02017R1131 — BG — 01.01.2019 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1131 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юни 2017 година

относно фондовете на паричния пазар

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 169, 30.6.2017 г., стp. 8)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/990 НА КОМИСИЯТА от 10 април 2018 година

  L 177

1

13.7.2018
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1131 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юни 2017 година

относно фондовете на паричния пазар

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се определят правилата за фондовете на парични пазари (ФПП), установени, управлявани или предлагани на пазара в Съюза, относно финансовите инструменти, в които може да инвестира даден ФПП, портфейла на ФПП, оценяването на активите на ФПП, както и изискванията за отчитане по отношение на ФПП.

Настоящият регламент се прилага по отношение на предприятия за колективно инвестиране:

а) за които се изисква издаването на разрешение като ПКИПЦК или които са получили разрешение за упражняване на дейност като ПКИПЦК съгласно Директива 2009/65/ЕО или които са АИФ съгласно Директива 2011/61/ЕС;

б) които инвестират в краткосрочни активи; и

в) които имат изключителни или общи цели да предлагат доходност, съответстваща на лихвените проценти на паричния пазар или да запазят стойността на инвестицията.

2.  Държавите членки не въвеждат допълнителни изисквания в уредената с настоящия регламент област.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) „краткосрочни активи“ означава финансови активи с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от две години;

2) „инструменти на паричния пазар“ означава инструменти на паричния пазар съгласно определението в член 2, параграф 1, буква о) от Директива 2009/65/ЕО и инструменти, посочени в член 3 от Директива 2007/16/ЕО на Комисията ( 1 );

3) „прехвърлими ценни книжа“ означава прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 2, параграф 1, буква н) от Директива 2009/65/ЕО и инструменти, посочени в член 2, параграф 1 от Директива 2007/16/ЕО;

4) „репо споразумение“ означава споразумение, при което едната страна прехвърля на контрагент ценни книжа или права, свързани с тях, като се задължава да ги изкупи обратно на определена цена на бъдеща дата, която е определена или предстои да бъде определена;

5) „обратно репо споразумение“ означава споразумение, при което едната страна получава от контрагент ценни книжа или права, свързани с право на собственост или с други права върху тях, като се задължава да ги продаде обратно на определена цена на бъдеща дата, която е определена или предстои да бъде определена;

6) „предоставяне на ценни книжа назаем“ и „получаване на ценни книжа назаем“ означава сделки, при които една институция или нейният контрагент прехвърлят ценни книжа, като заемополучателят поема задължението да върне еквивалентни ценни книжа на бъдеща дата или при поискване от прехвърлителя, като тази сделка се нарича „предоставяне на ценни книжа назаем“ за институцията, прехвърляща ценните книжа, и „вземане на ценни книжа назаем“ за институцията, на която те се прехвърлят;

7) „секюритизация“ означава секюритизация, както е определена в член 4, параграф 1, точка 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

8) „оценка по пазарни цени“ означава оценка на позициите по лесно достъпни цени на затваряне, информация за които е получена от независим източник, включително борсови цени, цени от системи за пазарна информация или котировки, предоставени от няколко независими брокери с добра репутация;

9) „оценка по модел“ означава всяка оценка, която се съпоставя с бенчмарк, екстраполира се или се изчислява по друг начин въз основа на данни за пазара;

10) „метод на амортизираната стойност“ означава метод на оценяване, при който цената за придобиване на даден актив се коригира с платените премии или отстъпки до падежа.

11) „ФПП с постоянна нетна стойност на активите, инвестиращ в държавни дългови инструменти“ или „ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти“ означава ФПП:

а) който има за цел да поддържа непроменена нетната стойност на активите (НСА) на дял или акция;

б) при който приходът във фонда се начислява ежедневно и може да бъде изплатен на инвеститора или да се използва за купуването на повече дялове или акции във фонда;

в) при който активите по принцип се оценяват по метода на амортизиранатастойност и при който НСА се закръгля до най-близкия процентен пункт или неговата равностойност във валутни единици; и

г) който инвестира най-малко 99,5 % от своите активи в инструменти, посочени в член 17, параграф 7, в обратни репо споразумения, обезпечени с държавен дълг, посочени в член 17, параграф 7 и в парични средства;

12) „ФПП със слабо променлива нетна стойност на активите“ или „ФПП със слабо променлива НСА“ означава ФПП, който спазва специалните изисквания, посочени в членове 29, 30 и 32 и в член 33, параграф 2, буква б);

13) „ФПП с променлива нетна стойност на активите“ или „ФПП с променлива НСА“ означава ФПП, който спазва специалните изисквания, посочени в членове 29 и 30 и в член 33, параграф 1;

14) „краткосрочен ФПП“ означава ФПП, който инвестира в допустими инструменти на паричния пазар, посочени в член 10, параграф 1, и е обвързан от правилата относно портфейла, посочени в член 24;

15) „стандартен ФПП“ означава ФПП, който инвестира в допустими инструменти на паричния пазар, посочени в член 10, параграфи 1 и 2, и е обвързан от правилата относно портфейла, посочени в член 25;

16) „кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението на член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

17) „компетентен орган на ФПП“ означава:

а) за ПКИПЦК — компетентният орган на държавата членка по произход на ПКИПЦК, определен в съответствие с член 97 от Директива 2009/65/ЕО;

б) за АИФ от ЕС — компетентният орган на държавата членка по произход на АИФ, определен в член 4, параграф 1, буква п) от Директива 2011/61/ЕС;

в) за АИФ от трета държава който и да е от следните органи:

i) компетентният орган на държавата членка, в която АИФ от трета държава се предлага без паспорт на пазара в Съюза;

ii) компетентният орган на ЛУАИФ от ЕС, което управлява АИФ от трета държава, когато АИФ от трета държава се предлага с паспорт на пазара в Съюза или не се предлага на пазара на Съюза;

iii) компетентният орган на референтната държава членка, ако АИФ от трета държава не се управлява от ЛУАИФ от ЕС и се предлага с паспорт на пазара на Съюза;

18) „задължителен падеж“ означава датата, на която главницата на ценната книга трябва да бъде изплатена в пълен размер и която не е обект на никакви опционни характеристики;

19) „среднопретеглен матуритет“ означава средната продължителност на времето до задължителния падеж или ако този срок е по-кратък, до следващата актуализация на лихвения процент на паричния пазар за всички базови активи във ФПП, която отразява относителните дялове, държани във всеки актив;

20) „среднопретеглена продължителност“ означава средната продължителност на времето до задължителния падеж на всички базови активи във ФПП, която отразява относителните дялове, държани във всеки актив;

21) „остатъчен срок до падежа“ означава времето, оставащо до задължителния падеж на дадена ценна книга;

22) „къса продажба“ означава всяка продажба, извършена от ФПП, на инструмент, който ФПП не притежава към момента на сключването на договора за продажба, включително такава продажба, при която към момента на сключването на договора за продажба ФПП е взел на заем или се е споразумял да вземе на заем инструмента, за да го достави към момента на разплащането, без да се включват:

а) продажба от една от страните съгласно репо споразумение, при което едната страна се е съгласила да продаде на другата страна ценна книга на определена цена със задължение за другата страна да продаде обратно ценната книга на по-късна дата на друга определена цена; или

б) сключване на фючърсен договор или на друг дериватен договор, при който е договорено на бъдеща дата да се извърши продажба на ценни книжа на определена цена;

23) „лице, управляващо ФПП“ означава, в случая на ФПП, който е ПКИПЦК — управляващото дружество на ПКИПЦК, или инвестиционното дружество в случая на самоуправляващи се ПКИПЦК и, в случая на ФПП, който е АИФ — ЛУАИФ или вътрешно управляван АИФ.

Член 3

Видове ФПП

1.  ФПП се учредяват като един от следните видове:

а) ФПП с променлива НСА;

б) ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти;

в) ФПП със слабо променлива НСА.

2.  Разрешението за извършване на дейност като ФПП посочва изрично вида на ФПП от тези, изброени в параграф 1.

Член 4

Издаване на разрешение за извършване на дейност като ФПП

1.  Предприятие за колективно инвестиране се учредява, предлага или управлява в Съюза под формата на ФПП само след получаване на разрешение в съответствие с настоящия регламент.

Това разрешение е валидно за всички държави членки.

2.  Предприятие за колективно инвестиране, за което се иска разрешение за извършване на дейност като ПКИПЦК съгласно Директива 2009/65/ЕО и като ФПП съгласно настоящия регламент за първи път, получава разрешение да извършва дейност като ФПП като част от процедурата по предоставяне на разрешение за извършване на дейност като ПКИПЦК в съответствие с Директива 2009/65/ЕО.

Когато предприятие за колективно инвестиране вече е получило разрешение за извършване на дейност като ПКИПЦК съгласно Директива 2009/65/ЕО, това ПКИПЦК може да подаде заявление за разрешение за извършване на дейност като ФПП в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 4 и 5 от настоящия член.

3.  Предприятие за колективно инвестиране, което е АИФ, и за което се иска разрешение да извършва дейност като ФПП съгласно настоящия регламент, получава разрешение за извършване на дейност като ФПП съгласно описаната в член 5 процедура за издаване на разрешение.

4.  Предприятие за колективно инвестиране получава разрешение за извършване на дейност като ФПП, само ако компетентният орган за ФПП е убеден, че ФПП ще бъде в състояние да отговоря на всички изисквания на настоящия регламент.

5.  За целите на получаване на разрешение за извършване на дейност като ФПП, предприятието за колективно инвестиране представя пред своя компетентен орган всеки от следните документи:

а) правилата на фонда или учредителните документи на ФПП, включително посочване на вида на ФПП от изброените в член 3, параграф 1 видове;

б) данни за лицето, управляващо ФПП;

в) данни за депозитаря;

г) описание на ФПП или всяка друга информация за него, която е на разположение на инвеститорите;

д) описание на организацията и процедурите, необходими за спазване на изискванията по глави II — VII, или всяка друга информация в тази връзка;

е) всякаква друга информация или документи, изискани от компетентния орган на ФПП, за да се установи съответствието с изискванията на настоящия регламент.

6.  Всяко тримесечие компетентните органи информират ЕОЦКП за издадените или отнетите съгласно настоящия регламент разрешения.

7.  ЕОЦКП поддържа централен публичен регистър, в който са посочени всички ФПП, получили разрешение по силата на настоящия регламент, техният вид в съответствие с член 3, параграф 1 информация за това дали това е краткосрочен или стандартен ФПП, лицето, управляващо ФПП, и компетентният орган на ФПП. Регистърът е достъпен в електронен формат.

