение.“;

17) 

заглавието след точка 62 се заличава;

18) 

точка 63 се заменя със следното:

„63. 

Когато за изчисляването на разходите (в парично или процентно изражение) е необходимо допускане за резултатите на ПИПДОЗИП, използваните за тази цел резултати се определят съгласно точка 71 от настоящото приложение.“;

19) 

след точка 63 се вмъква следното заглавие на раздел II от част 2, както и подзаглавие:

„II. ОБОБЩЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ВИД РАЗХОД, КОЙТО СЕ ВКЛЮЧВА В ТАБЛИЦА 2 „ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ“

Еднократни разходи и показатели на еднократните разходи“;

20) 

точка 64 се заменя със следното:

„64. 

За изчисляването на показателя на първоначалните разходи и на разходите при изтегляне на инвестицията се взимат съответните такива разходи, определени съгласно част 1 от настоящото приложение. При основаващите се на застраховане инвестиционни продукти показателят на първоначалните разходи и на разходите при изтегляне на инвестицията при ПИПДОЗИП е изчисленото съгласно точки 70, 71 и 72 от настоящото приложение намаление на годишната доходност поради тези разходи, при допускането, че ПИПДОЗИП се държи за препоръчителния период на държане. При ПИПД показателят на първоначалните разходи и на разходите при изтегляне на инвестицията се изразява в парични единици и се изчислява при допускането, че продуктът се държи в продължение на една година (или за препоръчителния период на държане – ако е под една година) и нетна възвръщаемост 0 %.“;

21) 

заглавието след точка 64, както и точки 65, 66 и 67 се заменят със следното:

Показатели на периодичните разходи: разходи по сделките и други периодични разходи

65. 

Показателят на периодичните разходи при ПИПДОЗИП се изчислява, както следва:

а) 

при основаващите се на застраховане инвестиционни продукти – изчисленото съгласно точки 70, 71 и 72 от настоящото приложение намаление на годишната доходност поради тези разходи, при допускането, че ПИПДОЗИП се държи за препоръчителния период на държане;

б) 

при ПИПД – стойността на текущите разходи в парични единици, изчислена при допускането, че продуктът се държи в продължение на една година (или за препоръчителния период на държане – ако е под една година) и нетна възвръщаемост 0 %.

66. 

Показателят на разходите при сделките се изчислява, като се взимат следните разходи:

а) 

при инвестиционните фондове – разходите по сделки по точки 7—23в от настоящото приложение;

б) 

при ПИПД, които не са инвестиционни фондове, с изключение на ПИПДОЗИП по точка 30 от приложение IV – разходите по точка 29, буква в) от настоящото приложение;

в) 

при основаващите се на застраховане инвестиционни продукти – разходите по точка 52, буква з) от настоящото приложение.

67. 

За изчисляването на показателя на другите периодични разходи (посочени в приложение VII като „такси за управление и други административни или оперативни разходи“) се взимат следните разходи: разликата между общите разходи по точка 61 от настоящото приложение и сбора на показателя на еднократните разходи по точка 64 от настоящото приложение, показателя на разходите по сделки по точка 66 от настоящото приложение и показателите на съпътстващите разходи по точки 68 и 69 от настоящото приложение.“;

22) 

заглавието след точка 67, както и точки 68 и 69 се заменят със следното:

Съпътстващи разходи и показатели на съпътстващите разходи (такса за постигнати резултати и отсрочени възнаграждения)

68. 

Показателят на съпътстващите разходи при ПИПДОЗИП се изчислява, както следва:

а) 

при основаващите се на застраховане инвестиционни продукти – изчисленото съгласно точки 70, 71 и 72 от настоящото приложение намаление на годишната доходност поради такса за постигнати резултати и/или отсрочени възнаграждения, при допускането, че ПИПДОЗИП се държи за препоръчителния период на държане;

б) 

при ПИПД – стойността на тези разходи в парични единици, изчислена при допускането, че ПИПДОЗИП се държи в продължение на една година (или за препоръчителния период на държане – ако е под една година) и нетна възвръщаемост 0 %.

69. 

За изчисляването на таксата за постигнати резултати при инвестиционните фондове се взимат разходите по точка 6, буква а) от настоящото приложение. За изчисляването на отсрочените възнаграждения при инвестиционните фондове се взимат разходите по точка 6, буква б) от настоящото приложение.“;

23) 

след точка 69 се вмъква следното заглавие:

„III. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ“;

24) 

точки 70 и 71 се заменят със следното:

„70. 

