02016R1628 — BG — 01.07.2020 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1628 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 септември 2016 година

относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 252, 16.9.2016 г., стp. 53)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1040 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година

  L 231

1

17.7.2020


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 231, 6.9.2019, стp.  29 (2016/1628)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1628 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 септември 2016 година

относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се установяват за всички двигатели по член 2, параграф 1 граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители, както и административните и техническите изисквания по отношение на ЕС одобряването на типа.

С настоящия регламент се установяват и определени задължения по отношение на извънпътната подвижна техника, в която се монтира или е монтиран двигател, посочен в член 2, параграф 1, що се отнася до аспектите на граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители от тези двигатели.

2.  С настоящия регламент се установяват също така изискванията за надзора на пазара на двигателите, посочени в член 2, параграф 1, които са монтирани или са предназначени за монтиране в извънпътната подвижна техника и които подлежат на ЕС одобряване на типа.

Член 2

Обхват

1.  Настоящият регламент се прилага за всички двигатели, съответстващи на категориите, посочени в член 4, параграф 1, които са монтирани или са предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника, и доколкото граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители от тези двигатели са засегнати, за тази извънпътна подвижна техника.

2.  Настоящият регламент не се прилага за двигателите за:

а) 

задвижване на превозните средства, посочени в член 2, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

б) 

задвижване на земеделски и горски трактори, както са определени в член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) № 167/2013;

в) 

задвижване на превозните средства, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 );

г) 

стационарната техника;

д) 

морските плавателни съдове, за които се изисква валидно свидетелство за морско корабоплаване или за безопасност;

е) 

плавателно средство, както е определено в Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), и непопадащо в нейното приложно поле;

ж) 

задвижване или за спомагателни цели на плавателните съдове по вътрешни водни пътища с полезна (ефективна) мощност под 19 kW;

з) 

плавателните съдове, както са определени в член 3, точка 1 от Директива 2013/53/ЕC на Европейския парламент и на Съвета ( 4 );

и) 

въздухоплавателните средства, както са определени в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията ( 5 );

й) 

превозните средства за отдих с изключение на моторните шейни (снегомобили), превозните средства с повишена проходимост и многофункционалните всъдеходи;

к) 

превозните средства и техниката, изключително използвани или предназначени да бъдат изключително използвани при състезания;

л) 

преносимите помпи за гасене на пожар, определени и обхванати от европейския стандарт за преносимите помпи за гасене на пожар ( 6 );

м) 

моделите или копията в умален мащаб на превозни средства или техника, произведени за развлекателни цели в мащаб, по-малък от оригиналния, и с полезна (ефективна) мощност под 19 kW.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„извънпътна подвижна техника“ означава всяка подвижна машина, транспортируемо оборудване или превозно средство със или без каросерия или колела, които не са предназначени за превоз на пътници или товари по шосе, и включва техниката, която е монтирана на шаситата на превозните средства, предназначени за превоз на пътници или товари по шосе;

2) 

„ЕС одобряване на типа“ означава процедурата, с която орган по одобряването удостоверява, че даден тип двигател или фамилия двигатели отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания на настоящия регламент;

3) 

„газообразни замърсители“ означава следните замърсители в тяхното газообразно състояние, които се отделят от даден двигател: въглероден оксид (СО), всички въглеводороди (НС) и азотни оксиди (NOx), като NOx са азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2), изразени като еквивалент на NO2;

4) 

„прахови частици“ или „РМ“ означава масата от всички материали в газовете, които се отделят от даден двигател и се събират върху определен филтриращ материал след разреждане на газовете с филтриран чист въздух, така че температурата да не надвишава 325 K (52° С);

5) 

„брой на праховите частици“ или „PN“ означава броя на твърдите частици, които се отделят от даден двигател и са с диаметър над 23 nm;

6) 

„прахови замърсители“ означава всички частици, които се отделят от даден двигател и се измерват като PM или PN;

7) 

„двигател с вътрешно горене“ или „двигател“ означава преобразувател на енергия, различен от газова турбина, проектиран да преобразува химичната енергия (входяща) в механична енергия (изходяща) чрез процес на вътрешно горене; той включва (ако такива са монтирани) системата за контрол на емисиите и комуникационния интерфейс (хардуер и съобщения) между модула(ите) за електронно управление на системата на двигателя и всяко друго силово предаване или модул за управление на извънпътна подвижна техника, необходим, за да се изпълнят разпоредбите на глави II и III;

8) 

„тип двигател“ означава група от двигатели, които не се различават по съществените си характеристики;

9) 

„фамилия двигатели“ означава група от типове двигатели, установена от производителя, които на базата на конструкцията си имат подобни характеристики на емисиите на отработилите газове и съблюдават приложимите гранични стойности на емисиите;

10) 

„базов двигател“ означава тип двигател, избран от една фамилия двигатели по такъв начин, че характеристиките на емисиите му да са представителни за тази фамилия двигатели;

11) 

„резервен двигател“ означава двигател, който:

а) 

се използва единствено за замяна на двигател, който вече е пуснат на пазара и е монтиран в извънпътна подвижна техника; и

б) 

съответства на етап за емисиите, който е с по-ниски стойности от приложимите към датата на замяна на двигателя;

12) 

„двигател при експлоатация“ означава двигател в извънпътна подвижна техника, който се експлоатира над нормалните си експлоатационни модели, условия и полезен товар и се използва за наблюдение на изпитванията за емисиите, посочени в член 19;

13) 

„CI двигател“ означава двигател, който работи на принципа на запалването чрез сгъстяване (CI);

14) 

„SI двигател“ означава двигател, който работи на принципа на искровото запалване (SI);

15) 

„преносим SI двигател“ означава двигател с искрово запалване, който има еталонна мощност под 19 kW и се използва в устройство, което отговаря най-малко на едно от следните условия:

а) 

носи се от оператор по време на изпълнение на функциите, за които е създаден;

б) 

може да работи в различни положения, например в обърнато или странично положение, за да изпълнява функциите, за които е създаден;

в) 

общата маса без работните течности на устройството, включително двигателя, не надвишава 20 kg, като устройството отговаря на едно от следните условия:

i) 

операторът го държи физически или го носи при изпълнение на функциите, за които е създадено;

ii) 

операторът го държи физически или го управлява при изпълнение на функциите, за които е създадено;

iii) 

двигателят се използва в генератор или помпа;

16) 

„течно гориво“ означава гориво, което съществува в течно състояние при стандартни атмосферни условия (298 K, 101,3 kPa абсолютно атмосферно налягане);

17) 

„газообразно гориво“ означава всяко гориво, което е в газообразно състояние при стандартни атмосферни условия (298 K, 101,3 kPa абсолютно атмосферно налягане);

18) 

„двигател, работещ с два вида гориво“ означава двигател, който е проектиран да работи едновременно с течно гориво и с газообразно гориво, като двете горива се дозират поотделно и консумираното количество от едното гориво по отношение на другото може да варира в зависимост от работата на двигателя;

19) 

„двигател, работещ с едно гориво“ означава двигател, който е различен от двигателя, работещ с два вида гориво;

20) 

„енергиен дял на газа“ или „GER“ означава, в случай на двигател, работещ с два вида гориво, енергийното съдържание на газообразното гориво, отнесено към енергийното съдържание на двете горива; при двигатели, работещи с едно гориво, GER се определя като 1 или 0 в зависимост от типа гориво;

21) 

„двигател с постоянна честота на въртене“ означава двигател, чието ЕС одобряване на типа е ограничено до работата при постоянната честота на въртене, с изключение на двигателите, чийто регулатор за постоянната честота на въртене е отстранен или дезактивиран; той може да има честота на въртене на празен ход, която да се използва при пускане или спиране, и може да е оборудван с регулатор, който може да се настройва на алтернативна честота на въртене, когато двигателят е изключен;

22) 

„двигател с променлива честота на въртене“ означава двигател, който е различен от двигателя с постоянна честота на въртене;

23) 

„работа при постоянна честота на въртене“ означава работата на двигателя с регулатор, който автоматично отчита заданието на оператора за поддържане на честотата на въртене на двигателя дори когато натоварването се мени;

24) 

„допълнителен двигател“ означава двигател, който е монтиран или е предназначен за монтиране в извънпътна подвижна техника, който не осигурява пряко или непряко задвижване;

25) 

„полезна (ефективна) мощност“ означава мощността на двигателя в kW, установена посредством изпитвателния стенд, свързан с коляновия вал или еквивалента му, и измерена съгласно метода за измерване на мощността на двигатели с вътрешно горене съгласно Правило № 120 на ИКЕ на ООН, като се използва еталонно гориво или комбинация от горива по член 25, параграф 2;

26) 

„еталонна мощност“ означава полезната (ефективната) мощност, която се използва за определяне на приложимите гранични стойности на емисиите за двигателя;

27) 

„номинална полезна (ефективна) мощност“ означава полезната (ефективната) мощност в kW, обявена от производителя на двигателя при номинална честота на въртене;

28) 

„максимална полезна (ефективна) мощност“ означава най-високата стойност на полезната (ефективната) мощност върху кривата за номиналната мощност при пълно натоварване за типа двигател;

29) 

„номинална честота на въртене“ означава максималната честота на въртене при пълно натоварване, позволявана от регулатора на даден двигател и проектирана от производителя, или ако такъв регулатор не е налице, честотата на въртене, при която се достига максималната полезна (ефективна) мощност на двигателя, съгласно заявеното от производителя;

30) 

„дата на производство на двигателя“ означава датата (месец и година), на която е извършен крайният контрол на двигателя, след като е излязъл от производствената линия и е годен за доставяне или складиране;

31) 

„преходен период“ означава първите 24 месеца след датите, посочени в приложение III за пускане на пазара на двигатели от етап V;

32) 

„преходен двигател“ означава двигател, чиято дата на производство е по-ранна от датата, посочена в приложение III за пускане на пазара на двигателите от етап V, и който:

а) 

съответства на последните приложими гранични стойности на емисиите по съответното законодателство, приложимо към 5 октомври 2016 г.; или

б) 

попада в диапазон на мощност или е използван или предназначен за употреба в приложение, което към 5 октомври 2016 г. не подлежи на ограничения за емисиите на замърсители и на одобряване на типа на равнището на Съюза;

33) 

„дата на производство на извънпътната подвижна техника“ означава месеца и годината, посочени на задължителната маркировка на машината, или в случай на отсъствие на задължителна маркировка — месеца и годината, в които машината подлежи на краен контрол, след като е излязла от производствената линия;

34) 

„плавателен съд по вътрешни водни пътища“ означава плавателно средство в обхвата на Директива (ЕС) 2016/1629;

35) 

„генераторен агрегат“ означава извънпътна подвижна техника, която не е част от силово предаване, предназначена основно за осигуряване на електрозахранване;

36) 

„стационарна техника“ означава техниката, предназначена да бъде постоянно монтирана на едно място при първата ѝ употреба и да не се мести (по път или другаде), освен при превоз от мястото на производство до мястото на първия монтаж;

37) 

„постоянно монтирано“ означава оборудването, което е закрепено с болтове или по друг начин, така че да не може да се отстрани, ако не се използват инструменти или техника, към опора или друга ограничаваща конструкция, за да може двигателят да функционира на едно място в сграда, съоръжение, обект или инсталация;

38) 

„моторна шейна (снегомобил)“ означава самоходна машина, предназначена за движение извън пътища, основно върху сняг, която се движи върху гъсенични вериги върху снега и се направлява чрез ска или ски в контакт със снега, с максимална маса без товар в готовност за движение 454 kg (включително стандартното оборудване, охлаждащата течност, смазочните масла, горивото и инструментите, но без допълнителните принадлежности и водача);

39) 

„превозно средство с повишена проходимост“ или „АТV“ означава превозно средство, задвижвано от двигател, предназначено основно за движение по пътища без настилка, на четири или повече колела с гуми с ниско налягане, със седалка от мотоциклетен тип само за водача или за водача и не повече от още едно лице и с кормило от мотоциклетен тип за управление;

40) 

„многофункционален всъдеход“ или „SbS“ означава самоходно несъчленено превозно средство, управлявано от водач, което е предназначено главно за движение по пътища без настилка, на четири или повече колела, с минимална маса без товар в готовност за движение 300 kg (включително стандартното оборудване, охлаждащата течност, смазочните масла, горивото и инструментите, но без допълнителните принадлежности и водача) и максимална конструктивна скорост от 25 km/h или повече; освен това такова превозно средство е предназначено за превоз на пътници и стоки и/или за теглене и бутане на оборудване, не се управлява с кормило от мотоциклетен тип, предназначено е за развлекателни цели или е многофункционално, и превозва не повече от шест лица, включително водача, седящи на една или повече седалки, разположени в редица и различни от седалките от мотоциклетен тип;

41) 

„железопътно превозно средство“ означава извънпътна подвижна техника, която работи изключително върху железопътни коловози;

42) 

„локомотив“ означава железопътно превозно средство, което е предназначено да осигурява пряко чрез колелата си или непряко чрез колелата на други железопътни превозни средства двигателната сила за собственото си движение и за движението на други железопътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, пътници и оборудване, като самият локомотив не е проектиран, нито предназначен за превоз на товари или пътници, освен на машинистите;

43) 

„мотриса (моторен вагон)“ означава железопътно превозно средство, което е предназначено да осигурява пряко чрез колелата си или непряко чрез колелата на други железопътни превозни средства двигателната сила за собственото си движение и е специално предназначено за превоз на товари и/или пътници, и не е локомотив;

44) 

„спомагателно железопътно превозно средство“ означава железопътно превозно средство, което не е мотриса или локомотив, включително, но не само, железопътно превозно средство, специално предназначено за поддръжка или строителни или подемни дейности във връзка с релсовия път или друга железопътна инфраструктура;

45) 

„подвижен кран“ означава самоходен кран със стрела, който може да се придвижва по път или извън него, или и двете, като използва силата на тежестта, за да бъде стабилен, и работи с гуми, гъсенични вериги или с други подвижни механизми;

46) 

„снегорин“ означава машина със собствено задвижване, проектирана изключително за разчистване на сняг от пътна настилка чрез събиране на количество сняг и силовото му изхвърляне през ръкав;

47) 

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на двигател или извънпътна подвижна техника за дистрибуция или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно;

48) 

„пускане на пазара“ означава предоставянето на двигател или извънпътна подвижна техника на пазара на Съюза за първи път;

49) 

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на ЕС одобряването на типа на двигател и за процеса по разрешаването, за осигуряването на съответствие на производството на двигателя и което отговаря за аспектите на надзора на пазара по отношение на произведените двигатели, независимо дали пряко или непряко участва във всички етапи на проектирането и изработването на двигател, който подлежи на ЕС одобряване на типа;

50) 

„представител на производителя“ или „представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което производителят надлежно упълномощава с писмено пълномощно да го представлява по въпроси, свързани с органа по одобряването или с органа за надзор на пазара, и да действа от името на производителя по въпроси, попадащи в обхвата на настоящия регламент;

51) 

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара двигател от трета държава, независимо дали двигателят вече е монтиран в извънпътна подвижна техника;

52) 

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя двигател на пазара;

53) 

„икономически оператор“ означава производителя, представителя на производителя, вносителя или дистрибутора;

54) 

„производител на оригиналното оборудване“ или „ПОО“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда извънпътна подвижна техника;

55) 

„орган по одобряването“ означава органа на държава членка, който е създаден или определен от държавата членка и е нотифициран от нея пред Комисията, и който е компетентен:

а) 

за всички аспекти на ЕС одобряването на типа на двигател или фамилия двигатели;

б) 

за процеса по издаване на разрешение;

в) 

за даване и, при необходимост, за отнемане или отказ на ЕС одобряване на типа и за издаване на сертификатите за ЕС одобряване на типа;

г) 

да изпълнява ролята на точка за контакт с органите по одобряването на другите държави членки;

д) 

за оправомощаване на техническите служби; и

е) 

да гарантира изпълнението от страна на производителя на задълженията му относно съответствието на производството;

56) 

„техническа служба“ означава организация или орган, оправомощен от органа по одобряването като лаборатория за изпитване, за да извършва изпитвания, или като орган за оценяване на съответствието, за да извършва първоначална оценка и други изпитвания или проверки от името на органа по одобряването, или самия орган, когато изпълнява тези функции;

57) 

„надзор на пазара“ означава извършените дейности и предприетите мерки от националните органи с цел да се гарантира, че предоставените на пазара двигатели отговарят на съответното законодателство на Съюза за хармонизация;

58) 

„орган за надзор на пазара“ означава орган на държавата членка, отговорен за извършването на надзора на пазара на нейната територия;

59) 

„национален орган“ означава орган по одобряването или всеки друг орган, който участва в надзора на пазара и е отговорен за дейностите по надзора на пазара, граничния контрол или пускането на пазара в държава членка, по отношение на двигателите, предназначени за монтиране в извънпътната подвижна техника, или по отношение на извънпътната подвижна техника, в която са монтирани двигателите;

60) 

„краен ползвател“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от производителя, ПОО, вносителя или дистрибутора, което отговаря за експлоатацията на двигателя, монтиран в извънпътната подвижна техника;

61) 

„стратегия за контрол на емисиите“ означава елемент или съвкупност от конструктивни елементи, включени в цялостната конструкция на двигателя или извънпътната подвижна техника, в която е монтиран и използван двигател при контролиране на емисиите;

62) 

„система за контрол на емисиите“ означава всяко устройство, система или конструктивен елемент, които контролират или намаляват емисиите;

63) 

„неефективна стратегия“ означава всяка стратегия за контрол на емисиите, която при условията на заобикалящата среда или на работа на двигателя намалява ефективността на системата за контрол на емисиите до ниво, по-ниско от това, което се наблюдава при нормалното функциониране на машината, или от това, което е предвидено за процедурите за изпитване при ЕС одобряване на типа;

64) 

„модул за електронно управление“ означава електронно устройство на двигателя, което е част от системата за контрол на емисиите и което използва данни от датчиците на двигателя, за да управлява параметрите на двигателя;

65) 

„рециркулация на отработилите газове“ или „EGR“ означава технологично устройство, което е част от системата за контрол на емисиите и намалява емисиите чрез насочване на отработилите газове, изхвърляни от горивната(ите) камера(и), обратно към двигателя, така че да се смесят с всмуквания въздух преди или по време на изгарянето, като се изключва използването на газоразпределението, за да се увеличи количеството на оставащите отработили газове в горивната(ите) камера(и), които се смесват с всмуквания въздух преди или по време на изгарянето;

66) 