Член 5

Процедура за издаване на разрешение нa ФПП, които са АИФ

1.  АИФ получава разрешение да бъде ФПП само ако компетентният орган на ФПП одобри заявлението, подадено от ЛУАИФ, което вече е получило разрешение за управление на ФПП, който е АИФ, съгласно Директива 2011/61/ЕС, и също така одобри правилата на фонда и избора на депозитар.

2.  При подаване на заявлението за управление на ФПП, което е АИФ, получилото разрешение ЛУАИФ предоставя на компетентния орган за ФПП:

а) писмено споразумение с депозитаря;

б) информация за режима на делегиране по отношение на портфейла и управлението на риска и администрацията на АИФ;

в) информация за инвестиционните стратегии, рисковия профил и други характеристики на ФПП, които са АИФ, които ЛУАИФ управлява или възнамерява да управлява.

Компетентният орган на ФПП може да поиска от компетентния орган на ЛУАИФ да предостави пояснение и информация по отношение на документацията, посочена в първа алинея, или атестация за това дали ФПП попадат в обхвата на предоставеното на ЛУАИФ разрешение за управление. Компетентният орган на ЛУАИФ отговаря в срок от 10 работни дни след получаване на такова запитване.

3.  Всяка последваща промяна в документацията, посочена в параграф 2, се съобщава незабавно от ЛУАИФ на компетентния орган на ФПП.

4.  Компетентният орган на ФПП отказва да издаде разрешение на ЛУАИФ, само ако е налице някоя от изброените по-долу предпоставки:

а) ЛУАИФ не отговаря на изискванията на настоящия регламент;

б) ЛУАИФ не отговаря на изискванията на Директива 2011/61/ЕС;

в) ЛУАИФ няма разрешение от компетентния си орган да управлява ФПП;

г) ЛУАИФ не е предоставило документите, посочени в параграф 2.

Преди да откаже да издаде разрешението, компетентният орган на ФПП се консултира с компетентния орган на ЛУАИФ.

5.  Издаването на разрешение на АИФ да бъде ФПП не може да бъде обвързано с изискването АИФ да се управлява от ЛУАИФ, което е получило разрешение в държавата членка по произход на АИФ, нито с изискването ЛУАИФ да упражнява или делегира дейности в държавата членка по произход на АИФ.

6.  В срок от два месеца от представянето на пълното заявление ЛУАИФ бива информирано дали е издадено разрешение АИФ да бъде ФПП.

7.  Компетентният орган за ФПП не издава разрешение АИФ да бъде ФПП, ако поради правни съображения АИФ не може да предлага своите дялове или акции на пазара в своята държава членка по произход.

Член 6

Използване на обозначението „ФПП“

1.  ПКИПЦК или АИФ използва обозначението „фонд на паричния пазар“ или „ФППV“ по отношение на самото/самия себе си или емитираните от него дялове или акции, само когато е получил(о) разрешение в съответствие с настоящия регламент.

ПКИПЦК или АИФ не използва подвеждащо или неточно обозначение, което би предполагало, че е ФПП, освен ако е получил(о) разрешение да бъде ФПП в съответствие с настоящия регламент.

ПКИПЦК или АИФ не притежава характеристики, които са много подобни на тези, посочени в член 1, параграф 1, освен ако е получил(о) разрешение да бъде ФПП в съответствие с настоящия регламент.

2.  Използването на обозначението „фонд на паричния пазар“, „ФПП“ или на друго обозначение, което предполага, че ПКИПЦК или АИФ е ФПП, означава използване в документи за външно ползване, проспекти, доклади, отчети, реклами, съобщения, кореспонденция или всякакви други материали, изпратени до или предназначени за разпространение сред потенциалните инвеститори, притежателите на дялове на фонда, акционерите или компетентните органи в писмена, устна, електронна форма или по какъвто и да е друг начин.

Член 7

Приложими правила

1.  ФПП и лицето, управляващо ФПП, спазват във всеки един момент настоящия регламент.

2.  ФПП, който е ПКИПЦК, и лицето, управляващо ФПП, спазват във всеки момент изискванията на Директива 2009/65/ЕО, освен ако в настоящия регламент е посочено друго.

3.  ФПП, който е АИФ, и лицето, управляващо ФПП, спазват във всеки момент изискванията на Директива 2011/61/ЕС, освен ако в настоящия регламент е посочено друго.

4.  Лицето, управляващо ФПП, отговаря за гарантиране на спазването на настоящия регламент и носи отговорност за всяка загуба или вреда, породена от неспазване на настоящия регламент.

5.  Настоящият регламент не възпрепятства ФПП да прилагат ограничения по отношение на инвестициите, които са по-строги от тези, които се изискват съгласно настоящия регламент.ГЛАВА II

Задължения, свързани с инвестиционните политики на ФППРаздел I

Общи правила и допустими активи

Член 8

Общи принципи

1.  Когато ФПП се състои от повече от едно инвестиционно подразделение, всяко подразделение се счита за отделен ФПП за целите на глави II — VII.

2.  Задълженията относно инвестиционните политики на ПКИПЦК, установени в членове 49-50a, член 51, параграф 2 и членове 52—57 от Директива 2009/65/ЕО, не се отнасят за ФПП, получил разрешение за извършване на дейност като ПКИПЦК, освен ако изрично е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 9

Допустими активи

1.  ФПП инвестира само в една или повече от следните категории финансови активи и само при условията, определени в настоящия регламент:

а) инструменти на паричния пазар, включително финансови инструменти, емитирани или гарантирани индивидуално или съвместно от Съюза, националните, регионалните и местните администрации на държавите членки или техните централни банки, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейския механизъм за стабилност, Европейския инструмент за финансова стабилност, централен орган или централна банка на трета държава, Международния валутен фонд, Международната банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката за международни разплащания или всяка друга съответна международна финансова институция или организация, в която членуват една или повече държави членки;

б) допустими секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа;

в) депозити в кредитни институции;

г) деривативни финансови инструменти;

д) репо споразумения, които отговарят на условията, посочени в член 14;

е) обратни репо споразумения, които отговарят на условията, посочени в член 15;

ж) дялове или акции на други ФПП.

2.  ФПП не извършва никоя от следните дейности:

а) инвестиране в активи, различни от тези, посочени в параграф 1;

б) къса продажба на който и да било от следните инструменти: инструменти на паричния пазар, секюритизации, обезпечени с активи търговски ценни книжа и дялове или акции на други ФПП;

в) откриване на преки или непреки експозиции към инструменти на собствения капитал или стоки, включително чрез деривативни инструменти, сертификати за такива инструменти, индекси, базирани на такива инструменти, или по друг начин или чрез инструмент, който би създал експозиция към тях;

г) сключване на споразумения за предоставяне или получаване на ценни книжа назаем или всяко друго споразумение, което ще създаде тежест за активите на ФПП;

д) получаване и предоставяне на парични средства назаем.

3.  ФПП може да държи допълнителни ликвидни активи в съответствие с член 50, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО.

Член 10

Допустими инструменти на паричния пазар

1.  ФПП инвестира в инструмент на паричния пазар, само ако той отговаря на всички, изброени по-долу, изисквания:

а) попада в една от категориите на инструменти на паричния пазар, посочени в член 50, параграф 1, букви а), б), в) или з) от Директива 2009/65/ЕО;

б) има една от следните характеристики:

i) при емитирането има задължителен срок до падежа от 397 дни или по-малко;

ii) има остатъчен срок до падежа от 397 дни или по-малко;

в) емитентът на инструмента на паричния пазар и качеството на инструмента на паричния пазар са получили положителна оценка съгласно членове 19—22;

г) ако ФПП инвестира в секюритизации или обезпечени с активи търговски ценни книжа, той е обвързан от изискванията, установени в член 11.

2.  Независимо от параграф 1, буква б), стандартните ФПП могат също така да инвестират в инструменти на паричния пазар с остатъчен срок до падежа до датата на правнообвързващото откупуване, настъпваща след две години или по-рано, при условие че времето, оставащо до следващата дата на актуализация на лихвения процент, е 397 дни или по-малко. За тази цел инструментите на паричния пазар с плаващ лихвен процент и инструментите на паричния пазар с фиксиран лихвен процент, хеджирани от споразумение за суап, се актуализират спрямо процент или индекс на паричния пазар.

3.  Разпоредбите на параграф 1, буква в) не се прилагат по отношение на инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от Съюза, централен орган или централна банка на държава членка, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския механизъм за стабилност или Европейския инструмент за финансова стабилност.

Член 11

Допустими секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа

1.  Както дадена секюритизация, така и дадена обезпечена с активи търговска ценна книга се считат за допустими за инвестиране от страна на ФПП, при условие че секюритизацията или обезпечената с активи търговска ценна книга е достатъчно ликвидна, получила е положителна оценка съгласно членове 19—22 и е една от следните:

а) секюритизация, посочена в член 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията ( 2 );

б) обезпечена с активи търговска ценна книга, емитирана от програма за обезпечени с активи търговски ценни книжа, която:

i) се подкрепя напълно от регулирана кредитна институция, която покрива всички рискове, свързани с ликвидността, кредитни рискове и съществени рискове от разсейване, както и текущи разходи по сделките и текущи разходи, свързани с програмите за обезпечени с активи търговски ценни книжа, за да се гарантира при необходимост пълното изплащане на инвеститорите на всяка сума в рамките на обезпечените с активи търговски ценни книжа;

ii) не е пресекюритизация и експозициите в основата на секюритизацията на нивото на всяка сделка с обезпечени с активи търговски ценни книжа не включват секюритизиращи позиции;

iii) не включва синтетична секюритизация съгласно определението в член 242, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

▼M1

в) опростена, прозрачна и стандартизирана (ОПС) секюритизация, определена в съответствие с критериите и условията по членове 20, 21 и 22 от Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), или ОПС обезпечена с активи търговска ценна книга, определена в съответствие с критериите и условията по членове 24, 25 и 26 от същия регламент.

▼B

2.  Краткосрочен ФПП може да инвестира в секюритизациите или в обезпечените с активи търговски ценни книжа, посочени в параграф 1, при условие че е изпълнено някое от следните условия, ако е приложимо:

а) задължителният срок до падежа при емитирането на секюритизациите, посочени в параграф 1, буква а), е две години или по-малко, и времето, оставащо до следващата дата на актуализация на лихвения процент е397 дни или по-малко;

б) задължителният срок до падежа при емитирането или остатъчният срок до падежа на секюритизации или обезпечени с активи търговски ценни книжа, посочени в параграф 1, букви б) и в), е 397 дни или по-малко;

в) секюритизациите, посочени в параграф 1, букви а) и в), са амортизационни инструменти и имат среднопретеглена продължителност от две години или по-малко.

3.  Стандартен ФПП може да инвестира в секюритизациите или в обезпечените с активи търговски ценни книжа, посочени в параграф 1, при условие че е изпълнено някое от следните условия, ако е приложимо:

а) задължителният срок до падежа при емитирането или остатъчният срок до падежа на секюритизациите и на обезпечените с активи търговски ценни книжа, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), е две години или по-малко и времето, оставащо до следващата дата на актуализация на лихвения процент, е 397 дни или по-малко;

б) секюритизациите, посочени в параграф 1, букви а) и в), са амортизационни инструменти и имат среднопретеглена продължителност от две години или по-малко.

4.  В срок от шест месеца, считано от датата на влизане в сила на предложението за регламент за ОПС секюритизации, Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 45 за изменение на настоящия член чрез въвеждане на препратка към критериите за идентифициране на ОПС секюритизациите и на обезпечените с активи търговски ценни книжа в съответните разпоредби на посочения регламент. Изменението влиза в сила най-късно до шест месеца след датата на влизане в сила на този делегиран акт или от датата на прилагане на съответните разпоредби в предложението за регламент за ОПС секюритизации, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

За целите на първа алинея критериите за идентифициране на ОПС секюритизации и на обезпечените с активи търговски ценни книжа включват най-малко следното:

а) изисквания, свързани с опростяването на секюритизацията, включително нейния характер на действителна продажба и спазването на стандартите, свързани с поемане на експозициите;

б) изисквания, свързани със стандартизацията на секюритизацията, включително изисквания за запазване на риска;

в) изисквания, свързани с прозрачността на секюритизацията, включително предоставяне на информация на потенциални инвеститори;

г) в случая на обезпечени с активи търговски ценни книжа — в допълнение към букви а), б) и в) — изисквания, свързани със спонсора и с подпомагането от спонсорите на програмата за обезпечени с активи търговски ценни книжа.

Член 12

Допустими депозити в кредитни институции

ФПП може да инвестира в депозит в кредитна институция, при условие че всички от изброените по-долу условия са изпълнени:

а) депозитът се изплаща при поискване или може да бъде изтеглен по всяко време;

б) падежът на депозита е след не повече от 12 месеца;

в) кредитната институция има седалище в държава членка или ако има седалище в трета държава, към нея се прилагат пруденциални правила, които се счита, че са еквивалентни на правилата, определени в правото на Съюза в съответствие с процедурата по член 107, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 13

Допустими финансови деривативни инструменти

ФПП може да инвестира във финансов деривативен инструмент, ако инструментът се търгува на регулиран пазар, както е посочено в член 50, параграф 1, буква а), б) или в) от Директива 2009/65/ЕО или се търгува извънборсово, при условие че задължително са изпълнени всички от изброените по-долу условия:

а) базовият актив на деривативния инструмент се състои от лихвени проценти, валутни обменни курсове, валути или индекси, представляващи една от тези категории;

б) деривативният инструмент служи само за целите на хеджиране на рисковете, свързани с лихвения процент или обменния курс, присъщи на други инвестиции на ФПП;

в) контрагентите в сделките с извънборсови деривативни инструменти са институции, които подлежат на пруденциално регулиране и надзор и принадлежат към категориите, одобрени от компетентния орган на ФПП;

г) извънборсовите деривативни инструменти подлежат ежедневно на надеждна и проверима оценка и могат във всеки момент да бъдат продавани, ликвидирани или затваряни по инициатива на ФПП чрез операция по прихващане по тяхната справедлива стойност.

Член 14

Допустими репо споразумения

ФПП може да сключи репо споразумение, при условие че е изпълнено всяко от следните изисквания:

а) то се използва временно, за не повече от седем работни дни, само с цел управление на ликвидността и не за инвестиционни цели, различни от посочените в буква в);

б) контрагентът, който получава активи, прехвърлени от ФПП като обезпечение в рамките на репо споразумение, не може да продава, инвестира, предоставя в залог или по друг начин да прехвърля тези активи без предварителното съгласие на ФПП;

в) получените от ФПП парични средства като част от репо споразуменията може да бъдат:

i) вложени в депозити съгласно член 50, параграф 1, буква е) от Директива 2009/65/ЕО; или

ii) инвестирани в активи, посочени в член 15, параграф 6, но не се инвестират по друг начин в допустими активи, посочени в член 9, не се прехвърлят или използват повторно по друг начин;

г) получените от ФПП парични средства като част от репо споразумението не надвишават 10 % от неговите активи;

д) ФПП има правото да прекрати споразумението по всяко време с даване на предизвестие от не повече от два работни дни.

Член 15

Допустими обратни репо споразумения

1.  ФПП може да сключи обратно репо споразумение, при условие че е изпълнено всяко от следните изисквания:

а) ФПП има правото да прекрати споразумението по всяко време с даване на предизвестие от не повече от два работни дни;

б) пазарната стойност на активите, получени в рамките на обратното репо споразумение, е винаги поне равна на стойността на изплатените парични средства.

2.  Активите, получени от ФПП в рамките на обратно репо споразумение, са инструменти на паричния пазар, които отговарят на изискванията, посочени в член 10.

Активите, получени от ФПП в рамките на обратното репо споразумение, не се продават, реинвестират, залагат или прехвърлят по друг начин.

3.  ФПП не получава в рамките на обратно репо споразумение секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа.

4.  Активите, получени от ФПП в рамките на обратно репо споразумение, са достатъчно диверсифицирани с максимална експозиция спрямо даден емитент от 15 % от НСА на ФПП, с изключение на случаите, когато тези активи са под формата на инструменти на паричния пазар, които отговарят на изискванията на член 17, параграф 7. Освен това активите, получени от ФПП в рамките на обратно репо споразумение, са емитирани от субект, който е независим от контрагента и за който се очаква да не е налице силна корелация с резултатите на контрагента.

5.  ФПП, който сключва обратно репо споразумение, гарантира, че може да изиска обратно по всяко време пълния размер на паричните средства на начислена основа или въз основа на пазарните цени. Когато паричните средства могат да бъдат изискани обратно по всяко време въз основа на пазарните цени, стойността по пазарни цени на обратното репо споразумение сделка се използва за изчисляване на НСА на ФПП.

6.  Чрез дерогация от параграф 2 на настоящия член ФПП може в рамките на обратно репо споразумение да получи инструменти на паричния пазар или ликвидни прехвърлими ценни книжа, различни от тези, които отговарят на изискванията, посочени в член 10, при условие че тези активи отговарят на едно от следните условия:

а) те са емитирани или гарантирани от Съюза, централен орган или централна банка на държава членка, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския механизъм за стабилност или Европейския инструмент за финансова стабилност, при условие че е получена положителна оценка съгласно членове 19—22;

б) те са емитирани или гарантирани от централен орган или централна банка на трета държава, при условие че е получена положителна оценка съгласно членове 19—22.

Активите, получени в рамките на обратно репо споразумение в съответствие с първа алинея на настоящия параграф, се оповестяват на инвеститорите на ФПП, в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ).

Активите, получени в рамките на обратно репо споразумение в съответствие с първа алинея на настоящия параграф, отговарят на изискванията, посочени в член 17, параграф 7.

7.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията в съответствие с член 45, за да се допълни настоящият регламент чрез определяне на количествени и качествени изисквания за ликвидността, приложими към активите, посочени в параграф 6, както и количествените и качествените изисквания за кредитното качество, приложими към активите, посочени в параграф 6, буква а) от настоящия член.

За тези цели Комисията взима предвид доклада, посочен в член 509, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Комисията приема посочения в първа алинея делегиран акт не по-късно от 21 януари 2018 г.

Член 16

Допустими дялове или акции на ФПП

1.  ФПП може да придобива дяловете или акциите на други ФПП („ФПП, в които ще се инвестира“), при условие че е изпълнено всяко от следните изисквания:

а) не повече от общо 10 % от активите на ФПП, в който ще се инвестира, могат — съгласно правилата на фонда или учредителните документи на съответния ФПП — да бъдат инвестирани съвкупно в дялове или акции на други ФПП;

б) ФПП, в който ще се инвестира, не държи дялове или акции в придобиващия ФПП.

ФПП, чиито дялове или акции са били придобити, не инвестира в придобиващия ФПП в периода, в който придобиващият ФПП държи дялове или акции в него.

2.  ФПП може да придобие дяловете или акциите на други ФПП, при условие че не повече от 5 % от неговите активи са инвестирани в дялове или акции на един и същ ФПП.

3.  ФПП може да инвестира общо не повече от 17,5 % от активите си в дялове или акции на други ФПП.

4.  Дялове или акции на други ФПП са допустими за инвестиции от страна на ФПП, при условие че са изпълнени всички от изброените по-долу условия:

а) ФПП, в който ще се инвестира, има разрешение за извършване на дейност съгласно настоящия регламент;

б) когато ФПП, в който ще се инвестира, се управлява пряко или чрез делегиране от същото лице, което управлява и придобиващия ФПП, или от друго дружество, с което лицето, управляващо придобиващия ФПП, е свързано чрез общо управление или контрол или чрез съществено пряко или непряко дялово участие, на лицето, управляващо ФПП, в който ще се инвестира, или съответното друго дружество, е забранено начисляването на такси за записване или за откупуване за сметка на инвестициите на придобиващото ФПП в дяловете или акциите на ФПП, в което ще се инвестира;

в) когато ФПП инвестира 10 % или повече от активите си в дялове или акции на други ФПП:

i) в проспекта на този ФПП се оповестява максималното равнище на таксите за управление, които могат да бъдат начислени на самия ФПП и на другите ФПП, в които инвестира; както и

ii) в годишния доклад се посочва максималният дял на таксите за управление, начислени на самия ФПП и на другите ФПП, в които инвестира.

