02017R1128 — BG — 30.06.2017 — 000.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1128 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юни 2017 година

за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 168, 30.6.2017 г., стp. 1)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 198, 28.7.2017, стp.  42 (2017/1128)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1128 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юни 2017 година

за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се въвежда общ подход в Съюза в областта на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, като се гарантира, че абонатите на преносими услуги за онлайн съдържание, които се предоставят в тяхната държава членка на пребиваване по законосъобразен начин, имат достъп и могат да използват тези услуги, когато временно се намират в друга държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване.

2.  Настоящият регламент не се прилага в областта на данъчното облагане.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) „абонат“ означава потребител, който съгласно договор с доставчик за предоставяне на услуга за онлайн съдържание, независимо дали срещу или без парично плащане, има право на достъп и на използване на такава услуга в държавата членка на пребиваване;

2) „потребител“ означава всяко физическо лице, което съгласно договор, попадащ в обхвата на настоящия регламент, действа извън рамките на своята търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност;

3) „държава членка на пребиваване“ означава държавата членка, определена въз основа на член 5, в която се намира действителното и трайното място на пребиваване на абоната;

4) „временно се намира(т) в държава членка“ означава обстоятелството, че определено лице се намира в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, за ограничен срок;

5) „услуга за онлайн съдържание“ означава услуга съгласно определението в членове 56 и 57 ДФЕС, която доставчик предоставя по законосъобразен начин на абонати в тяхната държава членка на пребиваване, при договорени условия и онлайн, като тази услуга е преносима и представлява:

i) аудио-визуална медийна услуга съгласно определението в член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2010/13/ЕС; или

ii) услуга, чиято основна характеристика са предоставянето, достъпът и използването на произведения, други закриляни продукти или предавания на излъчващи организации, независимо дали линейно или по заявка;

6) „преносима“ означава характеристика на услуга за онлайн съдържание, благодарение на която абонатите действително имат достъп и може да използват услугата за онлайн съдържание в тяхната държава членка на пребиваване, без да са ограничени до конкретно място.

Член 3

Задължение за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание

1.  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна срещу парично плащане, осигурява възможност на абонат, който временно се намира в държава членка, да има достъп и да използва услугата за онлайн съдържание по същия начин, както в държавата членка на пребиваване, включително чрез предоставяне на достъп до същото съдържание, на същите видове и брой устройства и за същия брой ползватели и със същия диапазон от възможности.

2.  Доставчикът не налага допълнителни такси на абоната за достъпа и използването на услугата за онлайн съдържание съгласно параграф 1.

3.  Задължението съгласно параграф 1 не обхваща изискванията за качество, приложими към доставката на услуга за онлайн съдържание, които доставчикът е длъжен да спазва, когато предоставя тази услуга в държавата членка на пребиваване, освен ако между доставчика и абоната изрично не е договорено друго.

Доставчикът не предприема действия, за да намалява качеството на доставка на услугата за онлайн съдържание, когато предоставя услугата за онлайн съдържание в съответствие с параграф 1.

4.  Въз основа на информацията, с която разполага, доставчикът предоставя на абоната информация относно качеството на доставката на услугата за онлайн съдържание, предоставяна в съответствие с параграф 1. Информацията се предоставя на абоната преди предоставянето на услугата за онлайн съдържание в съответствие с параграф 1 и чрез подходящи и пропорционални средства.

Член 4

Място на предоставяне, достъп и използване на услугите за онлайн съдържание

Приема се, че предоставянето на услуга за онлайн съдържание съгласно настоящия регламент на абонат, който временно се намира в държава членка, както и достъпът и използването на тази услуга от абоната, се извършват единствено в държавата членка на пребиваване на абоната.

Член 5

Проверка на държавата членка на пребиваване

1.  При сключването и подновяването на договор за предоставяне на услуга за онлайн съдържание срещу парично плащане доставчикът проверява коя е държавата членка на пребиваване на абоната, като използва не повече от две от следните средства за проверка, и гарантира, че използваните средства са разумни, пропорционални и ефективни:

а) лична карта, електронно средство за идентификация, по-специално такова, попадащо в схемите за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), или друг валиден документ за самоличност, в който се посочва държавата членка на пребиваване на абоната;

б) данни за плащането, като например банкова сметка или номер на кредитна или дебитна карта на абоната;

в) място на инсталиране на приемник, декодер или сходно устройство, използвано за предоставяне на услугите на абоната;

г) плащането от абоната на лицензионна такса за други услуги, предоставяни в държавата членка, като например обществена услуга за радио- и телевизионно разпространение;

д) договор за доставка на интернет или телефонна услуга или подобен договор, свързващ абоната с държавата членка;

е) регистрация в местни избирателни списъци, ако съответната информация е обществено достъпна;

ж) плащане на местни данъци, ако съответната информация е обществено достъпна;

з) сметки за комунална услуга на абоната, свързващи абоната с държавата членка;

и) адрес на фактуриране или пощенски адрес на абоната;

й) декларация на абоната, в която се потвърждава адресът на абоната в държавата членка;

к) проверка на адрес по интернет протокол (IP адрес) с цел определяне на държавата членка, в която абонатът получава достъп до услугата за онлайн съдържание.

Средствата за проверка съгласно букви и)—к) се използват единствено в съчетание с едно от средствата за проверка, посочени в букви а)—з), освен ако пощенският адрес по буква и) не е включен в публично достъпен официален регистър.

2.  Ако доставчикът има основателни съмнения относно държавата членка на пребиваване на абоната по време на срока на действие на договора за предоставяне на услуга за онлайн съдържание, той може да повтори проверката на държавата членка на пребиваване на абоната в съответствие с параграф 1. В такъв случай обаче като средство за проверката може да се използва само средството съгласно буква к). Данните, получени от използването на средството за проверка по буква к), се събират само в двоичен формат.

