02019R2035 — BG — 21.04.2021 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2035 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 314, 5.12.2019 г., стp. 115)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1625 НА КОМИСИЯТА от 25 август 2020 година

  L 366

1

4.11.2020


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 191, 16.6.2020, стp.  3 (2019/2035)

►C2

Поправка, ОВ L 267, 14.8.2020, стp.  5 (2019/2035)
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2035 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене

(текст от значение за ЕИП)ЧАСТ I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

1.  

С настоящия регламент се допълват правилата, определени в Регламент (ЕС) 2016/429, по отношение на:

а) 

регистрираните и одобрените животновъдни обекти за отглеждани сухоземни животни и за яйца за люпене;

б) 

изискванията за проследимост за следните сухоземни животни:

i) 

говеда, овце, кози, свине, еднокопитни животни, Камилови и Еленови (копитни животни);

ii) 

кучета, котки и порове;

iii) 

птици, отглеждани в плен;

iv) 

яйца за люпене;

v) 

сухоземни животни, отглеждани в пътуващи циркове и за участие в представления с животни.

2.  
В част II, дял I, глава 1 се определят изискванията за регистрация на превозвачите на отглеждани кучета, котки и порове, както и на домашни птици, които превозвачи участват в транспортирането на посочените животни между държавите членки или между държава членка и трета държава.
3.  
В част II, дял I, глава 2 се предвиждат дерогации за операторите на животновъдни обекти, предназначени за операции по събиране на определени еднокопитни животни, и на люпилни за птици, отглеждани в плен, от изискванията да подават до компетентния орган заявление за одобрение.

В посочената глава се определят също така изискванията за одобрение на следните видове животновъдни обекти:

а) 

животновъдни обекти, предназначени за операции по събиране на копитни животни и домашни птици, от които посочените животни предстои да се придвижват към друга държава членка или които получават такива животни от друга държава членка;

б) 

люпилни, от които предстои да се придвижват яйца за люпене или еднодневни пилета към друга държава членка;

в) 

животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици, от които домашни птици, предназначени за различни от клане цели, или яйца за люпене предстои да се придвижват към друга държава членка.

Посочените изисквания се отнасят до изолацията и другите мерки за биологична сигурност, мерките за надзор, съоръженията и оборудването, персонала и надзора от страна на компетентния орган.

4.  

В част II, дял I, глава 3 се определят изискванията за одобрение на следните видове животновъдни обекти:

а) 

събирателни центрове за кучета, котки и порове, от които посочените животни предстои да се придвижват към друга държава членка;

б) 

приюти за кучета, котки и порове, от които посочените животни предстои да се придвижват към друга държава членка;

в) 

контролни пунктове;

г) 

изолирани от заобикалящата среда производствени животновъдни обекти за земни пчели, от които посочените животни предстои да се придвижват към друга държава членка;

д) 

обекти за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати, от които посочените животни предстои да се придвижват в рамките на същата държава членка или към друга държава членка.

Посочените изисквания се отнасят до карантината, изолацията и другите мерки за биологична сигурност, мерките за надзор и контрол, съоръженията и оборудването и надзора от страна на ветеринарния лекар.

5.  
В част II, дял I, глава 4 се определят изискванията за одобрение на обособени специализирани животновъдни обекти, от които отглежданите сухоземни животни предстои да се придвижват в рамките на същата държава членка или към друга държава членка, по отношение на карантината, изолацията и другите мерки за биологична сигурност, мерките за надзор и контрол, съоръженията и оборудването и надзора от страна на ветеринарния лекар.
6.  

В част II, дял II, глава 1 се определят задълженията на компетентния орган за информиране във връзка с неговите регистри на:

а) 

животновъдни обекти за отглеждани сухоземни животни;

б) 

люпилни;

в) 

превозвачи на отглеждани копитни животни, кучета, котки и порове, както и на домашни птици, които превозвачи участват в транспортирането на посочените животни между държавите членки или между държава членка и трета държава;

г) 

оператори, извършващи операции по събиране на отглеждани копитни животни и домашни птици, независимо от животновъдни обекти.

7.  
В част II, дял II, глава 2 се определят задълженията на компетентния орган за информиране във връзка с регистрите на одобрените животновъдни обекти, посочени в част II, дял I, глави 2, 3 и 4.
8.  

В част II, дял III, глава 1 се определят задълженията на операторите да водят дневник — в допълнение към задълженията, предвидени в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429 — за следните видове регистрирани или одобрени животновъдни обекти:

а) 

всички животновъдни обекти, в които се отглеждат сухоземни животни;

б) 

животновъдни обекти, в които се отглеждат:

i) 

говеда, овце, кози и свине;

ii) 

еднокопитни животни;

iii) 

домашни птици и птици, отглеждани в плен;

iv) 

кучета, котки и порове;

v) 

медоносни пчели;

в) 

пътуващи циркове и представления с животни;

г) 

приюти за кучета, котки и порове;

д) 

контролни пунктове;

е) 

обекти за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати;

ж) 

обособени специализирани животновъдни обекти.

9.  
В част II, дял III, глава 2 се определят задълженията на операторите на регистрирани или одобрени люпилни да водят дневник — в допълнение към задълженията, предвидени в член 103, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429.
10.  
В част II, дял III, глава 3 се определят задълженията на регистрираните превозвачи да водят дневник — в допълнение към задълженията, предвидени в член 104, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429.
11.  

В част II, дял III, глава 4 се определят задълженията на операторите, извършващи операции по събиране, да водят дневник — в допълнение към задълженията, предвидени в член 105, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, за:

а) 

оператори на регистрирани или одобрени животновъдни обекти, предназначени за операции по събиране на отглеждани копитни животни и на домашни птици;

б) 

оператори, извършващи операции по събиране на отглеждани копитни животни и на домашни птици, независимо от животновъдни обекти;

в) 

оператори на събирателни центрове за кучета, котки и порове, регистрирани от компетентния орган.

12.  
В част III, дялове I—IV се определят изискванията за проследимост на отглеждани говеда, овце и кози, свине и еднокопитни животни, в т.ч. идентификационните средства, документацията и компютърните бази данни.
13.  
В част III, дял V, глава 1 се определят изискванията за проследимост на отглеждани кучета, котки и порове, в т.ч. за домашни любимци, когато те се придвижват към друга държава членка с различна от нетърговска цел.
14.  
В част III, дял V, глава 2 се определят изискванията за проследимост на отглеждани Камилови и отглеждани Еленови.
15.  
В част III, дял V, глава 3 се определят изискванията за проследимост на птици, отглеждани в плен.
16.  
В част III, дял V, глава 4 се определят изискванията за проследимост на отглеждани сухоземни животни в пътуващи циркове и на отглеждани сухоземни животни, участващи в представления с животни.
17.  
В част III, дял VI се определят изискванията за проследимост на яйца за люпене.
18.  
В част III, дял VII се определят изискванията за проследимост на отглеждани говеда, овце, кози, свине, еднокопитни животни, Камилови и Еленови след въвеждането им в Съюза.
19.  

В част IV се определят някои преходни мерки във връзка с директиви 64/432/ЕИО и 92/65/ЕИО, регламенти (ЕО) № 1760/2000, (ЕО) № 21/2004 и (ЕО) № 1739/2005, директиви 2008/71/ЕО, 2009/156/ЕО и 2009/158/ЕО и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 по отношение на:

а) 

регистрацията и одобряването на животновъдни обекти;

б) 

идентификацията на отглеждани сухоземни животни;

в) 

документите относно движението и идентификационните документи за отглеждани сухоземни животни в пътуващи циркове и за отглеждани сухоземни животни, участващи в представления с животни;

г) 

уникалния доживотен идентификационен документ за отглеждани еднокопитни животни.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„куче“ означава отглеждано животно от вида Canis lupus;

2) 

„котка“ означава отглеждано животно от вида Felis silvestris;

3) 

„пор“ означава отглеждано животно от вида Mustela putorius furo;

4) 

„вид на транспорта“ означава начинът, по който е извършен превозът, като например автомобилен, железопътен, въздушен или воден;

5) 

„транспортно средство“ означава пътни или железопътни превозни средства, плавателни съдове и въздухоплавателни средства;

6) 

„еднодневни пилета“ означава всички домашни птици на възраст под 72 часа;

7) 

„събирателен център за кучета, котки и порове“ означава животновъден обект, в който такива животни с еднакъв здравен статус се събират от повече от един животновъдни обекти;

8) 

„приют за животни“ означава животновъден обект, в който се отглеждат сухоземни животни, които преди това са били безстопанствени, диви, изгубени, изоставени или конфискувани и чийто здравен статус може да не е известен за всяко едно от тези животни към момента на въвеждането им в животновъдния обект;

9) 

„контролни пунктове“ означава контролни пунктове, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1255/97;

10) 

„изолиран от заобикалящата среда производствен животновъден обект“ означава животновъден обект, чиито структури и строги мерки за биологична сигурност гарантират ефективна изолация на производството на животни от свързаните с него съоръжения и от околната среда;

11) 

„земна пчела“ означава животно от видовете, принадлежащи към рода Bombus;

12) 

„примати“ означава животни от видовете, принадлежащи към разред Примати, с изключение на човека;

13) 

„медоносни пчели“ означава животни от вида Apis mellifera;

14) 

„ветеринарен лекар на животновъдния обект“ означава ветеринарен лекар, който отговаря за дейностите, извършвани в обекта за карантина, в който са настанени отглеждани сухоземни животни, различни от примати, или в обособен специализиран животновъден обект съгласно предвиденото в настоящия регламент;

15) 

„уникален регистрационен номер“ означава номер, определен от компетентния орган на даден регистриран животновъден обект съгласно посоченото в член 93 от Регламент (ЕС) 2016/429;

16) 

„уникален номер на одобрението“ означава номер, определен от компетентния орган на даден одобрен от него животновъден обект в съответствие с членове 97 и 99 от Регламент (ЕС) 2016/429;

17) 

„уникален код“ означава уникалният код, с който се изисква операторите, отглеждащи еднокопитни животни, да гарантират, че посочените животни са индивидуално идентифицирани, както е предвидено в член 114, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429, и който код е вписан в предвидената в член 109, параграф 1 от същия регламент компютърна база данни на държавата членка;

18) 

„идентификационен код на животното“ означава индивидуалният код, показан посредством идентификационното средство, поставено на дадено животно, който включва:

а) 

кода на държавата членка, в която идентификационното средство е поставено на животното;

б) 

след него — определения на животното цифров индивидуален идентификационен номер, който не надвишава 12 знака;

19) 

„говедо“ означава животно от копитните видове, принадлежащи към родовете Bison, Bos (включително подродове Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) и Bubalus (включително подрод Anoa), и потомството на кръстоските на посочените видове;

20) 

„овца“ означава животно от копитните видове, принадлежащи към род Ovis, и потомството на кръстоските на посочените видове;

21) 

„коза“ означава животно от копитните видове, принадлежащи към род Capra, и потомството на кръстоските на посочените видове;

22) 

„свиня“ означава животно от копитните видове от семейство Suidae, изброени в приложение III към Регламент (ЕС) 2016/429;

23) 

„електронно средство за идентификация“ означава маркер с радиочестотна идентификация (RFID);

24) 

„еднокопитно животно“ означава животно от нечифтокопитните видове, принадлежащи към род Equus (включително коне, магарета и зебри), и потомството на кръстоските на посочените видове;

25) 

„компютърна база данни“ означава компютърна база данни с информация за отглежданите сухоземни животни, предвидена в член 109, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429;

26) 

„верига на доставките“ означава интегрирана производствена верига с общ здравен статус по отношение на болестите от списъка, която се състои от мрежа за сътрудничество на специализирани животновъдни обекти, одобрени от компетентния орган за целите на член 53, между които се придвижват свине с цел завършване на производствения цикъл;

27) 

„уникален доживотен идентификационен документ“ означава единственият доживотен документ, с който се изисква операторите, отглеждащи еднокопитни животни, да гарантират, че посочените животни са индивидуално идентифицирани, както е предвидено в член 114, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/429;

28) 

„развъдно сдружение“ означава всяка асоциация на животновъди, развъдна организация или публичен орган, различен от компетентните органи, който е признат от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012 за целите на провеждане на развъдна програма за чистопородни разплодни животни, вписани в родословната книга или книги, които сдружението води или създава;

29) 

„развъдна структура“ означава всяка асоциация на животновъди, развъдна организация, частно предприятие, животновъдна организация или официална служба в трета държава, които по отношение на чистопородните разплодни говеда, свине, овце, кози или еднокопитни или на хибридни разплодни свине са били приети от тази трета държава във връзка с въвеждането в Съюза на чистопородни разплодни животни за развъждане;

30) 

„регистрирано еднокопитно животно“ означава:

а) 

чистопородно разплодно животно от видовете Equus caballus и Equus asinus, което е вписано или отговаря на условията за вписване в главния раздел на родословна книга, създадена от развъдно сдружение или развъдна структура, признати в съответствие с член 4 или 34 от Регламент (ЕС) 2016/1012;

б) 

отглеждано животно от вида Equus caballus, регистрирано от международна асоциация или организация, било то директно или чрез неговата национална федерация или клонове, която работи с коне за състезания или надбягвания („регистриран кон“);

31) 

„Камилови“ означава животни от копитните видове от семейство Camelidae, изброени в приложение III към Регламент (ЕС) 2016/429;

32) 

„Еленови“ означава животно от копитните видове от семейство Cervidae, изброени в приложение III към Регламент (ЕС) 2016/429;

33) 

„северен елен“ означава копитно животно от вида Rangifer tarandus, включен в приложение III към Регламент (ЕС) 2016/429;

34) 

„пътуващ цирк“ означава изложение или панаир, който включва участието на животни или представления с животни и който е предвидено да се придвижва между държавите членки;

35) 

„представление с животни“ означава всяко представление с участието на животни, отглеждани за изложение или панаир, което представление може да е част от цирк;

36) 

„домашни птици за разплод“ означава домашни птици на възраст 72 часа или повече, предназначени за производството на яйца за люпене;

37) 

„стадо птици“ означава всички домашни птици или птици, отглеждани в плен, с еднакъв здравен статус, отглеждани в едно и също помещение или в едно и също заграждение и съставляващи една епидемиологична единица; по отношение на отглежданите на закрито домашни птици понятието включва всички птици, които споделят едно и също въздушно пространство.ЧАСТ II

РЕГИСТРАЦИЯ, ОДОБРЯВАНЕ, РЕГИСТРИ И ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИКДЯЛ I

РЕГИСТРАЦИЯ И ОДОБРЯВАНЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН НА ПРЕВОЗВАЧИ И ОПЕРАТОРИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИГЛАВА 1

Регистрация на превозвачи на отглеждани сухоземни животни, различни от копитни животни, предназначени за транспортиране между държави членки и до трети държави

Член 3

Задължения за регистрация на превозвачите на отглеждани кучета, котки и порове, както и на домашни птици

1.  

За да бъдат регистрирани в съответствие с член 93 от Регламент (ЕС) 2016/429, превозвачите, участващи в транспортирането на отглеждани кучета, котки и порове, както и на домашни птици между държави членки или между държава членка и трета държава, преди започването на тези дейности предоставят на компетентния орган информация относно:

а) 

името и адреса на съответния превозвач;

б) 

животинските видове, които е предвидено да бъдат транспортирани;

в) 

вида на транспорта;

г) 

транспортното средство.

2.  
Превозвачите на отглеждани кучета, котки и порове, посочени в параграф 1, уведомяват компетентния орган за броя на животните, които е предвидено да бъдат транспортирани.
3.  
Превозвачите на домашни птици, посочени в параграф 1, уведомяват компетентния орган за категориите домашни птици, които е предвидено да бъдат транспортирани.
4.  

Посочените в параграф 1 превозвачи информират компетентния орган относно всеки случай на:

а) 

промяна в данните, посочени в параграфи 1, 2 и 3;

б) 

прекратяване на транспортната дейност.ГЛАВА 2

Одобрение на животновъдни обекти за операции по събиране на копитни животни и на домашни птици, люпилни и животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици

Член 4

Дерогации за операторите на животновъдни обекти, предназначени за операции по събиране на определени еднокопитни животни, и на люпилни за птици, отглеждани в плен, от изискванията да подават до компетентния орган заявление за одобрение

Операторите на изброените по-долу животновъдни обекти не подават заявление по член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429 до компетентния орган за одобрение на техните животновъдни обекти:

а) 

животновъдни обекти за операции по събиране на еднокопитни животни, когато тези животни се събират за целите на състезания, надбягвания, представления, обучение, колективни развлекателни или трудови дейности или във връзка с дейностите по развъждане;

б) 

люпилни за птици, отглеждани в плен.