5.  Параграфи 2 и 3 от настоящия член не се прилагат за ФПП, който е АИФ, получил разрешение в съответствие с член 5, когато е изпълнено всяко от следните изисквания:

а) ФПП се предлага на пазара единствено посредством спестовни схеми за работници и служители, които са уредени в националното право и чиито инвеститори са само физически лица;

б) спестовните схеми за работници и служители, посочени в буква а), позволяват на инвеститорите единствено да изтеглят своите инвестиции при ограничителните условия на откупуване, които са определени в националното право, при което откупуването може да се извърши само при определени обстоятелства, които не са свързани с развитието на пазара.

Чрез дерогация от параграфи 2 и 3 от настоящия член, ФПП, който е ПКИПЦК, получил разрешение в съответствие с член 4, параграф 2, може да придобие дялове или акции в други ФПП в съответствие с член 55 или член 58 от Директива 2009/65/ЕО при следните условия:

а) ФПП се предлага на пазара единствено посредством спестовни схеми за работници и служители, които са уредени в националното право и чиито инвеститори са само физически лица;

б). спестовните схеми за работници и служители, посочени в буква а), позволяват на инвеститорите единствено да изтеглят своите инвестиции при ограничителните условия на откупуване, които са определени в националното право, при което откупуването може да се извърши само при определени обстоятелства, които не са свързани с развитието на пазара.

6.  Краткосрочните ФПП могат да инвестират само в дялове или акции на други краткосрочни ФПП.

7.  Стандартните ФПП могат да инвестират в дялове или акции както на краткосрочни ФПП, така и на стандартни ФПП.Раздел II

Разпоредби относно инвестиционните политики

Член 17

Диверсификация

1.  ФПП не инвестира повече от:

а) 5 % от активите си в инструменти на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, емитирани от един и същ субект;

б) 10 % от активите си в депозити, направени в една и съща кредитна институция, освен ако структурата на банковия сектор в държавата членка, в която той е установен, е такава, че няма достатъчно надеждни кредитни институции, които да отговарят на изискването за диверсификация и не е икономически изгодно за ФПП да прави депозити в друга държава членка, като в такъв случай до 15 % от неговите активи могат да се депозират в една и съща кредитна институция.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а), ФПП с променлива НСА може да инвестира до 10 % от активите си в инструменти на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, емитирани от един и същ субект, при условие че общата стойност на тези инструменти на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, държани от ФПП с променлива НСА, за всеки емитент, в който той инвестира повече от 5 % от своите активи, не надхвърля 40 % от стойността на неговите активи.

3.  До датата на прилагане на делегирания акт, посочен в член 11, параграф 4, сумата от всички експозиции на даден ФПП към секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа не надхвърля 15 % от активите на ФПП.

Считано от датата на прилагане на делегирания акт, посочен в член 11, параграф 4, сумата от всички експозиции на ФПП към секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа не надхвърля 20 % от активите на ФПП, от които до 15 % от активите на ФПП могат да се инвестират в секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, които не отговарят на критериите за определяне на ОПС секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа.

4.  Съвкупната рискова експозиция към един и същ контрагент на ФПП, произтичаща от извънборсови сделки с деривати, които отговарят на условията, посочени в член 13, не може да надхвърля 5 % от активите му.

5.  Съвкупната сума на паричните средства, платени на един и същ контрагент на ФПП в рамките на обратно репо споразумение, не надхвърля 15 % от активите на ФПП.

6.  Независимо от предвидените в параграфи 1 и 4 отделни ограничения, ФПП не комбинира някои от следните инструменти, ако това ще доведе до инвестиция в размер на повече от 15 % от активите му в един и същ субект:

а) инвестиции в инструменти на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, емитирани от този субект;

б) депозити, направени в този субект;

в) извънборсови финансови деривативни инструменти, пораждащи рискова експозиция за контрагента.

Чрез дерогация от изискването за диверсификация, предвидено в първа алинея, когато структурата на финансовия пазар в държавата членка, в която той е установен, е такава, че няма достатъчно надеждни финансови институции, които да отговарят на изискването за диверсификация, и не е икономически изгодно за ФПП да използва финансови институции в друга държава членка, ФПП може да комбинира видовете инвестиции, посочени в букви а), б) и в), до максимален размер на инвестициите от 20 % от неговите активи в един и същ субект.

7.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а) компетентният орган на ФПП може да разреши на ФПП да инвестира в съответствие с принципа на разпределението на риска до 100 % от своите активи в различни инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани индивидуално или съвместно от Съюза, националните, регионалните и местните администрации на държавите членки или техните централни банки, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейския механизъм за стабилност, Европейския инструмент за финансова стабилност, централен орган или централна банка на трета държава, Международния валутен фонд, Международната банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката за международни разплащания или всяка друга съответна международна финансова институция или организация, в която членуват една или повече държави членки.

Първа алинея се прилага само когато е изпълнено всяко от следните изисквания:

а) ФПП притежава инструменти на паричния пазар от най-малко шест различни емисии на емитента;

б) ФПП ограничава инвестициите в инструменти на паричния пазар от една и съща емисия до най-много 30 % от активите си;

в) ФПП изрично посочва в правилата на фонда или в учредителните си документи всички администрации, институции или организации, посочени в първа алинея, които емитират или гарантират поотделно или съвместно инструменти на паричния пазар, в които той възнамерява да инвестира повече от 5 % от активите си;

г) ФПП включва в проспекта си, както и в своите маркетингови съобщения, ясна информация относно използването на тази дерогация, като посочва всички администрации, институции или организации, посочени в първа алинея, които емитират или гарантират поотделно или съвместно инструменти на паричния пазар, в които той възнамерява да инвестира повече от 5 % от активите си.

8.  Независимо от индивидуалните ограничения, установени в параграф 1, ФПП не може да инвестира повече от 10 % от своите активи в облигации, емитирани от една кредитна институция, която има седалище в държава членка и подлежи, по силата на закон, на специален публичен надзор, имащ за цел да защити притежателите на облигации. По-специално сумите, произтичащи от емитирането на тези облигации, се инвестират в съответствие със законодателството в активи, които през целия период на валидност на облигациите могат да покриват дължимите суми, произтичащи от облигациите, и които в случай на несъстоятелност на емитента биха били използвани приоритетно за изплащането на сумите по главницата и за плащането на натрупаните лихви.

Когато даден ФПП инвестира повече от 5 % от своите активи в облигациите, посочени в първа алинея, които са емитирани от един емитент, общата стойност на тези инвестиции не надхвърля 40 % от стойността на активите на ФПП.

9.  Независимо от индивидуалните ограничения, установени в параграф 1, ФПП не може да инвестира повече от 20 % от своите активи в облигации, емитирани от една кредитна институция, когато са изпълнени изискванията, определени в член 10, параграф 1, буква е) или член 11, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, включително всякакви възможни инвестиции в активи, посочени в параграф 8 от настоящия член.

Когато даден ФПП инвестира повече от 5 % от своите активи в облигациите, посочени в първа алинея, които са емитирани от един емитент, общата стойност на тези инвестиции не надхвърля 60 % от стойността на активите на ФПП, включително всяка възможна инвестиция в активите, посочени в параграф 8, като се вземат предвид определените в него ограничения.

10.  Дружествата, които са включени в една и съща група за целите на консолидираните счетоводни отчети, по смисъла на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ) или в съответствие с признатите международни счетоводни правила, се разглеждат като самостоятелен субект при изчисляването на ограниченията, предвидени в параграфи 1 — 6 от настоящия член.

Член 18

Концентрация

1.  ФПП не държи повече от 10 % от инструментите на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, емитирани от един и същ субект.

2.  Ограничението, предвидено в параграф 1, не се прилага по отношение на притежаваните инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от Съюза, национални, регионални и местни администрации на държавите членки или техните централни банки, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейския механизъм за стабилност, Европейския инструмент за финансова стабилност, централен орган или централна банка на трета държава, Международния валутен фонд, Международната банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката за международни разплащания или всяка друга съответна международна финансова институция или организация, в която членуват една или повече държави членки.Раздел III

Кредитно качество на инструментите на паричния пазар, секюритизациите и обезпечените с активи търговски ценни книжа

Член 19

Вътрешна процедура за оценка на кредитното качество

1.  Лицето, управляващо ФПП, приема, въвежда и последователно прилага разумна вътрешна процедура за оценка на кредитното качество за определяне на кредитното качество на инструментите на паричния пазар, секюритизациите и обезпечените с активи търговски ценни книжа, като взема под внимание емитента на инструмента и характеристиките на самия инструмент.

2.  Лицето, управляващо ФПП, гарантира, че информацията, използвана при прилагането на вътрешната процедура за оценка на кредитното качество, е с достатъчно добро качество, актуална и от надеждни източници.

3.  Вътрешната процедура за оценка се основава на разумни, систематични и непрекъснати методики за оценяване. Използваните методики се одобряват от лицето, управляващо ФПП, въз основа на данни за минали периоди и емпирични факти, включително чрез бектестове.

4.  Лицето, управляващо ФПП, гарантира, че вътрешната процедура за оценка на кредитното качество е в съответствие с всеки от следните общи принципи:

а) установява се ефективен процес за получаване и актуализиране на съответната информация относно емитента и характеристиките на инструмента;

б) приемат се и се прилагат подходящи мерки, за да се гарантира, че вътрешната оценка на кредитното качество се основава на задълбочен анализ на наличната и съществена информация и включва всички релевантни важни фактори, които влияят върху кредитоспособността на емитента и кредитното качество на инструмента;

в) вътрешната процедура за оценка на кредитното качество се наблюдава редовно и най-малко веднъж годишно се прави преглед на всички оценки на кредитното качество;

г) въпреки че в съответствие с член 5а от Регламент (ЕО) № 1060/2009 да трябва да се избягва механично предоверяване на външен рейтинг, лицето, управляващо ФПП, предприема нова оценка на кредитното качество на инструмент на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, когато е налице съществена промяна, която би могла да окаже въздействие върху съществуващата оценка на инструмента;

д) методиките за оценка на кредитното качество се преразглеждат най-малко веднъж годишно от лицето, управляващо ФПП, за да се определи дали все още са подходящи за текущия портфейл и външните условия, а прегледът се изпраща на компетентния орган на лицето, управляващо ФПП. Когато лицето, управляващо ФПП, узнае за грешки в методиката за оценка на кредитното качество или в нейното прилагане, то незабавно коригира грешките;

е) когато методиките, моделите или ключовите допускания, използвани при вътрешната процедура за оценка на кредитното качество, са се променили, лицето, управляващо ФПП, преразглежда, колкото е възможно по-скоро, всички засегнати вътрешни оценки на кредитното качество.

