02019D1956 — BG — 03.08.2020 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2019/1956 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

относно изготвените в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета хармонизирани стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

(ОВ L 306, 27.11.2019 г., стp. 26)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1146 НА КОМИСИЯТА от 31 юли 2020 година

  L 250

121

3.8.2020


Поправено със:

 C1

Поправка, ОВ L 257, 6.8.2020, стp.  39 (2020/1146)
▼B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2019/1956 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

относно изготвените в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета хармонизирани стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежениетоЧлен 1

Данните за хармонизираните стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в някои граници на напрежението, които са изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС и са изброени в приложение I към настоящото решение, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2

Данните за хармонизираните стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в някои граници на напрежението, които са изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС и са изброени в приложение II към настоящото решение, се заличават от Официален вестник на Европейския съюз от датите, посочени в същото приложение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
ПРИЛОЖЕНИЕ INo

Данни за стандарта

1.

EN 60204-1:2018

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания (IEC 60204-1:2016, с промени)S

2.

EN 60335-1:2012

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:2010, с промени)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

▼M1

2а.

EN 60335-1:2012

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019

▼B

3.

EN 60335-2-4:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за центрофуги за пране (IEC 60335-2-4:2008, с промени)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

▼M1

3а.

EN 60335-2-4:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за центрофуги за пране

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019

▼B

4.

EN 60335-2-15:2016

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC 60335-2-15:2012, с промени)

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

5.

EN 60335-2-16:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-16: Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни отпадъци (IEC 60335-2-16:2002, с промени)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

6.

EN 60335-2-28:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-28: Специфични изисквания за шевни машини (IEC 60335-2-28:2002, с промени)

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

7.

EN 60335-2-29:2004

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-29: Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни батерии (IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004)

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

8.

EN 60335-2-55:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-55: Специфични изисквания за електрически уреди за употреба в аквариуми и градински басейни (IEC 60335-2-55:2002)

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

9.

EN 60335-2-59:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-59: Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми (IEC 60335-2-59:2002, с промени)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

10.

EN 60335-2-74:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-74: Специфични изисквания за преносими потопяеми нагреватели (IEC 60335-2-74:2002)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

11.

EN 60335-2-85:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85: Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара (IEC 60335-2-85:2002)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

12.

EN 60335-2-109:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-109: Специфични изисквания за уреди за обработване на вода с UV лъчи (IEC 60335-2-109:2010)

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

13.

EN 60529:1991

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989)

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2 :2013/AC:2019-02

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

14.

EN 60598-2-22:2014

Осветители. Част 2-22: Специфични изисквания. Осветители за аварийно осветление (IEC 60598-2-22:2014)

EN 60598-2-22/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

15.

EN 60715:2017

Размери на комутационни апарати за ниско напрежение. Стандартизирано монтиране върху релси за механична опора на комутационни апарати и апарати за управление и принадлежности (IEC 60715:2017)

16.

EN 60898-1:2019

Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (IEC 60898-1:2015, с промени)

17.

EN 60947-2:2017

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи (IEC 60947-2:2016)

18.

EN 60947-5-1:2017

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC 60947-5-1:2016)

19.

EN 60947-5-5:1997

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-5: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електрическо аварийно устройство за спиране с механично заключване (IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

20.

EN 61008-1:2012

Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно използване (АПЗОТ). Част 1: Общи правила (IEC 61008-1:2010, с промени)

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A12:2017

21.

EN IEC 61010-2-201:2018

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-201: Специфични изисквания за управляващи устройства (IEC 61010-2-201:2017)

22.

EN IEC 61058-1:2018

Превключватели за електрически уреди. Част 1: Общи изисквания (IEC 61058-1:2016)

23.

EN 61643-11:2012

Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част 11: Устройства за защита срещу отскоци на напрежението, свързани към електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Технически изисквания и методи за изпитване (IEC 61643-11:2011, с промени)

EN 61643-11:2012/A11:2018

24.

EN 61851-23:2014

Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с електрическо задвижване. Част 23: Зарядна станция с постоянно напрежение за превозни средства с електрическо задвижване (IEC 61851-23:2014)

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

25.

EN 62560:2012

Светодиодни лампи с вградени баласти за общо осветление с напрежение > 50 V. Технически изисквания за безопасност (IEC 62560:2011, с промени)

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A11:2019

26.