Член 5

Изисквания за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за операции по събиране на копитни животни

При предоставянето на одобрение на животновъдни обекти за операции по събиране на копитни животни, от които такива животни предстои да се придвижват към друга държава членка или които получават такива животни от друга държава членка, компетентният орган гарантира, че тези животновъдни обекти отговарят на следните изисквания, определени в част 1 от приложение I към настоящия делегиран регламент:

а) 

точка 1 — във връзка с изолацията и другите мерки за биологична сигурност;

б) 

точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването;

в) 

точка 3 — във връзка с персонала;

г) 

точка 4 — във връзка с надзора от страна на компетентния орган.

Член 6

Изисквания за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за операции по събиране на домашни птици

При предоставянето на одобрение на животновъдни обекти за операции по събиране на домашни птици, от които такива животни предстои да се придвижват към друга държава членка или които получават такива животни от друга държава членка, компетентният орган гарантира, че тези животновъдни обекти отговарят на следните изисквания, определени в част 2 от приложение I към настоящия делегиран регламент:

а) 

точка 1 — във връзка с изолацията и другите мерки за биологична сигурност;

б) 

точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването;

в) 

точка 3 — във връзка с персонала;

г) 

точка 4 — във връзка с надзора от страна на компетентния орган.

Член 7

Изисквания за предоставяне на одобрение на люпилни

При предоставянето на одобрение на люпилни, от които яйца за люпене или еднодневни пилета предстои да се придвижват към друга държава членка, компетентният орган гарантира, че тези животновъдни обекти отговарят на следните изисквания, определени в:

а) 

приложение I, част 3, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

б) 

приложение I, част 3, точка 2 и приложение II, части 1 и 2 — във връзка с надзора;

в) 

приложение I, част 3, точка 3 — във връзка със съоръженията и оборудването;

г) 

приложение I, част 3, точка 4 — във връзка с персонала;

д) 

приложение I, част 3, точка 5 — във връзка с надзора от страна на компетентния орган.

Член 8

Изисквания за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици

При предоставянето на одобрение на животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици и от които домашни птици, предназначени за цели, различни от клане, или яйца за люпене предстои да се придвижват към друга държава членка компетентният орган гарантира, че тези животновъдни обекти отговарят на следните изисквания, определени в:

а) 

приложение I, част 4, точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност;

б) 

приложение I, част 4, точка 2 и приложение II, част 2 — във връзка с надзора;

в) 

приложение I, част 4, точка 3 — във връзка със съоръженията и оборудването.ГЛАВА 3

Одобрение на животновъдни обекти, в които се отглеждат сухоземни животни

Член 9

Задължение на операторите на определени видове животновъдни обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, за подаване до компетентния орган на заявление за одобрение

Операторите на изброените по-долу видове животновъдни обекти подават до компетентния орган заявление за одобрение в съответствие с член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429 и не започват дейността си до одобряването на техния животновъден обект:

а) 

събирателни центрове за кучета, котки и порове, от които посочените животни се придвижват към друга държава членка;

б) 

приюти за кучета, котки и порове, от които посочените животни се придвижват към друга държава членка;

в) 

контролни пунктове;

г) 

изолирани от заобикалящата среда производствени животновъдни обекти за земни пчели, от които посочените животни се придвижват към друга държава членка;

д) 

обекти за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати, от които посочените животни се придвижват в рамките на същата държава членка или към друга държава членка.

Член 10

Изисквания за предоставяне на одобрение на събирателни центрове за кучета, котки и порове

При предоставянето на одобрение на събирателни центрове за кучета, котки и порове, от които такива животни предстои да се придвижват към друга държава членка, компетентният орган гарантира, че тези животновъдни обекти отговарят на следните изисквания, определени в част 5 от приложение I към настоящия делегиран регламент:

а) 

точка 1 — във връзка с изолацията и другите мерки за биологична сигурност;

б) 

точка 3 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 11

Изисквания за предоставяне на одобрение на приюти за кучета, котки и порове

При предоставянето на одобрение на приюти за животни, от които кучета, котки и порове предстои да се придвижват към друга държава членка, компетентният орган гарантира, че тези животновъдни обекти отговарят на следните изисквания, определени в част 5 от приложение I към настоящия делегиран регламент:

а) 

точка 2 — във връзка с изолацията и другите мерки за биологична сигурност;

б) 

точка 3 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 12

Изисквания за предоставяне на одобрение на контролни пунктове

При предоставянето на одобрение на контролни пунктове компетентният орган гарантира, че тези контролни пунктове отговарят на следните изисквания, определени в част 6 от приложение I към настоящия делегиран регламент:

а) 

точка 1— във връзка с изолацията и другите мерки за биологична сигурност;

б) 

точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 13

Изисквания за предоставяне на одобрение на изолирани от заобикалящата среда производствени животновъдни обекти за земни пчели

При предоставянето на одобрение на изолирани от заобикалящата среда производствени животновъдни обекти за земни пчели, от които земни пчели предстои да се придвижват към друга държава членка, компетентният орган гарантира, че тези животновъдни обекти отговарят на следните изисквания, определени в част 7 от приложение I към настоящия делегиран регламент:

а) 

точка 1 — във връзка с мерките за биологична сигурност и за надзор;

б) 

точка 2 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 14

Изисквания за предоставяне на одобрение на обекти за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати

При предоставянето на одобрение на обекти за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати, от които такива животни предстои да се придвижват в рамките на същата държава членка или към друга държава членка, компетентният орган гарантира, че тези обекти отговарят на следните изисквания, определени в част 8 от приложение I към настоящия делегиран регламент:

а) 

точка 1 — във връзка с карантината, изолацията и другите мерки за биологична сигурност;

б) 

точка 2 — във връзка с мерките за надзор и контрол;

в) 

точка 3 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 15

Задължения на операторите на обекти за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати

Операторите на посочените в член 14 обекти за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати:

▼C1

а) 

въвеждат необходимите мерки за извършване на ветеринарни постмортални прегледи в подходящи съоръжения в обекта или в лаборатория;

▼B

б) 

осигуряват чрез сключване на договор или посредством друг правен инструмент услугите на ветеринарен лекар на животновъдния обект, който отговаря за:

i) 

надзора на дейностите в животновъдния обект и спазването на изискванията за одобрение, определени в член 14;

ii) 

преразглеждането на плана за надзор на болести, посочен в приложение I, част 8, точка 2, буква а), когато е необходимо и най-малко веднъж годишно.ГЛАВА 4

Одобрение на обособени специализирани животновъдни обекти, от които сухоземни животни предстои да се придвижат в рамките на дадена държава членка или към друга държава членка

Член 16

Изисквания за предоставяне на одобрение на статус на обособени специализирани животновъдни обекти за сухоземни животни

При предоставянето на одобрение на обособен специализиран животновъден обект за сухоземни животни, които предстои да се придвижват в рамките на същата държава членка или към друга държава членка, компетентният орган гарантира, че тези животновъдни обекти отговарят на следните изисквания, определени в част 9 от приложение I към настоящия делегиран регламент:

а) 

точка 1 — във връзка с карантината, изолацията и другите мерки за биологична сигурност;

б) 

точка 2 — във връзка с мерките за надзор и контрол;

в) 

точка 3 — във връзка със съоръженията и оборудването.

Член 17

Задължения на операторите на обособени специализирани животновъдни обекти за сухоземни животни

Операторите на посочените в член 16 обособени специализирани животновъдни обекти за отглеждани сухоземни животни:

▼C1

а) 

въвеждат необходимите мерки за извършване на ветеринарни постмортални прегледи в подходящи съоръжения в животновъдния обект или в лаборатория;

▼B

б) 

осигуряват чрез сключване на договор или посредством друг правен инструмент услугите на ветеринарен лекар на животновъдния обект, който отговаря за:

i) 

надзора на дейностите в животновъдния обект и спазването на изискванията за одобрение, определени в член 16;

ii) 

преразглеждането на плана за надзор на болести, посочен в приложение I, част 9, точка 2, буква а), когато е необходимо и най-малко веднъж годишно.ДЯЛ II

РЕГИСТРИ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ И ОДОБРЕНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ И ОПЕРАТОРИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДДЪРЖАНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАНГЛАВА 1

Регистри на животновъдни обекти, превозвачи и оператори, регистрирани от компетентния орган

Член 18

Задължение на компетентния орган за информиране във връзка с регистрите на животновъдните обекти за отглеждани сухоземни животни и на люпилните

В своя регистър на регистрираните от него животновъдни обекти за отглеждани сухоземни животни и на люпилни компетентният орган включва следната информация за всеки животновъден обект:

а) 

уникалния регистрационен номер, който му е определен;

б) 

датата на регистрация от компетентния орган;

в) 

името и адреса на оператора на животновъдния обект;

г) 

адреса и географските координати (географска ширина и дължина) на местоположението на животновъдния обект;

д) 

описание на неговите съоръжения;

е) 

вида на животновъдния обект;

ж) 

животинските видове, категориите и броя на сухоземните животни или на яйцата за люпене, които се отглеждат или се намират в животновъдния обект;

з) 

периода, през който животните или яйцата за люпене се отглеждат или се намират в животновъдния обект, в случай че той не е постоянно зает, включително при сезонна заетост или заетост по време на определени събития;

и) 

здравния статус на животновъдния обект, когато компетентният орган е определил такъв;

й) 

ограниченията за движението на животни, яйца за люпене или продукти към животновъдния обект и от него, в случай че компетентният орган е наложил такива ограничения;

к) 

датата на всяко прекратяване на дейността, когато операторът е уведомил компетентния орган за това.

Член 19

Задължение на компетентния орган за информиране във връзка с регистрите на превозвачите на отглеждани копитни животни, кучета, котки и порове, както и на домашни птици

1.  

В своя регистър на регистрираните от него превозвачи, участващи в транспортирането на отглеждани копитни животни, кучета, котки и порове, както и на домашни птици, между държави членки или между държава членка и трета държава, компетентният орган включва следната информация за всеки животновъден обект:

а) 

уникалния регистрационен номер, който му е определен;

б) 

датата на регистрация от компетентния орган;

в) 

името и адреса на оператора;

г) 

животинските видове, които е предвидено да бъдат транспортирани;

д) 

вида на транспорта;

е) 

транспортното средство;

ж) 

датата на всяко прекратяване на дейността, когато операторът е уведомил компетентния орган за това.

2.  
За всеки превозвач на отглеждани копитни животни, кучета, котки и порове, посочени в параграф 1, компетентният орган включва в своя регистър на превозвачите информация за броя на животните, които е предвидено да бъдат транспортирани.
3.  
За всеки превозвач на домашни птици, посочени в параграф 1, компетентният орган включва в своя регистър на превозвачите информация за категориите домашни птици, които е предвидено да бъдат транспортирани.

Член 20

Задължение на компетентния орган за информиране във връзка с регистрите на операторите, извършващи операции по събиране на отглеждани копитни животни и домашни птици, независимо от животновъдни обекти

В своя регистър на регистрираните от него оператори, извършващи операции по събиране на отглеждани копитни животни и домашни птици, независимо от животновъдни обекти, в т.ч. операторите, които купуват и продават животни, компетентният орган включва следната информация за всеки оператор:

а) 

уникалния регистрационен номер, който му е определен;

б) 

датата на регистрация от компетентния орган;

в) 

името и адреса на оператора;

г) 

видовете и категориите отглеждани копитни животни и домашни птици, които предстои да бъдат събирани;

д) 

датата на всяко прекратяване на дейността, когато операторът е уведомил компетентния орган за това.ГЛАВА 2

Регистри на животновъдните обекти, одобрени от компетентния орган

Член 21

Задължение на компетентния орган за информиране във връзка с регистрите на одобрените животновъдни обекти

В своя регистър на одобрените животновъдни обекти, посочени в част II, дял I, глави 2, 3 и 4, компетентният орган включва следната информация за всеки животновъден обект:

а) 

уникалния номер на одобрението, определен от компетентния орган;

б) 

датата на одобрението, предоставено от компетентния орган, или на всяко спиране на действието или отнемане на това одобрение;

в) 

името и адреса на оператора;

г) 

адреса и географските координати (географска ширина и дължина) на местоположението на животновъдния обект;

д) 

описание на неговите съоръжения;

е) 

вида на животновъдния обект;

ж) 

видовете, категориите и броя на сухоземните животни, яйцата за люпене или еднодневните пилета, които се отглеждат или се намират в животновъдния обект;

з) 

периода, през който животните се отглеждат в животновъдния обект, в случай че той не е постоянно зает, включително при сезонна заетост или заетост по време на определени събития;

и) 

здравния статус, определен на животновъдния обект, в случай че компетентният орган е определил такъв;

й) 

ограниченията за движението на животни или на зародишни продукти към животновъдния обект и от него, в случай че компетентният орган е наложил такива ограничения;

к) 

датата на всяко прекратяване на дейността, когато операторът е уведомил компетентния орган за това.ДЯЛ III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИК ЗА ОПЕРАТОРИТЕ В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/429ГЛАВА 1

Оператори на животновъдни обекти, регистрирани или одобрени от компетентния орган

Член 22

Задължения за водене на дневник за операторите на всички животновъдни обекти, в които се отглеждат сухоземни животни

Операторите на всички регистрирани или одобрени животновъдни обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, записват следната информация:

а) 

идентификационния код на всяко идентифицирано и отглеждано в животновъдния обект животно, така както той е показан посредством идентификационното средство, в случай че е поставено такова;

б) 

уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект на произход на животните, когато те са с произход от друг животновъден обект;

в) 

уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект по местоназначение на животните, когато те са предназначени за друг животновъден обект.

Член 23

Задължения за водене на дневник за операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, овце, кози и свине

1.  

Операторите на регистрирани животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, овце, кози и свине, записват следната информация за посочените животни:

а) 

датата на раждане на всяко отглеждано животно в животновъдния обект;

б) 

датата на естествена смърт, клане или загуба на всяко животно в животновъдния обект;

в) 

вида на електронното средство за идентификация или на татуировката и тяхното местоположение, ако на животното са поставени такива;

г) 

първоначалния идентификационен код на всяко идентифицирано животно, когато този код е бил променен, както и причината за тази промяна.

2.  
Операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат овце и кози, записват информацията, посочена в параграф 1, буква а), във формат годината на раждане на всяко такова животно, отглеждано в животновъдния обект.
3.  
Операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, се освобождават от задължението за записване на информацията, посочена в параграф 1, буква а).
4.  
Когато овце, кози или свине, отглеждани в животновъдния обект, се идентифицират единствено чрез уникалния идентификационен номер на животновъдния обект, в който са родени, операторите на животновъдните обекти записват информацията, посочена в параграф 1, за всяка група животни с един и същ уникален идентификационен номер на животновъдния обект, в който са родени, както и общия брой на животните в тази група.
5.  

Когато свинете, отглеждани в животновъдния обект, не са идентифицирани в съответствие с член 53, операторите на животновъдните обекти:

а) 

не са задължени да записват информацията, посочена в параграф 1;

б) 

записват за всяка група животни, придвижвани от техния животновъден обект, информацията, посочена в член 102, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429, както и общия брой на животните в тази група.

Член 24

Задължения за водене на дневник за операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат еднокопитни животни

Операторите на регистрирани животновъдни обекти, в които се отглеждат еднокопитни животни, записват следната информация за всяко отглеждано еднокопитно животно:

а) 

уникалния код;

б) 

датата на раждане в животновъдния обект;

в) 

датата на естествена смърт, загуба или клане на всяко животно в животновъдния обект.

Член 25

Задължения за водене на дневник за операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици и птици, отглеждани в плен

Операторите на регистрирани или одобрени животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици, и операторите на животновъдни обекти за птици, отглеждани в плен, записват следната информация:

а) 

производителността на домашните птици;

б) 

заболеваемостта при намиращите се в животновъдния обект домашни птици и птици, отглеждани в плен, както и информация относно причината.

Член 26

Задължения за водене на дневник за операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат кучета, котки и порове

Операторите на регистрирани животновъдни обекти, в които се отглеждат кучета, котки и порове, записват следната информация за всяко такова животно:

а) 

датата на раждане;

б) 

датата на смърт или загуба в животновъдния обект.

Член 27

Задължения за водене на дневник за операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат медоносни пчели

Операторите на регистрирани животновъдни обекти, в които се отглеждат медоносни пчели, записват за всеки пчелин данните за временното използване на подвижно пчеларство, в случай че има такова, при поддържаните кошери, т.е. информация, която обхваща най-малко мястото на всяко преместване при използване на подвижно пчеларство, началната и крайната дата и броя на преместените кошери.

