02017R0039 — BG — 25.02.2022 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/39 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2016 година

относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения

(ОВ L 005, 10.1.2017 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1983 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2019 година

  L 308

82

29.11.2019

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1239 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2020 година

  L 284

3

1.9.2020

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/246 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2021 година

  L 41

8

22.2.2022
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/39 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2016 година

относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведенияЧлен 1

Приложно поле и определение

1.  
С настоящия регламент се определят правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1370/2013 по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, продукти от преработени плодове и зеленчуци и пресни продукти от сектора на бананите („предлагане на плодове и зеленчуци в училищата“) и за доставка и разпространение на мляко и млечни продукти („предлагане на мляко в училищата“) сред децата в учебните заведения, за съпътстващи образователни мерки и за някои свързани с тях разходи в рамките на схемата, посочена в член 23 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 („схемата за училищата“).
2.  
За целите на схемата за училищата „учебна година“ означава периодът от 1 август до 31 юли на следващата година.

Член 2

Стратегии на държавите членки

1.  

Стратегията на отделната държава членка, посочена в член 23, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, включва следните елементи:

а) 

административното равнище, на което схемата за училищата ще бъде прилагана;

б) 

потребностите, които трябва да бъдат удовлетворени чрез прилагането на схемата за училищата, и тяхното класиране по приоритети;

в) 

резултатите, които се очаква да бъдат постигнати чрез прилагането на схемата за училищата, както и показателите за измерване на тяхното постигане;

г) 

първоначалното състояние, спрямо което ще бъде измерван напредъкът в постигането на резултатите, въз основа на наличните данни;

д) 

прогнозния бюджет за основните елементи на схемата за училищата по отношение на предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата, както и бюджета за елементите, свързани с цялата схема за училищата;

е) 

целевата група;

ж) 

списъка на продуктите, по продуктови групи, посочени в член 23, параграфи 3, 4, 5, а ако е приложим, — и параграф 7, от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които ще се доставят по схемата за училищата;

з) 

ако продуктите не са достъпни безплатно по схемата за училищата — мерките, въведени с цел да се гарантира, че размерът на помощта от Съюза е надлежно отразен в цената на тези продукти;

и) 

ако са разрешени стандартните таблици на единичните разходи, финансирането по единни ставки и/или еднократни суми — съответния честен, справедлив и проверим метод на изчисление, използван за тяхното съставяне; ако се използва основана на разходите система — механизмите за оценка на основателността на представените разходи от заявителите на помощ;

й) 

целите и съдържанието на съпътстващите образователни мерки;

к) 

процедурите за участието на съответните органи и заинтересовани страни;

л) 

процедурите за избор на доставчици на продукти, материали и услуги по схемата за училищата;

м) 

действащите механизми за популяризиране на предоставянето на помощ от Съюза в рамките на схемата за училищата.

2.  

Държавите членки предоставят на Комисията при поискване следната информация, ако не е включена в стратегията:

а) 

критериите за избора на продуктите, които ще се доставят по схемата за училищата и приоритета или приоритетите, посочени в член 23, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б) 

условията за доставка и/или разпространение на продуктите, включително по отношение на допустимите разходи, планираните честота и график на разпределение, както и, в случай че бъде разрешено разпространението в рамките на обичайната училищна храна — мерките, предприети в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40;

в) 

ако са определени максимални цени, които да се заплащат от бенефициерите за продуктите, материалите и услугите, предоставени по схемата за училищата — съответния честен, справедлив и проверим метод на изчисление, използван за тяхното установяване;

г) 

размера на националната помощ, ако такава помощ се предоставя в допълнение към помощта от Съюза за схемата за училищата;

д) 

ако съществуващи национални схеми за училищата се разширяват или се осъществяват по-ефективно чрез помощ от Съюза по схемата за училищата — мерките, въведени с цел да се осигури добавената стойност на схемата за училищата;

е) 

ако продуктите, посочени в член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са разпределени — мерките за гарантиране, че помощта от Съюза ще се изплаща само за компонента „мляко“ на тези продукти, и няма да превишава сумата, посочена в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1370/2013;

ж) 

структурите, мерките и формите, въведени във връзка с мониторинга и оценката на схемата за училищата в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 и във връзка с проверките в съответствие с членове 9 и 10 от настоящия регламент.

