02020R1395 — BG — 26.05.2021 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1395 НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2020 година

за подновяване на разрешението за употреба на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 като фуражна добавка при пилета, отглеждани за угояване, за разрешаване на употребата му при пилета, отглеждани за носачки, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1292/2008 ( ►M1  притежател на разрешението Evonik Operations GmbH ◄ )

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 324, 6.10.2020 г., стp. 3)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/733 НА КОМИСИЯТА от 5 май 2021 година

  L 158

11

6.5.2021
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1395 НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2020 година

за подновяване на разрешението за употреба на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 като фуражна добавка при пилета, отглеждани за угояване, за разрешаване на употребата му при пилета, отглеждани за носачки, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1292/2008 ( ►M1  притежател на разрешението Evonik Operations GmbH ◄ )

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Разрешението за употреба на посочената в приложението добавка, която принадлежи към категория „зоотехнически добавки“ и към функционална група „стабилизатори на чревната флора“, при пилета, отглеждани за носачки, както и – за същата категория и функционална група – при пилета, отглеждани за угояване, се подновява при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Регламент (ЕО) № 1292/2008 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕИдентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: стабилизатори на чревната флора.

4b1822

►M1  Evonik Operations GmbH ◄

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Състав на добавката

Препарат от Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 с минимално съдържание на:

— 1 × 109 CFU/g добавка

В твърдо състояние

Пилета за

угояване

Пилета, отглеждани за носачки

-

1 × 109

-

1.  В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.  Може да се употребява във фуражи, съдържащи разрешените за употреба коксидиостатици: диклазурил, монензин натрий или никарбазин.

3.  Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, очила и ръкавици.

26.10.2030 г.

Характеристика на активното вещество

Спори на Bacillus amyloliquefaciensCECT 5940

Метод за анализ  (1)

Преброяване: метод чрез разстилане върху триптон-соев агар (EN 15 784 )

Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).

(1)   

Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports