02017R1369 — BG — 01.05.2021 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1369 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 4 юли 2017 година

за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 198, 28.7.2017 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/740 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 май 2020 година

  L 177

1

5.6.2020
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1369 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 4 юли 2017 година

за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  
С настоящия регламент се определя рамката, приложима за свързани с енергопотреблението продукти (наричани по-долу „продуктите“), които се пускат на пазара или се пускат в действие. В него се предвижда етикетирането на тези продукти и предоставянето на стандартна продуктова информация относно енергийната ефективност, потреблението на енергия и на други ресурси от продуктите по време на употреба, както и допълнителна информация за продуктите, с цел да се даде възможност на клиентите да избират по-ефективни продукти, за да намалят енергопотреблението си.
2.  

Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а) 

продукти втора употреба, освен ако не са внесени от трета държава;

б) 

превозни средства за хора или товари.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„свързан с енергопотреблението продукт“ или „продукт“ означава всяка стока или система, оказваща въздействие върху енергопотреблението по време на употреба, която се пуска на пазара или се пуска в действие, включително части от такава стока или система, оказващи въздействие върху енергопотреблението по време на употреба, които се пускат на пазара или се пускат в действие за клиентите и които са предназначени за вграждане в продукти;

2) 

„продуктова група“ означава група продукти, които имат еднаква основна функция;

3) 

„система“ означава комбинация от няколко стоки, които при сглобяването си в едно цяло изпълняват специфична функция в очаквана среда и чиято енергийна ефективност в този случай може да се определи като едно цяло;

4) 

„модел“ означава версия на продукт, в която всички екземпляри имат едни и същи технически характеристики от значение за етикета и продуктовия информационен лист и имат един и същ идентификатор на модела;

5) 

„идентификатор на модела“ означава кодът — обикновено буквено-цифров — който разграничава конкретен модел на продукта от другите модели със същата търговска марка или същото име на доставчик;

6) 

„еквивалентен модел“ означава модел, който има същите технически характеристики от значение за етикета и същия продуктов информационен лист, но който е пуснат на пазара или е пуснат в действие от същия доставчик като друг модел с различен идентификатор на модела;

7) 

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

8) 

„пускане на пазара“ означава предоставянето на продукта на пазара на Съюза за първи път;

9) 

„пускане в действие“ означава първото използване по предназначение на продукт на пазара на Съюза;

10) 

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт или възлага проектирането или производството на продукт и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка;

11) 

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производителя да действа от негово име във връзка с определени задачи;

12) 

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза продукт от трета държава;

13) 

„търговец“ означава търговец на дребно или друго физическо или юридическо лице, което предлага за продажба, наем или лизинг или излага продукти за клиенти или лица, които монтират, в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

14) 

„доставчик“ означава производителят, установен в Съюза, упълномощеният представител на производител, който не е установен в Съюза, или вносителят, който пуска продукт на пазара на Съюза;

15) 

„продажба от разстояние“ означава предлагането за продажба, наем или лизинг чрез поръчка по пощата, каталог, интернет, телемаркетинг или с всеки друг метод, при който не може да се очаква потенциалният клиент да види продукта изложен;

16) 

„клиент“ означава физическо или юридическо лице, което купува, наема или получава продукт за свое собствено ползване, независимо дали действа за цели извън своята търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

17) 

„енергийна ефективност“ означава съотношението на изходното количество производителност, услуга, стока или енергия спрямо вложеното количество енергия;

18) 

„хармонизиран стандарт“ означава стандарт по смисъла на определението в член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

19) 

„етикет“ означава графична диаграма в печатен или електронен формат, включваща скала от затворен тип, в която се използват само буквите от А до G, като всяка буква представлява клас, а всеки клас съответства на икономии на енергия, в седем различни цвята от тъмнозелено до червено, с цел информиране на клиентите за енергийната ефективност и енергопотреблението; тук се включват етикети с преобразувана скала и етикети с по-малко класове и цветове в съответствие с член 11, параграфи 10 и 11;

20) 

„преобразуване на скалата“ означава дейност за въвеждане на по-строги изисквания за достигане на енергийния клас в етикета за определена продуктова група;

21) 

„етикет с преобразувана скала“ означава етикет за специфична продуктова група, който е преминал през преобразуване на скалата и се различава от етикетите преди преобразуването на скалата, като същевременно е запазена визуалната еднородност и еднообразното възприемане на всички етикети;

22) 

„продуктов информационен лист“ означава стандартен документ, съдържащ информация за даден продукт в печатен или електронен формат;

23) 

„техническа документация“ означава документация, достатъчна, за да позволи на органите за надзор на пазара да направят оценка на точността на етикета и продуктовия информационен лист на даден продукт, включително протоколи от изпитвания или сходни технически данни;

24) 

„допълнителна информация“ означава информация, посочена в съответния делегиран акт за функционалните и екологичните показатели на даден продукт;

25) 

„продуктова база данни“ означава съвкупност от данни за продукти, която е систематизирана и включва насочена към клиентите публична част, в която информацията за отделните параметри на продуктите е достъпна по електронен път, онлайн портал за достъп и част за съответствието с изискванията, и за която има ясно установени изисквания по отношение на достъпа и сигурността;

26) 

„допустимо отклонение при проверка“ означава максимално допустимото отклонение на резултатите от измерванията и изчисленията от изпитванията за проверка, извършени от или от името на органите за надзор на пазара, в сравнение със стойностите на декларираните или публикувани параметри, отразяващи отклонения поради междулабораторна вариация.

Член 3

Общи задължения на доставчиците

1.  
Доставчиците гарантират, че всеки отделен екземпляр от пуснатите на пазара продукти е придружен безплатно с точни печатни етикети и с продуктови информационни листове в съответствие с настоящия регламент и със съответните делегирани актове.

Вместо доставянето на продуктовия информационен лист заедно с продукта в делегираните актове, посочени в член 16, параграф 3, буква з), може да се предвиди, че е достатъчно доставчиците да въведат параметрите на продуктовите информационни листове в продуктовата база данни. В този случай доставчиците предоставят продуктовия информационен лист в печатен формат на търговеца при поискване.

В делегираните актове може да се предвиди етикетът да се отпечатва върху опаковката на продукта.