Посоченото в части I и II от настоящото приложение намаление на доходността се изчислява, като използваните стойности са съгласувани с посочените в точки 90 и 91 от настоящото приложение. То се изчислява като разлика между два процента „i“ и „r“, където „r“ е годишната вътрешна норма на възвръщаемост предвид брутните плащания от непрофесионалния инвеститор и очакваните плащания в негова полза по време на препоръчителния период на държане, а „i“ е годишната вътрешна норма на възвръщаемост за съответния сценарий при нулеви разходи.

71. 

Оценяването на бъдещите плащания за целите на изчисляването на разходите по точка 70 от настоящото приложение се прави при следните допускания:

а) 

за ПИПДОЗИП по точка 30 от приложение IV и за всички ПИПДОЗИП, където показателят на разходите се отнася за случая, при който ПИПДОЗИП се държи в продължение на една година или за по-кратък срок, се допуска стандартизирана нетна възвращаемост 0 %;

б) 

с изключение на случаите, в които се прилага буква а), резултатите на ПИПДОЗИП се изчисляват по методиката и основното допускане, използвани за изготвянето на умерения сценарий от раздела за сценариите за резултатите в основния информационен документ;

в) 

плащанията в полза на инвеститора се оценяват при допускането, че са приспаднати всички разходи, включени в общите разходи по точка 61 от настоящото приложение.“;

25) 

след точка 75 се вмъква следното заглавие:

Специални изисквания за ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане под една година“;

26) 

след точка 76 се заличава заглавието „Изчисляване на отношенията“;

27) 

вмъква се следната точка 76a:

„76а. 

Показателите на разходите в процентно изражение се изчисляват, като сумарните разходи през периода се разделят на инвестираните средства; в бележка под линия се разяснява самото изчисление и се предупреждава, че те не са съпоставими с представените показатели на годишните разходи в процентно изражение при другите ПИПДОЗИП.“;

28) 

след точка 76 се вмъква следното заглавие и точка 76б:

Специални изисквания за ПИПДОЗИП, които са форуърди, фючърси, договори за разлики или суапове“

76б. 

Показателите на разходите в процентно изражение се изчисляват въз основа на условната стойност на договора; в бележка под линия се разяснява изчислението.“;

29) 

след точка 76б се вмъква следното заглавие и точка 76в:

Специални изисквания за ПИПДОЗИП, които при определени обстоятелства могат да бъдат автоматично поискани или отменени преди края на препоръчителния период на държане”

76в. 

Разходите се представят, като се проиграват два сценария:

п) 

ПИПДОЗИП бива поискан на първата възможна дата;

р) 

ПИПДОЗИП достига падежа си.

Разходите се изчисляват при адекватни за всеки сценарий допускания за резултатите.“;

30) 

точки 78, 79 и 80 се заменят със следното:

„78. 

Стойностите на разходите, изразени в парични единици, се закръгляват до най-близкото евро. Показателите на разходите в процентно изражение се представят до първия знак след десетичната запетая.

79. 

Разходите се изчисляват поне веднъж годишно.

80. 

Разходите се изчисляват съобразно най-актуалните изчисления на разходите, определени от създателя на ПИПДОЗИП. Без да се засяга точка 77 от настоящото приложение, разходите се представят с включени всички данъци.

При инвестиционните фондове се прилага следното:

а) 

за всяка категория акции се прави отделно изчисление, но ако дяловите единици на две или повече категории се подреждат pari passu, за тях може да се направи само едно изчисление;

б) 

ако става въпрос за глобален фонд, всяка съставна част или подфонд се третира отделно за целите на настоящото приложение, но всички разходи, които могат да бъдат отнесени към фонда като цяло, се разпределят между всички подфондове на база, справедлива за всички инвеститори.“;

31) 

точка 82 се заменя със следното:

„82. 

Последващите стойности се основават на актуални изчисления на разходите, който създателят на ПИПДОЗИП обективно е определил като подходящи за целта. Стойностите могат да се основават на разходите, посочени в декларацията на ПИПДОЗИП за операциите, публикувана в последния негов годишен или шестмесечен доклад, ако тази декларация е достатъчно актуална. Ако случаят не е такъв, вместо това се използва съпоставимо изчисление, основано на начислените разходи за по-скорошен 12-месечен период.“;

32) 

точка 84 се заменя със следното:

„84. 