„система за последваща обработка на отработилите газове“ означава катализатор, филтър за прахови частици, система за премахване на NOx, комбиниран филтър за NOx и прахови частици или всякакво друго устройство за намаляване на емисиите (с изключение на рециркулацията на отработилите газове (EGR) и турбокомпресорите), което е част от системата за контрол на емисиите, но е монтирано след изпускателните отвори на двигателя;

67) 

„вмешателство“ означава дезактивиране, регулиране или промяна на системата за контрол на емисиите, включително софтуера или други елементи за логическо управление на тази система, което има за последица, преднамерено или не, влошаване на показателите за емисиите от двигателя;

68) 

„цикъл на изпитване“ означава поредица от точки на изпитване, всяка от които се характеризира с определена честота на въртене и въртящ момент, които двигателят трябва да спазва при стабилни или преходни условия на работа;

69) 

„цикъл на изпитване при стабилни състояния“ означава цикъл на изпитване, при който честотата на въртене и въртящият момент се поддържат в рамките на ограничен диапазон от номинално постоянни стойности. Изпитванията при стабилни състояния са изпитвания в дискретни точки или изпитвания със стабилни състояния и линейни преходи между тях;

70) 

„цикъл на изпитване с преходни режими“ означава цикъл на изпитване с поредица стандартизирани стойности на честотата на въртене и въртящия момент, които се променят всяка секунда;

71) 

„картер на двигателя“ означава вътрешните или външните пространства на двигателя, които са свързани с маслената вана посредством вътрешни или външни тръбопроводи, през които могат да излизат газовете и парите;

72) 

„регенериране“ означава промяната на нивата на емисиите и възстановяването на проектните характеристики на системата за последваща обработка на отработилите газове, като самото регенериране може да е непрекъснато или нечесто (периодично) регенериране;

73) 

„период на устойчивост на характеристиките на емисиите“ или „ЕDP“ означава броя часове или където е приложимо — разстоянието, използвани за определяне на коефициентите на влошаване;

74) 

„коефициенти на влошаване“ означава набор от коефициенти, указващи връзката между емисиите в началото и в края на периода на устойчивост на характеристиките на емисиите;

75) 

„виртуално изпитване“ означава компютърни симулации, включително изчисления, които се извършват, за да се докажат експлоатационните характеристики на даден двигател с оглед на вземането на решение, без да е необходимо използването на физически двигател.

Член 4

Категории двигатели

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните категории двигатели, разделени на подкатегориите, установени в приложение I:

1)

„категория NRE“ :

а) 

двигателите за извънпътна подвижна техника, предназначена и годна да се движи или в състояние да бъде придвижвана по път или другаде, които не са изключени по член 2, параграф 2 и не са включени в никоя друга категория по точки 2—10 от настоящия параграф;

б) 

двигателите, които имат еталонна мощност под 560 kW, използвани вместо двигателите от етап V от категории IWP, IWA, RLL или RLR;

2)

„категория NRG“ : двигателите с еталонна мощност над 560 kW, предназначени изключително за употреба в генераторни агрегати; двигателите за генераторни агрегати, освен тези с посочените характеристики, се включват в категория NRE или NRS в зависимост от характеристиките си;

3)

„категория NRSh“ : преносимите SI двигатели с еталонна мощност под 19 kW, предназначени изключително за употреба в преносима техника;

4)

„категория NRS“ : SI двигателите с еталонна мощност под 56 kW, които не са включени в категория NRSh;

5)

„категория IWP“ :

а) 

двигателите, които са изключително за употреба в плавателните съдове по вътрешни водни пътища, за прякото или непрякото им задвижване или предназначени за прякото или непрякото им задвижване, с еталонна мощност, по-голяма или равна на 19 kW;

б) 

двигателите, използвани вместо двигателите от категория IWA, при условие че отговарят на член 24, параграф 8;

6)

„категория IWA“ : допълнителните двигатели, които са изключително за употреба в плавателните съдове по вътрешни водни пътища и са с еталонна мощност, по-голяма или равна на 19 kW;

7)

„категория RLL“ : двигателите, които са изключително за употреба в локомотиви, за задвижването им или предназначени за задвижването им;

8)

„категория RLR“ :

а) 

двигателите, които са изключително за употреба в мотриси, за задвижването им или предназначени за задвижването им;

б) 

двигателите, използвани вместо двигатели от етап V от категория RLL;

9)

„категория SMB“ : SI двигателите, предназначени изключително за употреба в моторни шейни (снегомобили); двигателите за моторни шейни (снегомобили), различни от SI двигателите, се включват в категория NRE;

10)

„категория ATS“ : SI двигателите, предназначени изключително за употреба в ATV и SbS; двигателите за ATV и SbS, различни от SI двигателите, се включват в категория NRE.

2.  Двигател с променлива честота на въртене от конкретна категория може да се използва вместо двигател с постоянна честота на въртене от същата категория.

Двигателите с променлива честота на въртене от категория IWP, използвани за работа с постоянна честота на въртене, трябва освен това да отговарят на изискванията по член 24, параграф 7 или 8 в зависимост от това, кое от тях е приложимо.

3.  Двигателите за спомагателните железопътни превозни средства и допълнителните двигатели за мотриси и локомотиви се включват в категория NRE или NRS в зависимост от характеристиките им.ГЛАВА II

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 5

Задължения на държавите членки

1.  Държавите членки създават или определят органи по одобряването и органи за надзор на пазара в съответствие с настоящия регламент.

2.  Държавите членки уведомяват Комисията за създаването и определянето на органите по одобряването и органите за надзор на пазара, посочени в параграф 1, включително тяхното наименование, пощенския и електронния им адрес и сферата на отговорността им. Комисията публикува на своя уебсайт списък и данни за органите по одобряването.

3.  Държавите членки разрешават пускането на пазара единствено на:

а) 

двигатели, за които има валидно ЕС одобряване на типа, дадено съгласно настоящия регламент, независимо дали те вече са монтирани в извънпътна подвижна техника; и

б) 

извънпътна подвижна техника, в която са монтирани двигатели, посочени в буква а).

4.  Държавите членки не забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на:

а) 

двигатели поради съображения, свързани с аспекти от конструктивен и функционален характер в обхвата на настоящия регламент, ако тези двигатели отговарят на изискванията по него;

б) 

извънпътна подвижна техника поради съображения, свързани с емисиите на газообразни и прахови замърсители от двигатели, монтирани в такава техника, когато тези двигатели попадат в обхвата на настоящия регламент и отговарят на изискванията по него.

5.  Държавите членки организират и извършват надзора на пазара и контрола на двигателите на пазара съгласно глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 6

Задължения на органите по одобряването

1.  Органите по одобряването гарантират, че производителите, подаващи заявление за ЕС одобряване на типа, спазват настоящия регламент.

2.  Органите по одобряването дават ЕС одобряване на типа само за типове или фамилии двигатели, които са в съответствие с настоящия регламент.

3.  Чрез ИСВП органите по одобряването правят обществено достояние регистър на всички типове и фамилии двигатели, за които са дадени, разширени или отнети ЕС одобрявания на типа, или по отношение на които дадено заявление за ЕС одобряване на типа е отхвърлено.

Посоченият регистър съдържа поне следната информация:

а) 

име и адрес на производителя и наименование на дружеството, ако е различно;

б) 

търговското(ите) име(имена) или търговската(ите) марка(и), според случая, на производителя;

в) 

посочване на типовете двигатели от обхвата на ЕС одобряването на типа двигатели или, когато това е приложимо — на ЕС одобряването на фамилията двигатели;

г) 

категория на двигателя;

д) 

номер на ЕС одобряването на типа, включително номерата на всички негови разширения;

е) 

дата на даване, разширение, отказ или отнемане на ЕС одобряването на типа; и

ж) 

съдържание на разделите „Обща информация за двигателя“ и „Краен резултат за емисиите“ от протокола от изпитването, посочен в член 24, параграф 12.

Член 7

Задължения на органите за надзор на пазара

1.  Органите за надзор на пазара извършват в необходимия мащаб и въз основа на необходимия процент образци документални проверки и при необходимост — физически и лабораторни проверки на двигателите. При тази своя дейност те вземат предвид установените принципи за оценка на риска, жалбите и другата имаща отношение информация.

2.  Органите за надзор на пазара могат да изискват от икономическите оператори да предоставят на тяхно разположение такива документи и информация, каквито органите счетат за необходими с оглед изпълнението на дейността си.

Член 8

Общи задължения на производителите

1.  Когато пускат на пазара двигателите си, производителите гарантират, че те са произведени и одобрени в съответствие с настоящия регламент.

2.  Когато производителите видоизменят двигател, който подлежи на ЕС одобряване на типа, така че впоследствие той да бъде определен като принадлежащ към друга категория или подкатегория, те отговарят за осигуряване на съответствието на двигателя с изискванията, приложими за тази категория или подкатегория.

Когато юридическо лице видоизменя двигател така, че вече не се спазват граничните стойности на емисиите, приложими за този двигател според неговата категория или подкатегория, това лице се счита за отговорно за възстановяване на спазването на тези гранични стойности.

3.  Производителите отговарят пред органа по одобряването за всички аспекти във връзка с процеса за ЕС одобряване на типа и за осигуряването на съответствието на производството, независимо дали участват пряко във всички етапи на изработването на даден двигател.

4.  Производителите гарантират, че са въведени процедури, чрез които серийното производство да остане в съответствие с одобрения тип, както и за мониторинг на емисиите от двигателите при експлоатация в съответствие с член 19.

Промените в проекта или в характеристиките на типа двигател и промените в изискванията, на които отговаря типът двигател според заявеното от производителя, се вземат предвид съгласно глава VI.

