02020R0683 — BG — 01.01.2023 — 005.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/683 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2020 година

относно изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

(ОВ L 163, 26.5.2020 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/195 НА КОМИСИЯТА от 11 февруари 2022 година

  L 31

27

14.2.2022

 M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/799 НА КОМИСИЯТА от 20 май 2022 година

  L 143

1

23.5.2022

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1177 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2022 година

  L 183

54

8.7.2022

►M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1362 НА КОМИСИЯТА от 1 август 2022 година

  L 205

145

5.8.2022
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/683 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2020 година

относно изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средстваЧлен 1

Образци на информационните документи

1.  

Образецът, предвиден в приложение I към настоящия регламент, се използва за информационния документ, посочен в член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/858 за целите на следните ЕС одобрявания на типа:

а) 

едноетапно одобряване на типа на цялото превозно средство;

б) 

смесено одобряване на типа на цялото превозно средство;

в) 

многоетапно одобряване на типа на цялото превозно средство;

г) 

одобряване на типа на системи, компоненти или отделни технически възли.

2.  
Образецът, предвиден в приложение II към настоящия регламент, се използва за информационния документ, посочен в член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/858 за целите на поетапно ЕС одобряване на типа на цялото превозно средство.

Член 2

Образци на сертификати за ЕС одобряване на типа, включително сертификати за ЕС одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии, и сертификати за ЕС индивидуално одобряване на превозни средства

1.  
Образец А от приложение III към настоящия регламент се използва за сертификата за одобряване на типа, посочен в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/858, когато този сертификат се отнася за ЕС одобряване на типа на цялото превозното средство, и за сертификата за одобряване на типа, посочен в член 41, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/858.
2.  
Образец Б от приложение III към настоящия регламент се използва за сертификата за одобряване на типа, посочен в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/858, когато този сертификат се отнася за ЕС одобряване на типа на система.
3.  
Образец В от приложение III към настоящия регламент се използва за сертификата за одобряване на типа, посочен в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/858, когато този сертификат се отнася за ЕС одобряване на типа на компонент или ЕС одобряване на типа на отделен технически възел.
4.  
Образец Г от приложение III към настоящия регламент се използва за сертификата за ЕС индивидуално одобряване на превозно средство по силата на член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/858.

Член 3

Образци на сертификати за национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии, и сертификати за национално индивидуално одобряване на превозно средство

1.  
Образец А от приложение III към настоящия регламент се използва за сертификата за одобряване на типа, посочен в член 42, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/858.
2.  
Образец Д от приложение III към настоящия регламент се използва за сертификата за национално индивидуално одобряване на превозно средство по силата на член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/858.

Член 4

Система за номериране на сертификатите за одобряване

Сертификатите за одобряване, посочени в член 28, параграф 2, член 41, параграф 3, член 42, параграф 4, член 44, параграф 4 и член 45, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/858, се номерират в съответствие с метода, установен в приложение IV към настоящия регламент.

Член 5

Образец на маркировката за ЕС одобряване на типа на компоненти и отделни технически възли

Образецът, представен в приложение V към настоящия регламент, се използва за маркировката за ЕС одобряване на типа на компоненти и отделни технически възли, посочена в член 38, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/858.

Член 6

Образец на протокола за резултатите от изпитвания

Образецът, представен в приложение VI към настоящия регламент, се използва за протокола за резултатите от изпитвания, посочен в член 28, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/858.

Член 7

Формат на протоколите от изпитвания

Протоколите от изпитвания, посочени в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/858, се изготвят в съответствие с разпоредбите относно формàта на протоколите от изпитвания, предвидени в приложение VII към настоящия регламент.

Член 8

Образци и други изисквания за сертификатите за съответствие

Образците и изискванията, предвидени в приложение VIII към настоящия регламент, се използват за формàта на сертификата за съответствие на хартиен носител, посочен в член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/858.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 5 юли 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

(1) Само за одобряването съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

(2) Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не се отнасят до описанието на типа на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия информационен документ, тези знаци се представят в документацията със символа „?“ (напр. ABC??123??).

(3) Класифицирано съгласно определенията, посочени в част А от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/858:

(4) Ненужното се заличава (има случаи, в които е възможно повече от едно вписване и не е необходимо да се заличава нищо).

(5) В случай на оси с монтирани двойни (сдвоени) колела броят на колелата се счита за четири.

(6) Означение в съответствие с EN 10027-1: 2016. Когато това не е възможно, се посочват следните данни:

— 
описание на материала;
— 
граница на провлачване;
— 
Пределна якост на опън;
— 
удължаване (в %);
— 
твърдост по Бринел.

(7) „Предно управление“ означава конфигурация, при която повече от половината от дължината на двигателя е зад най-предната точка на основата на предното стъкло и кормилото е в предната четвъртина от дължината на превозното средство, както е определено в обяснителна бележка щ) от допълнение 1 към част 1 от приложение 1 към Правило № 107 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — единни изисквания относно одобряването на превозни средства от категория M2 или M3 по отношение на тяхната обща конструкция [2018/237] (ОВ L 52, 23.2.2018 г., стр. 1).

(8) Съгласно определенията в Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно изискванията за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 631/2009, (ЕС) № 406/2010, (ЕС) № 672/2010, (ЕС) № 1003/2010, (ЕС) № 1005/2010, (ЕС) № 1008/2010, (ЕС) № 1009/2010, (ЕС) № 19/2011, (ЕС) № 109/2011, (ЕС) № 458/2011, (ЕС) № 65/2012, (ЕС) № 130/2012, (ЕС) № 347/2012, (ЕС) № 351/2012, (ЕС) № 1230/2012 и (ЕС) 2015/166 на Комисията (ОВ L 325, 16.12.2019 г., стр. 1).

(9) Когато има версия с нормална кабина и друга — с кабина със спално отделение, трябва да бъдат посочени масите и размерите и на двете конфигурации.

(10) Стандарт ISO 612:1978 — Пътни превозни средства. Размери на моторните превозни средства и прикачните превозни средства. Термини и определения.

(11) Посочва се незадължителното оборудване, което има отражение върху размерите на превозното средство.

▼M3

(12) В съответствие с определенията в приложение ХIII, част 2, раздел А, точки 1.24 (колесна база) и 1.25 (разстояние между осите) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 на Комисията от 31 март 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните процедури и техническите спецификации за одобрение на типа на превозни средства и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общите им конструктивни характеристики и безопасност (ОВ L 117, 6.4.2021 г., стр. 1). При ремарке със средна ос за най-предна ос се счита оста на теглително-прикачното устройство.

▼B

(13) Общото разстояние между осите е сборът на всички разстояния между осите, като се започне от най-предната ос и се стигне до най-задната ос.

▼M3

(14) Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 на Комисията от 31 март 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните процедури и техническите спецификации за одобрение на типа на превозни средства и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общите им конструктивни характеристики и безопасност (ОВ L 117, 6.4.2021 г., стр. 1).

▼B

(15) Термин № 6.19.2.

(16) Термин № 6.20.

(17) Термин № 6.5.

▼M3

(18) Термин № 6.1 и за превозни средства, различни от тези от категория М1: Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение XIII, част 2, раздел Е. При ремаркетата дължините се посочват, както са определени в термин № 6.1.2. от стандарт ISO 612:1978.

▼B

(19) Термин № 6.17.

▼M3

(20) Термин № 6.2 и за превозни средства, различни от тези от категория М1: Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение XIII, част 2, раздел Е.

(21) Термин № 6.3 и за превозни средства, различни от тези от категория М1: Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение XIII, част 2, раздел Е.

▼B

(22) В случаите на некомплектовано превозно средство:

(23) Термин № 6.6.

(24) Термин № 6.10.

(25) Термин № 6.7.

(26) Термин № 6.11.

(27) Термин № 6.18.1.

(28) Термин № 6.9.

(29) Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59).

▼M3

(30) Съгласно определението в точка 1.3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение XIII, част 2, раздел А.

▼M3 —————

▼B

(32) За ремаркета или полуремаркета и за превозни средства, свързани с ремарке или полуремарке, които упражняват значително вертикално натоварване върху прикачното устройство или седловото устройство, този товар, разделен на земното ускорение, е включен в технически допустимата максимална маса.

(33) Тук да се попълнят максималните и минималните стойности за всеки вариант.

(34) „Надвес на теглително-прикачното устройство“ е хоризонталното разстояние между прикачването за ремарке със средна ос и централната линия на задната(ите) ос(и).

(35) Попълва се само за определяне на превозни средства с повишена проходимост.

(36) Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

(37) Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

(38) При превозни средства, които могат да работят с бензин, дизелово гориво и т.н., както и с комбинация от тези горива и друго гориво, точките се повтарят. В случаи на неконвенционални двигатели и системи производителят предоставя данни, еквивалентни на тук посочените.

(39) Това число се закръгля към най-близката десета от милиметъра.

(40) Тази стойност се изчислява (π = 3,1416) и закръглява до най-близкия cm3.

(41) Посочва се допустимото отклонение.

(42) В случай на двигател или превозно средство, работещи с два вида гориво.

(43) Определена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2007 или Регламент (ЕО) № 595/2009, според случая.

(44) Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI), и за изменение на приложения I и III към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 167, 25.6.2011 г., стр. 1).

(45) Превозните средства могат да работят както с бензин, така и с газообразно гориво, но когато бензиновата уредба е инсталирана единствено за аварийни ситуации или пускане на двигателя и когато вместимостта на нейния бензинов резервоар е не повече от 15 литра, за целите на изпитването превозните средства се приемат за работещи само с газ.

(46) Да се представят документи, ако вече не са представени такива в документацията, посочена в точка 3.2.12.2.7.1.

(47) Да се предоставят документи в случай на една фамилия двигатели със СБД и ако вече не са включени такива в комплекта(ите) документи, посочен(и) в точка 3.2.12.2.7.0.4.

(48) Да се представят документи, ако вече не са включени такива в документацията, посочена в точка 3.2.12.2.7.0.5.

(49) Да се представят документи в случай на една фамилия двигатели със СБД и ако вече не са включени такива в комплекта(ите) документи, посочен(и) в точка 3.2.12.2.7.0.4.

(50) Правило № 49 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно мерките, които следва да се предприемат срещу емисиите на газообразни замърсители и прахови замърсители от двигатели със самовъзпламеняване чрез сгъстяване, предназначени за използване в превозни средства, и емисиите на газообразни замърсители от двигатели с принудително запалване за използване в превозни средства (ОВ L 171, 24.6.2013 г., стр. 1).

(51) Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 751, 7.7.2017 г., стр. 1).

(52) Правило № 83 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобряване на типа на превозни средства по отношение на емисиите на замърсители в съответствие с изискванията относно горивото за двигателя, ОВ L 42, 15.2.2012 г., стр. 1.

(53) Правило № 67 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно: I. Одобряване на специфично оборудване на превозни средства от категория M и N, използващи втечнени нефтени газове в тяхната система за задвижване; II. Одобряване на превозни средства от категория M и N, снабдени със специфично оборудване за използване на втечнени нефтени газове като гориво в техните двигатели, по отношение на монтажа на такова оборудване [2016/1829] (ОВ L 285, 20.10.2016 г., стр. 1).

(54) Правило № 110 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на: I. Специалните компоненти на моторните превозни средства, в чиято система за задвижване се използва сгъстен природен газ (СПГ) и/или втечнен природен газ (ВПГ) II. Превозните средства по отношение на монтирането на специални компоненти от одобрен тип за използване на сгъстен природен газ (СПГ) и/или втечнен природен газ (ВПГ) в системата им за задвижване [2015/999] (ОВ L 166, 30.6.2015 г., стр. 1).

▼M3 —————

▼B

(56) Определени в съответствие с изискванията на Правило № 101 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на леки автомобили, задвижвани само с двигател с вътрешно горене или с хибридно електрическо силово предаване, по отношение на измерването на емисиите от въглероден двуокис и разхода на гориво и/или измерването на консумацията на електроенергия и пробега в електрически режим на задвижване, както и на превозни средства от категории M1 и N1, задвижвани само с електрическо силово предаване, по отношение на измерването на консумацията на електроенергия и пробега в електрически режим на задвижване (ОВ L 138, 26.5.2012 г., стр. 1).

(57) Освен за двигатели или превозни средства, работещи с два вида гориво.

(58) При двигателите, работещи с два вида гориво, от тип 1Б, 2Б и 3Б.

(59) Стойност за комбиниран WHTC, включващо част със студен и с горещ двигател в съответствие с приложение VIII към Регламент (ЕС) № 582/2011.

(60) Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).

(61) Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1).

(62) Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 на Комисията от 25 юли 2011 г. за установяване на процедура за одобряване и сертифициране на иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 194, 26.7.2011 г., стр. 19).

(63) Регламент за изпълнение (ЕС) № 427/2014 на Комисията от 25 април 2014 г. за установяване на процедура за одобряване и сертифициране на иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO 2 от леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 125, 26.4.2014 г., стр. 57).

(64) При необходимост таблицата да се разшири с по един ред за всяка екологична иновация.

(65) Номер на решението на Комисията за одобряване на екологичната иновация.

(66) Определен в решението на Комисията за одобряване на екологичната иновация.

(67) Ако със съгласието на органа по одобряване на типа вместо цикъл на изпитване от тип 1 се прилага методика на моделиране, тази стойност е стойността, получена по методиката на моделиране.

(68) Сума на намаленията на емисиите на CO2 за всяка отделна екологична иновация.

(69) За фамилията с матрица на съпротивленията при движение е изпитано представително превозно средство (VR).

(70) Регламент (ЕС) № 136/2014 на Комисията от 11 февруари 2014 г. за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) (ОВ L 43, 13.2.2014 г., стр. 12).

(71) Регламент (ЕС) 2017/2400 на Комисията от 12 декември 2017 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на емисиите на CO2 и разхода на гориво на тежки превозни средства и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията (ОВ L 349, 29.12.2017 г., стр. 1).

(72) Съгласно определението в Регламент (ЕС) 2017/2400.

(73) Правило № 85 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобряване на двигателите с вътрешно горене или електрическите задвижвания за моторните превозни средства от категории М и N по отношение на измерването на полезната (ефективната) мощност и максималната 30-минутна мощност на електрическите задвижвания (ОВ L 323, 7.11.2014 г., стр. 52).

(74) Изпитване ESC.

(75) Само изпитване ETC.

(76) Посочените данни се предоставят за всички предложени варианти.

(77) За ремаркета — максималната скорост, разрешена от производителя.

(78) Правило № 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобряване на типа на превозни средства по отношение на оборудването за измерване на скоростта, в т.ч. и неговия монтаж (ОВ L 302 от 28.11.2018 г., стр. 106).

▼M3 —————

▼B

(80) За гуми от категория Z, предназначени за превозни средства с максимална скорост над 300 km/h, да се предостави еквивалентна информация.

(81) Правило № 21 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Единни разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на вътрешното оборудване (ОВ L 188, 16.7.2018 г., стр. 32).

(82) Правило № 121 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобрение на превозни средства по отношение на местоположението и обозначението на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди [2016/18] (ОВ L 5, 8.1.2016 г., стр. 9).

(83) Броят на местата за сядане, който се посочва, трябва да бъде броят, когато превозното средство е в движение. При модулна подредба може да се посочи диапазон.

(84) „Точка „R“ или „базова точка на седене“ означава проектна точка, определена от производителя на превозното средство за всяко място за сядане и установена по отношение на тримерната координатна система, както е определено в приложение III към Правило № 17 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби относно одобряването на превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава (ОВ L 230, 31.8.2010 г., стр. 81).

(85) Правило № 26 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрение на превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части (ОВ L 215, 14.8.2010 г., стр. 27).

(86) Таблицата може да бъде разширена при необходимост за превозни средства с повече от два реда седалки, или когато има повече от три седалки по широчина на превозното средство.

(87) Правило № 14 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване ISOFIX и горните лентови устройства за закрепване ISOFIX и местата за сядане, съвместими със стандарта i-Size [2015/1406] (ОВ L 218, 19.8.2015 г., стр. 27).

(88) За символите и маркировките, които трябва да бъдат използвани, вж. точка 5.3.4 от Правило № 16 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на: I. Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи ISOFIX за обезопасяване на деца за пътници в моторни превозни средства; II. Превозни средства, оборудвани с обезопасителни колани, сигнализатори за непоставен обезопасителен колан, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца, системи ISOFIX и i-Size за обезопасяване на деца [2018/629] (ОВ L 109, 27.4.2018 г., стр. 1) За специалните колани („S“) да се посочат типът или типовете.

▼M3 —————

▼B

(92) Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация [2019/57] (ОВ L 14, 16.1.2019 г., стр. 42).

(93) Правило № 10 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобрението на превозни средства по отношение на електромагнитната съвместимост [2017/260] (ОВ L 41, 17.2.2017 г., стр. 1).

(94) Правило № 138 на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) — единни разпоредби за одобряване на тихи пътни превозни средства по отношение на тяхната намалена чуваемост [2017/71] (ОВ L 9, 13.1.2017 г., стр. 33).

(95) Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 131—195)

(96) Правило № 66 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на пътнически превозни средства с голям капацитет по отношение на якостта на тяхната надстройка (ОВ L 84, 30.3.2011 г., стр. 1).

(97) Правило № 105 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари, по отношение на техните специфични особености на конструкцията (ОВ L 230, 31.8.2010 г., стр. 253).

(98) Определения на тези понятия са дадени в стандарт ISO 22628:2002 — Пътни превозни средства. Рециклируемост и оползотворимост. Метод за изчисляване.

(99) Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

(100) Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

(101) Въвежда се по такъв начин, че да стане ясна действителната стойност за всяка техническа конфигурация на типа превозно средство.

(102) Да се посочи дали производителят прилага член 28, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/858, като в този случай във втората графà се посочва прилаганият регулаторен акт.

(103) Договарящи страни по Ревизираната спогодба от 1958 г.

(104) Посочва се, когато не може да се установи от номера на сертификата за одобряване на типа.

(105) Когато то не е известно по време на одобряването на типа, тази точка се попълва най-късно при пускане на превозното средство на пазара.

(106) Да се впише „не се прилага“ при поетапно одобряване на типа, когато органът по одобряването събира целия набор от сертификати за ЕС одобрение на типа или за ООН одобрение на типа и този орган е издал окончателния сертификат за одобрение на типа за цялото превозно средство.

(107) В съответствие с приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858.

(108) Или визуално изображение на „усъвършенстван електронен подпис“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73), включително данни за проверка.

(109) Едната в изглед ¾ отпред, а другата в изглед ¾ отзад.

▼M1 —————

▼B

(111) Позицията се попълва само когато превозното средство има две оси.

(112) При повече от един електродвигател да се посочи общият ефект от всички двигатели.

(113) Използват се кодовете, описани в част В от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/858.

(114) Посочва(т) се само основният(ите) цвят/цветове: бял, жълт, оранжев, червен, виолетов, син, зелен, сив, кафяв или черен.

(115) С изключение на седалките, предвидени за употреба само когато превозното средство е неподвижно, и броя на местата за инвалидни колички.

(116) Добавят се номерът на нивото „Евро…“ и, ако е приложимо, знакът, съответстващ на разпоредбите, използвани за одобряване на типа.

(117) Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1—643)

(118) Не е задължително.

(119) Изготвен в съответствие с образеца, установен в част I от приложение IV към Регламент (ЕС) 2017/2400.

(120) Изготвен в съответствие с образеца, установен в част II от приложение IV към Регламент (ЕС) 2017/2400.

(121) Прилага се само ако превозното средство е одобрено в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 и информационният файл за клиента е изготвен в съответствие с образеца, установен в част II от приложение IV към Регламент (ЕС) 2017/2400.

▼M3

(122) Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/646 на Комисията от 19 април 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните процедури и техническите спецификации за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните аварийни системи за поддържане на пътната лента (ELKS) (ОВ L 133, 20.4.2021 г., стр. 31).

(123) Делегиран регламент (ЕС) 2021/1243 на Комисията от 19 април 2021 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на подробни правила относно средствата за инсталиране на блокиращо устройство при употреба на алкохол в моторни превозни средства и за изменение на приложение II към посочения регламент (ОВ L 272, 30.7.2021 г., стр. 11).

(124) Правило № 13 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — единни предписания за одобряването на превозни средства от категории M, N и O по отношение на спирането [2016/194] (ОВ L 42, 18.2.2016 г., стр. 1).

▼B

(125) Правило № 13–H на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобряване на леки автомобили по отношение на спирането [2015/2364] (ОВ L 335, 22.12.2015 г., стр. 1).

(126) Правило № 46 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобряване на устройства за непряко виждане и на моторни превозни средства по отношение на монтирането на тези устройства (ОВ L 237, 8.8.2014 г., стр. 24).

(127) Правило № 28 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобряване на звукови предупредителни устройства и на моторни превозни средства по отношение на тяхната звукова сигнализация (ОВ L 323, 6.12.2011 г., стр. 33).

(128) Когато се прилагат ограничения за горивото, те се посочват (например за природен газ L-диапазон или H-диапазон).

(129) Превозните средства могат да работят както с бензин, така и с газообразно гориво, но когато бензиновата уредба е инсталирана единствено за аварийни ситуации или пускане на двигателя и когато вместимостта на нейния бензинов резервоар е не повече от 15 литра, за целите на изпитването превозните средства се приемат за работещи само с газ.

(130) За превозни средства, работещи с две горива, таблицата се попълва два пъти за всеки вид гориво.

(131) За превозни средства, работещи със смес от горива, когато изпитването трябва да се проведе за всеки вид гориво, в съответствие с фигура I.2.4 от приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията. За превозни средства, работещи с ВНГ или ПГ/биометан, двугоривни или едногоривни, таблицата се повтаря за различните използвани при изпитването еталонни газове, а в допълнителна таблица се показват най-неблагоприятните получени резултати, в съответствие с [когато това се изисква съгласно?] точка 3.1.4 от приложение 12 към Правило № 83 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на превозни средства по отношение на емисията от замърсители в съответствие с изискванията относно горивото за двигателя (ОВ L 42, 15.2.2012 г., стр. 1). За резултатите в таблицата се посочва дали те са измерени, или изчислени.

(132) Ако е приложимо.

(133) За Евро VI ESC се разбира като WHSC, а ETC — като WHTC.

(134) За Евро VI, ако двигатели, работещи със СПГ и ВНГ, се изпитват с различни еталонни горива, таблицата се повтаря за всяко използвано при изпитването еталонно гориво.

(135) Таблицата да се повтори за всяко използвано при изпитването еталонно гориво.

(136) Единицата „l/100 km“ се заменя с „m3/100 km“ за превозните средства, работещи с ПГ и H2ПГ, и с „kg/100 km“ за превозните средства, работещи с водород.

(137) Форматът на идентификатора на интерполационна фамилия е предоставен в точка 5.0. от приложение ХХI към Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

(138) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1152 на Комисията от 2 юни 2017 г. за установяване на методика за определяне на корелационните параметри, необходими за отразяване на изменението на регламентираната изпитвателна процедура по отношение на леки търговски превозни средства и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 644).

(139) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията от 2 юни 2017 г. за установяване на методика за определяне на корелационните параметри, необходими за отразяване на изменението на регламентираната изпитвателна процедура, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010 (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 679).

(140) Форматът на идентификатора на интерполационна фамилия е предвиден в точка 5.0. от приложение ХХI към Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията.

(141) Таблицата се повтаря за всеки вариант/версия на превозното средство.

(142) При необходимост таблицата да се разшири с по един ред за всяка екологична иновация.

(143) Правило № 83 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на типа на превозни средства по отношение на емисиите на замърсители в съответствие с изискванията относно горивото за двигателя, ОВ L 42, 15.2.2012 г., стр. 1.

(144) Решение на Комисията за одобряване на екологичната иновация. Член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).

(145) Както е определен в решението на Комисията за одобряване на екологичната иновация.

(146) Ако вместо цикъл на изпитване от тип 1 се приложи методика на моделиране, тази стойност е стойността, получена при методиката на моделиране.

(147) = точка 3.5.1.3 от приложение I към Регламент за изпълнение XX/XXX на Комисията от ...... относно изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

(148) Сума на резултатите от намаленията на емисиите на CO2 от всяка отделна екологична иновация при цикъл на изпитване NEDC, изчислена в последната колона на тази таблица в съответствие с приложение XII към Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията.

(149) Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

(150) Сума на резултатите от намаленията на емисиите на CO2 от всяка отделна екологична иновация при цикъл на изпитване WLTP, изчислена в последната колона на тази таблица в съответствие с приложение XII към Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията.

(151) Общият код на екологичната(ите) иновация(и) се състои от следните елементи, всеки от тях разделен от останалите с интервал:

— 
кода на органа по одобряване, определен в приложение IV към Регламент за изпълнение XX/XXX на Комисията от XXXX относно изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства;
— 
индивидуалния код на всяка екологична иновация, монтирана на превозното средство, посочен в хронологичен ред на решенията за одобряване на Комисията.

(Например общият код на три екологични иновации, одобрени хронологично под номера 10, 15 и 16 и монтирани на превозно средство, което е сертифицирано от германския орган по одобряване на типа, следва да бъде: „e1 10 15 16“)

(152) ISO/IEC 17025:2017 Общи изисквания за компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране, дата на публикуване: ноември 2017 г.

(153) Посочва се идентификационният код.

(154) Посочва се дали превозното средство е подходящо за употреба при дясно или ляво движение, или и при двата вида движение.

(155) Посочва се дали монтираният скоростомер или километражен брояч е с метрични или с метрични и британски мерни единици.

(156) Тази декларация не ограничава правото на държавите членки да изискват технически адаптации с цел разрешаване на регистрацията на дадено превозно средство в държава членка, различна от тази, за която то е предназначено, когато движението се извършва от противоположната страна на пътя.

▼M3

(157) Точки 4 и 4.1 се попълват съгласно определенията, посочени съответно в точка 1.24 (колесна база) и точка 1.25 (разстояние между осите) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение XIII, част 2, раздел А.

▼B

(158) Масите трябва да се закръглят до най-близкото цяло число.

(159) При хибридни превозни средства да се посочат и двете стойности.

(160) Незадължително оборудване и допълнителни комбинации колела/гуми по тази точка могат да се добавят в позиция „Забележки“. Ако дадено превозно средство се доставя с пълен набор от стандартни колела и гуми и пълен набор от зимни гуми (маркирани със символа 3PMS, изобразяващ планина с 3 върха и снежинка), със или без колела, зимните гуми и техните колела се считат, където е приложимо, за допълнителни комбинации гума/колело, независимо от колелата/гумите, с които е оборудвано действително превозното средство.

(161) Приложимо само за отделни превозни средства от фамилия с матрица на съпротивленията при движение.

(162) Повтаря се за различните горива, които могат да се използват. Превозните средства, които могат да работят както с бензин, така и с газово гориво, но при които бензиновата уредба е монтирана само за извънредни случаи или потегляне и чийто резервоар за бензин е с вместимост до 15 литра бензин, се смятат за превозни средства, които могат да се движат само с газово гориво.

(163) В случай на двигатели, работещи с два вида гориво, и превозни средства, отговарящи на екологична категория Евро VI, се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо.

(164) Декларират се само емисии, които са изчислени в съответствие с приложимия регулаторен акт или приложимите регулаторни актове.

(165) Ако превозното средство е оборудвано с късообхватно радарно устройство, работещо в обхвата 24 GHz, в съответствие с Решение на Комисията от 17 януари 2005 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата 24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (ОВ L 21, 25.1.2005 г., стр. 15), производителят отбелязва тук: „Превозно средство, оборудвано с късообхватно радарно устройство, работещо в обхвата 24 GHz“.

(166) Производителят може да попълни тези позиции или за международен транспорт, или за национален транспорт, или и за двата вида. За националния транспорт се посочва кодът на държавата, в която е предвидено да се извърши регистрацията. Кодът е в съответствие със стандарт ISO 3166-1:2013. За международния транспорт се посочва номерът на директивата (например „96/53/ЕО“ за Директива 96/53/ЕО на Съвета).

(167) С изключение на седалките, предвидени за употреба само когато превозното средство е неподвижно, и броя на местата за инвалидни колички. За туристическите автобуси, принадлежащи към превозни средства от категория M3, броят на членовете на екипажа се включва в броя на пътниците.

(168) В случай на напълно комплектовани превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007.

(169) Прилага се само ако превозното средство е одобрено в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1—13).

(170) Прилага се само ако превозното средство е одобрено в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 и информационният файл за клиента е изготвен в съответствие с образеца, посочен в част II от приложение IV към Регламент (ЕС) 2017/2400.

(171) Съгласно точка 2.3 от информационния файл за клиента, изготвен в съответствие с образеца, установен в част II от приложение IV към Регламент (ЕС) 2017/2400.

▼M1

(172) Съгласно информационния файл за клиента, изготвен в съответствие с образеца, установен в част II от приложение IV към Регламент (ЕС) 2017/2400.

▼B

(173) Правило № 105 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари, по отношение на техните специфични особености на конструкцията. (ОВ L 230, 31.8.2010 г., стр. 253).

▼M3

(174) За термина точка на прикачване, номерирана с „0“, вж. Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение II, част 2, раздел А, точка 1.3.1.2.

▼M4

(175) Регламент за изпълнение (ЕС) 2022 на Комисията/2022/1362 ( 1 )

(176) Както е определено в точка 6 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1362.

(177) Съставен в съответствие с образеца, посочен в част I от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1362.

(178) Съставен в съответствие с образеца, посочен в част II от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1362.

(179) Както е посочено в точка 3.1 от информационния файл за клиента, изготвен в съответствие с образеца, посочен в част II от приложение IV към Регламент за изпълнение 2022/1362.

(180) Както е посочено в точка 3.4 от информационния файл за клиента, изготвен в съответствие с образеца, посочен в част II от приложение IV към Регламент за изпълнение 2022/1362

(181) Както е посочено в точка 1.2.5 от информационния файл за клиента, изготвен в съответствие с образеца, посочен в част II от приложение IV към Регламент за изпълнение 2022/1362.

(182) В съответствие с таблиците, дадени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1362.

▼M3

(183) системи, одобрени в съответствие с изискванията, определени в регулаторните актове, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858. Акронимите съответстват на системите, посочени в точка 6.7., 7.4., 8.12., 10.1.1., 12.2.4., 12.6.5., 12.8., 12.11., 12.12., 12.13., 12.16., 12.17. и 17.

▼M1

(184) Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 13).

(185) Подгрупа превозни средства в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за определяне на стандарти за емисиите на СО2 от нови тежкотоварни превозни средства и за изменение на регламенти (ЕО) № 595/2009 и (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 96/53/ЕО на Съвета (ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 202) или ако не е налична подгрупа, група превозни средства в съответствие с точка 1 от приложение I към Регламент (ЕС) 2017/2400.

(186) Съгласно точка 2.5.3.8.1 от добавката към сертификата за ЕО одобряване на типа в допълнение 4 към приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1151.

(187) Съгласно точка 2.5.3.8.3 от добавката към сертификата за ЕО одобряване на типа в допълнение 4 към приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1151.

(188) Прилага се за превозни средства, чийто тип е одобрен в съответствие с изискванията, определени в член 6, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 на Комисията.

(189) Изготвен в съответствие с образеца, установен в част III от приложение IV към Регламент (ЕС) 2017/2400.

▼B

ОБРАЗЕЦ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СИСТЕМИ, КОМПОНЕНТИ ИЛИ ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ

Информационните документи, посочени в Регламент (ЕС) 2018/858 във връзка с ЕС одобряване на типа на цялото превозното средство и във връзка с ЕС одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел, се състоят само от извадки от представения по-долу списък и съответната система за номериране на точките.

Необходимо е да се вземат мерки чертежите и изображенията да се виждат отчетливо и ясно с достатъчна степен на детайлност, ако бъдат отпечатани във формат A4.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли, посочени в настоящото приложение, имат електронни устройства за управление, се предоставя информация за тяхната работа.

0.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2. Тип: …

0.2.0.1. Шаси: …

0.2.0.2. Каросерия/комплектовано превозно средство: …

0.2.1. Търговско наименование (или наименования) (когато има такова/такива): …

0.2.2. За превозни средства с многоетапно одобряване на типа — информация за одобряването на типа на базовото превозно средство/превозното средство от предишните етапи (опишете информацията за всеки етап; това може да се направи посредством матрица).

Тип:

Вариант(и):

Версия(и):

Номер на сертификата за одобряване на типа, включително номер на разширението …

▼M1

0.2.2.1. Допустимите стойности на параметрите за многоетапно одобряване на типа трябва да използват базовите стойности на емисиите на превозните средства (да се въведе обхватът, ако е приложимо) (1):

Действителна маса на крайното превозно средство: …
Технически допустима максимална маса с товар на крайното превозно средство (в kg): …
Челна площ на крайното превозно средство (в cm2): …
Съпротивление при търкаляне (kg/t): …
Площ на напречното сечение на входа за въздух на радиаторната решетка (в cm2): ...

