02018R0033 — BG — 11.01.2018 — 000.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/33 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2017 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на отчета за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 006, 11.1.2018 г., стp. 26)


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 221, 31.8.2018, стp.  3 (2018/33)
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/33 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2017 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на отчета за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Образец за отчета за таксите и неговия общ символ

1.  Доставчиците на платежни услуги използват образеца, определен в приложението, и го попълват съгласно посоченото в членове 2—18.

2.  При попълването на образеца за отчета за таксите доставчиците на платежни услуги не внасят промени в този образец, освен предвидените в настоящия регламент. По-специално, доставчиците на платежни услуги спазват реда на информацията, рубриките и подрубриките, предвидени в образеца.

3.  Отчетът за таксите:

а) се представя в портретна ориентация във формат А4;

б) съдържа заглавието „Отчет за таксите“ в горната част на първата страница, разположено в центъра на реда и между логото на доставчика на платежни услуги, което е в горния ляв ъгъл на документа, и общия символ, който е в горния десен ъгъл на документа;

в) съдържа общия символ, който е с размер не по-голям от 2,5 × 2,5 см и се представя както е показано в образеца, определен в приложението;

г) се изготвя, като се използва шрифтът Arial или подобен на него, с размер на шрифта 11, с изключение на заглавието „Отчет на таксите“, за което се използва размер на шрифта 16, получер; за рубриките – размер на шрифта 14, получер, а за подрубриките – размер на шрифта 12, получер, освен ако съгласно националното законодателство или договореност между потребителя и доставчика на платежни услуги следва да се увеличи размерът на шрифта или да се използва Брайлов шрифт за хора с нарушено зрение;

д) се изготвя черно-бял, с изключение на логото на доставчика на платежни услуги и общия символ, които могат да бъдат представени цветно, както е посочено в член 2;

е) е с рубрики в полутъмно сиво, като се използва цветът с номер 166,166,166 по цветовия модел RGB, и с подрубрики в светло сиво, като се използва цветът с номер 191,191,191 по цветовия модел RGB;

ж) е с номерирани страници.

Член 2

Общ символ и лого на доставчика на платежни услуги

1.  В случай че общият символ се представя цветно, за фон се използва цветът с номер 0/51/153 по цветовия модел RGB (шестнадесетичен: 003399), а за символа — цвят 255/204/0 по цветовия модел RGB (шестнадесетичен: FFCC00).

2.  Логото на доставчика на платежни услуги е еднакво по размер с общия символ.

3.  Логото може да се представя цветно само ако общият символ също е представен цветно. При черно-бяло отпечатване общият символ трябва да бъде ясно четлив.

Член 3

Наименование и данни за връзка на доставчика на сметката

1.  Доставчиците на платежни услуги заместват знаците в квадратни скоби с наименованието на доставчика на сметката, изписано в получер шрифт и подравнено вляво.

2.  Доставчиците на платежни услуги заместват знаците в квадратни скоби с данните си за връзка, като например географски адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, номер на факс, уебадрес и лице/звено за контакт, които титулярят на сметката може да използва за кореспонденция в бъдеще.

Тези данни за връзка се подравняват вляво.

Член 4

Име и данни за връзка на титуляря на платежната сметка

1.  Доставчиците на платежни услуги заместват знаците в квадратни скоби с името на титуляря на платежната сметка.

Името се изписва в получер шрифт и се подравнява вляво.

2.  Доставчиците на платежни услуги заместват знаците в квадратни скоби с географския адрес на титуляря на платежната сметка.

Географският адрес се подравнява вляво и се изписва с малки букви, с изключение на първата буква на всяка дума.

Член 5

Име и идентификатор на сметката

1.  Доставчиците на платежни услуги посочват името на платежната сметка.

Името се изписва в получер шрифт, подравнява се вляво и се посочва непосредствено след съответните думи.

2.  Доставчиците на платежни услуги посочват подробности за идентифициране на платежната сметка, като например банковия идентификационен код (BIC), международния номер на банкова сметка (IBAN), националния номер на сметката и националния банков код.

Тези данни се подравняват вляво.

Член 6

Календарен период

На ред „Период“ доставчиците на платежни услуги посочват с подравняване вляво календарния период, който се обхваща в отчета за таксите.

Член 7

Дата

На ред „Дата“ доставчиците на платежни услуги посочват с подравняване вляво датата, на която предоставят отчета за таксите.

Член 8

Уводно изложение

В отчета за таксите текстът на посоченото в образеца уводно изложение се възпроизвежда в същия вид, като се използва междуредово разстояние от 1,15 и разстояние от 0 pt преди текста и 10 pt след него.

Член 9

Обобщена информация за таксите и лихвата

1.  Доставчиците на платежни услуги представят в получер шрифт с подравняване вдясно общия размер на таксите и лихвите, които следва да бъдат включени в четирите отделни таблици в „Обобщена информация за таксите и лихвата“.