Член 28

Задължения за водене на дневник за операторите на пътуващи циркове и представления с животни

Операторите на регистрирани пътуващи циркове и представления с животни записват следната информация за всяко животно:

а) 

датата на смърт или загуба на животното в животновъдния обект;

б) 

името и адреса на оператора, който отговаря за животните, или на собственика на домашните любимци;

в) 

данни относно движението на пътуващите циркове и представленията с животни.

Член 29

Задължения за водене на дневник за операторите на приюти за кучета, котки и порове

Операторите на одобрени приюти за кучета, котки и порове, записват следната информация за всяко такова животно:

а) 

приблизителната възраст и пола, породата или цвета на козината;

б) 

датата на поставяне или датата на разчитане на инжектируемия транспондер;

▼C2

в) 

констатациите относно пристигащите животни, направени по време на периода на изолация;

▼B

г) 

датата на смърт или загуба в животновъдния обект.

Член 30

Задължения за водене на дневник за операторите на контролни пунктове

Операторите на одобрени контролни пунктове записват регистрационния номер на транспортното средство, от което се разтоварват животните, и уникалния регистрационен номер на превозвача, когато има такъв.

Член 31

Задължения за водене на дневник за операторите на обекти за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати

Операторите на одобрени обекти за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати, записват следната информация:

а) 

приблизителната възраст и пола на животните, отглеждани в животновъдния обект;

б) 

регистрационния номер на транспортното средство, от което се разтоварват и в което се натоварват животните, и уникалния регистрационен номер на превозвача, когато има такъв;

в) 

данни за изпълнението на плана за надзор на болести, предвиден в приложение I, част 8, точка 2, буква а), и за резултатите от него;

г) 

резултати от клиничните и лабораторните изследвания и от постморталните изследвания, предвидени в приложение I, част 8, точка 2, буква б);

д) 

данни за ваксинацията и лечението на възприемчиви животни, предвидени в приложение I, част 8, точка 2, буква в);

▼C2

е) 

ако са налични — инструкции на компетентния орган във връзка с констатациите, направени по време на периода на изолация или карантина.

▼B

Член 32

Задължения за водене на дневник за операторите на обособени специализирани животновъдни обекти

Операторите на одобрени обособени специализирани животновъдни обекти записват следната допълнителна информация:

а) 

приблизителната възраст и пола на животните, отглеждани в животновъдния обект;

б) 

регистрационния номер на транспортното средство, от което се разтоварват и в което се натоварват животните, и уникалния регистрационен номер на превозвача, когато има такъв;

в) 

данни за изпълнението на плана за надзор на болести, предвиден в приложение I, част 9, точка 2, буква а), и резултати от него;

г) 

резултати от клиничните и лабораторните изследвания и от постморталните изследвания, предвидени в приложение I, част 9, точка 2, буква б);

д) 

данни за ваксинацията и лечението на възприемчиви животни, предвидени в приложение I, част 9, точка 2, буква в);

▼C2

е) 

данни за изолацията или карантината на пристигащите животни и ако са налични — инструкции на компетентния орган във връзка с изолацията и карантината и с констатациите, направени по време на периода на изолация или карантина.

▼BГЛАВА 2

Люпилни

Член 33

Задължения за водене на дневник за операторите на люпилни

Операторите на регистрирани или одобрени люпилни записват следната информация за всяко стадо:

а) 

животинския вид и броя на еднодневните пилета или на новоизлюпените птици от други видове или на яйцата за люпене, които се намират в люпилнята;

б) 

движението на еднодневни пилета, новоизлюпени птици от други видове и яйца за люпене към техните животновъдни обекти и извън тях, като според случая се посочва:

i) 

тяхното място на произход или на предвидено местоназначение, включително уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект, по целесъобразност;

ii) 

датите на това движение;

в) 

броя на инкубираните яйца, които не са се излюпили, и тяхното предвидено местоназначение, включително уникалния регистрационен номер или уникалния номер на одобрението на животновъдния обект, по целесъобразност;

г) 

добив на излюпени яйца;

д) 

данни за всички програми за ваксинация.ГЛАВА 3

Превозвачи, регистрирани от компетентния орган

Член 34

Задължения за водене на дневник за регистрираните превозвачи на отглеждани сухоземни животни

Регистрираните превозвачи записват следната допълнителна информация за всяко транспортно средство, използвано за транспортиране на отглеждани сухоземни животни:

а) 

регистрационния номер;

б) 

дата и час на натоварване на животните в животновъдния обект на произход;

в) 

име, адрес и уникален регистрационен номер или уникален номер на одобрението на всеки посетен животновъден обект;

г) 

дата и час на разтоварване на животните в животновъдния обект по местоназначение;

д) 

дата и място на почистване, дезинфекция и дезинсекция на транспортното средство;

е) 

референтни номера на документите, придружаващи животните.ГЛАВА 4

Оператори, извършващи операции по събиране

Член 35

Задължения за водене на дневник за операторите на животновъдни обекти, извършващи операции по събиране на отглеждани копитни животни и на домашни птици

Операторите на регистрирани или одобрени животновъдни обекти, предназначени за операции по събиране на отглеждани копитни животни и на домашни птици, записват следната информация:

а) 

датата на смърт и на загуба на животните в животновъдния обект;

б) 

регистрационния номер на транспортното средство, в което се натоварват или от което се разтоварват животните, и уникалния регистрационен номер на превозвача на тези животни, когато има такъв;

в) 

референтните номера на документите, които се изисква да придружават животните.

Член 36

Задължения за водене на дневник за операторите, извършващи операции по събиране на отглеждани копитни животни и на домашни птици, независимо от животновъдни обекти

Регистрираните оператори, извършващи операции по събиране на отглеждани копитни животни и домашни птици, независимо от животновъдни обекти, записват следната информация за всяко животно, което подлежи на закупуване:

а) 

уникалния номер на одобрението или уникалния регистрационен номер на животновъдния обект за операции по събиране, през който животното е преминало, след като е напуснало животновъдния обект на произход и преди неговото закупуване, когато има такива номера;

б) 

датата на закупуване;

в) 

името и адреса на купувача на животното;

г) 

регистрационния номер на транспортното средство, в което се натоварват или от което се разтоварват животните, и уникалния регистрационен номер на превозвача, когато има такъв;

д) 

референтните номера на документите, които се изисква да придружават животните.

Член 37

Задължения за водене на дневник за операторите на събирателни центрове за кучета, котки и порове

Операторите на одобрени събирателни центрове за кучета, котки и порове записват регистрационния номер на транспортното средство, на което се натоварват или от което се разтоварват животните, и уникалния регистрационен номер на превозвача, когато има такъв.ЧАСТ III

ПРОСЛЕДИМОСТ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ И НА ЯЙЦАТА ЗА ЛЮПЕНЕДЯЛ I

ПРОСЛЕДИМОСТ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ГОВЕДАГЛАВА 1

Идентификационни средства и методи за идентификация

Член 38

Задължения на операторите, отглеждащи говеда, във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на отглеждани говеда и с поставянето и използването на тези средства

1.  

Операторите, отглеждащи говеда, гарантират, че говедата са идентифицирани индивидуално посредством класическа ушна марка, както е посочено в приложение III, буква а), която трябва:

а) 

да е закачена за всяко ухо на животното, а идентификационният код на животното да е обозначен на идентификационното средство ясно, четливо и незаличимо;

б) 

да е поставена на говедата в животновъдното стопанство на раждане;

в) 

да не се отстранява, променя или заменя без разрешението на компетентния орган на държавата членка, в която се отглеждат говедата.

2.  

Операторите, отглеждащи говеда, могат да заменят:

а) 

една от класическите ушни марки, посочени в параграф 1, с електронно средство за идентификация, одобрено от компетентния орган на държавата членка, в която се отглеждат говедата;

б) 

и двете класически ушни марки, посочени в параграф 1, с електронно средство за идентификация, одобрено от компетентния орган на държавата членка, в която се отглеждат говедата, в съответствие с освобождаванията от задълженията, предвидени в член 39, параграф 1.

Член 39

Освобождавания от задълженията, които компетентният орган предоставя на операторите на обособени специализирани животновъдни обекти и на операторите във връзка с идентифицирането на говеда, отглеждани с културни, исторически, развлекателни, научни или спортни цели

1.  
Компетентният орган може да освободи операторите на обособени специализирани животновъдни обекти и операторите, отглеждащи говеда с културни, исторически, развлекателни, научни или спортни цели, от изискванията за идентификация на говедата, предвидени в член 38, параграф 1, буква а).
2.  
При освобождаване от задълженията съгласно предвиденото в параграф 1, компетентният орган се уверява, че е одобрил поне едно от идентификационните средства, посочени в приложение III, букви г) и д), за целите на поставянето на идентификационни средства на говедата, отглеждани от оператори, освободени от задължения в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

Компетентният орган установява процедури за подаване на заявления от операторите, когато те искат такова освобождаване от задължения по параграф 1 от настоящия член.

Член 40

Специални разпоредби за идентификацията на говеда от породи, специално развъждани за традиционни културни и спортни събития

Компетентният орган може да разреши на операторите, отглеждащи говеда от породи, които се развъждат специално за традиционни културни и спортни събития, да идентифицират тези животни поотделно посредством алтернативно идентификационно средство, разрешено от компетентния орган след отстраняването на класическата ушна марка, посочена в член 38, параграф 1, буква а), при условие че бъде запазена недвусмислена връзка между идентифицираното животно и неговия идентификационен код.

Член 41

Замяна на класическата ушна марка за отглеждани говеда съгласно посоченото в член 38, параграф 1

1.  
Държавите членки могат да разрешат замяната на някоя от класическите ушни марки, посочени в член 38, параграф 1, буква а), с някое от идентификационните средства, посочени в приложение III, букви в), г) и д), за всички категории говеда, отглеждани на тяхната територия, или само за специалните такива.
2.  

Държавите членки гарантират, че идентификационните средства, посочени в приложение III, букви а), в), г) и д), отговарят на следните изисквания:

а) 

чрез тях се показва идентификационният код на животното;

б) 

те са одобрени от компетентния орган на държавата членка, в която се отглеждат говедата.

3.  

Държавите членки установяват процедури за следното:

а) 

подаване на заявления от страна на производителите за одобрение на идентификационните средства за говедата, отглеждани на тяхната територия;

б) 

подаване на заявления от страна на операторите, отглеждащи говеда, за идентификационните средства, които да бъдат зачислени към техния животновъден обект.

4.  
Държавите членки установяват и предоставят на разположение на обществеността списъка на породите говеда, които се развъждат специално за традиционни културни и спортни събития и се отглеждат на тяхната територия.ГЛАВА 2

Компютърна база данни

Член 42

Правила относно информацията в компютърната база данни за отглеждани говеда

Компетентният орган съхранява посочената в член 109, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429 информация за всяко отглеждано говедо в компютърна база данни в съответствие със следните правила:

а) 

трябва да бъде записан идентификационният код на животното;

б) 

ако на животното е поставено електронно средство за идентификация, видът на това средство трябва да бъде записан съгласно посоченото в приложение III, букви в), г) и д);

в) 

за животновъдните обекти, в които се отглеждат говеда, трябва да бъде записвана следната информация:

i) 

уникалния регистрационен номер, който е определен на животновъдния обект;

ii) 

името и адреса на оператора на животновъдния обект;

г) 

за всяко движение на говеда към животновъдния обект и от него трябва да бъде записвана следната информация:

i) 

уникалния регистрационен номер на животновъдните обекти на произход и на местоназначение;

ii) 

датата на пристигане;

iii) 

датата на заминаване;

д) 

трябва да бъде записана датата на естествена смърт, загуба или клане на дадено говедо в животновъдния обект.

Член 43

Правила относно обмена на електронни данни между компютърните бази данни на държавите членки за говедата

1.  

Държавите членки гарантират, че техните компютърни бази данни за говедата отговарят на следните изисквания:

а) 

тяхната сигурност е осигурена в съответствие с приложимото национално право;

б) 

съдържат най-малко актуализираната информация, предвидена в член 42.

2.  

Държавите членки гарантират, че техните компютърни бази данни се управляват от информационна система, която е способна да полага и управлява квалифицирани електронни подписи за съобщения за обмен на данни, така че да се гарантира невъзможност за отричане във връзка с:

а) 

автентичността на обменяните съобщения, така че да бъдат предоставени гаранции относно произхода на съобщението;

б) 

целостта на обменените съобщения, така че да бъдат предоставени гаранции за това, че съобщението не е променяно, нито повредено;

в) 

времевата информация за обменените съобщения, така че да бъдат предоставени гаранции за това, че съобщенията са изпратени в определен час.

3.  
При всяко нарушение на сигурността или на целостта, което има значително отражение върху валидността на данните или върху съхраняваните в базата данни лични данни, държавите членки уведомяват незабавно и при всички случаи в срок от 24 часа, след като са установили нарушението, държавата членка, с която е установен обмен на данни в електронен вид.ГЛАВА 3

Идентификационен документ

Член 44

Идентификационен документ за отглеждани говеда

Идентификационният документ за отглеждани говеда, предвиден в член 112, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429, съдържа следната информация:

а) 

информацията, предвидена в член 42, букви а)—г);

б) 

датата на раждане на всяко животно;

в) 

името на издаващия документа компетентен орган или на издаващия го орган, на който е възложена тази задача;

г) 

датата на издаване.ДЯЛ II

ПРОСЛЕДИМОСТ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ОВЦЕ И КОЗИГЛАВА 1

Идентификационни средства и методи за идентификация

Член 45

Задължения на операторите, отглеждащи овце и кози, във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на такива животни и с поставянето и използването на тези средства

1.  

Операторите, отглеждащи овце и кози, предназначени за придвижване директно до кланица преди навършване на 12 месеца, гарантират, че всяко такова животно е идентифицирано най-малко чрез посочените в приложение III, буква а) или б) класическа ушна марка, поставена на едното ухо на животното, или класическа маркираща лента за надкопитната става, като ясно, четливо и незаличимо е обозначен:

а) 

уникалният регистрационен номер на животновъдния обект на раждане на животното;

или

б) 

идентификационният код на животното.

2.  

Операторите, отглеждащи овце и кози, които не са предназначени за придвижване директно до кланица преди навършване на 12 месеца, гарантират, че всяко такова животно е идентифицирано индивидуално, както следва:

а) 

чрез класическа ушна марка, посочена в приложение III, буква а), на която е обозначен ясно, четливо и незаличимо идентификационният код на животното;

и

б) 

чрез едно от идентификационните средства, посочени в приложение III, букви в)—е), което е одобрено от компетентния орган на държавата членка, в която се отглеждат овцете и козите, и на което е обозначен ясно, четливо и незаличимо идентификационният код на животното.

3.  

Операторите, отглеждащи овце и кози, гарантират, че:

а) 

идентификационните средства се поставят на овцете и козите в животновъдния обект на раждане;

б) 

идентификационните средства не се отстраняват, променят или заменят без разрешението на компетентния орган.

4.  

Операторите, отглеждащи овце и кози, могат да заменят:

▼M1

а) 

едно от идентификационните средства, посочени в параграф 2 от настоящия член, в съответствие с дерогациите, предвидени в член 46;

▼B

б) 

и двете идентификационни средства, посочени в параграф 2 от настоящия член, с електронно средство за идентификация, одобрено от компетентния орган на държавата членка, в която се отглеждат овцете и козите, в съответствие с освобождаванията от задълженията, предвидени в член 47, параграф 1.

Член 46

Дерогации от изискванията, определени в член 45 във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на отглеждани овце и кози и с поставянето и използването на тези средства

1.  
Чрез дерогация от изискването, определено в член 45, параграф 2, буква а), операторите, отглеждащи овце и кози, които принадлежат към популация от животни, чиито уши по рождение са твърде малки, за да им бъде поставена класическа ушна марка, посочена в приложение III, буква а), гарантират, че тези животни са идентифицирани индивидуално чрез класическа маркираща лента за надкопитната става, посочена в буква б) от същото приложение, на която ясно, четливо и незаличимо е обозначен идентификационният код на животното.
2.  
Чрез дерогация от изискването, определено в член 45, параграф 2, буква а), операторите, отглеждащи овце и кози, които не са предназначени за придвижване до друга държава членка, могат да заменят класическата ушна марка, посочена в приложение III, буква а), с татуировка, посочена в буква ж) от същото приложение, на която е обозначен ясно, четливо и незаличимо идентификационният код на животното, при условие че компетентният орган е разрешил използването на търбушен болус, посочен в буква г) от същото приложение.
3.  
Чрез дерогация от разпоредбите на член 45, параграф 2, буква б) операторите, отглеждащи овце и кози, които не са предназначени за придвижване до друга държава членка, и операторите, отглеждащи овце или кози, които са освободени от задължението за поставяне на електронно средство за идентификация в съответствие с член 48, могат да заменят електронното средство за идентификация с татуировка, посочена в приложение III, буква ж), на която ясно, четливо и незаличимо е обозначен идентификационният код на животното.
4.  