▼B

0.2.3. Идентификатори (1):

0.2.3.1. Идентификатор на интерполационната фамилия: …

0.2.3.2. Идентификатор на фамилията за изпитване с корекция за околната температура (ATCT): …

0.2.3.3. Идентификатор на фамилията за изпитване с преносима система за измерване на емисиите (PEMS): …

0.2.3.4. Идентификатор на фамилия за съпротивление при движение

0.2.3.4.1. Фамилия за съпротивление при движение на превозно средство VH: …

0.2.3.4.2. Фамилия за съпротивление при движение на превозно средство VL: …

0.2.3.4.3. Фамилии на съпротивление при движение, приложими за интерполационната фамилия: …

0.2.3.5. Идентификатор на фамилията на матрицата на съпротивленията при движение: …

0.2.3.6. Идентификатор на фамилия за уредба за периодично регенериране: …

0.2.3.7. Идентификатор на фамилията за изпитването на емисии от изпаряване: …

0.2.3.8. Идентификатор на фамилията на системата за бордова диагностика (СБД): …

0.2.3.9. Идентификатор на друг вид фамилия: …

0.3. Начин за идентификация на типа, ако се маркира на превозното средство/компонента/отделния технически възел (1) (2): …

0.3.0.1. Шаси: …

0.3.0.2. Каросерия/комплектовано превозно средство: …

0.3.1. Разположение на тази маркировка: …

0.3.1.1. Шаси: …

0.3.1.2. Каросерия/комплектовано превозно средство: …

0.4. Категория на превозното средство (3): …

0.4.1. Класификация(и) в зависимост от опасните товари, за чийто превоз е предназначено превозното средство: …

0.5. Наименование на дружеството и адрес на производителя: …

0.5.1. За превозни средства с многоетапно одобряване на типа — наименование на дружеството и адрес на производителя на базовото превозно средство/превозното средство от предишния етап (предишните етапи): …

0.6. Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели и местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …

0.6.1. На шасито: …

0.6.2. На каросерията: …

0.7. (Не е зададена)

0.8. Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9. Наименование и адрес на представителя (ако има такъв) на производителя: …

1.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Снимки и/или чертежи на представително превозно средство/компонент/отделен технически възел (4): …

1.2. Схема с всички размери на цялото превозно средство: (най-късото и най-дългото междуосово разстояние, в съответните случаи): …

1.3. Брой на осите: … и колелата (5): …

1.3.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

1.3.2. Брой и местоположение на управляваните оси: …

1.3.3. Задвижвани оси (брой, местоположение и връзка между тях): …

1.4. Шаси (ако има) (сборен чертеж – най-късото и най-дългото междуосово разстояние, в съответните случаи): …

1.5. Материал, използван за страничните елементи (6): …

1.6. Местоположение и разположение на двигателя: …

1.7. Кабина на водача: (с предно управление (7)/нормална/със спално отделение (4)) …

1.8. Посока на движение при шофиране: лява/дясна (4).

1.8.1. Превозното средство е оборудвано за трафик с дясно/ляво (4) движение.

1.9. Да се посочи дали теглещото превозно средство е предвидено да тегли полуремаркета или други ремаркета, както и дали ремаркето е полуремарке, ремарке с теглич, ремарке със средна ос или ремарке с твърд теглич: …

1.10. Да се посочи дали превозното средство е специално проектирано за превоз на товари при контролирана температура: …

1.11. Да се посочи дали превозното средство е неавтоматизирано/автоматизирано/напълно автоматизирано (4) (8)

2.   МАСИ И РАЗМЕРИ (9) (10) (11)

(в kg и mm) (препратка към чертеж, когато е приложимо).

2.1.    Колесна(и) база(и) (междуосово разстояние) (при пълно натоварване) (1 2):

2.1.1. Превозни средства с две оси: …

2.1.2. Превозни средства с три или повече оси:

2.1.2.1. Междуосово разстояние между последователни оси, като се започне от най-предната ос и се стигне до най-задната ос: …

2.1.2.2. Общо разстояние между осите (1 3): …

2.2.    Седлово устройство

2.2.1. В случай на полуремаркета:

2.2.1.1. Разстояние между оста на централния болт на седловото устройство и най-задния край на полуремаркето: …

2.2.1.2. Максимално разстояние между оста на централния болт на седловото устройство и всяка точка в предната част на полуремаркето: …

▼M3

2.2.1.3. Основна колесна база на полуремарке (както се изисква в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение ХIII, част 2, раздел Д, точка 3.2.:

▼B

2.2.2. В случай на превозни средства, теглещи полуремарке:

2.2.2.1. Надвес на седловото устройство (максимум и минимум; да се посочат допустимите стойности при некомплектовано превозно средство (1 5): …

2.2.2.2. Максимална височина на седловото устройство (стандартизирана) (16): …

2.3.    Колея(и) и широчина(и) на осите:

2.3.1. Колея на всяка управлявана ос (17): …

2.3.2. Колея на всички останали оси (17): …

2.3.3. Широчина на най-широката задна ос (измерена между най-външните части на гумите, като се изключват деформациите на гумите в близост до точката на контакт с пътя): …

2.3.4. Широчина на най-предната ос (измерена между най-външните части на гумите, като се изключват деформациите на гумите в близост до точката на контакт с пътя): …

2.4.    Външни размери на превозното средство (габаритни):

2.4.1. За шаси без каросерия:

2.4.1.1. Дължина (18): …

2.4.1.1.1. Максимална допустима дължина: …

2.4.1.1.2. Минимална допустима дължина: …

2.4.1.1.3. При ремаркета максимална допустима дължина на теглича (19): …

2.4.1.2. Широчина (20): …

2.4.1.2.1. Максимална разрешена широчина: …

2.4.1.2.2. Минимална разрешена широчина: …

2.4.1.3. Височина (в готовност за движение) (21) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение): …

2.4.1.3.1. Максимална допустима височина (22): …

2.4.1.4. Преден надвес (23): …

2.4.1.4.1. Преден ъгъл на проходимост (24): …… градуса.

2.4.1.5. Заден надвес (25): …

2.4.1.5.1. Заден ъгъл на проходимост (26): …… градуса.

2.4.1.5.2. Минимален и максимален допустим надвес на точката на прикачване (27): …

2.4.1.5.3. Максимален допустим заден надвес (22): …

2.4.1.6. Просвет (според определението в точка 4.5 от част А от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/858)

2.4.1.6.1. Между осите: …

2.4.1.6.2. Под предната(ите) ос(и): …

2.4.1.6.3. Под задната(ите) ос(и): …

2.4.1.7. Ъгъл на надлъжна проходимост (28): …… градуса.

2.4.1.8. Гранични допустими положения на центъра на тежестта на каросерията и/или вътрешните приспособления и/или оборудването и/или полезния товар: …

2.4.2. За шаси с каросерия:

2.4.2.1. Дължина (18): …

2.4.2.1.1. Дължина на товарната площ: …

2.4.2.1.2. При ремаркета максимална допустима дължина на теглича (28): …

2.4.2.1.3. Кабина с удължена форма, отговаряща на член 9а от Директива 96/53/ЕО на Съвета (29): да/не (4).

2.4.2.2. Широчина (20): …

2.4.2.2.1. Дебелина на стените (в случай на превозни средства, предвидени за превоз на стоки при контролирана температура): …

2.4.2.3. Височина (в готовност за движение) (21) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение): …

2.4.2.4. Преден надвес (23): …

2.4.2.4.1. Преден ъгъл на проходимост (24): …… градуса.

2.4.2.5. Заден надвес (25): …

2.4.2.5.1. Заден ъгъл на проходимост (26): …… градуса.

2.4.2.5.2. Минимален и максимален допустим надвес на точката на прикачване (27): …

2.4.2.5.3. Максимален допустим заден надвес: …

2.4.2.6. Просвет (според определението в точки 4.1 и 4.2 от част А от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/858)

2.4.2.6.1. Между осите: …

2.4.2.6.2. Под предната(ите) ос(и): …

2.4.2.6.3. Под задната(ите) ос(и): …

2.4.2.7. Ъгъл на надлъжна проходимост (28): …… градуса.

2.4.2.8. Допустими гранични положения на центъра на тежестта на полезния товар (при неравномерно разпределен товар): …

2.4.2.9. Местоположение на центъра на тежестта на превозното средство (М2 и М3) при неговата технически допустима максимална маса с товар в надлъжна, напречна и вертикална посока: …

2.4.3. За каросерия, одобрена без шаси (превозни средства M2 и M3):

2.4.3.1. Дължина (18): …

2.4.3.2. Широчина (20): …

2.4.3.3. Номинална височина (в готовност за движение) (21) за предвидения(те) тип(ове) шаси(та) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение): …

2.5.  Минимална маса на управляемата(ите) ос(и) при некомплектовани превозни средства: …

2.6.    Маса в готовност за движение (30):

а) 

минимум и максимум за всеки вариант: …

б) 

маса на всяка версия (трябва да се представи матрица): …

2.6.1. Разпределение на тази маса между осите, а при полуремарке, ремарке с твърд теглич или ремарке със средна ос — масата, действаща в точката на прикачване:

а) 

Минимум и максимум за всеки вариант: …

б) 

маса на всяка версия (трябва да се представи матрица): …

▼M3

2.6.2. Маса на незадължителното оборудване (вж. определението в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение ХIII, част 2, раздел А, точка 1.4.): …

▼B

2.6.2.1. Разпределение на тази маса между осите, а при полуремарке или ремарке със средна ос — натоварване в точката на прикачване: …

2.6.3. Махова маса (1): 3 % от сумата на масата в готовност за движение и 25 kg или стойност, за всяка ос (в kg): …

2.6.4. Допълнителна маса за алтернативно задвижване: …kg

2.6.5. Списък на оборудването за алтернативно задвижване (и посочване на масата на частите):…

2.7.  Минимална маса на напълно комплектованото превозно средство, както е посочено от производителя, в случай на некомплектовано превозно средство: …

2.7.1. Разпределение на тази маса между осите, а при полуремарке или ремарке със средна ос — натоварване в точката на прикачване: …

2.7.2. Максимално допустима действителна маса, както е посочена от производителя, в случай на некомплектовано превозно средство: …

2.8.  Технически допустима максимална маса с товар, посочена от производителя (32), (33): …

2.8.1. Разпределение на тази маса между осите, а при полуремарке или ремарке със средна ос — натоварване в точката на прикачване (33): …

2.9.  Технически допустима максимална маса върху всяка ос: …

2.10.  Технически допустима маса върху всяка група оси: …

2.11.  Технически допустима максимална теглена маса на теглещото превозно средство

в случай на:

2.11.1. Ремарке с теглич: …

2.11.2. Полуремарке: …

2.11.3. Ремарке със средна ос: …

2.11.3.1. Максимално отношение между надвеса на теглително-прикачното устройство (34) и междуосовото разстояние: …

2.11.3.2. Максимална V стойност: …… kN.

2.11.4. Ремарке с твърд теглич: …

▼M3

2.11.4.1. Максимално отношение между надвеса на теглително-прикачното устройство (34) и междуосовото разстояние: ...

2.11.4.2. Максимална V стойност: … kN.

▼B

2.11.5. Технически допустима максимална маса с товар на състав от превозни средства (33): …

2.11.6. Максимална маса на ремарке без спирачна уредба: …

2.12.  Технически допустима максимална маса в точката на прикачване:

2.12.1. На теглещо превозно средство: …

2.12.2. На полуремарке, ремарке със средна ос или ремарке с твърд теглич: …

2.12.3. Максимално допустима маса на теглително-прикачното устройство (ако не е монтирано от производителя): …

▼M3

2.13. Излизане навън на задния край при завиване (Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение ХIII, част 2, раздел В, точка 8 и раздел Г, точка 7 съответно): …

▼B

2.14.  Съотношение мощност на двигателя/максимална маса: …… kW/kg.

▼M3

2.14.1. Отношение мощност на двигателя/технически допустимата максимална маса с товар на състава от превозни средства (Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение ХIII, част 2, раздел В, точка 6: … kW/kg.

▼B

2.15.  Способност за потегляне по наклон (самò превозно средство) (35): …… %.

2.16.  Регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4 (незадължителни)

2.16.1. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса с товар: …

2.16.2. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса върху всяка ос и в случай на полуремарке или ремарке със средна ос — предвиденото натоварване в точката на прикачване, посочено от производителя, когато е по-малко от технически допустимата максимална маса в точката на прикачване: …

2.16.3. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса върху всяка група оси: …

2.16.4. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална теглена маса (за всяка техническа конфигурация са възможни няколко вписвания) (101): …

2.16.5. Максимално допустима регистрационна/експлоатационна маса на състав от превозни средства: …

2.17.  Превозно средство, представено за многоетапно одобряване на типа (само когато става въпрос за некомплектовани или напълно комплектовани превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета (36): да/не(4).

2.17.1. Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: … kg.

2.17.2. Предварително определена маса, изчислена в съответствие с раздел 5 от приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (37): … kg.

3.   ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ (38)

3.1.  Производител на преобразувателя(ите) на енергия за задвижване: …

3.1.1. Код на двигателя, даден от производителя (както е маркиран на двигателя, или други начини на идентификация): …

3.1.2. Номер на сертификата за одобряване (когато е приложимо), включително маркировка за идентификация на горивото: …

(само за тежкотоварни превозни средства)

3.2.  Двигател с вътрешно горене

3.2.1. Специфична информация за двигателя

3.2.1.1. Принцип на действие: принудително запалване/запалване чрез сгъстяване/работа с два вида гориво (4)

Цикъл: четиритактов/двутактов/ротационен(4)

3.2.1.1.1. Тип двигател, работещ с два вида гориво: тип 1A/тип 1Б/тип 2A/тип 2Б/тип 3Б(4) (42)

3.2.1.1.2. Енергиен дял на газа за частта на изпитвателен цикъл WHTC (за преходни режими), провеждана при горещ двигател: … %

3.2.1.2. Брой и разположение на цилиндрите: …

3.2.1.2.1. Диаметър на цилиндъра (39): …… mm.

3.2.1.2.2. Ход на буталото (39): …… mm.

3.2.1.2.3. Ред на запалване: …

3.2.1.3. Работен обем на двигателя (40): …… cm3.

3.2.1.4. Степен на сгъстяване (41): …

3.2.1.5. Чертежи на горивната камера, челото на буталото, а в случай на двигатели с принудително запалване — на буталните пръстени: …

3.2.1.6. Нормални обороти на празен ход на двигателя (41): …… min-1.

3.2.1.6.1. Максимална честота на въртене (обороти) на празен ход на двигателя41: …… min-1.

3.2.1.6.2. Празен ход на двигателя с дизелово гориво: да/не (4). (42)

3.2.1.7. Въглероден окис на единица обем от отработилите газове при празен ход на двигателя (41): ……%, когато е посочено от производителя (само за двигатели с принудително запалване).

3.2.1.8. Максимална полезна мощност (43): … kW при … min–1 (обявена от производителя)

3.2.1.9. Максимално допустима честота на въртене на двигателя, според предписанието на производителя: … min-1

3.2.1.10. Максимален полезен (ефективен) въртящ момент (43): … Nm за … min-1 (обявената от производителя стойност)

3.2.1.11. Позовавания на производителя на комплекта документи и разширените комплекти документи, изисквани по членове 5, 7 и 9 от Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията (44) или по членове 3 и 5 от Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията, които дават възможност на одобряващия орган да оценява стратегиите за контрол на емисиите и бордовите системи на двигателя или превозното средство, за да се гарантира правилното действие на мерките за контрол на емисиите.

3.2.2. Гориво

3.2.2.1. Дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ или биометан/етанол (Е/85)/биодизел/водород (4) (45)

3.2.2.1.1. Октаново число по изследователския метод (RON), безоловен: …

3.2.2.2. Тежкотоварни превозни средства – дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ-Н/ПГ-L/ПГ-HL/етанол (ED95)/етанол (Е85)/ВПГ/ВПГ20 (4) (45)

3.2.2.2.1. (само Евро VI) Горива, които двигателят може да използва, обявени от производителя в съответствие с точка 1.1.2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 582/2011 (когато е приложимо)

3.2.2.3. Гърловина на горивния резервоар: стеснен отвор/етикет (4)

3.2.2.4. Тип на превозното средство според горивото: за едно гориво, за две горива, за смес от горива, за два вида гориво тип 1A/ тип 1Б/ тип 2A/ тип 2Б/ тип 3Б (4)

3.2.2.5. Максимално допустимо количество биогориво в горивото (стойност, обявена от производителя): … %, обемни

3.2.3. Резервоар(и) за гориво

3.2.3.1. Основен(ни) резервоар(и) за гориво

3.2.3.1.1. Брой резервоари и вместимост на всеки един от тях: …

3.2.3.1.1.1. Материал: …

3.2.3.1.2. Чертеж и техническо описание на резервоара(ите) с всички съединения и всички тръбопроводи на системата за вентилация и обезвъздушаване, ключалки, клапани, закрепващи устройства: …

3.2.3.1.3. Чертеж, ясно показващ местоположението на резервоара(ите) в превозното средство: …

3.2.3.2. Резервен(ни) резервоар(и) за гориво

3.2.3.2.1. Брой резервоари и вместимост на всеки един от тях: …

3.2.3.2.1.1. Материал: …

3.2.3.2.2. Чертеж и техническо описание на резервоара(ите) с всички съединения и всички тръбопроводи на системата за вентилация и обезвъздушаване, ключалки, клапани, закрепващи устройства: …

3.2.3.2.3. Чертеж, ясно показващ местоположението на резервоара(ите) в превозното средство: …

3.2.4. Подаване на гориво

3.2.4.1. Чрез карбуратор(и): да/не (4).

3.2.4.2. Чрез впръскване на гориво (само за двигателите със запалване чрез сгъстяване или за двигателите, работещи с два вида гориво): да/не (4).

3.2.4.2.1. Описание на системата (акумулираща горивна система с високо налягане/помпи-дюза/разпределителна помпа, и т.н.): …

3.2.4.2.2. Принцип на действие: директно впръскване/предкамера/вихрова горивна камера (4)

3.2.4.2.3. Горивонагнетателна/горивоподаваща помпа

3.2.4.2.3.1. Марка(и): …

3.2.4.2.3.2. Тип(ове): …

3.2.4.2.3.3. Максимално количество подавано гориво (4) (41): …… mm3/ход или цикъл при честота на въртене на двигателя от: … min-1 или, като алтернатива, графична зависимост: …

(Ако има възможност за регулиране на компресора се дава графичната зависимост на подаването на горивото и на нарастването на налягането като функция от оборотите на двигателя)

3.2.4.2.3.4. Статична регулировка на момента на впръскването на гориво (41): …

3.2.4.2.3.5. Крива на изпреварването на впръскването (41): …

3.2.4.2.3.6. Процедура на калибриране: стенд за изпитване/двигател (4)

3.2.4.2.4. Ограничител на честотата на въртене на двигателя

3.2.4.2.4.1. Тип: …

3.2.4.2.4.2. Точка на прекратяване на подаването

3.2.4.2.4.2.1. Честота на въртене, при която започва прекратяването на подаването на гориво при натоварване: …… min-1.

3.2.4.2.4.2.2. Максимална честота на въртене без натоварване: …… min-1.

3.2.4.2.4.2.3. Честота на въртене на празен ход: ….. min-1.

3.2.4.2.5. Нагнетателен тръбопровод (само за тежкотоварни превозни средства)

3.2.4.2.5.1. Дължина: …… mm.

3.2.4.2.5.2. Вътрешен диаметър: …… mm.

3.2.4.2.5.3. Акумулираща горивна система с високо налягане, марка и тип: …

3.2.4.2.6. Впръсквач(и)

3.2.4.2.6.1. Марка(и): …

3.2.4.2.6.2. Тип(ове): …

3.2.4.2.6.3. Налягане в момента на отваряне (41): … kPa или графична зависимост (41): …

3.2.4.2.7. Уредба за пускане при студен двигател

3.2.4.2.7.1. Марка(и): …

3.2.4.2.7.2. Тип(ове): …

3.2.4.2.7.3. Описание: …

3.2.4.2.8. Спомагателно пусково устройство

3.2.4.2.8.1. Марка(и): …

3.2.4.2.8.2. Тип(ове): …

3.2.4.2.8.3. Описание на уредбата: …

3.2.4.2.9. Уредба за електронно управление на впръскването: да/не (4).

3.2.4.2.9.1. Марка(и): …

3.2.4.2.9.2. Тип(ове):

3.2.4.2.9.3. Описание на уредбата

3.2.4.2.9.3.1. Марка и тип на електронния блок за управление (ECU): …

3.2.4.2.9.3.1.1. Идентификационен номер на програмното осигуряване на електронния блок за управление (ECU): …

3.2.4.2.9.3.2. Марка и тип на регулатора на подаването на гориво: …

3.2.4.2.9.3.3. Марка и тип на дебитомера: …

3.2.4.2.9.3.4. Марка и тип на горивния разпределител: …

3.2.4.2.9.3.5. Марка и тип на корпуса на дроселната клапа: …

3.2.4.2.9.3.6. Марка и тип на датчика за температурата на водата: …

3.2.4.2.9.3.7. Марка и тип на датчика за температурата на въздуха: …

3.2.4.2.9.3.8. Марка и тип на датчика за налягането на въздуха: …

3.2.4.3. Чрез впръскване на гориво (само за двигатели с принудително запалване): да/не (4).

3.2.4.3.1. Принцип на действие: всмукателен колектор (едно-/многоточков /директно впръскване (4)/други (да се уточни): …

3.2.4.3.2. Марка(и): …

3.2.4.3.3. Тип(ове): …

3.2.4.3.4. Описание на уредбата (в случай на системи, различни от системите с непрекъснато впръскване, да се посочат еквивалентни данни): …

3.2.4.3.4.1. Марка и тип на електронния блок за управление (ECU): …

3.2.4.3.4.1.1. Идентификационен номер на програмното осигуряване на електронния блок за управление (ECU): …

3.2.4.3.4.2. Марка и тип на регулатора на подаването на гориво: …

3.2.4.3.4.3. Марка и тип или принцип на действие на дебитомера: …

3.2.4.3.4.4. Марка и тип на горивния разпределител: …

3.2.4.3.4.5. Марка и тип на регулатора на налягането: …

3.2.4.3.4.6. Марка и тип на микропрекъсвача: …

3.2.4.3.4.7. Марка и тип на регулиращия винт за празен ход: …

3.2.4.3.4.8. Марка и тип на корпуса на дроселната клапа: …

3.2.4.3.4.9. Марка и тип на датчика за температурата на водата: …

3.2.4.3.4.10. Марка и тип на датчика за температурата на въздуха: …

3.2.4.3.4.11. Марка и тип на датчика за налягането на въздуха: …

3.2.4.3.4.12. Идентификационен(ни) номер(а) на програмното осигуряване: …

3.2.4.3.5. Впръсквачи

3.2.4.3.5.1. Марка и тип: …

3.2.4.3.6. Регулиране на момента на впръскване: …

3.2.4.3.7. Уредба за пускане при студен двигател

3.2.4.3.7.1. Принцип(и) на работа: …

3.2.4.3.7.2. Работен диапазон/параметри (4) (41): …

3.2.4.4. Горивоподаваща помпа

3.2.4.4.1. Налягане (41): … kPa или графична зависимост (41): …

3.2.4.4.2. Марка(и): ….

3.2.4.4.3. Тип(ове): …

3.2.5. Електрическа уредба

3.2.5.1. Номинално напрежение: …… V, положителна/отрицателна маса (41)

3.2.5.2. Генератор

3.2.5.2.1. Марка и тип: …

3.2.5.2.2. Номинална мощност: …… VA

3.2.6. Запалителна уредба (само за двигатели с искрово запалване)

3.2.6.1. Марка(и): …

3.2.6.2. Тип(ове): …

3.2.6.3. Принцип на действие: …

3.2.6.4. Крива на изпреварване на запалването (41): …

3.2.6.5. Статичен ъгъл на изпреварване на запалването (41): …… градуси преди ГМТ (горна мъртва точка)

3.2.6.6. Запалителни свещи

3.2.6.6.1. Марка: …

3.2.6.6.2. Тип: …

3.2.6.6.3. Разстояние между електродите на свещите: …… mm.

3.2.6.7. Запалителна(и) бобина(и)

3.2.6.7.1. Марка: …

3.2.6.7.2. Тип: …

3.2.7. Охладителна уредба: течност/въздух (4)

3.2.7.1. Номинална регулировка на системата за регулиране на температурата на двигателя: …

3.2.7.2. Течност

3.2.7.2.1. Вид на течността: …

3.2.7.2.2. Циркулационна(и) помпа(и): да/не (4).

3.2.7.2.3. Характеристики: ………. или

3.2.7.2.3.1. Марка(и): …

3.2.7.2.3.2. Тип(ове): …

3.2.7.2.4. Предавателно(и) число(а): …

3.2.7.2.5. Описание на вентилатора и неговия задвижващ механизъм: …

3.2.7.3. Въздух

3.2.7.3.1. Вентилатор: да/не (4).

3.2.7.3.2. Характеристики: ……. или

3.2.7.3.2.1. Марка(и): …

3.2.7.3.2.2. Тип(ове): …

3.2.7.3.3. Предавателно(и) число(а): …

3.2.8. Всмукателна уредба

3.2.8.1. Компресор: да/не (4).

3.2.8.1.1. Марка(и): …

3.2.8.1.2. Тип(ове): …

3.2.8.1.3. Описание на системата (например максимално налягане на пълнене: …… kPa; изпускателен клапан, когато е приложимо): …

3.2.8.2. Междинен охладител: да/не (4).

3.2.8.2.1. Тип: въздух—въздух/въздух—вода (4)

3.2.8.3. Разреждане във всмукателния колектор при номинална честота на въртене (обороти) на двигателя и при 100 % натоварване (само за двигатели със запалване чрез сгъстяване)

3.2.8.3.1. Минимално допустима стойност: ………. kPa.

3.2.8.3.2. Максимално допустима стойност: ……… kPa.

3.2.8.3.3. (само Евро VI) Действително разреждане във всмукателната уредба при номинални обороти на двигателя и при 100 % натоварване на превозното средство: kРа

3.2.8.4. Описание и чертежи на всмукателните тръби и техните принадлежности (нагнетателна камера, нагревателно устройство, допълнителни всмукателни отвори за въздух и др.): …

3.2.8.4.1. Описание на всмукателния колектор (включително чертежи и/или снимки): …

3.2.8.4.2. Въздушен филтър, чертежи: …

3.2.8.4.2.1. Марка(и): …

3.2.8.4.2.2. Тип(ове): …

3.2.8.4.3. Шумозаглушител на всмукателната уредба, чертежи: …

3.2.8.4.3.1. Марка(и): …

3.2.8.4.3.2. Тип(ове): …

3.2.9. Изпускателна уредба

3.2.9.1. Описание и чертеж на изпускателния колектор: …

3.2.9.2. Описание и чертеж на изпускателната уредба: …

3.2.9.2.1. (само Евро VI) Описание и/или чертеж на елементите на изпускателната уредба, които са част от системата на двигателя

3.2.9.3. Максимално допустимо противоналягане на отработилите газове при номинална честота на въртене (обороти) на двигателя и при 100 % натоварване (само за двигатели със запалване чрез сгъстяване): …… kPa.

3.2.9.3.1. (само Евро VI) Действително противоналягане на отработилите газове при номинални обороти на двигателя и при 100 % натоварване на превозното средство (само за двигатели със запалване чрез сгъстяване): …… kPa.

3.2.9.4. Марка(и) и тип(ове) шумозаглушител(и) на изпускателната уредба: …

Когато е приложимо за външния шум, мерки за намаляване на шума в отделението за двигателя и на двигателя: …

3.2.9.5. Местоположение на изпускателната тръба: …

3.2.9.6. Шумозаглушител на изпускателната уредба, съдържащ влакнести материали: …

3.2.9.6.1. Описание на местоположението и типа на използваните влакнести материали: …

3.2.9.7. Пълен обем на изпускателната уредба: … dm3.

3.2.9.7.1. (само Евро VI) Допустим обем на изпускателната уредба: … dm3.

3.2.9.7.2. (само Евро VI) Обем на изпускателната уредба, която е част от системата на двигателя: … dm3.

3.2.10. Минимално напречно сечение на входния (всмукателния) и изходния (изпускателния) отвор: …

3.2.11. Фази на газоразпределението или еквивалентни данни

3.2.11.1. Максимален ход на клапаните, ъгли на отваряне и затваряне или данни за разпределението при алтернативни системи за газоразпределение по отношение на мъртвите точки. За система с променливо газоразпределение, минимален и максимален времеви интервал: …

3.2.11.2. Контролни и/или регулировъчни обхвати (4): …

3.2.12. Мерки срещу замърсяване на въздуха

3.2.12.0. Характеристики по отношение на емисиите на одобряването на типа (1)

3.2.12.1. Устройство за рециклиране на картерните газове (описание и чертежи): …

3.2.12.1.1. (само Евро VI) Устройство за рециклиране на картерните газове: да/не (41).

Ако отговорът е „Да“, описание и чертежи:

Ако отговорът е „Не“, се изисква съответствие с приложение V към Регламент (ЕС) № 582/2011.

3.2.12.2. Устройства за контрол на замърсяването (ако те не са включени в други точки)

3.2.12.2.1. Каталитичен преобразувател

3.2.12.2.1.1. Брой на каталитичните преобразуватели и елементи (посочената по-долу информация да се даде за всеки отделен възел): …

3.2.12.2.1.2. Размери, форма и вместимост на каталитичния(ите) преобразувател(и): …

3.2.12.2.1.3. Тип каталитично действие: … (окисление, трипътен катализатор, филтър за NОx от ДВГ, работещи с бедна смес, селективна каталитична редукция (SCR), катализатор за NОx от ДВГ, работещи с бедна смес, или друго)

3.2.12.2.1.4. Общо количество благородни метали: …

3.2.12.2.1.5. Относителна концентрация: …

3.2.12.2.1.6. Субстрат (структура и материал): …

3.2.12.2.1.7. Плътност на клетките: …

3.2.12.2.1.8. Тип на корпуса на каталитичния(ите) преобразувател(и): …

3.2.12.2.1.9. Местоположение на каталитичния(ите) преобразувател(и) (място и еталонно разстояние в изпускателната тръба): …

3.2.12.2.1.10. Топлозащитен екран: да/не (4).

3.2.12.2.1.11. Диапазон на нормалната работна температура: … °C

3.2.12.2.1.12. Марка на каталитичния преобразувател: …

3.2.12.2.1.13. Идентификационен номер на частта: …

3.2.12.2.2. Датчици

3.2.12.2.2.1. Кислороден датчик: да/не (4).

3.2.12.2.2.1.1. Марка и тип: …

3.2.12.2.2.1.2. Местоположение: …

3.2.12.2.2.1.3. Обхват на регулиране: ….

3.2.12.2.2.1.4. Тип или принцип на действие: …

3.2.12.2.2.1.5. Идентификационен номер на частта: …

3.2.12.2.2.2. Датчик за NOx: да/не (4).

3.2.12.2.2.2.1. Марка: …

3.2.12.2.2.2.2. Тип: …

3.2.12.2.2.2.3. Местоположение: …

3.2.12.2.2.3. Датчик за прахови частици: да/не (4).

3.2.12.2.2.3.1. Марка: …

3.2.12.2.2.3.2. Тип: …

3.2.12.2.2.3.3. Местоположение: …

3.2.12.2.3. Вдухване на въздух: да/не (4).

3.2.12.2.3.1. Тип (пулсиращ въздушен поток, въздушна помпа и т.н.): …

3.2.12.2.4. Рециркулация на отработилите газове (EGR): да/не (4).

3.2.12.2.4.1. Характеристики (марка, тип, дебит, високо налягане/ниско налягане /комбинирано налягане, и др.): …

3.2.12.2.4.2. Система с водно охлаждане (да се посочи за всяка система за рециркулация на отработилите газове, например ниско налягане/високо налягане/комбинирано: да/не (4).

3.2.12.2.5. Система за контрол на емисиите от изпаряване (само за двигатели, използващи бензин и етанол): да/не (4).

3.2.12.2.5.1. Подробно описание на устройствата: ….

3.2.12.2.5.2. Чертеж на системата за контрол на емисиите от изпаряване: …

3.2.12.2.5.3. Чертеж на корпуса на въгленовия филтър: …

3.2.12.2.5.3.1. Марка и тип на въгленовия филтър: …

3.2.12.2.5.4. Маса на сухия въглен: … g.

3.2.12.2.5.4.1. Тип на сухия въглен: …

3.2.12.2.5.5. Схематичен чертеж на резервоара за гориво (само за двигатели, работещи с бензин и етанол): …

3.2.12.2.5.5.1. Вместимост, материал и конструкция на системата на резервоара за гориво: …

3.2.12.2.5.5.2. Описание на материала на гъвкавите тръбопроводи за горивни пари, на материала на горивопровода и на техниката за свързване на горивната уредба: …

3.2.12.2.5.5.3. Система с херметичен резервоар: да/не (4).

3.2.12.2.5.5.4. Описание на настройката на предпазния клапан на резервоара за гориво (засмукване и изпускане на въздух): …

3.2.12.2.5.5.5. Описание на системата за контрол на прочистването с въздух: …

3.2.12.2.5.6. Описание и схематично представяне на топлозащитния екран между резервоара и изпускателната уредба: …

3.2.12.2.5.7. Коефициент на пропускливост: …

3.2.12.2.6. Филтър за прахови частици (PT): да/не (4).