3.  
Комисията публикува стратегиите на държавите членки.

Член 3

Искане на държавите членки за помощ от Съюза

Държавите членки предават до 31 януари всяка година искането си за помощ от Съюза, отнасящо се за следващата учебна година и, ако е приложимо, актуализират искането за помощ от Съюза за текущата учебна година. Искането съдържа следната информация:

а) 

информация, отнасяща се за следващата учебна година:

i) 

индикативното разпределение на средства от помощта за предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата, посочено в приложение 1 към Регламент (ЕС) № 1370/2013;

ii) 

желанието да прехвърлят част от индикативно разпределените средства за предлагането на плодове и зеленчуци или на мляко в училищата към другите индикативно разпределени средства, до максималния процент, посочен в член 23а, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и процента и сумата по трансфера;

iii) 

желанието за усвояване на сума, по-голяма от размера на индикативно разпределените средства за предлагането на плодове и зеленчуци и/или на мляко в училищата и максималния размер на допълнителни средства, който се иска, при наличие на възможност за разпределение на допълнителни средства;

iv) 

размера на индикативното разпределение, който не се иска, ако няма желание за използване на цялата сума от индикативното разпределение за предлагането на плодове и зеленчуци и/или на мляко в училищата;

v) 

общия размер на исканата сума за предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата.

б) 

информация, отнасяща се за текущата учебна година:

i) 

трансфер между окончателно разпределените средства, посочени в член 23а, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

ii) 

при липса на намерение за използване на цялата сума от окончателното разпределение на средства от помощта за предлагането на плодове и зеленчуци и/или на мляко в училищата за текущата учебна година — сумата, която няма да бъде поискана за предлагане на плодове и зеленчуци и/или на мляко в училищата;

iii) 

желанието за усвояване на сума, по-голяма от пълния размер на окончателното разпределение на средства от помощта за предлагането на плодове и зеленчуци и/или на мляко в училищата, налични за текущата учебна година, при наличие на възможност за разпределение на допълнителни средства.

Сумите, посочени в настоящия член, се посочват в евро.

Член 4

Заявления за помощ, подавани от заявителите на помощ

1.  
Държавите членки определят формата, съдържанието и честотата на заявленията за помощ в съответствие със своята стратегия и правилата, установени в параграфи 2—6.
2.  

Заявленията за помощ, отнасящи се за доставка и разпределяне на продукти, включват най-малко следната информация:

а) 

количествата продукти, разпределени по групи от продукти, посочени в член 23, параграфи 3, 4, 5, а ако е приложим — и параграф 7, от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б) 

идентификационните данни на заявителя, името и адреса или единния идентификационен номер на учебното заведение или образователния орган, за което/който са разпределени тези количества;

в) 

броя на децата в училищния регистър в началото на учебната година в учебното заведение/ия с право да получат продуктите, обхванати от схемата за училищата през периода, за който се отнася заявлението за помощ.

3.  
Заявленията за помощ, свързани с доставката и разпределението на продукти и със съпътстващите образователни мерки, може да се отнасят за периоди от две седмици до цялата учебна година.
4.  
Заявленията за помощ се подават в рамките на три месеца след края на периода, за който се отнасят, а в случай на заявления за помощ, свързани с мониторинг, оценка или популяризиране — в рамките на три месеца от датата на доставка на материала или услугата.
5.  

Ако срокът, посочен в параграф 4, бъде надхвърлен с по-малко от 60 календарни дни, помощта се изплаща, като се намалява съответно:

а) 

с 5 %, ако срокът е надхвърлен с 1 до 30 календарни дни;

б) 

с 10 %, ако срокът е надхвърлен с 31 до 60 календарни дни.