2.  
Доставчиците доставят печатните етикети, включително етикетите с преобразувана скала в съответствие с член 11, параграф 13, и продуктовите информационни листове на търговците безплатно и бързо, и при всички случаи в рамките на пет работни дни при искане от страна на търговец.
3.  
Доставчиците гарантират точността на предоставяните от тях етикети и продуктови информационни листове и представят техническа документация, която е достатъчна за извършване на оценка на точността.
4.  
След пускането в действие на екземпляр от даден модел доставчиците искат изрично съгласие от клиентите във връзка с всякакви промени, които възнамеряват да въведат в екземпляра посредством актуализации, които биха влошили параметрите на етикета за енергийна ефективност на екземпляра, предвиден в съответния делегиран акт. Доставчиците информират клиентите за целта на актуализацията и за промените в параметрите, включително за евентуална промяна в класа на етикета. Доставчиците дават на клиентите възможност за срок, пропорционален на средния експлоатационен срок на продукта, да откажат актуализацията без предотвратима загуба на функционални възможности.
5.  
Доставчиците не пускат на пазара продукти, проектирани така, че експлоатационните показатели на модела автоматично да се променят в изпитателен режим с цел постигане на по-благоприятна стойност за всеки от параметрите, посочени в съответния делегиран акт или включени в документацията, придружаваща продукта.

Член 4

Задължения на доставчиците във връзка с продуктовата база данни

1.  
Считано от 1 януари 2019 г., преди пускането на пазара на екземпляр от нов модел, попадащ в обхвата на делегиран акт, доставчиците въвеждат в публичната част и частта за съответствието с изискванията на продуктовата база данни посочената в приложение I информация за модела.
2.  
Когато екземпляри от модели, попадащи в обхвата на делегиран акт, са пуснати на пазара между 1 август 2017 г. и 1 януари 2019 г., доставчиците въвеждат в продуктовата база данни посочената в приложение I информация за тези модели до 30 юни 2019 г.

До въвеждането на данни в продуктовата база данни доставчиците предоставят за проверка електронен вариант на техническата документация в срок от 10 дни след получаване на искане от органите за надзор на пазара или от Комисията.

3.  
Доставчиците могат да въведат в продуктовата база данни информацията, посочена в приложение I, за модели, екземпляри от които са били пуснати на пазара изключително преди 1 август 2017 г.
4.  
Продукт, в който се извършват промени от значение за етикета или за продуктовия информационен лист, се счита за нов модел. Когато доставчиците спрат да пускат на пазара екземплярите от даден модел, те отбелязват това обстоятелство в базата данни.
5.  
Задълженията по параграфи 1 и 2 от настоящия член не се прилагат за комплекти от подгреватели, посочени в делегирани регламенти (ЕС) № 811/2013 ( 2 ), (ЕС) № 812/2013 ( 3 ) и (ЕС) № 2015/1187 ( 4 ) на Комисията, когато за предоставянето на етикети за тези пакети носят отговорност единствено търговците.
6.  
След пускането на пазара на последния екземпляр от даден модел доставчиците съхраняват информацията относно модела в частта за съответствието с изискванията на продуктовата база данни за срок от 15 години. Когато това е целесъобразно предвид средния експлоатационен срок на продукта, може да се определи по-кратък срок на съхранение на данните съгласно член 16, параграф 3, буква р). Информацията в публичната част на базата данни не се заличава.

Член 5

Задължения на търговците

1.  

Търговците:

а) 

излагат по видим начин, включително при онлайн продажби от разстояние, етикета, предоставен от доставчика или предоставен на разположение в съответствие с параграф 2, за екземпляри от даден модел, попадащ в обхвата на съответния делегиран акт; и

б) 

при поискване предоставят на разположение на клиентите продуктовия информационен лист, включително в материална форма в търговския обект;

2.  
Когато, независимо от член 3, параграф 1, търговците не разполагат с етикет, те го изискват от доставчика в съответствие с член 3, параграф 2.
3.  
Когато, независимо от член 3, параграф 1, търговците не разполагат с продуктовия информационен лист, те го изискват от доставчика в съответствие с член 3, параграф 2 или, ако предпочитат, го разпечатват или изтеглят за излагане в електронен формат от продуктовата база данни, ако тези функции са на разположение за въпросния продукт.

Член 6

Други задължения на доставчиците и търговците

Доставчиците и търговците:

а) 

обозначават класа на енергийна ефективност на продукта и спектъра от класове на енергийна ефективност, указани на етикета, във визуални реклами или технически промоционални материали за конкретен модел в съответствие с приложимия делегиран акт;

б) 

сътрудничат на органите за надзор на пазара и предприемат незабавни действия за отстраняване на случаи на несъответствие с изискванията, установени в настоящия регламент и в съответните делегирани актове, за които носят отговорност, по своя собствена инициатива или по искане на органите за надзор на пазара;

в) 

за продукти, попадащи в обхвата на делегираните актове — не предоставят, нито излагат други етикети, маркировки, символи или надписи, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент и на съответните делегирани актове, ако съществува вероятност с тези действия да подведат или объркат клиентите относно потреблението на енергия или други ресурси по време на употреба;

г) 

за продукти, които не попадат в обхвата на делегираните актове — не предоставят, нито излагат етикети, които имитират етикетите, предвидени съгласно настоящия регламент и съответните делегирани актове;

д) 

за несвързани с енергопотреблението продукти — не предоставят, нито излагат етикети, които имитират етикетите, предвидени в настоящия регламент или в делегираните актове.

Първа алинея, буква г) не засяга етикетите, предвидени в националното право, освен ако същите етикети не са предвидени в делегираните актове.