3.2.12.2.6.1. Размери, форма и капацитет на филтъра за прахови частици: …

3.2.12.2.6.2. Конструкция на филтъра за прахови частици: …

3.2.12.2.6.3. Местоположение (еталонно разстояние в изпускателната тръба): …

3.2.12.2.6.4. Марка на филтъра за прахови частици: …

3.2.12.2.6.5. Идентификационен номер на частта: …

3.2.12.2.6.7. Диапазон на нормалната работна температура: … (K) и на налягането … (kPa)

(само за тежкотоварни превозни средства)

3.2.12.2.6.8. При периодично регенериране (само за тежкотоварни превозни средства)

3.2.12.2.6.8.1. Брой на изпитвателни цикли ЕТС между 2 регенерирания (n1): …(не се прилага за Евро VI)

3.2.12.2.6.8.1.1. (само Евро VI) Брой на изпитвателни цикли WHTC без регенериране (n):

3.2.12.2.6.8.2. Брой на ЕТС изпитвателни цикли по време на регенериране (n2): …(не се прилага за Евро VI)

3.2.12.2.6.8.2.1. (само Евро VI) Брой на изпитвателни цикли WHTC с регенериране (nR):

3.2.12.2.6.9. Други системи: да/не (4).

3.2.12.2.6.9.1. Описание и действие

3.2.12.2.7. Система за бордова диагностика (СБД): да/не (4): …

3.2.12.2.7.0.1. (само Евро VI) Брой на фамилиите двигатели със СБД в рамките на фамилията двигатели

3.2.12.2.7.0.2. (само Евро VI) Списък на фамилиите двигатели със СБД (когато е приложимо)

3.2.12.2.7.0.3. (само Евро VI) Номер на фамилията двигатели със СБД, към която спада основният двигател/двигателят — член на фамилията: …

3.2.12.2.7.0.4. (само Евро VI) Позовавания на производителя на документацията относно СБД, изисквана от член 5, параграф 4, буква в) и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 582/2011 и определена в приложение Х към посочения регламент за целите на одобряването на СБД

3.2.12.2.7.0.5. (само Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване от страна на производителя на документацията за монтиране на превозно средство на система на двигателя, оборудвана с бордова диагностика (БД)

3.2.12.2.7.0.6. (само Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на комплекта документи, свързан с монтирането на превозното средство на СБД на одобрен двигател

3.2.12.2.7.0.7. Писмено описание и/или чертеж на индикатора за неизправност (ИН) (46): …

3.2.12.2.7.0.8. Писмено описание и/или чертеж на извънбордовия комуникационен интерфейс на СБД (46)

3.2.12.2.7.1. Писмено описание и/или чертеж на ИН: …

3.2.12.2.7.2. Списък и предназначение на всички компоненти, наблюдавани от СБД: …

3.2.12.2.7.3. Писмено описание (общи принципи на действие) на

3.2.12.2.7.3.1. Двигатели с принудително запалване

3.2.12.2.7.3.1.1. Наблюдение на работата на катализатора: …

3.2.12.2.7.3.1.2. Установяване на прекъсване в запалването: …

3.2.12.2.7.3.1.3. Следене на работата на кислородния датчик: …

3.2.12.2.7.3.1.4. Следене на филтъра за прахови частици: …

3.2.12.2.7.3.1.5. Други компоненти, следени от СБД: …

3.2.12.2.7.3.2. Двигатели със запалване чрез сгъстяване: …

3.2.12.2.7.3.2.1. Наблюдение на работата на катализатора: …

3.2.12.2.7.3.2.2. Следене на филтъра за прахови частици: …

3.2.12.2.7.3.2.3. Следене на електрониката на горивната уредба: …

3.2.12.2.7.3.2.4. Наблюдение на DeNOx системата: …

3.2.12.2.7.3.2.5 Други компоненти, наблюдавани от СБД: …

3.2.12.2.7.4. Критерии за активиране на ИН (точен брой цикли на движение или статистически метод): …

3.2.12.2.7.5. Списък на всички кодове за изходните сигнали на СБД и използваните формати (с обяснение на всеки от тях): …

3.2.12.2.7.6. Производителят на превозното средство предоставя следната допълнителна информация, за да е възможно производството на съвместими със СБД резервни части или части, необходими при техническо обслужване, и оборудване за диагностика и изпитвания.

3.2.12.2.7.6.1. Описание на типа и на броя цикли на предварителна подготовка, използвани за първоначалното одобряване на типа превозно средство.

3.2.12.2.7.6.2. Описание на типа демонстрационен цикъл на СБД, използван за първоначалното одобряване типа на превозното средство по отношение на компонента, следен от СБД.

3.2.12.2.7.6.3. Пълен списък с описание на всички измервани компоненти, предназначени за откриване на неизправности и задействане на индикатора за неизправност (точен брой цикли на движение или статистически метод), включително списък на съответните вторични параметри, измервани за всеки от компонентите, следени от СБД. Списък на всички изходящи кодове на СБД и използваните формати (с обяснение на всеки от тях), отнасящи се до отделните компоненти на силовото задвижване, свързани с емисиите, както и до отделните компоненти, които не са свързани с емисиите, когато от следенето на съответния компонент зависи задействането на индикатора за неизправност, включително по-специално подробно обяснение на данните, дадени в услуга $05 „Изпитване“, от ID $21 до FF, и данните, дадени в услуга $06.

В случай на типове превозни средства, използващи комуникационна връзка, съответстваща на стандарта ISO 15765-4:2016 „Пътни превозни средства — Диагностика, използваща локална шина CAN — Част 4: Изисквания към системите във връзка с емисиите“, трябва да се осигури подробно обяснение на данните, съответстващи на услуга $06 „Изпитване“, ID от $00 до FF, за всеки поддържан от СБД идентификатор за следене.

3.2.12.2.7.6.4. Изискваната по-горе информация може да бъде определена чрез попълването на представената по-долу таблица.

3.2.12.2.7.6.4.1. Лекотоварни превозни средстваКомпонент

Код на неизправността

Стратегия на следене

Критерии за откриване на неизправности

Критерии за задействане на индикатора за неизправност

Вторични параметри

Предварителна подготовка

Демонстрационно изпитване

Катализатор

P0420

Сигнали от кислородни датчици 1 и 2

Разлика между сигналите от датчик 1 и датчик 2 —

3-ти цикъл

честота на въртене (обороти) на двигателя, натоварване на двигателя, режим A/F, температура на катализатора

Два цикъла от тип I

Тип I

3.2.12.2.7.6.4.2. Тежкотоварни превозни средстваКомпонент

Код на неизправност

Стратегия на следене

Критерии за откриване на неизправности

Критерии за задействане на индикатора за неизправност

Вторични параметри

Предварителна подготовка

Демонстрационно изпитване

Катализатор за селективна каталитична редукция (SCR)

Pxxx

Сигнали от датчици 1 и 2 за NOx

Разлика между сигналите от датчик 1 и датчик 2 —

3-ти цикъл

честота на въртене (обороти) на двигателя, натоварване на двигателя, температура на катализатора, активност на реагента

Три цикъла на изпитване на СБД (3 кратки ESC цикъла)

Цикъл на изпитване на СБД (кратък цикъл на ESC)

3.2.12.2.7.6.5. (само Евро VI) Стандарт за протокол за комуникация на СБД (47):

3.2.12.2.7.7. (само Евро VI) Позоваване от страна на производителя на свързаната със СБД информация, изисквана от член 5, параграф 4, буква г) и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 582/2011 за целите на съответствието с разпоредбите относно достъпа до информация за СБД на превозните средства и ремонта и техническото обслужване на превозните средства, или

3.2.12.2.7.7.1. Като алтернатива на позоваването на производителя, предвидено в точка 3.2.12.2.7.7, позоваване на приложението към информационния документ, посочен в допълнение 4 към приложение I към Регламент (ЕС) № 582/2011, което съдържа таблица, попълнена съгласно следващия пример:

компонент — код за повреда — стратегия за следене — критерии за откриване на повреда — критерии за задействане на ИН — вторични параметри — предварителна подготовка — демонстрационно изпитване

катализатор — P0420 — сигнали от кислородни датчици 1 и 2 — разлика между сигналите от датчик 1 и датчик 2 — 3-ти цикъл — честота на въртене (обороти) на двигателя, натоварване на двигателя, режим A/F, температура на катализатора — два цикъла от тип 1 — тип 1

3.2.12.2.7.8. (само Евро VI) Компоненти за СБД на превозното средство

3.2.12.2.7.8.0. Алтернативно одобрение, както е предвидено в точка 2.4.1 от приложение Х към Регламент (ЕС) № 582/2011: да/не (4).

3.2.12.2.7.8.1. Списък на компонентите на СБД на превозното средство

3.2.12.2.7.8.2. Писмено описание и/или чертеж на индикатора за неизправност (ИН) (48)

3.2.12.2.7.8.3. Писмено описание и/или чертеж на извънбордовия комуникационен интерфейс на СБД (48)

3.2.12.2.8. Други системи: …

3.2.12.2.8.1. (само Евро VI) Системи за осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx

3.2.12.2.8.2. Система за изискване на действие от водача

3.2.12.2.8.2.1. (само Евро VI) Двигател с постоянно изключена система за изискване на действие от водача, предназначен за използване от спасителните служби или на превозните средства, определени в член 2, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/858: да/не (4).

3.2.12.2.8.2.2. Задействане на режима на бавно движение:

„изключване след повторно пускане“/„изключване след зареждане с гориво“/„изключване след паркиране“ (4) (49)

3.2.12.2.8.2.3. Тип на системата за изискване на действие от водача: двигателят не се пуска в ход след обратно броене/двигателят не се пуска в ход след зареждане с гориво/прекъсване на подаването на гориво/ограничаване на работните характеристики

3.2.12.2.8.2.4. Описание на системата за изискване на действие от водача

3.2.12.2.8.2.5. Еквивалент на среден пробег на превозното средство с пълен резервоар гориво: … km.

3.2.12.2.8.3. (само Евро VI) Брой на фамилиите двигатели със СБД в рамките на фамилията двигатели, разглеждани във връзка с осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx

3.2.12.2.8.3.1. (само Евро VI) Списък на фамилиите двигатели със СБД в рамките на фамилията двигатели, разглеждани във връзка с осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx (когато е приложимо)

3.2.12.2.8.3.2. (само Евро VI) Номер на фамилията двигатели със СБД, към която принадлежи основният двигател/двигателят — член на фамилията:

3.2.12.2.8.4. (само Евро VI) Списък на фамилиите двигатели със СБД (когато е приложимо): …

3.2.12.2.8.5. (само Евро VI) Номер на фамилията двигатели със СБД, към която принадлежи основният двигател/двигателят — член на фамилията:

3.2.12.2.8.6. (само Евро VI) Най-ниска концентрация на наличната в реагента активна съставка, която не задейства системата за предупреждение (CDmin): (обемни %)

3.2.12.2.8.7. (само Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на документацията за монтиране в превозно средство на системите за осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx

3.2.12.2.8.8. (само Евро VI) Монтирани на превозното средство компоненти на системите, осигуряващи правилното действие на мерките за контрол на NOx

3.2.12.2.8.8.1. Списък на монтираните на превозното средство компоненти на системите, осигуряващи правилната работа на мерките за контрол на NOx

3.2.12.2.8.8.2. Когато е целесъобразно, позоваване от страна на производителя на комплекта документи, свързан с монтирането на превозното средство на системата, осигуряваща правилното действие на мерките за контрол на NOx на одобрен двигател

3.2.12.2.8.8.3. Писмено описание и/или чертеж на предупредителния сигнал (48)

3.2.12.2.8.8.4. Алтернативно одобрение, предвидено в точка 2.1 от приложение ХIII към Регламент (ЕС) № 582/2011: да/не (4).

3.2.12.2.8.8.5. Загрети/незагрети резервоар и дозираща система за реагент (вж. параграф 2.4 от приложение 11 към Правило № 49 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) (50)

3.2.12.2.9. Ограничител на въртящия момент: да/не (4).

3.2.12.2.9.1. Описание на активирането на ограничителя на въртящия момент (само за тежкотоварни превозни средства): …

3.2.12.2.9.2. Описание на ограничаването на кривата на въртящия момент при пълно натоварване (само за тежкотоварни превозни средства): …

3.2.12.2.10. Система с периодично регенериране: (за всеки отделен възел се предоставя изискваната по-долу информация)

3.2.12.2.10.1. Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: ….

3.2.12.2.10.2. Брой на работните цикли от тип 1 или еквивалентните цикли за изпитване на двигателя на изпитателен стенд между два цикъла, при които има фаза на регенериране при условия, еквивалентни на изпитване от тип 1 (Разстояние „D“ на фигура A6.App1/1 в допълнение 1 към подприложение 6 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151 (51) или фигура А13/1 от приложение 13 към Правило 83 на ИКЕ на ООН (52) (което от двете е приложимо) …

3.2.12.2.10.2.1. Приложим цикъл от тип 1: (посочва се приложимата процедура: приложение XXI, подприложение 4 към Регламент (ЕС) 2017/1151 или Правило № 83 на ИКЕ на ООН): …

3.2.12.2.10.3. Описание на метода, използван за определяне на броя на циклите между два цикъла, в които има фаза на регенериране: …

3.2.12.2.10.4. Параметри за определяне на нивото на натоварване, изисквано за настъпване на регенериране (т.е., температура, налягане и т.н.): …

3.2.12.2.10.5. Описание на метода, използван за натоварване на системата при процедурата на изпитване, описана в точка 3.1 от приложение 13 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН: ….

3.2.12.2.11. Системи с каталитичен преобразувател, които използват невъзстановими реагенти (посочената по-долу информация да се даде за всеки отделен възел): да/не (4)

3.2.12.2.11.1. Вид и концентрация на необходимия реагент: …

3.2.12.2.11.2. Диапазон на нормалната работна температура на реагента: …

3.2.12.2.11.3. Международен стандарт: …

3.2.12.2.11.4. Честота на повторно пълнене с реагент: текущо/при поддръжка (когато е приложимо):

3.2.12.2.11.5. Индикатор за реагента (описание и местоположение): …

3.2.12.2.11.6. Резервоар за реагента

3.2.12.2.11.6.1. Вместимост: …

3.2.12.2.11.6.2. Отоплителна уредба: да/не (4).

3.2.12.2.11.6.2.1. Описание или чертеж: …

3.2.12.2.11.7. Модул за управление на реагента: да/не (4).

3.2.12.2.11.7.1. Марка: …

3.2.12.2.11.7.2. Тип: …

3.2.12.2.11.8. Впръсквач на реагент (марка, тип и местоположение): …

3.2.12.2.12. Впръскване на вода: да/не (4).

3.2.13. Димвост

3.2.13.1. Местоположение на обозначението на коефициента на поглъщане (само за двигатели със запалване чрез сгъстяване): …

3.2.13.2. Мощност в шест точки на измерване (вж. допълнение 2 към приложение IV към Регламент (ЕО) № 692/2008)

3.2.13.3. Мощност на двигателя, измерена на изпитвателния стенд/ на превозното средство

3.2.13.3.1. Заявени честоти на въртене (обороти) и мощностиТочки на измерване

Честота на въртене (обороти) на двигателя (min-1)

Мощност (kW)

1……

 

 

2……

 

 

3……

 

 

4……

 

 

5……

 

 

6……

 

 

3.2.14. Подробности за всички устройства, предвидени да влияят за намаляване разхода на гориво (когато не са включени в други точки): …

3.2.15. Горивна уредба за ВНГ: да/не (4).

3.2.15.1. Номер на сертификата за одобряване на типа, издаден в съответствие с приложение IV към настоящия регламент или с Правило № 67 на ИКЕ на ООН (53): …

3.2.15.2. Електронен блок за управление на двигателя при използване на захранване с втечнен нефтен газ (ВНГ)

3.2.15.2.1. Марка(и): …

3.2.15.2.2. Тип(ове): …

3.2.15.2.3. Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: …

3.2.15.3. Допълнителна документация

3.2.15.3.1. Описание на системата за защита на катализатора при преминаване от работа с бензин към работа с ВНГ или обратно: …

3.2.15.3.2. Структура на уредбата (електрически връзки, връзки за осигуряване на подналягане, компенсационни маркучи и др.): …

3.2.15.3.3. Чертеж на обозначението: …

3.2.16. Горивна уредба за природен газ (ПГ): да/не (4).

3.2.16.1. Номер на сертификата за одобряване на типа, издаден в съответствие с приложение IV към настоящия регламент или с Правило № 110 на ИКЕ на ООН (54): …

3.2.16.2. Електронен блок за управление на двигателя при използване на захранване с природен газ (ПГ)

3.2.16.2.1. Марка(и): …

3.2.16.2.2. Тип(ове): …

3.2.16.2.3. Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: …

3.2.16.3. Допълнителна документация

3.2.16.3.1. Описание на системата за защита на катализатора при преминаване от работа с бензин към работа с ПГ или обратно: …

3.2.16.3.2. Структура на уредбата (електрически връзки, връзки за осигуряване на подналягане, компенсационни маркучи и др.): …

3.2.16.3.3. Чертеж на обозначението: …

3.2.17. Специална информация, отнасяща се до двигателите, използващи като гориво газ и работещи с два вида гориво, за тежкотоварни превозни средства (при системи, разположени по друг начин, да се предостави еквивалентна информация) (ако е приложимо)

3.2.17.1. Гориво: ВНГ/ПГ-H/ПГ-L/ПГ-HL (4)

3.2.17.2. Регулатор(и) на налягането или регулатор(и) на изпаряването/налягането (4)

3.2.17.2.1. Марка(и): …

3.2.17.2.2. Тип(ове): …

3.2.17.2.3. Брой на етапите за намаляване на налягането: …

3.2.17.2.4. Налягане на последния етап: минимално … kPa — максимално: …… kPa.

3.2.17.2.5. Брой на главните точки за регулиране: …

3.2.17.2.6. Брой на точките за регулиране на празния ход: …

3.2.17.2.7. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.2.17.3. Горивна уредба: устройство за смесване/впръскване на газово гориво/впръскване на течност/директно впръскване (4)

3.2.17.3.1. Регулиране степента на обогатяване на сместа с гориво: …

3.2.17.3.2. Описание на системата и/или схема и чертежи: …

3.2.17.3.3. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.2.17.4. Устройство за смесване

3.2.17.4.1. Номер: …

3.2.17.4.2. Марка(и): …

3.2.17.4.3. Тип(ове): …

3.2.17.4.4. Местоположение: …

3.2.17.4.5. Възможности за регулиране: …

3.2.17.4.6. Сертификат за одобрение на типа №: …

3.2.17.5. Впръскване във всмукателния колектор

3.2.17.5.1. Впръскване: едноточково/многоточково (4)

3.2.17.5.2. Впръскване: непрекъснато/едновременно/последователно (4)

3.2.17.5.3. Оборудване за впръскване

3.2.17.5.3.1. Марка(и): …

3.2.17.5.3.2. Тип(ове): …

3.2.17.5.3.3. Възможности за регулиране: …

3.2.17.5.3.4. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.2.17.5.4. Горивоподаваща помпа (когато е приложимо):

3.2.17.5.4.1. Марка(и): …

3.2.17.5.4.2. Тип(ове): …

3.2.17.5.4.3. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.2.17.5.5. Впръсквач(и): …

3.2.17.5.5.1. Марка(и): …

3.2.17.5.5.2. Тип(ове): …

3.2.17.5.5.3. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.2.17.6. Директно впръскване

3.2.17.6.1. Горивонагнетателна помпа/регулатор на налягането на впръскването (4)

3.2.17.6.1.1. Марка(и): …

3.2.17.6.1.2. Тип(ове): …

3.2.17.6.1.3. Регулиране на момента на впръскване: …

3.2.17.6.1.4. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.2.17.6.2. Впръсквач(и): …

3.2.17.6.2.1. Марка(и): …

3.2.17.6.2.2. Тип(ове): …

3.2.17.6.2.3. Налягане в момента на отваряне или графична зависимост (41): …

3.2.17.6.2.4. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.2.17.7. Електронен блок за управление (ECU):

3.2.17.7.1. Марка(и): …

3.2.17.7.2. Тип(ове): …

3.2.17.7.3. Възможности за регулиране: …

3.2.17.7.4. Номер(а) на софтуерното калибриране: …

3.2.17.8. Специфично оборудване за гориво ПГ

3.2.17.8.1. Вариант 1 (само при одобряване на двигатели за няколко горива със специфичен състав)

3.2.17.8.1.0.1. (само Евро VI) Саморегулиране? да/не (4).

3.2.17.8.1.0.2. (само Евро VI) Калибриране за газ със специфичен състав ПГ-Н/ ПГ-L/ ПГ-HL/ ВПГ (4)

Трансформиране за газ със специфичен състав ПГ-Ht/ ПГ-Lt/ПГ-HLt (4)

3.2.17.8.1.1. Състав на горивото:метан (CH4):

типично съдържание: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ….. моларни %

етан (C2H6):

типично съдържание: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ….. моларни %

пропан (C3H8):

база: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ….. моларни %

бутан (C4H10):

база: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ….. моларни %

C5/C5+:

база: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ….. моларни %

кислород (O2):

база: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ….. моларни %

инертни газове (N2, He и др.):

база: ……. моларни %

мин. …. моларни %

макс. ….. моларни %

3.2.17.8.1.2. Впръсквач(и)

3.2.17.8.1.2.1. Марка(и): …

3.2.17.8.1.2.2. Тип(ове): …

3.2.17.8.1.3. Други (ако е приложимо): …

3.2.17.8.2. Вариант 2 (само при одобряване на двигатели за няколко горива със специфични съставки)

3.2.17.9. Когато е целесъобразно, позоваване от страна на производителя на документацията за монтиране на двигателя, работещ с два вида гориво, в превозното средство (42)

3.2.18. Уредба за зареждане с водород: да/не (4).

▼M3

3.2.18.1. Номер на сертификата(ите) за одобряване на типа: ...

▼B

3.2.18.2. Електронен блок за управление на двигателя при използване на захранване с водород

3.2.18.2.1. Марка(и): …

3.2.18.2.2. Тип(ове): …

3.2.18.2.3. Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: …

3.2.18.3. Допълнителна документация

3.2.18.3.1. Описание на системата за защита на катализатора при преминаване от работа с бензин към работа с водород или обратно: …

3.2.18.3.2. Структура на уредбата (електрически връзки, връзки за осигуряване на подналягане, компенсационни маркучи и др.): …

3.2.18.3.3. Чертеж на обозначението: …

3.2.19. Уредба за зареждане с H2NG: да/не (4).

3.2.19.1. Процентно съдържание на водород в горивото (максимално допустимото, определено от производителя): …

3.2.19.2. Номер на сертификата за ЕС одобряване на типа, издаден съгласно Правило № 110 на ИКЕ на ООН: …

3.2.19.3. Електронен блок за управление на двигателя при използване на захранване с H2NG

3.2.19.3.1. Марка(и): …

3.2.19.3.2. Тип(ове): …

3.2.19.3.3. Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: …

3.2.19.4. Допълнителна документация

3.2.19.4.2. Структура на уредбата (електрически връзки, връзки за осигуряване на подналягане, компенсационни маркучи и др.): …

3.2.19.4.3. Чертеж на обозначението: …

3.2.20. Информация за акумулирането на топлина (1)

3.2.20.1. Активно устройство за акумулиране на топлина: да/не (4).

3.2.20.1.1. Енталпия … (J)

3.2.20.2. Изолационни материали: да/не (4).

3.2.20.2.1. Изолационни материали: …

3.2.20.2.2. Обем на изолацията: …

3.2.20.2.3. Тегло на изолацията …

3.2.20.2.4. Местоположение на изолацията: …

3.2.20.2.5. Подход на най-неблагоприятния случай с охлаждане на превозното средство: да/не (4).

3.2.20.2.5.1. (подход на не най-неблагоприятния случай) Минимално време за привеждане към околна температура, tsoak_ATCT (часа): …

3.2.20.2.5.2. (подход на не най-неблагоприятния случай) Местоположение на измервателя на температурата на двигателя: …

3.2.20.2.6. Подход с една интерполационна фамилия в рамките на фамилията за изпитване с корекция за околната температура (ATCT): да/не (4).

3.3.    Електрически машини

(поотделно се описва информацията за всеки тип електрическа машина)

3.3.1. Тип (електрически намотки, възбуждане): …

3.3.1.1.1. Максимална полезна мощност (43): … kW (стойност, обявена от производителя)

3.3.1.1.2. Максимална мощност за 30 минути (43): … kW (стойност, обявена от производителя)

3.3.1.2. Работно напрежение: … V.

3.3.2. Презаредима система за натрупване на енергия (ПСНЕ)

3.3.2.1. Брой елементи: …

3.3.2.2. Маса: …… kg.

3.3.2.3. Вместимост: …… Ah (амперчаса)

3.3.2.4. Местоположение: …

3.4.    Комбинация от преобразуватели на енергия за задвижване

3.4.1. Хибридно електрическо превозно средство: да/не (4).

3.4.2. Категория на хибридното електрическо превозно средство: със зареждане на превозното средство отвън/без зареждане на превозното средство отвън (4):

3.4.3. Превключвател на работния режим: със/без (4)

3.4.3.1. Избираеми режими

3.4.3.1.1. Изцяло електрически: да/не (4).

3.4.3.1.2. Изцяло на гориво: да/не (4).

3.4.3.1.3. Хибридни режими: да/не (4).

(ако отговорът е „да“, да се представи кратко описание): …

3.4.4. Описание на устройството за акумулиране на енергия: (ПСНЕ, кондензатор, маховик/генератор)

3.4.4.1. Марка(и): …

3.4.4.2. Тип(ове): …

3.4.4.3. Идентификационен номер: …

3.4.4.4. Вид на електрохимичните елементи …

3.4.4.5. Енергия: … (за ПСНЕ: напрежение и капацитет в Ah за 2 h, за кондензатор: J, …)

3.4.4.6. Зарядно устройство: бордово/външно/няма (4)

3.4.5. Електрически машини (поотделно се описва всеки тип електрическа машина)

3.4.5.1. Марка: …

3.4.5.2. Тип: …

3.4.5.3. Основно предназначение: тягов двигател/генератор (4)

3.4.5.3.1. Когато се използва като тягов двигател: единичен/многодвигателен (брой) (4): …

3.4.5.4. Максимална мощност: …… kW.

3.4.5.5. Принцип на работа

3.4.5.5.5.1. За постоянен ток/за променлив ток/брой на фазите: …

3.4.5.5.2. С независимо/последователно/смесено възбуждане (4)

3.4.5.5.3. Синхронен/асинхронен (4)

3.4.6. Блок за управление

3.4.6.1. Марка(и): …

3.4.6.2. Тип(ове): …

3.4.6.3. Идентификационен номер: …

3.4.7. Регулатор на мощността

3.4.7.1. Марка: …

3.4.7.2. Тип: …

3.4.7.3. Идентификационен номер: …

3.5.  Обявени от производителя стойности за определяне на емисиите на CO2 /разхода на гориво/разхода на електрическа енергия/пробега в електрически режим на задвижване и подробности за екоиновациите (ако е приложимо) (56)

3.5.1. Тегловни емисии на CO2

3.5.1.1. Тегловни емисии на CO2 (градски условия): … g/km

3.5.1.2. Тегловни емисии на CO2 (извънградски условия): … g/km

3.5.1.3. Тегловни емисии на CO2 (комбинирани): … g/km

3.5.2. Разход на гориво (да се дадат данни за всяко използвано при изпитването еталонно гориво)

3.5.2.1. Разход на гориво (градски условия) … l/100km или m3/100km или kg/100km (4)

3.5.2.2. Разход на гориво (извънградски условия) … l/100km или m3/100km или kg/100km (4)

3.5.2.3. Разход на гориво (комбиниран цикъл) ... l/100 km, m3/100 km или kg/100 km (4)

3.5.3. консумация на електрическа енергия за електрически превозни средства

3.5.3.1. консумация на електрическа енергия за изцяло електрически превозни средства … Wh/km

3.5.3.2. консумация на електрическа енергия при хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

3.5.3.2.1. консумация на електрическа енергия (условие А, комбинирано) … Wh/km

3.5.3.2.2. консумация на електрическа енергия (условие Б, комбинирано) … Wh/km

3.5.3.2.3. консумация на електрическа енергия (среднопретеглена стойност, комбиниран цикъл)… Wh/km

3.5.4. Емисии на CO2 за двигатели за тежкотоварни превозни средства (само Евро VI)

3.5.4.1. Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHSC (57): … g/kWh

3.5.4.2. Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHSC в режим на работа на дизелово гориво (58): … g/kWh

3.5.4.3. Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHSC в режим на работа с два вида гориво (42): … g/kWh

3.5.4.4. Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHTC (57) (59): … g/kWh

3.5.4.5. Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHTC в режим на работа с дизелово гориво (58) (59): … g/kWh

3.5.4.6. Тегловни емисии на CO2 при изпитване WHTC в режим на работа с два вида гориво (42) (59): … g/kWh

3.5.5. Разход на гориво за двигатели за тежкотоварни превозни средства (само Евро VI)

3.5.5.1. Разход на гориво при изпитване WHSC (57): … g/kWh

3.5.5.2. Разход на гориво при изпитване WHSC в режим на работа с дизелово гориво (58): … g/kWh

3.5.5.3. Разход на гориво при изпитване WHSC в режим на работа с два вида гориво (42): … g/kWh

3.5.5.4. Разход на гориво при изпитване WHTC (57) (59): … g/kWh

3.5.5.5. Разход на гориво при изпитване WHTC в режим на работа с дизелово гориво (58) (59): … g/kWh

3.5.5.6. Разход на гориво при изпитване WHTC в режим на работа с два вида гориво (42) (59): … g/kWh

▼M1

3.5.6. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация по смисъла на член 11 от Регламент (ЕС) 2019/631 (175) за превозни средства от категория M1 или N1: да/не (1)

▼B

3.5.6.1. Тип/вариант/версия на превозното средство с емисии по базовата линия (baseline vehicle) съгласно член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 на Комисията (62) за превозните средства от категория M1 или член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 427/2014 на Комисията (63) за превозните средства от категория N1 (ако е приложимо) …

3.5.6.2. Наличие на взаимодействия между различните екологични иновации: да/не (4).

3.5.6.3. Данни за емисиите, свързани с използването на екологични иновации (таблицата да се повтори за всяко използвано при изпитването еталонно гориво) (64)Решение за одобряване на екологичната иновация (65)

Код на екологичната иновация (66)

1. Емисии на CO2 на превозното средство с емисии по базовата линия (g/km)

2. Емисии на CO2 на оборудваното с екологична иновация превозно средство (g/km)

3. Емисии на CO2 на превозното средство с емисии по базовата линия при цикъл на изпитване от тип 1 (67)

4. Емисии на CO2 на оборудваното с екологична иновация превозно средство при цикъл на изпитване от тип 1 (= 3.5.1.3)

5. Коефициент на използване (КИ), т.е. времеви дял на използването на технологията при нормални работни условия

Намаления на емисиите на CO2

((1-2)-(3-4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо намаление на емисиите на CO2 (g/km) (68)

 

3.5.7. Обявени от производителя стойности

3.5.7.1. Характеристики на изпитвателното превозно средство (1)Превозно средство

Превозно средство, ниска стойност (VL) ако има такова

Превозно средство, висока стойност (VH)

Превозно средство, средна стойност (VM) ако има такова

Представително превозно средство (VR) (само за фамилия с матрица на съпротивленията при движение) (69)

Приети стойности

Превозно средство (вариант/версия)

 

 

 

 

Използван метод за измерване на съпротивлението при движение (измерване или изчисление за всяка фамилия за съпротивлението при движение)

 

 

 

Информация за съпротивлението при движение:

 

Марка и тип на гумите, ако се използва измервателен метод

 

 

 

 

Размери на гумите (предни/задни), ако се използва измервателен метод

 

 

 

 

Съпротивление при търкаляне на гумите (RR) (предни/задни) (kg/t)

 

 

 

 

 

Налягане на гумите (предни/задни) (в kPa), ако се използва измервателен метод

 

 

 

 

 

Делта СD× A на превозно средство L (VL) в сравнение с превозно средство H (VH) (IP_H минус IP_L)

 

 

Делта СD× A в сравнение с превозно средство L (VL) от фамилия за съпротивлението при движение (IP_H/L минус RL_L), ако е изчислено по фамилия за съпротивлението при движение

 

 

 

Изпитвателна маса на превозното средство (в kg)

 

 

 

 

 

Коефициенти на съпротивление при движение

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h) (2))

 

 

 

 

 

Челна площ, m2 (0,000 m2)

 

 

Необходима за цикъла енергия (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1. Гориво, използвано за изпитването от тип 1 и подбрано за измерване на полезната мощност в съответствие с приложение XX към Регламент (ЕС) № 136/2014 на Комисията (70): …

3.5.7.2. Комбинирани тегловни емисии на CO2

3.5.7.2.1. Тегловни емисии на CO2 за превозни средства, използващи само двигатели с вътрешно горене и NOVC-HEV

3.5.7.2.1.0. Минимални и максимални стойности на CO2 в рамките на интерполационната фамилия

3.5.7.2.1.1. Превозно средство, висока стойност (VH): … g/km

▼M1 —————

▼B

3.5.7.2.1.2. Превозно средство, ниска стойност (VL) (ако е приложимо): … g/km

▼M1 —————

▼B

3.5.7.2.1.3. Превозно средство, средна стойност (VМ) (ако е приложимо): … g/km

▼M1 —————

▼B

3.5.7.2.2. Тегловни емисии на CO2 в режим на запазване на заряда на акумулаторната батерия на превозно средство при хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC-HEV)

3.5.7.2.2.1. Тегловни емисии на CO2 в режим на запазване на заряда на акумулаторната батерия на превозно средство, висока стойност (VH): g/km

▼M1 —————

▼B

3.5.7.2.2.2. Тегловни емисии на CO2 в режим на запазване на заряда на акумулаторната батерия на превозно средство, ниска стойност (VL) (ако е приложимо): g/km

▼M1 —————

▼B

3.5.7.2.2.3. Тегловни емисии на CO2 в режим на запазване на заряда на акумулаторната батерия на превозно средство, средна стойност (VМ) (ако е приложимо): g/km

▼M1 —————

▼B

3.5.7.2.3. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия и среднопретеглени тегловни емисии на CO2 при хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC-HEV)

3.5.7.2.3.1. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство, висока стойност (VН): … g/km

▼M1 —————

▼B

3.5.7.2.3.2. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство, ниска стойност (VL) (ако е приложимо): … g/km

▼M1 —————

▼B

3.5.7.2.3.3. Тегловни емисии на CO2 в режим на разреждане на акумулаторната батерия на превозно средство, средна стойност (VM) (ако е приложимо): … g/km

▼M1 —————

▼B

3.5.7.2.3.4. Минимални и максимални среднопретеглени стойности на CO2 в рамките на интерполационна фамилия на превозни средства с външно зареждане (OVC): … g/km

3.5.7.3. Пробег в електрически режим на задвижване на електрифицирани превозни средства

3.5.7.3.1. Пробег в изцяло електрически режим на задвижване (PER) при изцяло електрически превозни средства (PEV)

3.5.7.3.1.1. Превозно средство, висока стойност (VH): … km.