Член 20

Вътрешна оценка на кредитното качество

1.  Лицето, управляващо ФПП, прилага процедурата, посочена в член 19, за да определи дали кредитното качество на инструмент на паричния пазар, секюритизация или обезпечена с активи търговска ценна книга получава положителна оценка. Когато дадена агенция за кредитен рейтинг, регистрирана и сертифицирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009, е присъдила рейтинг на съответния инструмент на паричния пазар, лицето, управляващо ФПП, може да вземе предвид подобни рейтинги и допълнителна информация и анализ при своята вътрешна оценка на кредитното качество, без да се доверява единствено или механично на такива рейтинги, в съответствие с член 5а от Регламент (ЕО) № 1060/2009.

2.  При оценката на кредитното качество се вземат предвид най-малко следните фактори и общи принципи:

а) количественото измерение на кредитния риск на емитента и на относителния риск от неизпълнение на емитента и на инструмента;

б) качествените показатели за емитента на инструмента, включително в светлината на макроикономическото състояние и състоянието на финансовия пазар;

в) краткосрочният характер на инструментите на паричния пазар;

г) класът активи на инструмента;

д) видът на емитента, като се прави разлика поне между следните видове емитенти: национални, регионални или местни администрации, финансови дружества и нефинансови дружества;

е) за структурирани финансови инструменти, оперативният риск и рискът, свързан с контрагента, присъщи на структурираната финансова трансакция, и в случай на експозиция към секюритизации, кредитният риск на емитента, структурата на секюритизацията и кредитният риск на базовите активи;

ж) профилът на ликвидност на инструмента.

Лицето, управляващо ФПП, може освен съображенията и общите принципи, посочени в настоящия параграф, да вземе предвид предупрежденията и показателите, когато определя кредитното качество на инструмент на паричния пазар по смисъла на член 17, параграф 7.

Член 21

Документация

1.  Лицето, управляващо ФПП, документира своята вътрешна процедура за оценка на кредитното качество и оценките на кредитното качество. Документацията включва цялата информация, изброена по-долу:

а) структурата и функционалните характеристики на вътрешната процедура за оценка на кредитното качество по начин, който позволява на компетентните органи да разберат и преценят целесъобразността на оценката на кредитното качество;

б) обосновка и анализ в подкрепа на оценката на кредитното качество, както и избраните от лицето, управляващо ФПП, критерии за и периодичността на прегледа на оценката на кредитното качество;

в) всички значителни промени във вътрешната процедура за оценка на кредитното качество, включително установяване на причините за такива промени;

г) организацията на вътрешната процедура за оценка на кредитното качество и структурата на вътрешния контрол;

д) пълни данни за вътрешните процедури за оценка на кредитното качество на инструментите, емитентите и, когато е релевантно, на признатите гаранти, за минали периоди;

е) лицето или лицата, отговарящи за вътрешната процедура за оценка на кредитното качество.

2.  Лицето, управляващо ФПП, съхранява цялата документация, посочена в параграф 1, за най-малко три пълни годишни счетоводни периода.

3.  Вътрешната процедура за оценка на кредитното качество е подробно изложена в правилата на фонда или в правилата за учредяване на ФПП и всички документи, посочени в параграф 1, се представят при поискване на компетентните органи на ФПП и на компетентните органи на лицето, управляващо ФПП.

Член 22

Делегирани актове за оценката на кредитното качество

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 45 за допълнение на настоящия регламент чрез разясняване на следните въпроси:

а) критериите за одобрението на методиките за оценка на кредитното качество, както е посочено в член 19, параграф 3;

б) критериите за количествената оценка на кредитния риск и на относителния риск от неизпълнение от страна на емитента и на инструмента, както е посочено в член 20, параграф 2, буква а);

в) критериите за определяне на качествени показатели по отношение на емитента на инструмента, както е посочено в член 20, параграф 2, буква б);

г) значението на съществените промени, както е посочено в член 19, параграф 4, буква г).

Член 23

Управление на оценката на кредитното качество

1.  Вътрешната процедура за оценка на кредитното качество се одобрява от висшето ръководство, управителния орган и от лицето, управляващо ФПП, при изпълнение на надзорната му функция, ако има такава.

Тези страни следва добре да познават използваната от лицето, управляващо ФПП, вътрешна процедура за оценка на кредитното качество и методиките, прилагани от него, а така също и да разбират в подробности свързаните с тях доклади.

2.  Лицето, управляващо ФПП, докладва пред посочените в параграф 1 страни относно профила на кредитния риск на ФПП въз основа на анализ на вътрешните оценки на кредитното качество на ФПП. Честотата на отчитането зависи от значимостта и вида на информацията и се извършва поне веднъж годишно.

3.  Висшето ръководство гарантира постоянно, че вътрешната процедура за оценка на кредитното качество функционира правилно.

Висшето ръководство бива редовно информирано относно резултатите от вътрешните процедури за оценка на кредитното качество, областите, в които са установени пропуски, както и относно усилията и действията, предприети за отстраняване на вече установените пропуски.

4.  Вътрешните оценки на кредитното качество и техните периодични прегледи от страна на лицето, управляващо ФПП, не се извършват от лицата, осъществяващи или отговарящи за управлението на портфейла на ФПП.ГЛАВА III

Задължения относно управлението на риска на ФПП

Член 24

Правила относно портфейла на краткосрочните ФПП

1.  Краткосрочният ФПП постоянно спазва всички от следните изисквания относно портфейла:

а) портфейлът му има среднопретеглен матуритет от не повече от 60 дни;

б) портфейлът му има среднопретеглена продължителност от не повече от 120 дни, при спазване на втора и трета алинея;

в) при ФПП със слабо променлива НСА и ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, най-малко 10 % от техните активи се състоят от активи с дневен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от един работен ден, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от един работен ден. ФПП със слабо променлива НСА или ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, не могат да придобиват актив, различен от актив с дневен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 10 % от портфейла на този ФПП биха били инвестирани в активи с дневен падеж;

г) при краткосрочен ФПП с променлива НСА най-малко 7,5 % от активите му се състоят от активи с дневен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от един работен ден, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от един работен ден. Краткосрочен ФПП с променлива НСА не може да придобива актив, различен от актив с дневен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 7,5 % от портфейла на този ФПП биха били инвестирани в активи с дневен падеж;

д) при ФПП със слабо променлива НСА и ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, най-малко 30 % от техните активи се състоят от активи със седмичен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от пет работни дни, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от пет работни дни. ФПП със слабо променлива НСА и ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, не могат да придобиват актив, различен от актив със седмичен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 30 % от портфейла на този ФПП биха били инвестирани в активи със седмичен падеж;

е) при краткосрочен ФПП с променлива НСА поне 15 % от активите му се състоят от активи със седмичен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от пет работни дни, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от пет работни дни. Краткосрочен ФПП с променлива НСА не може да придобива актив, различен от актив със седмичен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 15 % от портфейла на този ФПП биха били инвестирани в активи със седмичен падеж;

ж) за целите на изчисленията, посочени в буква д), активите, посочени в член 17, параграф 7, които са високоликвидни и могат да бъдат откупени и чийто сетълмент може да бъде извършен в рамките на един работен ден и които имат остатъчен срок до падежа до 190 дни, също могат да бъдат включени в активите със седмичен падеж на ФПП със слабо променлива НСА и ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, при ограничение до 17,5 % от неговите активи;

з) за целите на изчисленията, посочени в буква е), инструменти на паричния пазар или дялове или акции на други ФПП могат да бъдат включени в активите със седмичен падеж на краткосрочен ФПП с променлива НСА при ограничение до 7,5 % от неговите активи, при условие че могат да бъдат откупени и сетълментът им да бъде извършен в рамките на пет работни дни.

За целите на първа алинея, буква б), при изчисляване на среднопретеглената продължителност за ценни книжа, включително структурирани финансови инструменти, изчисляването на падежа от страна на краткосрочен ФПП се основава на остатъчния срок до падежа до датата на правнообвързващото откупуване на инструментите. Когато обаче финансов инструмент включва опция за продажба, изчисляването на падежа от страна на краткосрочен ФПП може да се основава на датата на упражняване на опцията за продажба вместо на датата на остатъчния срок до падежа, но само ако по всяко време е изпълнено всяко от следните условия:

i) опцията за продажба може да бъде свободно упражнена от краткосрочния ФПП на датата на нейното упражняване;

ii) цената на упражняване на опцията за продажба остава близка до очакваната стойност на инструмента на датата на упражняване;

iii) инвестиционната стратегия на краткосрочен ФПП предполага съществуването на голяма вероятност опцията да бъде упражнена на датата на упражняване;

Чрез дерогация от втора алинея, краткосрочен ФПП може вместо това при изчисляване на среднопретеглената продължителност за секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа в случай на амортизационни инструменти да се основава при изчисляването на падежа на:

i) договорния амортизационен профил на такива инструменти; или

ii) амортизационния профил на базисните активи, от които произтичат паричните потоци за откупуване на тези инструменти.

2.  Ако посочените в настоящия член ограничения не бъдат спазени по независещи от ФПП причини или в резултат от упражняването на право на записване или на откупуване, съответният ФПП възприема като приоритетна цел преодоляването на това положение, като взема предвид интересите на притежателите на дялове в него или на акционерите му.

3.  Всички ФПП, посочени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, могат да приемат формата на краткосрочни ФПП.

Член 25

Правила относно портфейла на стандартните ФПП

1.  Стандартният ФПП постоянно спазва всички от следните изисквания:

а) неговият портфейл по всяко време има среднопретеглен матуритет от най-много 6 месеца;

б) неговият портфейл по всяко време има среднопретеглена продължителност от най-много 12 месеца при спазване на втора и трета алинея;

в) най-малко 7,5 % от активите му се състоят от активи с дневен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от един работен ден, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от един работен ден. Стандартен ФПП не може да придобива актив, различен от актив с дневен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 7,5 % от портфейла му са инвестирани в активи с дневен падеж;

г) най-малко 15 % от активите му се състоят от активи със седмичен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от пет работни дни, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от пет работни дни. Стандартен ФПП не може да придобива актив, различен от актив със седмичен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 15 % от портфейла му са инвестирани в активи със седмичен падеж;

д) за целите на изчисленията, посочени в буква г), инструменти на паричния пазар или дялове или акции на други ФПП могат да бъдат включени в активите със седмичен падеж до 7,5 % от неговите активи, при условие че могат да бъдат откупени и сетълментът им да бъде извършен в рамките на пет работни дни.