Когато трябва да се вземат предвид разходите на базов ПКИПЦК или АИФ се прилага следното:

с) 

на показателя на разходите за всеки базов ПКИПЦК или АИФ се отрежда пропорционален дял в зависимост от дела на нетната стойност на активите на ПИПДОЗИП, който въпросният ПКИПЦК или АИФ представлява към съответната дата, която е датата, когато са взети данните за ПИПДОЗИП;

т) 

всички пропорционални стойности се добавят към стойността на общите разходи на инвестиращия ПИПДОЗИП, за да се получи цялостен сбор.“;

33) 

заглавие II на част 2 се заличава;

34) 

точка 90 се заменя със следното:

„90. 

В таблиците, посочени в член 5, се съдържа информация за известните на създателя на ПИПДОЗИП разходи, посочени в парично и процентно изражение, за случая, когато непрофесионалният инвеститор инвестира в ПИПДОЗИП съответно 10 000 евро (за всички ПИПДОЗИП без тези с периодична инвестиция или премия) или 1 000 евро годишно (за ПИПДОЗИП с периодична инвестиция или премия). Разходите се представят за различните периоди на държане, в т.ч. за препоръчителния период на държане, както следва:

у) 

за ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане, който не надхвърля една година, се представят само разходите при изтегляне на инвестицията в края на препоръчителния период на държане;

ф) 

за ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане, който надхвърля една година, но е по-кратък от 10 години, се представят разходите при изтегляне на инвестицията в края на първата година и на препоръчителния период на държане;

х) 

за ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане 10 години или повече се добавя още един период на държане: представят се разходите при изтегляне на инвестицията след изтичане на половината от препоръчителния период на държане, закръглен до края на най-близката година;

ц) 

за ПИПДОЗИП, при който не се предвижда изтегляне на инвестицията преди да изтече препоръчителният период на държане, за ПИПДОЗИП, който се счита, че не разполага с алтернативен механизъм за ликвидност, подкрепян от създателя на ПИПДОЗИП или трето лице, или при който няма споразумения за ликвидност, или за ПИПДОЗИП по точка 30 от приложение IV, могат да се представят само разходите при изтичането на препоръчителния период на държане.“;

35) 

точки 92, 93 и 94 се заличават;
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Непосредствено под заглавието на раздел „Какви са разходите?“ се помества следното предупреждение, освен когато създателят на ПИПДОЗИП знае, че лицето, което предлага ПИПДОЗИП или предоставя консултация за него, няма да начисли допълнителни такси:

„Лицето, което Ви предлага този продукт или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други такси. В такъв случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.“

В долупосочените таблици на разходите терминът „изтегляне на инвестицията“ се използва, за да обозначи края на инвестицията. Ако при дадени видове ПИПДОЗИП този термин е подвеждащ, може да се използва друг термин – „прекратяване“, „приключване“ и др.

Таблица 1 за всички ПИПДОЗИП, освен за тези по член 13, буква б) и точка 76в от приложение VI (подлежащи на автоматично поискване)

Създателят на ПИПДОЗИП включва следните заглавия, пояснения и таблица 1, в която са представени, в съответствие с точки 61 и 62 от приложение VI, сумарните разходи в парично и в процентно изражение, отнасящи се до периодите на държане по точка 90 от същото приложение:

Разходи във времето

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта [и какви са неговите резултати (когато е приложимо)]. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

Нашите допускания са следните:

— 
[първата година] ще получите обратно инвестираните средства (0 % годишна възвръщаемост); [за останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий];
— 
инвестирани са [10 000 евро / 1 000 евро годишно].“ 

Ако [изтеглите инвестицията си] след 1 година

(когато е приложимо)

Ако [изтеглите инвестицията си] след [половината от препоръчителния период на държане]

(когато е приложимо)

Ако [изтеглите инвестицията си] след [препоръчителен период на държане]

Общо разходи

[ ] EUR

[ ] EUR

[ ] EUR

Годишно отражение на разходите (*1)

[ ] %

[ ] % всяка година

[ ] % всяка година

(*1)   

„Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде [ ] % преди приспадане на разходите и [ ] % – след това.“

(Когато е приложимо):  Възможно е да поделим разходите с лицето, което Ви предлага продукта, за да се покрият услугите, които то Ви предоставя. (Когато е приложимо) [То ще Ви осведоми за сумата].

(Когато е приложимо):  „Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли ([ ] % от инвестираните средства / [ ] евро). Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса за разпространение.“

Таблица 1 за ПИПДОЗИП по член 13, буква б)

Създателят на ПИПДОЗИП включва следните заглавия, пояснения и таблица 1, в която са представени, в съответствие с точки 61 и 62 от приложение VI, сумарните разходи в парично и в процентно изражение, отнасящи се до периодите на държане по точка 90 от същото приложение, като разходите при ПИПДОЗИП във връзка с инвестиционните варианти за базов инструмент („инвестиционни варианти“) се отделят от останалите разходи („застрахователен договор“):

Разходи във времето

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта [и какви са неговите резултати (когато е приложимо)]. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

Нашите допускания са следните:

— 
първата година ще получите обратно инвестираните средства (0 % годишна възвръщаемост); за останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий;
— 
инвестирани са [10 000 евро / 1 000 евро годишно].