5.  Освен задължителната маркировка, посочена в член 32, производителите посочват своето име, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и адреса в Съюза, на който може да се осъществи връзка с тях, върху двигателите, които са произвели и пуснали на пазара, или когато това не е възможно — в документ, който придружава двигателя.

6.  При обосновано искане производителите предоставят на ПОО дубликат на задължителната маркировка, посочена в член 15, параграф 4.

7.  Производителите гарантират, че докато те са отговорни за даден двигател, условията на съхраняване или превоз не застрашават неговото съответствие с изискванията по настоящата глава и глава III.

8.  Производителите съхраняват сертификата за ЕС одобряване на типа заедно с неговите приложения по член 23, параграф 1 и, когато е приложимо — копие от удостоверението за съответствие, посочено в член 31, на разположение на органите по одобряването в продължение на период от 10 години след пускането на двигателя на пазара.

9.  При обосновано искане производителите предоставят на националния орган, чрез органа по одобряването, копие на сертификата за ЕС одобряване на типа на двигателя. Това копие е на език, който е лесно разбираем за отправилия искането национален орган.

10.  За целите на ЕС одобряването на типа на двигателите производителите, установени извън Съюза, определят един представител, установен в Съюза, който да ги представлява пред органа по одобряването.

11.  За целите на надзора на пазара производителите, установени извън Съюза, определят един представител, установен в Съюза, който може да бъде представителят по параграф 10.

Член 9

Задължения на производителите по отношение на двигателите, които не са в съответствие

1.  Производител, който счита или има основание да счита, че даден двигател, който е пуснал на пазара, не е в съответствие с настоящия регламент, незабавно провежда разследване за естеството на предполагаемото несъответствие и вероятността от повторението му.

Въз основа на резултатите от разследването производителят предприема коригиращи мерки, за да гарантира, че произвежданите двигатели се привеждат своевременно в съответствие с одобрения тип или фамилия двигатели.

Производителят незабавно уведомява органа по одобряването, който е дал ЕС одобряването на типа, за разследването, като предоставя подробни данни, по-специално за несъответствието и за всички предприети коригиращи мерки.

2.  Независимо от изискванията по параграф 1 от производителя не се изисква да предприема коригиращи мерки във връзка с двигател, който не е в съответствие с настоящия регламент вследствие на изменения, които са направени след пускането на двигателя на пазара и не са били разрешени от производителя.

Член 10

Задължения на представителите на производителите за надзора на пазара

Представителите на производителите за надзора на пазара изпълняват най-малко следните задачи, които са определени в писменото пълномощно, получено от производителя:

а) 

гарантират, че сертификатът за ЕС одобряване на типа заедно с неговите приложения по член 23, параграф 1 и когато е приложимо — копие от удостоверението за съответствие, посочено в член 31, могат да бъдат предоставени на органите по одобряването в продължение на период от десет години след пускането на двигателя на пазара;

б) 

при обосновано искане представят на органа по одобряването цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на производството на двигател;

в) 

по искане на органите по одобряването и органите за надзор на пазара си сътрудничат с тях при всяко предприето действие в рамките на пълномощното.

Член 11

Общи задължения на вносителите

1.  Вносителите пускат на пазара само съответстващи на изискванията двигатели, които са получили ЕС одобряване на типа.

2.  Преди да пуснат на пазара двигател с ЕС одобряване на типа, вносителите гарантират, че:

а) 

сертификатът за ЕС одобряване на типа заедно с неговите приложения по член 23, параграф 1 е на разположение;

б) 

върху двигателя е нанесена задължителната маркировка, посочена в член 32;

в) 

двигателят отговаря на изискванията по член 8, параграф 5.

3.  В продължение на десет години след пускането на пазара на двигателя вносителите съхраняват, когато е приложимо, копие от удостоверението за съответствие по член 31 на разположение на органите по одобряването и органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване сертификатът за ЕС одобряване на типа заедно с неговите приложения по член 23, параграф 1 може да бъде предоставен на тези органи.

4.  Вносителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях, върху двигателя или, когато това не е възможно — в документ, който придружава двигателя.

5.  Вносителите гарантират, че двигателят се придружава от информацията и инструкциите, посочени в член 43.

6.  Вносителите гарантират, че докато те са отговорни за даден двигател, условията на съхраняване или превоз не застрашават неговото съответствие с изискванията по настоящата глава или глава III.

7.  При обосновано искане вносителите представят на отправилия искането национален орган цялата информация и документация, които са необходими за доказване на съответствието на даден двигател. Информацията и документацията са на език, който е лесно разбираем за отправилия искането национален орган.

Член 12

Задължения на вносителите по отношение на двигателите, които не са в съответствие

1.  Вносител, който счита или има основание да счита, че даден двигател не е в съответствие с настоящия регламент, и по-конкретно че не съответства на неговото ЕС одобряване на типа, не пуска на пазара двигателя, докато той не бъде приведен в съответствие.

Вносителят без ненужно забавяне информира за това производителя и органите за надзор на пазара, както и органа по одобряването, дал ЕС одобряването на типа.

2.  Вносителят, който счита или има основание да счита, че даден двигател, който е пуснал на пазара, не е в съответствие с настоящия регламент, незабавно провежда разследване за естеството на предполагаемото несъответствие и вероятността от повторението му.

Въз основа на резултатите от разследването вносителят предприема коригиращи мерки и информира за това производителя, за да гарантира, че произвежданите двигатели се привеждат своевременно в съответствие с одобрения тип или фамилия двигатели.

Член 13

Общи задължения на дистрибуторите

1.  Когато предоставят двигател на пазара, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящия регламент.

2.  Преди да предоставят даден двигател на пазара, дистрибуторите проверяват дали:

а) 

производителят е спазил член 8, параграф 5;

б) 

когато е приложимо, вносителят е спазил член 11, параграфи 2 и 4;

в) 

върху двигателя е нанесена задължителната маркировка, посочена в член 32;

г) 

информацията и инструкциите, посочени в член 43, са на разположение на език, който е лесно разбираем за ПОО.

3.  Дистрибуторите гарантират, че докато са отговорни за даден двигател, условията на съхраняване или превоз не застрашават неговото съответствие с изискванията по настоящата глава или глава III.

4.  При обосновано искане дистрибуторите гарантират, че производителят предоставя на отправилия искането национален орган документацията, посочена в член 8, параграф 8, или че вносителят предоставя на отправилия искането национален орган документацията, посочена в член 11, параграф 3.

Член 14

Задължения на дистрибуторите по отношение на двигателите, които не са в съответствие

1.  Когато дистрибуторът счита или има основание да счита, че даден двигател не е в съответствие с настоящия регламент, той не предоставя двигателя на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие.

2.  Ако счита или има основание да счита, че даден двигател, който е предоставил на пазара, не е в съответствие с настоящия регламент, дистрибуторът информира производителя или представителя му, за да гарантира, че коригиращите мерки, необходими за привеждане на произвежданите двигатели в съответствие с одобрения тип или фамилия двигатели, са предприети съгласно член 9 или член 12.

Член 15

Задължения на ПОО относно монтирането на двигателите

1.  ПОО монтират двигателите с ЕС одобряване на типа в извънпътна подвижна техника в съответствие с инструкциите, дадени от производителя съгласно член 43, параграф 2, и по начин, който не се отразява неблагоприятно върху работата на двигателя по отношение на неговите емисии на газообразни и прахови замърсители.

2.  Ако ПОО не следва инструкциите, посочени в параграф 1 от настоящия член, или ако видоизменя двигателя по време на неговото монтиране в извънпътна подвижна техника по начин, който влияе неблагоприятно върху работата на двигателя по отношение на неговите емисии на газообразни и прахови замърсители, този ПОО се счита за производител за целите на настоящия регламент, и по-специално подлежи на задълженията, посочени в членове 8 и 9.

3.  ПОО монтират двигателите с ЕС одобряване на типа в извънпътната подвижна техника само в съответствие с видовете изключителна употреба, посочени в член 4.

4.  Когато задължителната маркировка на двигателя по член 32 не е видима без отстраняване на части, ПОО нанася върху извънпътната подвижна техника по видим начин дубликат на предоставената от производителя маркировка, посочена в същия член и в съответния акт за изпълнение.

5.  Когато извънпътна подвижна техника с монтиран преходен двигател се пуска на пазара в съответствие с член 58, параграф 5, ПОО указва датата на производство на извънпътната подвижна техника като част от маркировката на техниката.

6.  Когато производител достави на ПОО двигател отделно от неговата система за последваща обработка на отработилите газове в съответствие с член 34, параграф 3, ПОО предоставя на производителя информация, свързана със сглобяването на двигателя и неговата система за последваща обработка на отработилите газове, когато е приложимо.

Член 16

Прилагане на задълженията на производителите към вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор, който предоставя на пазара двигател със своето име или търговска марка или който видоизменя този двигател по начин, който може да повлияе на съответствието с приложимите изисквания, се счита за производител за целите на настоящия регламент, и по-специално подлежи на задълженията, посочени в членове 8 и 9.

Член 17

Задължение за уведомяване на икономическите оператори и ПОО

За период от пет години от датата на пускане на пазара и при поискване икономическите оператори и ПОО уведомяват органите по одобряването и органите за надзор на пазара за:

а) 

всеки икономически оператор, който им е доставил даден двигател;

б) 

всеки икономически оператор или, ако може да бъде посочен — всеки ПОО, на когото са доставили даден двигател.ГЛАВА III

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 18

Изисквания към емисиите на отработилите газове за ЕС одобряването на типа

1.  Производителите гарантират, че типовете и фамилиите двигатели са проектирани, конструирани и сглобени така, че да бъдат в съответствие с изискванията по глава II и настоящата глава.