3.5.7.3.1.2. Превозно средство, ниска стойност (VL) (ако е приложимо): … km.

3.5.7.3.2. Пробег в напълно електрически режим (AER) при хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC-HEV)

3.5.7.3.2.1. Превозно средство, висока стойност (VH): … km.

3.5.7.3.2.2. Превозно средство, ниска стойност (VL) (ако е приложимо): … km.

3.5.7.3.2.3. Превозно средство, средна стойност (VМ)(ако е приложимо): … km.

3.5.7.4. Разход на гориво, отговарящ на запазване на състоянието на зареждане (FCCS) на хибридни превозни средства с горивни елементи

3.5.7.4.1. Превозно средство, висока стойност (VH): … kg/100 km

3.5.7.4.2. Превозно средство, ниска стойност (VL) (ако е приложимо): … kg/100 km

3.5.7.5. Консумация на електрическа енергия на електрифицирани превозни средства

3.5.7.5.1. Комбинирана консумация на електрическа енергия (ECWLTC) на изцяло електрически превозни средства

3.5.7.5.1.1. Превозно средство, висока стойност (VH): … Wh/km.

3.5.7.5.1.2. Превозно средство, ниска стойност (VL) (ако е приложимо): … Wh/km.

3.5.7.5.2. Претеглена спрямо коефициента на използване консумация на електрическа енергия в режим на разреждане на акумулаторната батерия, ECAC,CD (комбиниран)

3.5.7.5.2.1. Превозно средство, висока стойност (VH): … Wh/km.

3.5.7.5.2.2. Превозно средство, ниска стойност (VL) (ако е приложимо): … Wh/km.

3.5.7.5.2.3. Превозно средство, средна стойност (VM) (ако е приложимо): … Wh/km.

▼M1

3.5.8. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация по смисъла на член 11 от Регламент (ЕС) 2019/631 за превозни средства от категория M1 или N1: да/не (1)

▼B

3.5.8.1. Тип/вариант/версия на превозно средство с емисии по базовата линия, както е посочено в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 по отношение на превозни средства от категория M1, или съответно в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 427/2014 по отношение на превозни средства от категория N1 (ако е приложимо): …

3.5.8.2. Наличие на взаимодействия между различните екологични иновации: да/не (4).

3.5.8.3. Данни за емисиите, свързани с използването на екологични иновации (таблицата да се повтори за всяко използвано при изпитването еталонно гориво) (64)Решение за одобряване на екологичната иновация (65)

Код на екологичната иновация (66)

1. Емисии на CO2 на превозното средство с емисии по базовата линия (g/km)

2. Емисии на CO2 на превозното средство, оборудвано с екологична иновация (g/km)

3. Емисии на CO2 на превозното средство с емисии по базовата линия при цикъл на изпитване от тип 1 (67)

4. Емисии на CO2 на оборудваното с екологична иновация превозно средство при цикъл на изпитване от тип 1

5. Коефициент на използване (КИ), т.е. времеви дял на използването на технологията при нормални работни условия

Намаления на емисиите на CO2 ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 —————

▼B

Общо намаление на емисиите на CO2 при хармонизирана в глобален мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) (g/km) (68)

3.5.9. Сертифициране на емисиите на CO2 и разхода на гориво (за тежкотоварни превозни средства, както са определени в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2400 на Комисията (71))

3.5.9.1. Номер на лиценза на симулационния инструмент: …

3.5.9.2. Тежко(товарно) превозно средство с нулеви емисии: да/не (4). (72) (169)

3.5.9.3. Специализирано превозно средство: да/не (4) (7 2) (1 70)

3.5.10. Обявени максимални стойности на емисиите в реални условия на движение (ако е приложимо)

Пълен маршрут в реални условия на движение: за NOx: … Частици (брой): ...

Градска част от маршрута в реални условия на движение: за NOx: … Частици (брой): ...

▼M4

3.5.11. Оценка на екологичните характеристики (за тежкотоварни ремаркета, както е посочено в член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1362 (176)

3.5.11.1. Номер на лиценза на симулационния инструмент: …

3.5.11.2. Тежкотоварен автомобил, предназначен за обемни товари: да/не (4) (176)

▼B

3.6.    Температури, позволени от производителя

3.6.1. Охладителна уредба

3.6.1.1. Охлаждане с течност:

Максимална температура на изхода: …… K

3.6.1.2. Въздушно охлаждане

3.6.1.2.1. Контролна точка: …

3.6.1.2.2. Максимална температура в контролната точка: …… K

3.6.2. Максимална изходна температура на входния междинен охладител: …… K

3.6.3. Максимална температура на отработилите газове в точката от изпускателната(ите) тръба(и), съседна(и) на външния(те) фланец(ци) на изпускателния колектор или на турбокомпресора: …… K

3.6.4. Температура на горивото

Минимална: …… K — максимална: …… K

За дизелови двигатели — на входа на горивонагнетателната помпа, за двигатели, използващи като гориво газ — на последната фаза от цикъла на регулатора на налягането.

3.6.5. Температура на смазочното масло

Минимална: …. K — максимална: …… K

3.6.6. Налягане на горивото

Минимално: …… kPa — максимално: …… kPa.

На последната фаза от цикъла на регулатора на налягането, само за двигатели, работещи с природен газ (ПГ).

3.7.    Оборудване, задвижвано от двигателя

Мощността, консумирана от спомагателните устройства, необходими за работата на двигателя, както е определена във и съгласно условията за работа, предвидени в Правило № 85 на ИКЕ на ООН, приложение 5, точка 2.3.1. (73).Оборудване

Консумирана мощност (в kW) при различни стойности на оборотите на двигателя

Празен ход

Ниски обороти

Високи обороти

Обороти А (74)

Обороти Б (74)

Обороти В (74)

Еталонни обороти (75)

Р(а)

 

 

 

 

 

 

 

Спомагателни устройства, необходими за функциониране на двигателя (изваждат се от измерената мощност на двигателя).

 

 

 

 

 

 

 

3.8.    Мазилна уредба

3.8.1. Описание на уредбата

3.8.1.1. Местоположение на резервоара за смазочно масло: …

3.8.1.2. Захранваща система (чрез помпа/впръскване във всмукателния отвор/смесване с горивото и т.н.) (4)

3.8.2. Маслена помпа

3.8.2.1. Марка(и): …

3.8.2.2. Тип(ове): …

3.8.3. Смесване с горивото

3.8.3.1. Процентно съотношение: …

3.8.4. Охладител на маслото: да/не (4).

3.8.4.1. Чертеж(и): …… или

3.8.4.1.1. Марка(и): …

3.8.4.1.2. Тип(ове): …

3.8.5. Спецификация за смазочното масло: … W …

3.9.    Задвижване с водород

3.9.1. Водородна уредба, предназначена за използване на течен водород/водородна уредба, предназначена за използване на сгъстен водород (в газообразно състояние) (4)

3.9.1.1. Описание и чертеж на водородната система: …

3.9.1.2. Име и адрес на производителя(ите) на водородната система, предназначена за задвижване на превозното средство: …

3.9.1.3. Код(ове) на производителя за системата (както е(са) нанесен(и) върху системата, или други начини за идентификация): ...

3.9.1.4. Автоматичен(ни) спирателен(ни) клапан(и): да/не (4).

3.9.1.4.1. Марка(и): …

3.9.1.4.2. Тип(ове): …

3.9.1.4.3. Максимално допустимо работно налягане (MAWP) (4) (41): …MPa

3.9.1.4.4. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и, ако местоположението е след първия регулатор на налягането, максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.4.5. Работна температура (4): …

3.9.1.4.6. Брой на циклите на зареждане или на работните цикли, в зависимост от случая (4): …

3.9.1.4.7. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.4.8. Материал: …

3.9.1.4.9. Принципи на работа: …

3.9.1.4.10. Описание и чертеж: …

3.9.1.5. Обратен(ни) клапан(и) или възвратен(ни) клапан(и): да/не (4).

3.9.1.5.1. Марка(и): …

3.9.1.5.2. Тип(ове): …

3.9.1.5.3. Максимално допустимо работно налягане (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.5.4. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и, ако местоположението е след първия регулатор на налягането, максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.5.5. Работна температура (4): …

3.9.1.5.6. Брой на циклите на зареждане или на работните цикли, в зависимост от случая (4): …

3.9.1.5.7. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.5.8. Материал: …

3.9.1.5.9. Принципи на работа …

3.9.1.5.10. Описание и чертеж: …

3.9.1.6. Резервоар(и) и резервоарен възел: да/не (4).

3.9.1.6.1. Марка(и): …

3.9.1.6.2. Тип(ове): …

3.9.1.6.3. Максимално допустимо работно налягане (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.6.4. Номинално работно налягане (4) (41): … MPa

3.9.1.6.5. Брой на циклите на зареждане (4): …

3.9.1.6.6. Работна температура (4): …

3.9.1.6.7. Вместимост: … литра

(вода)

3.9.1.6.8. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.6.9. Материал: …

3.9.1.6.10. Принципи на работа …

3.9.1.6.11. Описание и чертеж: …

3.9.1.7. Съединения: да/не (4).

3.9.1.7.1. Марка(и): …

3.9.1.7.2. Тип(ове): …

3.9.1.7.3. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и, ако е(са) разположен(и) след първия регулатор на налягането, максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (41): … MPa

3.9.1.7.4. Брой на циклите на зареждане или на работните цикли, в зависимост от случая: …

3.9.1.7.5. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.7.6. Материал: …

3.9.1.7.7. Принципи на работа …

3.9.1.7.8. Описание и чертеж: …

3.9.1.8. Гъвкав(и) горивопровод(и): да/не (4).

3.9.1.8.1. Марка(и): …

3.9.1.8.2. Тип(ове): …

3.9.1.8.3. Максимално допустимо работно налягане (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.8.4. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и, ако местоположението е след първия регулатор на налягането, максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.8.5. Работна температура (4): …

3.9.1.8.6. Брой на циклите на зареждане или на работните цикли, в зависимост от случая (4): …

3.9.1.8.7. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.8.8. Материал: …

3.9.1.8.9. Принципи на работа …

3.9.1.8.10. Описание и чертеж: …

3.9.1.9. Топлообменник(ици): да/не (4).

3.9.1.9.1. Марка(и): …

3.9.1.9.2. Тип(ове): …

3.9.1.9.3. Максимално допустимо работно налягане (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.9.4. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и, ако местоположението е след първия регулатор на налягането, максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.9.5. Работна температура (4): …

3.9.1.9.6. Брой на циклите на зареждане или на работните цикли, в зависимост от случая4: …

3.9.1.9.7. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.9.8. Материал: …

3.9.1.9.9. Принципи на работа …

3.9.1.9.10. Описание и чертеж: …

3.9.1.10. Водороден(ни) филтър(три): да/не (4).

3.9.1.10.1. Марка(и): …

3.9.1.10.2. Тип(ове): …

3.9.1.10.3. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и, ако местоположението е след първия регулатор на налягането, максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.10.4. Брой на циклите на зареждане или на работните цикли, в зависимост от случая (4): …

3.9.1.10.5. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.10.6. Материал: …

3.9.1.10.7. Принципи на работа …

3.9.1.10.8. Описание и чертеж: …

3.9.1.11. Датчици за откриване на пропуски на водород: …

3.9.1.11.1. Марка(и): …

3.9.1.11.2. Тип(ове): …

3.9.1.11.3. Максимално допустимо работно налягане (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.11.4. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и, ако местоположението е след първия регулатор на налягането, максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.11.5. Работна температура (4): …

3.9.1.11.6. Брой на циклите на зареждане или на работните цикли, в зависимост от случая (4): …

3.9.1.11.7. Зададени стойности: …

3.9.1.11.8. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.11.9. Материал: …

3.9.1.11.10. Принципи на работа …

3.9.1.11.11. Описание и чертеж: …

3.9.1.12. Ръчен(ни) или автоматичен(ни) клапан(и): да/не (4).

3.9.1.12.1. Марка(и): …

3.9.1.12.2. Тип(ове): …

3.9.1.12.3. Максимално допустимо работно налягане (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.12.4. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и, ако местоположението е след първия регулатор на налягането, максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.12.5. Работна температура (4): …

3.9.1.12.6. Брой на циклите на зареждане или на работните цикли, в зависимост от случая (4): …

3.9.1.12.7. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.12.8. Материал: …

3.9.1.12.9. Принципи на работа …

3.9.1.12.10. Описание и чертеж: …

3.9.1.13. Датчик(ци) за налягане и/или температура и/или наличие на водород и/или дебит (4): да/не (4).

3.9.1.13.1. Марка(и): …

3.9.1.13.2. Тип(ове): …

3.9.1.13.3. Максимално допустимо работно налягане (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.13.4. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и, ако местоположението е след първия регулатор на налягането, максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.13.5. Работна температура (4): …

3.9.1.13.6. Брой на циклите на зареждане или на работните цикли, в зависимост от случая4: …

3.9.1.13.7. Зададени стойности: …

3.9.1.13.8. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.13.9. Материал: …

3.9.1.13.10. Принципи на работа …

3.9.1.13.11. Описание и чертеж: …

3.9.1.14. Регулатор(и) на налягането: да/не (4).

3.9.1.14.1. Марка(и): …

3.9.1.14.2. Тип(ове): …

3.9.1.14.3. Брой на главните точки за регулиране: …

3.9.1.14.4. Описание на начините за регулиране в главните точки за регулиране: …

3.9.1.14.5. Брой на точките за регулиране на празния ход: …

3.9.1.14.6. Описание на начините за регулиране в точките за регулиране на празния ход: …

3.9.1.14.7. Други възможности за регулиране: ако има такива и какви (описание и чертежи): …

3.9.1.14.8. Максимално допустимо работно налягане (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.14.9. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и, ако местоположението е след първия регулатор на налягането, максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.14.10. Работна температура (4): …

3.9.1.14.11. Брой на циклите на зареждане или на работните цикли, в зависимост от случая (4): …

3.9.1.14.12. Налягане на входа и на изхода: …

3.9.1.14.13. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.14.14. Материал: …

3.9.1.14.15. Принципи на работа …

3.9.1.14.16. Описание и чертеж: …

3.9.1.15. Устройство за понижаване на налягането: да/не (4).

3.9.1.15.1. Марка(и): …

3.9.1.15.2. Тип(ове): …

3.9.1.15.3. Максимално допустимо работно налягане (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.15.4. Работна температура (4): …

3.9.1.15.5. Зададено налягане (4): …

3.9.1.15.6. Зададена температура (4): …

3.9.1.15.7. Капацитет за освобождаване на налягане (4): …

3.9.1.15.8. Нормална максимална работна температура (4) (41): … °C

3.9.1.15.9. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.15.10. Брой на циклите на зареждане (само за компоненти от клас 0) (4): …

3.9.1.15.11. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.15.12. Материал: …

3.9.1.15.13. Принципи на работа …

3.9.1.15.14. Описание и чертеж: …

3.9.1.16. Предпазен клапан: да/не (4).

3.9.1.16.1. Марка(и): …

3.9.1.16.2. Тип(ове): …

3.9.1.16.3. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и, ако местоположението е след първия регулатор на налягането, максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.16.4. Зададено налягане (4): …

3.9.1.16.5. Брой на циклите на зареждане или на работните цикли, в зависимост от случая (4): …

3.9.1.16.6. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.16.7. Материал: …

3.9.1.16.8. Принципи на работа …

3.9.1.16.9. Описание и чертеж: …

3.9.1.17. Връзка или приемник за зареждане с гориво: да/не (4).

3.9.1.17.1. Марка(и): …

3.9.1.17.2. Тип(ове): …

3.9.1.17.3. Максимално допустимо работно налягане (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.17.4. Работна температура (4): …

3.9.1.17.5. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) (4) (41): … MPa

3.9.1.17.6. Брой на циклите на зареждане (само за компоненти от клас 0) (4): …

3.9.1.17.7. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.17.8. Материал: …

3.9.1.17.9. Принципи на работа …

3.9.1.17.10. Описание и чертеж: …

3.9.1.18. Съединително звено на демонтируема система за съхранение: да/не (4).

3.9.1.18.1. Марка(и): …

3.9.1.18.2. Тип(ове): …

3.9.1.18.3. Номинално(и) работно(и) налягане(ия) и максимално допустимо(и) работно(и) налягане(ия) (41): … MPa

3.9.1.18.4. Брой на работните цикли: …

3.9.1.18.5. Сертификат за одобряване на типа №: …

3.9.1.18.6. Материал: …

3.9.1.18.7. Принципи на работа …

3.9.1.18.8. Описание и чертеж: …

3.9.2. Допълнителна документация

3.9.2.1. Диаграма на процесите (схема) на водородната уредба

3.9.2.2. Схема на системата, включително електрически връзки и друга външна уредба (входове и/или изходи и т.н.)

3.9.2.3. Легенда на означенията, използвани в документацията

3.9.2.4. Данни за регулиране на устройствата за понижаване на налягането и на регулаторите на налягането

3.9.2.5. Схема на системата(ите) за охлаждане/подгряване, включително номинално или максимално допустимо работно налягане (NAWP или MAWP) и работни температури

3.9.2.6. Чертеж, показващ изискванията за монтаж и експлоатация.

4.   СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ (76)

4.1. Чертеж на силовото предаване: …

4.2. Тип (механично, хидравлично, електрическо и др.): …

4.2.1. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): …

4.3. Инерционен момент на маховика на двигателя: …

4.3.1. Допълнителен инерционен момент, когато предавателната кутия е в неутрално положение: …

4.4.    Съединител(и): …

4.4.1. Тип: …

4.4.2. Максимален предаван въртящ момент: …

4.5.    Предавателна кутия

4.5.1. Тип: Ръчна/автоматизирана ръчна/кутия с безстепенно изменение (CVT)/кутия с фиксирано предавателно отношение/автоматична/друга/главина на волана (4)

4.5.1.4. Стойност на въртящия момент (за тежкотоварни превозни средства): …

4.5.1.5. Брой съединители: …

4.5.2. Местоположение спрямо двигателя: …

4.5.3. Начин на управление: …

4.5.4. Допълнителна предавателна кутия за алтернативни задвижвания: …

4.6.    Предавателни отношенияПредавка

Предавателни отношения в предавателната кутия (отношение на оборотите на двигателя към оборотите на изходящия вал на предавателната кутия)

Предавателно(и) отношение(я) на главното предаване (предавателно отношение на оборотите на изходящия вал на предавателната кутия към оборотите на задвижваното колело)

Общо предавателни отношения

Максимално предавателно отношение за СVТ

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Минимално предавателно отношение за CVT

Заден ход

 

 

 

4.6.1. Смяна на предавките (1)

4.6.1.1. Предавка 1 изключена: да/не (4).

4.6.1.2. n_95_high за всяка предавка: … min 1

4.6.1.3. nmin_drive

4.6.1.3.1. 1-ва предавка: … min 1

4.6.1.3.2. 1-ва предавка до 2-ра предавка: … min 1

4.6.1.3.3. 2-ра предавка до спиране: … min 1

4.6.1.3.4. 2-ра предавка: … min 1

4.6.1.3.5. 3-та предавка и нагоре: … min 1

4.6.1.4. n_min_drive_set за ускорение/фази на постоянна скорост (n_min_drive_up): … min 1

4.6.1.5. n_min_drive_set за фазите на отрицателно ускорение (n_min_drive_down):

4.6.1.6. Първоначален период от време

4.6.1.6.1. t_start_phase: … s

4.6.1.6.2. n_min_drive_start: … min 1

4.6.1.6.3. n_min_drive_up_start: … min 1

4.6.1.7. Използване на ASM: да/не (4).

4.6.1.7.1. ASM стойности: …

4.7. Максимална конструктивна скорост на превозното средство (в km/h) (77): …

4.8.    Скоростомер и километражен брояч

Скоростомер:

4.8.1. Начин на действие и описание на задвижващия механизъм: …

4.8.2. Константа на уреда: …

4.8.3. Допустимо отклонение в точността на измервателния механизъм (съгласно точка 2.2.3 от Правило № 39 на ИКЕ на ООН (78): …

4.8.4. Общо предавателно отношение (съгласно точка 2.2.2 от Правило № 39 на ИКЕ на ООН) или еквивалентни данни: …

4.8.5. Диаграма на скàлата на скоростомера или други начини на отчитане: …

Километражен брояч

4.8.6. Техническа константа на километражния брояч (съгласно точка 2.2.4 от Правило № 39 на ИКЕ на ООН): …

4.8.7. Брой на цифрите: …

4.9.    Тахограф: да/не (4).

4.9.1. Маркировка за одобряване: …

4.10. Блокиране на диференциала: да/не/по избор (4).

4.11.    Индикатор за смяна на предавката (ИСП)

4.11.1. Достъпни ли са звукови указания: да/не (4). Ако отговорът е „да“ — описание на звука и нивото на звуковата мощност при ухото на водача, в dB(A). (Звуковите указания винаги трябва да могат да бъдат включвани/изключвани)

▼M3

4.11.2. Информацията, посочена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение IX, част 2, точка 7.6. (стойност, обявена от производителя):

▼B

4.11.3. Снимки и/или чертежи на прибора на индикатора за смяна на предавката и кратко описание на компонентите на системата и на действието ѝ:

▼M3

4.11.4. Информацията, посочена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение IX, част 2, точка 6.1.1.: ...

4.11.5. Информацията, посочена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение IX, част 2, точка 6.1.2.: ...

4.11.6. Информация за ИСП в ръководството за експлоатация на превозното средство: ...

▼B

4.12. Смазочно масло на предавателната кутия: … W …

5.   ОСИ

5.1. Описание на всяка ос: …

5.2. Марка: …

5.3. Тип: …

5.4. Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

5.5. Местоположение на товароносещата(ите) ос(и): …

6.   ОКАЧВАНЕ

6.1. Чертеж на окачването: …

6.2. Тип и конструкция на окачването на всяка ос или група оси или колело: …

6.2.1. Регулиране на нивото: да/не/по избор (4)

6.2.2. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): …

6.2.3. Пневматично окачване на задвижващата(ите) ос(и): да/не (4).

6.2.3.1. Окачване на задвижващата(ите) ос(и), еквивалентно на пневматично окачване: да/не (4).

6.2.3.2. Честота и поглъщане на трептенията на обресорената маса: …

6.2.4. Пневматично окачване на задвижваната(ите) ос(и): да/не (4).

6.2.4.1. Окачване на задвижваната(ите) ос(и), еквивалентно на пневматично окачване: да/не (4).

6.2.4.2. Честота и поглъщане на трептенията на обресорената маса: …

6.3. Характеристика на еластичните елементи (ресорите) на окачването (конструкция, характеристики на материалите и размери): …

6.4. Стабилизатори: да/не/по избор (4).

6.5. Амортисьори: да/не/по избор (4).

6.6.    Гуми и колела

6.6.1. Комбинация(и) на гума/колело:

6.6.1.1. Оси

6.6.1.1.1. Ос 1: …6.6.1.1.1.1.

Обозначение на размера на гумата

6.6.1.1.1.2.

Индекс на товароносимост

6.6.1.1.1.3.

Обозначение на категорията на скоростта (80)

6.6.1.1.1.4.

Размер(и) на джантата на колелото:

6.6.1.1.1.5.

Отстъп(и) на колелото:

6.6.1.1.1.6.

Коефициент на съпротивлението при търкаляне (коефициент на RR)

 

 

 

 

 

 

6.6.1.1.2. Ос 2: …6.6.1.1.2.1.

Обозначение на размера на гумата

6.6.1.1.2.2.

Индекс на товароносимост

6.6.1.1.2.3.

Обозначение на категорията на скоростта (80)

6.6.1.1.2.4.

Размер(и) на джантата на колелото:

6.6.1.1.2.5.

Отстъп(и) на колелото:

6.6.1.1.2.6.

Коефициент на съпротивлението при търкаляне (коефициент на RR)

 

 

 

 

 

 

и др.

6.6.1.2. Резервно колело, когато има: …

6.6.2. Горни и долни граници на радиусите на търкаляне

6.6.2.1. Ос 1: … mm

6.6.2.2. Ос 2: … mm

6.6.2.3. Ос 3: …mm

6.6.2.4. Ос 4: …mm

и др.

6.6.3. Налягане(ия) в гумите, препоръчано(и) от производителя на превозното средство: …… kPa.

6.6.4. Комбинация приспособление за подобряване на сцеплението при сняг/гума/колело на предната и/или задната ос, която е подходяща за типа превозно средство, според препоръките на производителя. …

6.6.5. Кратко описание на резервния комплект за временно ползване (ако има): …

▼M3

6.7.   Система за следене на налягането в гумите (ССНГ)

6.7.1. Наличие: да/не (4)

6.7.2. Подробно описание на системата за следене на налягането в гумите: ...

▼B

7.   КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

7.1. Схема на управляваната(ите) ос(и), показваща геометричната схема на кормилното управление: …

7.2.    Кормилно предаване и кормилен механизъм

7.2.1. Тип на кормилното предаване (да се посочи за предно и задно разположение, когато е приложимо): …

7.2.2. Връзка с колелата (включително други освен механична; особености при предното и задното разположение, ако е целесъобразно): …

7.2.2.1. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): …

7.2.3. Начин на подпомагане (усилвател) (когато има): …

7.2.3.1. Начин и схема на работа, марка(и) и тип(ове): …

7.2.4. Схема на кормилното оборудване като цяло, показваща местоположението в превозното средство на различните устройства, влияещи върху характеристиките на управлението: …

7.2.5. Схема(и) на кормилния механизъм: …

7.2.6. Обхват и начин на регулиране (когато има) на кормилния механизъм: …

7.3.    Максимален ъгъл на завиване на колелата

7.3.1. Надясно: … градуса; брой завъртания на волана (или еквивалентни данни): …

7.3.2. Наляво: … градуса; брой завъртания на волана (или еквивалентни данни): …

▼M3

7.4.   Аварийна система за поддържане на пътната лента (ELKS)

7.4.1. Наличие: да/не (4)

7.4.2. Техническо описание и чертеж на системата: …

7.4.3. Средства за ръчно изключване на ELKS

7.4.4. Описание на автоматичното изключване (ако има такова): …

7.4.5. Описание на автоматичното потискане (ако има такова): …

7.5.   Система за предупреждение при напускане на лентата за движение (LDWS)

7.5.1. Наличие: да/не (4)

7.5.2. Скоростен диапазон на LDWS: …

7.5.3. Техническо описание и чертеж на LDWS: …

7.6.   Функция за коригиращ контрол на траекторията (CDCF)

7.6.1. Наличие: да/не (4)

7.6.2. Скоростен диапазон на CDCF: …

7.6.3. Техническо описание и чертеж на системата (по-специално, ако системата използва кормилната или спирачната уредба): ...

▼B

8.   СПИРАЧКИ

(Когато е приложимо, да се дадат следните данни, включително начини за идентифициране):

8.1. Тип и характеристики на спирачките, включително данни и чертежи на барабаните, дисковете, маркучите, марка и тип на челюстите/планките и/или накладките, ефективните спирачни повърхности, радиуса на барабаните, челюстите или дисковете, масата на барабаните, устройствата за регулиране, електромагнитното действие, течността при спирачните усилия, съответните части на оста(ите) и окачването: …

8.2. Работна схема, описание и/или чертеж на спирачната уредба, включително данни и чертежи на предаването и управлението:

8.2.1. Работна спирачна уредба: …

8.2.2. Спомагателна спирачна уредба: …

8.2.3. Спирачка уредба за паркиране: …

8.2.4. Всяка друга допълнителна спирачна уредба: …

8.2.5. Аварийна спирачна уредба (в случай на отделяне на ремаркето): …

8.2.6. Категория уредба за рекуперативно спиране: А/B (4)

8.2.6.1. Описание на рекуперативната уредба: …

8.2.6.1.1. Марка на блока за управление: …

8.2.6.1.2. Тип на блока за управление: …

8.2.6.1.3. Ос, на която е монтирана спирачната уредба: Ос 1/Ос 2/Ос 3/ …

8.2.6.1.4. Параметри, управляващи спирачното усилие: …

8.3. Управление и предаване на спирачните уредби за ремаркета при превозни средства, които са проектирани да теглят ремарке: …

8.4. Превозното средство е оборудвано за теглене на ремарке с електрическа/пневматична/хидравлична (4) работна спирачка: да/не (4).

8.5. Система против блокиране на колелата (ABS): да/не/по избор (4)

8.5.1. Марка на ABS блока: …

8.5.2. Тип на ABS блока: …

8.5.3. За превозни средства със системи против блокиране на колелата — описание на работата на системата (включително всички електронни части), схема на електрическия блок, схема на хидравличния или пневматичния кръг: …

▼M3

8.6. Изчисления и криви в съответствие с Правило № 13 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) (124), приложение 10 или приложение 14, ако е приложимо, или съответно с Правило 13-H на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) (125), приложение 5: ...

▼B

8.7. Описание и/или чертеж на енергозахранващите устройства, да се посочат също за спирачни уредби с усилватели: …

8.7.1. В случай на пневматични спирачни уредби, работно налягане р2 в резервоара(ите) за поддържане на налягането: …

8.7.2. При вакуумни спирачни уредби, началното ниво на налягане в резервоара(ите): …

8.8. Изчисляване на спирачната уредба: определяне на отношението между общите периферни спирачни усилия по обиколката на колелата и силата, приложена върху органа за управление на спирането: …

▼M3

8.9. Кратко описание на спирачната уредба, както е посочено съответно в Правило № 13 на ООН, приложение 2, точка 12 или в Правило 13-H на ООН, приложение 1, точка 14: ...

▼B

8.10. Когато се иска освобождаване от изпитване тип I и/или тип II, или тип III, да се посочи номерът на протокола в съответствие с допълнение 3 към приложение 11 към Правило № 13 на ИКЕ на ООН: …

8.11. Данни за типа(овете) допълнителна(и) спирачна(и) уредба(и) (спирачка—забавител): …

▼M3

8.12. Усъвършенствана система за аварийно спиране (AEBS)

8.12.1. Наличие: да/не (4)

8.12.2. Подробно описание на AEBS: ...

▼B

9.   КАРОСЕРИЯ

9.1. Тип на каросерията съгласно кодовете, определени в част В от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/858 или, в случай на превозно средство със специално предназначение, кодовете, определени в точка 5 от част A към същото приложение: …

9.2. Използвани материали и конструктивни методи …

9.3.    Врати за пътниците, ключалки и панти

9.3.1. Конфигурация на вратите и брой на вратите: …

9.3.1.1. Размери, посока и максимален ъгъл на отваряне: …

9.3.2. Чертеж на ключалките и пантите и на тяхното местоположение на вратите: …

9.3.3. Техническо описание на ключалките и пантите: …

9.3.4. Данни, включително размери, за входовете, стъпалата и необходимите дръжки, когато е приложимо: …

9.3.5. Електрически/електронни компоненти на системата на вратите: …

9.3.5.1. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти: …

9.3.5.2. Описание на електрическите/електронните функции при системата на вратите: …

9.3.5.2.1. Монтирани въртящи се ключалки да/не/по избор (4).