Ако срокът е надхвърлен с повече от 60 календарни дни, помощта се намалява с още 1 % за всеки следващ ден, изчислен върху оставащата част.

6.  
►M3  Държавите членки определят документите, които да бъдат представени в подкрепа на заявленията за помощ. Сумите, декларирани в заявленията за помощ, се подкрепят с документални доказателства за:
а) 

цената на доставените продукти, материали или услуги, както и с потвърждение за получаване или доказателство за плащане или равностойни на тях документи; или

б) 

доставката и/или разпределението на количествата за целите на схемата за училищата, ако държавата членка разрешава използването на стандартни таблици за единичните разходи, финансирането по единни ставки и/или еднократни суми.

 ◄

В случай на заявления за помощ, свързани със съпътстващи образователни мерки, мониторинг, оценка и популяризиране, документалните доказателства трябва да включват и финансовата разбивка по дейности и данни за свързаните разходи.

Член 5

Изплащане на помощта

1.  

Помощ, отнасяща се за доставка и разпределяне на продукти, се плаща само:

а) 

при представяне на разписка за действително доставените и/или разпределени количества, или,

▼M3

б) 

ако държавата членка разрешава използването на стандартни таблици за единичните разходи, финансирането по единни ставки и/или еднократни суми — при представяне на доказателства, че количествата са били доставени и/или разпределени за целите на схемата за училищата.

2.  
Помощ за съпътстващи образователни мерки, мониторинг, оценяване и популяризиране се изплаща само при доставката на съответните материали или услуги и при представяне на съответните документални доказателства, изисквани от компетентния орган, или, ако държавата членка разрешава използването на стандартни таблици за единичните разходи, финансирането по единни ставки и/или еднократни суми — при представяне на доказателства, че материалът или услугите са доставени.

▼B

3.  
Помощта се изплаща от компетентния орган в срок от три месеца от датата на подаване на заявлението за помощ, освен ако не са предприети административни разследвания.
4.  
Всяка помощ за учебната 2017/2018 година не се изплаща от компетентния орган преди началото на тази учебна година.

Член 6

Трансфери между разпределените средства

1.  
Трансфери между индикативно разпределените средства съгласно член 23а, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се правят в искането за помощ от Съюза, посочено в член 3 от настоящия регламент.
2.  
Трансфери между окончателно разпределените средства съгласно член 23а, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато не са направени трансфери между индикативно разпределените средства, може да се правят в искането за помощ от Съюза, посочено в член 3 от настоящия регламент.

Държавите членки нотифицират Комисията за сумата по всеки такъв трансфер до 31 януари на учебната година, през която е направен.

Член 7

Преразпределение на помощта от Съюза

1.  
Въз основа на размера на помощта от Съюза, поискана съгласно член 3 от настоящия регламент, Комисията преразпределя непоисканите индикативно разпределени средства или непоисканите части от тях в съответствие с член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1370/2013.

Не се отпуска допълнителна сума на дадена държава членка за групата продукти, от която въпросната държава членка е направила трансфер към другата група продукти съгласно член 6, параграф 1.

Ако държава членка не представи искане съгласно член 3, индикативно разпределените средства на тази държава членка се считат за непоискани.

2.  
Комисията може да преразпределя всички непоискани окончателно разпределени средства или непоисканите части от тях за текущата учебна година, нотифицирани в съответствие с член 3, буква б), между държавите членки, които са уведомили за желанието си да използват сума, по-голяма от размера на окончателно разпределените им средства.

Не се отпуска допълнителна сума на дадена държава членка за групата продукти, от която въпросната държава членка е направила трансфер към другата група продукти съгласно член 6, параграф 2.

Това преразпределяне се извършва в рамките на разпределените средства за предлагането на плодове и зеленчуци или на мляко за училищата, въз основа на индикативно разпределените средства на държавите членки, отправили искането. Ако е приложимо, сумите, които не са поискани от държавите членки в рамките на едни и същи разпределени средства, може да бъдат разпределени на държавите членки, поискали допълнителни суми за другите разпределени средства.