2.  От датата за пускане на пазара на двигателите по приложение III типовете и фамилиите двигатели не трябва да надвишават граничните стойности за емисиите на отработилите газове, които са обозначени като „етап V“ и са определени в приложение II.

Когато съгласно параметрите, които определят фамилията двигатели и са установени в съответните актове за изпълнение, една фамилия двигатели обхваща повече от един диапазон на мощност, базовият двигател (за целите на ЕС одобряването на типа) и всички типове двигатели в рамките на една и съща фамилия (за целите на съответствието на производството) по отношение на приложимите диапазони на мощност:

а) 

отговарят на най-строгите гранични стойности на емисиите;

б) 

се изпитват по цикли на изпитване, съответстващи на най-строгите гранични стойности на емисиите;

в) 

подлежат на най-ранните приложими дати за ЕС одобряване на типа и пускане на пазара по приложение III.

3.  Емисиите на отработилите газове на типовете и фамилиите двигатели се измерват въз основа на циклите на изпитване по член 24 и съгласно член 25.

4.  Типовете и фамилиите двигатели се проектират и са снабдени със стратегии за контрол на емисиите, така че да се предотврати вмешателство, доколкото това е възможно. Използването на неефективни стратегии е забранено.

5.  Комисията приема актове за изпълнение, с които се определят подробностите за параметрите, използвани за определяне на типовете и фамилиите двигатели, включително техния режим на работа, и техническите подробности за предотвратяване на вмешателство по параграф 4 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат до 31 декември 2016 г. в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Член 19

Мониторинг на емисиите от двигателите при експлоатация

1.  Наблюдението на емисиите на газообразни замърсители от двигатели, принадлежащи към типовете или фамилиите двигатели от етап V, които са били предмет на одобряване на типа в съответствие с настоящия регламент, се осъществява чрез изпитване при експлоатация на двигатели, монтирани в извънпътна подвижна техника и работещи при нормални експлоатационни условия. Отговорността за извършването на това изпитване се носи от производителя, като то се провежда в съответствие с изискванията на органа по одобряването на двигатели, които са били правилно поддържани, в съответствие с разпоредбите за избор на двигатели, процедурите за изпитване и съобщаване на резултатите за различните категории двигатели.

Комисията провежда пилотни програми за разработване на подходящите процедури за изпитване за категориите и подкатегориите двигатели, за които такива процедури не съществуват.

Комисията провежда програми за наблюдение за всяка категория двигатели, за да установи до каква степен емисиите, измерени при цикъла на изпитване, съответстват на емисиите, измерени при реална експлоатация. Програмите и резултатите от тях се представят ежегодно на държавите членки, а впоследствие се информира обществеността.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 55 с оглед допълването на настоящия регламент с подробни условия за избора на двигатели, процедурите за изпитване и съобщаването на резултатите по параграф 1 от настоящия член. Тези делегирани актове се приемат до 31 декември 2016 г.ГЛАВА IV

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Член 20

Заявление за ЕС одобряване на типа

1.  Производителите подават до органа по одобряването на държава членка отделно заявление за ЕС одобряване на типа на всеки тип двигател или фамилия двигатели и всяко заявление се придружава от техническата документация, посочена в член 21. За определен тип двигател или, когато е приложимо — фамилия двигатели, може да бъде подадено само едно заявление и само до един орган по одобряването.

2.  На техническата служба, отговаряща за провеждане на изпитванията за ЕС одобряване на типа, производителите представят двигател, съответстващ на типа двигател, или в случай на фамилия двигатели — на характеристиките на базовия двигател, описани в техническата документация, посочена в член 21.

3.  В случай на заявление за ЕС одобряване на типа на фамилия двигатели, ако органът по одобряването счете, че по отношение на избрания базов двигател по параграф 2 от настоящия член представеното заявление не представя напълно фамилията двигатели, описана в техническата документация по член 21, производителят представя друг или при необходимост допълнителен базов двигател, за който органът по одобряването смята, че представя фамилията двигатели.

4.  В рамките на един месец от началото на производството на одобрения тип двигател или фамилия двигатели производителите представят първоначалния план за наблюдение на двигателите при експлоатация на органа по одобряването на типа, който е дал ЕС одобряването на типа на посочения тип двигател или, когато е приложимо — на фамилията двигатели.

Член 21

Техническа документация

1.  Заявителят представя техническа документация на органа по одобряването, която съдържа следното:

а) 

информационен документ (списък с данни), включително списък на еталонните горива и, когато е поискано от производителя— други специфични горива, горивни смеси или горивни емулсии, посочени в член 25, параграф 2 и описани в съответствие с делегираните актове, посочени в член 25, параграф 4 („информационен документ (списък с данни)“);

б) 

всички съответни данни, чертежи, снимки и друга информация, свързана с типа двигател или, когато е приложимо — с базовия двигател;

в) 

всякаква допълнителна информация, изисквана от органа по одобряването при процедурата за подаване на заявление за ЕС одобряване на типа.

2.  Техническата документация може да бъде представена на хартиен носител или в електронен формат, който е приет от техническата служба и органа по одобряването.

3.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определят образци за информационния документ (списъка с данни) и техническата документация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2, до 31 декември 2016 г.ГЛАВА V

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Член 22

Общи разпоредби

1.  Органът по одобряването, който приема заявлението, дава ЕС одобряване на типа на всички типове или фамилии двигатели, които са в съответствие с всеки от следните елементи:

а) 

данните в техническата документация;

б) 

изискванията на настоящия регламент, и в частност мерките за осигуряване на съответствие на производството, посочени в член 26.

2.  Когато двигателят отговаря на изискванията на настоящия регламент, органите по одобряването не налагат други изисквания за ЕС одобряването на типа за емисиите на отработилите газове за извънпътната подвижна техника, в която е монтиран такъв двигател.

3.  След датите за ЕС одобряване на типа на двигателите, установени в приложение III за всяка подкатегория двигатели, органите по одобряването не дават ЕС одобряване на типа за даден тип двигатели или фамилия двигатели, които не отговарят на изискванията, установени с настоящия регламент.

4.  Сертификатите за ЕС одобряване на типа се номерират съгласно хармонизирана система, установена от Комисията.

5.  Посредством ИСВП органът по одобряването:

а) 

предоставя на органите по одобряването на другите държави членки списък на ЕС одобряванията на типа, които е дал, или, когато е приложимо — които е разширил, в рамките на един месец от издаването на съответния сертификат за ЕС одобряване на типа;

б) 

предоставя без забавяне на органите по одобряването на другите държави членки списък на ЕС одобряванията на типа, които е отказал да даде или е отнел, като съобщава основанията за решението си;

в) 

в срок от един месец от получаване на искането от органа по одобряването на друга държава членка изпраща на органа по одобряването копие на сертификата за ЕС одобряване на типа на типа двигател или фамилията двигатели (ако има такъв), придружено от техническото досие, посочено в параграф 6, за всеки тип двигател или фамилия двигатели, които е одобрил, отказал е да одобри или за които е отнел ЕС одобряването на типа.

6.  Органът по одобряването съставя техническо досие, което се състои от техническата документация, придружена от протокола от изпитванията и всички други документи, които техническата служба или органът по одобряването са добавили към техническата документация при изпълнение на задълженията си („техническото досие“).

Техническото досие съдържа списък, в който е представено съдържанието на досието, подходящо номерирано или означено по друг начин, така че всички страници и общият план на подреждане на всеки документ да са ясно посочени, за да бъдат представени последователните етапи в изпълнението на ЕС одобряването на типа, по-специално датите на ревизиите и актуализацията.

Органът по одобряването гарантира, че информацията, съдържаща се в техническото досие, ще бъде на разположение за срок от най-малко 25 години след края на валидността на съответното ЕС одобряване на типа.

7.  Комисията може да приема актове за изпълнение, които посочват:

а) 

метода за създаване на хармонизираната система за номериране, посочена в параграф 4;

б) 

образците и структурата на данните за обмена на данните, посочени в параграф 5.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2, до 31 декември 2016 г.

Член 23

Специални разпоредби за сертификата за ЕС одобряване на типа

1.  Към сертификата за ЕС одобряване на типа се добавят следните документи:

а) 

техническото досие;

б) 

когато е приложимо, името(имената) и образеца(образците) от подписа(ите) на лицето(ата), упълномощено(и) да подписва(т) удостоверенията за съответствие, посочени в член 31, и се посочва неговата(тяхната) длъжност в предприятието.

2.  Комисията създава образец на сертификата за ЕС одобряване на типа.

3.  По отношение на всеки тип двигател или фамилия двигатели, който е бил одобрен/които са били одобрени, органът по одобряването:

а) 

попълва всички съответни раздели на сертификата за ЕС одобряване на типа и прилага протокола от изпитванията;

б) 

съставя съдържание на техническото досие;

в) 

без забавяне издава на заявителя попълнения сертификат заедно с приложенията към него.

4.  Когато в съответствие с член 35 ЕС одобряване на типа е било предмет на ограничения по отношение на валидността или когато тип двигатели или фамилия двигатели са били изключени от някои изисквания по настоящия регламент, в ЕС сертификата за одобряване на типа се посочват тези ограничения или изключения.