Член 7

Задължения на държавите членки

1.  
Държавите членки не възпрепятстват пускането на пазара или пускането в действие на своя територия на продукти, които съответстват на изискванията на настоящия регламент и на съответните делегирани актове.
2.  
Когато държавите членки предоставят стимули за продукт, посочен в делегиран акт, тези стимули са насочени към двата най-високи класа на енергийна ефективност, в които попадат най-значителен брой продукти, или към по-високи класове съгласно предвиденото в делегирания акт.
3.  
Държавите членки гарантират, че въвеждането на етикети и преобразуването на скалите на етикетите е придружено от образователни и информационни кампании за енергийното етикетиране, които, ако е целесъобразно, се провеждат съвместно с доставчиците и търговците. Комисията подкрепя сътрудничеството и обмена на най-добри практики във връзка с тези кампании, включително като препоръчва общи ключови послания.
4.  
Държавите членки установяват система от санкции и механизми за принудително изпълнение, приложими при нарушение на настоящия регламент и на делегираните актове, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Приема се, че правилата, отговарящи на изискванията на член 15 от Директива 2010/30/ЕС, отговарят на изискванията на настоящия параграф по отношение на санкциите.

До 1 август 2017 г. държавите членки уведомяват Комисията за правилата, посочени в първа алинея, за които Комисията не е била уведомена преди това, и уведомяват Комисията незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 8

Надзор на пазара на Съюза и контрол на продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза

1.  
Членове 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на продуктите, попадащи в обхвата на настоящия регламент и на съответните делегирани актове.
2.  
Комисията насърчава и подкрепя сътрудничеството и обмена на информация относно надзора на пазара в областта на енергийното етикетиране на продуктите между националните органи на държавите членки, отговарящи за надзора на пазара или натоварени с контрола над въвежданите на пазара на Съюза продукти, както и между тях и Комисията, наред с другото — чрез осигуряване на по-тясно участие на групите за административно сътрудничество по въпросите на екодизайна и енергийното етикетиране.

Такъв обмен на информация се извършва и когато резултатите от изпитванията показват, че производителят спазва настоящия регламент и съответните делегирани актове.

3.  
Общите програми за надзор на пазара или специалните секторни програми на държавите членки, създадени съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 765/2008, включват действия за осигуряване на ефективното прилагане на настоящия регламент.
4.  
Комисията, в сътрудничество с групите за административно сътрудничество по въпросите на екодизайна и енергийното етикетиране, изготвя насоки за прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на най-добрите практики за изпитване на продуктите и обмена на информация между националните органи за надзор на пазара и Комисията.
5.  
Органите за надзор на пазара имат правото да си възстановят от доставчиците разходите по проверката на документите и физическото изпитване на продуктите в случай на несъответствие с настоящия регламент или със съответните делегирани актове.

Член 9

Процедура на национално равнище при работа с продукти, представляващи риск

1.  
Когато органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат основателна причина да смятат, че даден продукт, който попада в обхвата на настоящия регламент, представлява риск за някои аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в обхвата на настоящия регламент, например аспекти, свързани с околната среда и защитата на потребителите, те извършват оценка за съответния продукт, която обхваща всички изисквания за енергийно етикетиране, които са от значение за риска и които са предвидени в настоящия регламент или в съответните делегирани актове. За целите на оценката доставчиците и търговците си сътрудничат при необходимост с органите за надзор на пазара.
2.  
Когато в процеса на оценката, посочена в параграф 1, органите за надзор на пазара установят, че за продукта не са спазени изискванията, определени в настоящия регламент или в съответните делегирани актове, те без забавяне изискват от доставчика или, ако е приложимо, от търговеца да предприеме всички подходящи коригиращи действия, за да приведе продукта в съответствие с тези изисквания, ако е целесъобразно — да изтегли продукта от пазара или, ако е целесъобразно, да го изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

По отношение на посочените в настоящия параграф мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

3.  
Когато органите за надзор на пазара считат, че несъответствието с изискванията на параграф 2 не е ограничено само до тяхната национална територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и действията, които те са изискали доставчикът или търговецът да предприеме.
4.  
Доставчикът или, когато е приложимо, търговецът гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи или ограничителни действия в съответствие с параграф 2 по отношение на всички съответни продукти, които е предоставил на пазара в целия Съюз.
5.  
Когато доставчикът или, когато е приложимо, търговецът не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 2 срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на продукта на националния си пазар или за изтеглянето на продукта от този пазар, или за неговото изземване.
6.  

Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за мерките, предприети съгласно параграф 5. Информацията включва всички налични данни, по-специално:

а) 

данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт;

б) 

произход на продукта;

в) 

естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия го риск;

г) 

естеството и продължителността на предприетите национални мерки, както и аргументите, изтъкнати от доставчика или, когато е приложимо, от търговеца.

По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се изразява в несъответствие на продукта с изискванията, отнасящи се за определени в настоящия регламент аспекти на защитата на обществения интерес, или в недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 13, на които се основава презумпцията за съответствие.

7.  
Държавите членки, различни от започналата процедурата държава членка, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всякакви приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответния продукт, а в случай на несъгласие с националната мярка, за която са били уведомени — за своите възражения.
8.  
Когато в срок от 60 дни от получаването на информацията, посочена в параграф 6, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията, във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за оправдана.
9.  
Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния продукт без забавяне са предприети подходящи ограничителни мерки, като изтегляне на продукта от техните пазари.

Член 10

Предпазна процедура на Съюза

1.  
Когато при приключване на процедурата, предвидена в член 9, параграфи 4 и 5, срещу дадена мярка, предприета от някоя държава членка, бъдат повдигнати възражения или когато Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на правото на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и с доставчика или, когато е приложимо, с търговеца и оценява националната мярка.

Въз основа на резултатите от посочената оценка Комисията взема решение чрез акт за изпълнение дали националната мярка е оправдана или не и може да предложи подходяща алтернативна мярка. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

2.  
Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията незабавно го съобщава на тях и на съответния доставчик или търговец.
3.  
Ако бъде преценено, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващия продукт и информират Комисията за това. Ако бъде преценено, че националната мярка не е оправдана, съответната държава членка я оттегля.
4.  
Ако бъде преценено, че националната мярка е оправдана и несъответствието на продукта се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 9, параграф 6 от настоящия регламент, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.
5.  
Коригиращите или ограничителните мерки съгласно член 9, параграф 2, 4, 5 или 9 или член 10, параграф 3 се прилагат за всички екземпляри от несъответстващия на изискванията модел или еквивалентните на него модели, с изключение на екземплярите, за които доставчикът докаже, че съответстват на изискванията.