[Пояснява се, че общите разходи за непрофесионалния инвеститор се състоят от разходи за ПИПДОЗИП във връзка с инвестиционните варианти за базов инструмент и от други разходи извън тях и варират в зависимост от избраните инвестиционни варианти за базов инструмент.]“ 

Ако [изтеглите инвестицията си] след 1 година

(когато е приложимо)

Ако [изтеглите инвестицията си] след [половината от препоръчителния период на държане]

(когато е приложимо)

Ако [изтеглите инвестицията си] след [препоръчителен период на държане]

Общо разходи

— Застрахователен договор

— Инвестиционни варианти

[ ] EUR

[ ] – [ ] EUR

[ ] EUR

[ ] – [ ] EUR

[ ] EUR

[ ] – [ ] EUR

Годишно отражение на разходите (*1)

— Застрахователен договор

— Инвестиционни варианти

[ ] %

[ ] – [ ] %

[ ] % всяка година

[ ] – [ ] % всяка година

[ ] % всяка година

[ ] – [ ] % всяка година

(*1)   

„Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде [ ] % преди приспадане на разходите и [ ] % – след това.“

(Когато е приложимо):  Възможно е да поделим разходите с лицето, което Ви предлага продукта, за да се покрият услугите, които то Ви предоставя. (Когато е приложимо) [То ще Ви осведоми за сумата].

(Когато е приложимо):  „Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли ([ ] % от инвестираните средства / [ ] евро). Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса за разпространение.“

Таблица 1 за ПИПДОЗИП по точка 76в от приложение VI (подлежащи на автоматично поискване)

Заглавието, поясненията и таблица 1 „Разходи във времето“ за ПИПДОЗИП по точка 76в от приложение VI са следните;

Разходи във времето

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта [и какви са неговите резултати (когато е приложимо)]. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни периоди на държане.

Продължителността на този продукт е несигурна, тъй като той може да бъде прекратен по различно време в зависимост от пазарната конюнктура. Посочените тук суми са при два различни сценария (предсрочно поискване и достигане на падежа). Ако изтеглите инвестицията си преди края на жизнения цикъл на продукта, могат да Ви бъдат начислени такси за такова изтегляне в допълнение към посочените по-долу.

Нашите допускания са следните:

— 
инвестирани са [10 000 евро / 1 000 евро годишно];
— 
резултатите при продукта са според показаните периоди на държане.“ 

Ако продуктът бъде поискан на първата възможна дата [ ]

Ако продуктът достигне падежа си

Общо разходи

[ ] EUR

[ ] EUR

Годишно отражение на разходите (*1)

[ ] %

[ ] % всяка година

(*1)   

„Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си на падежа, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде [ ] % преди приспадане на разходите и [ ] % – след това.“

(Когато е приложимо):  Възможно е да поделим разходите с лицето, което Ви предлага продукта, за да се покрият услугите, които то Ви предоставя. (Когато е приложимо) [То ще Ви осведоми за сумата].“

(Когато е приложимо):  „Посочените стойности отразяват максималната такса за разпространение, която лицето, което Ви предлага продукта, може да начисли ([ ] % от инвестираните средства / [ ] евро). Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса за разпространение.“

Таблица 2 за всички ПИПДОЗИП, освен тези по член 13, буква б)

Създателят на ПИПДОЗИП включва разбивка на разходите съгласно класификацията по точки 64—69 от приложение VI, като използва заглавията и таблица 2 по-долу.

Кратко се описва естеството на всеки вид разход. То включва цифров показател (парична стойност или процент) и базата, използвана за изчислението – когато това може да се представи без използването на специализирани термини, така че да е разбираемо за непрофесионалните инвеститори, на които се планира да се предлага ПИПДОЗИП. Описанието се основава на един или повече от примерите, включени в таблицата по-долу, стига да са приложими.