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определя образецът на сертификата за ЕС одобряване на типа, посочен в параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2, до 31 декември 2016 г.

Член 24

Изпитвания за ЕС одобряване на типа

1.  Съответствието с техническите изисквания, предвидени в настоящия регламент, се доказва посредством подходящи изпитвания, извършвани от определените технически служби. Процедурите за измерване и изпитване и специфичното оборудване и инструменти за провеждане на тези изпитвания са определените в член 25.

2.  Производителят предоставя на органа по одобряването толкова двигатели, колкото се изискват съгласно съответните делегирани актове за извършване на необходимите изпитвания.

3.  Необходимите изпитвания се провеждат на двигатели, които са представителни за одобрявания тип двигател, или, когато е приложимо —за базовия двигател от фамилията двигатели.

Независимо от първа алинея производителят има право да избере — съгласувано с органа по одобряването — двигател, който, въпреки че не е представителен за одобрявания тип двигател, или, когато е приложимо — за базовия двигател от фамилията двигатели, съчетава някои от най-неблагоприятните характеристики, що се отнася до изискваните работни показатели. По време на подбора могат да се използват методи на виртуално изпитване, за да се улесни процесът на вземането на решения.

4.  За провеждането на изпитванията за ЕС одобряване на типа се прилагат циклите на изпитване, посочени в приложение IV. Циклите на изпитване, приложими за всеки тип двигател, включен в ЕС одобряването на типа, се посочват в информационния документ (списъка с данни).

5.  Двигател, който е представителен за типа двигател, или когато е приложимо — за базовия двигател от фамилията двигатели или двигател, избран в съответствие с параграф 3, втора алинея, се изпитва на динамометър, като се използва приложимият цикъл на изпитване при стабилни състояния за извънпътна техника, посочен в приложение IV, таблици IV-1—IV-10. Производителят може да реши дали да проведе това изпитване, като използва метода на изпитване в дискретни точки или този със стабилни състояния и линейни преходи между тях. Освен в случаите, посочени в параграфи 7 и 8, не е необходимо двигател с променлива честота на въртене от конкретна категория, използван за работа при постоянна честота на въртене от същата категория, да се изпитва, като се използва приложимият цикъл на изпитване при стабилни състояния при постоянна честота на въртене.

6.  В случай на двигател с постоянна честота на въртене с регулатор, който може да се настрои към алтернативни честоти на въртене, изискванията по параграф 5 трябва да са изпълнени при всяка приложима постоянна честота на въртене, като в информационния документ (списъка с данни) се посочват честотите на въртене, които се прилагат за всеки тип двигател.

7.  В случай на двигател от категория IWP, предназначен да се използва за работа както при променлива, така и при постоянна честота на въртене, изискванията по параграф 5 трябва да са изпълнени поотделно за всеки приложим цикъл на изпитване при стабилни състояния, като в информационния документ (списъка с данни) се посочва всеки цикъл на изпитване при стабилни състояния, за който тези изисквания са били изпълнени.

8.  В случай на двигател от категория IWP, който е предназначен за употреба вместо двигател от категория IWA съгласно член 4, параграф 2, изискванията по параграф 5 от настоящия член трябва да са изпълнени поотделно за всеки приложим цикъл на изпитване при стабилни състояния, посочени в таблици IV-5 и IV-6 от приложение IV, като в информационния документ (списъка с данни) се посочва всеки цикъл на изпитване при стабилни състояния, за който тези изисквания са били изпълнени.

9.  С изключение на двигателите, получили одобряване на типа съгласно член 34, параграфи 5 и 6, освен че трябва да изпълняват изискванията по параграф 5 от настоящия член, двигателите с променлива честота на въртене от категория NRE с полезна (ефективна) мощност, по-голяма или равна на 19 kW, но не по-голяма от 560 kW, се изпитват на динамометър, като се използва цикълът на изпитване с преходни режими, посочени в таблица IV-11 от приложение IV.

10.  Освен че трябва да изпълняват изискванията по параграф 5, двигателите от подкатегории NRS-v-2b и NRS-v-3 с максимална честота на въртене, по-малка или равна на 3 400  об./мин., се изпитват на динамометър, като се използва цикълът на изпитване с преходни режими, посочени в таблица IV-12 от приложение IV.

11.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 55, с които се допълва настоящият регламент, като се установяват подробните технически спецификации и характеристиките на циклите на изпитване при стабилни състояния и циклите на изпитване с преходни режими по настоящия член, включително съответният метод за определяне на настройките за натоварването и честотата на въртене на двигателя. Тези делегирани актове се приемат до 31 декември 2016 г.

12.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определят уеднаквени условия за протокола от изпитванията за ЕС одобряване на типа. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2, до 31 декември 2016 г.

Член 25

Провеждане на измерванията и изпитванията за ЕС одобряването на типа

1.  Окончателните резултати от изпитването на емисиите на отработилите газове за двигателите, за които се прилага настоящият регламент, се изчисляват, като към резултатите от лабораторните изпитвания се прилагат:

а) 

емисиите на картерни газове, когато това се изисква по параграф 3 и ако не са включени в лабораторните измервания;

б) 

необходимият коефициент за коригиране, когато това се изисква по параграф 3 и ако двигателят съдържа регенерираща система за последваща обработка на отработилите газове;

в) 

за всички двигатели — коефициентите на влошаване, които са подходящи за периодите на устойчивост на характеристиките на емисиите, посочени в приложение V.

2.  Изпитването на тип двигател или фамилия двигатели, за да се определи дали отговарят на граничните стойности на емисиите по настоящия регламент, се извършва, като се използват следните еталонни горива или комбинации от горива, според случая:

а) 

дизелово гориво;

б) 

бензин;

в) 

смес бензин/масло — за двутактовите двигатели с искрово запалване;

г) 

природен газ/биометан;

д) 

втечнен нефтен газ (ВНГ);

е) 

етанол.

Освен това типът двигател или фамилията двигатели отговарят на граничните стойности на емисиите на отработилите газове, определени в настоящия регламент по отношение на други специфични горива, горивни смеси или горивни емулсии, включени от производителя в заявлението за ЕС одобряване на типа и описани в техническата документация.

3.  По отношение на провеждането на измерванията и изпитванията се изпълняват техническите изисквания по отношение на:

а) 

апаратурата и процедурите за провеждане на изпитванията;

б) 

апаратурата и процедурите за измерване на емисиите и вземането на пробите;

в) 

методите за оценка на данните и изчисленията;

г) 

методите за определяне на коефициентите на влошаване;

д) 

във връзка с двигатели от категории NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB и ATS, отговарящи на граничните стойности на емисиите от етап V, посочени в приложение II:

i) 

методи за отчитане на емисиите на картерните газове;

ii) 

методи за определяне и отчитане на непрекъснатото или нечесто регенериране на системите за последваща обработка на отработилите газове;

е) 

във връзка с електронно управляваните двигатели от категориите NRE, NRG, IWP, IWA, RLL и RLR, които отговарят на определените в приложение II гранични стойности на емисиите от етап V и които използват електронното управление за определяне на количеството и момента на впръскване на горивото или които използват електронното управление за активиране, дезактивиране или модулиране на системата за контрол на емисиите, използвана за намаляване на NOx:

i) 

стратегиите за контрол на емисиите, като се включва документацията, изисквана за демонстриране на тези стратегии;

ii) 

мерките за контрол на NOx, като се включва метода, използван за доказване на тези мерки за контрол;

iii) 

областта, свързана със съответния цикъл на изпитване при стабилни състояния за извънпътна техника, в чиито рамки има контрол върху разрешеното количество на емисиите, което може да надвишава граничните стойности, посочени в приложение II;

iv) 

избора от страна на техническата служба на допълнителните точки за измерване в рамките на контролната област при изпитването върху стенд за емисиите.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 55, които допълват настоящия регламент, като определят:

а) 

методиката за адаптиране на резултатите от лабораторните изпитвания за емисиите, за да се включат коефициентите на влошаване, както е посочено в параграф 1, буква в);

б) 

техническите характеристики на еталонните горива, посочени в параграф 2, и когато е приложимо — изискванията за описанието на други специфични горива, горивни смеси или горивни емулсии, описани в техническата документация;

в) 

подробните технически изисквания и характеристиките за провеждане на измерванията и изпитванията, както е посочено в параграф 3;

г) 

метода, използван за измерване на PN, като се вземат предвид спецификациите от серия 06 на Правило № 49 на ИКЕ на ООН;

д) 

подробните технически изисквания, приложими за изпитването на двигатели, работещи с два вида гориво, или двигатели, работещи с един вид гориво — газообразно, посочени в приложение II.

Тези делегирани актове се приемат до 31 декември 2016 г.

Член 26

Мерки за осигуряване на съответствие на производството

1.  Органът по одобряването, дал ЕС одобряването на типа, взема необходимите мерки във връзка с това ЕС одобряване на типа, за да провери (ако е необходимо, в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави членки) дали са били предприети необходимите мерки, гарантиращи съответствието на произвежданите двигатели с одобрения тип, що се отнася до изискванията на настоящия регламент.

2.  Орган по одобряването, дал ЕС одобряване на типа, взема необходимите мерки във връзка с това ЕС одобряване на типа, за да провери дали удостоверенията за съответствие, издадени от производителя, съответстват на член 31.