9.4.    Поле на видимост

9.4.1. Подробни данни за основните еталонни маркировки, така че да позволяват бързо разпознаване и проверка на местоположението на всяка маркировка спрямо останалите и спрямо базовата точка на седалката (точка R): …

9.4.2. Чертеж(и) или снимка(и), показващи местоположението на частите на компонентите в рамките на полето на видимост напред от 180°: …

9.5.    Предно стъкло и други стъкла

9.5.1. Предно стъкло

9.5.1.1. Използвани материали: …

9.5.1.2. Метод на монтаж: …

9.5.1.3. Ъгъл на наклона: …

9.5.1.4. Сертификат(и) за одобряване на типа №: …

9.5.1.5. Принадлежности за предното стъкло и мястото, на което са монтирани, както и кратко описание на всички включени електрически/електронни компоненти: …

9.5.2. Други стъкла

9.5.2.1. Използвани материали: …

9.5.2.2. Сертификат(и) за одобряване на типа №: …

9.5.2.3. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива) на задвижващия механизъм на стъклата: …

9.5.2.3.1. Описание на системата за автоматично реверсиране: …

9.5.3. Остъкляване на подвижен покрив

9.5.3.1. Използвани материали: …

9.5.3.2. Сертификат(и) за одобряване на типа №: …

9.5.3.3. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива) на задвижващия механизъм на подвижния се покрив: …

9.5.3.3.1. Описание на системата за автоматично реверсиране: …

9.5.4. Други стъклени плоскости

9.5.4.1. Използвани материали: …

9.5.4.2. Сертификат(и) за одобряване на типа №: …

9.6.    Чистачка(и) за предното стъкло

9.6.1. Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи): …

9.6.1.1. Размери на рамото и на перото на чистачката: …

9.7.    Устройство за миене на предното стъкло и на предните фарове

9.7.1. Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи) или ако е одобрено като отделен технически възел, номер на сертификата за одобряване на типа: …

9.8.    Устройства против обледеняване и изпотяване на стъклата

9.8.1. Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи): …

9.8.2. Максимален консумация на електрическа енергия: … kW

9.9.    Устройства за непряко виждане

9.9.1. Огледала за виждане назад, като за всяко огледало се посочва:

9.9.1.1. Марка: …

9.9.1.2. Маркировка за одобряване на типа: …

9.9.1.3. Вариант: …

9.9.1.4. Чертеж(и) за идентифициране на огледалото, показващ(и) местоположението на огледалото спрямо конструкцията на превозното средство: …

9.9.1.5. Подробно описание на метода на закрепване, включително на частта от конструкцията на превозното средство, към която е закрепено огледалото: …

9.9.1.6. Незадължително оборудване, което може да повлияе на полето на видимост назад: …

9.9.1.7. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): …

9.9.2. Устройства за непряко виждане, различни от огледала: …

9.9.2.1. Тип и описание на устройството: …

9.9.2.1.1. В случай на устройство от вида камера–монитор — разстояние на различаване на обекта (mm), контраст, обхват на яркостта, корекция на отблясъци, показатели на възпроизвеждане (черно-бяло/цветно), кадрова честота на изображението, граница на яркостта на монитора: …

9.9.2.1.2. Достатъчно подробни чертежи за идентифициране на окомплектованото устройство, включително инструкции за монтаж; на чертежите трябва да бъде отбелязано разположението на маркировката за ЕС одобряване на типа.

9.10.    Вътрешно оборудване

9.10.1. Вътрешна защита за пътниците

9.10.1.1. Общ чертеж или снимки, показващи местоположението на прикрепените части или външния им изглед: …

9.10.1.2. Снимки или чертежи, показващи базовата зона, включително изключението от нея, посочено в точка 2.3.1 от Правило № 21 на ИКЕ на ООН (81): …

9.10.1.3. Снимки, чертежи и/или изображение в разглобен вид на елементите на вътрешното оборудване, показващи частите от отделението за пътници и използваните материали (с изключение на вътрешните огледала за виждане назад), разположението на органите за управление, покрива и подвижния покрив, облегалката, седалките и задната част на седалките: …

9.10.2. Разположение и обозначение на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

9.10.2.1. Снимки и/или чертежи на разположението на символите и органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди: …

9.10.2.2. Снимки и/или чертежи на обозначението на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди и на частите на превозните средства, посочени в Правило № 121 на ИКЕ на ООН (82), в съответните случаи: …

9.10.3. Седалки

9.10.3.1. Брой на местата за сядане (83): …

9.10.3.1.1. Местоположение и подреждане: …

9.10.3.2. Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: …

9.10.3.3. Маса: …

9.10.3.4. Характеристики: за седалките, които не са получили одобрение на типа като компоненти – описание и чертежи на:

9.10.3.4.1. Седалките и устройствата им за закрепване: …

9.10.3.4.2. Системата за регулиране: …

9.10.3.4.3. Системите за преместване и блокиране: …

9.10.3.4.4. Устройствата за закрепване на коланите (ако са вградени в конструкцията на седалката): …

9.10.3.4.5. Частите на превозното средство, използвани като устройства за закрепване: …

9.10.3.5. Координати или чертеж на точката R (84)

9.10.3.5.1. Седалка на водача: …

9.10.3.5.2. Всички други места за сядане: …

9.10.3.6. Конструктивен ъгъл на наклона на торса

9.10.3.6.1. Седалка на водача: …

9.10.3.6.2. Всички други места за сядане: …

9.10.3.7. Обхват на регулирането на седалката

9.10.3.7.1. Седалка на водача: …

9.10.3.7.2. Всички други места за сядане: …

9.10.3.8. Подробно описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива) на системата за регулиране на седалките: …

9.10.3.9. Описание на пространството на отделението за багажа, ако облегалката(ите) на седалката(ите) представлява(т) предната граница на това пространство: …

9.10.3.10. Превозното средство е оборудвано със система за разделителни прегради: да/не/по избор (4).

9.10.3.10.1. Подробно описание на системата за разделителни прегради, включително монтажа към конструкцията на превозното средство: …

9.10.4. Облегалки за глава

9.10.4.1. Тип(ове) облегалки за глава: вградени/отстраняеми/отделни (4)

9.10.4.2. Сертификат(и) за одобряване на типа №, ако има такъв/такива: …

9.10.4.3. За облегалки за глава, които все още не са получили одобрение

9.10.4.3.1. Подробно описание на облегалката за глава, да се определи в частност естеството на материала или материалите на тапицерията и където е необходимо, местоположението, особеностите на връзките и частите за закрепване за типа седалка, за който се иска одобрение: …

9.10.4.3.2. В случай на отделна облегалка за глава:

9.10.4.3.2.1. Подробно описание на мястото, към което е предвидено да се закрепва облегалката за глава: …

9.10.4.3.2.2. Схема с размери на характерните части на конструкцията и облегалката за глава: …

9.10.4.4. Подробно описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива) на системата за регулиране на облегалките за глава: …

9.10.5. Отоплителна уредба за отделението за пътници

9.10.5.1. Кратко описание на типа превозно средство във връзка с отоплителната уредба, когато отоплителната уредба използва топлината на охлаждащата течност на двигателя: …

9.10.5.2. Подробно описание на типа превозно средство във връзка с отоплителната уредба, когато като топлинен източник се използват охлаждащият въздух или отработилите газове, включително:

9.10.5.2.1. Общ чертеж на отоплителната уредба, показващ нейното местоположение в превозното средство: …

9.10.5.2.2. Общ чертеж на топлообменника за отоплителните уредби, използващи за отопление отработилите газове, или на частите, където се извършва обменът на топлина (за отоплителни уредби, използващи като топлинен източник въздуха, охлаждащ двигателя): …

9.10.5.2.3. Чертеж с разрез на топлообменника или съответно на частите, където се извършва топлообменът, като се посочат дебелината на стената, използваните материали и характеристиките на повърхността: …

9.10.5.2.4. Да се предоставят спецификации на останалите основни компоненти на отоплителната уредба, като например вентилатора, по отношение на техния метод на изработване и технически данни: …

9.10.5.3. Кратко описание на типа на превозното средство във връзка с отоплителната уредба, работеща с изгаряне на гориво, и автоматичното регулиране: …

9.10.5.3.1. Общ чертеж на горивния нагревател, системата за захранване с въздух, изпускателната уредба, резервоара за гориво, системата за захранване с гориво (включително клапаните), както и електрическите съединения, с посочване на тяхното местоположение в превозното средство.

9.10.5.4. Максимален консумация на електрическа енергия: …… kW.

9.10.6. Компоненти във връзка със защитата на пътниците на предните седалки в случай на челен удар/страничен удар/удар отзад.

9.10.6.1. Подробно описание, включително снимка(и) и/или чертеж(и) на типа на превозното средство по отношение на конструкцията, размерите, формата и съставните материали на тази част от превозното средство, разположена пред кормилния механизъм, включително и на компонентите, предназначени да съдействат за поглъщане на енергия в случай на удар в кормилния механизъм: …

9.10.6.2. Снимка(и) и/или чертеж(и) на компонентите на превозното средство, различни от посочените в точка 9.10.6.1, както са определени от производителя, съгласувано с техническата служба, като влияещи върху поведението на кормилния механизъм в случай на удар: …

9.10.6.3. Други компоненти, разположени в поглъщащата енергия зона на превозното средство:

9.10.6.3.1. Описание на системата за захранване с течно гориво: …

9.10.6.3.2. Описание на шината с високо напрежение и компонентите с високо напрежение, разположени в поглъщащата енергия зона на превозното средство: …

9.10.6.3.3. Описание на водородната уредба/компоненти, разположени в поглъщащата енергия зона на превозното средство: …

9.10.7. Огнеустойчивост на материалите, използвани във вътрешната конструкция на някои категории моторни превозни средства

9.10.7.1. Материал(и), използван(и) за вътрешната тапицерия на тавана

9.10.7.1.1. Сертификат(и) за одобряване на типа на компонентите №, ако има такъв/такива: …

9.10.7.1.2. За материалите, които не са одобрени

9.10.7.1.2.1. Основен материал(и)/означение: ……/……

9.10.7.1.2.2. Съставен/единичен материал (4), брой на слоевете (4): …

9.10.7.1.2.3. Тип на покритието (4): …

9.10.7.1.2.4. Максимална/минимална дебелина: ……/…… mm

9.10.7.2. Материал(и), използван(и) за задната и страничните стени

9.10.7.2.1. Сертификат(и) за одобряване на типа на компонентите №, ако има такъв/такива: …

9.10.7.2.2. За материалите, които не са одобрени

9.10.7.2.2.1. Основен материал(и)/означение: ……/……

9.10.7.2.2.2. Съставен/единичен материал (4), брой на слоевете (4): …

9.10.7.2.2.3. Тип на покритието (4): …

9.10.7.2.2.4. Максимална/минимална дебелина: ……/…… mm

9.10.7.3. Материал(и), използван(и) за пода:

9.10.7.3.1. Сертификат(и) за одобряване на типа на компонентите №, ако има такъв/такива: …

9.10.7.3.2. За материалите, които не са одобрени

9.10.7.3.2.1. Основен материал(и)/означение: ……/……

9.10.7.3.2.2. Съставен/единичен материал (4), брой на слоевете (4): …

9.10.7.3.2.3. Тип на покритието (4): …

9.10.7.3.2.4. Максимална/минимална дебелина: ……/…… mm

9.10.7.4. Материал(и), използвани за тапицерията на седалките

9.10.7.4.1. Сертификат(и) за одобряване на типа на компонентите №, ако има такъв/такива: …

9.10.7.4.2. За материалите, които не са одобрени

9.10.7.4.2.1. Основен материал(и)/означение: ……/……

9.10.7.4.2.2. Съставен/единичен материал (4), брой на слоевете (4): …

9.10.7.4.2.3. Тип на покритието (4): …

9.10.7.4.2.4. Максимална/минимална дебелина: ……/…… mm

9.10.7.5. Материал(и), използван(и) за отоплителните и вентилационните тръби

9.10.7.5.1. Сертификат(и) за одобряване на типа на компонентите №, ако има такъв/такива: …

9.10.7.5.2. За материалите, които не са одобрени

9.10.7.5.2.1. Основен материал(и)/означение: ……/.…..

9.10.7.5.2.2. Съставен/единичен материал (4), брой на слоевете (4): …

9.10.7.5.2.3. Тип на покритието (4): …

9.10.7.5.2.4. Максимална/минимална дебелина: ……/……. mm

9.10.7.6. Материал(и), използван(и) за релсите за багаж на покрива

9.10.7.6.1. Сертификат(и) за одобряване на типа на компонентите №, ако има такъв/такива: …

9.10.7.6.2. За материалите, които не са одобрени

9.10.7.6.2.1. Основен материал(и)/означение: ……/……

9.10.7.6.2.2. Съставен/единичен материал (4), брой на слоевете (4): …

9.10.7.6.2.3. Тип на покритието (4): …

9.10.7.6.2.4. Максимална/минимална дебелина: ……/…… mm

9.10.7.7. Материал(и) с друго предназначение

9.10.7.7.1. Предназначение: …

9.10.7.7.2. Сертификат(и) за одобряване на типа на компонентите №, ако има такъв/такива: …

9.10.7.7.3. За материалите, които не са одобрени

9.10.7.7.3.1. Основен материал(и)/означение: ……/……

9.10.7.7.3.2. Съставен/единичен материал (4), брой на слоевете (4): …

9.10.7.7.3.3. Тип на покритието (4): …

9.10.7.7.3.4. Максимална/минимална дебелина: …./…. mm

9.10.7.8. Компоненти, одобрени като окомплектовани устройства (седалки, разделителни прегради, релси за багаж на покрива и др.)

9.10.7.8.1. Сертификат(и) за одобряване на типа на компонентите №: …

9.10.7.8.2. За окомплектованото устройство: седалка, разделителна преграда, релси за багаж на покрива и др. (4)

9.10.8. Газ, използван като хладилен агент в климатичната инсталация: …

9.10.8.1. Климатичната инсталация е проектирана така, че да съдържа флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150: да/не (4).

9.10.8.2. Ако отговорът е да, попълнете следните раздели:

9.10.8.2.1. Чертеж и кратко описание на климатичната инсталация, включително идентификационния номер или номера на частта, както и материала на пропускащите компоненти;

9.10.8.2.2. Теч от климатичната инсталация

9.10.8.2.4. Идентификационен номер или номер на частта и материал за компонентите на инсталацията, както и информация за изпитването (например номер на протокол от изпитването, номер на сертификат за одобряване и т.н.): …

9.10.8.3. Общо количество на изпусканията в g/година за цялата инсталация: …

9.11.    Външни изпъкнали части

9.11.1. Снимки на предната, задната и страничните стени на превозното средство, направени под ъгъл между 30° и 45° спрямо вертикалната средна надлъжна равнина на превозното средство:

9.11.2. Чертежи на „външната повърхност“, за да се покаже съответствие с изискванията: …

9.11.3. Чертежи на части от външната повърхност в съответствие с точка 6.9.1 от Правило № 26 на ИКЕ на ООН (85): …

9.11.4. Чертеж на броните: …

9.11.5. Чертеж на контура на пода: …

9.12.    Обезопасителни колани и/или други системи за обезопасяване

9.12.1. Брой и местоположение на обезопасителните колани и на други системи за обезопасяване, и на седалките, на които могат да бъдат използвани:(L = лява страна, R = дясна страна, C = централно)

 

Пълна маркировка за ЕС одобряване на типа

Вариант, ако е приложимо

Устройство за регулиране на колана по височина (да се посочи: да/не/по избор)

Първи ред седалки

„L“

 

 

 

„С“

 

 

 

„R“

 

 

 

Втори ред седалки (86)

„L“

 

 

 

„С“

 

 

 

„R“

 

 

 

9.12.2. Характеристика и разположение на допълнителните системи за обезопасяване (да се посочи да/не/по избор):(L = лява страна, R = дясна страна, C = централно)

 

Предна въздушна възглавница

Странична въздушна възглавница

Други системи за въздушни възглавници (например въздушна възглавница в областта на коленете и т.н.)

Първи ред седалки

„L“

 

 

 

„С“

 

 

 

„R“

 

 

 

Втори ред седалки (86)

„L“

 

 

 

„С“

 

 

 

„R“

 

 

 

9.12.3. Брой и местоположение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани и доказателство за съответствие с Правило № 14 на ИКЕ на ООН (87) (например номер на сертификата за одобряване на типа или на изпитвателния протокол): …

9.12.4. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): …

9.12.5. Описание на системата на устройствата, напомнящи за обезопасителните колани: …

9.13.    Закрепвания на обезопасителните колани

9.13.1. Снимки и/или чертежи на каросерията, показващи местоположението и размерите на действителните устройства за закрепване, в т.ч. техните точки R: …

9.13.2. Чертежи на устройствата за закрепване на коланите и частите на конструкцията на превозното средство, към които те са закрепени (с означението на материала): …

9.13.3. Обозначение на типовете (88) обезопасителни колани, разрешени за монтиране към устройствата за закрепване, с които е оборудвано превозното средство 

Разположение за устройствата за закрепване

 

 

 

Конструкция на превозното средство

Конструкция на седалката

Първи ред седалки

 

 

Дясна седалка

Долни устройства за закрепване

външно вътрешно

 

 

Горни устройства за закрепване

 

 

 

Централна седалка

Долни устройства за закрепване

дясно ляво

 

 

Горни устройства за закрепване

 

 

 

Лява седалка

Долни устройства за закрепване

външно вътрешно

 

 

Горни устройства за закрепване

 

 

 

Втори ред седалки (86)

 

 

Дясна седалка

Долни устройства за закрепване

външно вътрешно

 

 

Горни устройства за закрепване

 

 

 

Централна седалка

Долни устройства за закрепване

дясно ляво

 

 

Горни устройства за закрепване

 

 

 

Лява седалка

Долни устройства за закрепване

външно вътрешно

 

 

Горни устройства за закрепване

 

 

 

9.13.4. Описание на конкретен тип обезопасителен колан, при който едно устройство за закрепване е разположено в облегалката на седалката или включва устройство за поглъщане на енергията: …

▼M3

9.14.    Места за монтиране на предната и задната регистрационна табела (където е целесъобразно, да се посочи обхват, а където е приложимо да се използват чертежи) …

9.14.1. Височина над пътната повърхност, долни и горни ръбове на табелите: ...

9.14.2. Странично местонахождение, леви и десни ръбове на табелите: ...

9.14.3. Брой на местата за стандартни регистрационни табели: ...

9.14.4. Брой на местата за незадължителни или алтернативни регистрационни табели: ...

▼B

9.14.5. Размери (дължина × широчина): …

▼M3

9.14.5.1. Място за предната регистрационна табела: ...

9.14.5.2. Място за задната регистрационна табела: ...

9.14.5.3. Второ място за задната регистрационна табела (в случай на превозни средства от категории O2, O3 и O4): ...

9.14.5.4. Места за незадължителни или алтернативни регистрационни табели: ...

▼M3

9.14.6. Наклон на регистрационните табели спрямо вертикалата: ...

9.14.7. Ъгли на видимост отгоре, отдолу, отляво и отдясно: ...

▼B

9.15.    Задна нискоразположена защита срещу вклиняване

9.15.0. Наличие: да/не/непълно (4)

9.15.1. Чертеж на частите на превозното средство, отнасящи се към задната нискоразположена защита срещу вклиняване, т.е. чертеж на превозното средство и/или шасито с местоположението и монтирането на най-широката задна ос, чертеж на монтирането и/или окачването на задната нискоразположена защита. Когато нискоразположената защита не е специално устройство, на чертежа трябва да е ясно посочено, че са спазени изискваните размери: …

9.15.2. Ако задната нискоразположена защита е специално устройство, трябва да се представи неговото пълно описание и/или чертеж (включително монтажните и крепежните елементи) или, ако то е одобрено като отделен технически възел, неговият номер на сертификата за одобряване на типа: …

9.16.    Калници

9.16.1. Кратко описание на типа на превозното средство по отношение на калниците му: …

▼M3

9.16.2. Подробни чертежи на калниците и тяхното местоположение в превозното средство, показващи размерите, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение V, част 2, фигура 1, и като се имат предвид крайните точки на комбинациите гума/колело: …

▼B

9.17.    Задължителни табели

9.17.1. Снимки и/или чертежи на местоположението на задължителните табели и надписи, както и на идентификационния номер на превозното средство: …

9.17.2. Снимки и/или чертежи на задължителните табели и надписи (изчерпателен пример с посочени размери): …

9.17.3. Снимки и/или чертежи на идентификационния номер на превозното средство (изчерпателен пример с посочени размери): …

▼M3

9.17.4. Декларация на производителя за съответствие с изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение II, част 2: ...

9.17.4.1. Да се обясни значението на символите в раздела за описание на превозното средство (VDS), който е част от идентификационния номер на превозното средство (VIN), и ако е приложимо — на раздела от него за обозначаване на превозното средство (VIS), за спазване на изискванията на раздел 5.3. от стандарт ISO 3779:2009: ...

▼B

9.17.4.2. Когато символите във втория раздел на описанието на превозното средство са използвани, за да се изпълнят изискванията на точка 5.4 от стандарт ISO 37792009 (т.е. година на модела), тези символи се посочват: …

▼M3

9.17.4.3. Задължителна табела за превозно средство, конструирано на няколко етапа: да/не (4)

▼B

9.18.    Радиосмущения/електромагнитна съвместимост

9.18.1. Описание и чертежи/снимки на формите и съставните материали на частта от каросерията, формираща отделението на двигателя, и частта от отделението за пътници, която е най-близо до него: …

9.18.2. Чертежи или снимки на местоположението на металните компоненти, поместени в отделението на двигателя (например отоплителни устройства, резервно колело, въздушен филтър, кормилен механизъм и т.н.): …

9.18.3. Списък и чертеж на оборудването за контрол на радиосмущенията: …

9.18.4. Данни за номиналната стойност на съпротивлението за постоянен ток, а в случай на съпротивителни кабели на запалването — за тяхното номинално съпротивление на метър: …

9.19.    Странична защита

9.19.0. Наличие: да/не/непълно (4).

9.19.1. Чертеж на частите на превозното средство, отнасящи се към страничната защита, т.е. чертеж на превозното средство и/или шасито с местоположението и прикрепването на оста/осите, чертеж на монтирането и/или закрепването на устройството(ата) за странична защита. Ако страничната защита е постигната без устройство(а) за странична защита, чертежът трябва ясно да показва, че са спазени изискванията за размерите: …

9.19.2. В случай на устройство(а) за странична защита — пълно описание и/или чертеж на това/тези устройство(а) (включително монтирането и/или закрепването) или номера на сертификата(ите) за одобряване на типа на компонентите му: …

9.20.    Система против пръскане

9.20.0. Наличие: да/не/непълно (4).

9.20.1. Кратко описание на превозното средство по отношение на системата му против пръскане и градивните ѝ компоненти: …

▼M3

9.20.2. Подробни чертежи на системата против пръски и нейното местоположение в превозното средство, показващи размерите, определени във фигурите от допълнението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение VIII, част 2, и като се имат предвид крайните точки на комбинациите гума/колело: ...

▼B

9.20.3. Номер(а) на сертификатите за одобряване на типа на устройството(вата) против пръскане, ако има такива: …

9.21.    Устойчивост на страничен удар

9.21.1. Подробно описание, включително снимки и/или чертежи, на превозното средство по отношение на конструкцията, размерите, линиите и съставните материали на страничните стени на отделението за пътници (отвън и отвътре), в т.ч. подробни сведения за системата за защита, в съответните случаи: …

9.22.    Предна нискоразположена защита срещу вклиняване

9.22.0. Наличие: да/не/непълно (4).

9.22.1. Чертеж на частите на превозното средство, отнасящи се към предната нискоразположена защита, т.е. чертеж на превозното средство и/или шасито с местоположението, монтирането и/или закрепването на предната нискоразположена защита. Когато нискоразположената защита не е специално устройство, на чертежа трябва да е ясно посочено, че са спазени изискваните размери: …

9.22.2. Ако предната нискоразположена защита е специално устройство, трябва да се представи неговото пълно описание и/или чертеж (включително монтажните и крепежните елементи) или, ако то е одобрено като отделен технически възел, неговият номер на сертификат за одобряване на типа: …

9.23.    Защита на пешеходците

9.23.1. Подробно описание, включително снимки и/или чертежи, на превозното средство по отношение на конструкцията, размерите, съответните базови линии и съставните материали на предната част на превозното средство (отвътре и отвън), включително подробности за всяка монтирана система за активна защита.

9.24.    Система за предна защита

9.24.1. Общо разположение (чертежи или снимки), на които са показани местоположението и закрепването на системите за предна защита:

9.24.2. Чертежи и/или снимки, когато е уместно, на решетките на входящите отвори на въздухопровода, решетката на радиатора, декоративната облицовка, знаци, емблеми, жлебове и всякакви други външни изпъкнали части, които могат да бъдат разглеждани като изключително важни (например оборудване за осветление). Когато частите, изброени в първото изречение, не са изключително важни, за целите на документирането те могат да бъдат заменени със снимки, придружени, ако е необходимо, от информация за размерите и/или текст:

9.24.3. Пълна информация за необходимата арматура и пълни инструкции за монтажа, включително изисквания към въртящия момент за всеки елемент:

9.24.4. Чертеж на броните:

9.24.5. Чертежи на контура на пода в предната част на превозното средство:

9.25.    Аеродинамичен елемент или оборудване

▼M3

9.25.1. Подробно техническо описание (включително снимки и чертежи, както и описание на материалите) на частите на превозното средство, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение ХIII, част 2, раздел Г, точка 1.4: ...

▼B

9.26.    Аеродинамичен елемент или оборудване в предната част на превозното средство

9.26.1. Превозно средство, оборудвано с аеродинамичен елемент или оборудване в предната част: да/не (4).

9.26.2. Номер на сертификата за одобряване на типа на аеродинамичния елемент или оборудване, ако има такива: …

Или – ако няма такива – да се представи информацията, описана по-долу:

9.26.3. Подробно описание (включително снимки или чертежи) на аеродинамичния елемент или оборудване (забележка: пренесено от добавката към сертификата за одобряване на типа)

9.26.3.1. Конструкция и материали: …

9.26.3.2. Система за застопоряване и регулиране: …

9.26.3.3. Закрепване и монтиране към превозното средство: …

9.27.    Аеродинамичен елемент или оборудване в задната част на превозното средство

9.27.1. Превозно средство, оборудвано с аеродинамичен елемент или оборудване в задната част: да/не (4).

9.27.2. Номер на сертификата за одобряване на типа на аеродинамичния елемент или оборудване, ако има такива: …

Или – ако няма такива – да се представи информацията, описана по-долу:

9.27.3. Подробно описание (включително снимки или чертежи) на аеродинамичния елемент или оборудване (забележка: пренесено от допълнението към сертификата за одобряване на типа)

9.27.3.1. Конструкция и материали: …

9.27.3.2. Система за застопоряване и регулиране: …

9.27.3.3. Закрепване и монтиране към превозното средство: …

10.   УСТРОЙСТВА ЗА ОСВЕТЯВАНЕ И СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ

10.1. Таблица на всички устройства: брой, марка, модел, маркировка за одобряване на типа, максимален интензитет на фаровете за дълги светлини, цвят, сигнални устройства: …

▼M3

10.1.1. Авариен стопсигнал (ESS): да/не (4)

▼B

10.2. Чертеж, показващ местоположението на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация: …

10.3. За всяка светлина и отражател, посочени в Правило № 48 (92) на ИКЕ на ООН, да се представи следната информация (писмено и/или под формата на графика):

10.3.1. Чертеж, показващ обхвата на осветителната повърхност: …

10.3.2. Метод, използван за определяне на видимата повърхност в съответствие с точка 2.10 от Правило № 48 на ИКЕ на ООН: …

10.3.3. Базова ос и базов център: …

10.3.4. Начин на работа на прибиращите се светлини: …

10.3.5. Всички специфични изисквания към монтажа и окабеляването: …

10.4. Фарове за къси светлини: нормална ориентация в съответствие с точка 6.2.6.1 от Правило № 48 на ИКЕ на ООН:

10.4.1. Стойност на първоначалната настройка: …

10.4.2. Местоположение на означението: …10.4.3.

Описание/чертеж (4) и тип на устройството за регулиране на насочването на светлините (например автоматично, ръчно регулиране на степени, непрекъснато ръчно регулиране):

Приложимо само за превозни средства, оборудвани с устройство за регулиране на насочването на фаровете

10.4.4.

Устройство за управление:

10.4.5.

Еталонни маркировки:

10.4.6.

Маркировки, предвидени за условията на натовареност:

10.5. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти, различни от светлини (ако има такива): …

11.   ПРИКАЧВАНЕ МЕЖДУ ТЕГЛЕЩИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА

11.1. Клас и тип на теглително-прикачното(ите) устройство(а), които са монтирани или може да бъдат монтирани: …

11.2. Характеристики D, U, S и V на монтираното теглително-прикачно устройство (или устройства) или минимални характеристики D, U, S и V на теглително-прикачното устройство (или устройства), което може да бъде монтирано: …… daN

11.3. Инструкции за закрепване на типа теглително-прикачно устройство към превозното средство и снимки или чертежи на точките на закрепване към превозното средство, както е посочено от производителя; допълнителна информация, когато използването на теглително-прикачното устройство е ограничено до определени варианти или версии на типа превозно средство: …

11.4. Информация за монтирането на специални скоби за теглене или монтажни плочи: …

11.5. Сертификат(и) за одобряване на типа №: …

12.   ДРУГИ

12.1. Устройство(а) за звукова сигнализация

12.1.1. Местоположение, метод на закрепване, разполагане и ориентация на устройството(ата) с размерите: …

12.1.2. Номер на устройството(ата): …

12.1.3. Сертификат(и) за одобряване на типа №: …

12.1.4. Схема на електрическата/пневматичната верига (4): …

12.1.5. Номинално напрежение или налягане: …

12.1.6. Чертеж на крепежния елемент: …

12.2. Устройства за защита срещу неразрешено използване на превозното средство:

12.2.1. Защитни устройства

12.2.1.1. Подробно описание на типа превозно средство по отношение на устройството и конструкцията на управлението или на възела, на който действа защитното устройство: …

12.2.1.2. Чертежи на защитното устройство и на неговото монтиране към превозното средство: …

12.2.1.3. Техническо описание на устройството: …

12.2.1.4. Данни за използваните комбинации за заключване: …

12.2.1.5. Имобилайзер на превозното средство

12.2.1.5.1. Сертификат за одобряване на типа №, ако има такъв: …

12.2.1.5.2. За имобилайзер, който все още не е получил одобрение на типа

12.2.1.5.2.1. Подробно техническо описание на имобилайзера на превозното средство и на мерките, предприети срещу неволното му задействане: …

12.2.1.5.2.2. Системата(те), върху която(които) действа имобилайзерът на превозното средство: …

12.2.1.5.2.3. Брой на ефективните взаимозаменяеми кодове, ако е приложимо: …

12.2.2. Алармена система (когато има)

12.2.2.1. Сертификат за одобряване на типа №, ако има такъв: …

12.2.2.2. За алармени системи, които все още не са получили одобряване

12.2.2.2.1. Подробно описание на алармената система и на частите на превозното средство, свързани с монтираната алармена система: …

12.2.2.2.2. Списък на основните компоненти, от които се състои алармената система: …

12.2.3. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): …

▼M3

12.2.4. Средства за инсталиране на блокиращо устройство при употреба на алкохол (AIF)

12.2.4.1. Декларация на производителя за съответствие съгласно приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2021/1243 (123): …

12.2.4.2. Документ за монтажа на средствата за инсталиране на блокиращо устройство при употреба на алкохол

▼B

12.3. Теглително-прикачно(и) устройство(а)

12.3.1. Предно(и): кука/халка/друго (4)

12.3.2. Задно(и): кука/халка/друго/няма (4)

12.3.3. Чертеж или снимка на шасито/частта от каросерията на превозното средство, показващ/а местоположението, конструкцията и монтирането на теглително-прикачното(ите) устройство(а): …

12.4. Данни за всякакви устройства, които не са свързани с двигателя и са предназначени да влияят върху разхода на гориво (ако не са включени в други точки): …

12.5. Данни за всякакви устройства, които не са свързани с двигателя и са предназначени да намаляват шума (ако не са включени в други точки): …

12.6. Устройства за ограничаване на скоростта

12.6.1. Производител(и): …

12.6.2. Тип(ове): …

12.6.3. Сертификат(и) за одобряване на типа №, ако има такъв/такива: …

12.6.4. Скорост или скоростен обхват, за която (в който) може да се настрои ограничението на скоростта: …… km/h

▼M3

12.6.5. Интелигентната система за регулиране на скоростта (ISA)

12.6.5.1. Наличие: да/не (4)

12.6.5.2. Функция за информация относно ограничение на скоростта (SLIF)

12.6.5.2.1. Подробно описание на интерфейса на SLIF: ...

