02019L1995 — BG — 18.08.2020 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1995 НА СЪВЕТА

от 21 ноември 2019 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки

(ОВ L 310, 2.12.2019 г., стp. 1)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/1109 НА СЪВЕТА от 20 юли 2020 година

  L 244

3

29.7.2020
▼B

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1995 НА СЪВЕТА

от 21 ноември 2019 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стокиЧлен 1

Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1) 

В дял V, глава 1, раздел 2 се добавя следният член:

Член 36б

Когато за данъчнозадължено лице се счита, че самото то е получило и доставило стоки в съответствие с член 14а, изпращането или превозът на стоките се отнася към доставката, извършена от това данъчнозадължено лице.“;

2) 

Член 66а се заменя със следното:

Член 66a

Чрез дерогация от членове 63, 64 и 65 данъчното събитие за доставката на стоки от данъчнозадължено лице, за което се счита, че е получило и доставило стоките в съответствие с член 14а, както и за доставката на стоките до това данъчнозадължено лице, възниква и ДДС става изискуем в момента на приемане на плащането.“;

3) 

Вмъква се следният член:

Член 136a

Когато за данъчнозадължено лице се счита, че е получило и доставило стоки в съответствие с член 14а, параграф 2, държавите членки освобождават доставката на тези стоки, по която получател е това данъчнозадължено лице.“;

4) 

В член 169 буква б) се заменя със следното:

„б) 

сделки, освободени в съответствие с член 136а, 138, 142 или 144, членове 146—149, член 151, 152, 153 или 156, член 157, параграф 1, буква б), членове 158—161 или член 164;“;

5) 

В член 204, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

„Държавите членки обаче не могат да прилагат посочената във втора алинея възможност по отношение на данъчнозадължено лице по смисъла на член 358а, точка 1, което е решило да ползва специалния режим за услуги, предоставяни от данъчнозадължени лица, неустановени в рамките на Общността.“;

6) 

В член 272, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б) 

данъчнозадължените лица, които не извършват никоя от сделките, посочени в членове 20, 21, 22, 33, 36, 136а, 138 и 141;“;

7) 

Заглавието на дял XII, глава 6 се заменя със следното:

Специални режими за данъчнозадължени лица, предоставящи услуги на данъчно незадължени лица или извършващи дистанционни продажби на стоки или някои вътрешни доставки на стоки;

8) 

Заглавието на дял ХII, глава 6, раздел 3 се заменя със следното:

Специален режим за вътреобщностните дистанционни продажби на стоки, за доставките на стоки на територията на дадена държава членка, направени чрез електронен интерфейс за улесняване на тези доставки, и за услугите, предоставяни от данъчнозадължени лица, установени в рамките на Общността, но не в държавата членка по потребление“;

9) 

Член 369а се заменя със следното:

„Член 369a

За целите на настоящия раздел и без да се засягат други разпоредби на Общността, се прилагат следните определения:

1) 

„данъчнозадължено лице, неустановено в държавата членка по потребление“ означава данъчнозадължено лице, което е установило своята стопанска дейност в Общността или има постоянен обект там, но не е установило своята стопанска дейност, нито има постоянен обект на територията на държавата членка по потребление;

2) 

„държава членка по идентификация“ означава държавата членка, на чиято територия данъчнозадълженото лице е установило своята стопанска дейност или, ако не е установило своята стопанска дейност в Общността, където има постоянен обект.

Ако данъчнозадълженото лице не е установило стопанската си дейност в Общността, но има повече от един постоянен обект в нея, държавата членка по идентификация е държавата членка на постоянния обект, където данъчнозадълженото лице посочва, че ще ползва този специален режим. Данъчнозадълженото лице е обвързано от това решение през съответната календарна година и двете следващи календарни години.

Когато данъчнозадължено лице не е установило стопанската си дейност в Общността и няма постоянен обект в нея, държавата членка по идентификация е държавата членка, в която започва изпращането или превозът на стоките. Когато има повече от една държава членка, в които започва изпращането или превозът на стоките, данъчнозадълженото лице посочва коя от тези държави членки е държавата членка по идентификация. Данъчнозадълженото лице е обвързано от това решение през съответната календарна година и двете следващи календарни години;

3) 

„държава членка по потребление“ означава едно от следните:

а) 

при доставка на услуги — държавата членка, в която се счита, че е извършена доставката съгласно дял V, глава 3;

б) 

при вътреобщностни дистанционни продажби на стоки — държавата членка, в която завършва изпращането или превозът на стоките до клиента;

в) 