3.  Органът по одобряването, дал ЕС одобряване на типа, взема необходимите мерки във връзка с това ЕС одобряване на типа, за да провери (ако е необходимо, в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави членки) дали посочените в параграф 1 от настоящия член мерки продължават да са удачни, така че произвежданите двигатели да отговарят на одобрения тип, и дали удостоверенията за съответствие, когато е приложимо, продължават да отговарят на член 31.

4.  За да провери, че даден двигател съответства на одобрения тип, органът по одобряването, дал ЕС одобряването на типа, може да извършва всяка една от проверките или изпитванията, които се изискват за ЕС одобряването на типа, върху образци, взети в обектите на производителя, включително в производствените му обекти.

5.  Когато орган по одобряването, дал ЕС одобряване на типа, констатира, че мерките, посочени в параграф 1, не се прилагат, отклоняват се значително от договорените мерки, посочени в параграф 1, или са престанали да се прилагат, или смята, че вече не са подходящи, дори и производството да продължава, той или взема необходимите мерки, за да осигури правилното прилагане на процедурата за съответствие на производството, или отнема ЕС одобряването на типа.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 55, които допълват настоящия регламент, като определят подробните мерки, които трябва да се предприемат, и процедурите, които трябва да се следват от органите по одобряването, за да се гарантира, че произвежданите двигатели съответстват на одобрения тип. Тези делегирани актове се приемат до 31 декември 2016 г.ГЛАВА VI

ИЗМЕНЕНИЯ И ВАЛИДНОСТ НА ЕС ОДОБРЯВАНИЯТА НА ТИПА

Член 27

Общи разпоредби

1.  Производителят без забавяне информира органа по одобряването, дал ЕС одобряването на типа, за всяка промяна в подробните данни, отбелязани в техническото досие.

В случай на такава промяна органът по одобряването решава коя от установените в член 28 процедури трябва да се следва.

Ако е необходимо, след консултации с производителя органът по одобряването може да реши, че трябва да се даде ново ЕС одобряване на типа.

2.  Заявление за изменение на ЕС одобряване на типа се подава само до органа по одобряването, дал първоначалното ЕС одобряване на типа.

3.  Ако органът по одобряването стигне до заключението, че за изменението трябва да бъдат извършени отново проверки или изпитвания, той съответно информира производителя за това.

Процедурите, установени в член 28, се прилагат само ако въз основа на тези проверки или изпитвания органът по одобряването достигне до заключението, че изискванията към ЕС одобряването на типа продължават да се спазват.

Член 28

Ревизии и разширения на ЕС одобряванията на типа

1.  Когато данните, отбелязани в техническото досие, са променени, без да се изисква да се повторят проверките или изпитванията, това изменение се обозначава като „ревизия“.

В случай на такава ревизия органът по одобряването без неоправдано забавяне ревизира съответните страници от техническото досие, като отбелязва ясно всяка ревизирана страница, за да се покаже същността на изменението, и посочва също датата на ревизията и включва ревизирано съдържание на техническото досие. Счита се, че един консолидиран актуализиран вариант на техническото досие, придружен от детайлно описание на измененията, отговаря на изискването на настоящия параграф.

2.  Дадено изменение съгласно параграф 1 се обозначава като „разширение“, когато записаните в техническото досие данни са били променени и е налице едно от следните обстоятелства:

а) 

необходими са допълнителни проверки или изпитвания;

б) 

променяна е информация, включена в сертификата за ЕС одобряване на типа, с изключение на неговите приложения;

в) 

ново изискване, установено в настоящия регламент или в делегирани актове или актове за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, е станало приложимо за одобрения тип двигател или фамилия двигатели.

В случай на разширение органът по одобряването изготвя актуализиран сертификат за ЕС одобряване на типа, обозначен с номер на разширението, нарастващ в съответствие с номера на поредното вече дадено разширение. В този сертификат за ЕС одобряване на типа ясно се посочват причината за разширението и датата на разширението.

3.  Когато се изготвят изменени страници на техническото досие или консолидирана актуализирана версия, съдържанието на техническото досие, приложено към сертификата за ЕС одобряване на типа, се променя съответно така, че да показва датата на най-новото разширение или ревизия или датата на най-новото консолидиране на актуализираната версия.

4.  Не се изисква изменение на ЕС одобрявания на типа на тип двигател или фамилия двигатели, ако новото изискване по параграф 2, буква в) не е свързано от техническа гледна точка с този тип двигател или фамилия двигатели по отношение на показателите за емисиите.

Член 29

Издаване и уведомяване за изменения

1.  В случай на ревизия на ЕС одобряването на типа органът по одобряването издава на заявителя без неоправдано забавяне ревизираните документи или съответно консолидирания актуализиран вариант, според случая, включително ревизираното съдържание на техническото досие, както е посочено в член 28, параграф 1, втора алинея.

2.  В случай на разширение на ЕС одобряването на типа органът по одобряването издава на заявителя без неоправдано забавяне актуализирания сертификат за ЕС одобряване на типа по член 28, параграф 2, втора алинея, включително приложенията към него и съдържанието на техническото досие.

3.  Посредством ИСВП органът по одобряването съобщава на органите по одобряването на другите държави членки всяко изменение, внесено в ЕС одобряванията на типа, в съответствие с член 22, параграф 5.

Член 30

Валидност на ЕС одобряване на типа

1.  ЕС одобряването на типа се издава с неограничен срок на валидност.

2.  ЕС одобряването на типа на двигател става невалидно във всеки от следните случаи:

а) 

когато нови изисквания, приложими към одобрения тип двигател или, когато е приложимо — към фамилията двигатели, станат задължителни за пускането на пазара и не е възможно ЕС одобряването на типа съответно да се разшири или ревизира;

б) 

когато производството на одобрения тип двигател или фамилия двигатели се прекратява окончателно и доброволно;

в) 

когато срокът на валидност на ЕС одобряването на типа изтича по силата на ограничение в съответствие с член 35, параграф 3;

г) 

когато ЕС одобряването на типа е отнето в съответствие с член 26, параграф 5, член 39, параграф 1 или член 40, параграф 3.

3.  Когато условията за валидността на ЕС одобряването на типа престанат да се изпълняват по отношение на само един тип двигател в рамките на фамилия двигатели, ЕС одобряването на типа за съответната фамилия двигатели става невалидно само по отношение на този конкретен тип двигател.

4.  Когато производството на тип двигател или, когато е приложимо — на фамилия двигатели, бъде окончателно прекратено, производителят уведомява органа по одобряването, дал съответното ЕС одобряване на типа, за това прекратяване.

В срок до един месец след получаване на това уведомление органът по одобряването, който е издал ЕС одобряването на типа двигател или фамилия двигатели, информира съответно органите по одобряването на другите държави членки.

5.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 4, когато ЕС одобряване на типа на тип двигател или, когато е приложимо — на фамилия двигатели, предстои да стане невалидно, производителят уведомява за това органа по одобряването, дал съответното ЕС одобряване на типа.

В тези случаи органът по одобряването, дал ЕС одобряването на типа, незабавно съобщава цялата съответна информация на органите по одобряването на другите държави членки.

По-конкретно в съобщението се указват датата на производство и идентификационният номер на последния произведен двигател.

6.  Изискванията за уведомяване, посочени в параграфи 4 и 5, се считат за изпълнени, ако съответната информация се качи в ИСВП.ГЛАВА VII

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И МАРКИРОВКИ

Член 31

Удостоверение за съответствие

1.  В качеството на притежател на ЕС одобряване на типа на тип двигател или фамилия двигатели производителят издава удостоверение за съответствие („удостоверение за съответствие“), което придружава двигателите, пуснати на пазара, въз основа на:

а) 

изключението, посочено в член 34, параграф 2, 4, 5, 6, 7 или 8, член 35, параграф 4; или

б) 

преходната разпоредба, посочена в член 58, параграф 9, 10 или 11.

Удостоверението за съответствие съдържа специфичните характеристики и ограниченията, които трябва да се прилагат към двигателя, предоставя се безплатно заедно с него и, където е приложимо, придружава извънпътната подвижна техника, в която двигателят е монтиран. За да се предостави удостоверението, не се изисква специално искане или предаване на допълнителна информация на производителя. Удостоверението за съответствие може да се предоставя и под формата на защитен електронен файл.

По искане на крайния ползвател и в рамките на период от 10 години след датата на производство на двигателя производителят му издава дубликат на удостоверението за съответствие срещу заплащане на сума, която не надвишава разходите по издаването му. Думата „дубликат“ се вижда ясно на лицевата страна на всеки дубликат на удостоверението за съответствие.

2.  Удостоверението за съответствие се съставя на поне един от официалните езици на институциите на Съюза.

Всяка държава членка може да поиска от производителя удостоверението за съответствие да бъде преведено на собствения ѝ официален език или езици.

3.  Лицето(ата), упълномощено(и) да подписва(т) удостоверенията за съответствие, е(са) част от организацията на производителя и е(са) надлежно упълномощено(и) от ръководството на тази организация да поема(т) изцяло юридическата отговорност на производителя по отношение на проектирането и изработването или на съответствието на производството на двигателя.

4.  Удостоверението за съответствие се попълва изцяло и не съдържа ограничения относно употребата на двигателя, различни от ограниченията, предвидени в настоящия регламент.

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определя образецът на удостоверението за съответствие, включително елементите, свързани с предотвратяване на фалшифицирането и позволяващи проверката на защитения електронен файл. За целта в актовете за изпълнение се предвиждат защитни елементи, които се използват за защитата на удостоверението за съответствие. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2, до 31 декември 2016 г.