„Елементи на разходитеЕднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията

(ПИПД): Ако [изтеглите инвестицията] след [1 година / препоръчителен период на държане (ако е по-кратък от 1 година)](Основаващи се на застраховане инвестиционни продукти): Годишно отражение на разходите, ако [изтеглите инвестицията си] след [препоръчителен период на държане]

Първоначална такса

[Опишете естеството с не повече от 300 знака. Примери:

— „Когато правите първоначалната инвестиция, плащате [ ] % от нея“

— „[ ] % от първите [ ] премии, които плащате“

— „Тази такса вече е включена в платената [цена/премия]“

— „Тук се включва такса за разпространение в размер на [[ ] % от инвестираната сума / [ ] евро]. [Това е най-голямата сума, която може да Ви бъде начислена]. [Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса]“

— „Не начисляваме първоначална такса“]

[до] [ ] евро (ПИПД) или [ ] % (ОЗИП)

Такса при изтегляне на инвестицията

[Опишете естеството с не повече от 300 знака. Примери:

— „[ ] % от вашата инвестиция, преди да Ви бъде изплатена“

— Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията, [но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава]“

(Когато такса при изтегляне на инвестицията се начислява само при специфични обстоятелства) — „Тази такса се начислява само ако (обяснете обстоятелствата или дайте пример с максимум 200 знака)

За основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, при които такса при изтегляне на инвестицията се начислява само при изтегляне преди края на препоръчителния период на държане, в колоната вдясно се посочва „не се прилага“ и в допълнение към горепосочените описания се добавя следният текст: „В следващата колона е посочено, че такса при изтегляне на инвестицията „не се прилага“, тъй като такава няма, ако съхраните продукта за препоръчителния период на държане.“

[ ] евро (ПИПД) или [ ] % (ОЗИП)

Текущи разходи [взимани всяка година]

 

Такси за управление и други административни или оперативни разходи

[Опишете естеството с не повече от 150 знака. Пример:

„[ ] % от стойността на Вашата инвестиция годишно“].

Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.

[ ] евро (ПИПД) или [ ] % (ОЗИП)

Разходи по сделки

[ ] % от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.

[ ] евро (ПИПД) или [ ] % (ОЗИП)

Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства

 

Такса за постигнати резултати [и отсрочено възнаграждение]

[Опишете с не повече от 300 знака]. Действителната стойност ще варира в зависимост от резултатите при Вашата инвестиция. Горната оценка на сумарните разходи се основава на средната им стойност за последните 5 години.] или [При този продукт няма такса за постигнати резултати].

[ ] евро (ПИПД) или [ ] % (ОЗИП)

(Когато е приложимо)  : „Приложимите разходи зависят от размера на инвестицията [обяснете обстоятелствата или използвайте пример с максимум 150 знака]

За да представят разходите при ПИПДОЗИП, при които се предлага набор от инвестиционни варианти, с изключение на ПИПДОЗИП по член 13, буква б) и точка 76в от приложение VI, създателите на ПИПДОЗИП използват таблици 1 и 2 от настоящото приложение, като за стойностите във всяка таблица посочват, когато е целесъобразно, диапазона на разходите.

При ПИПДОЗИП с препоръчителен период на държане под една година, обозначението на разходното отношение в процентно изражение в таблици 1 и 2 не е „Годишно отражение на разходите“, а „Отражение на разходите“, като в бележката под линия в таблица 1 се посочва следното: „Представеното отражение на разходите е за период на държане под една година. Този процент не е пряко съпоставим с данните за отражението на разходите, предоставени за други ПИПДОЗИП“.

При ПИПДОЗИП, при които разходните отношения в проценти се изчисляват, като се използва условната стойност, под таблицата се добавя следната бележка под линия: „Представените разходи са във връзка с условната стойност на ПИПДОЗИП“.

Таблица 2 за ПИПДОЗИП по член 13, буква б)

Създателят на ПИПДОЗИП включва разбивка на разходите съгласно класификацията по точки 64—69 от приложение VI, като използва заглавията и таблица 2 по-долу. Когато е приложимо за вида на разходите се показва разбивка на разходите между разходите на ПИПДОЗИП, различни от разходите по базисните инвестиционни варианти („застрахователен договор“), и диапазона на разходите за инвестиционните варианти („инвестиционни варианти“).

Кратко се описва естеството на всеки вид разход. То включва цифров показател (парична стойност или процент) и базата, използвана за изчислението – когато това може да се представи без използването на специализирани термини, така че да е разбираемо за непрофесионалните инвеститори, на които се планира да се предлага ПИПДОЗИП. Описанието се основава на един или повече от примерите, включени в таблицата по-долу, стига да са приложими.