3.  Доставчикът има право да поиска от абоната да предостави информацията, която е необходима за определяне на държавата членка на пребиваване на абоната в съответствие с параграфи 1 и 2. Ако абонатът не предостави тази информация и в резултат на това доставчикът не може да провери коя е държавата членка на пребиваване на абоната, доставчикът не предоставя въз основа на настоящия регламент на абоната възможност за достъп или за използване на услугата за онлайн съдържание, когато абонатът временно се намира в държава членка.

4.  Носителите на авторско право или сродни права или носителите на други права върху съдържанието на услуга за онлайн съдържание могат да разрешат предоставянето, достъпа и използването на тяхното съдържание съгласно настоящия регламент без проверка на държавата членка на пребиваване. В тези случаи договорът между доставчика и абоната за предоставяне на услуга за онлайн съдържание е достатъчен за определяне на държавата членка на пребиваване на абоната.

Носителите на авторско право или сродни права и носителите на други права върху съдържанието на услуга за онлайн съдържание имат право да оттеглят разрешението, дадено съгласно първа алинея, при условие че отправят подходящо предизвестие до доставчика.

5.  Договорът между доставчика и носителите на авторско право и сродни права или носителите на други права върху съдържанието на услуга за онлайн съдържание не може да ограничава възможността за тези носители на права да оттеглят разрешението, посочено в параграф 4.

Член 6

Трансгранична преносимост на услуги за онлайн съдържание, предоставяни без парично плащане

1.  Доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна без парично плащане, може да реши да осигури възможност на абонатите си, които временно се намират в държава членка, да получат достъп до услугата за онлайн съдържание и да я използват, при условие че доставчикът провери коя е държавата членка на пребиваване на абоната съгласно настоящия регламент.

2.  Преди да предостави услугата, доставчикът информира абонатите си, съответните носители на авторско право и сродни права и съответните носители на други права върху съдържанието на услугата за онлайн съдържание за решението си да предостави тази услуга в съответствие с параграф 1. Информацията се предоставя чрез подходящи и пропорционални средства.

3.  Настоящият регламент се прилага за доставчици, които предоставят услуга за онлайн съдържание в съответствие с параграф 1.

Член 7

Договорни клаузи

1.  Не подлежат на изпълнение договорни клаузи, включително такива между доставчици на услуги за онлайн съдържание и носители на авторско право или сродни права или носители на други права върху съдържанието на услугите за онлайн съдържание, както и клаузи между такива доставчици и техни абонати, които противоречат на настоящия регламент, включително тези, които забраняват трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание или ограничават тази преносимост за конкретен срок.

2.  Настоящият регламент се прилага независимо от правото, приложимо за договорите, сключени между доставчици на услуги за онлайн съдържание и носители на авторско право или сродни права или носители на други права върху съдържанието на услугите за онлайн съдържание, или за договорите, сключени между такива доставчици и техните абонати.

Член 8

Защита на личните данни

1.  Обработването на личните данни в рамките на настоящия регламент, включително по-специално за целите на проверката на държавата членка на пребиваване на абоната съгласно член 5, се извършва в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО. По-специално, използването на средствата за проверка в съответствие с член 5 и обработването на лични данни съгласно настоящия регламент се ограничават до необходимото и пропорционалното за постигане на неговата цел.

2.  Данни, събрани съгласно член 5, се използват единствено с цел проверка на държавата членка на пребиваване на абоната. Те не може да бъдат съобщавани, прехвърляни, споделяни, лицензирани или предавани или разкривани по друг начин на носители на авторско право или сродни права или на носители на други права върху съдържанието на услугите за онлайн съдържание, или на други трети лица.

3.  Данни, събрани съгласно член 5, не се съхраняват от доставчика на услуга за онлайн съдържание за срок, надхвърлящ необходимия за проверката на държавата членка на пребиваване на абоната съгласно член 5, параграф 1 или 2. След приключването на всяка проверка данните незабавно и безвъзвратно се унищожават.

Член 9

Прилагане към действащи договори и придобити права

1.  Настоящият регламент се прилага и към договори, които са сключени, както и към права, които са придобити преди началната дата на прилагането му, ако те са от значение за предоставянето, достъпа и използването на услугата за онлайн съдържание съгласно членове 3 и 6 след тази дата.

2.   ►C1  До 2 юни 2018 г. ◄ доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна срещу парично плащане, проверява в съответствие с настоящия регламент коя е държавата членка на пребиваване на абонатите, които са сключили договори за предоставяне на услугата за онлайн съдържание преди тази дата.

В срок от два месеца, считано от датата, на която доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна без парично плащане, предостави за първи път услугата в съответствие с член 6, доставчикът проверява в съответствие с настоящия регламент коя е държавата членка на пребиваване на абонатите, които са сключили договори за предоставяне на услугата за онлайн съдържание преди тази дата.

Член 10

Преглед

►C1  До 2 април 2021 г. ◄ и в зависимост от нуждите след това Комисията оценява прилагането на настоящия регламент с оглед на правното, технологичното и икономическото развитие и представя на Европейския парламент и Съвета доклад във връзка с това.

В доклада, посочен в първа алинея, се включва, inter alia, оценка на прилагането на средствата за проверка на държавата членка на пребиваване, посочена в член 5, като се вземат предвид новоразработените технологии, стандарти и практики в отрасъла и ако е необходимо, се разглежда необходимостта от преглед. В доклада се отделя специално внимание на въздействието на настоящия регламент върху МСП и защитата на личните данни. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение.

Член 11

Заключителни разпоредби

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   ►C1  Той се прилага от 1 април 2018 г. ◄

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.( ) Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).