12.6.5.2.2. Методика и технология за определяне на възприеманото ограничение на скоростта: ...

12.6.5.3. Функция за предупреждаване относно ограничение на скоростта (SLWF)

12.6.5.3.1. Подробно описание на механизмите за обратна връзка на SLWF: ...

12.6.5.3.2. Подробно описание на визуалното предупреждение на SLWF, ако е приложимо: ...

12.6.5.4. Подробно описание на функцията за управление на скоростта (SCF): ...

12.6.5.5. Номер на одобряването на типа на системата ISA като отделен технически възел, ако е приложимо: ...

▼B

12.7. Таблица за монтиране и използване на радиочестотни (RF) предаватели в превозното(ите) средство(а), когато е приложимо: …Честотен обхват (Hz)

Максимална изходна мощност (W)

Разположение на антената в превозното средство, специфични условия за монтиране и/или използване

 

 

 

Заявителят за одобряване на типа трябва също така да предостави, когато е приложимо:

Допълнение 1

Списък, съдържащ марки и типове на всички електрически и/или електронни компоненти, чийто тип е одобрен в рамките на одобряването на типа на цялото превозно средство, за които се отнася Правило № 10 на ИКЕ на ООН (93).

Допълнение 2

Схеми или чертежи на общото разположение на електрическите и/или електронните компоненти, чийто тип е одобрен в рамките на одобряването на типа на цялото превозно средство, за които се отнася Правило № 10 на ИКЕ на ООН, и общото разположение на съответните кабелни снопове.

Допълнение 3

Описание на превозното средство, избрано като представително за типа

Вид каросерия:

Ляво или дясно разположение на волана (4)

Междуосово разстояние:

Допълнение 4

Приложим(и) протокол(и) от изпитвания, предоставен(и) от производителя или от одобрени/признати изпитвателни лаборатории с цел подготвянето на сертификат за одобряване на типа.

12.7.1. Превозно средство, оборудвано с радарно съоръжение с малък обсег, работещо на 24 GHz: да/не (4).

12.8. Система eCall

12.8.1. Наличие: да/не (4).

12.8.2. Техническо описание и чертежи на устройството или номер(а) на сертификата(ите) за одобряване на типа: …

12.9. Акустична система за сигнализиране за превозно средство (АССПС)

12.9.1. Номер на сертификата за одобряване на типа, издаден в съответствие с изискванията, заложени в Правило № 138 на ИКЕ на ООН (94):

или

12.9.2. Пълно позоваване на резултатите от изпитването по отношение на нивата на излъчвания звук от АССПС, измерени в съответствие с Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета (95).

12.10. Устройства или системи с избираеми от водача режими, които оказват влияние върху емисиите на CO2 и/или ограничените емисии и нямат преобладаващ режим: да/не (4).

12.10.1. Изпитване за запазване на заряда на акумулаторната батерия (ако е приложимо) (да се посочи за всяко устройство или система)

12.10.1.1. Режим в най-благоприятния случай: …

12.10.1.2. Режим в най-неблагоприятния случай: …

12.10.2. Изпитване за разреждане на акумулаторната батерия (ако е приложимо) (да се посочи за всяко устройство или система)

12.10.2.1. Режим в най-благоприятния случай: …

12.10.2.2. Режим в най-неблагоприятния случай: …

12.10.3. Изпитване от тип 1 (ако е приложимо) (да се посочи за всяко устройство или система)

12.10.3.1. Режим в най-благоприятния случай: …

12.10.3.2. Режим в най-неблагоприятния случай: …

▼M3

12.11. Система за предупреждение за сънливостта и вниманието на водача (DDAW)

12.11.1. Наличие: да/не (4)

12.11.2. Подробно описание на системата DDAW: ...

12.11.3. Подробно описание на визуалното предупреждение на системата DDAW: ...

12.12. Усъвършенствана предупредителна система за отклонението на вниманието на водача (ADDW)

12.12.1. Наличие: да/не (4)

12.12.2. Подробно описание на системата ADDW: ...

12.12.3. Подробно описание на техническите средства за избягване на отклонението на вниманието, ако е приложимо: ...

12.13. Информационна система за мъртвата точка (BSIS)

12.13.1. Наличие: да/не (4)

12.13.2. Подробно описание на информационната система за мъртвата точка: ...

12.13.3. Номер на одобряването на типа на BSIS, одобрена като отделен технически възел, ако е приложимо: ...

12.14. Киберсигурност

12.14.1. Общи конструктивни характеристики на типа превозно средство, включително:

а) 

системи на превозното средство, които са свързани с киберсигурността на типа превозно средство;

б) 

компоненти на системите, които са свързани с киберсигурността;

в) 

взаимодействия на тези системи с други системи в рамките на типа превозно средство и с външни интерфейси.

12.14.2. Схематично представяне на типа превозно средство …

12.14.3. Брой на сертификатите за съответствие за система за управление на киберсигурността: ...

12.14.4. Документи за типа превозно средство, подлежащ на одобряване, в които са описани резултатите от неговата оценка на риска и установените рискове: ...

12.14.5. Документи за типа превозно средство, подлежащ на одобряване, в които са описани мерките за смекчаване, приложени за изброените системи или за типа превозно средство, и как те влияят на посочените рискове: ...

12.14.6. Документи за типа превозно средство, подлежащ на одобряване, в които е описана защитата на специалните среди за следпродажбено обслужване във връзка със софтуер, услуги, приложения или данни: ...

12.14.7. Документи за типа превозно средство, подлежащ на одобряване, в които е описано какви изпитвания са били използвани, за да се провери киберсигурността на типа превозно средство и неговите системи, и резултатите от тези изпитвания: ...

12.14.8. Описание на съображенията относно веригата на доставки във връзка с киберсигурността: ...

12.15. Актуализация на софтуера

12.15.1. Общи конструктивни характеристики на типа превозно средство ...

12.15.2. Номер на сертификата за съответствие на системата за управление на актуализирането на софтуера ...

12.15.3. Мерки за сигурност

12.15.3.1. Документи за типа превозно средство, подлежащ на одобряване, описващи сигурното изпълнение на процеса на актуализиране: …

12.15.3.2. Документи за типа превозно средство, подлежащ на одобряване, описващи защитеността на RXSWIN на превозното средство срещу неразрешена манипулация: …

12.15.4. Безжично актуализиране на софтуера

12.15.4.1. Документи за типа превозно средство, подлежащ на одобряване, описващи сигурното изпълнение на процеса на актуализиране: …

12.14.4.2. Описание на средствата за информиране на ползвателите на превозното средство за актуализация преди и след нейното изпълнение: …

12.15.5. Декларация на производителя за съответствие с изискванията по отношение на системата за управление на актуализирането на софтуера …

12.16. Устройство за записване на данни от инциденти (EDR)

12.16.1. Наличие: да/не (4)

12.16.2. Чертеж(и) или снимки, показващи местоположението и метода на закрепване на EDR в превозното средство: ....

12.16.3. Описание на задействащия параметър: ...

12.16.4. Описание на всеки друг приложим параметър (капацитет за запаметяване, устойчивост на големи отрицателни ускорения и механични напрежения при силен удар и др.): ...

12.16.5. Елементите от данни и форматът на данните, запаметявани в EDR:Елемент от данни

Интервал/време на запис (спрямо началния момент)

Честота на дискретизация на данни (дискрети в секунда)

Минимален обхват

Точност

Разделителна способност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.16.6. Инструкции за извличане на данни от EDR: ...

12.16.6.1. Описание на метода за съобщаване на информацията по член 4, параграф 3, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2022/545 на Комисията ( *1 ): ръчно/автоматично (4)

12.16.7. Съответствие с техническите изисквания от Правило № 160 на ООН:

12.16.7.1 Номер на одобряването по Правило № 160 на ООН: …

12.16.8. Номер на одобряването на типа на EDR, одобрено като отделен технически възел, ако е приложимо (да се попълни, ако одобрението съгласно Правило № 160 на ООН не е получено, нито посочено в точка 12.16.7.1.): ...

12.17. Система за следене на готовността на водача (DAM)

12.17.1. Наличие: да/не (4)

12.17.2. Методи за установяване на готовността на водача: …

12.17.3. Писмено описание и/или чертеж на предоставената на водача информация: …

▼B

13.   СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУГРАДСКИ (ТУРИСТИЧЕСКИ) АВТОБУСИ

13.1. Клас на превозното средство: клас I/клас II/клас III/клас A/клас B (4)

13.1.1. Номер на сертификата за одобряване на типа на каросерията, одобрена като отделен технически възел: …

13.1.2. Типове шасита, на които може да бъде монтирана каросерията от одобрен тип (производител(и) и типове некомплектовано превозно средство): …

13.2.    Площ за пътниците (m2):

13.2.1. Общо (S0): …

13.2.2. Горен етаж (S0a) (4): …

13.2.3. Долен етаж (S0b) (4): …

13.2.4. За правостоящи пътници (S1): …

13.3.    Брой на пътниците (седящи и правостоящи):

13.3.1. Общо (N): …

13.3.2. Горен етаж (Na) (4): …

13.3.3. Долен етаж (Nb) (4): …

13.4.    Брой седящи пътници

13.4.1. Общо (A): …

13.4.2. Горен етаж (Aa) (4): …

13.4.3. Долен етаж (Ab) (4): …

13.4.4. Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …

13.5. Брой на обслужващите врати: …

13.6. Брой на аварийните изходи (врати, прозорци, аварийни люкове, свързваща стълба и полустълба): …

13.6.1. Общо: …

13.6.2. Горен етаж (4): …

13.6.3. Долен етаж (4): …

13.7. Обем на отделенията за багаж (m3): …

13.8. Площ за превоз на багаж върху покрива (m2): …

13.9. Технически устройства, улесняващи достъпа до превозните средства (например: рампа, подемна платформа, система за накланяне с цел улесняване на качването), ако са монтирани: …

13.10. Якост на надстройката

13.10.1. Сертификат за одобряване на типа №, ако има такъв: …

13.10.2. За надстройки, които все още не са одобрени

13.10.2.1. Подробно описание на надстройката на типа превозно средство, включително нейните размери, конфигурация и съставни материали, както и нейното закрепване за рамата: …

13.10.2.2. Чертежи на превозното средство и частите от вътрешното му устройство, които оказват въздействие върху якостта на надстройката или върху останалото пространство: …

13.10.2.3. Местоположение на центъра на тежестта на превозното средство в готовност за движение в надлъжна, напречна и вертикална посока: …

13.10.2.4. Максимално разстояние между осевите линии на външните седалки за пътници: …

13.11. Точки от Правило № 66 на ИКЕ на ООН (96), които да бъдат изпълнени за този технически възел и за това да бъдат представени удостоверителни документи: …

13.12. Чертежи с размерите за вътрешната уредба по отношение на местата за сядане, площта за правостоящи, лицата в инвалидни колички, отделенията за багаж, включително релсите за багаж на покрива и багажника за ски, когато има такива:

14.   СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

14.1.    Електрическо оборудване съгласно Правило № 105 на ИКЕ на ООН (97):

14.1.1. Защита срещу прегряване на проводниците: …

14.1.2. Тип на прекъсвача: …

14.1.3. Тип и действие на главния прекъсвач за акумулаторната батерия: …

14.1.4. Описание и разположение на обезопасителната преграда на тахографа: …

14.1.5. Описание на постоянно захранваните с енергия инсталации. Посочва се приложеният стандарт EN: …

14.1.6. Конструкция и защита на електрическата инсталация, разположена зад кабината на водача: …

14.2.    Предотвратяване на опасността от пожар

14.2.3. Местоположение и топлинна защита на двигателя: …

14.2.4. Местоположение и топлинна защита на изпускателната уредба: …

14.2.5. Тип и конструкция на топлинната защита на допълнителната спирачна уредба (спирачка—забавител): …

14.2.6. Тип, конструкция и местоположение на отоплителите, работещи с изгаряне на гориво: …

15.   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

15.1. Версия, към която принадлежи еталонното превозно средство: …

15.2. Маса на еталонното превозно средство с каросерията или маса на шасито с кабината, без каросерията и/или теглително-прикачното устройство, ако производителят не монтира каросерия и/или теглително-прикачно устройство (включително течности, инструменти, резервно колело, ако са монтирани), без водача: …

15.3. Маса на материалите на еталонното превозно средство: …

15.3.1. Маса на материалите, отчетена на етапа преди третирането (98): …

15.3.2. Маса на материалите, отчитана на етапа на разглобяване (98): …

15.3.3. Маса на разглежданите като рециклируеми материали, отчетена на етапа на третиране на неметалните отпадъци (98): …

15.3.4. Маса на материалите, които дават възможност за възстановяване на енергията, отчетена на етапа на третиране на неметалните отпадъци (98): …

15.3.5. Списък на материалите (98) …

15.3.6. Обща маса на материалите, позволяващи повторно използване и/или рециклиране: …

15.3.7. Обща маса на материалите, позволяващи повторно използване и/или оползотворяване: …

15.4.    Коефициенти

15.4.1. Коефициент на рециклиране Rcyc (%): …

15.4.2. Коефициент на оползотворяване Rcov (%): …

16.   ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

16.1. Адрес на основната интернет страница за достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство: …

16.1.1. Дата, от която тази информация е налична (не по-късно от 6 месеца от датата на одобряване на типа): …

16.2. Ред и условия за достъп до интернет страницата: …

16.3. Формат на информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство, достъпна чрез интернет страницата: …

▼M3

17.   АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ADS) да/не (4)

17.1. Общо описание на ADS: …

17.1.1. Проектна област на експлоатация/гранични условия: …

17.1.2. Основни работни параметри (напр. откриване и реакция на обект и събитие (ОРОС), планиране и др.): …

17.2. Описание на функциите на ADS:

17.2.1. Основни функции на ADS (функционална архитектура): …

17.2.1.1. Вътрешни за превозното средство функции: …

17.2.1.2. Външни за превозното средство функции (напр. сървъри за данни и функционална логика, необходима извънбордова инфраструктура, необходими оперативни мерки): …

17.3. Преглед на основните компоненти на ADS:

17.3.1. Блокове за управление: …

17.3.2. Датчици и монтиране на датчиците на превозното средство: …

17.3.3. Изпълнителни механизми: …

17.3.4. Карти и местоположение: …

17.3.5. Друг хардуер: …

17.4. План и схематично описание на ADS

17.4.1. Схематичен план на системата (напр. блоксхема): …

17.4.2. Списък и схематичен преглед на взаимните връзки: …

17.5. Спецификации

17.5.1. Спецификации при нормална експлоатация: …

17.5.2. Спецификации при работа в авариен режим: …

17.5.3. Критерии за приемливост: …

17.5.4. Доказване на съответствието: …

17.6. Концепция за безопасност

17.6.1. Декларация на производителя, че превозното средство не е изложено на неоправдани рискове: …

17.6.2. Обща софтуерна архитектура (напр. блоксхема) …

17.6.3. Средства, чрез които се определя осъществяването на логиката на ADS: …

17.6.4. Общо обяснение на основните проектни мерки, вградени в ADS, така че да се осигури безопасна експлоатация в състояние на неизправност, при смущения в работата и при поява на условия, които биха били извън проектната област на експлоатация: …

17.6.5. Общо описание на основните принципи за отстраняване на неизправности, стратегия за резервно равнище, включително стратегия за смекчаване на риска (маневра с минимален риск): …

17.6.6. Условия за задействане на заявка до бордовия оператор или оператора за намеса от разстояние: …

17.6.7. Концепция за взаимодействие човек-машина с пътниците в превозното средство, бордовия оператор и оператора за намеса от разстояние, включително защита срещу обикновено неразрешено задействане/експлоатация и намеси: …

17.7. Проверка и утвърждаване от производителя на експлоатационните изисквания, включително ОРОС, интерфейс човек-машина, спазването на правилата за движение по пътищата и заключението, че системата е проектирана по такъв начин, че да не излага на неоправдани рискове водача, пътниците в превозното средство и другите участници в пътното движение: …

17.7.1. Описание на възприетия подход: …

17.7.2. Избор на номинални, критични и аварийни сценарии: …

17.7.3. Описание на използваните методи и инструменти (софтуер, лаборатория, други) и обобщение на оценката на достоверността: …

17.7.4. Описание на резултатите: …

17.7.5. Неопределеност на резултатите: …

17.7.6. Интерпретиране на резултатите: …

17.7.7. Декларация на производителя:

Производителят(ите)потвърждава, че ADS не излага на необосновани рискове безопасността на пътниците в превозното средство и другите участници в пътното движение.

17.8. Елементи от данни на ADS

17.8.1. Тип на запаметяваните данни: …

17.8.2. Място на запаметяване: …

17.8.3. Записани събития и елементи от данни: …

17.8.4. Средства за гарантиране на сигурността и защитата на данните: …

17.8.5. Средства за достъп до данните: …

17.9. Киберсигурност и актуализация на софтуера:

17.9.1. Номер на одобряването на типа за киберсигурността: …

17.9.2. Номер на сертификата за съответствие за киберсигурността: …

17.9.3. Номер на одобряването на типа за актуализацията на софтуера: …

17.9.4. Номер на сертификата за съответствие за актуализацията на софтуера: …

17.9.4.1 Информация за това как да се разчита RxSWIN или версията(ите) на софтуера, ако RxSWIN не се съхранява в превозното средство.

17.9.4.2 Ако е приложимо, списък на съответните параметри, даващи възможност за идентификация на превозните средства, които могат да бъдат надградени със софтуера, представляван от RxSWIN по точка 17.9.4.1.

17.10. Ръководство за експлоатация (прилага се към информационния документ)

17.10.1. Функционално описание на ADS и очакваната роля на собственика, оператора на транспортна услуга, бордовия оператор, оператора за намеса от разстояние и др.: …

17.10.2. Технически мерки за безопасна експлоатация (напр. описание на необходимата извънбордова инфраструктура, график, честота и образец на операциите по поддръжка): …

17.10.3. Оперативни и екологични ограничения: …

17.10.4. Оперативни мерки (напр. ако са необходими бордови оператор или оператор за намеса от разстояние): …

17.10.5. Инструкции в случай на неизправности и заявка от страна на ADS (мерки за безопасност от пътниците в превозното средство, оператора на транспортна услуга, бордовия оператор и оператора за намеса от разстояние и публичните органи, които трябва да се предприемат в случай на нарушаване на функционирането на операцията): …

17.11. Средства за извършване на периодичен технически преглед: …

▼B
ПРИЛОЖЕНИE II

ОБРАЗЕЦ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОЕТАПНОТО ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ЦЯЛОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Информационните документи, посочени в Регламент (ЕС) 2018/858 във връзка с ЕС одобряване на типа на цялото превозно средство, се състоят само от извадки от представения по-долу списък и се придържат към следваната в него система за номериране на точките.

Необходимо е да се вземат мерки чертежите и изображенията да се виждат отчетливо и ясно с достатъчна степен на детайлност, ако бъдат отпечатани във формат A4. (За обяснителните бележки вж. последната страница на приложение I.)

ЧАСТ I

А.    Категории М и N

0.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2. Тип: …

0.2.1. Търговско наименование (или наименования) (когато има такова/такива): …

0.2.2. За превозни средства с многоетапно одобряване на типа — информация за одобряването на типа на базовото превозно средство/превозното средство от предишните етапи (опишете информацията за всеки етап; това може да се направи посредством матрица).

Тип: …

Вариант(и): …

Версия(и): …

Номер на сертификата за одобряване на типа, включително номер на разширението: …

0.2.2.1. Допустимите стойности на параметрите за многоетапно одобряване на типа трябва да използват базовите стойности на емисиите на превозните средства (да се въведе обхватът, ако е приложимо) (1):

Маса на крайното превозно средство (в kg): …

Челна площ на крайното превозно средство (в cm2): …

Съпротивление при търкаляне (kg/t): …

Площ на напречното сечение на входа за въздух на радиаторната решетка (в cm2): …

0.2.3. Идентификатори (1):

0.2.3.1. Идентификатор на интерполационната фамилия: …

0.2.3.2. Идентификатор на фамилията за изпитване с корекция за околната температура (ATCT): …

0.2.3.3. Идентификатор на фамилията за изпитване с преносима система за измерване на емисиите (PEMS): …

0.2.3.4. Идентификатор на фамилия за съпротивление при движение

0.2.3.4.1. Фамилия за съпротивление при движение на превозно средство VH: …

0.2.3.4.2. Фамилия за съпротивление при движение на превозно средство VL: …

0.2.3.4.3. Фамилии на съпротивление при движение, приложими за интерполационната фамилия: …

0.2.3.5. Идентификатор на фамилията на матрицата на съпротивленията при движение: …

0.2.3.6. Идентификатор на фамилия за уредба за периодично регенериране: …

0.2.3.7. Идентификатор на фамилията за изпитването на емисии от изпаряване: …

0.2.3.8. Идентификатор на фамилията на системата за бордова диагностика (СБД): …

0.2.3.9. Идентификатор на друг вид фамилия: …

0.3. Начин за идентификация на типа, ако е маркиран върху превозното средство (2): …

0.3.1. Разположение на тази маркировка: …

0.4. Категория на превозното средство (3): …

0.4.1. Класификация(и) в зависимост от опасните товари, за чийто превоз е предназначено превозното средство: …

0.5. Наименование на дружеството и адрес на производителя: …

0.5.1. За превозни средства с многоетапно одобряване на типа — наименование на дружеството и адрес на производителя на базовото превозно средство/превозното средство от предходния етап (предходните етапи): …

0.8. Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9. Наименование и адрес на представителя (ако има такъв) на производителя: …

1.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1. Снимки и/или чертежи на представително превозно средство: …

1.3. Брой на осите: … и колелата (5): …

1.3.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

1.3.2. Брой и местоположение на управляваните оси: …

1.3.3. Задвижвани оси (брой, местоположение и връзка между тях): …

1.4. Шаси (ако има) (сборен чертеж – най-късото и най-дългото междуосово разстояние): …

1.6. Местоположение и разположение на двигателя: …

1.8. Посока на движение при шофиране: лява/дясна (4).

1.8.1. Превозното средство е оборудвано за трафик с дясно/ляво (4) движение.

1.9. Да се посочи дали теглещото превозно средство е предвидено да тегли полуремаркета или други ремаркета, както и дали ремаркето е полуремарке, ремарке с теглич, ремарке със средна ос или ремарке с твърд теглич: …

1.10. Да се посочи дали превозното средство е специално проектирано за превоз на товари при контролирана температура: …

1.11. Да се посочи дали превозното средство е неавтоматизирано/автоматизирано/напълно автоматизирано (4) (8)

2.    МАСИ И РАЗМЕРИ (9) (10) (11)

(в kg и mm) (препратка към чертеж, когато е приложимо).

2.1. Колесна(и) база(и) (междуосово разстояние) (при пълно натоварване) (12):

2.1.1. Превозни средства с две оси: …

2.1.2. Превозни средства с три или повече оси:

2.1.2.1. Междуосово разстояние между последователни оси, като се започне от най-предната ос и се стигне до най-задната ос: …

2.1.2.2. Общо разстояние между осите (13): …

2.3.1. Колея на всяка управлявана ос (17): …

2.3.2. Колея на всички останали оси (17): …

2.4. Външни размери на превозното средство (габаритни):

2.4.1. За шаси без каросерия:

2.4.1.1. Дължина (18): …

2.4.1.1.1. Максимална допустима дължина: …

2.4.1.1.2. Минимална допустима дължина: …

2.4.1.2. Широчина (20): …

2.4.1.2.1. Максимална разрешена широчина: …

2.4.1.2.2. Минимална разрешена широчина: …

2.4.1.3. Височина (в готовност за движение) (21) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение): …

2.4.1.3.1. Максимална допустима височина (22): …

2.4.2. За шаси с каросерия:

2.4.2.1. Дължина (18): …

2.4.2.1.1. Дължина на товарната площ: …

2.4.2.1.3. Кабина с удължена форма, отговаряща на член 9а от Директива 96/53/ЕО: да/не (4).

2.4.2.2. Широчина (20): …

2.4.2.2.1. Дебелина на стените (в случай на превозни средства, предвидени за превоз на стоки при контролирана температура): …

2.4.2.3. Височина (в готовност за движение) (21) (при окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение): …

2.5. Минимална маса на управляемата(ите) ос(и) при некомплектовани превозни средства: …

2.6. Маса в готовност за движение (30):

а) 

минимум и максимум за всеки вариант: …

б) 

маса на всяка версия (трябва да се предостави матрица): …

2.6.1. Разпределение на тази маса между осите и в случай на полуремарке, ремарке с твърд теглич или ремарке със средна ос — масата в точката на прикачване:

а) 

минимум и максимум за всеки вариант: …

б) 

маса на всяка версия (трябва да се предостави матрица): …

▼M3

2.6.2. Маса на незадължителното оборудване (вж. определението в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение ХIII, част 2, раздел А, точка 1.4.): …

▼B

2.6.4. Допълнителна маса за алтернативно задвижване: …kg

2.6.5. Списък на оборудването за алтернативно задвижване (и посочване на масата на частите):

2.7. Минимална маса на напълно комплектованото превозно средство, както е посочена от производителя, в случай на некомплектовано превозно средство: …

2.8. Технически допустима максимална маса на превозното средство с товар, посочена от производителя (32) (33): …

2.8.1. Разпределение на тази маса между осите, а при полуремарке или ремарке със средна ос — натоварване в точката на прикачване (33): …

2.9. Технически допустима максимална маса върху всяка ос: …

2.10. Технически допустима маса върху всяка група оси: …

2.11. Технически допустима максимална теглена маса на теглещото превозно средство

в случай на:

2.11.1. Ремарке с теглич: …

2.11.2. Полуремарке: …

2.11.3. Ремарке със средна ос: …

2.11.4. Ремарке с твърд теглич: …

2.11.5. Технически допустима максимална маса с товар на състав от превозни средства (33): …

2.11.6. Максимална маса на ремарке без спирачна уредба: …

2.12. Технически допустима максимална маса в точката на прикачване:

2.12.1. на теглещо превозно средство: …

2.12.2. на полуремарке, ремарке със средна ос или ремарке с твърд теглич: …

2.16.    Регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4 (незадължителни)

2.16.1. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса с товар: …

2.16.2. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса върху всяка ос и в случай на полуремарке или ремарке със средна ос — предвиденото натоварване в точката на прикачване, посочено от производителя, когато е по-малко от технически допустимата максимална маса в точката на прикачване: …

2.16.3. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса върху всяка група оси: …

2.16.4. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална теглена маса: …

2.16.5. Максимално допустима регистрационна/експлоатационна маса на състав от превозни средства: …

2.17.  Превозно средство, представено за многоетапно одобряване на типа (само когато става въпрос за некомплектовани или напълно комплектовани превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета (99): да/не (4).

2.17.1. Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: … kg.

2.17.2. Предварително определена маса, изчислена в съответствие с раздел 5 от приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (100): … kg.

3.    ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ (38)

3.1. Производител на преобразувателя(ите) на енергия за задвижване: …

3.1.1. Код на двигателя, даден от производителя (както е маркиран на преобразувателя на енергия на задвижването, или други начини на идентификация): …

3.1.2. Номер на сертификата за одобряване (когато е приложимо), включително маркировка за идентификация на горивото: …

(само за тежкотоварни превозни средства)

3.2. Двигател с вътрешно горене

3.2.1.1. Принцип на действие: принудително запалване/запалване чрез сгъстяване/работа с два вида гориво (4)

Цикъл: четиритактов/двутактов/ротационен (4)

3.2.1.1.1. Тип двигател, работещ с два вида гориво: тип 1A/ тип 1Б/ тип 2A/ тип 2Б/ тип 3Б (4) (42)

3.2.1.1.2. Енергиен дял на газа за частта на изпитвателен цикъл WHTC, провеждана при горещ двигател: … %

3.2.1.2. Брой и разположение на цилиндрите: …

3.2.1.3. Работен обем на двигателя (40): …… cm3.

3.2.1.6. Нормални обороти на празен ход на двигателя (41): …… min-1.

3.2.1.6.2. Празен ход на двигателя с дизелово гориво: да/не (4). (42)

3.2.1.8. Максимална полезна мощност (43): … kW при … min–1 (обявена от производителя)

3.2.1.11. (само Евро VI) Позовавания от страна на производителя на комплекта документи, изискван по членове 5, 7 и 9 от Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията, който дава възможност на одобряващия орган да оценява стратегиите за контрол на емисиите и бордовите системи на двигателя, за да се гарантира правилното действие на мерките за контрол на NOx

3.2.2.1. Дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ или биометан/етанол (Е/85)/биодизел/водород (4) (45)

3.2.2.2. Тежкотоварни превозни средства – дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ-Н/ПГ-L/ПГ-HL/етанол (ED95)/етанол (Е85)/ВПГ/ВПГ20 (4) (45)

3.2.2.2.1. (само Евро VI) Горива, които двигателят може да използва, обявени от производителя в съответствие с точка 1.1.2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 582/2011 (когато е приложимо)

3.2.2.4. Тип на превозното средство според горивото: за едно гориво, за две горива, за смес от горива, за два вида гориво тип 1A/ тип 1Б/ тип 2A/ тип 2Б/ тип 3Б (4)

3.2.2.5. Максимално допустимо количество биогориво в горивото (стойност, обявена от производителя): …… %, обемни

3.2.3. Резервоар(и) за гориво

3.2.3.1. Основен(ни) резервоар(и) за гориво

3.2.3.1.1. Брой резервоари и вместимост на всеки един от тях: …

3.2.3.2. Резервен(ни) резервоар(и) за гориво

3.2.3.2.1. Брой резервоари и вместимост на всеки един от тях: …

3.2.4. Подаване на гориво

3.2.4.1. Чрез карбуратор(и): да/не (4).

3.2.4.2. Чрез впръскване на гориво (само за двигателите със запалване чрез сгъстяване или за двигателите, работещи с два вида гориво): да/не (4).

3.2.4.2.2. Принцип на действие: директно впръскване/предкамера/вихрова горивна камера (4)

3.2.4.3. Чрез впръскване на гориво (само за двигатели с принудително запалване): да/не (4).

3.2.7. Охладителна уредба: течност/въздух (4)

3.2.8. Всмукателна уредба

3.2.8.1. Компресор: да/не (4).

3.2.8.2. Междинен охладител: да/не (4).

3.2.8.3.3. (само Евро VI) Действително разреждане във всмукателната уредба при номинални обороти на двигателя и при 100 % натоварване на превозното средство: kРа

3.2.9. Изпускателна уредба

3.2.9.2.1. (само Евро VI) Описание и/или чертеж на елементите на изпускателната уредба, които не са част от системата на двигателя

3.2.9.3.1. (само Евро VI) Действително противоналягане на отработилите газове при номинални обороти на двигателя и 100 % натоварване на превозното средство (само за двигатели със запалване чрез сгъстяване): …… kPa.

3.2.9.4. Тип, маркировка на шумозаглушителя(ите) на изпускателната уредба: …

Когато е приложимо за външния шум, мерки за намаляване на шума в отделението за двигателя и на двигателя: …

3.2.9.5. Местоположение на изпускателната тръба: …

3.2.9.7.1. (само Евро VI) Допустим обем на изпускателната уредба: … dm3.

3.2.12. Мерки срещу замърсяване на въздуха

3.2.12.1.1. (само Евро VI) Устройство за рециклиране на картерните газове: да/не (41).

Ако отговорът е „Да“, описание и чертежи:

Ако отговорът е „Не“, се изисква съответствие с приложение V към Регламент (ЕС) № 582/2011.

3.2.12.2. Устройства за контрол на замърсяването (ако те не са включени в други точки)

3.2.12.2.1. Каталитичен преобразувател

3.2.12.2.2.1. Кислороден датчик: да/не (4).

3.2.12.2.3. Вдухване на въздух: да/не (4).

3.2.12.2.4. Рециркулация на отработилите газове (EGR): да/не (4).

3.2.12.2.5. Система за контрол на емисиите от изпаряване (само за двигатели, използващи бензин и етанол): да/не (4).

3.2.12.2.6. Филтър за прахови частици (PT): да/не (4).

3.2.12.2.6.9. Други системи: да/не (4).

3.2.12.2.6.9.1. Описание и действие

3.2.12.2.7. Система за бордова диагностика (СБД): да/не (4).