Чрез дерогация от разпоредбите на член 45, параграф 2 операторите, отглеждащи овце и кози, които са предназначени за транспортиране до кланицата след операция по събиране или след угояване в друг животновъден обект, могат да идентифицират всяко животно най-малко с електронна ушна марка, посочена в приложение III, буква в), която е поставена на ухото на животното и на която е обозначен ясно, четливо и незаличимо уникалният регистрационен номер на животновъдния обект на раждане на животното и е обозначен четливо и незаличимо идентификационният код на животното, при условие че животните:

а) 

не са предназначени за придвижване към друга държава членка;

и

б) 

се колят преди навършване на 12 месеца.

▼M1

5.  

Чрез дерогация от разпоредбите на член 45, параграф 2 операторите, които отглеждат овце и кози, предназначени за транспортиране до кланицата след угояване в друг животновъден обект, могат да идентифицират всяко животно най-малко с класическа ушна марка или класическа маркираща лента за надкопитната става, както е посочено в приложение III, букви а) и б), на която е обозначен ясно, четливо и незаличимо уникалният регистрационен номер на животновъдния обект на раждане на животното или идентификационният код на животното, при условие че животните:

а) 

не са предназначени за придвижване към друга държава членка;

и

б) 

се колят преди навършване на 12 месеца.

▼B

Член 47

Освобождавания от задълженията за изпълнение на изискванията по член 45, параграф 2 за операторите на обособени специализирани животновъдни обекти и за операторите, отглеждащи животни с културни, развлекателни или научни цели

1.  
Компетентният орган може да освободи операторите на обособени специализирани животновъдни обекти и операторите, отглеждащи овце и кози с културни, развлекателни или научни цели, от изискванията за идентификация по член 45, параграф 2, при спазване на условията, предвидени в параграф 2 от настоящия член.
2.  
Компетентният орган гарантира, че е разрешил използването на търбушен болус, посочен в приложение III, буква г), или на инжектируем транспондер, посочен в приложение III, буква д), за идентифицирането на овцете и козите, посочени в параграф 1, и че разрешеното идентификационно средство отговаря на изискванията, определени в член 48, параграф 3.

Компетентният орган установява процедури за подаване на заявления от операторите, когато те искат такова освобождаване от задължения по параграф 1 от настоящия член.

Член 48

Дерогации от страна на държавите членки от изискванията на член 45, параграф 2, и задължения на държавите членки във връзка с идентификационните средства

1.  

Чрез дерогация от разпоредбите на член 45, параграф 2, буква б) държавите членки могат да разрешат на операторите, отглеждащи овце или кози, да заменят идентификационните средства, изброени в приложение III, букви в)—е), с класическа ушна марка или класическа маркираща лента за надкопитната става, посочени в буква а) или б) от посоченото приложение, при спазване на следните условия:

а) 

съгласно записите в компютърна база данни общият брой на овцете и козите, отглеждани на тяхната територия, не надвишава 600 000 ;

и

б) 

отглежданите овце и кози не са предназначени за придвижване към друга държава членка.

2.  

Чрез дерогация от разпоредбите на член 45, параграф 2, буква б) държавите членки могат да разрешат на операторите, отглеждащи кози, да заменят идентификационните средства, изброени в приложение III, букви в)—е), с класическа ушна марка или класическа маркираща лента за надкопитната става, посочени в буква а) или б) от посоченото приложение, при спазване на следните условия:

а) 

съгласно записите в компютърна база данни общият брой на козите, отглеждани на тяхната територия, не надвишава 160 000 ;

и

б) 

отглежданите кози не са предназначени за придвижване към друга държава членка.

3.  

Държавите членки гарантират, че идентификационните средства, посочени в приложение III, букви а)—е), отговарят на следните изисквания:

а) 

чрез тях се показва идентификационният код на животното;

б) 

те са одобрени от компетентния орган на държавата членка, в която се отглеждат овцете или козите.

4.  

Държавите членки установяват процедури за подаване на заявление от страна на:

а) 

производителите — за одобрение на идентификационните средства за овце и кози, отглеждани на тяхната територия;

б) 

операторите — за идентификационните средства за овце и кози, които да бъдат зачислени към техния животновъден обект;

▼M1

в) 

операторите — за прилагане на дерогациите, предвидени в член 46, параграфи 4 и 5.

▼BГЛАВА 2

Компютърна база данни

Член 49

Правила относно информацията в компютърната база данни за отглеждани овце и кози

Компетентният орган съхранява посочената в член 109, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429 информация за отглежданите овце и кози в компютърна база данни в съответствие със следните правила:

а) 

за животновъдните обекти, в които се отглеждат такива животни, трябва да бъде записвана следната информация:

i) 

уникалния регистрационен номер, който му е определен;

ii) 

името и адреса на оператора на животновъдния обект;

б) 

за всяко движение на такива животни към животновъдния обект и от него трябва да бъде записвана следната информация:

i) 

общия брой животни;

ii) 

уникалния регистрационен номер на животновъдните обекти на произхода и на местоназначението им;

iii) 

датата на пристигане;

iv) 

датата на заминаване.ГЛАВА 3

Документ относно движението

Член 50

Документ относно движението за отглеждани овце и кози, предназначени за движение в рамките на същата държава членка

Документът относно движението, предвиден в член 113, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429, за отглеждани овце и кози, които са предназначени за придвижване на територията на една-единствена държава членка, съдържа следната информация:

а) 

индивидуалния идентификационен код на животното или уникалния регистрационен номер на животновъдния обект на раждане на животното, така както е показан чрез идентификационното средство;

б) 

вида на електронното средство за идентификация, посочено в приложение III, букви в)—е), и неговото местоположение, ако на животното е поставено такова;

в) 

информацията, предвидена в член 49, буква а), подточка i) и член 49, буква б), подточки i), ii) и iv);

г) 

уникалния регистрационен номер на превозвача;

д) 

регистрационния номер на транспортното средство.

Член 51

Дерогация от определени изисквания по член 50 за документа относно движението за отглеждани овце и кози, предназначени за събиране на територията на дадена държава членка

Компетентният орган може да предостави дерогация от изискванията по член 50, буква а) за операторите на животновъдни обекти, от които отглеждани овце и кози предстои да се придвижват към животновъден обект, където е предвидено да бъдат събирани, при спазване на следните условия:

а) 

операторите не трябва да превозват отглежданите овце и кози в едни и същи транспортни средства като животните от други животновъдни обекти, освен ако партидите с посочените животни се държат физически отделени една от друга в транспортното средство;

б) 

при предоставяне на разрешение от страна на компетентния орган операторите на животновъдните обекти, в които животните предстои да се събират, записват индивидуалния идентификационен код на всяко животно, посочен в член 50, буква а), от името на оператора на животновъдния обект, от който са получени овцете и козите, като тези записи се съхраняват от последния;

в) 

компетентният орган трябва да предостави достъп до компютърната база данни, посочена в член 49, на операторите на животновъдните обекти, където предстои да се извършват операции по събиране за овце и кози;

г) 

операторите на животновъдните обекти, където животните предстои да се събират, трябва да имат въведени процедури, с които да се гарантира записването на информацията, посочена в буква б), в базата данни, посочена в член 49.ДЯЛ III

ПРОСЛЕДИМОСТ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ СВИНЕГЛАВА 1

Идентификационни средства и методи за идентификация

Член 52

Задължения на операторите, отглеждащи свине, във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на отглеждани свине и с поставянето и използването на тези средства

1.  

Операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, гарантират, че всяка свиня е идентифицирана посредством следните идентификационни средства:

а) 

класическа ушна марка, посочена в приложение III, буква а), или електронна ушна марка, посочена в приложение III, буква в), която е поставена на ухото на животното и на която е обозначен ясно, четливо и незаличимо уникалният регистрационен номер на

i) 

животновъдния обект на раждане на животното;

или

ii) 

последния животновъден обект от веригата на доставките, посочена в член 53, когато тези животни се придвижват към животновъден обект извън посочената верига на доставките;

или

б) 

татуировка, посочена в приложение III, буква ж), поставена на дадено животно, чрез която по незаличим начин е показан уникалният регистрационен номер на

i) 

животновъдния обект на раждане на животното;

или

ii) 

последния животновъден обект от веригата на доставките, посочена в член 53, когато тези животни се придвижват към животновъден обект извън посочената верига на доставките.

2.  

Операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, гарантират, че:

а) 

идентификационните средства се поставят на свинете в:

i) 

животновъдния обект на раждане;

или

ii) 

последния животновъден обект от веригата на доставките, посочена в член 53, когато тези животни се придвижват към животновъден обект извън посочената верига на доставките;

б) 

идентификационните средства не се отстраняват, променят или заменят без разрешението на компетентния орган.

3.  
Операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, могат да заменят идентификационните средства, посочени в параграф 1 от настоящия член, с електронно средство за идентификация, одобрено от компетентния орган на държавата членка, в която се отглеждат свинете, в съответствие с освобождаванията от задълженията, предвидени в член 54, параграф 1.

Член 53

Дерогации от изискванията на член 52 във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на отглеждани свине от веригата на доставките

Чрез дерогация от член 52 компетентният орган може да разреши на операторите на животновъдни обекти от веригата на доставките да направят дерогация от задължението за идентифициране на свинете, когато тези животни са предназначени за придвижване в рамките на веригата на доставките на територията на държавата членка на компетентния орган, при условие че с практическото прилагане на мерките за проследимост в посочената държава членка се гарантира пълната проследимост на посочените животни.

Член 54

Освобождавания от задълженията, предоставени от компетентния орган на операторите на обособени специализирани животновъдни обекти и на оператори за идентифициране на свине, отглеждани с културни, развлекателни или научни цели

1.  
Компетентният орган може да освободи операторите на обособени специализирани животновъдни обекти и операторите, отглеждащи свине с културни, развлекателни или научни цели, от изискванията за идентификация на свинете, предвидени в член 52, параграф 1.
2.  
Когато предоставя освобождавания от задълженията съгласно предвиденото в параграф 1 от настоящия член, компетентният орган се уверява, че е разрешил използването на инжектируем транспондер, посочен в приложение III, буква д), за идентифицирането на свинете по параграф 1 от настоящия член, и че такива разрешени идентификационни средства отговарят на изискванията на член 55, параграф 1.
3.  
Компетентният орган установява процедури за подаване на заявления от операторите, когато те искат такова освобождаване от задължения по параграф 1 от настоящия член.

Член 55

Задължения на държавите членки във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на отглеждани свине и с поставянето и използването на тези средства

1.  

Държавите членки гарантират, че идентификационните средства, посочени в приложение III, букви а), в), д) и ж), отговарят на следните изисквания:

а) 

чрез тях се показва:

i) 

уникалният регистрационен номер на животновъдния обект на раждане на животното;

или

ii) 

при животни, които предстои да се придвижват от животновъдния обект от дадена верига на доставките, посочена в член 53, до друг животновъден обект извън тази верига на доставките — уникалният регистрационен номер на последния животновъден обект от дадена верига на доставките;

б) 

те са одобрени от компетентния орган на държавата членка, в която се отглеждат свинете.

2.  

Държавите членки установяват процедури за подаване на заявление от страна на:

а) 

производителите — за одобрение на идентификационните средства за свине, отглеждани на тяхната територия;

б) 

операторите — за идентификационните средства за свине, които да бъдат зачислени към техния животновъден обект.

3.  
Държавите членки установяват и предоставят на разположение на обществеността списъка на животновъдните обекти от веригата на доставките, посочена в член 53, на тяхната територия.ГЛАВА 2

Компютърна база данни

Член 56

Правила относно информацията в компютърната база данни за отглеждани свине

Компетентният орган съхранява посочената в член 109, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/429 информация за отглежданите свине в компютърна база данни в съответствие със следните правила:

а) 

за животновъдните обекти, в които се отглеждат такива животни, трябва да бъде записвана следната информация:

i) 

уникалния регистрационен номер, който му е определен;

ii) 

името и адреса на оператора на животновъдния обект;

б) 

за всяко движение на такива животни към животновъдния обект и от него трябва да бъде записвана следната информация:

i) 

общия брой животни;

ii) 

уникалния регистрационен номер на животновъдните обекти на произхода и на местоназначението им;

iii) 

датата на пристигане;

iv) 

датата на заминаване.ГЛАВА 3

Документ относно движението

Член 57

Документите относно движението за отглеждани свине, предназначени за придвижване в рамките на територията на тяхната държава членка

Документите относно движението, предвидени в член 115, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429, за отглеждани свине, предназначени за придвижване на територията на една-единствена държава членка, съдържат следната информация:

а) 

информацията, която трябва да бъде съхранявана в компютърната база данни, както е посочено в член 56, буква а), подточка i) и член 56, буква б), подточки i), ii) и iv);

б) 

уникалния регистрационен номер на превозвача;

в) 

регистрационния номер на транспортното средство.ДЯЛ IV

ПРОСЛЕДИМОСТ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИГЛАВА 1

Идентификационни средства и методи за идентификация

Член 58

Задължения на операторите, отглеждащи еднокопитни животни, във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на тези животни и с поставянето и използването на тези средства

1.  

Операторите, отглеждащи еднокопитни животни, гарантират, че всяко животно е идентифицирано индивидуално посредством следните идентификационни средства:

а) 

инжектируем транспондер, посочен в приложение III, буква д);

б) 

уникален доживотен идентификационен документ.

2.  

Операторите, отглеждащи еднокопитни животни, гарантират, че:

а) 

еднокопитните животни са идентифицирани в сроковете, предвидени в член 12, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262;

б) 

идентификационните средства, посочени в параграф 1, не се отстраняват, променят или заменят без разрешението на компетентния орган за животновъдния обект, в които тези животни се отглеждат обичайно.

3.  
Операторите, отглеждащи еднокопитни животни, а в случай че те не са собственици на животните — като действат от името на собственика на животното и с негово съгласие, подават до компетентния орган за животновъдния обект, в който животните се отглеждат обичайно, заявление за издаване на уникален доживотен идентификационен документ, посочен в член 65 или 66, и предоставят на този компетентен орган информацията, необходима за попълването на посочения идентификационен документ, и записите в базата данни, посочена в член 64.

Член 59

Задължения на държавите членки във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на отглеждани еднокопитни животни и с поставянето и използването на тези средства

1.  

Държавите членки могат да разрешат замяната на инжектируемия транспондер, посочен в член 58, параграф 1, буква а), с:

а) 

единична класическа ушна марка, посочена в приложение III, буква а), поставена на еднокопитни животни, отглеждани за производство на месо, при условие че тези животни са били родени в съответната държава членка или са били внесени в нея, без да са имали физическо средство за идентификация преди въвеждането им в Съюза;

б) 

алтернативен метод, разрешен от компетентния орган в съответствие с член 62, с който се установява недвусмислена връзка между еднокопитното животно и уникалния доживотен идентификационен документ, посочен в член 58, параграф 1, буква б).

2.  

Държавите членки гарантират, че идентификационните средства, посочени в член 58, параграф 1, буква а) и в параграф 1, буква а) от настоящия член, отговарят на следните изисквания:

а) 

чрез тях се показва идентификационният код на животното;

б) 

те са одобрени от компетентния орган на държавата членка, в която са идентифицирани еднокопитните животни в съответствие с член 58, параграф 2, буква а).

3.  

Държавите членки:

а) 

установяват процедури за подаване на заявления от страна на производителите за одобрение на идентификационните средства за отглеждани еднокопитни животни, идентифицирани на тяхната територия;

б) 

определят срокове за подаване на заявленията за издаване на идентификационния документ, предвиден в член 58, параграф 1, буква б).

Член 60

Дерогации от изискването за идентификация на отглеждани еднокопитни животни, които живеят в полудиви условия

1.  

Чрез дерогация от разпоредбите на член 58, параграф 2, буква а) държавите членки могат да посочат популации на отглеждани еднокопитни животни, които живеят в полудиви условия в някои области от територията им и за които се изисква идентификация в съответствие с член 58, параграф 1 само когато те:

а) 

са изведени от съответните популации, с изключение на прехвърлянето им под официален контрол от една конкретна популация в друга;

или

б) 

са хванати в плен с цел да се използват като домашни животни.

2.  
Преди да се възползват от дерогацията, предвидена в параграф 1, държавите членки уведомяват Комисията за популациите от еднокопитни животни и за областите, в които тези животни живеят в полудиви условия.
3.  
Чрез дерогация от разпоредбите на член 58, параграф 1 държавите членки могат да разрешат поставянето на инжектируем транспондер, посочен в приложение III, буква д), повече от 12 месеца преди издаването на идентификационен документ в съответствие с параграф 1 от настоящия член, при условие че идентификационният код на животното, показан на инжектируемия транспондер, е записан от оператора в момента на имплантиране на инжектируемия транспондер и е предаден на компетентния орган.

