02017D1792 — BG — 15.09.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1792 НА СЪВЕТА

от 29 май 2017 година

за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

(ОВ L 258, 6.10.2017 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1793 НА СЪВЕТА от 15 септември 2017 година

  L 258

3

6.10.2017
▼B

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1792 НА СЪВЕТА

от 29 май 2017 година

за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастрахованетоЧлен 1

Разрешава се подписването, от името на Съюза, на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането, при условие за сключването на посоченото споразумение.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

▼M1

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(упълномощени) да подпише(подпишат) споразумението от името на Съюза, както и размяната на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати относно езиковия режим. Подписването на споразумението се извършва заедно с подписването на размяната на писма.

▼B

Член 3

Членове 4 и 7 от споразумението се прилагат временно, в съответствие с членове 9 и 10 от него ( 1 ), до приключване на процедурите, необходими за сключването на споразумението.

▼M1

Член 3а

Споразумението се подписва на английски език. Съгласно правото на Съюза споразумението се изготвя от Съюза и на български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език. Тези допълнителни езикови версии се заверяват чрез размяна на дипломатически ноти между Европейския съюз и Съединените американски щати. Всички заверени версии имат еднаква стойност.

▼B

Член 4

Комисията представлява Съюза в Съвместния комитет, предвиден в член 7 от споразумението, като преди това изслушва мненията в рамките на Работна група „Финансови услуги“ на Съвета, и информира посочената работна група — когато е целесъобразно и най-малко веднъж годишно — за напредъка в изпълнението на споразумението.

Член 5

Позициите, изразявани от името на Съюза, се приемат в съответствие с Договорите и съответно от Съвета съгласно член 16, параграф 1 от Договора за Европейския съюз или член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.( 1 ) Датата, от която споразумението ще бъде прилагано временно, ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.