За целите на първа алинея, буква б), при изчисляване на среднопретеглената продължителност за ценни книжа, включително структурирани финансови инструменти, стандартен ФПП се основава при изчисляването на остатъчния срок до падежа до датата на правнообвързващото откупуване на инструментите. Когато обаче финансов инструмент включва опция за продажба, стандартен ФПП може да се основава при изчисляването на падежа на датата на упражняване на опцията за продажба вместо на остатъчния срок до падежа, но само ако по всяко време са изпълнени всички от следните условия:

i) опцията за продажба може да бъде свободно упражнена от стандартния ФПП на датата на нейното упражняване;

ii) цената на упражняване на опцията за продажба остава близка до очакваната стойност на инструмента на датата на упражняване;

iii) инвестиционната стратегия на стандартния ФПП предполага съществуването на голяма вероятност опцията да бъде упражнена на датата на упражняване;

Чрез дерогация от втора алинея, стандартен ФПП може вместо това при изчисляване на среднопретеглената продължителност за секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа в случай на амортизационни инструменти да се основава за изчисляването на падежа на:

i) договорния амортизационен профил на такива инструменти; или

ii) амортизационния профил на базисните активи, от които произтичат паричните потоци за откупуване на тези инструменти.

2.  Ако посочените в този член ограничения не бъдат спазени по независещи от стандартния ФПП причини или в резултат от упражняването на право на записване или на откупуване, съответният ФПП възприема като приоритетна цел преодоляването на това положение, като взема предвид интересите на притежателите на дялове в него или на акционерите му.

3.  Стандартен ФПП не може да бъде под формата на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти или на ФПП със слабо променлива НСА.

Член 26

Кредитни рейтинги на ФПП

ФПП, който възлага или финансира присъждането на външен кредитен рейтинг, извършва това в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009. ФПП или лицето, управляващо ФПП, ясно посочва в проспектите на ФПП, както и във всяко съобщение за инвеститорите, в което се споменава външният кредитен рейтинг, че присъждането на рейтинга е възложено или финансирано от ФПП или от лицето, управляващо ФПП.

Член 27

Политика „Познавай клиента си“

1.  Без да се засягат по-строгите изисквания, посочени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ), лицето, управляващо ФПП създава, въвежда и прилага процедури и полага дължимата грижа с цел да предвиди последиците от искания за откупуване, получени едновременно от няколко инвеститора, като взема предвид най-малко вида на инвеститора, броя на акциите или дяловете във фонда, притежаван от един инвеститор и развитието на входящите и на изходящите парични потоци.

2.  Ако стойността на акциите или дяловете, притежавани от един инвеститор, надвишава сумата по съответстващото изискване за дневна ликвидност на ФПП, лицето, управляващо ФПП, разглежда, в допълнение към факторите, посочени в параграф 1, всеки от следните фактори:

а) определимите характеристики на нуждата на инвеститорите от парични средства, включително цикличното развитие на броя на акциите във ФПП;

б) нежеланието на различните инвеститори да поемат риск;

в) степента на зависимост или тесните връзки между различните инвеститори във ФПП.

3.  В случаите, когато инвеститорите извършват своите инвестиции чрез посредник, лицето, управляващо ФПП, изисква от посредника информацията, необходима за спазване напараграфи 1 и 2, с цел да управлява по подходящ начин ликвидността и концентрацията на инвеститори на ФПП.

4.  Лицето, управляващо ФПП, гарантира, че стойността на дяловете или акциите, притежавани от един инвеститор, не оказва съществено въздействие върху профила на ликвидност на ФПП, когато възлиза на значителна част от общата НСА на ФПП.

Член 28

Стрес тестове

1.  Всеки ФПП има надеждна процедура за извършване на стрес тестове, с която се установяват евентуални събития или бъдещи промени в икономическите условия, които биха имали неблагоприятно въздействие върху ФПП. ФПП или лицето, управляващо ФПП, извършва оценка на евентуалното въздействие, което тези събития или промени биха имали върху ФПП. ФПП или лицето, управляващо ФПП, провежда редовно стрес-тестове за различни евентуални варианти.

Стрес тестовете се основават на обективни критерии и разглеждат последиците от изключително неблагоприятни реалистични сценарии. При сценариите за стрес тестовете се вземат предвид като минимално изискване референтните параметри, които включват следните фактори:

а) възможни промени в нивото на ликвидността на активите в портфейла на ФПП;

б) възможни промени в нивото на кредитния риск на активите в портфейла на ФПП, включително кредитни събития и събития, влияещи на рейтинга;

в) възможни промени на лихвените проценти и обменните курсове;

г) възможни обеми на откупуване;

д) възможно разширяване или свиване на спредовете между индексите, с които са обвързани лихвените проценти на ценните книжа в портфейла;

е) възможни макроикономически системни сътресения, засягащи икономиката като цяло;

2.  Освен това за ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА стрес тестовете оценяват за различните сценарии разликата между постоянната НСА на дял или акция и НСА на дял или акция.

3.  Стрес тестовете се извършват с честота, определена от съвета на директорите на ФПП, когато е приложимо, или от съвета на директорите на лицето, управляващо ФПП, след като се предвиди подходящ и разумен интервал в контекста на пазарните условия и всички планирани промени в портфейла на ФПП. Тестовете се извършват поне два пъти годишно.

4.  Когато в резултат на стрес тестовете се установи, че ФПП е уязвим, управляващото го лице изготвя подробен доклад, съдържащ резултатите от стрес тестовете и предложение за план за действие.

Когато е необходимо, лицето, управляващо ФПП, предприема действия за повишаване на устойчивостта на ФПП, включително действия, които подобряват ликвидността или качеството на активите на ФПП и незабавно уведомява съответния компетентен орган на ФПП за предприетите мерки.

5.  На съвета на директорите на ФПП, когато е приложимо, или на съвета на директорите на лицето, управляващо ФПП се представят за разглеждане подробният доклад с резултатите от стрес тестовете и предложеният план за действие. Съветът на директорите променя при необходимост предложения план за действие и одобрява окончателния план за действие. Подробният доклад и планът за действие се съхраняват за срок от поне пет години.

Подробният доклад и планът за действие се представят за преглед на компетентния орган на ФПП.

6.  Компетентният орган на ФПП изпраща подробния доклад, посочен в параграф 5, на ЕОЦКП.

7.  ЕОЦКП издава насоки с цел да се определят общи референтни параметри за сценариите, използвани при стрес тестовете, които да бъдат включени в стрес тестовете, като се вземат предвид факторите, посочени в параграф 1. Насоките се актуализират поне веднъж годишно, като се вземат предвид последните тенденции на пазара.ГЛАВА IV

Правила за оценяване

Член 29

Оценяване на ФПП

1.  Активите на ФПП се оценяват поне веднъж дневно.

2.  Активите на ФПП се оценяват чрез използване на оценка по пазарни цени винаги, когато това е възможно.

3.  Когато се използва оценка по пазарни цени:

а) активите на ФПП се оценяват на по-ниската от „цена купува“ и „цена продава“, освен ако може да се закрие позицията на актива по средната пазарна цена;

б) се използват само пазарни данни с добро качество; такива данни се оценяват въз основа на всеки от следните фактори:

i) броя и качеството на контрагентите;

ii) обема и оборота на пазара на актива на ФПП;

iii) размера на емисията и на дела от емисията, който ФПП възнамерява да купи или продаде.

4.  Когато не е възможно да се използва оценка по пазарни цени или пазарните данни не са достатъчно качествени, даден актив на ФПП се оценява консервативно, като се използва оценка по модел.

Моделът оценява точно присъщата стойност на актива на даден ФПП въз основа на всеки от следните актуализирани ключови фактори:

а) обема и оборота на пазара на този актив;

б) размера на емисията и на дела от емисията, който ФПП възнамерява да купи или продаде;

в) свързаните с актива пазарен, лихвен и кредитен риск.

Когато се използва оценка по модел, не се използва методът на амортизираната стойност.

5.  На компетентните органи се съобщават резултатите от оценката, извършена в съответствие с параграфи 2, 3, 4, 6 и 7.

6.  Независимо от параграфи 2, 3 и 4, активите на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, може да се оценяват допълнително, като се използва методът на амортизираната стойност.

7.  Чрез дерогация от параграфи 2 и 4, в допълнение към оценката по пазарни цени, посочена в параграфи 2 и 3, и оценката по модел, посочена в параграф 4, активите на ФПП със слабо променлива НСА, чийто остатъчен срок до падежа не надхвърля 75 дни, могат да се оценяват чрез използване на метода на амортизираната стойност.

Методът на амортизираната стойност се използва за оценяването на актив на ФПП със слабо променлива НСА единствено, при условие че цената на съответния актив, изчислена в съответствие с параграфи 2, 3 и 4, не се отклонява от цената на актива, изчислена в съответствие с първа алинея на настоящия член, с повече от 10 базисни пункта. Ако е налице подобно отклонение, цената на съответния актив се изчислява в съответствие с параграфи 2, 3 и 4.

Член 30

Изчисляване на НСА на дял или акция

1.  ФПП изчислява НСА на дял или акция като разликата между сумата на всички активи на ФПП и сумата на всички пасиви на ФПП, оценени в съответствие с оценка по пазарни цени или по модел, или на двете, разделена на броя на емитираните дялове или акции на ФПП.

2.  НСА на дял или акция се закръгля до най-близкия базисен пункт или негов еквивалент, когато НСА се публикува във валутна единица.

3.  НСА на дял или на акция на ФПП се изчислява и се публикува поне веднъж дневно в публичния раздел на уебсайта на ФПП.

Член 31

Изчисляване на постоянната НСА на дял или акция на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти

1.  ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, изчислява постоянна НСА на дял или акция като разликата между сумата на всички негови активи, оценени в съответствие с метода на амортизираната стойност, както е предвидено в член 29, параграф 6, и сумата на всички негови пасиви, разделена на броя на неговите емитирани дялове или акции.

2.  Постоянната НСА на дял или акция на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, се закръгля до най-близкия процентен пункт или негов еквивалент, когато постоянната НСА се публикува във валутна единица.

3.  Постоянната НСА на дял или на акция на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, се изчислява поне веднъж дневно.

4.  Разликата между постоянната НСА на дял или акция и НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30, се следи и се публикува всекидневно в публичния раздел на уебсайта на ФПП.