▼M1

3.  
Размерът на индикативно разпределените средства, които могат да бъдат преразпределени към друга държава членка в съответствие с параграф 1, се основава на равнището, на което тази държава членка е усвоила окончателно разпределените средства в рамките на помощта от Съюза за предлагане съответно на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата през предходната учебна година. Като се вземат предвид изпратените на Комисията декларации за разходите, извършени до 31 декември на годината преди подаването на искането за помощ от Съюза в съответствие с член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията ( 1 ), размерът на окончателно разпределените средства се изчислява по следния начин:
а) 

когато усвояването на окончателно разпределените средства е по-малко или равно на 50 %, не се предоставят допълнителни средства;

б) 

когато усвояването на окончателно разпределените средства е над 50 %, но по-малко или равно на 75 %, максималният размер на допълнителните средства се ограничава до 50 % от индикативно разпределените средства;

в) 

когато усвояването на окончателно разпределените средства е по-голямо от 75 %, максималният размер на допълнителните средства не се ограничава.

Изчислението, описано в първата алинея, не се прилага по отношение на държави членки, които започват да прилагат схемата за училищата или един от нейните елементи през първите две години от нейното изпълнение.

▼M2

Член 8

Мониторинг и оценка

1.  
За мониторинга в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 се използват данните, получени в рамките на задълженията за управление и контрол, в това число и тези, определени по член 4 и член 5 от настоящия регламент.

Държавите членки представят на Комисията своите годишни доклади за мониторинг, посочени в член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, в срок до 31 януари на календарната година след края на съответната учебна година.

Държавите членки представят на Комисията своите годишни доклади за проверка във връзка с извършените проверки на място и свързаните с тях констатации, посочени в член 9, параграф 4 от същия регламент, в срок до 31 октомври на календарната година след края на съответната учебна година.

2.  
Докладът за оценка или, ако държава членка изпълнява схемата за училищата на регионално равнище, съответстващият брой доклади за оценка по член 9, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, се отнася до изпълнението на схемата за училищата през първите 5 учебни години на всеки период, обхванат от стратегията, изготвена на национално или регионално равнище в съответствие с член 23, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Държавите членки представят на Комисията своите доклади за оценка в срок до 1 март на календарната година след края на посочените 5 учебни години. Срокът за представяне на първите доклади за оценка е 1 март 2023 г.

Минималните изисквания за формàта и съдържанието на докладите за оценка са посочени в приложението към настоящия регламент. Държавите членки гарантират, че в докладите, представени на Комисията, не се съдържат никакви лични данни.

3.  
Комисията публикува годишните доклади за мониторинг и докладите за оценка, представени съответно по параграф 1, втора алинея и по параграф 2.

▼B

Член 9

Административни проверки

1.  
Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да изпълнят изискванията на настоящия регламент. Тези мерки включват системна административна проверка на всички заявления за помощ по схемата за училищата.
2.  
Държавите членки определят подкрепящите документи, отнасящи се за доставката и разпределянето на продуктите, които трябва да се приложат към заявлението за помощ в съответствие с член 5. Държавите членки извършват проверки на всички заявления за помощ, включително представителна извадка от подкрепящите документи, представени заедно със заявлението за помощ.
3.  
Административните проверки, извършвани по отношение на помощта, за която са подадени заявления, които се отнасят до мониторинга, оценката, популяризирането и съпътстващите образователни мерки, включват проверка на доставката на материалите и услугите и на достоверността на заявения разход.
4.  
В случай на помощ, за която са подадени заявления, свързана с доставката и разпределението на продукти и със съпътстващите образователни мерки, административните проверки се допълват от проверки на място в съответствие с член 10.

Член 10

Проверки на място

▼M3

1.  