Член 11

Процедура за въвеждането на етикети и за преобразуването на техните скали

1.  
По отношение на продуктовите групи, посочени в параграфи 4 и 5, Комисията преобразува скалите на етикетите, приложими към 1 август 2017 г., при спазване на параграфи 4 и 5 и параграфи 8—12.

Чрез дерогация от изискването за постигане на значителни икономии на енергия и разходи, установено в член 16, параграф 3, буква б), когато преобразуването на скалите не може да доведе до такива икономии, Комисията гарантира най-малко използването на еднотипна скала от А до G.

2.  
Ако към 1 август 2017 г. не съществува етикет за дадена продуктова група, Комисията може да въведе етикети при спазване на параграфи 8—12.
3.  
Комисията може допълнително да преобразува скалите на етикети, които вече са били преобразувани в съответствие с параграф 1 или въведени в съответствие с параграф 2, когато са изпълнени условията по параграф 6, буква а) или б) и при спазване на параграфи 8—12.
4.  
За да се гарантира използването на еднотипна скала от A до G, до 2 август 2023 г. Комисията приема делегирани актове съгласно член 16 от настоящия регламент за допълване на настоящия регламент чрез въвеждането на етикети с преобразувани скали от A до G за продуктовите групи, попадащи в обхвата на делегираните актове, приети съгласно Директива 2010/30/ЕС, с цел излагане на етикета с преобразувани скали както в магазините, така и онлайн, 18 месеца след датата на влизане в сила на делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

При определяне на поредността на продуктовите групи, чиито скали трябва да бъдат преобразувани, Комисията взема предвид дела на продуктите в най-високите класове.

5.  

Чрез дерогация от параграф 4, Комисията:

а) 

представя прегледи за продуктовите групи, попадащи в обхвата на делегирани регламенти (ЕС) № 811/2013, (ЕС) № 812/2013 и (ЕС) 2015/1187, до 2 август 2025 г. с оглед преобразуване на техните скали и — когато е целесъобразно — до 2 август 2026 г. приема делегирани актове съгласно член 16 от настоящия регламент с цел допълване на настоящия регламент чрез въвеждането на етикети с преобразувани скали от A до G.

Във всички случаи делегираните актове за въвеждане на етикети с преобразувани скали от A до G се приемат не по-късно от 2 август 2030 г.;

б) 

до 2 ноември 2018 г. приема делегирани актове съгласно член 16 от настоящия регламент с цел допълване на настоящия регламент чрез въвеждането на етикети с преобразувани скали от A до G за продуктови групи, попадащи в обхвата на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010 ( 5 ), (ЕС) № 1060/2010 ( 6 ), (ЕС) № 1061/2010 ( 7 ), (ЕС) № 1062/2010 ( 8 ) и (ЕС) № 874/2012 ( 9 ) на Комисията и на Директива 96/60/ЕО, с цел излагане на етикета с преобразувани скали както в магазините, така и онлайн, 12 месеца след датата на влизане им в сила.

6.  

По отношение на продуктите, за които Комисията може допълнително да преобразува скалите на етикетите в съответствие с параграф 3, Комисията прави преглед на етикета с оглед преобразуване на скалата, ако прецени, че:

а) 

30 % от екземплярите от моделите, спадащи към дадена продуктова група, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високия клас А на енергийна ефективност и може да се очаква по-нататъшно технологично развитие; или

б) 

50 % от екземплярите от моделите, спадащи към дадена продуктова група, които се продават на пазара на Съюза, попадат в двата най-високи класа А и В на енергийна ефективност и може да се очаква по-нататъшно технологично развитие.

7.  
Ако прецени, че условията по параграф 6, буква а) или б) са изпълнени, Комисията извършва проучване за преглед.

Ако за специфична продуктова група тези условия не са изпълнени в рамките на осем години след датата на влизане в сила на съответния делегиран акт, Комисията установява пречките, ако има такива, които не са позволили на етикета да изпълни предназначението си.

За нови етикети Комисията извършва предварително проучване въз основа на примерния списък на продуктови групи, включен в работния план.

Комисията приключва проучването си за преглед и представя резултатите, а когато е целесъобразно — представя на консултативния форум проект за делегиран акт в рамките на 36 месеца от момента, в който прецени, че са изпълнени условията, посочени в параграф 6, буква а) или б). Консултативният форум обсъжда преценката и проучването за преглед.

8.  
При въвеждането или преобразуването на скалата на даден етикет Комисията гарантира, че не се очаква попадането на продукти в енергиен клас А в момента на въвеждането на етикета, както и че очакваният срок, след изтичането на който повечето модели ще попаднат в този клас, е най-малко 10 години.
9.  
Чрез дерогация от параграф 8, когато се очаква по-бързо развитие на технологиите, изискванията се установяват по такъв начин, че да не се очаква попадането на продукти в енергийни класове А и В в момента на въвеждането на етикета.
10.  
Когато в резултат на мярка за изпълнение във връзка с екодизайна, приета съгласно Директива 2009/125/ЕО, в рамките на дадена продуктова група вече не е разрешено пускането на пазара или пускането в действие на моделите, попадащи в енергийните класове E, F или G, въпросният клас или класове се изобразяват върху етикета в сиво, както е посочено в съответния делегиран акт. Етикетът с класовете в сиво се прилага единствено за нови екземпляри от продукта, които се пускат на пазара или в действие.
11.  
Чрез дерогация от член 2, точка 14, когато по технически причини е невъзможно да се определят седем енергийни класа, които отговарят на значителни икономии на енергия и разходи от гледна точка на клиента, етикетът може да съдържа по-малко класове. В този случай се запазва цветовият спектър на етикета от тъмнозелено до червено.
12.  
Комисията упражнява правомощията и задълженията, възложени ѝ съгласно настоящия член, в съответствие с член 16.
13.  