Член 32

Изчисляване на постоянната НСА на дял или акция на ФПП със слабо променлива НСА

1.  ФПП със слабо променлива НСА изчислява постоянна НСА на дял или акция като разликата между сумата на всички негови активи, оценени в съответствие с метода на амортизираната стойност, както е посочено в член 29, параграф 7, и сумата на всички негови пасиви, разделена на броя на неговите емитирани дялове или акции.

2.  Постоянната НСА на дял или акция на ФПП със слабо променлива НСА се закръгля до най-близкия процентен пункт или негов еквивалент, когато постоянната НСА се публикува във валутна единица.

3.  Постоянната НСА на дял или на акция на ФПП със слабо променлива НСА се изчислява поне веднъж дневно.

4.  Разликата между постоянната НСА на дял или акция и НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30, се следи и се публикува всекидневно в публичния раздел на уебсайта на ФПП.

Член 33

Емисионна цена и цена на откупуване

1.  Дяловете или акциите на ФПП се емитират или откупуват на цена, която е равна на НСА на дял или акция на ФПП, независимо от разрешените такси, посочени в проспекта на ФПП.

2.  Чрез дерогация от параграф 1:

а) дяловете или акциите на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови книжа, може да се емитират или откупуват на цена, която е равна на постоянната НСА на дял или акция на ФПП;

б) дяловете или акциите на ФПП със слабо променлива НСА може да се емитират или откупуват на цена, която е равна на постоянната НСА на дял или акция, но само когато постоянната НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 32, параграфи 1, 2 и 3, не се отклонява от НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30, с повече от 20 базисни пункта.

Във връзка с буква б), когато постоянната НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 32, параграфи 1, 2 и 3, се отклонява от НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30, с повече от 20 базисни пункта, последващото откупуване или записване се извършва на цена, която е равна на НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30.

Преди сключването на договора потенциалните инвеститори биват ясно предупредени в писмена форма от лицето, управляващо ФПП, относно обстоятелствата, при които ФПП със слабо променлива НСА повече няма да откупува или да записва на постоянна НСА на дял или акция.ГЛАВА V

Специални изисквания за ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА

Член 34

Специални изисквания за ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА

1.  Лице, управляващо ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА, въвежда, изпълнява и последователно прилага разумни и строги процедури за управление на ликвидността, за да се осигури съответствие със седмичните прагове за ликвидност, приложими за съответните фондове. Процедурите за управление на ликвидността са ясно описани в правилата на фонда или учредителните документи на фонда, както и в проспекта.

При осигуряването на съответствие със седмичните прагове за ликвидност се прилагат следните принципи:

а) винаги, когато делът на активите със седмичен падеж, определен в член 24, параграф 1, буква д), спадне под 30 % от общата стойност на активите на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или на ФПП със слабо променлива НСА, и нетното дневно откупуване за един работен ден надхвърли 10 % от общата стойност на активите, лицето, управляващо ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА, незабавно уведомява за това неговия съвет и съветът предприема документирана оценка на положението с цел да определи подходящия курс на действия, като има предвид интересите на инвеститорите, и решава дали да приложи една или повече от следните мерки:

i) такси за ликвидност при откупуване, които отразяват по подходящ начин разходите на ФПП за постигане на ликвидност и гарантират, че инвеститорите, които остават във фонда, не са поставени несправедливо в неравностойно положение, когато другите инвеститори се възползват от откупуване на техните дялове или акции през този период;

ii) ограничения за откупуване, които ограничават количеството дялове или акции, подлежащи на откупуване в рамките на един работен ден, до не повече от 10 % от дяловете или акциите във ФПП за период от не повече от 15 работни дни;

iii) спиране на откупуването за период от не повече от 15 работни дни; или

iv) непредприемане на непосредствени действия, освен изпълнение на задължението, посочено в член 24, параграф 2;

б) винаги, когато делът на активите със седмичен падеж, определен в член 24, параграф 1, буква д), спадне под 10 % от общата стойност на активите, лицето, управляващо ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА, незабавно уведомява за това неговия съвет и съветът предприема документирана оценка на положението и — въз основа на тази оценка и като има предвид интересите на инвеститорите — прилага една или повече от следните мерки и документира основанията за своя избор:

i) такси за ликвидност при откупуване, които отразяват по подходящ начин разходите на ФПП за постигане на ликвидност и гарантират, че инвеститорите, които остават във фонда, не са поставени несправедливо в неравностойно положение, когато другите инвеститори се възползват от откупуване на техните дялове или акции през този период;

ii) спиране на откупуването за период от не повече от 15 работни дни.

2.  Ако в рамките на период от 90 дни общата продължителност на спирането надвишава 15 дни, даден ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА автоматично престава да бъде ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА. ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА незабавно уведомява за това всеки инвеститор ясно и разбираемо в писмена форма.

3.  След като съветът на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или на ФПП със слабо променлива НСА е определил своя курс на действие по отношение на всяка от точки а) и б) от параграф 1, той незабавно предоставя подробна информация относно решението си на компетентния орган на съответния ФПП.ГЛАВА VI

Външно подпомагане

Член 35

Външно подпомагане

1.  ФПП не получава външно подпомагане.

2.  Външно подпомагане означава пряко или косвено подпомагане, предлагано на ФПП от трета страна, включително спонсор на ФПП, което е предназначено за или в действителност би довело до гарантиране на ликвидността на ФПП или стабилизиране на НСА на дял или на акция на ФПП.

Външното подпомагане включва:

а) парични инжекции от трета страна;

б) закупуване от трета страна на активи на ФПП на завишени цени;

в) закупуване от трета страна на дялове или акции на ФПП с цел да се осигури ликвидност на фонда;

г) емитирането от трета страна на всякакъв вид явна или скрита гаранция или на писмо за подпомагане в полза на ФПП;

д) всякакво действие от трета страна, чиято пряка или косвена цел е да се поддържа профилът на ликвидност и НСА на дял или на акция на ФПП.ГЛАВА VII

Изисквания по отношение на прозрачността

Член 36

Прозрачност

1.  ФПП ясно посочва какъв вид ФПП е в съответствие с член 3, параграф 1 и дали е краткосрочен ФПП или стандартен ФПП във всеки документ за външно ползване, доклад, изказване, реклама, писмо или всякакви други писмени свидетелства, издадени от него или управляващото го лице, изпратени до или предназначени за разпространение сред потенциалните инвеститори, притежателите на дялове или акционерите.

2.  Лицето, управляващо ФПП, поне веднъж седмично предоставя изцяло следната информация на разположение на инвеститорите на ФПП:

а) падежната структура на портфейла на ФПП;

б) кредитния профил на ФПП;

в) среднопретегления матуритет и среднопретеглената продължителност на ФПП;

г) подробности за 10-те най-големи портфейла на ФПП, включително наименованието, държавата, падежа и типа на активите, както и контрагентът в случай на репо споразумения и обратни репо споразумения;

д) общата стойност на активите на ФПП;

е) нетната доходност на ФПП.

3.  Всеки документ на ФПП, използван за маркетингови цели, съдържа ясно формулирани всеки от следните текстове:

а) ФПП не е гарантирана инвестиция;

б) инвестицията във ФПП е различна от инвестицията в депозити, като се посочва по-специално рискът, че основната сума, инвестирана във ФПП, може да бъде обект на колебания;

в) ФПП не разчита на външно подпомагане за гарантиране на ликвидността си или стабилизиране на НСА на дял или акция;

г) инвеститорът поема риска от загубата на главницата.

4.  Съобщенията от ФПП или от управляващото го лице до инвеститорите или до потенциалните инвеститори по никакъв начин не внушават, че инвестицията в акциите или дяловете на ФПП е гарантирана.

5.  Инвеститорите във ФПП биват ясно информирани за метода или методите, използвани от ФПП за оценяване на активите на ФПП и за изчисляване на НСА.

ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА разясняват ясно на инвеститорите и потенциалните инвеститори използването на метода на амортизираната стойност или на закръгляването или и на двата.

Член 37

Докладване пред компетентните органи

1.  Поне веднъж на тримесечие лицето, управляващо ФПП, предоставя на компетентния орган на ФПП информация за всеки управляван от него ФПП.

Чрез дерогация от първа алинея за ФПП, чиито управлявани активи общо не надхвърлят 100 000 000 EUR, поне веднъж годишно лицето, управляващо ФПП, предоставя доклад на компетентния орган на ФПП.

При поискване лицето, управляващо ФПП, предоставя информацията, докладвана съгласно първа и втора алинея, също така на компетентния орган на лицето, управляващо ФПП, ако е различен от компетентния орган на ФПП.

2.  Информацията, предоставяна в съответствие с параграф 1, включва следните точки:

а) типа и характеристиките на ФПП;

б) показателите на портфейла като общата стойност на активите, НСА, средно претегления матуритет, средно претеглената продължителност, падежната структура, ликвидността и доходността;

в) резултатите от стрес тестове и, когато е приложимо, предложения план за действие;

г) информация за активите в портфейла на ФПП, включително:

i) характеристиките на всеки актив като наименование, държава, категория на емитента, риск или падеж, както и резултатът от вътрешната процедура за оценка на кредитното качество;

ii) типа на актива, включително подробности за контрагента при деривати, репо споразумения или обратни репо споразумения;

д) информация за пасивите на ФПП, включително:

i) държавата, в която е установен инвеститорът;

ii) категорията на инвеститора;

iii) дейностите по записване и откупуване.

Компетентните органи могат да искат допълнителна информация, ако това е необходимо и надлежно обосновано.

3.  В допълнение към информацията, посочена в параграф 2, лицето, управляващо ФПП докладва следното за всеки управляван от него ФПП със слабо променлива НСА:

а) всички случаи, в които цената на даден актив, оценена чрез използване на метода на амортизираната стойност в съответствие с член 29, параграф 7, първа алинея, се отклонява от цената на съответния актив, изчислена в съответствие с член 29, параграфи 2, 3 и 4, с повече от 10 базисни пункта.

б) всички случаи, в които постоянната НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 32, параграфи 1 и 2, се отклонява от НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30, с повече от 20 базисни пункта;

в) всички случаи, в които е налице положение, посочено в член 34, параграф 3, и мерките, предприети от съвета в съответствие с член 34, параграф 1, букви а) и б).

4.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за създаване на формуляр за отчитане, който да съдържа цялата информация, посочена в параграфи 2 и 3.