Проверките на място включват по-специално проверка на:

а) 

отчетността, предвидена в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, чрез потвърждаване и допълване на административните проверки със съответната документация, включваща финансови документи като например фактури за покупка и продажба, известия за доставка, извлечения от банкови сметки или друго доказателство за плащане, както и техните записи в счетоводната документация;

б) 

използването на продуктите в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 и настоящия регламент;

в) 

прилагането на съпътстващи образователни мерки в подкрепа на разпространението на продукти, когато проверката на място се извършва в помещенията на учебното заведение или когато проверката на място се отнася до помощ, за която са подадени заявления, свързана със съпътстващи образователни мерки;

г) 

използването на подходящи инструменти за популяризиране, когато проверката на място се извършва в помещенията на учебното заведение.

▼B

2.  
►M2  Проверките на място се извършват през учебната година, за която се отнасят (период N), и/или през следващите 9 месеца (период N + 1). ◄

Проверки на място могат да се извършват по време на изпълнението на съпътстващите образователни мерки.

Всяка проверка на място се счита за приключена, когато е направен съответният доклад за проверката, посочен в параграф 6.

3.  
Общият брой на проверките на място обхваща поне 5 % от помощта, поискана на национално равнище, и поне 5 % от всички заявители на помощ, които се занимават с доставката и разпределението на продукти и със съпътстващите образователни мерки, по отношение на всяка учебна година.

Когато броят на заявителите на помощ в държава членка е по-малък от сто, проверки на място се извършват в помещенията на не по-малко от петима заявители.

Когато броят на заявителите на помощ в държава членка е по-малък от пет, проверки на място се извършват в помещенията на всички заявители.

Когато заявител, който не е учебно заведение, кандидатства за помощ, свързана с доставката и разпределението на продукти, проверката на място, извършена в помещенията на този заявител, се допълва от проверки на място в помещенията на поне две учебни заведения или поне 1 % от учебните заведения, отчетени от заявителя в съответствие с член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, като се избира по-голямата от двете стойности.

Когато заявител кандидатства за помощ, свързана със съпътстващи образователни мерки, проверките на място в помещенията на заявителя може да бъдат заменени, въз основа на анализ на риска, с проверки на място в местата, където се осъществяват съпътстващи мерки. Въз основа на анализ на риска държавите членки определят равнището на такива проверки на място.

4.  
Въз основа на анализ на риска компетентният орган избира заявителите, които трябва да бъдат подложени на проверки на място.

За тази цел компетентният орган взема по-специално под внимание:

а) 

различните географски райони;

б) 

повтарящия се характер на грешките и резултатите от проверките, извършени в предходни години;

в) 

размера на въпросната помощ;

г) 

вида на заявителите;

д) 

вида на съпътстващата образователна мярка, ако има такава.

5.  
Може да се даде предварително уведомление, строго ограничено до минимално необходимия срок от време, при условие че това не обезсмисля проверката.
6.  
Компетентният контролен орган изготвя контролен доклад за всяка проверка на място. Докладът описва точно различните контролирани елементи.

Докладът за проверката се разделя на следните части:

а) 

обща част, съдържаща по-специално следната информация:

i) 

обхванатия период, проверените заявления за помощ, количествата продукти, за които е подадено заявление за помощ, в случай на заявления, свързани с доставката и разпределянето на продукти, участващите учебни заведения, прогнозна оценка въз основа на наличните данни за броя на децата, за които е предоставена финансовата помощ, и размера на усвоените финансови средства;

ii) 

имената на присъствалите отговорни лица;

б) 

част, описваща поотделно извършените проверки и съдържаща по-специално следната информация:

i) 

проверените документи;

ii) 

характера и обсега на извършените проверки;

iii) 

забележки и констатации.

▼M2

Всички доклади за проверка се приключват не по-късно от 9 месеца след края на учебната година.

▼M2 —————

▼B

Член 11

Възстановяване на неправомерно изплатени суми

За възстановяването на неправомерно изплатени суми член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се прилага mutatis mutandis.