Когато скалата на даден етикет е преобразувана в съответствие с параграф 1 или 3:

а) 

при пускането на даден продукт на пазара доставчиците предоставят на търговците както съществуващия етикет, така и етикета с преобразувана скала и продуктовите информационни листове за период от четири месеца преди датата, посочена в съответния делегиран акт като начало на излагането на етикета с преобразувана скала.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящата буква, ако съществуващият етикет и етикетът с преобразувана скала изискват различно изпитване на модела, доставчиците могат да предпочетат да не предоставят съществуващия етикет с екземпляри от модели, пуснати на пазара или пуснати в действие през четирите месеца преди датата, посочена в съответния делегиран акт като начало на излагането на етикета с преобразувана скала, ако преди започването на четиримесечния период на пазара или в действие не са били пускани екземпляри от същия модел или еквивалентни модели. В този случай търговците не предлагат за продажба тези екземпляри преди въпросната дата. Доставчиците уведомяват засегнатите търговци за тази последица възможно най-бързо, включително когато включват такива екземпляри в офертите си за търговците;

б) 

за продукти, пуснати на пазара или пуснати в действие преди началото на четиримесечния период, доставчиците предоставят етикета с преобразувана скала на търговците при поискване в съответствие с член 3, параграф 2, считано от началото на посочения период. За такива продукти търговците получават етикет с преобразувана скала в съответствие с член 5, параграф 2.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящата буква:

i) 

търговците, които не са в състояние да получат етикет с преобразувана скала в съответствие с първа алинея от настоящата буква за екземпляри, които вече са част от техните запаси, тъй като доставчикът е прекратил дейността си, имат право да продават тези екземпляри само с етикета с непреобразувана скала до девет месеца след датата, посочена в съответния делегиран акт като начало на излагането на етикета с преобразувана скала; или

ii) 

ако етикетът с непреобразувана скала и етикетът с преобразувана скала изискват различно изпитване на модела, доставчиците се освобождават от задължението да предоставят етикет с преобразувана скала за екземплярите, пуснати на пазара или пуснати в действие преди началото на четиримесечния период, ако след започването на четиримесечния период на пазара или в действие не се пускат екземпляри от същия модел или еквивалентни модели. В този случай търговците имат право да продават тези екземпляри само с етикета с непреобразувана скала до девет месеца след датата, посочена в съответния делегиран акт като начало на излагането на етикета с преобразувана скала;

в) 

търговците заменят съществуващите етикети на изложените продукти както в магазините, така и онлайн, с етикетите с преобразувана скала в рамките на 14 работни дни след датата, посочена в съответния делегиран акт като начало на излагането на етикета с преобразувана скала. Търговците не излагат етикетите с преобразувана скала преди тази дата.

Чрез дерогация от букви а), б) и в) от настоящия параграф, в делегираните актове, посочени в член 16, параграф 3, буква д), може да се предвидят специални правила за енергийните етикети, отпечатани върху опаковката.

Член 12

Продуктова база данни

1.  
Комисията създава и поддържа продуктова база данни, която се състои от публична част, част за съответствието с изискванията и онлайн портал, даващ достъп до тези две части.

Продуктовата база данни не заменя, нито изменя отговорностите на органите за надзор на пазара.

2.  

Продуктовата база данни служи за следните цели:

▼M1

а) 

да подкрепя органите за надзор на пазара в изпълнението на задачите им, произтичащи от настоящия регламент и приетите в съответствие с него делегирани актове, включително относно прилагането му, а също и от Регламент (ЕС) 2020/740 на Европейския парламент и на Съвета ( 10 );

▼B

б) 

да предоставя на обществеността информация за продуктите, които се пускат на пазара, и техните енергийни етикети и продуктови информационни листове;

в) 

да предоставя на Комисията актуална информация относно енергийната ефективност на продуктите за целите на прегледа на енергийните етикети.

3.  
Публичната част на базата данни и онлайн порталът съдържат информацията, посочена съответно в точки 1 и 2 от приложение I, до която се осигурява публичен достъп. Публичната част на базата данни отговаря на критериите по параграф 7 от настоящия член и на функционалните критерии, определени в точка 4 от приложение I.
4.  
Частта от продуктовата база данни за съответствието с изискванията е достъпна само за органите за надзор на пазара и Комисията и съдържа информацията, посочена в точка 3 от приложение I, включително специфичните части от техническата документация, посочени в параграф 5 от настоящия член. Частта за съответствието с изискванията отговаря на критериите по параграфи 7 и 8 от настоящия член и на функционалните критерии, определени в точка 4 от приложение I.
5.  

Задължителните специфични части от техническата документация, които доставчиците въвеждат в базата данни, обхващат само:

а) 

общото описание на модела, което да е достатъчно за лесното му и еднозначно идентифициране;

б) 

справочната информация за прилаганите хармонизирани стандарти или други използвани стандарти за измерване;

в) 

специфичните предпазни мерки, които се вземат при сглобяване, монтиране, поддръжка или изпитване на модела;

г) 

измерените технически параметри на модела;

д) 

изчисленията, извършени с измерените параметри;

е) 

условията на изпитване, ако не са описани в достатъчна степен в буква б).

Освен това доставчиците могат да въвеждат на доброволен принцип в базата данни допълнителни части от техническата документация.

6.  
Когато във връзка с изпълнението на възложените им с настоящия регламент задачи органите за надзор на пазара и/или Комисията се нуждаят от данни, различни от посочените в параграф 5, или от данни, които не са налични в публичната част на базата данни, те могат да ги получат от доставчиците при поискване.
7.  

Продуктовата база данни се създава съобразно следните критерии:

а) 

свеждане до минимум на административната тежест за доставчиците и останалите ползватели на базата данни;

б) 

лесно използване и икономическа ефективност; и

в) 

автоматично избягване на излишна регистрация.

8.  

Частта от базата данни за съответствието с изискванията се създава съобразно следните критерии:

а) 

защита от използване не по предназначение и запазване на поверителността на информацията чрез строги мерки за сигурност;

б) 

права на достъп, основани на принципа „необходимост да се знае“;

в) 

обработване на личните данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/ЕО, в зависимост от случая;

г) 

ограничаване на обхвата на достъпа до данните, за да се предотврати копирането на големи масиви от данни;

д) 

проследимост на достъпа до данните за доставчиците във връзка с тяхната техническа документация.