при доставка на стоки от данъчнозадължено лице, улесняващо тази доставка в съответствие с член 14а, параграф 2, ако изпращането или превозът на доставяните стоки започва и завършва в една и съща държава членка — тази държава членка.“;

10) 

Член 369б се заменя със следното:

Член 369б

Държавите членки разрешават на следните данъчнозадължени лица да използват този специален режим:

а) 

данъчнозадължено лице, извършващо вътреобщностни дистанционни продажби на стоки;

б) 

данъчнозадължено лице, улесняващо доставката на стоки в съответствие с член 14а, параграф 2, ако изпращането или превозът на доставяните стоки започва и завършва в една и съща държава членка;

в) 

данъчнозадължено лице, неустановено в държавата членка по потребление, което предоставя услуги на данъчно незадължено лице.

Този специален режим се прилага по отношение на всички тези стоки или услуги, доставяни в Общността от съответното данъчнозадължено лице.“;

11) 

В член 369д буква а) се заменя със следното:

„a) 

при уведомление от негова страна, че вече не извършва доставки на стоки и услуги, обхванати от този специален режим;“;

12) 

Член 369е се заменя със следното:

Член 369е

Данъчнозадълженото лице, което използва този специален режим, подава по електронен път на държавата членка по идентификация справка-декларация за ДДС за всяко календарно тримесечие, независимо от това дали са били извършени доставки на стоки и услуги, обхванати от този специален режим. Справка-декларацията за ДДС се подава до края на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията.“;

13) 

В член 369ж параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.  В справка-декларацията за ДДС се указва идентификационният номер за целите на ДДС, посочен в член 369г, за всяка държава членка по потребление, в която се дължи ДДС, общата стойност без ДДС, приложимите ставки за ДДС, общият размер, съобразно ставката, на съответния ДДС и общият дължим ДДС по отношение на следните доставки, обхванати от този специален режим, извършени през данъчния период:

а) 

вътреобщностните дистанционни продажби на стоки;

б) 

доставките на стоки в съответствие с член 14а, параграф 2, ако изпращането и превозът на тези стоки започва и завършва в една и съща държава членка;

в) 

доставките на услуги.

Справка-декларацията за ДДС включва и изменения, отнасящи се за предходни данъчни периоди, съгласно предвиденото в параграф 4 от настоящия член.

2.  Когато стоките се изпращат или превозват от държави членки, различни от държавата членка по идентификация, справка-декларацията за ДДС включва и общата стойност без ДДС, приложимите ставки за ДДС, общия размер, съобразно ставката, на съответния ДДС и общия дължим ДДС по отношение на следните доставки, обхванати от този специален режим, за всяка държава членка, от която такива стоки се изпращат или превозват:

а) 

вътреобщностните дистанционни продажби на стоки, различни от направените от данъчнозадължено лице в съответствие с член 14а, параграф 2;

б) 

вътреобщностните дистанционни продажби на стоки и доставките на стоки, когато изпращането или превозът на стоките започва и завършва в една и съща държава членка, извършени от данъчнозадължено лице в съответствие с член 14а, параграф 2.

Във връзка с доставките, посочени в буква а), справка-декларацията за ДДС включва и индивидуалния идентификационен номер за целите на ДДС или референтния данъчен номер, определен от всяка държава членка, откъдето тези стоки са изпратени или превозени.

Във връзка с доставките, посочени в буква б), справка-декларацията за ДДС включва и индивидуалния идентификационен номер за целите на ДДС или референтния данъчен номер, определен от всяка държава членка, откъдето тези стоки са изпратени или превозени, ако са налични.

Справка-декларацията за ДДС включва информацията, посочена в настоящия параграф, с разбивка по държави членки по потребление.

3.  Когато данъчнозадълженото лице, предоставящо услуги, обхванати от този специален режим, има един или повече постоянни обекта, различни от тези в държавата членка по идентификация, от които се предоставят услугите, справката-декларация по ДДС включва и общата стойност без ДДС, приложимите ставки за ДДС, общия размер, съобразно ставката, на съответния ДДС и общия размер на дължимия ДДС за тези доставки за всяка държава членка, в която лицето има обект, заедно с индивидуалния идентификационен номер по ДДС или референтния данъчен номер за този обект и с разбивка по държави членки по потребление.“;

14) 

В член 369щб параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Държавите членки изискват посоченият в параграф 1 ДДС да се плаща ежемесечно в срока за плащане, приложим за плащането на вносни мита.“.

Член 2

1.   ►M1  Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 30 юни 2021 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 юли 2021 г. ◄

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.