EN 62606:2013

Общи изисквания за апарати за откриване на дъгово късо съединение (IEC 62606:2013, с промени)

EN 62606:2013/A1:2017

27.

EN 63024:2018

Изисквания за апарати за автоматично повторно включване (ААПВ) за автоматични прекъсвачи, АПЗОТС и АПЗОТ, за битови и подобни приложения (IEC 63024:2017, с промени)

▼M1

28.

EN 50620:2017

Електрически кабели. Кабели за зареждане на електрически превозни средства

EN 50620:2017/А1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-5: Специфични изисквания за съдомиялни машини

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-12: Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13: Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/А1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17: Специфични изисквания за одеяла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335-2-35:2016

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-35: Специфични изисквания за проточни водонагреватели

EN 60335-2-35:2016/А1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-47: Специфични изисквания за тенджери за варене с търговско предназначение

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-48: Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с търговско предназначение

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-49: Специфични изисквания за електрически уреди с търговско предназначение за запазване на храна и съдове топли

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-52: Специфични изисквания за уреди за хигиена на устата

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-61: Специфични изисквания за акумулиращи отоплителни уреди

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-66: Специфични изисквания за нагреватели за водни легла

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-84: Специфични изисквания за електрически тоалетни

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-87: Специфични изисквания за електрически уреди за зашеметяване на животни

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-98: Специфични изисквания за овлажнители за въздуха

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669-1:2018

Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

45.

EN 60691:2016

Термичен предпазител (сигнализатор). Изисквания и ръководство за приложение

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 11: Безопасност

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Автоматични прекъсвачи за съоръжения (АПС)

48.

EN 60947-5-4:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-4: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Методи за оценяване на характеристиките на ниско енергийни контакти. Специални изпитвания

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 9-1: Активни системи за намаляване на повредите от дъга. Дъгогасителни устройства.

50.

EN IEC 60974-2:2019

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за охлаждане с течност

51.

EN IEC 60974-3:2019

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 3: Устройства за запалване и стабилизиране на дъга

52.

EN IEC 60974-5:2019

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 5: Телоподаващи устройства

53.

EN IEC 60974-7:2019

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 7: Заваръчни горелки

54.

EN 61347-2-7:2012

Устройства за управление на лампи. Част 2-7: Специфични изисквания за електронни устройства за управление, захранвани от батерии за аварийно и евакуационно осветление /автономни/

EN 61347-2-7:2012/А1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Устройства за управление на лампи. Част 2-11: Специфични изисквания за различни електронни вериги, използвани с осветители

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/А1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 1: Общи изисквания

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3: Разпределителни табла, предназначени за монтаж в места, където при тяхното използване имат достъп неквалифицирани лица/DBO/

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Съединители за инсталации, предназначени за постоянно свързване в неподвижни инсталации

59.

EN 61557-9:2015

Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на мерките за защита. Част 9: Устройства за изолация на дефектни клетки в IТ системи

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Безопасност на силови трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях. Част 1: Общи изисквания и изпитвания

61.

EN 61643-31:2019

Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част 31: Изисквания и методи за изпитване на устройства за защита срещу отскоци на напрежението за фотоволтаични инсталации

62.

EN IEC 61851-1:2019

Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с електрическо задвижване. Част 1: Общи изисквания

63.

EN 62026-3:2015

Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между комутационни апарати за ниско напрежение и контролери (CDI). Част 3: Мрежа апарати

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Разрядни лампи (с изключение на луминесцентни лампи). Технически изисквания за безопасност

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Кабелни системи за електрически инсталации. Кабелни връзки за електрически инсталации

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IIДанни за стандарта

Дата на заличаването

1.

EN 50557:2011

Изисквания за апарати с автоматично повторно затваряне (ААПЗ) за автоматични прекъсвачи — АПЗОТС-АПЗОТ за битово и подобно използване

27 май 2021 г.

2.

EN 60204-1:2006

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания (IEC 60204-1:2005, с промени)

EN 60204-1:2006/A1:2009

27 май 2021 г.

3.

EN 60335-1:2012

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:2010, с промени)

EN 60335-1:2012/A11:2014

27 май 2021 г.

4.

EN 60335-2-4:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за центрофуги за пране (IEC 60335-2-4:2008, с промени)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

27 май 2021 г.