9.  
Данните в частта от базата данни за съответствието с изискванията се третират в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията ( 11 ). По-специално се прилагат специалните разпоредби относно киберсигурността на Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията ( 12 ) и правилата за прилагането му. Нивото на поверителност трябва да е съобразено с вредите, които биха произтекли от разкриването на данните на неоправомощени лица.
10.  
Доставчиците имат достъп до информацията, която са въвели в продуктовата база данни съгласно член 4, параграфи 1 и 2, както и право да внасят промени в нея. За целите на надзора на пазара се поддържа регистър на промените, в който се отразяват датите на всяка промяна.
11.  
Клиентите, използващи публичната част на продуктовата база данни, трябва да могат лесно да разпознават най-добрия използван енергиен клас за всяка продуктова група, което да им позволява да сравняват характеристиките на моделите и да избират най-енергоефективните продукти.
12.  
На Комисията се предоставя правомощието да определя чрез актове за изпълнение оперативните характеристики на продуктовата база данни. След консултация с консултативния форум, предвиден в член 14, тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

Член 13

Хармонизирани стандарти

1.  
След приемането съгласно член 16 от настоящия регламент на делегиран акт за определяне на конкретни изисквания за етикетиране Комисията, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012, публикува в Официален вестник на Европейския съюз справочна информация за хармонизираните стандарти, които отговарят на съответните изисквания на делегирания акт за измерване и изчисляване.
2.  
Ако при оценяването на съответствието на даден продукт са приложени такива хармонизирани стандарти, се счита, че моделът отговаря на съответните изисквания на делегирания акт за измерване и изчисляване.
3.  
Хармонизираните стандарти целят симулиране на действителна употреба в максимална степен при запазване на стандартен метод на изпитване. Освен това методите на изпитване са съобразени с произтичащите разходи за промишлеността и малките и средните предприятия (МСП).
4.  
Измервателните и изчислителните методи, включени в хармонизираните стандарти, трябва да са надеждни, точни и възпроизводими и да са съобразени с изискванията на член 3, параграфи 4 и 5.

Член 14

Консултативен форум

1.  
При изпълнение на дейностите си съгласно настоящия регламент Комисията осигурява по отношение на всеки делегиран акт, приет съгласно член 16, и на всеки акт за изпълнение, приет съгласно член 12, параграф 12 от настоящия регламент, балансирано участие на представители на държавите членки и на заинтересованите страни, които са свързани с въпросната продуктова група, като например представители на съответния отрасъл, включително на МСП и занаятчийски производства, профсъюзи, заети в търговията, търговци на дребно, вносители, групи за защита на околната среда и организации на потребителите. За тази цел Комисията създава консултативен форум, в рамките на който се срещат тези заинтересовани страни. Консултативният форум се съчетава с консултативния форум, посочен в член 18 от Директива 2009/125/ЕО.
2.  
Когато е уместно, при изготвянето на делегирани актове Комисията тества оформлението и съдържанието на етикетите за специфични продуктови групи с представителни групи от клиенти от Съюза, за да се гарантира, че те напълно разбират етикетите.

Член 15

Работен план

След консултация с консултативния форум, посочен в член 14, Комисията утвърждава дългосрочен работен план, до който се предоставя публичен достъп. В работния план се съдържа примерен списък на продуктовите групи, считани за приоритетни за приемането на делегирани актове. В работния план се съдържат и планове за преразглеждане и преобразуване на скалите на етикетите за продуктови групи в съответствие с член 11, параграфи 4 и 5, с изключение на преобразуването на скалите на етикетите, които са приложими към 1 август 2017 г., за които преобразуването на скалите е уредено в член 11 от настоящия регламент.

Комисията периодично актуализира работния план след консултация с консултативния форум. Работният план може да се съчетае с работния план, изискван по член 16 от Директива 2009/125/ЕО, и се подлага на преглед на всеки три години.

Комисията ежегодно уведомява Европейския парламент и Съвета за постигнатия в изпълнението на работния план напредък.

Член 16

Делегирани актове

1.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17, за да допълва настоящия регламент, като установява подробни изисквания във връзка с етикетите за специфични продуктови групи.
2.  

В делегираните актове, посочени в параграф 1, се определят продуктови групи, отговарящи на следните изисквания:

а) 

съгласно най-новите налични данни и предвид пусканите на пазара на Съюза количества продуктовата група има значителен потенциал за икономии на енергия и в някои случаи — на други ресурси;

б) 

в рамките на продуктовата група моделите с еквивалентна функционалност се различават значително по съответните експлоатационни показатели;

в) 

няма значително отрицателно въздействие по отношение на достъпността и разходите през експлоатационния цикъл на продуктовата група;

г) 

въвеждането на изисквания за енергийно етикетиране за дадена продуктова група няма значително отрицателно въздействие върху функционалните характеристики на продукта по време на употреба.

3.  

В делегираните актове за специфични продуктови групи се определят по-специално следните елементи:

а) 

определението за специфична продуктова група, попадаща в определението за „свързан с енергопотреблението продукт“ по член 2, точка 1, която трябва да бъде обхваната от подробните изисквания за етикетиране;

б) 

оформлението и съдържанието на етикета, включващ скала за енергопотреблението с класове от А до G, който има, доколкото е възможно, еднакво оформление за всички продуктови групи и във всички случаи е ясен и четлив. Степените на класификацията от А до G отговарят на значителни икономии на енергия и разходи и отразяват съответната диференциация на продуктите от гледна точка на клиента. В делегирания акт се определя също така по какъв начин степените на класификацията от А до G и, когато е приложимо, енергопотреблението се обозначават на видно място върху етикета;

в) 

когато е уместно, използването на други ресурси и допълнителна информация относно продукта, като в такъв случай в етикета се подчертава енергийната ефективност на продукта. Допълнителната информация е недвусмислена и без отрицателно въздействие върху ясната разбираемост и ефективност на етикета за клиентите като цяло. Тя се основава на данните, свързани с физически характеристики на продукта, които са измерими и проверими от органите за надзор на пазара;

г) 

когато е уместно, включването на информация на етикета, която позволява на потребителя да разпознае продукти за интелигентно използване на енергията, т.е. способни автоматично да променят и оптимизират моделите си на потребление в отговор на външни стимули (като например сигнали от или чрез централизирана система за управление на енергията в дома, ценови сигнали, сигнали за директно управление, местно измерване) или способни да предоставят други услуги за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия с цел да се подобри въздействието върху околната среда на използването на енергията в рамките на цялата енергийна система;