Член 61

Дерогации от изискването за идентификация на отглеждани еднокопитни животни, които се придвижват до кланица или се придружават от временен идентификационен документ

▼C1

1.  

Чрез дерогация от разпоредбите на член 58, параграф 1 компетентният орган може да разреши използването на опростен метод за идентификация на еднокопитни животни, които са предназначени за придвижване до кланица и за които не е издаден уникален доживотен идентификационен документ в съответствие с член 110, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429, при условие че:

▼B

а) 

еднокопитните животни са на възраст под 12 месеца;

б) 

е налице непрекъсната линия на проследимост на животните от животновъдния обект на раждане до кланицата, разположена в същата държава членка.

Еднокопитните животни трябва да бъдат транспортирани директно до кланицата, като по време на това транспортиране те трябва да са идентифицирани индивидуално чрез инжектируем транспондер, класическа или електронна ушна марка или класическа или електронна маркираща лента за надкопитната става, посочени съответно в приложение III, букви а), б), в), д) или е).

▼C1

2.  
Чрез дерогация от разпоредбите на член 58, параграф 1, буква б), по искане на оператора, отглеждащ еднокопитното животно, компетентният орган може да издаде временен идентификационен документ за периода, през който идентификационният документ, издаден в съответствие с член 110, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429 или с член 67 или 68 от настоящия регламент, е предаден на този компетентен орган с цел да бъдат актуализирани идентификационните данни в посочения документ.

▼B

Член 62

Разрешаване на алтернативни методи за идентификация на отглежданите еднокопитни животни

1.  
Държавите членки могат да разрешат използването на подходящи алтернативни методи за идентификация на отглеждани еднокопитни животни, в т.ч. записването на маркировките, които осигуряват недвусмислена връзка между еднокопитното животно и уникалния доживотен идентификационен документ и показват, че е извършена идентификация на еднокопитното животно.
2.  

Държавите членки, които разрешават използването на алтернативни методи за идентификация, както е предвидено в параграф 1, гарантират, че:

а) 

алтернативните методи за идентификация се използват само по изключение за идентификацията на еднокопитни животни, вписани в специални родословни книги или се използват за специални цели, или за еднокопитни животни, които не могат да бъдат идентифицирани чрез инжектируем транспондер по медицински съображения или от съображения за хуманно отношение към животните;

б) 

всеки разрешен алтернативен метод за идентификация или всяка комбинация от тези методи осигурява най-малко същите гаранции като осигурените с инжектируемия транспондер;

в) 

форматът на информацията относно алтернативния метод за идентификация, поставен на дадено еднокопитно животно, трябва да бъде подходящ за въвеждане в позволяваща търсене база данни.

Член 63

Задължение на операторите, използващи алтернативните методи за идентификация

1.  
Операторите, които използват разрешен алтернативен метод за идентификация, както е предвидено в член 62, параграф 1, предоставят на компетентния орган, а при необходимост — и на останалите оператори — средствата за достъп до тази информация за идентификацията или поемат тежестта, свързана с проверката на самоличността на еднокопитното животно от страна на тези органи или оператори.
2.  
Когато алтернативните методи за идентификация се основават на характеристиките на еднокопитното животно, които може да се променят с течение на времето, операторът предоставя необходимата информация на компетентния орган, за да може последният да актуализира идентификационния документ, посочен в член 62, и базата данни, посочена в член 64.
3.  
Развъдните сдружения и международните асоциации или организации, които работят с коне за състезания или надбягвания, могат да изискват еднокопитните животни, които са идентифицирани чрез използване на алтернативен метод за идентификация, предвиден в член 62, да бъдат идентифицирани чрез имплантиране на инжектируем транспондер за целите на вписването или регистрирането на чистопородни разплодни еднокопитни животни в родословни книги или регистрацията на коне за състезания или надбягвания.ГЛАВА 2

Компютърна база данни

Член 64

Правила относно информацията в компютърната база данни за отглеждани еднокопитни животни

Компетентният орган съхранява посочената в член 109, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/429 информация за отглежданите еднокопитни животни в компютърна база данни в съответствие със следните правила:

а) 

за животновъдния обект, в който тези еднокопитни животни се отглеждат обичайно, трябва да бъдат записани:

i) 

уникалният регистрационен номер, който му е определен;

ii) 

името и адресът на оператора на животновъдния обект;

б) 

за всяко еднокопитно животно, отглеждано обичайно в животновъдния обект, трябва да бъдат записани:

i) 

уникалният код;

ii) 

когато е наличен — идентификационният код на животното, показан чрез физическо идентификационно средство;

iii) 

когато инжектираният транспондер не е бил одобрен от компетентния орган на държавата членка, в която е идентифицирано еднокопитното животно в съответствие с член 58, параграф 2 — четящата система на този инжектиран транспондер;

iv) 

всякаква информация за нови идентификационни документи, дубликати на идентификационни документи или идентификационни документи, заместващи оригинала, които са издадени за животното;

v) 

видът на животното;

vi) 

полът на животното с възможност за въвеждане на датата на кастриране;

vii) 

датата и държавата на раждане, така както са декларирани от оператора, отглеждащ еднокопитното животно;

viii) 

датата на естествената смърт в животновъдния обект или на загубата, декларирана от оператора, който отглежда еднокопитното животно, или датата на клане на животното;

ix) 

името и адресът на издалия идентификационния документ компетентен орган или на издаващия го орган, на който е възложена тази задача;

x) 

датата на издаване на идентификационния документ.

в) 

за всяко еднокопитно животно, отглеждано в животновъдния обект за период над 30 дни, се записва уникалният код, с изключение на следните случаи:

i) 

за еднокопитни животни, участващи в състезания, надбягвания, изложби, тренировки и теглене за период, не по-дълъг от 90 дни;

ii) 

за мъжки еднокопитни животни за разплод, отглеждани през случния сезон;

iii) 

за женски еднокопитни животни за разплод, отглеждани за период, не по-дълъг от 90 дни.ГЛАВА 3

Идентификационен документ

Член 65

Уникален доживотен идентификационен документ за отглеждани еднокопитни животни

1.  

Уникалният доживотен идентификационен документ съдържа най-малко следната информация:

а) 

идентификационния код на животното, показан чрез инжектируемия транспондер или ушната марка;

б) 

уникалния код, определен за целия живот на животното, в който са кодирани:

i) 

компютърната база данни, в която компетентният орган или издаващият орган за записали информацията, необходима за издаването на първия уникален доживотен идентификационен документ, посочен в член 58, параграф 1, буква б), и при необходимост — уникален доживотен идентификационен документ, заместващ оригинала, посочен в член 69, параграф 2, буква б);

ii) 

цифровия идентификационен код на отделното еднокопитно животно в тази база данни;

в) 

вида на животното;

г) 

пола на животното с възможност за въвеждане на датата на кастриране;

д) 

датата и държавата на раждане, така както са декларирани от оператора, отглеждащ еднокопитното животно;

е) 

името и адреса на издаващия документа компетентен орган или на издаващия го орган, на който е възложена тази задача;

ж) 

датата на издаване на уникалния доживотен идентификационен документ;

з) 

когато е приложимо — информация относно замяната на физическото идентификационно средство и идентификационния код на животното, показан чрез замененото физическо идентификационно средство;

и) 

когато е приложимо —

i) 

валидационния знак, който е издаден и включен в уникалния доживотен идентификационен документ от компетентния орган или от органа, на когото е делегирана тази дейност, за срок, не по-дълъг от 4 години, с който знак се удостоверява, че животното е с обичайно местопребиваване в животновъден обект, признат от компетентния орган за животновъден обект с нисък риск за здравето поради чести посещения за проверка на здравословното състояние на животните, допълнителни проверки за самоличност и здравни изследвания, както и поради факта, че в животновъдния обект не се извършва естествен разплод освен в помещения, които са предназначени за целта и са отделени, като има възможност за подновяване на срока на валидност на издадения валидационен знак;

или

ii) 

лиценза, който е издаден и включен в уникален доживотен идентификационен документ за срок, не по-дълъг от 4 години, за участие в конни състезания — от страна на националната федерация, която е член на Международната федерация по конен спорт (Fédération Equestre Internationale), или за участие в надбягвания — от компетентния орган по надбягванията, с който се удостоверява, че се извършват най-малко две посещения от ветеринарен лекар годишно, в т.ч. необходимите за извършване на редовна ваксинация против инфлуенца по конете и на прегледи, изисквани при движение към други държави членки или към трети държави, като има възможност за подновяване на срока на валидност на издадения лиценз.

2.  

В допълнение към информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, уникалните доживотни идентификационни документи за регистрирани еднокопитни животни и за еднокопитни животни, идентифицирани в съответствие с член 62, съдържат най-малко следната информация:

а) 

графично и словесно описание на животното, като се включва възможност за актуализиране на тази информация;

б) 

когато е приложимо — подробна информация за алтернативните методи за идентификация;

в) 

когато е приложимо — информация за породата в съответствие с приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1940;

г) 

когато е приложимо — информация, необходима за използването на уникалния доживотен идентификационен документ за спортни цели съобразно изискванията на съответните организации, работещи с коне за състезания или надбягвания, в т.ч. информация относно изследванията и ваксинациите против болести от списъка или болести, които не са включени в него, съгласно изискванията за участие в състезания и надбягвания, и за получаването на лиценза, посочен в параграф 1, буква и), подточка ii).

Член 66

Задължения на операторите, отглеждащи еднокопитни животни, във връзка с уникалния доживотен идентификационен документ

1.  
Операторите, отглеждащи еднокопитни животни, гарантират, че по всяко време тези животни се придружават от своя уникален доживотен идентификационен документ.
2.  

Чрез дерогация от параграф 1 от операторите не се изисква да гарантират, че отглежданите еднокопитни животни се придружават от своя уникален доживотен идентификационен документ, когато тези животни:

а) 

се намират в конюшнята или на паша и идентификационният документ може незабавно да се представи от оператора, отглеждащ еднокопитното животно, или оператора на животновъдния обект, в който се отглежда животното;

б) 

са временно яздени, впрегнати, управлявани на въже зад коня или водени на въже:

i) 

в околностите на животновъдния обект, в който се отглежда животното в дадена държава членка;

или

ii) 

при сезонното придвижване на животните към регистрирани летни пасища и от тях, при условие че уникалните доживотни идентификационни документи могат да бъдат представени в животновъдния обект на заминаване;

в) 

са неотбити еднокопитни животни, които придружават своята майка или приемна кърмеща кобила;

г) 

участват в тренировка или тест за конно състезание, надбягване или мероприятие, което изисква временно да напуснат животновъдния обект, където се провежда тренировката, състезанието или мероприятието;

д) 

са придвижвани или транспортирани в извънредна ситуация, свързана със самите животни или с животновъдния обект, в който се отглеждат.

3.  
Операторите, отглеждащи еднокопитни животни, не могат да ги придвижват до кланицата, придружени от временния документ, посочен в член 61, параграф 2.
4.  
Операторите, отглеждащи еднокопитни животни, връщат уникалния доживотен идентификационен документ на издалия го компетентен орган или на издаващия го орган, на който е делегирана тази задача, декодиран от уникалния код след смъртта или загубата на еднокопитното животно.

Член 67

Задължения на компетентния орган във връзка с издаването на дубликати на уникални доживотни идентификационни документи и на уникални доживотни идентификационни документи, заместващи оригинала

1.  

По искане на оператора компетентният орган или издаващият орган, на който е възложена задачата, издава дубликат на уникален доживотен идентификационен документ, когато може да се установи самоличността на отглежданите еднокопитни животни и операторът

а) 

е декларирал загубата на уникалния доживотен идентификационен документ, издаден на животното;

или

б) 

не е идентифицирал животното в сроковете, предвидени в член 58, параграф 2, буква а).

2.  

По искане на оператора или по своя инициатива компетентният орган издава уникален доживотен идентификационен документ, заместващ оригинала, когато самоличността на животното не може да бъде установена и операторът

а) 

е декларирал загубата на уникалния доживотен идентификационен документ, издаден на животното;

или

б) 

не е спазил изискванията за идентификация на член 58, параграф 2, буква б).

Член 68

Задължения на компетентния орган във връзка с издаването на нови уникални доживотни идентификационни документи за регистрирани еднокопитни животни

Когато дадено идентифицирано еднокопитно животно стане регистрирано еднокопитно животно и издаденият му уникален доживотен идентификационен документ не може да бъде адаптиран, за да изпълни изискванията на член 65, параграф 2, по искане на оператора, отглеждащ еднокопитното животно, компетентният орган или издаващият орган, на който е възложена тази задача, издава нов уникален доживотен идентификационен документ, с който да замени предишния и който съдържа информацията, изисквана в съответствие с член 65, параграфи 1 и 2.

Член 69

Задължения на компетентния орган във връзка с дубликатите на идентификационни документи, идентификационните документи, заместващи оригинала, и новите идентификационни документи

1.  
Компетентният орган или издаващият орган, на който е възложена тази задача, въвежда информацията относно издаването на дубликат на идентификационен документ или на идентификационен документ, заместващ оригинала, в съответствие с член 67, или относно издаването на нов идентификационен документ в съответствие с член 68 в компютърната база данни, посочена в член 64.
2.  

Компетентният орган или издаващият орган, на когото е възложена тази задача, въвежда

а) 

в дубликата на уникалния доживотен идентификационен документ и в новия уникален доживотен идентификационен документ уникалния код, определен на животното в съответствие с член 65, параграф 1, буква б) при издаването на първия уникален доживотен идентификационен документ;

или

б) 

в уникалния доживотен идентификационен документ, заместващ оригинала, уникалния код, определен на животното при издаването на този документ.ДЯЛ V

ПРОСЛЕДИМОСТ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ КУЧЕТА, КОТКИ И ПОРОВЕ, КАМИЛОВИ И ЕЛЕНОВИ, ПТИЦИТЕ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛЕН, И СУХОЗЕМНИТЕ ЖИВОТНИ В ПЪТУВАЩИ ЦИРКОВЕ И СУХОЗЕМНИТЕ ЖИВОТНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С ЖИВОТНИГЛАВА 1

Проследимост на отглежданите кучета, котки и поровеРаздел 1

Идентификационни средства

Член 70

Задължения на операторите, отглеждащи кучета, котки и порове, във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на тези животни и с поставянето и използването на тези средства

Операторите, отглеждащи кучета, котки и порове, гарантират, че:

а) 

когато се придвижват към друга държава членка, посочените животни са идентифицирани индивидуално чрез инжектируем транспондер, посочен в приложение III, буква д);

б) 

инжектируемият транспондер, предназначен за имплантиране в животното, е одобрен от компетентния орган;

в) 

когато имплантираният инжектируем транспондер не е бил одобрен от компетентния орган, те предоставят на компетентния орган, а при необходимост — и на останалите оператори — четящото устройство, което дава възможност за проверка по всяко време на индивидуалната идентификация на животното.Раздел 2

Идентификационен документ

Член 71

Идентификационен документ за отглеждани кучета, котки и порове

Операторите, отглеждащи кучета, котки и порове, гарантират, че при придвижването към друга държава членка всяко едно от тези животни се придружава от идентификационен документ, посочен в член 6, буква г) от Регламент (ЕС) № 576/2013, който е надлежно попълнен и издаден в съответствие с член 22 от посочения регламент.Раздел 3

Проследимост на домашните любимци

Член 72

Изисквания за проследимост на домашните любимци при придвижването им с различна от нетърговска цел

Операторите гарантират, че домашните любимци, които се придвижват към друга държава членка с различна от нетърговска цел, отговарят на правилата, определени в членове 70 и 71.ГЛАВА 2

Проследимост на отглежданите Камилови и Еленови

Член 73

Задължения на операторите, отглеждащи Камилови и Еленови, във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на тези животни и с поставянето и използването на тези средства

1.  

Операторите, отглеждащи Камилови и Еленови, гарантират, че тези животни са идентифицирани индивидуално чрез:

а) 

класическа ушна марка, посочена в приложение III, буква а), на която е обозначен ясно, четливо и незаличимо идентификационният код на животното;

или

б) 

инжектируем транспондер, посочен в приложение III, буква д), с който се показва четливо и незаличимо идентификационният код на животното;

2.  

Операторите, отглеждащи Камилови и Еленови, гарантират, че тези животни са идентифицирани индивидуално посредством едно от следните идентификационни средства:

а) 

класическа ушна марка, посочена в приложение III, буква а), на която е обозначен ясно, четливо и незаличимо идентификационният код на животното;

или

б) 

инжектируем транспондер, посочен в приложение III, буква д), с който се показва четливо и незаличимо идентификационният код на животното;

или

в) 

татуировка, посочена в приложение III, буква ж), поставена на дадено животно, чрез която по незаличим начин е показан идентификационният код на животното.

