02020R1641 — BG — 27.02.2022 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1641 НА КОМИСИЯТА

от 5 ноември 2020 година

относно вноса от Съединените американски щати на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги за консумация от човека

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 370, 6.11.2020 г., стp. 4)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/158 НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 2022 година

  L 26

1

7.2.2022
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1641 НА КОМИСИЯТА

от 5 ноември 2020 година

относно вноса от Съединените американски щати на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги за консумация от човека

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се установяват правила относно въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги от щатите Масачузетс и Вашингтон на Съединените щати.

Член 2

Определение

За целите на настоящия регламент се прилага следното определение:

„Двучерупчести мекотели“ означава двучерупчести мекотели съгласно определението в точка 2.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 3

Еквивалентност

Прилаганите в щатите Масачузетс и Вашингтон на Съединените щати мерки за опазване на общественото здраве във връзка с производството и пускането на пазара на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги за консумация от човека, за които са определени кодове по Комбинираната номенклатура в част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, са еквивалентни на изискванията, установени в правилата по член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625.

Член 4

Официален сертификат

Всяка пратка от живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, предназначени за консумация от човека, както е посочено в член 1, се въвежда в Съюза само ако е придружена от официален сертификат, който е надлежно попълнен в съответствие с установения в приложението образец.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА ОФИЦИАЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС В СЪЮЗА НА ЖИВИ, ОХЛАДЕНИ, ЗАМРАЗЕНИ ИЛИ ПРЕРАБОТЕНИ ДВУЧЕРУПЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ, БОДЛОКОЖИ, МАНТИЙНИ И МОРСКИ КОРЕМОНОГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА, ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

image

imageСъединени щати (US)

Ветеринарен сертификат за ЕСЧаст II: Сертификация/удостоверяване

II.  Здравна информация

II.a.  Референтен номер на сертификата

II.б.

II.1.  Удостоверение за общественото здраве за живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни, морски коремоноги, предназначени за консумация от човека

Аз, долуподписаният, удостоверявам, че:

— Описаните в настоящия документ продукти отговарят и са произведени в съответствие с относимите стандарти на Съединените щати и изисквания на програмата за регулаторен контрол на черупчестите мекотели на САЩ.

— Описаните в настоящия документ продукти са етикетирани като непредназначени да бъдат потапяни или да влизат в контакт с водите на ЕС.

— Всички суровини от черупкови организми, използвани в тези продукти и набавени от чужди източници, са с произход от трети държави/животновъдни обекти/райони за отглеждане, одобрени за износ на живи двучерупчести мекотели за ЕС.

(1) (2)[II.2.  Ветеринарно-санитарно удостоверение за живи двучерупчести мекотели (3) от видовете от списъка, предназначени за консумация от човека

Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че водните животни, посочени в поле I.18 от част I, отговарят на:

II.2.1.  общите ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждане в Съюза, които са установени в член 6, параграф 1, буква а)(4) и буква б), член 6, параграф 2, член 7, параграф 1 и член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията ();

II.2.2.  специалните ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждане в Съюза на стоките, за които се прилага настоящият сертификат, установени в член 167, буква а), буква в), подточка ii), буква в), подточка iii) и буква г) и член 169, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.]

Забележки

В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, когато в настоящия сертификат се посочва Европейският съюз, това включва и Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.

Част I:

— Поле I.8: Регион на произход: щат на улов в САЩ и код на одобрения район за производство.

Част II:

(1)  Част II.2. от настоящия сертификат се прилага само за следните стоки живи двучерупчести мекотели, предназначени за консумация от човека:

а)  мекотели от видовете от списъка, транспортирани без вода, опаковани и етикетирани за консумация от човека в съответствие със специалните изисквания за тези животни, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (), и които вече не са в състояние да оцелеят като живи животни, ако бъдат върнати във водната среда;

б)  мекотели от видовете от списъка, транспортирани без вода и предназначени за консумация от човека без допълнителна преработка, при условие че са опаковани за продажба на дребно в съответствие с изискванията за такава опаковка, определени в Регламент (ЕО) № 853/2004;

в)  мекотели от видовете от списъка, транспортирани без вода и опаковани и етикетирани за консумация от човека в съответствие със специалните изисквания за тези животни, посочени в Регламент (ЕО) № 853/2004, и за които е предвидена допълнителна преработка без временно съхранение на мястото на преработка.

(2)  Част II.2 не се прилага и следва да се заличи, ако пратката се състои от диви водни животни, разтоварени от риболовни кораби.

(3)  Видовете, посочени в колони 3 и 4 от таблицата в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията (). Видовете, вписани в колона 4 от посочената таблица, се считат за вектори (преносители) само при условията, определени в член 171, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

(4)  Когато болестта е от значение и подлежи на изискването за докладване.

(5)  Да бъде подписано от:

— официален ветеринарен лекар, когато се попълва ветеринарно-санитарното удостоверение от част II.2;

— сертифициращ служител или официален ветеринарен лекар, когато ветеринарно-санитарното удостоверение в част II.2 се заличава.

[Официален ветеринарен лекар] (5) / [Сертифициращ служител] (5 )

Име (с главни букви)_______________________________

Квалификация и длъжност_______________________________

Дата_______________________________

Подпис_______________________________

Печат

(1)   

Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (OB L 174, 3.6.2020 г., стр. 379).

(2)   

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(3)   

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 г. за прилагането на някои правила за профилактика и контрол на болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на животинските видове или групите животински видове, които носят значителен риск от разпространение на болестите от списъка (ОВ L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).