Елементи на разходитеЕднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията

Годишно отражение на разходите, ако [изтеглите инвестицията си] след [препоръчителен период на държане]

Първоначална такса

[Опишете естеството с не повече от 300 знака. Пример:

— „Когато правите първоначалната инвестиция, плащате [ ] % от нея“

— „[ ] % от първите [ ] премии, които плащате“

— „Тази такса вече е включена в платената от Вас [цена/премия]“

— „Тук се включва такса за разпространение в размер на [[ ] % от инвестираната сума / [ ] евро]. [Това е най-голямата сума, която може да Ви бъде начислена]. [Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса]“

— „Не начисляваме първоначална такса“]

„[ ] %“ или„Застрахователен договор [ ] % Инвестиционен вариант [ ] – [ ] %“

Такса при изтегляне на инвестицията

[Опишете естеството с не повече от 300 знака. Примери:

— „[ ] % от Вашата инвестиция, преди да Ви бъде изплатена“

— Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията, [но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава]

(Когато такса при изтегляне на инвестицията се начислява само при специфични обстоятелства) — „Тази такса се начислява само ако (обяснете обстоятелствата или дайте пример с максимум 200 знака)

За основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, при които такса при изтегляне на инвестицията се начислява само при изтегляне преди края на препоръчителния период на държане, в колоната вдясно се посочва „не се прилага“ и в допълнение към горепосочените описания се добавя следният текст: „В следващата колона е посочено, че такса при изтегляне на инвестицията „не се прилага“, тъй като такава няма, ако съхраните продукта за препоръчителния период на държане.“

„[ ] %“ или „Застрахователен договор [ ] % Инвестиционен вариант [ ] – [ ] %“

Текущи разходи, взимани всяка година

 

Такси за управление и други административни или оперативни разходи

[Опишете естеството с не повече от 150 знака. Пример:

„[ ] % от стойността на Вашата инвестиция годишно“].

Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.

„[ ] %“ или „Застрахователен договор [ ] % Инвестиционен вариант [ ] – [ ] %“

Разходи по сделки

[ ] % от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.

„[ ] %“ или „Застрахователен договор [ ] % Инвестиционен вариант [ ] – [ ] %“

Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства

 

Такса за постигнати резултати [и отсрочено възнаграждение]

[Опишете с не повече от 300 знака]. Действителната стойност ще варира в зависимост от резултатите при Вашата инвестиция. Горната оценка на сумарните разходи се основава на средната им стойност за последните 5 години.] или [При този продукт няма такса за постигнати резултати].

„[ ] %“ или „Застрахователен договор [ ] % Инвестиционен вариант [ ] – [ ] %“

(Когато е приложимо):  „Приложимите разходи зависят от размера на инвестицията [обяснете обстоятелствата или използвайте пример с максимум 150 знака]““
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Определения

1. За представянето на информацията за резултатите за минали периоди се прилагат следните определения:

а) 

„ПКИПЦК“ означава ПКИПЦК, получило разрешение съгласно член 5 от Директива 2009/65/ЕО, което:

(i) 

е ПИПДОЗИП от категория 2, както е посочено в точка 5 от приложение II; и

(ii) 

не изплаща на непрофесионалните инвеститори на предварително определени дати доходи, изчислявани по алгоритъм и обвързани с резултатите, с реализираните различни цени или с друго условие по отношение на финансови активи, индекси, референтни портфейли, или със сходни характеристики;

б) 

„АИФ“ означава АИФ по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, което:

(i) 

е ПИПДОЗИП от категория 2, както е посочено в точка 5 от приложение II;

(ii) 

е АИФ от отворен тип, както е посочено в член 1, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 694/2014 на Комисията ( 2 )

(iii) 

не изплаща на непрофесионалните инвеститори на предварително определени дати доходи, изчислявани по алгоритъм и обвързани с резултатите, с реализираните различни цени или с друго условие по отношение на финансови активи, индекси, референтни портфейли, или със сходни характеристики;

в) 

„основан на застраховане инвестиционен продукт, обвързан с дялове в инвестиционен фонд“ означава основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, обвързан с дялове в инвестиционен фонд, който:

(i) 

е ПИПДОЗИП от категория 2, както е посочено в точка 5 от приложение II;

(ii) 

предвижда възможност за предсрочно изтегляне на инвестицията или обратно изкупуване на дяловете преди изтичането на препоръчителния период на държане, като тази възможност не е ограничена съществено;

(iii) 

осигурява доходи, пряко обвързани със стойността на активите, които са разделени на дялове; и

(iv) 

не изплаща на непрофесионалните инвеститори на предварително определени дати доходи, изчислявани по алгоритъм и обвързани с резултатите, с реализираните различни цени или с друго условие по отношение на финансови активи, индекси, референтни портфейли, или със сходни характеристики.