3.  

Операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат Камили и Еленови, гарантират, че:

а) 

идентификационните средства се поставят на тези животни в животновъдния обект на раждане;

б) 

идентификационните средства не се отстраняват, променят или заменят без разрешението на компетентния орган;

в) 

когато имплантираният инжектируем транспондер не е бил одобрен от компетентния орган, те предоставят на компетентния орган, а при необходимост — и на останалите оператори — четящото устройство, което дава възможност за проверка по всяко време на индивидуалната идентификация на животното.

Член 74

Освобождавания от задълженията за операторите, отглеждащи северни елени

Чрез освобождаване от задълженията по член 73, параграф 2 операторите, отглеждащи северни елени, гарантират, че всяко едно от тези животни, отглеждани в техните животновъдни обекти, е идентифицирано чрез алтернативен метод, разрешен от компетентния орган на държавата членка.

Член 75

Задължения на държавите членки във връзка с идентификационните средства за отглеждани Камилови и Еленови

1.  

Държавите членки гарантират, че идентификационните средства, посочени в приложение III, букви а), д) и ж), отговарят на следните изисквания:

а) 

чрез тях се показва идентификационният код на животното;

б) 

те са одобрени от компетентния орган на държавата членка, в която се отглеждат Камиловите и Еленовите.

2.  

Държавите членки установяват процедури за следното:

а) 

подаване на заявления от страна на производителите за одобрение на идентификационните средства за Камилови и Еленови, отглеждани на тяхната територия;

б) 

подаване на заявления от страна на операторите, отглеждащи Камилови и Еленови, за идентификационните средства, които да бъдат зачислени към техния животновъден обект.ГЛАВА 3

Проследимост на птиците, отглеждани в плен

Член 76

Задължения на операторите, отглеждащи psittacidae (същински папагали), във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на тези животни и с поставянето и използването на тези средства

1.  

Операторите, отглеждащи psittacidae (същински папагали), гарантират, че когато тези животни се придвижват към друга държава членка, те са идентифицирани индивидуално посредством едно от следните идентификационни средства:

а) 

идентификационен пръстен, посочен в приложение III, буква з) и поставен най-малко на единия крак на животното, на който е обозначен ясно, четливо и незаличимо идентификационният код на животното;

или

б) 

инжектируем транспондер, посочен в приложение III, буква д), с който се показва четливо и незаличимо идентификационният код на животното;

или

в) 

татуировка, посочена в приложение III, буква ж), поставена на дадено животно, чрез която по ясен и незаличим начин е показан идентификационният код на животното.

2.  

Операторите, отглеждащи psittacidae:

а) 

гарантират, че идентификационното средство, посочено в параграф 1, буква б), е одобрено от компетентния орган;

б) 

когато идентификационното средство, посочено в параграф 1, буква б), не е било одобрено от компетентния орган, предоставят на компетентния орган, а при необходимост — и на останалите оператори — четящото устройство, което дава възможност за проверка по всяко време на индивидуалната идентификация на животното.ГЛАВА 4

Проследимост на отглеждани сухоземни животни в пътуващи циркове и на отглеждани сухоземни животни, участващи в представления с животниРаздел 1

Документи относно движението и идентификационни документи за отглеждани сухоземни животни в пътуващи циркове и за отглеждани сухоземни животни, участващи в представления с животни

Член 77

Задължения на компетентния орган във връзка с документите относно движението на отглеждани сухоземни животни в пътуващи циркове и на отглеждани сухоземни животни, участващи в представления с животни

1.  
Компетентният орган издава документ относно движението съгласно предвиденото в член 117, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429 за всички отглеждани сухоземни животни в пътуващи циркове или участващи в представления с животни, които са предназначени за придвижване до друга държава членка, с изключение на лагоморфни, гризачи, медоносни и земни пчели.
2.  

Компетентният орган гарантира, че документът относно движението, посочен в параграф 1, съдържа най-малко следната информация:

а) 

търговското наименование на пътуващия цирк или представлението с животни;

б) 

уникалния регистрационен номер на пътуващия цирк или на представлението с животни, определен от компетентния орган;

в) 

името и адреса на оператора на пътуващия цирк или на представлението с животни;

г) 

животинските видове и количеството;

д) 

за всяко животно, за което операторът на пътуващия цирк или на представлението с животни не носи отговорност — името и адреса на оператора, отговарящ за животното, или на собственика на домашния любимец;

е) 

идентификационният код на животното, показан чрез идентификационните средства, предвидени в членове 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 и 76;

ж) 

вида на електронното средство за идентификация и неговото местоположение, ако на животното е поставено такова съгласно посоченото в буква е);

з) 

идентификационната маркировка, идентификационното средство и неговото местоположение, ако е приложимо, за други животни освен предвидените в буква е), поставени от оператора;

и) 

датата на придвижване на всяко животно към пътуващия цирк или представлението с животни и от него;

й) 

име, адрес и подпис на официалния ветеринарен лекар, издал идентификационния документ;

к) 

датата на издаване на документа относно движението.

Член 78

Задължения на компетентния орган във връзка с идентификационния документ за отглеждани сухоземни животни в пътуващи циркове и за отглеждани сухоземни животни, участващи в представления с животни

1.  
Компетентният орган издава идентификационен документ съгласно предвиденото в член 117, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429 за всяко отглеждано сухоземно животно в пътуващи циркове или участващо в представления с животни, които са предназначени за придвижване до друга държава членка, с изключение на еднокопитни животни, птици, кучета, котки и порове, лагоморфни и гризачи.
2.  

Компетентният орган гарантира, че идентификационният документ, посочен в параграф 1, съдържа следната информация:

а) 

име, адрес и координати за връзка на оператора, отговарящ за животното;

б) 

вид, пол, цвят и всякакви забележими или отличителни белези или особености на животното;

в) 

идентификационният код на животното, идентифицирано чрез идентификационните средства, предвидени в членове 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 и 76;

г) 

вида на електронното средство за идентификация и неговото местоположение, ако на животното е поставено такова, посочено в буква в);

д) 

идентификационната маркировка, идентификационното средство и неговото местоположение, ако е приложимо, за други животни освен предвидените в буква в), поставени от оператора;

е) 

данни за ваксинацията на животното, ако е приложимо;

ж) 

данни за леченията на животното, ако е приложимо;

з) 

данни от диагностичните изследвания;

и) 

името и адреса на компетентния орган, издал идентификационния документ;

й) 

датата на издаване на идентификационния документ.

Член 79

Задължения на компетентния орган във връзка с идентификационния документ за отглеждани птици в пътуващи циркове и участващи в представления с животни

1.  
Компетентният орган издава идентификационен документ съгласно предвиденото в член 117, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429 за група отглеждани птици в пътуващи циркове или участващи в представления с животни, които са предназначени за придвижване до друга държава членка.
2.  

Компетентният орган гарантира, че идентификационният документ, посочен в параграф 1, съдържа следната информация:

а) 

име, адрес и координати за връзка на оператора, отговарящ за птиците;

б) 

вида на птиците;

в) 

идентификационният код, идентификационното средство и неговото местоположение, ако е поставено на птиците;

г) 

данни за ваксинацията на птиците, ако е приложимо;

д) 

данни за леченията на птиците, ако е приложимо;

е) 

данни от диагностичните изследвания;

ж) 

име и адрес на компетентния орган, издал идентификационния документ;

з) 

датата на издаване на идентификационния документ.ДЯЛ VI

ПРОСЛЕДИМОСТ НА ЯЙЦАТА ЗА ЛЮПЕНЕ

Член 80

Задължения на операторите във връзка с проследимостта на яйцата за люпене

Операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици, и операторите на люпилни гарантират, че всяко яйце за люпене е маркирано с уникалния номер на одобрението на животновъдния обект на произход на яйцата за люпене.ДЯЛ VII

ПРОСЛЕДИМОСТ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В СЪЮЗА

Член 81

Задължения на операторите във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на отглеждани говеда, овце, кози, свине, Еленови или Камилови след въвеждането им в Съюза

1.  
В случай че идентификационните средства са били поставени на отглеждани говеда, овце, кози, свине, Еленови или Камилови в трети държави или територии, след въвеждането им в Съюза и когато животните остават в него, операторите на животновъдните обекти на първо пристигане на тези животни гарантират, че животните са идентифицирани чрез идентификационните средства, предвидени в членове 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 и 74, според случая.
2.  
При отглеждани говеда, овце, кози, свине, Еленови или Камилови, които са с произход от държави членки и са идентифицирани в съответствие с правилата на Съюза, след въвеждането им в Съюза от трети държави или територии и когато животните остават в него, операторите на животновъдния обект на първо пристигане на тези животни гарантират, че животните са идентифицирани чрез идентификационните средства, предвидени в членове 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 и 74, според случая.
3.  
Операторите не прилагат правилата, посочени в параграфи 1 и 2, за отглеждани говеда, овце, кози, свине, Еленови или Камилови, предназначени за придвижване до кланица, която се намира в държава членка, при условие че животните бъдат заклани в срок от 5 дни след въвеждането им в Съюза.

Член 82

Задължения на държавите членки във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на отглеждани говеда, овце, кози, свине, Еленови или Камилови след въвеждането им в Съюза

Държавите членки установяват процедури за операторите на животновъдни обекти, в които се отглеждат животните, посочени в член 81, параграф 2, за подаване на искания за идентификационните средства, които да бъдат зачислени към техния животновъден обект.

Член 83

Задължения на операторите във връзка с идентификационните средства и с методите за идентификация на отглеждани еднокопитни животни след въвеждането им в Съюза

Операторите, отглеждащи еднокопитни животни, гарантират, че след въвеждането на еднокопитните животни в Съюза и когато животните остават в него, те са идентифицирани в съответствие с член 58 след датата на приключване на дейностите във връзка с митническия режим, определен в член 5, точка 16, буква а) от Регламент (ЕС) № 952/2013.ЧАСТ IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 84

Отмяна

Следните актове се отменят, считано от 21 април 2021 г.:

— 
Регламент (ЕО) № 509/1999;
— 
Регламент (ЕО) № 2680/1999;
— 
Решение 2000/678/ЕО;
— 
Решение 2001/672/ЕО;
— 
Регламент (ЕО) № 911/2004;
— 
Решение 2004/764/ЕО;
— 
Регламент (ЕО) № 644/2005;
— 
Регламент (ЕО) № 1739/2005;
— 
Решение 2006/28/ЕО;
— 
Решение 2006/968/ЕО;
— 
Решение 2009/712/ЕО;
— 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262.

Препратките към отменените актове се тълкуват като препратки към настоящия регламент.

Член 85

Преходни мерки, свързани с отмяната на Регламент (ЕО) № 1739/2005

Без да се засягат разпоредбите на член 84 от настоящия регламент, член 5 и член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1739/2005 във връзка с регистъра на животните и паспортите на животните и приложения I, III и IV към посочения регламент продължават да се прилагат до дата, която предстои да бъде определена от Комисията в акт за изпълнение по член 120, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429.

Член 86

Преходни мерки, свързани с отмяната на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262

Без да се засягат разпоредбите на член 84 от настоящия регламент:

а) 

предвидените в член 12, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 срокове за идентификация на еднокопитни животни, родени в Съюза, продължават да се прилагат до дата, която предстои да бъде определена от Комисията в акт за изпълнение по член 120, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429;

б) 

предвидените в член 37 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 правила относно еднокопитните животни, предназначени за клане с цел консумация от човека, и документирането на лечението, продължават да се прилагат до дата, която предстои да бъде определена от Комисията в делегиран акт по член 109, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/6;

в) 

предвидените в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 правила относно формàта и съдържанието на идентификационните документи, издадени за еднокопитни животни, родени в Съюза, продължават да се прилагат до дата, която предстои да бъде определена от Комисията в акт за изпълнение по член 120, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429.

Член 87

Преходни мерки във връзка с идентификацията на отглеждани сухоземни животни

1.  
Членове 1—10 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, Регламент (ЕО) № 21/2004 и Директива 2008/71/ЕО, както и актовете, приети на основание на посочените актове, продължават да се прилагат до 21 април 2021 г.
2.  
Отглежданите говеда, овце, кози и свине, които са идентифицирани преди 21 април 2021 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000, Регламент (ЕО) № 21/2004 и Директива 2008/71/ЕО, както и с актовете, приети на основание на посочените актове, се считат за идентифицирани в съответствие с настоящия регламент.
3.  
Отглежданите еднокопитни животни, които са идентифицирани преди 21 април 2021 г. в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262, се считат за идентифицирани в съответствие с настоящия регламент.
4.  
Отглежданите Камилови и Еленови, които са идентифицирани преди 21 април 2021 г. в съответствие с приложимото национално право, се считат за идентифицирани в съответствие с настоящия регламент.
5.  
Отглежданите psittacidae (същински папагали), които са идентифицирани преди 21 април 2021 г. в съответствие с Директива 92/65/ЕИО, се считат за идентифицирани в съответствие с настоящия регламент.

Член 88

Преходни мерки във връзка с информацията в регистрите, поддържани от компетентните органи

Държавите членки гарантират, че информацията по членове 18—21 от настоящия регламент за посочените в член 279, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429 съществуващи животновъдни обекти и оператори за всеки животновъден обект и оператор се включва в поддържаните от компетентните органи съответни регистри до 21 април 2021 г.

Член 89

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 21 април 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧАСТ II, ДЯЛ I, ГЛАВИ 2, 3 И 4, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОДОБРЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ

ЧАСТ 1

Изисквания по член 5 за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за операции по събиране на копитни животни

1. Изискванията по член 5 във връзка с изолацията и мерките за биологична сигурност на животновъдните обекти за операции по събиране на копитни животни са следните:

а) 

трябва да са налице подходящи съоръжения за изолация на копитните животни;

б) 

във всеки един момент в животновъдния обект трябва да се настаняват само копитни животни от една и съща категория, от един и същ животински вид и с еднакъв здравен статус;

в) 

трябва да е въведена подходяща система, с която да се осигурява събирането на отпадни води;

г) 

местата, където се отглеждат копитните животни, и всички коридори, както и материалите и оборудването, които влизат в контакт с тях, трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани след извеждането на всяка партида копитни животни и при необходимост — преди въвеждането на нова партида копитни животни, в съответствие с установените оперативни процедури;

д) 

необходимо е да бъдат осигурени подходящи санитарни паузи след операциите по почистване и дезинфекция и преди пристигането на нова партида копитни животни в съоръженията, където се отглеждат копитните животни.

2. Изискванията по член 5 във връзка със съоръженията и оборудването на животновъдните обекти за операции по събиране на копитни животни са следните:

а) 

трябва да са налице подходящи съоръжения и оборудване за натоварване и разтоварване на копитни животни;

б) 

трябва да е налице подходящ подслон за животните, отговарящ на съответните стандарти и конструиран по такъв начин, че да бъдат избегнати контактите с добитък отвън и преките контакти с изолаторите и да може лесно да се извършват проверки и съответното необходимо лечение;

в) 

трябва да е налице подходящо място за съхранение на постелъчен материал, груби фуражи, торова постеля и оборски тор;

г) 

местата, където тези животни се отглеждат, и коридорите, подовете, стените, рампите и всички други материали или оборудване, които влизат в контакт с тях, трябва да може лесно да се почистват и дезинфекцират;

д) 

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства, използвани за копитните животни.

3. Изискванията по член 5 във връзка с персонала на животновъдните обекти за операции по събиране на копитни животни са следните:

а) 

той трябва да притежава подходящи умения и знания и да е получил специално обучение или да е придобил равностоен на него практически опит в следните области:

i) 

работа с копитните животни, отглеждани в животновъдния обект, и при необходимост, полагане на подходящи грижи за тези животни;

ii) 

методите за дезинфекция и хигиенизация, необходими за предотвратяване на разпространението на заразни болести.

4. Изискванията по член 5 във връзка с надзора от страна на компетентния орган на животновъдните обекти за операции по събиране на копитни животни са следните:

а) 

операторът трябва да предостави на официалния ветеринарен лекар възможност да ползва служебно помещение за:

i) 

извършването на надзор на операциите по събиране на копитни животни;

ii) 

извършването на проверка на животновъдния обект за спазване на изискванията, определени в точки 1, 2 и 3;

iii) 

ветеринарното сертифициране на копитни животни;

б) 

операторът трябва да гарантира, че при поискване от страна на официалния ветеринарен лекар му се оказва съдействие при извършването на задачите по надзора, посочени в точка 4, буква а), подточка i).