2.  В случай че за дадена сметка не се прилага лихва и че включването на такава информация е възможно или се изисква съгласно националните разпоредби, транспониращи Директива 2014/92/ЕС, доставчиците на платежни услуги използват формулировката „не се прилага лихва“, изписано с малки букви и подравнено вдясно.

3.  В случай че се прилага лихва, но за конкретния период тя е в размер на нула, и включването на такава информация е възможно или се изисква съгласно националните разпоредби, транспониращи Директива 2014/92/ЕС, доставчиците на платежни услуги указват това, като в съответната таблица впишат „0“.

4.  В отделна таблица доставчиците на платежни услуги посочват индикатора за пълната стойност на разходите, който обобщава цялостните годишни разходи по платежната сметка, ако това се изисква съгласно националните разпоредби, транспониращи Директива 2014/92/ЕС. Доставчиците на платежни услуги изтриват таблицата, ако съгласно тези национални разпоредби от тях не се изисква да посочат индикатора за пълната стойност на разходите.

Член 10

Подробен отчет за таксите, платени по сметката

1.  В таблицата „Подробен отчет за таксите, платени по сметката“ доставчиците на платежни услуги изброяват всички такси, начислени за съответните услуги през съответния период.

Таксите за предоставяне или поддържане на сметката се посочват в подрубриката „Общи услуги по сметката“.

2.  В графа „Услуга“ доставчиците на платежни услуги вписват услугите с подравняване вляво и в получер шрифт, като използват единично междуредово разстояние, с 0 pt преди и след всяка услуга.

3.  В графа „Брой използвания на услугата“ доставчиците на платежни услуги посочват колко пъти е използвана всяка услуга през периода, за който се отнася отчетът за таксите, с подравняване вдясно, като се използва шрифтът, посочен в член 1, параграф 3, буква г).

Доставчиците на платежни услуги не посочват нищо в графа „Брой използвания на услугата“, в случай че:

а) дадена услуга е била използвана, но доставчикът на платежни услуги не е начислил такса за нея, и

б) включването на такава информация е възможно или се изисква съгласно националните разпоредби, транспониращи Директива 2014/92/ЕС.

4.  В графа „Единична такса“ доставчиците на платежни услуги посочват структурата и разходите на единичната такса за всяка използвана услуга, подравнени вдясно.

5.  В графа „Брой начислявания на таксата“ доставчиците на платежни услуги посочват с подравняване вдясно колко пъти е била начислена всяка услуга през периода, за който се отнася отчетът за таксите. Доставчиците на платежни услуги указват това в съответната графа чрез използване на формулировката „не е начислена такса“, в случай че:

а) дадена услуга е използвана, но не е начислена такса, и

б) включването на такава информация е възможно или се изисква съгласно националните разпоредби, транспониращи Директива 2014/92/ЕС.

6.  В графа „Общо“ доставчиците на платежни услуги посочват в получер шрифт общия размер на платените такси за използването на съответната услуга по време на разглеждания период.

7.  В случай че дадена подрубрика не съдържа услуга, доставчиците на платежни услуги изтриват съответната подрубрика. Доставчиците на платежни услуги изтриват подрубрика и ако в рамките на разглеждания период титулярят на платежната сметка не е използвал услуги над броя, посочен в пакета от услуги.

8.  На ред „Общо платени такси“, с получер шрифт, доставчиците на платежни услуги посочват общия размер на таксите, платени от титуляря на дадена платежна сметка по време на разглеждания период.

Член 11

Представяне на видовете такси

1.  Когато се начисляват отделни такси по един или няколко от следните начини, на отделен ред в графа „Услуга“ за съответната услуга в таблицата „Подробен отчет за таксите, платени по сметката“ доставчиците на платежни услуги дават описание на всеки случай, канал или условие за начисляване на такса („видове такси“):

а) при различни случаи на начисляване на такса за предоставянето на една и съща услуга, като например първоначална такса за създаване и последващи такси за изпълнение за една и съща услуга;

б) при различни канали на поискване, използване или предоставяне на една и съща услуга, като например по телефон, в клон или онлайн;

в) в зависимост от това дали за една и съща услуга е изпълнено конкретно условие, като например спазване на минимален или максимален праг за кредитни преводи или теглене в брой.

Описанието се подравнява вляво. Таксите се посочват в графа „Единична такса“ и се подравняват вдясно.

2.  При начисляване на такси въз основа на комбинация от няколко вида такси, например такива, които се различават по канал и са допълнително разграничени в зависимост от това дали е спазен даден праг, доставчиците на платежни услуги, наред с прилагането на член 10, параграф 5, ►C1  поместват на нов ред вдясно ◄ описанието за всеки допълнителен вид такса.