3.2.12.2.7.0.1. (само Евро VI) Брой на фамилиите двигатели със СБД в рамките на фамилията двигатели

3.2.12.2.7.0.2. (само Евро VI) Списък на фамилиите двигатели със СБД (когато е приложимо)

3.2.12.2.7.0.3. (само Евро VI) Номер на фамилията двигатели със СБД, към която спада основният двигател/двигателят — член на фамилията:

3.2.12.2.7.0.4. (само Евро VI) Позовавания на производителя на документацията относно СБД, изисквана от член 5, параграф 4, буква в) и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 582/2011 и определена в приложение Х към посочения регламент за целите на одобряването на СБД

3.2.12.2.7.0.5. (само Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване от страна на производителя на документацията за монтиране на превозно средство на система на двигателя, оборудвана с бордова диагностика (БД)

3.2.12.2.7.0.6. (само Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване от страна на производителя на комплекта документи, свързан с монтирането на превозното средство на СБД на одобрен двигател

3.2.12.2.7.0.7. Писмено описание и/или чертеж на индикатора за неизправност (ИН) (46): …

3.2.12.2.7.0.8. Писмено описание и/или чертеж на извънбордовия комуникационен интерфейс на СБД (46)

3.2.12.2.7.6.5. (само Евро VI) Стандарт за протокол за комуникация на СБД (47):

3.2.12.2.7.7. (само Евро VI) Позоваване от страна на производителя на свързаната със СБД информация, изисквана от член 5, параграф 4, буква г) и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 582/2011 за целите на съответствието с разпоредбите относно достъпа до информация за СБД на превозните средства и ремонта и техническото обслужване на превозните средства, или

3.2.12.2.7.7.1. Като алтернатива на позоваването от страна на производителя, предвидено в точка 3.2.12.2.7.7, позоваване на приложението към информационния документ, посочен в допълнение 4 към приложение I към Регламент (ЕС) № 582/2011, което съдържа таблица, попълнена съгласно следващия пример:

компонент — код за повреда — стратегия за следене — критерии за откриване на повреда — критерии за задействане на ИН — вторични параметри — предварителна подготовка — демонстрационно изпитване

катализатор — P0420 — сигнали от кислородни датчици 1 и 2 — разлика между сигналите от датчик 1 и датчик 2 — 3-ти цикъл — обороти на двигателя, натоварване на двигателя, режим A/F, температура на катализатора — два цикъла от тип 1 — тип 1

3.2.12.2.7.8. (само Евро VI) Компоненти за СБД на превозното средство

3.2.12.2.7.8.1. Списък на компонентите на СБД на превозното средство

3.2.12.2.7.8.2. Писмено описание и/или чертеж на индикатора за неизправност (ИН) (48)

3.2.12.2.7.8.3. Писмено описание и/или чертеж на извънбордовия комуникационен интерфейс на СБД (48)

3.2.12.2.8. Друга система

3.2.12.2.8.1. (само Евро VI) Системи за осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx

3.2.12.2.8.2. Система за изискване на действие от водача

3.2.12.2.8.2.1. (само Евро VI) Двигател с постоянно изключена система за изискване на действие от водача, предназначен за използване от спасителните служби или на превозните средства, определени в член 2, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/858: да/не (4).

3.2.12.2.8.2.2. Задействане на режима на бавно движение: „изключване след повторно пускане“/„изключване след зареждане с гориво“/„изключване след паркиране“ (11)

3.2.12.2.8.3. (само Евро VI) Брой на фамилиите двигатели със СБД в рамките на фамилията двигатели, разглеждани във връзка с осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx

3.2.12.2.8.4. (само Евро VI) Списък на фамилиите двигатели със СБД (когато е приложимо)

3.2.12.2.8.5. (само Евро VI) Номер на фамилията двигатели със СБД, към която принадлежи основният двигател/двигателят — член на фамилията:

3.2.12.2.8.6. (само Евро VI) Най-ниска концентрация на наличната в реагента активна съставка, която не задейства системата за предупреждение (CDmin): (обемни %)

3.2.12.2.8.7. (само Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на документацията за монтиране в превозно средство на системите за осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx

3.2.12.2.8.8. (само Евро VI) Монтирани на превозното средство компоненти на системите, осигуряващи правилното действие на мерките за контрол на NOx

3.2.12.2.8.8.1. Списък на монтираните на превозното средство компоненти на системите, осигуряващи правилното действие на мерките за контрол на NOx

3.2.12.2.8.8.2. Когато е целесъобразно, позоваване от страна на производителя на комплекта документи, свързан с монтирането на превозното средство на системата, осигуряваща правилното действие на мерките за контрол на NOx на одобрен двигател

3.2.12.2.8.8.3. Писмено описание и/или чертеж на предупредителния сигнал (48)

3.2.12.2.9. Ограничител на въртящия момент: да/не (4).

3.2.12.2.10. Система с периодично регенериране: (за всеки отделен възел се предоставя изискваната по-долу информация)

3.2.12.2.10.1. Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: ….

3.2.12.2.11.1. Вид и концентрация на необходимия реагент: …

3.2.13.1. Местоположение на обозначението на коефициента на поглъщане (само за двигатели със запалване чрез сгъстяване): …

3.2.15. Горивна уредба за ВНГ: да/не (4).

3.2.16. Горивна уредба за природен газ (ПГ): да/не (4).

3.2.17.8.1.0.1. (само Евро VI) Саморегулиране? да/не (4).

3.2.17.8.1.0.2. (само Евро VI) Калибриране за газ със специфичен състав ПГ-Н/ ПГ-L/ ПГ-HL/ ВПГ (4)

Трансформиране за газ със специфичен състав ПГ-Ht/ПГ-Lt/ПГ-HLt (4)

3.3. Електрически машини (поотделно се описва информацията за всеки тип електрическа машина)

3.3.1. Тип (електрически намотки, възбуждане): …

3.3.1.1.1. Максимална полезна мощност (43) … kW

(стойност, обявена от производителя)

3.3.1.1.2. Максимална мощност за 30 минути (43) … kW

(стойност, обявена от производителя)

3.3.1.2. Работно напрежение: …… V.

3.3.2. Презаредима система за натрупване на енергия (ПСНЕ)

3.3.2.4. Местоположение: …

3.4. Комбинация от преобразуватели на енергия за задвижване

3.4.1. Хибридно електрическо превозно средство: да/не (4).

3.4.2. Категория на хибридното електрическо превозно средство: със зареждане на превозното средство отвън/без зареждане на превозното средство отвън (4):

3.4.3.1.1. Изцяло електрически: да/не (4).

3.5.9. Сертифициране на емисиите на CO2 и разхода на гориво (за тежкотоварни превозни средства, както са определени в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2400 на Комисията)

3.5.9.1. Номер на лиценза на симулационния инструмент: …

3.5.9.2. Тежко(товарно) превозно средство с нулеви емисии: да/не (4). (72) (169)

3.5.9.3. Специализирано превозно средство: да/не (4). (72) (170)

3.5.10. Обявени максимални стойности на емисиите в реални условия на движение (ако е приложимо)

Пълен маршрут в реални условия на движение: за NOx: … Частици (брой): ...

Градска част от маршрута в реални условия на движение: за NOx: … Частици (брой): ...

3.6.5. Температура на смазочното масло

Минимална: …… K

Максимална: …… K

4.    СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ (76)

4.2. Тип (механично, хидравлично, електрическо и др.): …

4.5. Предавателна кутия

4.5.1. Тип: Ръчна/автоматизирана ръчна/кутия с безстепенно изменение (CVT)/кутия с фиксирано предавателно отношение/автоматична/друга/главина на волана (4)

4.6. Предавателни отношенияПредавка

Предавателни отношения в предавателната кутия (отношение на оборотите на двигателя към оборотите на изходящия вал на предавателната кутия)

Предавателно(и) отношение(я) на главното предаване (предавателно отношение на оборотите на изходящия вал на предавателната кутия към оборотите на задвижваното колело)

Общо предавателни отношения

Максимално предавателно отношение за СVТ

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Минимално предавателно отношение за CVT

Заден ход

 

 

 

4.7. Максимална конструктивна скорост на превозното средство (в km/h) (77): …

4.9. Тахограф: да/не (4).

4.9.1. Маркировка за одобряване: …

4.11. Индикатор за смяна на предавката (ИСП)

4.11.1. Предвидени ли са звукови указания: да/не (4).

Ако отговорът е „да“ — описание на звука и нивото на звуковата мощност при ухото на водача, в dB(A). (Звуковите указания винаги трябва да могат да бъдат включвани/изключвани)

▼M3

4.11.2. Информацията, посочена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение IX, част 2, точка 7.6. (стойност, обявена от производителя):

▼B

5.   ОСИ

5.1. Описание на всяка ос: …

5.2. Марка: …

5.3. Тип: …

5.4. Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

5.5. Местоположение на товароносещата(ите) ос(и): …

6.   ОКАЧВАНЕ

6.2. Тип и конструкция на окачването на всяка ос или група оси или колело: …

6.2.1. Регулиране на нивото: да/не/по избор (4)

6.2.3. Пневматично окачване на задвижващата(ите) ос(и): да/не (4).

6.2.3.1. Окачване на задвижващата ос, еквивалентно на пневматично окачване: да/не (4).

6.2.4. Пневматично окачване на задвижваната(ите) ос(и): да/не (4).

6.2.4.1. Окачване на задвижваната(ите) ос(и), еквивалентно на пневматично окачване: да/не (4).

6.6.1. Комбинация(и) на гума/колело:

6.6.1.1. Оси

6.6.1.1.1. Ос 1: …6.6.1.1.1.1.

Обозначение на размера на гумата

6.6.1.1.1.2.

Индекс на товароносимост

6.6.1.1.1.3.

Обозначение на категорията на скоростта (80)

6.6.1.1.1.4.

Размер(и) на джантата на колелото:

6.6.1.1.1.5.

Отстъп(и) на колелото:

6.6.1.1.1.6.

Коефициент на съпротивлението при търкаляне (коефициент на RR)

 

 

 

 

 

 

6.6.1.1.2. Ос 2: …6.6.1.1.2.1.

Обозначение на размера на гумата

6.6.1.1.2.2.

Индекс на товароносимост

6.6.1.1.2.3.

Обозначение на категорията на скоростта (80)

6.6.1.1.2.4.

Размер(и) на джантата на колелото:

6.6.1.1.2.5.

Отстъп(и) на колелото:

6.6.1.1.2.6.

Коефициент на съпротивлението при търкаляне (коефициент на RR)

 

 

 

 

 

 

и др.

6.6.1.2. Резервно колело, когато има: …

6.6.2. Горни и долни граница на радиусите на търкаляне

6.6.2.1. Ос 1: …

6.6.2.2. Ос 2: …

и др.

▼M3

6.7. Система за следене на налягането в гумите (ССНГ)

6.7.1. Наличие: да/не (4)

▼B

7.   КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

7.2. Кормилно предаване и кормилен механизъм

7.2.1. Тип на кормилното предаване (да се посочи за предно и задно разположение, когато е приложимо): …

7.2.2. Връзка с колелата (включително други освен механична; особености при предното и задното разположение, ако е целесъобразно): …

7.2.3. Метод на подпомагане (ако има): …

▼M3

7.4. Аварийна система за поддържане на пътната лента (ELKS)

7.4.1. Наличие: да/не (4)

7.5. Система за предупреждение при напускане на лентата за движение (LDWS)

7.5.1. Наличие: да/не (4)

7.6. Функция за коригиращ контрол на траекторията (CDCF)

7.6.1. Наличие: да/не (4)

▼B

8.   СПИРАЧКИ

8.5. Система против блокиране на колелата (ABS): да/не/по избор (4)

8.9. Кратко описание на спирачната уредба съгласно точка 12 от приложение 2 към Правило № 13 на ИКЕ на ООН: …

8.11. Данни за типа(овете) допълнителна(и) спирачна(и) уредба(и) (спирачка—забавител): …

▼M3

8.12. Усъвършенствана система за аварийно спиране (AEBS)

8.12.1. Наличие: да/не (4)

▼B

9.   КАРОСЕРИЯ

9.1. Тип на каросерията съгласно кодовете, определени в част В от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/858 или, в случай на превозно средство със специално предназначение, кодовете, определени в точка 5 от част A към същото приложение: …

9.3. Врати за пътниците, ключалки и панти

9.3.1. Конфигурация на вратите и брой на вратите: …

9.9. Устройства за непряко виждане

9.9.1. Огледала за виждане назад, като за всяко огледало се посочва:

9.9.1.1. Марка: …

9.9.1.2. Маркировка за одобряване на типа: …

9.9.1.3. Вариант: …

9.9.1.6. Незадължително оборудване, което може да повлияе на полето на видимост назад: …

9.9.2. Устройства за непряко виждане, различни от огледала: …

9.9.2.1. Тип и описание на устройството: …

9.10. Вътрешно оборудване

9.10.3. Седалки

9.10.3.1. Брой на местата за сядане (83): …

9.10.3.1.1. Местоположение и подреждане: …

9.10.3.2. Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: …

9.10.8. Газ, използван като хладилен агент в климатичната инсталация: …

9.10.8.1. Климатичната инсталация е проектирана така, че да съдържа флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне по-висок от 150: да/не (4).

9.12.2. Характеристика и разположение на допълнителните системи за обезопасяване (да се посочи: да/не/по избор):(L = лява страна, R = дясна страна, C = централно)

 

Предна въздушна възглавница

Странична въздушна възглавница

Устройство за предварително обтягане на коланите

Първи ред седалки

„L“

 

 

 

„С“

 

 

 

„R“

 

 

 

Втори ред седалки (86)

„L“

 

 

 

„С“

 

 

 

„R“

 

 

 

9.17. Задължителни табели

9.17.1. Снимки и/или чертежи на местоположението на задължителните табели и надписи, както и на идентификационния номер на превозното средство: …

9.17.2. Снимки и/или чертежи на задължителните табели и надписи (изчерпателен пример с посочени размери): …

9.17.3. Снимки и/или чертежи на идентификационния номер на превозното средство (изчерпателен пример с посочени размери): …

▼M3

9.17.4.1. Да се обясни значението на символите в раздела за описание на превозното средство (VDS), който е част от идентификационния номер на превозното средство (VIN), и ако е приложимо — на раздела от него за обозначаване на превозното средство (VIS), за спазване на изискванията на раздел 5.3. от стандарт ISO 3779:2009: …

▼B

9.17.4.2. Когато символите във втория раздел на описанието на превозното средство са използвани, за да се изпълнят изискванията на точка 5.4 от стандарт ISO 37792009, тези символи се посочват: …

9.22. Предна нискоразположена защита срещу вклиняване

9.22.0. Наличие: да/не/непълно (4).

9.23. Защита на пешеходците

9.23.1. Подробно описание, включително снимки и/или чертежи, на превозното средство по отношение на конструкцията, размерите, съответните базови линии и съставните материали на предната част на превозното средство (отвътре и отвън), включително подробности за всяка монтирана система за активна защита.

9.24. Система за предна защита

9.24.1. Общо разположение (чертежи или снимки), на които са показани местоположението и закрепването на системите за предна защита:

9.24.3. Пълна информация за необходимата арматура и пълни инструкции за монтажа, включително изисквания към въртящия момент за всеки елемент:

11.   ПРИКАЧВАНЕ МЕЖДУ ТЕГЛЕЩИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА

11.1. Клас и тип на теглително-прикачното(ите) устройство(а), които са монтирани или може да бъдат монтирани: …

11.3. Инструкции за закрепване на типа теглително-прикачно устройство към превозното средство и снимки или чертежи на точките на закрепване към превозното средство, както е посочено от производителя; допълнителна информация, когато използването на теглително-прикачното устройство е ограничено до определени варианти или версии на типа превозно средство: …

11.4. Информация за монтирането на специални скоби за теглене или монтажни плочи: …

11.5. Сертификат(и) за одобряване на типа №: …

12.   ДРУГИ

▼M3

12.2.4. Средства за инсталиране на блокиращо устройство при употреба на алкохол (AIF)

12.2.4.1. Декларация на производителя за съответствие съгласно приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2021/1243 на Комисията (123): …

12.6.5. Интелигентната система за регулиране на скоростта (ISA)

12.6.5.1. Наличие: да/не (4)

▼B

12.7.1. Превозно средство, оборудвано с радарно съоръжение с малък обсег, работещо на 24 GHz: да/не (4).

12.8. Система eCall

12.8.1. Наличие: да/не (4).

12.9. Акустична система за сигнализиране за превозно средство (АССПС)

12.9.1. Номер на сертификата за одобряване на типа, издаден в съответствие с изискванията, заложени в Правило № 138 на ИКЕ на ООН:

или

12.9.2. Пълно позоваване на резултатите от изпитването по отношение на нивата на излъчвания звук от АССПС, измерени в съответствие с Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

▼M3

12.11. Система за предупреждение за сънливостта и вниманието на водача (DDAW)

12.11.1. Наличие: да/не (4)

12.12. Усъвършенствана предупредителна система за отклонението на вниманието на водача (ADDW)

12.12.1. Наличие: да/не (4)

12.13. Информационна система за мъртвата точка (BSIS)

12.13.1. Наличие: да/не (4)

12.16. Устройство за записване на данни от инциденти (EDR)

12.16.1. Наличие: да/не (4)

12.17. Система за следене на готовността на водача (DAM)

12.17.1. Наличие: да/не (4)

▼B

13.   СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУГРАДСКИ (ТУРИСТИЧЕСКИ) АВТОБУСИ

13.1. Клас на превозното средство: клас I/клас II/клас III/клас A/клас B (4)

13.1.2. Типове шасита, на които може да бъде монтирана каросерията от одобрен тип (производител(и) и типове некомплектовано(и) превозно(и) средство(а): …

13.3. Брой на пътниците (седящи и правостоящи):

13.3.1. Общо (N): …

13.3.2. Горен етаж (Na) (4): …

13.3.3. Долен етаж (Nb) (4): …

13.4. Брой пътници (седящи)

13.4.1. Общо (A): …

13.4.2. Горен етаж (Aa) (4): …

13.4.3. Долен етаж (Аb) (4): …

13.4.4. Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …

16.   ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

16.1. Адрес на основната интернет страница за достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство: …

▼M3

17.   АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ADS) да/не (4)

▼B

Б.    Категория O

0.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2. Тип: …

0.2.1. Търговско наименование (или наименования) (когато има такова/такива): …

0.3. Начин за идентификация на типа, ако е маркиран върху превозното средство (2): …

0.3.1. Разположение на тази маркировка: …

0.4. Категория на превозното средство (3): …

0.4.1. Класификация(и) в зависимост от опасните товари, за чийто превоз е предназначено превозното средство: …

0.5. Наименование на дружеството и адрес на производителя: …

0.8. Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9. Наименование и адрес на представителя (ако има такъв) на производителя: …

1.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1. Снимки и/или чертежи на представително превозно средство: …

1.3. Брой на осите: … и колелата (5): …

1.3.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

1.3.2. Брой и местоположение на управляваните оси: …

1.4. Шаси (ако има) (сборен чертеж): …

1.9. Да се посочи дали теглещото превозно средство е предвидено да тегли полуремаркета или други ремаркета, както и дали ремаркето е полуремарке, ремарке с теглич, ремарке със средна ос или ремарке с твърд теглич: …

1.10. Да се посочи дали превозното средство е специално проектирано за превоз на товари при контролирана температура: …

2.    МАСИ И РАЗМЕРИ (9) (10) (11)

(в kg и mm) (препратка към чертеж, когато е приложимо).

2.1. Колесна(и) база(и) (междуосово разстояние) (при пълно натоварване) (12):

2.1.1. Превозни средства с две оси: …

2.1.2. Превозни средства с три или повече оси:

2.1.2.1. Междуосово разстояние между последователни оси, като се започне от най-предната ос и се стигне до най-задната ос: …

2.1.2.2. Общо разстояние между осите (13): …

2.3.1. Колея на всяка управлявана ос (17): …

2.3.2. Колея на всички останали оси (17): …

2.4. Външни размери на превозното средство (габаритни):

2.4.1. За шаси без каросерия:

2.4.1.1. Дължина (18): …

2.4.1.1.1. Максимална допустима дължина: …

2.4.1.1.2. Минимална допустима дължина: …

2.4.1.1.3. При ремаркета максимална допустима дължина на теглича (19): …

2.4.1.2. Широчина (20): …

2.4.1.2.1. Максимална разрешена широчина: …

2.4.1.2.2. Минимална разрешена широчина: …

2.4.2. За шаси с каросерия:

2.4.2.1. Дължина (18): …

2.4.2.1.1. Дължина на товарната площ: …

2.4.2.1.2. При ремаркета максимална допустима дължина на теглича (19): …

2.4.2.2. Широчина (20): …

2.4.2.2.1. Дебелина на стените (в случай на превозни средства, предвидени за превоз на стоки при контролирана температура): …

2.4.2.3. Височина (в готовност за движение) (21) (при окачване с регулируема височина, да се посочи нормалното положение при движение): …

2.6. Маса в готовност за движение (30):

а) 

минимум и максимум за всеки вариант: …

б) 

маса на всяка версия (трябва да се предостави матрица): …

2.6.1. Разпределение на тази маса между осите и в случай на полуремарке, ремарке с твърд теглич или ремарке със средна ос — масата в точката на прикачване: …

а) 

минимум и максимум за всеки вариант: …

б) 

маса на всяка версия (трябва да се предостави матрица): …

▼M3

2.6.2. Маса на незадължителното оборудване (вж. определението в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535, приложение ХIII, част 2, раздел А, точка 1.4.): …

▼B

2.7. Минимална маса на напълно комплектованото превозно средство, както е посочена от производителя, в случай на некомплектовано превозно средство: …

2.8. Технически допустима максимална маса на превозното средство с товар, посочена от производителя (32) (33): …

2.8.1. Разпределение на тази маса между осите, а при полуремарке или ремарке със средна ос — натоварване в точката на прикачване (33): …

2.9. Технически допустима максимална маса върху всяка ос: …

2.10. Технически допустима маса върху всяка група оси: …

2.12. Технически допустима максимална маса в точката на прикачване:

2.12.2. На полуремарке, ремарке със средна ос или ремарке с твърд теглич: …

2.16. Регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси с товар (по избор):

2.16.1. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса с товар: …

2.16.2. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса върху всяка ос и в случай на полуремарке или ремарке със средна ос — предвиденото натоварване в точката на прикачване, посочено от производителя, когато е по-малко от технически допустимата максимална маса в точката на прикачване: …

2.16.3. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса върху всяка група оси: …

2.16.4. Предвидена максимално допустима регистрационна/експлоатационна теглена маса (за всяка техническа конфигурация са възможни няколко вписвания) (101): …

▼M4

3.5.11. Оценка на екологичните характеристики (за тежкотоварни ремаркета, както е посочено в член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1362 (176)

3.5.11.1. Номер на лиценза на симулационния инструмент: …

3.5.11.2. Тежкотоварен автомобил, предназначен за обемни товари: да/не (4) (176)

▼B

4.   СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ

4.7. Максимална конструктивна скорост на превозното средство (в km/h) (77): …

5.   ОСИ

5.1. Описание на всяка ос: …

5.2. Марка: …

5.3. Тип: …

5.4. Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

5.5. Местоположение на товароносещата(ите) ос(и): …

6.   ОКАЧВАНЕ

6.2. Тип и конструкция на окачването на всяка ос или колело: …

6.2.1. Регулиране на нивото: да/не/по избор (4)

6.2.4. Пневматично окачване на задвижваната(ите) ос(и): да/не (4).

6.2.4.1. Окачване на задвижваната(ите) ос(и), еквивалентно на пневматично окачване: да/не (4).

6.6.1. Комбинация(и) на гума/колело:

6.6.1.1. Оси

6.6.1.1.1. Ос 1: …6.6.1.1.1.1.

Обозначение на размера на гумата

6.6.1.1.1.2.

Индекс на товароносимост

6.6.1.1.1.3.

Обозначение на категорията на скоростта (80)

6.6.1.1.1.4.

Размер(и) на джантата на колелото:

6.6.1.1.1.5.

Отстъп(и) на колелото:

6.6.1.1.1.6.

Коефициент на съпротивлението при търкаляне (коефициент на RR)

 

 

 

 

 

 

6.6.1.1.2. Ос 2: …6.6.1.1.2.1.

Обозначение на размера на гумата

6.6.1.1.2.2.

Индекс на товароносимост

6.6.1.1.2.3.

Обозначение на категорията на скоростта (80)

6.6.1.1.2.4.

Размер(и) на джантата на колелото:

6.6.1.1.2.5.

Отстъп(и) на колелото:

6.6.1.1.2.6.

Коефициент на съпротивлението при търкаляне (коефициент на RR)

 

 

 

 

 

 

и др.

6.6.1.2. Резервно колело, когато има: …

6.6.2. Горни и долни граница на радиусите на търкаляне

6.6.2.1. Ос 1: …

6.6.2.2. Ос 2: …

и др.

▼M3

6.7. Система за следене на налягането в гумите (ССНГ)

6.7.1. Наличие: да/не (4)

▼B

7.   КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

7.2. Кормилно предаване и кормилен механизъм

7.2.1. Тип на кормилното предаване (да се посочи за предно и задно разположение, когато е приложимо): …

7.2.2. Връзка с колелата (включително други освен механична; особености при предното и задното разположение, ако е целесъобразно): …

7.2.3. Метод на подпомагане (ако има): …

8.   СПИРАЧКИ

8.5. Система против блокиране на колелата при спиране: да/не/по избор (4).

8.9. Кратко описание на спирачната система съгласно точка 12 от приложение 2 към Правило № 13 на ИКЕ на ООН: …

9.   КАРОСЕРИЯ

9.1. Тип на каросерията съгласно кодовете, определени в част В от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/858 или, в случай на превозно средство със специално предназначение, кодовете, определени в точка 5 от част A към същото приложение: …

9.17. Задължителни табели

9.17.1. Снимки и/или чертежи на местоположението на задължителните табели и надписи, както и на идентификационния номер на превозното средство: …

9.17.2. Снимки и/или чертежи на задължителните табели и надписи (изчерпателен пример с посочени размери): …

9.17.3. Снимки и/или чертежи на идентификационния номер на превозното средство (изчерпателен пример с посочени размери): …

▼M3

9.17.4.1. Да се обясни значението на символите в раздела за описание на превозното средство (VDS), който е част от идентификационния номер на превозното средство (VIN), и ако е приложимо — на раздела от него за обозначаване на превозното средство (VIS), за спазване на изискванията на раздел 5.3. от стандарт ISO 3779:2009: ...

▼B

9.17.4.2. Когато символите във втория раздел на описанието на превозното средство са използвани, за да се изпълнят изискванията на точка 5.4 от стандарт ISO 37792009, тези символи се посочват: …

9.26.    Аеродинамичен елемент или оборудване в предната част на превозното средство

9.26.1. Превозно средство, оборудвано с аеродинамичен елемент или оборудване в предната част:

да/не (6)

9.26.2. Номер на сертификата за одобряване на типа на аеродинамичния елемент или оборудване, ако има такива: …

Или – ако няма такива – да се представи информацията, описана по-долу:

9.26.3. Подробно описание (включително снимки или чертежи) на аеродинамичния елемент или оборудване (забележка: пренесено от допълнението към сертификата за одобряване на типа)

9.26.3.1. Конструкция и материали: …

9.26.3.2. Система за застопоряване и регулиране: …

9.26.3.3. Закрепване и монтиране към превозното средство: …

9.27.    Аеродинамичен елемент или оборудване в задната част на превозното средство

9.27.1. Превозно средство, оборудвано с аеродинамичен елемент или оборудване в задната част: да/не (6)

9.27.2. Номер на сертификата за одобряване на типа на аеродинамичния елемент или оборудване, ако има такива: …

Или – ако няма такива – да се представи информацията, описана по-долу:

9.27.3. Подробно описание (включително снимки или чертежи) на аеродинамичния елемент или оборудване (забележка: пренесено от добавката към сертификата за одобряване на типа)

9.27.3.1. Конструкция и материали: …

9.27.3.2. Система за застопоряване и регулиране: …

9.27.3.3. Закрепване и монтиране към превозното средство: …

11.   ПРИКАЧВАНЕ МЕЖДУ ТЕГЛЕЩИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА

11.1. Клас и тип на теглително-прикачното(ите) устройство(а), които са монтирани или може да бъдат монтирани: …

11.5. Сертификат(и) за одобряване на типа №: …

▼M3

12.   ДРУГИ

12.7.1. Превозно средство, оборудвано с радарно съоръжение с малък обсег, работещо на 24 GHz: да/не (4).

16.   ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

16.1. Адрес на основния уебсайт за достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство: ...

▼B

ЧАСТ II

Матрица, показваща комбинациите от вписвания, посочени в част I за версиите и вариантите на типа превозно средствоТочка №

Всички

Версия 1

Версия 2

Версия 3

Версия n

 

 

 

 

 

 

Забележки:

а)  за всеки вариант в рамките на типа трябва да се изготви отделна матрица;

б)  вписванията, за които няма ограничения за комбинациите в рамките на даден вариант, се отбелязват в графà „Всички“;

в)  горната информация може да бъде представена в друг формат или да бъде обединена с информацията, предоставена по част I;

г)  всеки вариант и всяка версия трябва да бъдат идентифицирани чрез буквено-цифрен код, състоящ се от комбинация от букви и цифри, който трябва също да бъде означен в сертификата за съответствие (приложение VIII към настоящия регламент) на съответното превозно средство;

д)  вариант (или варианти), който попада в обхвата на част III на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858, трябва да бъде идентифициран чрез специален буквено-цифрен код.

ЧАСТ III

Одобряване(ия) на типа №:

Предоставя се информацията, изисквана по представената по-долу таблица за приложимите предмети за превозното средство в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858. (Трябва да бъдат включени всички одобрения, отнасящи се до всеки отделен предмет. Информацията за компонентите не се изисква да бъде предоставена тук, доколкото тази информация е включена в съответния сертификат за одобряване, свързан с предписанията за монтаж).Точка

Предмет

Номер на сертификата за одобряване на типа или на протокола от изпитването (102)

Държава членка или договаряща страна (103), която издава одобрението на типа (104), или техническа служба, която изготвя протокола от изпитването (102)

Дата на разширение

Вариант(и)/версия(и)

 

 

 

 

 

 

Подпис (108): …

Длъжност в дружеството: …

Дата: …
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБРАЗЦИ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ

1.   Общо описание

1.1. Сертификатите за одобряване се издават на хартия с максимален размер на формàта A4 (210 × 297 mm) или във формат PDF.

1.2. Всички данни в сертификатите за одобряване се представят със знаци от серията стандарти ISO 8859 (за сертификатите за одобряване, издадени на български език — на кирилица, за сертификатите за одобряване, издадени на гръцки език — със знаци от гръцката азбука) и арабски цифри.

1.3. Образец А се използва за одобрявания на типа на цялото превозно средство.

Когато този образец се използва за национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии в съответствие с член 42, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/858, той е озаглавен „Сертификат за национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии“.

1.4. Образец Б се използва за ЕС одобрявания на типа на система.

1.5. Образец В се използва за ЕС одобрявания на типа на компонент и ЕС одобрявания на типа на отделни технически възли.

1.6. Образец Г се използва за ЕС индивидуални одобрявания на превозни средства.

1.7. Образец Д се използва за национално индивидуално одобряване на превозни средства.

ОБРАЗЕЦ A

(използва се за одобряване на типа на превозно средство)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВООрган по одобряване на типа

Информация, отнасяща се до издаването/разширяването/отказа/отнемането (4) на

— 
ЕС одобряване на типа на цялото превозно средство в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/858 (4);
— 
ЕС одобряване на типа на цялото превозно средство с изключения на основание нови технологии или концепции в съответствие с член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/858, разрешено от Комисията в съответствие с член 39, параграф 3 от същия регламент (4);
— 
временно ЕС одобряване на типа на цялото превозно средство с изключения на основание нови технологии или концепции в съответствие с член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/858, за което предстои разрешение от Комисията в съответствие с член 39, параграф 4 от същия регламент. Съответно валидността на ЕС одобряването на типа е ограничена до ДД/ММ/ГГГГ (4).
— 
ЕС одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии, в съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) 2018/858 (4);
— 
национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии в съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) 2018/858 (4);

на тип:

— 
Комплектовано превозно средство (4)
— 
Напълно комплектовано превозно средство (4)
— 
Некомплектовано превозно средство (4)
— 
Превозно средство с комплектовани и некомплектовани варианти (4)
— 
Превозно средство с напълно комплектовани и некомплектовани варианти (4)

Сертификат за ЕС одобряване на типа №: …

Основание за разширението/отказа/отнемането (4): …

РАЗДЕЛ I

0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2. Тип: …

0.2.1. Търговско(и) наименование(я) (105): …

0.3. Начин за идентификация на типа, ако е маркиран върху превозното средство: …

0.3.1. Разположение на тази маркировка: …

0.4. Категория на превозното средство (3): …

0.5. Наименование на дружеството и адрес на производителя на некомплектованото/комплектованото/напълно комплектованото превозно средство (4): …

0.5.1. За превозни средства с многоетапно одобряване — наименование на дружеството и адрес на производителя на базовото превозно средство/превозното средство от предходния(ите) етап(и) …

0.8. Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9. Наименование и адрес на представителя (ако има такъв) на производителя: …

РАЗДЕЛ II

1. Техническа служба, отговорна за извършването на изпитванията (106): …

2. Дата на протокола от изпитването: …

3. Номер на протокола от изпитването: …

Аз, долуподписаният, удостоверявам достоверността на информацията, предоставена от производителя в приложения списък с данни за превозното(ите) средство(а), описано(и) по-горе (образецът/образците е(са) избран(и) от органа по ЕС одобряване на типа и предоставен(и) от производителя като прототип(и) на типа превозно средство) и декларирам, че придружаващите резултати от изпитването са приложими за типа превозно средство.