Част 2

Изисквания по член 6 за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти за операции по събиране на домашни птици

1. Изискванията по член 6 във връзка с изолацията и другите мерки за биологична сигурност на животновъдните обекти за операции по събиране на домашни птици са следните:

а) 

трябва да са налице подходящи съоръжения за изолация на домашните птици;

б) 

във всеки един момент в животновъдния обект трябва да се настаняват само домашни птици от една и съща категория, от един и същ животински вид и с еднакъв здравен статус;

в) 

трябва да е въведена подходяща система, с която да се осигурява събирането на отпадни води;

г) 

местата, където се отглеждат домашни птици, и всички коридори, както и материалите и оборудването, които влизат в контакт с тях, трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани след извеждането на всяка партида домашни птици и при необходимост — преди въвеждането на нова партида домашни птици, в съответствие с установените оперативни процедури;

д) 

необходимо е да бъдат осигурени подходящи санитарни паузи след операциите по почистване и дезинфекция и преди пристигането на нова партида домашни птици в съоръженията, където се отглеждат домашните птици;

е) 

посетителите трябва да носят защитно облекло, а персоналът — подходящо работно облекло в съответствие с правилата за хигиена, изготвени от оператора.

2. Изискванията по член 6 във връзка със съоръженията и оборудването на животновъдните обекти за операции по събиране на домашни птици са следните:

а) 

в животновъдния обект трябва да се настаняват само домашни птици;

б) 

трябва да е налице подходящо място за съхранение на постелъчен материал, фуражи, торова постеля и оборски тор;

в) 

домашните птици не трябва да влизат в контакт с гризачи и с птици, които идват от места извън животновъдния обект;

г) 

местата, където тези животни се отглеждат, и коридорите, подовете, стените, рампите и всички други материали или оборудване, които влизат в контакт с тях, трябва да може лесно да се почистват и дезинфекцират;

д) 

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства, използвани за домашните птици;

е) 

животновъдният обект трябва да бъде с добри хигиенни условия и да позволява извършването на наблюдение на здравето.

3. Изискванията по член 6 във връзка с персонала на животновъдните обекти за операции по събиране на домашни птици са следните:

а) 

той притежава подходящи умения и знания и е получил специално обучение или е придобил равностоен на него практически опит в следните области:

i) 

работата с домашните птици, отглеждани в животновъдния обект, и при необходимост, полагането на подходящи грижи за тях;

ii) 

методите за дезинфекция и хигиенизация, необходими за предотвратяване на разпространението на заразни болести.

4. Изискванията по член 6 във връзка с надзора от страна на компетентния орган на животновъдните обекти за операции по събиране на домашни птици са следните:

а) 

операторът трябва да предостави на официалния ветеринарен лекар възможност да ползва служебно помещение за:

i) 

извършването на надзор на операциите по събиране на домашни птици;

ii) 

извършването на проверка на животновъдния обект за спазване на изискванията, определени в точки 1, 2 и 3;

iii) 

ветеринарното сертифициране на домашни птици;

б) 

операторът трябва да гарантира, че при поискване от страна на официалния ветеринарен лекар му се оказва съдействие при извършването на задачите по надзора, посочени в точка 4, буква а), подточка i).

Част 3

Изисквания по член 7 за предоставяне на одобрение на люпилни

1. Изискванията по член 7 във връзка с мерките за биологична сигурност на люпилните са следните:

а) 

яйцата за люпене от домашни птици трябва да идват от одобрени животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици за разплод, или от други одобрени люпилни за домашни птици;

б) 

яйцата трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани между момента на пристигането им в люпилнята и инкубационния процес или в момента на изпращането им, освен когато те са били предварително дезинфекцирани в животновъдния обект на произход;

в) 

трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани:

i) 

инкубаторите и оборудването — след излюпване;

ii) 

опаковъчните материали — след всяка употреба, освен когато те са за еднократна употреба; в последния случай те се унищожават след първата употреба;

г) 

трябва да е въведена подходяща система, с която да се осигурява събирането на отпадни води;

д) 

на посетителите се предоставя защитно облекло;

е) 

на персонала трябва да бъдат предоставени подходящо работно облекло и кодексът за поведение с правилата за хигиена.

2. Изискванията по член 7 във връзка с надзора на люпилните са следните:

а) 

операторът трябва да изпълни програма за микробиологичен контрол на качеството в съответствие с приложение II, част 1;

б) 

операторът на люпилнята трябва да гарантира, че са постигнати договорености с оператора на животновъдния обект, в който се отглеждат домашните птици и от който произхождат яйцата за люпене, относно вземането на проби в люпилнята с цел изследване за болестотворните агенти, изброени в програмата за надзор на болести, посочена в приложение II, част 2, с цел да бъде изпълнена тази програма.

3. Изискванията по член 7 във връзка със съоръженията и оборудването на люпилните са следните:

а) 

люпилните трябва да бъдат физически и оперативно отделени от съоръженията, в които се отглеждат домашни или други птици;

б) 

изброените по-долу функционални единици и оборудване трябва да бъдат разделени едни от други:

i) 

съхраняване и сортиране на яйцата;

ii) 

дезинфекция на яйцата;

iii) 

предварителна инкубация;

iv) 

инкубация с цел излюпване;

v) 

сексиране и ваксинация на еднодневни пилета;

vi) 

опаковане на яйца за люпене и на еднодневни пилета за изпращане;

в) 

еднодневните пилета или яйцата за люпене, които се намират в люпилнята, не трябва да влизат в контакт с гризачи и с птици извън люпилнята;

г) 

експлоатацията трябва да се извършва въз основа на еднопосочен цикъл за яйцата за люпене, подвижното оборудване и персонала;

д) 

трябва да са налице подходяща естествена светлина или изкуствено осветление и системи за регулиране на въздушния поток и на температурата;

е) 

подовете, стените и всички други материали или оборудване в люпилнята трябва да може лесно да се почистват и дезинфекцират;

ж) 

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства, използвани за еднодневните пилета и яйцата за люпене.

4. Изискванията по член 7 във връзка с персонала, който влиза в контакт с яйцата за люпене и с еднодневните пилета, са следните:

а) 

персоналът трябва да притежава подходящи умения и знания и да е получил специално обучение или да е придобил равностоен на него практически опит във връзка с методите за дезинфекция и хигиенизация, необходими за предотвратяване на разпространението на заразни болести.

5. Изискванията по член 7 във връзка с надзора от страна на компетентния орган на люпилните са следните:

а) 

операторът трябва да предостави на официалния ветеринарен лекар възможност да ползва служебно помещение за:

i) 

извършването на проверка на люпилнята за спазване на изискванията, определени в точки 1—4;

ii) 

ветеринарното сертифициране на яйца за люпене и на еднодневни пилета;

б) 

операторът трябва да гарантира, че при поискване от страна на официалния ветеринарен лекар му се оказва съдействие при извършването на задачите по надзора, посочени в точка 5, буква а), подточка i).

Част 4

Изисквания по член 8 за предоставяне на одобрение на животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици

1. Изискванията по член 8 във връзка с мерките за биологична сигурност на животновъдните обекти, в които се отглеждат домашни птици, са следните:

а) 

яйцата за люпене трябва:

i) 

да се събират редовно, поне всеки ден и възможно най-скоро след снасянето;

ii) 

да бъдат почистени и дезинфекцирани възможно най-скоро, освен в случаите, когато дезинфекцията се извършва в люпилня в същата държава членка;

iii) 

да бъдат поставени в нов или в почистен и дезинфекциран опаковъчен материал;

б) 

ако в даден животновъден обект се настаняват едновременно домашни птици от видове от разредите Galliformes и Anseriformes, те трябва да бъдат ясно разделени едни от други;

в) 

необходимо е да бъдат осигурени подходящи санитарни паузи след операциите по почистване и дезинфекция и преди пристигането на ново стадо домашни птици в съоръженията, където се отглеждат домашните птици;

г) 

посетителите трябва да носят защитно облекло, а персоналът — подходящо работно облекло, като те трябва да спазват правилата за хигиена, изготвени от оператора;

д) 

трябва да е въведена подходяща система, с която да се осигурява събирането на отпадни води.

2. Изискванията по член 8 във връзка с надзора на животновъдните обекти, в които се отглеждат домашни птици, са следните:

а) 

операторът трябва да прилага и да се придържа към програма за надзор на болести, посочена в приложение II, част 2;

б) 

операторът на животновъдния обект трябва да гарантира, че са постигнати договорености с оператора на люпилнята, за която са предназначени яйцата за люпене, относно вземането на проби в люпилнята с цел изследване за болестотворните агенти, изброени в програмата за надзор на болести, посочена в приложение II, част 2, с цел да бъде изпълнена тази програма.

3. Изискванията по член 8 във връзка със съоръженията и оборудването на животновъдните обекти, в които се отглеждат домашни птици, са следните:

а) 

местоположението и разпределението трябва да са съвместими с вида на извършваните производствени дейности;

б) 

в животновъдния обект трябва да се настаняват само домашни птици:

i) 

от самия животновъден обект;

или

ii) 

от други одобрени животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици;

или

iii) 

от одобрени люпилни за домашни птици;

или

iv) 

които са въведени в Съюза от трети държави и територии, от които въвеждането им е разрешено;

в) 

трябва да се предотврати влизането в контакт на домашните птици с гризачи и птици, които идват отвън;

г) 

съоръженията трябва да осигуряват добри хигиенни условия и да позволяват извършването на наблюдение на здравето;

д) 

подовете, стените и всички други материали или оборудване в животновъдния обект трябва да може лесно да се почистват и дезинфекцират

е) 

животновъдният обект трябва да разполага с оборудване, което е съвместимо с вида на извършваните производствени дейности и е на разположение за почистване и дезинфекция на съоръженията, оборудването и транспортните средства на най-подходящото място за целта в животновъдния обект.

Част 5

Изисквания съответно по членове 10 и 11 за предоставяне на одобрение на събирателни центрове за кучета, котки и порове и на приюти за такива животни

1. Изискванията по член 10 във връзка с изолацията и другите мерки за биологична сигурност на събирателните центрове за кучета, котки и порове са следните:

а) 

в тях се допускат само кучета, котки и порове, които идват от регистрирани животновъдни обекти, в които се отглеждат такива животни;

б) 

трябва да са налице подходящи съоръжения за изолация на кучетата, котките и поровете;

в) 

необходимо е да бъдат осигурени подходящи санитарни паузи след операциите по почистване и дезинфекция и преди пристигането на нова партида кучета, котки и порове в съоръженията, където се отглеждат тези животни;

г) 

трябва да е въведена подходяща система, с която да се осигурява събирането на отпадни води.

2. Изискванията по член 11 във връзка с изолацията и мерките за биологична сигурност на приютите за кучета, котки и порове, са следните:

а) 

трябва да са налице подходящи съоръжения за изолация на кучетата, котките и поровете;

б) 

местата, където се отглеждат кучетата, котките и поровете, и всички коридори, както и материалите и оборудването, които влизат в контакт с тях, трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани след извеждането на всяка партида такива животни и при необходимост — преди въвеждането на нова партида такива животни, в съответствие с установените оперативни процедури;

в) 

необходимо е да бъдат осигурени подходящи санитарни паузи след операциите по почистване и дезинфекция и преди пристигането на нова партида кучета, котки и порове в съоръженията, където се отглеждат тези животни;

г) 

трябва да е въведена подходяща система, с която да се осигурява събирането на отпадни води.

3. Изискванията съответно по членове 10 и 11 във връзка със съоръженията и оборудването на събирателните центрове за кучета, котки и порове и на приютите за такива животни, са следните:

а) 

трябва да е налице подходящ подслон за тези животни, отговарящ на съответните стандарти и конструиран по такъв начин, че да бъдат избегнати контактите с животни извън него, да липсват преки контакти с изолаторите и да може лесно да се извършват проверки и съответното необходимо лечение;

б) 

местата, където тези животни се отглеждат, и коридорите, подовете, стените и всички други материали или оборудване, които влизат в контакт с тях, трябва да може лесно да се почистват и дезинфекцират;

в) 

трябва да са налице подходящи места за съхранение съответно на постелъчен материал, торови постели, оборски тор и храни за домашни любимци;

г) 

трябва да е налице подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на съоръженията, инструментите и транспортните средства.

Част 6

Изисквания по член 12 за предоставяне на одобрение на контролни пунктове

1. Изискванията по член 12 във връзка с изолацията и другите мерки за биологична сигурност на контролните пунктове са следните:

а) 

контролните пунктове трябва да бъдат разположени, проектирани, конструирани и експлоатирани по начин, при който се осигурява достатъчна степен на биологична сигурност, така че да се предотврати разпространението на болести от списъка или на нововъзникващи болести към други животновъдни обекти и между последователни пратки с животни, които минават през тези пунктове;

б) 

контролните пунктове трябва да бъдат конструирани, оборудвани и експлоатирани по начин, с който се гарантира лесното извършване на процедурите по почистване и дезинфекция; на мястото трябва да бъде осигурена възможност за измиване на транспортните средства;

в) 

контролните пунктове трябва да разполагат с подходящи съоръжения за самостоятелно изолиране на животни, за които има съмнение, че са заразени с болест по животните;

г) 

необходимо е да бъдат осигурени подходящи санитарни паузи между две последователни пратки с животни и ако е целесъобразно, те да бъдат адаптирани в зависимост от това дали животните идват от подобен регион, зона или компартмент със същия здравен статус; по-специално в контролните пунктове не трябва да има никакви животни в продължение на най-малко 24 часа след максимум 6-дневна употреба и след като операциите по почистване и дезинфекция са приключили, и преди пристигането на нова пратка с животни;

д) 

преди да приемат животни, операторите на контролните пунктове трябва:

i) 

да са започнали операциите по почистване и дезинфекция в срок от 24 часа след заминаването на всички животни, които преди това са държани там;

ii) 

да гарантират, че в контролните пунктове няма да влизат никакви животни до приключването на операциите по почистване и дезинфекция, които официалният ветеринарен лекар е определил като задоволителни.

2. Изискванията по член 12 във връзка със съоръженията и оборудването на контролните пунктове са следните:

а) 

те трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани преди и след всяко използване, като се спазват инструкциите на официалния ветеринарен лекар;

б) 

оборудването, което влиза в контакт с намиращите се в контролните пунктове животни, е предназначено изключително за въпросните пунктове, освен ако не е било подложено на процедура по почистване и дезинфекция, след като е било в контакт с животните или с техните изпражнения или урина; по-специално операторът на контролния пункт трябва да осигури чисто оборудване и защитно облекло, които трябва да се пазят изключително за ползване от всички лица, които влизат в контролния пункт, и трябва да предостави на разположение подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на посочените вещи;

в) 

когато дадена пратка с животни напуска дадено заграждение, торовите постели трябва да бъдат отстранени и след операциите по почистване и дезинфекция те трябва да бъдат заменени с пресен постелъчен материал;

г) 

грубите фуражи, торовата постеля, изпражненията и урината не се събират от помещенията, освен когато те са били третирани по съответния начин, за да се избегне разпространението на болести по животните;

д) 

те трябва да разполагат с подходящи съоръжения за задържане, проверка и преглед на животните, когато това е необходимо;

е) 

трябва да е налице подходящо място за съхранение на постелъчен материал, груби и други фуражи, торова постеля и оборски тор;

ж) 

трябва да е въведена подходяща система, с която да се осигурява събирането на отпадни води.

Част 7

Изисквания по член 13 за предоставяне на одобрение на изолирани от заобикалящата среда производствени животновъдни обекти за земни пчели

1. Изискванията по член 13 във връзка с мерките за биологична сигурност и за надзор на изолираните от заобикалящата среда производствени животновъдни обекти за земни пчели са следните:

а) 

операторът трябва да гарантира, провери и документира посредством вътрешни проверки, че въвеждането в животновъдния обект на малък кошерен бръмбар е предотвратено, а наличието му в животновъдния обект може да бъде установено.

2. Изискванията по член 13 във връзка със съоръженията и оборудването на изолираните от заобикалящата среда производствени животновъдни обекти за земни пчели са следните:

▼C2

а) 

производството на земни пчели трябва да бъде изолирано от свързаните с него дейности на животновъдния обект и трябва да се извършва в съоръжения, които са обезопасени срещу летящи насекоми;

▼B

б) 

земните пчели трябва да се държат изолирани в това съоръжение по време на целия производствен цикъл;

в) 

съхранението и боравенето с цветен прашец в съоръженията трябва да бъдат изолирани от земните пчели през цялото производство на земни пчели до храненето им с него.