5.

EN 60335-2-15:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC 60335-2-15:2002)

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

27 май 2021 г.

6.

EN 60335-2-16:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-16: Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни отпадъци (IEC 60335-2-16:2002, с промени)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

27 май 2021 г.

7.

EN 60335-2-28:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-28: Специфични изисквания за шевни машини (IEC 60335-2-28:2002, с промени)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

27 май 2021 г.

8.

EN 60335-2-29:2004

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-29: Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни батерии (IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004)

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

27 май 2021 г.

9.

EN 60335-2-55:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-55: Специфични изисквания за електрически уреди за употреба в аквариуми и градински басейни (IEC 60335-2-55:2002)

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

27 май 2021 г.

10.

EN 60335-2-59:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-59: Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми (IEC 60335-2-59:2002, с промени)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

27 май 2021 г.

11.

EN 60335-2-74:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-74: Специфични изисквания за преносими потопяеми нагреватели (IEC 60335-2-74:2002)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

27 май 2021 г.

12.

EN 60335-2-85:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85: Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара (IEC 60335-2-85:2002)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

27 май 2021 г.

13.

EN 60335-2-109:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-109: Специфични изисквания за уреди за обработване на вода с UV лъчи (IEC 60335-2-109:2010)

27 май 2021 г.

14.

EN 60529:1991

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989)

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

27 май 2020 г.

15.

EN 60598-2-22:2014

Осветители. Част 2-22: Специфични изисквания. Осветители за аварийно осветление (IEC 60598-2-22:2014)

EN 60598-2-22/AC:2015

27 май 2020 г.

16.

EN 62560:2012

Светодиодни лампи с вградени баласти за общо осветление с напрежение > 50 V. Технически изисквания за безопасност (IEC 62560:2011, с промени)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 май 2021 г.

17.

EN 60715:2001

Размери на комутационни апарати за ниско напрежение. Стандартизирано монтиране върху релси за механична опора на електрически устройства в уредби с комутационни апарати за ниско напрежение (IEC 60715:1981 + A1:1995)

27 май 2021 г.

18.

EN 60898-1:2003

Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (IEC 60898-1:2002, с промени)

EN 60898-1:2003/A1:2004

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

27 май 2021 г.

19.

EN 60947-2:2006

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи (IEC 60947-2:2006)

EN 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013

27 май 2021 г.

20.

EN 60947-5-1:2004

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC 60947-5-1:2003)

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

27 май 2021 г.

21.

EN 60947-5-5:1997

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-5: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електрическо аварийно устройство за спиране с механично заключване (IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

27 май 2021 г.

22.

EN 61008-1:2012

Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно използване (АПЗОТ). Част 1: Общи правила (IEC 61008-1:2010, с промени)

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

27 май 2021 г.

23.

EN 61010-2-201:2013

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-201: Специфични изисквания за управляващи устройства (IEC 61010-2-201:2013)

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

27 май 2021 г.

24.

EN 61058-1:2002

Превключватели за електрически уреди. Част 1: Общи изисквания (IEC 61058-1:2000, с промени + A1:2001)

EN 61058-1:2002/A2:2008

27 май 2021 г.

25.

EN 61643-11:2012

Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част 11: Устройства за защита срещу отскоци на напрежението, свързани към електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Технически изисквания и методи за изпитване (IEC 61643-11:2011, с промени)

27 май 2021 г.

26.

EN 61851-23:2014

Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с електрическо задвижване. Част 23: Зарядна станция с постоянно напрежение за превозни средства с електрическо задвижване (IEC 61851-23:2014)

27 май 2020 г.

27.

EN 62560:2012

Светодиодни лампи с вградени баласти за общо осветление с напрежение > 50 V. Технически изисквания за безопасност (IEC 62560:2011, с промени)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 май 2021 г.

28.

EN 62606:2013

Общи изисквания за апарати за откриване на дъгово късо съединение (IEC 62606:2013, с промени)

27 май 2021 г.

▼M1

29.

EN 60335-2-5:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-5: Специфични изисквания за съдомиялни машини

3 февруари 2022 г.

30.

EN 60335-2-7:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3 февруари 2022 г.

31.

EN 60335-2-12:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-12:

Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3 февруари 2022 г.

32.

EN 60335-2-13:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13: Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3 февруари 2022 г.

33.