Член 12

Публичност

1.  
Ако държава членка реши да не използва плаката, посочен в член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, в своята стратегия тя следва да даде ясно обяснение за това по какъв начин възнамерява да информира обществеността за финансовото участие на Съюза в схемата за училищата.
2.  
На средствата за комуникация и мерките за популяризиране, посочени в член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, както и образователните материали и инструменти, които ще се използват в рамките на съпътстващите образователни мерки, се изобразява европейският флаг и се споменава „схемата за училищата“ и, освен ако размерът на материалите и инструментите изключва това, финансовото участие на Съюза.
3.  
Позоваването на финансовото участие от страна на Съюза получава поне същата публичност като позоваването на участието на други частноправни или публичноправни субекти в подкрепа на схемата за училищата на държавата членка.
4.  
Държавите членки могат да продължат да използват съществуващите запаси от плакати и други инструменти за популяризиране, отпечатани в съответствие с регламенти (ЕС) 2016/248 и (ЕО) № 657/2008.

Член 13

Нотифициране

1.  
Нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки се извършва посредством електронни средства, използващи предоставените от Комисията технически спецификации за пренос на данни.
2.  
Формата и съдържанието на нотификациите се определят въз основа на образци, предоставени на държавите членки от Комисията след уведомяване на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари.

Член 14

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за помощи за учебната 2017/2018 година и следващите учебни години.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМÀТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДИТЕ ЗА ОЦЕНКА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2

1.    Резюме

— 
Констатации от оценката
— 
Заключения и препоръки

2.    Въведение

— 
Цел и обхват на доклада за оценка
— 
Кратко описание на процеса на оценка

3.    Методология

— 
План на оценката и използвани методи
— 
Въпроси за оценка, критерии за преценката, показатели
— 
Източници на данни и техники за събиране на данните
— 
Установени ограничения и техните решения

4.    Оценка на функционирането на схемата за училищата

— 
Интервенционна логика или връзки между установените нужди, зададените цели в стратегията и извършените дейности
— 
Основни закономерности или тенденции, наблюдавани при участващите училища/деца
— 
Доставки/разпространение на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата и предимство за пресните плодове и зеленчуци и млякото за пиене
— 
Съпътстващи образователни мерки
— 
Действия за осведомяване и предоставяне на информация
— 
Основни разпоредби и разпоредби за изпълнение
— 
Участие на компетентните органи за здравеопазването и храните, други публични органи и частни заинтересовани страни, свързани с планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на схемата

5.    Отговори на общите въпроси за оценка

5.1.    В каква степен схемата за училищата е повишила цялостната консумация на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти сред децата в съответствие с националните препоръки за здравословно хранене на целевата възрастова група?

Показатели:

— 
Промяна в пряката и непряката консумация на пресни плодове и зеленчуци от децата (количество и/или честота)
— 
Промяна в пряката и непряката консумация на мляко за пиене от децата (количество и/или честота)
— 
Промяна в процента на децата, които спазват препоръчителния дневен прием на плодове и зеленчуци
— 
Промяна в процента на децата, които спазват препоръките на националните органи за здравеопазването и храните относно дневния прием на мляко за пиене и други млечни продукти без добавка на захар, ароматизанти, плодове, ядки или какао в съответствие с препоръчвания на национално равнище прием на мазнини и натрий за целевата възрастова група

5.2.    В каква степен схемата за училищата е допринесла за придобиването сред децата на навици за здравословно хранене?

Показатели:

— 
Промяна в нагласите сред децата към консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в съответствие с националните препоръки за здравословно хранене на целевата възрастова група
— 
Промяна в осведомеността на децата относно ползите за здравето от консумацията на пресни плодове и зеленчуци, мляко за пиене и млечни продукти без добавка на захар, ароматизанти, плодове, ядки или какао в съответствие с препоръчвания на национално равнище прием на мазнини и натрий за целевата възрастова група

6.    Заключения и препоръки

— 
Ефективност на схемата
— 
Извлечени поуки
— 
Препоръки за подобрения

7.    Приложения

Технически подробности за оценката, включително въпросници, препратки и източници.( 1 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59).