д) 

местата, на които се излага етикетът, като например прикрепен към екземпляра от продукта, без да го поврежда, отпечатан върху опаковката, предоставен в електронен формат или достъпен онлайн, като се отчитат изискванията на член 3, параграф 1 и последиците за клиентите, доставчиците и търговците;

е) 

когато е уместно, електронните средства за етикетиране на продукти;

ж) 

начинът, по който се предоставят етикетът и продуктовият информационен лист в случай на продажба от разстояние;

з) 

изискваното съдържание и, когато е уместно, форматът и други подробности относно продуктовия информационен лист и техническата документация, включително възможността за въвеждане на параметрите от продуктовия информационен лист в базата данни в съответствие с член 3, параграф 1;

и) 

допустимите отклонения при проверка, които да се използват от държавите членки, когато проверяват съответствието с изискванията;

й) 

по какъв начин енергийният клас и спектърът от класове на енергийна ефективност, указани на етикета, се отразяват във визуалните реклами и техническите рекламни материали, включително четливост и видимост;

к) 

измервателните и изчислителните методи, посочени в член 13, които да се използват, за да се определи информацията върху етикета и в продуктовия информационен лист, включително определението за индекса на енергийна ефективност (EEI) или еквивалентен параметър;

л) 

дали за по-големите уреди е необходима по-висока степен на енергийна ефективност, за да бъдат включени в даден енергиен клас;

м) 

форматът на всякаква допълнителна информация върху етикета, която дава възможност на клиентите да получат чрез електронни средства достъп до по-подробна информация относно експлоатационните показатели на продукта, посочени в продуктовия информационен лист. Форматът на тази информация може да бъде под формата на адрес на уебсайт, динамичен двумерен баркод (QR код), връзка към онлайн етикети или всякакво друго подходящо за потребителите средство;

н) 

как следва да бъдат показани, когато е приложимо, върху интерактивния дисплей на продукта енергийните класове, описващи енергопотреблението на продукта по време на употреба;

о) 

датата за оценяване и евентуалното последващо преразглеждане на делегирания акт;

п) 

когато е приложимо, разликите в енергийните показатели в различните климатични области;

р) 

по отношение на изискването по член 4, параграф 6 за съхранение на информацията в частта от базата данни за съответствието с изискванията — срок на запазване на данните от по-малко от 15 години, когато е целесъобразно —съобразен със средния експлоатационен срок на продукта.

4.  
Комисията приема отделен делегиран акт за всяка специфична продуктова група. Когато Комисията вземе решение за графика за приемане на делегирания акт за специфична продуктова група, тя не забавя приемането поради причини, свързани с приемането на делегиран акт във връзка с друга специфична продуктова група, освен ако извънредни обстоятелства не налагат това.
5.  
Комисията поддържа актуален списък на всички съответни делегирани актове, както и на мерките, доразвиващи Директива 2009/125/ЕО, включително пълна справочна информация за всички хармонизирани стандарти.

Член 17

Упражняване на делегирането

1.  
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграфи 4 и 5 и член 16, се предоставя на Комисията за срок от шест години, считано от 1 август 2017 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия най-късно девет месеца преди изтичането на шестгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.
3.  
Делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграфи 4 и 5 и член 16, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в това решение делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  
Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. Консултациите с експерти на държавите членки се извършват след консултацията по член 14.
5.  
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  
Делегиран акт, приет съгласно член 11, параграфи 4 и 5 и член 16, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 18

Процедура на комитет

1.  
Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 19 от Директива 2009/125/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 19

Оценка и доклад

До 2 август 2025 г. Комисията извършва оценка на прилагането на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад съдържа оценка доколко ефективно настоящият регламент и приетите съгласно него делегирани актове и актове за изпълнение са дали на клиентите възможност да избират по-ефективни продукти, като се взема предвид неговото въздействие върху стопанската дейност, енергопотреблението, емисиите на парникови газове, дейностите по надзор на пазара, както и разходите за създаване и поддържане на базата данни.

Член 20

Отмяна и преходни мерки

1.  
Директива 2010/30/ЕС се отменя, считано от 1 август 2017 г.
2.  
Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.
3.  
За модели, екземплярите от които са били пуснати на пазара или пуснати в действие в съответствие с Директива 2010/30/ЕС преди 1 август 2017 г., през период, приключващ пет години, след като е бил произведен последният екземпляр, доставчиците предоставят за проверка електронна версия на техническата документация в рамките на 10 дни след получаване на искане от органите за надзор на пазара или от Комисията.
4.  
Делегираните актове, приети в съответствие с член 10 от Директива 2010/30/ЕС, и Директива 96/60/ЕО остават в сила, докато бъдат отменени с делегиран акт, приет в съответствие с член 16 от настоящия регламент, обхващащ съответната продуктова група.

Задълженията по настоящия регламент се прилагат спрямо продуктовите групи, обхванати от делегираните актове, приети съгласно член 10 от Директива 2010/30/ЕС, и от Директива 96/60/ЕО.

5.  
По отношение на продуктови групи, които вече са обхванати от делегирани актове, приети съгласно член 10 от Директива 2010/30/ЕС, или от Директива 96/60/ЕО, когато Комисията приеме делегирани актове съгласно член 16 от настоящия регламент, чрез дерогация от член 16, параграф 3, буква б) от настоящия регламент, може да продължи да се прилага класификацията за енергийна ефективност, установена с Директива 2010/30/ЕС, до датата, на която стават приложими делегираните актове, с които се въвеждат етикети с преобразувана скала съгласно член 11 от настоящия регламент.

Член 21

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на четвъртия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 август 2017 г.

Чрез дерогация от втора алинея, член 4 относно задълженията на доставчиците във връзка с продуктовата база данни се прилага от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕНА В ПРОДУКТОВАТА БАЗА ДАННИ, И ФУНКЦИОНАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПУБЛИЧНАТА ЧАСТ НА БАЗАТА ДАННИ

1. Информация, която трябва да бъде въведена от доставчика в публичната част на базата данни:

а) 

наименованието или търговската марка, данните за контакт и друга правна идентификация на доставчика;

б) 

идентификаторът на модела;

в) 

етикетът в електронен формат;

г) 

класът (класовете) на енергийна ефективност и други параметри на етикета;

д) 

параметрите на продуктовия информационен лист в електронен формат.