1. За комплектовани и напълно комплектовани превозни средства/варианти (4):

Типът превозно средство отговаря/не отговаря4 на техническите изисквания на всички приложими регулаторни актове, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858.

2. За некомплектовани превозни средства/варианти (4):

Типът превозно средство съответства/не съответства (4) на техническите изисквания на регулаторните актове, посочени в таблицата в част 2 от настоящия сертификат.(Място)

(Подпис) (108)

(Дата)

Приложения: Информационен пакет.

Протокол за резултатите от изпитванията в съответствие с образеца, посочен в приложение VI към настоящия регламент.

Име(на) и образец(ци) от подписа(ите) на лицето(ата), упълномощено(и) да подписва(т) сертификатите за съответствие, и посочване на неговата(тяхната) длъжност в дружеството.

Досие, съдържащо информацията, посочена в член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/858 (4).

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Част 2

ЕС одобряването на типа на некомплектовани и напълно комплектовани превозни средства, варианти или версии се основава на посоченото(ите) по-долу одобряване(ия) на некомплектовани превозни средства:

Етап 1: 

Производител на базовото превозно средство: …

Сертификат за ЕС одобряване на типа №: …

Дата: …

Приложим за варианти или версии (в зависимост от конкретния случай): …

Етап 2: 

Производител: …

Сертификат за ЕС одобряване на типа №: …

Дата: …

Приложим за варианти или версии (в зависимост от конкретния случай): …

Етап 3: 

Производител: …

Сертификат за ЕС одобряване на типа №: …

Дата: …

Приложим за варианти или версии (в зависимост от конкретния случай): …

Когато одобряването включва един или повече некомплектовани варианти или версии (в зависимост от конкретния случай), трябва да се посочат тези варианти или версии (в зависимост от конкретния случай), които са комплектовани или напълно комплектовани.

Комплектован(и)/напълно комплектован(и) вариант(и): …

Списък на изискванията, приложими за одобрения тип, вариант или версия (в зависимост от конкретния случай) некомплектовано превозно средство (като се вземат предвид приложното поле и последните изменения на всеки от регулаторните актове, посочени по-долу).Точка

Предмет

Регулаторен акт

Последно изменение

Приложим към вариант или, ако е необходимо, към версия

 

 

 

 

 

(Посочват се единствено предметите, за които съществува ЕС одобряване на типа.)

За превозни средства със специално предназначение изключенията или специалните разпоредби, приложени съгласно част III от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858, изключенията, предоставени съгласно член 39 от Регламент (ЕС) 2018/858, и изключенията, предоставени съгласно член 42 от Регламент (ЕС) 2018/858:Точка

Предмет

Регулаторен акт

Вид на одобряването и естество на изключението

Приложим към вариант или, ако е необходимо, към версия

 

 

 

 

 
Допълнение

Списък на регулаторните актове, на които съответства типът превозно средство

(попълва се само за одобряване на типа на цялото превозно средство в съответствие с член 22, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2018/858).Точка

Предмет (107)

Регулаторен акт (107)

Изменен с

Приложим към вариант или, ако е необходимо, към версия

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ Б

(използва се за одобряване на типа на система)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПАОрган по одобряване на типа

Информация, отнасяща се до издаването/разширяването/отказа/отнемането (4) на:

— 
ЕС одобрение на типа на система в съответствие с Директива …/…/ЕО/Регламент (ЕС) № …/…, (4), последно изменен с Директива …/…/ЕО/Регламент (ЕС) № …/…; (4)
— 
ЕС одобрение на типа на система с изключения на основание нови технологии или концепции в съответствие с член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/858, разрешено от Комисията в съответствие с член 39, параграф 3 от същия регламент (4);
— 
временно ЕС одобрение на типа на система с изключения на основание нови технологии или концепции в съответствие с член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/858, за което предстои разрешение от Комисията в съответствие с член 39, параграф 4 от същия регламент. Съответно валидността на ЕС одобрението на типа е ограничена до ДД/ММ/ГГГГ (4).

Сертификат за ЕС одобряване на типа №: …

Основание за разширението/отказа/отнемането (4): …

РАЗДЕЛ I

0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2. Тип: …

0.2.1. Търговско наименование (или наименования) (когато има такова/такива): …

0.3. Начин за идентификация на типа, ако е маркиран върху превозното средство (2): …

0.3.1. Разположение на тази маркировка: …

0.4. Категория на превозното средство (107): …

0.5. Наименование и адрес на производителя: …

0.8. Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9. Наименование и адрес на представителя (ако има такъв) на производителя: …

РАЗДЕЛ II

1. Допълнителна информация (когато е приложимо): вж. добавката.

2. Техническа служба, отговорна за извършването на изпитванията: …

3. Дата на протокола от изпитването: …

4. Номер на протокола от изпитването: …

5. Забележки (ако има такива): вж. добавката.

6. Място: …

7. Дата: …

8. Подпис (108): …

Приложения: Информационен пакет

Протокол от изпитването

Досие, съдържащо информацията, посочена в член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/8584.
Добавка

към сертификат за ЕС одобряване на типа № …

1. Допълнителна информация

1.1. […]:

1.1.1. […]:

[…]

2. Списък с номерата на сертификатите за ЕС одобряване на типа на компоненти и/или на отделни технически възли, използвани за одобряването на типа на система, като номерът на сертификата за ЕС одобряване на типа….. е одобрен съгласно Директива/Регламент (4): …

2.1. […]:

3. Забележки

3.1. […]:

ОБРАЗЕЦ В

(използва се за одобряване на типа на компонент или на отделни технически възли)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПАОрган по одобряване на типа

Информация, отнасяща се до издаването/разширяването/отказа/отнемането (4) на:

— 
ЕС одобрение типа на компоненти/отделни технически възли (4) в съответствие Директива…/…/ЕО/Регламент (ЕС) № …/… (4)
— 
ЕС одобряване на типа на компоненти/отделни технически възли (4) с изключения на основание нови технологии или концепции в съответствие с член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/858, разрешено от Комисията в съответствие с член 39, параграф 3 от същия регламент (4);
— 
временно ЕС одобрение на типа на компоненти/отделни технически възли (4) с изключения на основание нови технологии или концепции в съответствие с член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/858, за което предстои разрешение от Комисията в съответствие с член 39, параграф 4 от същия регламент. Съответно валидността на ЕС одобрението на типа е ограничена до ДД/ММ/ГГГГ (4).

Сертификат за ЕС одобряване на типа №: …

Основание за разширението/отказа/отнемането (4): …

РАЗДЕЛ I

0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2. Тип: …

0.3. Начини за идентификация на типа, ако е маркиран на компонента/отделния технически възел (2) (4): …

0.3.1. Разположение на тази маркировка: …

0.5. Наименование и адрес на производителя: …

0.7. В случай на компоненти и отделни технически възли — местоположение и метод на поставяне на маркировката за ЕС одобряване: …

0.8. Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9. Наименование и адрес на представителя (ако има такъв) на производителя: …

РАЗДЕЛ II

1. Допълнителна информация (когато е приложимо): вж. добавката

2. Техническа служба, отговорна за извършването на изпитванията: …

3. Дата на протокола от изпитването: …

4. Номер на протокола от изпитването: …

5. Забележки (ако има такива): вж. добавката

6. Място: …

7. Дата: …

8. Подпис (108): …

Приложения: Информационен пакет.

Протокол от изпитването.

Досие, съдържащо информацията, посочена в член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/858 (4).
Добавка

към сертификат за ЕС одобряване на типа № …

1. Допълнителна информация

1.1. […]:

1.1.1. […]:

[…]

2. Ограничения за използване на устройството (ако има такива)

2.1. […]:

3. Забележки

3.1. […]:

ОБРАЗЕЦ Г

(използва се за ЕС индивидуално одобряване на превозни средства)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕС ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВОe(4)

Наименование, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща на органа по индивидуално одобряване

Информация, отнасяща се до издаването/отказа/отнемането (4) на:

— 
ЕС индивидуално одобрение на превозно средство в съответствие с член 44 от Регламент (ЕС) 2018/858

Сертификат за ЕС индивидуално одобряване на превозно средство №: …

Основание за отказа/отнемането (4): …

РАЗДЕЛ I

Аз, долуподписаният [… …име и длъжност], с настоящото удостоверявам, че превозното средство:

0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2. Тип: … Вариант: … Версия: …

0.2.1. Търговско наименование: …

0.2.2. За превозни средства с многоетапно одобряване — информация за одобряването на типа на базовото превозно средство/превозното средство от предходните етапи (посочва се информацията за всеки етап) (4):

Производител: …

Марка: …

Тип: … Вариант: … Версия: …

Категория на превозното средство (3): …

Номер на сертификата за одобряване на типа, включително номер на разширението …

0.2.3. Идентификатори (когато е приложимо) (1): …

0.2.3.1. Идентификатор на интерполационната фамилия: …

0.4. Категория на превозното средство (107): …

0.5. Наименование и адрес на производителя: …

0.6. Местоположение и начин на поставяне на задължителните табели: …

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …

0.9. Наименование и адрес на представителя (ако има такъв) на производителя:

0.10. Идентификационен номер на превозното средство: …представено за одобрение на:

[… дата на заявлението]

от

[…… име и адрес на заявителя]

За превозни средства с многоетапно одобряване: превозното средство е било напълно комплектовано или променено (4), както следва: …

Превозното средство съответства на:

— 
допълнение 2 към част I от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858;
— 
част III от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858 (превозни средства със специално предназначение).

Превозното средство може да получи постоянна регистрация без други одобрявания в държавите членки с дясно/ляво движение (4), използващи метрични/британски4 мерни единици на скоростомера.(Място) (Дата)

(Подпис ( ►M1  108  ◄ ))

(Печат на органа по одобряването)

[…]

[…]

[…]

Приложения: Две снимки ( ►M1  109  ◄ ) на превозното средство

(минимална разделителна способност 640 х 480 пиксела, ~7 x 10 cm)

При многоетапно одобряване всички сертификати за съответствие на хартиен носител, които са издадени на предходните етапи.

РАЗДЕЛ II

1. Техническа служба, отговорна за извършването на изпитванията: …

2. Дата на протокола от изпитването: …

3. Номер на протокола от изпитването: …

Част 2

(Част 2 съдържа информацията от допълнение 1 към настоящото приложение за одобрената категория превозни средства)

ОБРАЗЕЦ Д

(използва се за национално индивидуално одобряване на превозни средства)

СЕРТИФИКАТ ЗА НАЦИОНАЛНО ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВОe(4)

Наименование, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща на органа по одобряването

Информация, отнасяща се до издаването/отказа/отнемането (4) на:

— 
Национално индивидуално одобрение на превозно средство в съответствие с член 45 от Регламент (ЕС) 2018/858

Сертификат за национално индивидуално одобряване на превозно средство №: …

Основание за отказа/отнемането (4): …

РАЗДЕЛ I

Аз, долуподписаният [… име и … длъжност], с настоящото удостоверявам, че превозното средство:

0.1. Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2. Тип: … Вариант: … Версия: …

0.2.1. Търговско наименование: …

0.2.2. За превозни средства с многоетапно одобряване — информация за одобряването на типа на базовото превозно средство/превозното средство от предходните етапи (посочва се информацията за всеки етап) (4):

Производител: …

Марка: …

Тип: … Вариант: … Версия: …

Категория на превозното средство (3): …

Номер на сертификата за одобряване на типа, включително номер на разширението …

0.2.3. Идентификатори (когато е приложимо) (1): …

0.2.3.1. Идентификатор на интерполационната фамилия: …

0.4. Категория на превозното средство (3): …

0.5. Наименование и адрес на производителя: …

0.6. Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: …

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …

0.9. Наименование и адрес на представителя (ако има такъв) на производителя: …

0.10. Идентификационен номер на превозното средство: …представено за одобрение на:

[… дата на заявлението]

от

[…… име и адрес на заявителя]

За превозни средства с многоетапно одобряване: е било напълно комплектовано или променено (4), както следва: …

Превозното средство съответства на регулаторните актове, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858, с изключение на следните регулаторни актове: ………. Издаващата държава членка е наложила алтернативни изисквания.

Превозното средство може да получи постоянна регистрация без други одобрявания в (име на държавата членка).(Място)

(Подпис) (108)

(Дата)

РАЗДЕЛ II

1. Техническа служба, отговорна за извършването на изпитванията: …

2. Дата на протокола от изпитването: …

3. Номер на протокола от изпитването: …

Приложения: Две снимки (109) на превозното средство (незадължително)

(минимална разделителна способност 640 х 480 пиксела, ~7 x 10 cm)

При многоетапно одобряване всички сертификати за съответствие на хартиен носител, които са издадени на предходните етапи.

Част 2

(Част 2 съдържа информацията от допълнение 1 към настоящото приложение за одобрената категория превозни средства)
Допълнение 1

Част 2 от сертификата за ЕС индивидуално одобряване на превозно средство и от сертификата за национално индивидуално одобряване

Категория М1

Общи конструктивни характеристики

1. Брой на осите: … и колелата (5): …

3. Задвижвани оси (брой, местоположение и връзка между тях): …

3.1. Да се посочи дали превозното средство е неавтоматизирано/автоматизирано/напълно автоматизирано (4) (8)

Основни размери

4. Междуосово разстояние (111): … mm

4.1. Разстояние между осите: 1—2: … 2—3 mm: … 3—4 mm: … mm

5. Дължина: … mm

6. Широчина: … mm

7. Височина: … mm

Маси

13.2. Действителна маса на превозното средство: …kg

16. Технически допустими максимални маси

16.1. Технически допустима максимална маса с товар: … kg

16.2. Технически допустима маса върху всяка ос:1. … kg,

2. … kg,

3. … kg и т.н.

16.4. Технически допустима максимална маса на състав от превозни средства: … kg

18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1. Ремарке с теглич: … kg

18.3. Ремарке със средна ос: … kg

18.4. Ремарке без спирачна уредба: … kg

19. Технически допустима максимална статична вертикална маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20. Производител на двигателя: …

21. Код на двигателя, обозначен върху двигателя: …

22. Принцип на действие: …

23. Изцяло електрически: да/не (4).

23.1. Клас на хибридното [електрическо] превозно средство: хибридно електрическо превозно средство с външно зареждане (OVC-HEV)/хибридно електрическо превозно средство без външно зареждане (NOVC-HEV)/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент с външно зареждане (OVC-FCHV)/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент без външно зареждане (NOVC-FCHV) (4)

24. Брой и разположение на цилиндрите: …

25. Работен обем на двигателя: … cm3

26. Гориво: Дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ – биометан/етанол/биодизел/водород (4)

26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (4)

26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/ Тип 1Б/ Тип 2А/ Тип 2Б/ Тип 3Б (4)

27. Максимална мощност

27.1. Максимална полезна мощност (159): … kW при … min–1 (двигател с вътрешно горене) (4)

27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) (4) (112)

27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) (4) (112)

28. Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29. Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30. Колея на оста/осите: 1. … 2 mm … 3 mm … mm

35. Комбинация монтирана гума/колело/клас на енергийна ефективност на коефициентите на съпротивление при търкаляне (RRC) и категория гуми, използвани за определяне на CO2 (ако е приложимо) (160) (1): …

Каросерия

38. Код на каросерията (113): …

40. Цвят на превозното средство (114): …

41. Брой и конфигурация на вратите: …

42. Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (115): …

42.1. Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: …

42.3. Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …

Екологични характеристики

46. Ниво на шума

В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … min-1

В движение: … dВ(А)

47. Ниво на емисиите на отработили газове (116): Евро … или други разпоредби: …

47.1.1. Изпитвателна маса (kg): …

48. Емисии на отработили газове ►M1  ————— ◄ :

Номер на базовия регулаторен акт и на приложимия последен регулаторен акт, който го изменя: …

48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m–1)

49. Емисии на CO2/разход на гориво/консумация на електрическа енергия (162):

1. Всички видове двигатели с изключение на изцяло електрическите превозни средстваNEDC:

Емисии на CO2

Разход на гориво

Комбиниран цикъл на движение:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (4)

Среднопретеглена стойност за комбиниран цикъл на движение

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (4)

Коефициент на отклонение (ако е приложимо): …

Коефициент на проверка (ако е приложимо) „1“ или „0“: …

2. NEDC: изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

консумация на електрическа енергия (среднопретеглена стойност за комбиниран цикъл на движение (4)) … Wh/km

3. Превозно средство, оборудвано с екологична(и) иновация(и): да/не (4).

3.1. Общ код на екологичната(ите) иновация(и) (151): …

3.2. Общо намаление на емисиите на СО2, дължащо се на екологичната(ите) иновация(и) (68)

(повтаря се за всяко използвано при изпитването еталонно гориво):

3.2.1. Намаления на емисии при NEDC: … g/km (ако е приложимо)

3.2.2. Намаления на емисии при WLTP: … g/km (ако е приложимо)

4. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (117) (ако е приложимо)Стойности при WLTP

Емисии на CO2

Разход на гориво

Комбиниран цикъл на движение (4):

…g/km

…l/100km/m3/100km/kg/100km (4)

Среднопретеглена стойност за комбиниран цикъл на движение (4)

…g/km

…l/100km/m3/100km/kg/100km (4)

5. Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)

5.1. Изцяло електрически превозни средстваконсумация на електрическа енергия

… Wh/km.

5.2. Хибридни електрически превозни средства с външно зарежданеконсумация на електрическа енергия (ECAC, среднопретеглена стойност)

… Wh/km.

51. За превозни средства със специално предназначение: обозначение в съответствие с точка 5 от част A от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета: …

52. Забележки: …

53. Допълнителна информация (пробег (118), …)

Категория M2

Общи конструктивни характеристики

1. Брой на осите: … и колелата (5): …

1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2. Управлявани оси (брой, местоположение): …

3. Задвижвани оси (брой, местоположение и връзка между тях): …

3.1. Да се посочи дали превозното средство е неавтоматизирано/автоматизирано/напълно автоматизирано (4) (8)

Основни размери

4. Междуосово разстояние (111): … mm

4.1. Разстояние между осите: 1—2: … 2—3 mm: … 3—4 mm: … mm

5. Дължина: … mm

5.3. Превозно средство, (не)оборудвано с аеродинамичен елемент или оборудване в предната/задната част (4):

6. Широчина: … mm

7. Височина: … mm

9. Разстояние между предната част на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: … mm

Маси

13.2. Действителна маса на превозното средство: …kg

13.3. Допълнителна маса за алтернативно задвижване: … kg

14. Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: … kg

16. Технически допустими максимални маси

16.1. Технически допустима максимална маса с товар: … kg

16.2. Технически допустима маса върху всяка ос:1. … kg,

2. … kg,

3. … kg и т.н.

16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:1. … kg,

2. … kg,

3. … kg и т.н.

16.4. Технически допустима максимална маса на състав от превозни средства: … kg

17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (4) (166)

17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса с товар: … kg

17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса с товар на всяка ос:1. … kg,

2. … kg,

3. … kg и т.н.

17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса с товар на всяка група оси:1. … kg,

2. … kg,

3. … kg и т.н.

17.4. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състав от превозни средства: … kg

18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1. Ремарке с теглич: … kg

18.3. Ремарке със средна ос: … kg

18.4. Ремарке без спирачна уредба: … kg

19. Технически допустима максимална статична вертикална маса в точката на прикачване:… kg

Двигател

20. Производител на двигателя: …

21. Код на двигателя, обозначен върху двигателя: …

22. Принцип на действие: …

23. Изцяло електрически: да/не4.

23.1. Клас на хибридното [електрическо] превозно средство: хибридно електрическо превозно средство с външно зареждане (OVC-HEV)/хибридно електрическо превозно средство без външно зареждане (NOVC-HEV)/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент с външно зареждане (OVC-FCHV)/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент без външно зареждане (NOVC-FCHV) (4)

24. Брой и разположение на цилиндрите: …

25. Работен обем на двигателя: … cm3

26. Гориво: Дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ – биометан/етанол/биодизел/водород (4)

26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (4)

26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/ Тип 1Б/ Тип 2А/ Тип 2Б/ Тип 3Б (4)

27. Максимална мощност

27.1. Максимална полезна мощност (159): … kW при … min–1 (двигател с вътрешно горене) (4)

27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) (4) (112)

27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) (4) (112)

28. Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29. Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30. Колея на оста/осите: 1. … 2 mm … 3 mm … mm

33. Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или еквивалентно на него окачване: да/не (4).

35. Комбинация монтирана гума/колело/клас на енергийна ефективност на коефициентите на съпротивление при търкаляне (RRC) и категория гуми, използвани за определяне на CO2 (ако е приложимо) (160) (1): …

Спирачки

36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (4)

▼M1

37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … kPa

▼B

Каросерия

38. Код на каросерията (113): …

39. Клас на превозното средство: клас I/клас II/клас III/клас A/клас B (4)

40. Цвят на превозното средство (114): …

41. Брой и конфигурация на вратите: …

42. Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (115): …

42.1. Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: …

42.3. Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …

43. Брой на местата за правостоящи пътници: …

Теглително-прикачно устройство

44. Номер на одобряването или маркировка за одобряване на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): …

45.1. Стойности на характеристиките (4): D: …/V: …/S: …/U: …

Екологични характеристики

46. Ниво на шума

В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … min-1

В движение: … dВ(А)

47. Ниво на емисиите на отработили газове (116): Евро … или други разпоредби: …

48. Емисии на отработили газове ►M1  ————— ◄ :

Номер на базовия регулаторен акт и на приложимия последен регулаторен акт, който го изменя: …

48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m–1)

49. Емисии на CO2/разход на гориво/консумация на електрическа енергия (162):

1. Всички видове двигатели с изключение на изцяло електрическите превозни средстваNEDC:

Емисии на CO2

Разход на гориво

Комбиниран цикъл на движение:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (4)

Среднопретеглена стойност за комбиниран цикъл на движение

… g/km

l/100km/m3/100km/kg/100km

Коефициент на отклонение (ако е приложимо): …

Коефициент на проверка (ако е приложимо) „1“ или „0“: …

2. NEDC: изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

консумация на електрическа енергия (среднопретеглена стойност за комбиниран цикъл на движение (4)) … Wh/km

4. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)Стойности при WLTP

Емисии на CO2

Разход на гориво

Комбиниран цикъл на движение (4):

…g/km

… l/100 km/m3/100 km kg/100km (4)

Среднопретеглена стойност за комбиниран цикъл на движение (4)

… g/km

… l/100km

5. Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)

5.1. Изцяло електрически превозни средстваконсумация на електрическа енергия

… Wh/km.

5.2. Хибридни електрически превозни средства с външно зарежданеконсумация на електрическа енергия (ECAC, среднопретеглена стойност)

… Wh/km.

▼M1

49.1. Криптографски хеш код на файла с протоколите на производителя (4) (119): …

49.2. Тежко(товарно) превозно средство с нулеви емисии: да/не (4) (72) (169)

49.3. Специализирано превозно средство: (да/не) (4) (72) (170)

49.4. Криптографски хеш код на информационния файл за клиента: … (4) (120) (170)

49.5.1. Специфични емисии на CO2: ... gCO2/pkm (4) (171)

49.6.1. Средна заетост (брой лица): ... (4) (172)

49.7. Подгрупа/група превозни средства (4) (176): ...

▼B

51. За превозни средства със специално предназначение: обозначение в съответствие с точка 5 от част A от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета: …

52. Забележки: …

53. Допълнителна информация (пробег (118), …)

Категория M3

Общи конструктивни характеристики

1. Брой на осите: … и колелата (5): …

1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2. Управлявани оси (брой, местоположение): …

3. Задвижвани оси (брой, местоположение и връзка между тях): …

3.1. Да се посочи дали превозното средство е неавтоматизирано/автоматизирано/напълно автоматизирано (4) (8)

Основни размери

4. Междуосово разстояние (111): … mm

4.1. Разстояние между осите: 1—2: … 2—3 mm: … 3—4 mm: … mm

5. Дължина: … mm

5.3. Превозно средство, (не)оборудвано с аеродинамичен елемент или оборудване в предната/задната част (4):

6. Широчина: … mm

7. Височина: … mm

9. Разстояние между предната част на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: … mm

Маси

13.2. Действителна маса на превозното средство: …kg

13.3. Допълнителна маса за алтернативно задвижване: … kg

14. Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: … kg

16. Технически допустими максимални маси

16.1. Технически допустима максимална маса с товар: … kg

16.2. Технически допустима маса върху всяка ос:1. … kg,

2. … kg,

3. … kg и т.н.

16.3. Технически допустима маса на всяка група оси:1. … kg,

2. … kg,

3. … kg и т.н.

16.4. Технически допустима максимална маса на състав от превозни средства: … kg

17. Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (4) (166)

17.1. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса с товар: … kg

17.2. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса с товар на всяка ос:1. … kg,

2. … kg,

3. … kg и т.н.

17.3. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса с товар на всяка група оси:1. … kg,

2. … kg,

3. … kg и т.н.

17.4. Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състав от превозни средства: … kg

18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1. Ремарке с теглич: … kg

18.3. Ремарке със средна ос: … kg

18.4. Ремарке без спирачна уредба: … kg

19. Технически допустима максимална статична вертикална маса в точката на прикачване:… kg

Двигател

20. Производител на двигателя: …

21. Код на двигателя, обозначен върху двигателя: …

22. Принцип на действие: …

23. Изцяло електрически: да/не (4).

23.1. Клас на хибридното [електрическо] превозно средство: хибридно електрическо превозно средство с външно зареждане (OVC-HEV)/хибридно електрическо превозно средство без външно зареждане (NOVC-HEV)/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент с външно зареждане (OVC-FCHV)/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент без външно зареждане (NOVC-FCHV) (4)

24. Брой и разположение на цилиндрите: …

25. Работен обем на двигателя: … cm3

26. Гориво: Дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ – биометан/етанол/биодизел/водород (4)

26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (4)

26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/ Тип 1Б/ Тип 2А/ Тип 2Б/ Тип 3Б (4)

27. Максимална мощност

27.1. Максимална полезна мощност (159): … kW при … min–1 (двигател с вътрешно горене) (4)

27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) (4) (112)

27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) (4) (112)

28. Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29. Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30.1. Колея на всяка управлявана ос: … mm

30.2. Колея на всички останали оси: … mm

32. Местоположение на товароносещата(ите) ос(и): …

33. Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или еквивалентно на него окачване: да/не (4).

35. Комбинация гума/колело (160): …

Спирачки

36. Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (4)

▼M1

37. Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … kPa

▼B

Каросерия

38. Код на каросерията (113): …

39. Клас на превозното средство: клас I/клас II/клас III/клас A/клас B (4)

40. Цвят на превозното средство (114): …

41. Брой и конфигурация на вратите: …

42. Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (115): …

42.1. Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: …

42.3. Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …

43. Брой на местата за правостоящи пътници: …

Теглително-прикачно устройство

44. Номер на одобряването или маркировка за одобряване на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): …

45.1. Стойности на характеристиките (4): D: …/V: …/S: …/U: …

Екологични характеристики

46. Ниво на шума

В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … min-1

В движение: … dВ(А)

47. Ниво на емисиите на отработили газове (116): Евро … или други разпоредби: …

48. Емисии на отработили газове ►M1  ————— ◄ :

Номер на базовия регулаторен акт и на приложимия последен регулаторен акт, който го изменя: …

48.1. Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината): … (m–1)

▼M1

49. Емисии на CO2/разход на гориво/консумация на електрическа енергия

49.1. Криптографски хеш код на файла с протоколите на производителя (4) (119): …

49.2. Тежко(товарно) превозно средство с нулеви емисии: да/не (4) (72) (169)

49.3. Специализирано превозно средство: (да/не) (4) (72) (170)

49.4. Криптографски хеш код на информационния файл за клиента: … (4) (120) (170)

49.5. Специфични емисии на CO2: ... gCO2/pkm (4) (171)

49.6. Средна заетост (брой лица): … (4) (172)

49.7. Подгрупа/група превозни средства (4) (176): ...

▼B

51. За превозни средства със специално предназначение: обозначение в съответствие с точка 5 от част A от приложение I към Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета: …

52. Забележки: …

53. Допълнителна информация (пробег (118), …)

Категория N1

Общи конструктивни характеристики

1. Брой на осите: … и колелата (5): …

1.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

3. Задвижвани оси (брой, местоположение и връзка между тях): …

3.1. Да се посочи дали превозното средство е неавтоматизирано/автоматизирано/напълно автоматизирано (4) (8)

Основни размери

4. Междуосово разстояние (111): … mm

4.1. Разстояние между осите: 1—2: … 2—3 mm: … 3—4 mm: … mm

5. Дължина: … mm

6. Широчина: … mm

7. Височина: … mm

8. Надвес на седловото устройство на седлови влекач (максимум и минимум): … mm

11. Дължина на товарната площ: … mm

Маси

13.2. Действителна маса на превозното средство: … kg

14. Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: … kg (168)

16. Технически допустими максимални маси

16.1. Технически допустима максимална маса с товар: … kg

16.2. Технически допустима маса върху всяка ос:1. … kg,

2. … kg,

3. … kg и т.н.

16.4. Технически допустима максимална маса на състав от превозни средства: … kg

18. Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1. Ремарке с теглич: … kg

18.2. Полуремарке: … kg

18.3. Ремарке със средна ос: … kg

18.4. Ремарке без спирачна уредба: … kg

19. Технически допустима максимална статична вертикална маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20. Производител на двигателя: …

21. Код на двигателя, обозначен върху двигателя: …

22. Принцип на действие: …

23. Изцяло електрически: да/не (4).

23.1. Клас на хибридното [електрическо] превозно средство: хибридно електрическо превозно средство с външно зареждане (OVC-HEV)/хибридно електрическо превозно средство без външно зареждане (NOVC-HEV)/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент с външно зареждане (OVC-FCHV)/хибридно електрическо превозно средство с горивен елемент без външно зареждане (NOVC-FCHV) (4)

24. Брой и разположение на цилиндрите: …

25. Работен обем на двигателя: … cm3

26. Гориво: Дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ – биометан/етанол/биодизел/водород (4)

26.1. За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (4)

26.2. (Само за два вида гориво) Тип 1А/ Тип 1Б/ Тип 2А/ Тип 2Б/ Тип 3Б (4)

27. Максимална полезна мощност

27.1. Максимална полезна мощност (159): … kW при … min–1 (двигател с вътрешно горене) (4)

27.3. Максимална полезна мощност: … kW (електродвигател) (4) (112)

27.4. Максимална мощност за 30 минути: … kW (електродвигател) (4) (112)

28. Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29. Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30. Колея на оста/осите: 1. … 2 mm … 3 mm … mm

35. Комбинация монтирана гума/колело/клас на енергийна ефективност на коефициентите на съпротивление при търкаляне (RRC) и категория гуми, използвани за определяне на CO2 (ако е приложимо) (160) (1): …

Каросерия

38. Код на каросерията (113): …

40. Цвят на превозното средство (114): …

41. Брой и конфигурация на вратите: …

42. Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (115): …

42.1. Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: …

42.3. Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …

Теглително-прикачно устройство

44. Номер на одобряването или маркировка за одобряване на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): …

45.1. Стойности на характеристиките (4): D: …/V: …/S: …/U: …

Екологични характеристики

46. Ниво на шума

В неподвижно състояние: … dB(A) при обороти на двигателя: … min-1

В движение: … dВ(А)

47. Ниво на емисиите на отработили газове (116): Евро … или други разпоредби: …

47.1.1. Изпитвателна маса по WLTP (1)

48. Емисии на отработили газове ►M1  ————— ◄ :

Номер на базовия регулаторен акт и на приложимия последен регулаторен акт, който го изменя: …

49. Емисии на CO2/разход на гориво/консумация на електрическа енергия (1):

1. Всички видове двигатели с изключение на изцяло електрическите превозни средстваNEDC:

Емисии на CO2

Разход на гориво

Комбиниран цикъл на движение (4):

… g/km

… l/100 km/m3/100 km/kg/100 km

Среднопретеглена стойност за комбиниран цикъл на движение (4)

… g/km

… l/100km/m3/100km/kg/100km

Коефициент на отклонение (ако е приложимо): …

Коефициент на проверка (ако е приложимо) („0“ или „1“): …

2. NEDC: изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

консумация на електрическа енергия (среднопретеглена стойност за комбиниран цикъл на движение) (4)… Wh/km

3. Превозно средство, оборудвано с екологична(и) иновация(и): да/не (4).

3.1. Общ код на екологичната(ите) иновация(и) (151): …

3.2. Общо намаление на емисиите на СО2, дължащо се на екологичната(ите) иновация(и) (68)

(повтаря се за всяко използвано при изпитването еталонно гориво):

3.2.1. Намаления на емисии при NEDC: … g/km (ако е приложимо)

3.2.2. Намаления на емисии при WLTP: … g/km (ако е приложимо)

4. Всички видове силови предавания с изключение на изцяло електрическите превозни средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151

(ако е приложимо)WLTP:

Емисии на CO2

Разход на гориво

Комбиниран цикъл на движение (4):

… g/km

… l/100km/m3/100km/kg/100km (4)

Среднопретеглена стойност за комбиниран цикъл на движение (4)

… g/km

… l/100 km

5. Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/1151 (ако е приложимо)

5.1. Изцяло електрически превозни средства

консумация на електрическа енергия: …