3.  В случай на промяна на таксата в рамките на разглеждания период, доставчиците на платежни услуги изброяват таксите, приложени по време на всеки период, като добавят нови редове в графа „Единична такса“.

Член 12

Представяне на пакети от услуги, за които се начисляват такси, включени в таксите в подрубрика „Общи услуги по сметката“.

1.  В случай че с дадена платежна сметка се предлага пакет от свързани с нея услуги и начисляваните за пакета такси са включени в таксите от подрубрика „Общи услуги по сметката“, доставчиците на платежни услуги посочват на ред „Пакет от услуги“ и в графа „Услуга“ в таблица „Подробен отчет за таксите, платени по сметката“ информацията за услугите, включени в пакета, както и броя използвания на пакета — в графа „Брой използвания на услугата“. В графите под „Такса“ доставчиците на платежни услуги посочват таксата, начислена за пакета като цяло, както и колко пъти таксата за пакета е била начислена в рамките на разглеждания период, съответно както е посочено в член 11, параграф 1. Редът се изтрива, ако пакетът от услуги се таксува отделно от таксата за общи услуги по сметката.

2.  Таксите, начислени за която и да било услуга, надвишаваща броя, включен в пакета, се посочват в таблицата за услугите и таксите, както е указано в членове 1—11.

3.  В случай че броят на услугите в пакета не е ограничен или броят на включените в пакета услуги не е надвишен, доставчиците на платежни услуги изтриват изречението в долната част на реда „За услугите над този брой са начислени отделни такси“.

Член 13

Представяне на пакети от услуги, свързани с платежна сметка, за които се начисляват такси извън таксите в подрубрика „Общи услуги по сметката“

1.  В случай че с дадена платежна сметка доставчик на платежни услуги предлага пакет от свързани с нея услуги и начисляваните за пакета такси са извън таксите в подрубриката „Общи услуги по сметката“ за общите услуги по сметката, както е посочено в таблицата с услуги и такси, доставчиците на платежни услуги включват следната информация в таблицата за пакетите от услуги:

а) в графата за пакета от услуги: търговското наименование, ако е приложимо, или съдържанието на пакета, като квадратните скоби се изтриват;

б) в графа „Такса“: таксата за пакета като цяло, начислена за периода, за който се отнася отчетът за таксите, подравнена вдясно;

в) в третата графа: броя начислявания на таксата за пакета в рамките на съответния период.

Допълнителните такси, начислени за която и да било услуга, надвишаваща броя, включен в таксата за пакета, се посочват в таблицата за услугите и таксите, както е посочено в членове 10 и 11.

2.  При периодично таксуване на пакета, честотата на таксуване се посочва в графа „Такса“ и се подравнява вляво, като общият размер на годишните разходи се посочва на реда непосредствено под честотата, в получер шрифт и с използване на формулировката „Общ размер на годишните разходи“.

3.  В случай на начисляване на различни такси за различните пакети по време на разглеждания период, изброената в параграф 1 информация се посочва в отделна таблица за всеки пакет.

4.  Доставчиците на платежни услуги изтриват цялата таблица, включително рубриката „Подробности за таксите, включени в пакета от услуги“, ако даден пакет от услуги не се предоставя заедно със сметката или ако за пакета от услуги, който се предлага заедно със сметката, се начисляват такси, включени в таксата за общи услуги по сметката.

5.  В случай че броят на всички услуги в пакета не е ограничен или броят на услугите, включен в пакета от услуги, не е надвишен, доставчиците на платежни услуги изтриват изречението в долната част на таблицата, което гласи „За услугите над този брой са начислени отделни такси“.

Член 14

Подробности за лихвите, платени по сметката

1.  Ако е приложимо, в таблицата „Подробности за лихвите, платени по сметката“ доставчиците на платежни услуги посочват лихвата, платена от титуляря на платежната сметка през периода, обхванат в отчета за таксите.

2.  Доставчиците на платежни услуги посочват лихвения процент в графа „Лихвен процент“ и във вид на процент, който се прилага на годишна основа. Ако лихвеният процент се е променял по време на разглеждания период, доставчиците на платежни услуги изброяват на отделни редове всички лихвени проценти, приложими през съответните отделни периоди.

3.  В графа „Лихва“ доставчиците на платежни услуги посочват лихвата, платена от титуляря на платежната сметка, във валутата на сметката, в получер шрифт. Ако лихвеният процент се е променял през разглеждания период, доставчиците на платежни услуги посочват лихвата, платена от титуляря на платежната сметка, на отделен ред за всеки съответен период.

4.  На ред „Общо платени лихви“ доставчиците на платежни услуги посочват с получер шрифт общия размер на лихвите, платени от титуляря на дадена платежна сметка през разглеждания период.