Изчисляване на резултатите за минали периоди за ПКИПЦК или АИФ

2. Изчисляването на резултатите за минали периоди се основава на нетната стойност на активите на ПКИПЦК или АИФ, като се допуска, че всички разпределими доходи на фонда са били реинвестирани.

Използване на „симулационни“ данни за резултатите за минали периоди за ПКИПЦК или АИФ

3. Използването на симулационни данни за резултатите за периода преди този, за който вече има налични данни, се допуска в следните случаи, при условие че това използване е обективно, ясно и неподвеждащо:

а) 

резултатите на нов клас акции на съществуващо ПКИПЦК, АИФ или инвестиционно подразделение могат да бъдат симулирани въз основа на резултатите на друг клас акции, при условие че дяловете на двата класа в активите на ПКИПЦК или АИФ не се различават съществено;

б) 

резултатите на захранващо ПКИПЦК или АИФ могат да бъдат симулирани въз основа на резултатите на неговото главно ПКИПЦК или АИФ, стига да е изпълнено някое от следните условия:

(i) 

стратегията и целите на захранващото ПКИПЦК или на АИФ не му позволяват да държи активи, които не са дялове на главното ПКИПЦК или АИФ, или допълнителни ликвидни активи;

(ii) 

характеристиките на захранващото ПКИПЦК или АИФ не се различават съществено от тези на главното ПКИПЦК или АИФ.

Изчисляване на резултатите за минали периоди за основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, обвързани с дялове в инвестиционен фонд

4. Изчисляването на резултатите за минали периоди, описано в точка 2 от настоящото приложение, се прилага mutatis mutandis спрямо основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, обвързани с дялове в инвестиционен фонд. Изчисляването е съобразено с описанието на въздействието на премията за биометричен риск или на разходната част от премията за биометричен риск върху възвръщаемостта на инвестициите, както е посочено в член 2, параграф 4.

Представяне на резултатите за минали периоди за ПКИПЦК или АИФ

5. Информацията за резултатите за минали периоди за ПКИПЦК или АИФ се представя в стълбовидна диаграма, която обхваща резултатите на ПКИПЦК или АИФ за последните 10 години. Размерът на стълбовидната диаграма трябва да бъде такъв, че тя да е четлива.

6. ПКИПЦК или АИФ, чиито резултати обхващат по-малко от пет пълни календарни години, представят единствено резултатите за последните пет години.

7. За всяка година, за която няма данни, таблицата съдържа празна колона, в която е посочена единствено въпросната година.

8. ПКИПЦК или АИФ, които нямат данни за резултатите за пълна календарна година, посочват, че поради недостиг на данни на непрофесионалните инвеститорите не могат да бъдат предоставени надеждни сведения за резултатите за минали периоди.

9. Стълбовидната диаграма се допълва от следните поместени на видно място пояснения:

а) 

предупреждение за ограничената стойност на миналите резултати като насока за бъдещите резултати, като се използва следното изявление, написано с удебелен шрифт:

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото.“;

б) 

текстово разяснение на показаното, което се помества над стълбовата диаграма и в което се посочва с удебелен шрифт:

Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните [x] години.“;

в) 

ако е приложимо, специфично за продукта предупреждение за непредставителността на миналите резултати – в съответствие с точка 15 от настоящото приложение, или, ако е приложимо, други причини, изложени разбираемо и с максимум 150 знака;

г) 

когато е уместно, сбито посочване на това кои разходи и такси се включват или изключват от изчисляването на резултатите за минали периоди. Това не се прилага за ПКИПЦК или АИФ, които не начисляват първоначална такса или такса при изтегляне на инвестицията. [Примерно описание:

„Резултатите са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалните такси и таксите при изтегляне на инвестицията.“];

д) 

посочване на годината, в която е възникнал фондът, подразделението или класът акции;

е) 

ако е приложимо се посочва валутата, в която са изчислени резултатите за минали периоди.

10. Информацията не съдържа никакви минали резултати за която и да е част от текущата календарна година.

Използване на референтен показател заедно с резултатите за минали периоди

11. Ако в раздел „Какъв е този продукт?“ на основния информационен документ е посочен референтен показател, до всеки стълб на диаграмата, представяща резултатите за минали периоди на ПКИПЦК или АИФ, се добавя стълб със стойностите на този референтен показател. Това се отнася за ПКИПЦК или АИФ, които следят референтен показател, както и за тези, управлявани въз основа на референтен показател. Счита се, че ПКИПЦК или АИФ се управляват въз основа на референтен показател, когато последният играе роля в управлението на ПКИПЦК или АИФ, например с оглед на състава на портфейла и/или резултатите.

