02020R1017 — BG — 14.07.2020 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1017 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2020 година

за установяване на бюджетни тавани за 2020 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане, предвидени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 225, 14.7.2020 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1424 НА КОМИСИЯТА от 8 октомври 2020 година

  L 328

4

9.10.2020
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1017 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2020 година

за установяване на бюджетни тавани за 2020 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане, предвидени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на СъветаЧлен 1

1.  Годишните национални тавани за 2020 г. за схемата за основно плащане, посочени в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, са определени в точка I от приложението към настоящия регламент.

2.  Годишните национални тавани за 2020 г. за схемата за единно плащане на площ, посочени в член 36, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, са определени в точка II от приложението към настоящия регламент.

3.  Годишните национални тавани за 2020 г. за преразпределителното плащане, посочени в член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, са определени в точка III от приложението към настоящия регламент.

4.  Годишните национални тавани за 2020 г. за плащането за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, посочени в член 47, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, са определени в точка IV от приложението към настоящия регламент.

5.  Годишните национални тавани за 2020 г. за плащания за райони с природни ограничения, посочени в член 49, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, са определени в точка V от приложението към настоящия регламент.

6.  Годишните национални тавани за 2020 г. за плащания за млади земеделски стопани, посочени в член 51, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, са определени в точка VI от приложението към настоящия регламент.

7.  Максималните суми за 2020 г. за плащания за млади земеделски стопани, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, са определени в точка VII от приложението към настоящия регламент.

8.  Годишните национални тавани за 2020 г. за доброволното обвързано с производството подпомагане, посочени в член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, са определени в точка VIII от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

I.    Годишни национални тавани за схемата за основно плащане, посочени в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013(в хиляди евро)

Календарна година

2020

▼M1

Белгия

225 124

Дания

522 054

▼B

Германия

2 941 232

Ирландия

825 611

Гърция

1 091 170

Испания

2 845 377

Франция

3 025 958

▼M1

Хърватия

157 075

▼B

Италия

2 118 140

▼M1

Люксембург

24 004

▼B

Малта

650

Нидерландия

459 920

Австрия

470 383

▼M1

Португалия

290 208

▼B

Словения

75 223

Финландия

262 840

Швеция

399 568

II.    Годишни национални тавани за схемата за единно плащане на площ, посочени в член 36, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013(в хиляди евро)

Календарна година

2020

▼M1

България

412 836

▼B

Чехия

478 299

Естония

110 920

Кипър

29 643

Латвия

160 460

Литва

200 349

Унгария

727 048

Полша

1 553 589

Румъния

974 939

Словакия

221 593

III.    Годишни национални тавани за преразпределителното плащане, посочени в член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013(в хиляди евро)

Календарна година

2020

Белгия

46 100

▼M1

България

60 844

▼B

Германия

330 210

Франция

687 718

▼M1

Хърватия

34 828

▼B

Литва

77 554

Полша

281 452

▼M1

Португалия

55 320

▼B

Румъния

104 163

IV.    Годишни национални тавани за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, посочени в член 47, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013(в хиляди евро)

Календарна година

2020

▼M1

Белгия

151 580

България

260 016

▼B

Чехия

261 843

Дания

245 627

Германия

1 415 187

Естония

50 810

Ирландия

363 320

Гърция

550 385

Испания

1 468 030

Франция

2 063 154

▼M1

Хърватия

104 484

▼B

Италия

1 111 301

Кипър

14 593

Латвия

90 826

Литва

155 108

▼M1

Люксембург

10 583

▼B

Унгария

399 476

Малта

1 573

Нидерландия

198 261

Австрия

207 521

Полша

1 017 297

▼M1

Португалия

205 307

▼B

Румъния

570 959

Словения

40 283

Словакия

118 316

Финландия

157 389

Швеция

209 930

V.    Годишни национални тавани за плащания за райони с природни ограничения, посочени в член 49, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013(в хиляди евро)

Календарна година

2020

Дания

2 657

Словения

2 122

VI.    Годишни национални тавани за плащания за млади земеделски стопани, посочени в член 51, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013(в хиляди евро)

Календарна година

2020

▼M1

Белгия

9 563

България

3 016

▼B

Чехия

1 746

Дания

15 556

Германия

47 173

Естония

1 321

Ирландия

24 221

Гърция

36 692

Испания

97 869

Франция

68 772

▼M1

Хърватия

6 966

▼B

Италия

74 087

Кипър

686

Латвия

6 055

Литва

6 463

▼M1

Люксембург

529

▼B

Унгария

5 326

Малта

21

Нидерландия

13 217

Австрия

13 835

Полша

33 910

▼M1

Португалия

13 687

▼B

Румъния

20 547

Словения

2 014

Словакия

1 706

Финландия

5 246

Швеция

13 995

VII.    Максимални размери на плащанията за млади земеделски стопани, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013(в хиляди евро)

Календарна година

2020

▼M1

Белгия

10 105

България

17 334

▼B

Чехия

17 456

Дания

16 375

Германия

94 346

Естония

3 387

Ирландия

24 221

Гърция

36 692

Испания

97 869

Франция

137 544

▼M1

Хърватия

6 966

▼B

Италия

74 087

Кипър

973

Латвия

6 055

Литва

10 341

▼M1

Люксембург

706

▼B

Унгария

26 632

Малта

105

Нидерландия

13 217

Австрия

13 835

Полша

67 820

▼M1

Португалия

13 687

▼B

Румъния

38 064

Словения

2 686

Словакия

7 888

Финландия

10 493

Швеция

13 995

VIII.    Годишни национални тавани за доброволно обвързано с производството подпомагане, посочени в член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1307/2013(в хиляди евро)

Календарна година

2020

▼M1

Белгия

83 510

България

130 008

▼B

Чехия

130 921

▼M1

Дания

32 863

▼B

Естония

6 315

Ирландия

3 000

Гърция

182 056

Испания

584 919

Франция

1 031 577

▼M1

Хърватия

52 242

▼B

Италия

478 600

Кипър

3 891

Латвия

45 413

Литва

77 554

Люксембург

160

Унгария

199 738

Малта

3 000

Нидерландия

3 350

Австрия

14 526

Полша

504 743

▼M1

Португалия

134 204

▼B

Румъния

272 554

Словения

17 456

Словакия

59 120

Финландия

102 828

Швеция

90 970