5.  В случай че титулярят на платежна сметка не заплаща лихва, тъй като такава не е приложима за сметката, и включването на тази информация е възможно или се изисква съгласно националните разпоредби, транспониращи Директива 2014/92/ЕС, на ред „Общо платени лихви“ доставчиците на платежни услуги посочват този факт чрез формулировката „не се прилага лихва“, изписано с малки букви, подравнено вляво и в получер шрифт.

Член 15

Подробности за лихвите, натрупани по сметката

1.  Ако е приложимо, в таблицата „Подробности за лихвите, натрупани по сметката“ доставчиците на платежни услуги посочват лихвата, натрупана от титуляря на платежната сметка през периода, обхванат в отчета за таксите.

2.  Доставчиците на платежни услуги заместват „Име на сметката“ с името на съответната сметка в получер шрифт.

3.  Доставчиците на платежни услуги посочват лихвения процент в графа „Лихвен процент“ и във вид на процент, който се прилага на годишна основа. Ако лихвеният процент се е променял по време на разглеждания период, доставчиците на платежни услуги изброяват на отделни редове всички лихвени проценти, приложими през съответните отделни периоди.

4.  В графа „Лихва“ доставчиците на платежни услуги посочват лихвата, натрупана от титуляря на платежната сметка, във валутата на сметката, в получер шрифт. Ако лихвеният процент се е променял през периода, обхванат в отчета за таксите, доставчиците на платежни услуги посочват лихвата, натрупана от титуляря на платежната сметка, на отделен ред за всеки съответен период. Когато се прилага лихвен процент, но за конкретния период размерът е нула, доставчиците на платежни услуги изписват „0“ в графа „Лихва“.

5.  В случай че за дадена сметка не се заплаща лихва, тъй като за нея не се прилага такава, в графата „Лихва“ доставчиците на платежни услуги посочват този факт чрез формулировката „не се прилага лихва“, изписано с малки букви и подравнено вляво.

6.  На ред „Общо натрупани лихви“ доставчиците на платежни услуги посочват с получер шрифт общия размер на лихвата, натрупана от титуляря на платежната сметка през периода, обхванат в отчета за таксите.

7.  В случай че за дадена платежна сметка не се заплаща лихва, тъй като за нея не се прилага такава, и включването на тази информация е възможно или се изисква съгласно националните разпоредби, транспониращи Директива 2014/92/ЕС, на ред „Общо натрупани лихви“ доставчиците на платежни услуги посочват този факт чрез формулировката „не се прилага лихва“, изписано с малки букви, подравнено вляво и в получер шрифт.

Член 16

Допълнителна информация

1.  В таблицата „Допълнителна информация“ доставчиците на платежни услуги посочват всяка допълнителна информация извън информацията по членове 2—15, която е пряко свързана с услугите или платените такси, или начислените или натрупаните лихви, или приложимите лихвени проценти, посочени в член 5, параграф 2 от Директива 2014/92/ЕС, през периода, обхванат от отчета за таксите. Представената в таблицата допълнителна информация включва информацията, която се изисква съгласно разпоредбите на националното законодателство.

2.  При попълването на таблицата доставчиците на платежни услуги спазват формата за представяне, определен в настоящия регламент, където е приложимо.

3.  Доставчиците на платежни услуги изтриват тази таблица, ако не предоставят информация от типа, описан в параграф 1.

Член 17

Търговски наименования

При използване на търговско наименование то следва да се посочва непосредствено след името на услугата, като се използва стандартният шрифт, посочен в член 1, параграф 3, буква г), и в квадратни скоби.

Член 18

Използване на електронни средства

1.  В случай че отчетът за таксите се предоставя чрез електронни средства и при условие че на потребителя същевременно се предоставя копие на отчета за таксите във вид, спазващ образеца от приложението, и той е попълнен съгласно предвиденото в членове 2—17, доставчиците на платежни услуги могат да променят образеца само по следните начини:

а) чрез дерогация от член 1, параграф 3, буква г) да увеличат размера на шрифта, при условие че се запази съотношението на размерите, както е посочено в член 1, параграф 3;

б) в случай че размерите на електронните инструменти са такива, че използването на няколко таблици и графи би затруднило четенето на отчета за таксите, да използват една графа или една таблица, ако е запазена поредността на информацията, рубриките и подрубриките;

в) да използват електронни инструменти, като например наслагване (layering) или изскачащи прозорци (pop-ups), при условие че заглавието на отчета за таксите, общият символ, рубриките и подрубриките се визуализират ясно и е запазена поредността на информацията.

2.  Използването на електронни инструменти, посочено в параграф 1, буква в), не може да бъде натрапчиво и да отвлича вниманието на потребителя от информацията в отчета за таксите. Предоставената чрез наслагване или изскачащи прозорци информация се ограничава до информацията, посочена в настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец за отчет за таксите

image

image

image