12. При ПКИПЦК или АИФ, чиито данни за резултатите за минали периоди не покриват необходимите пет или 10 години, референтният показател не се представя за годните, през които ПКИПЦК или АИФ не са съществували.

13. Ако ПКИПЦК или АИФ се управляват въз основа на референтен показател, както е посочено в точка 11 от настоящото приложение, описанията в точка 9 от настоящото приложение се допълват със следния текст, написан с удебелен шрифт:

Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните [x] години, съпоставена с референтния показател на фонда.“;

Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото и да го сравните с неговия референтен показател.

Представяне на стълбовидната диаграма

14. Стълбовидната диаграма, в която се представят резултатите за минали периоди, отговаря на следните изисквания:

а) 

скалата на оста Y е линейна, а не логаритмична;

б) 

скалата е съобразена с широчината на представените стълбове: те не са сгъстени така, че да се затруднява проследяването на промените в доходността;

в) 

началото на оста X започва при резултат 0 %;

г) 

към всеки стълб се посочва постиганата доходност в проценти;

д) 

стойностите за резултатите за минали периоди се закръгляват до първия знак след десетичната запетая.

Въздействие и реакция при съществени промени

15. При съществена промяна в целите и инвестиционната политика на ПКИПЦК или АИФ през периода, показан в стълбовидната диаграма по точки 5—10 от настоящото приложение, резултатите за минали периоди на ПКИПЦК или АИФ преди тази съществена промяна продължават да бъдат представяни.

16. Периодът преди съществената промяна по точка 15 от настоящото приложение се посочва в стълбовидната диаграма, като за него се помества ясно предупреждение, че резултатите са постигнати при условия, които вече не са валидни.

Използване на „симулационни“ данни за резултатите за минали периоди

17. Винаги когато резултатите се симулират съгласно точка 3 от настоящото приложение, на видно място в стълбовидната диаграма се оповестява, че резултатите са получени чрез симулация.

18. ПКИПЦК или АИФ, които променят правния си статус, но продължават да бъдат установени в същата държава членка, запазват данните за своите резултати само ако компетентният орган на тази държава членка прецени, че промяната на статуса няма отражение върху резултатите на ПКИПЦК или АИФ.

19. При сливания по член 2, параграф 1, буква п), подточки i) и iii) от Директива 2009/65/ЕО се запазват резултатите за минали периоди само на поемащото ПКИПЦК.

20. При сливания на АИФ точка 19 от настоящото приложение се прилага mutatis mutandis.

Представяне на резултатите за минали периоди за захранващи ПКИПЦК или АИФ

21. Представянето на резултатите за минали периоди на захранващото ПКИПЦК или АИФ се прави само за захранващото ПКИПЦК или АИФ и не възпроизвежда резултатите на главното ПКИПЦК или АИФ.

22. Точка 21 от настоящото приложение не се прилага:

а) 

когато захранващото ПКИПЦК или АИФ представя резултатите за минали периоди на своето главно ПКИПЦК или АИФ като референтен показател; или

б) 

когато захранващото ПКИПЦК или АИФ е започнало да изпълнява дейността на захранващо ПКИПЦК или АИФ по-късно от главното ПКИПЦК или АИФ, когато са изпълнени условията по точка 3 от настоящото приложение и когато за годините преди създаването на захранващото ПКИПЦК или АИФ са представени симулационни резултати, основаващи се на резултатите за минали периоди на главното ПКИПЦК или АИФ; или

в) 

когато данните за резултатите за минали периоди на захранващото ПКИПЦК датират отпреди то да е започнало да изпълнява дейността на захранващо ПКИПЦК, като неговите данни за съответните години са поместени в стълбовидната диаграма, а съществените промени са маркирани, както се изисква в точка 16 от настоящото приложение.

Представяне на резултатите за минали периоди на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, обвързани с дялове в инвестиционен фонд

23. Точки 5—16 от настоящото приложение се прилагат mutatis mutandis спрямо основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, обвързани с дялове в инвестиционен фонд. Представянето е съобразено с описанието за въздействието на премията за биометричен риск или на разходната част от премията за биометричен риск върху възвръщаемостта на инвестициите, както е посочено в член 2, параграф 4.( *1 ) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).“

( 1 ) Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

( 2 ) Делегиран регламент (ЕС) № 694/2014 на Комисията от 17 декември 2013 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на категориите лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ОВ L 183, 24.6.2014 г., стр. 18)