2. Информация, която трябва да бъде въведена от Комисията в онлайн портала:

а) 

данните за контакт на органите за надзор на пазара на държавата членка;

б) 

работният план съгласно член 15;

в) 

протоколите от консултативния форум;

г) 

списък на делегираните актове и актовете за изпълнение, временните измервателни и изчислителни методи и приложимите хармонизирани стандарти.

3. Информация, която трябва да бъде въведена от доставчика в частта на базата данни за съответствието с изискванията:

а) 

идентификаторът на модела на всички еквивалентни модели, които вече са пуснати на пазара;

б) 

техническата документация, посочена в член 12, параграф 5.

Комисията осигурява връзка към Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS), която съдържа резултатите от проверките за съответствие, проведени от държавите членки, и приетите временни мерки.

4. Функционални критерии за публичната част на продуктовата база данни:

а) 

всеки модел на продукта трябва да може да бъде намерен като отделен запис;

б) 

базата данни трябва да генерира единен видим, пригоден за изтегляне и отпечатване файл на енергийния етикет за всеки модел, както и текста на целия продуктов информационен лист на всички официални езици на Съюза;

в) 

информацията трябва да може да бъде машинно разчитана, подреждана и търсена, като се спазват отворените стандарти за използване от трети лица, безплатно;

г) 

създава се и се поддържа онлайн бюро за помощ (helpdesk) или звено за контакт за доставчиците, което е ясно посочено в портала.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТОДиректива 2010/30/ЕС

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3, букви а) и б)

Член 1, параграф 2, букви а) и б)

Член 1, параграф 3, буква в)

Член 2

Член 2

Член 2, буква а)

Член 2, точка 1

Член 2, буква б)

Член 2, точка 22

Член 2, буква в)

Член 2, буква г)

Член 2, буква д)

Член 2, буква е)

Член 2, буква ж)

Член 2, точка 13

Член 2, буква з)

Член 2, точка 14

Член 2, буква и)

Член 2, точка 8

Член 2, буква й)

Член 2, точка 9

Член 2, буква к)

Член 3

Член 7

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 7, параграф 3

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 6, буква в)

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 7, параграф 3

Член 3, параграф 1, буква г)

Член 8, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 6, буква б) и член 9

Член 3, параграф 3

Член 8, параграф 1

Член 3, параграф 4

Член 4, буква а)

Член 5

Член 4, буква б)

Член 4, буква в)

Член 6, буква а)

Член 4, буква г)

Член 6, буква а)

Член 5

Член 3, параграф 1 и член 6

Член 5, буква а)

Член 3, параграф 1

Член 5, буква б), подточки i), ii), iii) и iv)

Член 4, параграф 6 и приложение I

Член 5, буква в)

Член 4, параграф 6

Член 5, буква г)

Член 3, параграф 1

Член 5, буква г), втора алинея

Член 3, параграф 1

Член 5, буква д)

Член 3, параграф 1

Член 5, буква е)

Член 5, буква ж)

Член 3, параграф 1

Член 5, буква з)

Член 6

Член 5, параграф 1 и член 6

Член 6, буква а)

Член 5, параграф 1, буква а)

Член 6, буква б)

Член 5, параграф 1, буква а)

Член 7

Член 16, параграф 3, букви д) и ж)

Член 8, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 7, параграф 2

Член 9, параграф 4

Член 10, параграф 1

Член 16

Член 10, параграф 1, втора алинея

Член 16, параграф 2

Член 10, параграф 1, трета алинея

Член 10, параграф 1, четвърта алинея

Член 16, параграф 3, буква в)

Член 10, параграф 2, буква а)

Член 16, параграф 2, буква а)

Член 10, параграф 2, буква б)

Член 16, параграф 2, буква б)

Член 10, параграф 2, буква в)

Член 10, параграф 3, буква а)

Член 10, параграф 3, буква б)

Член 10, параграф 3, буква в)

Член 14

Член 10, параграф 3, буква г)

Член 10, параграф 4, буква а)

Член 16, параграф 3, буква а)

Член 10, параграф 4, буква б)

Член 16, параграф 3, буква к)

Член 10, параграф 4, буква в)

Член 16, параграф 3, буква з)

Член 10, параграф 4, буква г)

Член 16, параграф 3, буква б)

Член 10, параграф 4, буква г), втора алинея

Член 10, параграф 4, буква г), трета алинея

Член 16, параграф 3, буква б)

Член 10, параграф 4, буква г), четвърта алинея

Член 11, параграф 3

Член 10, параграф 4, буква г), пета алинея

Член 11

Член 10, параграф 4, буква д)

Член 16, параграф 3, буква д)

Член 10, параграф 4, буква е)

Член 16, параграф 3, буква з)

Член 10, параграф 4, буква ж)

Член 16, параграф 3, буква й)

Член 10, параграф 4, буква з)

Член 11, параграф 3

Член 10, параграф 4, буква и)

Член 16, параграф 3, буква и)

Член 10, параграф 4, буква й)

Член 16, параграф 3, буква о)

Член 11, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 17, параграф 5

Член 11, параграф 3

Член 17, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 17, параграф 3

Член 12, параграф 2

Член 12, параграф 3

Член 17, параграф 3

Член 13

Член 17, параграф 6

Член 14

Член 19

Член 15

Член 7, параграф 4

Член 16

Член 17

Член 20

Член 18

Член 21

Член 19

Член 21

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II( 1 ) Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

( 2 ) Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 1).

( 3 ) Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 83).

( 4 ) Делегиран регламент (ЕС) 2015/1187 на Комисията от 27 април 2015 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водогрейни котли на твърдо гориво и пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения (ОВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 43).

( 5 ) Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 1).

( 6 ) Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 17).

( 7 ) Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 47).

( 8 ) Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на телевизори (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 64).

( 9 ) Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1).

( 10 ) Регламент (ЕС) 2020/740 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1369 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 (ОВ L 177, 5.6.2020 г., стр. 1).

( 11 ) Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

( 12 ) Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).