Част 8

Изисквания по член 14 за предоставяне на одобрение на обекти за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати

1. Изискванията по член 14 във връзка с карантината, изолацията и другите мерки за биологична сигурност на обектите за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати, са следните:

а) 

всяка единица от обекта за карантина трябва:

i) 

да бъде разположена на безопасно разстояние от околните животновъдни обекти или места, където се отглеждат животни, за да се избегне предаването на заразни болести по животните между животните, пребиваващи в животновъдния обект, и онези, които са поставени под карантина;

ii) 

да обяви начало на изисквания карантинен период, когато и последното животно от партидата е въведено в обекта за карантина;

iii) 

да бъде освободена от животни, почистена и дезинфекцирана след края на карантинния период за последната партида, след което в нея да не се допускат животни за период от най-малко седем дни, преди в обекта за карантина да бъде настанена партида животни, които са били въведени в Съюза от трети държави и територии;

б) 

когато дадена пратка с животни напуска дадено заграждение, торовите постели трябва да бъдат отстранени и след приключването на операциите по почистване и дезинфекция те трябва да бъдат заменени с пресен постелъчен материал;

в) 

грубите фуражи, торовата постеля, изпражненията и урината не се събират от помещенията, освен когато те са били третирани по съответния начин, за да се избегне разпространението на болести по животните;

г) 

трябва да бъдат взети предпазни мерки за предотвратяване на кръстосаното замърсяване между входящи и изходящи пратки с животни;

д) 

животните, които са освободени от обекта за карантина, трябва да отговарят на изискванията на Съюза по отношение на движението на отглеждани сухоземни животни между държавите членки.

2. Изискванията по член 14 във връзка с мерките за надзор и контрол на обектите за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати, са следните:

а) 

планът за надзор на болести трябва да включва подходящ контрол на животните по отношение на от гледна точка на зоонозите и да бъде изпълнен и актуализиран в съответствие с броя и видовете на животните, които се намират в животновъдния обект, и с епидемиологичната обстановка във и около животновъдния обект във връзка с болестите от списъка и с нововъзникващите болести;

б) 

животните, за които съществува съмнение, че са инфектирани или заразени с болестотворни агенти на болести от списъка или на нововъзникващи болести, трябва да бъдат подложени на клинични, лабораторни или постмортални изследвания;

в) 

ако е целесъобразно, възприемчивите животни трябва да бъдат ваксинирани срещу заразни болести по животните и лекувани от такива болести;

г) 

по нареждане на компетентния орган за ранното откриване на евентуална болест трябва да се използват индикаторни животни.

3. Изискванията по член 14 във връзка със съоръженията и оборудването на обектите за карантина за отглеждани сухоземни животни, различни от примати, са следните:

а) 

животновъдните обекти трябва да бъдат ясно разграничени, а достъпът на животни и хора до съоръженията за животни трябва да бъде контролиран;

б) 

персоналът, отговарящ за извършването на ветеринарните проверки, трябва да разполага с достатъчно големи помещения, включително съблекални, душове и тоалетни;

в) 

трябва да са налице подходящи средства за улавяне, задържане, при необходимост — обуздаване и изолиране на животните;

г) 

трябва да са налице подходящо оборудване и съоръжения за почистване и дезинфекция;

д) 

частта от животновъдния обект, в която се отглеждат животните, трябва:

i) 

по нареждане на компетентния орган с цел да се предотвратят конкретни рискове за здравето на животните — да бъде обезопасена срещу насекоми и с филтър HEPA на входа и изхода на въздухопроводите, да има вътрешен контрол на векторите, да бъде с достъп през двойна врата и за нея да са въведени оперативни процедури;

ii) 

при птици, отглеждани в плен — да бъде обезопасена срещу птици, мухи и паразити;

iii) 

да има възможност да бъде запечатана, така че да може да се извърши фумигация;

iv) 

да отговаря на съответните стандарти и да е конструирана по такъв начин, че да бъдат избегнати контактите с животни извън нея и да може лесно да се извършват всякакви необходими лечения;

v) 

да е конструирана по такъв начин, че подовете, стените и всички други материали или оборудване да може лесно да се почистват и дезинфекцират.

Част 9

Изисквания по член 16 за предоставяне на одобрение на обособени специализирани животновъдни обекти за отглеждани сухоземни животни

1. Изискванията по член 16 във връзка с карантината, изолацията и мерките за биологична сигурност на обособените специализирани животновъдни обекти за отглеждани сухоземни животни са следните:

а) 

в тези обекти могат да се допускат само отглеждани сухоземни животни, които са преминали период на карантина, съответстващ на болестите от значение за съответния животински вид, и които идват от животновъден обект, различен от обособен специализиран животновъден обект;

б) 

в тези обекти могат да се допускат само примати, отговарящи на правила, които са толкова стриктни, колкото посочените в член 6.12.4 от Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), издание от 2018 г.;

в) 

когато е необходимо, трябва да са налице подходящи съоръжения за поставяне под карантина на отглежданите сухоземни животни, въведени от други животновъдни обекти.

2. Изискванията по член 16 във връзка с мерките за надзор и контрол на обособените специализирани животновъдни обекти за отглеждани сухоземни животни са следните:

а) 

планът за надзор на болести трябва да включва подходящ контрол на отглежданите сухоземни животни по отношение на зоонозите и трябва да бъде изпълнен и актуализиран в съответствие с броя и видовете на отглежданите сухоземни животни, които се намират в животновъдния обект, и с епидемиологичната обстановка във и около животновъдния обект във връзка с болестите от списъка и с нововъзникващите болести;

б) 

отглежданите сухоземни животни, за които съществува съмнение, че са инфектирани или заразени с болестотворни агенти на болести от списъка или на нововъзникващи болести, трябва да бъдат подложени на клинични, лабораторни или постмортални изследвания;

в) 

ако е целесъобразно, възприемчивите отглеждани сухоземни животни трябва да бъдат ваксинирани срещу заразни болести и лекувани от такива болести.

3. Изискванията по член 16 във връзка със съоръженията и оборудването на обособените специализирани животновъдни обекти за отглеждани сухоземни животни са следните:

а) 

животновъдните обекти трябва да бъдат ясно разграничени, а достъпът на животни и хора до съоръженията за животни трябва да бъде контролиран;

б) 

налице са подходящи средства за улавяне, задържане, при необходимост — обуздаване и изолиране на животните;

в) 

местата за настаняване на животните отговарят на съответните стандарти и са конструирани по такъв начин, че

i) 

да бъдат избегнати контактите с животни извън тях и да може лесно да се извършват проверки и всякакви необходими лечения;

ii) 

подовете, стените и всички други материали или оборудване да може лесно да се почистват и дезинфекцират.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОГРАМА ЗА МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ЛЮПИЛНИТЕ И ПРОГРАМИ ЗА НАДЗОР НА БОЛЕСТИ В ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ, В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ДОМАШНИ ПТИЦИ, И В ЛЮПИЛНИТЕ

ЧАСТ 1

Програма за микробиологичен контрол в люпилните съгласно посоченото в член 7

Програмата за микробиологичен контрол за целите на хигиенния контрол включва следното:

а) 

трябва да бъдат събрани проби от околната среда и да им бъде направено бактериологично изследване;

б) 

проби трябва да бъдат вземани поне веднъж на всеки шест седмици, като всяко вземане на проби трябва да включва 60 проби.

ЧАСТ 2

Програми за надзор на болести в люпилните съгласно посоченото в член 7 и в животновъдните обекти, в които се отглеждат домашни птици, съгласно посоченото в член 8

1. Цел на програмите за надзор на болести

Да се докаже, че стадата, отглеждани в одобрени животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици, са свободни от болестотворните агенти, посочени в точки 2 и 3.

Програмите за надзор на болести включват най-малко болестотворните агенти и отглежданите видове от списъка, посочени в точка 2.

2. Надзор на болести за серотипове на Salmonella, които са от значение за здравето на животните

2.1. 

Установяване на инфекция с агентите:

а) 

Salmonella Pullorum: включва Salmonella enterica подвид enterica серотип Gallinarum биовар Pullorum;

б) 

Salmonella Gallinarum: включва Salmonella enterica подвид enterica серотип Gallinarum биовар Gallinarum;

в) 

Salmonella arizonae: включва Salmonella enterica подвид arizonae серогрупа K (O18) arizonae.

2.2. 

Целеви видове домашни птици:

а) 

за Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

б) 

за Salmonella arizonae: Meleagris gallopavo.

2.3. 

Прегледи:

Всяко стадо трябва да премине клиничен преглед през всеки период на снасяне или на производство в най-подходящия момент, когато може да бъде установена съответната болест.

2.4. 

Матрица за вземане на пробите:

а) 

трябва да бъдат взети проби от всяко стадо в животновъдния обект, в който се отглеждат домашни птици, според случая:

i) 

за серологични изследвания: кръв;

ii) 

за бактериологични изследвания:

— 
тъкани, взети след смъртта на птицата, и по-специално от черен дроб, слезка, яйчници, яйцепровод и илеоцекална връзка;
— 
проби от околната среда;
— 
тампонни проби от клоаката на живи птици, и по-специално от онези, които изглеждат болни или са определени като силно серопозитивни;
б) 

проби за бактериологични изследвания, които трябва да бъдат взети в люпилнята:

i) 

неизлюпени птичи зародиши;

ii) 

пилета второ качество;

iii) 

мекониум от пилета;

▼C2

iv) 

пух или прах от люпилните шкафове и от стените на люпилнята.

▼B

2.5. 

Рамка на пробовземането и честота на вземане на проби

а) 

в животновъдния обект, в който се отглеждат домашни птици:

i) 

проби за Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum:Животински вид

Време за вземане на пробите

Брой птици, от които да бъдат взети проби/брой проби от околната среда

Домашни птици за разплод

Домашни птици за отглеждане

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix и Anas spp.

В момента на снасяне

По време на отглеждането — поне веднъж годишно

60

ii) 

вземане на проби за Salmonella arizonae:Животински вид

Време за вземане на пробите

Брой птици, от които да бъдат взети проби/брой проби от околната среда

Домашни птици за разплод

Домашни птици за отглеждане

Meleagris gallopavo

В момента на снасяне

По време на отглеждането — поне веднъж годишно

60

iii) 

компетентният орган може да адаптира броя на птиците, от които да бъдат взети проби в съответствие с предвиденото в подточки i) и ii), в зависимост от известната болестност в резултат на инфекцията в конкретната засегната държава членка и заболеваемостта от нея в животновъдния обект в миналото. При всички случаи винаги трябва да се взема статистически представителен брой проби за серологично/бактериологично изследване за откриване на инфекции;

б) 

в люпилнята се вземат и се изследват проби най-малко веднъж на всеки 6 седмици. Това изследване включва най-малко следното:

▼C2

i) 

една сборна проба от пух и мекониум от пилета от всеки люпилен шкаф;

▼B

и

ii) 

проба от:

▼C2

— 
или 10 пилета второ качество и 10 неизлюпени птичи зародиша от всяко стадо на произход, което се намира в даден люпилен шкаф в деня на вземане на пробите;

или

— 
20 пилета второ качество от всяко стадо на произход, което се намира в даден люпилен шкаф в деня на вземане на пробите.

▼B

2.6. 

Обработка на пробите и методи на изследване:

а) 

взетите проби трябва да бъдат подложени на:

i) 

серологично изследване ( 1 );

ii) 

бактериологично изследване — като алтернатива или в допълнение на серологичното изследване, посочено в подточка i); проби за бактериологично изследване обаче не трябва да се вземат от домашни птици или яйца, които са били третирани с антимикробни лекарствени продукти през последните две — три седмици преди изследването;

б) 

взетите проби се обработват, както следва:

i) 

за проби от фекалии/мекониум и за чревни проби се използва директно обогатяване в селенит-цистеинов бульон или друга среда, подходяща за проби, в които се очаква наличие на конкурентна флора;

▼C2

ii) 

за проби (като неизлюпени птичи зародиши), при които се очаква конкурентната флора да бъде минимална, може да се използва неселективно предварително обогатяване, последвано от селективно обогатяване в соев бульон на Rappaport-Vassiliadis (RVS) или в бульон тетратионат-новобиоцин на Müller-Kauffmann (MKTTn);

▼B

iii) 

директна посявка на асептично събрани тъкани върху минимално селективен агар, като например агар на Макконки;

iv) 

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum се развиват трудно в модифицираната полутвърда среда Rappaport-Vassiliadis (MSRV), която се използва за наблюдение на зоонозни Salmonella spp. в Съюза, но тази среда е подходяща за Salmonella arizonae;

v) 

техниките за откриване трябва да позволяват разграничаването на серологичните отговори на инфекция със Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum от серологичните отговори, които се дължат на използването на ваксина срещу Salmonella Enteritidis, в случаите, когато тази ваксина е била използвана ( 2 ). Поради това тази ваксина не трябва да се използва при планирано серологично наблюдение. Ако е използвана ваксина, трябва да се приложи бактериологично изследване, като използваният метод за потвърждаване обаче трябва да позволява разграничаването на живите ваксинни щамове от местните щамове.

2.7. 

Резултати:

Счита се, че дадено стадо показва положителен резултат, когато след положителните резултати от изследването, извършено в съответствие с точки 2.3—2.6, при второ изследване от подходящ вид бъде потвърдена инфекцията с болестотворните агенти

3. Надзор на болести за Mycoplasma spp., които са от значение за домашните птици:

3.1. 

Установяване на инфекция със следните агенти:

а) 

Mycoplasma gallisepticum;

б) 

Mycoplasma meleagridis.

3.2. 

Целеви животински видове:

а) 

Mycoplasma gallisepticum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo;

б) 

Mycoplasma meleagridis: Meleagris gallopavo.

3.3. 

Прегледи:

Всяко стадо трябва да премине клиничен преглед през всеки период на снасяне или на производство в най-подходящия момент, когато може да бъде установена съответната болест.

3.4. 

Матрица за вземане на пробите:

Проби, които трябва да бъдат взети от всяко стадо в животновъдния обект, в който се отглеждат домашни птици, според случая:

а) 

кръв;

б) 

сперма;

в) 

тампонни проби от трахеята, хоаните или клоаката;

г) 

тъкани, взети след смъртта на птицата, и по-специално от въздушни мехури на еднодневни пилета с лезии;

д) 

специално за откриването на Mycoplasma meleagridis — яйцепровод и пенис от пуйки.

3.5. 

Рамка на пробовземането и честота на вземане на проби

а) 

вземане на проби за Mycoplasma gallisepticum:Животински вид

Време за вземане на пробите

Брой птици, от които да бъдат взети проби

Домашни птици за разплод

Домашни птици за отглеждане

Gallus gallus

на възраст 16 седмици
в момента на снасяне
и на всеки 90 дни след това

По време на отглеждането — на всеки 90 дни

60
60
60

Meleagris gallopavo

на възраст 20 седмици
в момента на снасяне
и на всеки 90 дни след това

По време на отглеждането — на всеки 90 дни

60
60
60
б) 

вземане на проби за Mycoplasma meleagridis:Животински вид

Време за вземане на пробите

Брой птици, от които да бъдат взети проби

Домашни птици за разплод

Домашни птици за отглеждане

Meleagris gallopavo

на възраст 20 седмици
в момента на снасяне
и на всеки 90 дни след това

По време на отглеждането — на всеки 90 дни

60
60
60
в) 

компетентният орган може да адаптира броя на птиците, от които да бъдат взети проби в съответствие с букви а) и б), в зависимост от известната болестност в резултат на инфекцията в конкретната засегната държава членка и заболеваемостта от нея в животновъдния обект в миналото. При всички случаи винаги трябва да се взема статистически представителен брой проби за серологично/бактериологично изследване.

3.6. 

Прегледи, вземане на проби и методи на изследване:

Изследването за наличие на инфекция чрез серологични, бактериологични и молекулярни изследвания трябва да се извършва чрез валидирани методи, признати от компетентния орган.

3.7. 

Резултати:

Счита се, че дадено стадо показва положителен резултат, когато след положителните резултати от изследването, извършено в съответствие с точки 3.3—3.6, при второ изследване от подходящ вид бъде потвърдена инфекцията с болестотворните агенти

ЧАСТ 3

Допълнителна информация относно техниките за диагностика

За по-подробно описание на техниките за диагностика лабораториите, които са определени от компетентния орган за извършване на изследванията, изисквани в части 1 и 2 от настоящото приложение, могат да направят справка с Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), издание от 2018 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ СРЕДСТВА ЗА ОТГЛЕЖДАНИ СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

Идентификационните средства за отглеждани сухоземни животни са следните:

а) 

класическа ушна марка;

б) 

класическа маркираща лента за надкопитната става;

в) 

електронна ушна марка;

г) 

търбушен болус;

д) 

инжектируем транспондер;

е) 

електронна маркираща лента за надкопитната става;

ж) 

татуировка;

з) 

идентификационен пръстен.( 1 ) Понякога при птици от видове, различни от Galliformes, при серологичното изследване се получава неприемливо голям дял фалшиви положителни реакции.

( 2 ) Понастоящем не съществува изследване, което да позволява разграничаване на отговора на инфекция със Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum от ваксината за този серотип.