EN 60335-2-17:2013

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17: Специфични изисквания за одеяла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди

3 февруари 2022 г.

34.

EN 60335-2-35:2016

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-35: Специфични изисквания за проточни водонагреватели

3 февруари 2022 г.

35.

EN 60335-2-47:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-47: Специфични изисквания за тенджери за варене с търговско предназначение

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3 февруари 2022 г.

36.

EN 60335-2-48:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-48: Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с търговско предназначение

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3 февруари 2022 г.

37.

EN 60335-2-49:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-49: Специфични изисквания за електрически уреди с търговско предназначение за запазване на храна и съдове топли

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3 февруари 2022 г.

38.

EN 60335-2-52:2003

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-52: Специфични изисквания за уреди за хигиена на устата

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3 февруари 2022 г.

39.

EN 60335-2-61:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-61: Специфични изисквания за акумулиращи отоплителни уреди

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3 февруари 2022 г.

40.

EN 60335-2-66:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-66: Специфични изисквания за нагреватели за водни легла

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3 февруари 2022 г.

41.

EN 60335-2-84:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-84: Специфични изисквания за електрически тоалетни

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3 февруари 2022 г.

42.

EN 60335-2-87:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-87: Специфични изисквания за електрически уреди за зашеметяване на животни

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3 февруари 2022 г.

43.

EN 60335-2-98:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-98: Специфични изисквания за овлажнители за въздуха

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3 февруари 2022 г.

44.

EN 60669-1:2018

Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания

3 февруари 2021 г.

45.

EN 60691:2003

Термичен предпазител (сигнализатор). Изисквания и ръководство за приложение

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3 февруари 2022 г.

46.

EN 60728-11:2010

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 11: Безопасност

3 февруари 2022 г.

47.

EN 60934:2001

Автоматични прекъсвачи за съоръжения (CBE)

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3 февруари 2022 г.

48.

EN 60947-5-4:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-4: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Методи за оценяване на характеристиките на ниско енергийни контакти. Специални изпитвания

3 февруари 2022 г.

49.

EN 60974-2:2013

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за охлаждане с течност

3 февруари 2022 г.

50.

EN 60974-3:2014

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 3: Устройства за запалване и стабилизиране на дъга

3 февруари 2022 г.

51.

EN 60974-5:2013

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 5: Подаващи устройства за тел

3 февруари 2022 г.

52.

EN 60974-7:2013

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 7: Заваръчни горелки.

3 февруари 2022 г.

53.

EN 61347-2-7:2012

Устройства за управление на лампи. Част 2-7: Специфични изисквания за електронни устройства за управление, захранвани от батерии за аварийно и евакуационно осветление /автономни/

3 февруари 2022 г.

54.

EN 61347-2-11:2001

Устройства за управление на лампи. Част 2-11: Специфични изисквания за различни електронни вериги, използвани с осветители

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3 февруари 2022 г.

55.

EN 61386-1:2008

Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 1: Общи изисквания

3 февруари 2022 г.

56.

EN 61439-3:2012

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3: Разпределителни табла, предназначени за монтаж в места, където при тяхното използване имат достъп неквалифицирани лица/DBO/

3 февруари 2021 г.

57.

EN 61535:2009

Съединители за инсталации, предназначени за постоянно свързване в неподвижни инсталации

EN 61535:2009/A1:2013

3 февруари 2022 г.

58.

EN 61557-9:2015

Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на мерките за защита. Част 9: Устройства за изолация на дефектни клетки в IТ системи

3 февруари 2021 г.

59.

EN 61558-1:2005

Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и подобни устройства. Част 1: Общи изисквания и изпитвания

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3 февруари 2022 г.

60.

EN 61851-1:2011

Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с електрическо задвижване. Част 1: Общи изисквания

3 февруари 2022 г.

61.

EN 62026-3:2015

Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между комутационни апарати за ниско напрежение и контролери (CDI). Част 3: Мрежа апарати

3 февруари 2021 г.

62.

EN 62035:2014

Разрядни лампи (с изключение на луминесцентни лампи). Технически изисквания за безопасност

3 февруари 2022 г.

63.

EN 62275:2015

Кабелни системи за електрически инсталации. Кабелни връзки за електрически инсталации

3 февруари 2022 г.

64.

EN 50178:1997

Електронна апаратура за употреба в силови уредби