ЕОЦКП представя на Комисията посочените проекти на технически стандарти за изпълнение в срок до 21 януари 2018 г.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея проекти на технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.  Компетентните органи предават на ЕОЦКП цялата информация, получена съгласно настоящия член. Тази информация се предава на ЕОЦКП не по-късно от 30 дни след края на отчетното тримесечие.

ЕОЦКП събира информацията с цел да изгради централна база данни за всички ФПП, които са установени, управлявани или предлагани на пазара в Съюза. Европейската централна банка има право на достъп до тази база данни само за статистически цели.ГЛАВА VIII

Надзор

Член 38

Надзор от компетентните органи

1.  Компетентните органи контролират постоянното спазване на разпоредбите на настоящия регламент.

2.  Компетентният орган на ФПП или, когато е приложимо, компетентният орган на лицето, управляващо ФПП, отговаря за упражняването на надзор за спазването на глави II—VII.

3.  Компетентният орган на ФПП отговаря за контрола по спазването на задълженията, определени в правилата на фонда или учредителните документи на фонда, и на задълженията, посочени в проспекта, които са в съответствие с настоящия регламент.

4.  Компетентният орган на лицето, управляващо ФПП, упражнява надзор върху адекватността на мерките и организацията на управляващото ФПП лице, така че лицето, управляващо ФПП, да може да изпълнява задълженията и да спазва правилата, свързани с учредяването и функционирането на всички управлявани от него ФПП.

5.  Компетентните органи следят ПКИПЦК и АИФ, които са установени или се предлагат на техните пазари, с цел да се уверят, че те не използват обозначението „ФПП“ и не внушават, че са ФПП, ако не спазват изискванията на настоящия регламент.

Член 39

Правомощия на компетентните органи

Без да се засягат правомощията, предоставени на компетентните органи в съответствие с директиви 2009/65/ЕО или 2011/61/ЕС, в зависимост от това, коя от двете директиви е приложима, компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, с всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, които са необходими за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент. Те по-специално разполагат с правомощията да извършват всяко от следните действия:

а) да изискват достъп да всякакви документи във всякаква форма, както и да получават копие от тях или да ги копират;

б) да изискват от ФПП или от лицето, управляващо ФПП, да предоставя информация незабавно;

в) да изискват информация от всяко лице, свързано с дейностите на ФПП или на лицето, управляващо ФПП;

г) да извършват проверки на място със или без предизвестие;

д) да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че ФПП или лицето, управляващо ФПП, продължава да спазва разпоредбите на настоящия регламент;

е) да издадат заповед, за да гарантират, че ФПП или лицето, управляващо ФПП, изпълнява разпоредбите на настоящия регламент и се въздържа да повтаря всякакво поведение, което би могло да представлява нарушение на настоящия регламент.

Член 40

Санкции и други мерки

1.  Държавите членки определят правилата относно санкциите и другите мерки, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Санкциите и другите мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  До 21 юли 2018 г. държавите членки нотифицират на Комисията и ЕОЦКП системата от санкции и други мерки, посочена в параграф 1. Те нотифицират на Комисията и ЕОЦКП незабавно всяко последващо изменение на посочената система.

Член 41

Специфични мерки

1.  Без да се засягат правомощията, предоставени на компетентните органи в съответствие с директиви 2009/65/ЕО или 2011/61/ЕС, в зависимост от това, коя от двете директиви е приложима, компетентният орган на ФПП или на лицето, управляващо ФПП, като зачита принципа на пропорционалност, предприема необходимите мерки, посочени в параграф 2, ако ФПП или лицето, управляващо ФПП:

а) не изпълнява някое от изискванията относно състава на активите, в нарушение на членове 9—16;

б) не изпълнява някое от изискванията относно портфейла, в нарушение на членове 17, 18, 24 или 25;

в) е получило разрешение чрез неверни твърдения или по друг неправомерен начин, в нарушение на член 4 или член 5;

г) използва обозначението „фонд на паричния пазар“, „ФПП“ или друго обозначение, което води до заключението, че ПКИПЦК или АИФ е ФПП, в нарушение на член 6;

д) не изпълнява някое от изискванията относно вътрешната оценка на кредитното качество, в нарушение на член 19 или член 20;

е) не изпълнява някое от изискванията относно управлението, документацията или прозрачността, в нарушение на членове 21, 23, 26, 27, 28 или 36;

ж) не изпълнява някое от изискванията относно оценката, в нарушение на членове 29, 30, 31, 32, 33 или 34.

2.  В случаите, посочени в параграф 1, компетентният орган на ФПП, по целесъобразност:

а) предприема мерки, за да гарантира, че съответният ФПП или съответното лице, управляващо ФПП, спазва приложимите разпоредби;

б) оттегля дадено разрешение, предоставено в съответствие с членове 4 или 5.

Член 42

Правомощия и компетентност на ЕОЦКП

1.  ЕОЦКП разполага с необходимите правомощия, за да изпълнява задачите, възложени му с настоящия регламент.

2.  ЕОЦКП упражнява правомощията, предоставени му в съответствие с директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС, също и по отношение на настоящия регламент и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

3.  За целите на Регламент (ЕС) № 1095/2010 настоящият регламент се прибавя към всеки друг правнообвързващ акт на Съюза, с който се възлагат задачи на органа, посочен в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 43

Сътрудничество между органите

1.  Компетентният орган на ФПП и компетентният орган на лицето, управляващо ФПП, ако те са различни, си сътрудничат и си обменят информация за целите на изпълнението на техните задължения съгласно настоящия регламент.

2.  Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат за целите на изпълнението на съответните им задължения съгласно настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.  Компетентните органи и ЕОЦКП си обменят цялата информация и документация, необходими за изпълнението на съответните им задължения по настоящия регламент, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010, по-специално за установяване и отстраняване на нарушения на настоящия регламент. Компетентните органи на държавите членки, отговарящи за издаването на разрешение и надзора по отношение на ФПП съгласно настоящия регламент, съобщават информация на компетентните органи на другите държави членки, когато тази информация е от значение за наблюдението и реакцията спрямо потенциалните последици от дейностите на отделни ФПП или на ФПП като цяло за стабилността на финансови институции със системно значение и за правилното функциониране на пазарите, на които развиват дейност ФПП. ЕОЦКП и Европейският съвет за системен риск (ЕССР) също биват информирани и предават тази информация на компетентните органи на другите държави членки.

4.  Въз основа на информацията, предадена от националните компетентни органи съгласно член 37, параграф 5, ЕОЦКП, в съответствие с правомощията, които са му предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1095/2010, изготвя доклад до Комисията с оглед на прегледа, посочен в член 46 от настоящия регламент.ГЛАВА IХ

Заключителни разпоредби

Член 44

Третиране на съществуващи ПКИПЦК и АИФ

1.  До 21 януари 2019 г. всяко съществуващо ПКИПЦК или АИФ, което инвестира в краткосрочни активи и чиято изключителна или обща цел е да предлага доходност, съответстваща на лихвените проценти на паричния пазар или запазване на стойността на инвестицията, подава заявление до компетентния орган на ФПП заедно с всички документи и доказателства, необходими за доказване на спазването на настоящия регламент.

2.  Не по-късно от два месеца след получаване на пълното заявление компетентният орган на ФПП преценява в съответствие с членове 4 и 5 дали ПКИПЦК или АИФ отговарят на изискванията на настоящия регламент. Компетентният орган на ФПП издава решение и незабавно уведомява за това ПКИПЦК или АИФ.

Член 45

Делегиране

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, предвидено в членове 11, 15 и 22, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 11, 15 и 22, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт, Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегираните актове, приети съгласно членове 11, 15 и 22, влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или, ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 46

Преглед

1.  До 21 юли 2022 г. Комисията прави преглед на целесъобразността на настоящия регламент от гледна точка на пруденциалните и икономическите аспекти, след провеждането на консултации с ЕОЦКП и, когато е целесъобразно, с ЕССР, включително по въпроса дали трябва да се извършат промени в режима на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА.

2.  В рамките на прегледа по-специално:

а) се прави анализ на натрупания опит при прилагането на настоящия регламент, неговото въздействие върху инвеститорите, ФПП и лицата, управляващи ФПП в Съюза;

б) се прави оценка на ролята, която ФПП играят при закупуване на дългови инструменти, емитирани или гарантирани от държавите членки;

в) се вземат предвид специфичните характеристики на дълговите инструменти, емитирани или гарантирани от държавите членки, и ролята на тези инструменти за финансирането на държавите членки;

г) се взема под внимание докладът, посочен в член 509, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

д) се взема предвид въздействието на настоящия регламент върху пазарите за краткосрочно финансиране;

е) се вземат предвид регулаторните промени на международно равнище.

В срок до 21 юли 2022 г. Комисията представя доклад относно възможностите за установяване на квота от 80 % по отношение на държавните дългови инструменти на ЕС. Посоченият доклад взема предвид наличието на краткосрочни държавни дългови инструменти на ЕС и извършва оценка по въпроса дали ФПП със слабо променлива НСА могат да бъдат подходяща алтернатива на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, които не са на ЕС. Ако Комисията заключи в доклада си, че въвеждането на квота от 80 % по отношение на държавните дългови инструменти на ЕС и постепенното извеждане от употреба на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, което включва неограничено количество държавни дългови инструменти, които не са на ЕС, не е осъществимо, тя следва да представи основанията за това заключение. Ако Комисията заключи, че въвеждането на квота от 80 % по отношение на държавните дългови инструменти на ЕС е осъществимо, Комисията може да представи законодателни предложения за въвеждането на такава квота, като поне 80 % от активите на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, следва да бъдат инвестирани в държавни дългови инструменти на ЕС. Освен това, ако Комисията заключи, че ФПП със слабо променлива НСА са се превърнали в подходяща алтернатива на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, които не са на ЕС, тя може да представи подходящи предложения за премахване на дерогацията за ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, като цяло.

Резултатите от прегледа, придружени при необходимост от подходящи предложения за изменения, се представят на Европейския парламент и на Съвета.

Член 47

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 21 юли 2018 г., с изключение на член 11, параграф 4, член 15, параграф 7, член 22 и член 37, параграф 4, които се прилагат от 20 юли 2017 г..

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.( 1 ) Директива 2007/16/ЕО на Комисията от 19 март 2007 г. за изпълнение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПКЦ) във връзка с изясняването на някои определения (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стр. 11).

( 2 ) Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35).

( 4 ) Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

( 5 ) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

( 6 ) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).