Член 32

Задължителна маркировка на двигателите

1.  Производителят нанася маркировка върху всеки двигател, произведен в съответствие с одобрения тип („задължителна маркировка“).

2.  По отношение на следните двигатели задължителната маркировка включва допълнителна информация, че двигателят е обект на съответното изключение или преходна разпоредба:

а) 

двигатели за износ за трети държави в съответствие с член 34, параграф 1, които са произведени в Съюза или извън Съюза и впоследствие са монтирани в извънпътна подвижна техника в Съюза;

б) 

двигатели, пуснати на пазара в съответствие с член 34, параграф 2, 5, 6 или 8;

в) 

двигатели, пуснати временно на пазара в съответствие с член 34, параграф 4;

г) 

двигатели, пуснати на пазара в съответствие с член 58, параграф 5;

д) 

резервни двигатели, пуснати на пазара в съответствие с член 34, параграф 7, член 58, параграф 10 или 11.

3.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определя образецът на задължителната маркировка, включително изискваната задължителна основна информация, която трябва да се нанесе върху нея, когато двигателят напусне производствената линия, и изискваната задължителна основна информация преди пускането му на пазара, и когато е приложимо — допълнителната информация, посочена в параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2, до 31 декември 2016 г.

Член 33

Временна маркировка на двигателите

1.  Производителят нанася временна маркировка на всеки двигател, произведен в съответствие с одобрения тип и който се пуска на пазара въз основа на член 34, параграф 3.

2.  На двигател, който на този етап не е в съответствие с одобрения тип и който се предоставя на производителя на този двигател, се нанася само временна маркировка.

3.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определя образецът на временната маркировка, посочена в параграфи 1 и 2 от настоящия член, включително задължителната основна информация, която трябва да бъде указана на нея. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2, до 31 декември 2016 г.ГЛАВА VIII

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Член 34

Общи изключения

1.  С изключение на член 32, параграф 2, буква а) двигателите за износ в трети държави не подлежат на разпоредбите на настоящия регламент.

2.  С изключение на член 32, параграф 2, буква б) двигателите за употреба от въоръжените сили не подлежат на разпоредбите на настоящия регламент.

За целите на настоящия параграф противопожарните служби, гражданската отбрана, силите, отговарящи за поддържането на обществения ред, и службите за спешна медицинска помощ не се считат за част от въоръжените сили.

3.  Без да се засягат разпоредбите на член 32 и със съгласието на ПОО, производителят може да достави на този ПОО двигател отделно от неговата система за последваща обработка на отработилите газове.

4.  Независимо от член 5, параграф 3 държавите членки разрешават временното пускане на пазара на двигатели, които не са получили ЕС одобряване на типа съгласно настоящия регламент, с оглед на полевото изпитване.

5.  Независимо от член 18, параграф 2 и член 22, параграф 3 държавите членки дават ЕС одобряване на типа и разрешават пускането на пазара на двигатели, които отговарят на граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители за двигателите със специално предназначение, определени в приложение VI, при условие че двигателите са предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника, използвана в потенциално експлозивна атмосфера, по смисъла на член 2, точка 5 от Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ).

6.  Независимо от член 18, параграф 2 и член 22, параграф 3 държавите членки могат при поискване да дадат ЕС одобряване на типа и да разрешат пускането на пазара на двигатели, които отговарят на граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители за двигателите със специално предназначение, определени в приложение VI, при условие че двигателите са предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника, използвана от национална спасителна служба изключително за пускане във вода и изваждане на спасителни кораби.

7.  Независимо от член 5, параграф 3 и член 18, параграф 2 във връзка с двигатели от категория RLL или RLR и пуснати на пазара на Съюза на 31 декември 2011 г. или преди това, държавите членки могат да разрешат пускането на пазара на резервни двигатели, ако органът по одобряването след разглеждане признае и заключи, че монтирането на такъв двигател, отговарящ на приложимите гранични стойности на емисиите, определени в таблици II-7 и II-8 от приложение II, ще бъде свързано със значителни технически затруднения. В този случай резервните двигатели отговарят на граничните стойности на емисиите, на които е трябвало да отговарят за пускане на пазара на Съюза на 31 декември 2011 г., или отговарят на по-строги гранични стойности на емисиите.

За двигатели от категории RLL и RLR, пуснати на пазара на Съюза след 31 декември 2011 г., държавите членки могат да разрешат пускането на пазара на резервни двигатели, отговарящи на граничните стойности на емисиите, на които двигателите, които подлежат на замяна, е трябвало да отговарят при първоначалното им пускане на пазара на Съюза.

8.  За двигатели от категория RLL или RLR държавите членки могат да разрешат пускането на пазара на двигатели, които отговарят на последните приложими гранични стойности на емисиите, определени в съответното законодателство, приложимо към 5 октомври 2016 г., при условие че:

а) 

двигателите са част от проект, който към 6 октомври 2016 г. е в напреднал етап на развитие, както е определено в Директива 2008/57/ЕО; и

б) 

използването на двигатели, отговарящи на приложимите гранични стойности на емисиите, определени в таблица II-7 или таблица II-8 от приложение II, ще доведе до непропорционални разходи.

До 17 септември 2017 г. всяка държава членка съобщава на Комисията списъка на тези проекти.

9.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 55 с оглед на допълването на настоящия регламент с подробните технически спецификации и условия за:

а) 

това производителят да доставя на ПОО двигателя отделно от неговата система за последваща обработка на отработилите газове, както е посочено в параграф 3;

б) 

временното пускане на пазара на двигатели, които не са получили ЕС одобряване на типа в съответствие с настоящия регламент, с оглед на полевото изпитване, както е посочено в параграф 4;

в) 

даване на ЕС одобряване на типа и разрешаване на пускането на пазара на двигатели, които отговарят на граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители за двигателите със специално предназначение, определени в приложение VI, както е посочено в параграфи 5 и 6.

Тези делегирани актове се приемат до 31 декември 2016 г.

Член 35

Изключения на основание нови технологии или нови концепции

1.  Производител може да подаде заявление за ЕС одобряване на типа по отношение на тип двигател или фамилия двигатели, в които са вградени нови технологии или нови концепции и които в резултат на тези нови технологии и нови концепции са несъвместими с едно или повече изисквания по настоящия регламент.

2.  Органът по одобряването дава посоченото в параграф 1 ЕС одобряване на типа, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а) 

в заявлението се посочват причините, поради които новите технологии или новите концепции правят типа двигател или фамилията двигатели несъвместими с едно или повече изисквания по настоящия регламент;

б) 

в заявлението се описват последствията за околната среда от новите технологии или новите концепции, както и взетите мерки, за да се гарантира поне равностойно ниво на опазване на околната среда спрямо това, което се осигурява от изискванията на настоящия регламент, от които се иска изключение;

в) 

представени са описания на изпитванията и резултатите от тях, с което се доказва, че условието по буква б) е изпълнено.

3.  Даването на ЕС одобряване на типа, посочено в параграф 1, подлежи на разрешение от страна на Комисията.

При необходимост в разрешението от Комисията се уточнява дали то подлежи на ограничения.

Разрешението се предоставя чрез акт за изпълнение.

4.  До приемане на решението на Комисията за разрешение съгласно параграф 3 органът по одобряването може да издаде временно ЕС одобряване на типа, което е валидно:

а) 

само на територията на тази държава членка;

б) 

само по отношение на типа двигател или фамилията двигатели, за които се отнася исканото изключение; и

в) 

за най-малко 36 месеца.

Когато е издадено временно ЕС одобряване на типа, органът по одобряването без забавяне уведомява Комисията и другите държави членки за това, като им изпраща досие, съдържащо информацията, посочена в параграф 2.

Временното естество и ограниченият териториален обхват на такова временно ЕС одобряване на типа са обозначени в заглавието на сертификата за ЕС одобряване на типа и в заглавието на съответното удостоверение за съответствие.

5.  Когато органът по одобряването реши да приеме временното ЕС одобряване на типа, посочено в параграф 4, на територията си, той информира писмено за това съответния орган по одобряването и Комисията.

6.  Ако Комисията реши да не даде разрешението, посочено в параграф 3, органът по одобряването незабавно известява притежателя на временното ЕС одобряване на типа, посочено в параграф 4, че временното ЕС одобряване на типа ще бъде отменено шест месеца след датата на отказа на Комисията.

Независимо от решението на Комисията да не даде разрешението по параграф 3, двигателите, произведени в съответствие с временното ЕС одобряване на типа преди прекратяване на валидността му, могат да се пускат на пазара във всяка държава членка, чиито органи по одобряването са приели временното ЕС одобряване на типа.

7.  Изискванията по параграф 4, втора алинея и по параграф 5 се считат за изпълнени, ако съответната информация се качи в ИСВП.

8.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определя разрешението по параграф 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

9.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определят уеднаквените образци на сертификата за ЕС одобряване на типа и удостоверението за съответствие по параграф 4 от настоящия член, включително на задължителната основна информация в тях. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2, до 31 декември 2016 г.

Член 36

Последваща адаптация на делегираните актове и актовете за изпълнение

1.  Когато Комисията разреши предоставянето на изключение съгласно член 35, тя незабавно предприема необходимите действия за адаптиране на съответните делегирани актове или актове за изпълнение към технологичното развитие.

Когато изключението, разрешено съгласно член 35, е свързано с аспект, който е регулиран от правило на ИКЕ на ООН, Комисията предлага изменение на това правило съгласно процедурата, приложима по силата на Ревизираното споразумение от 1958 г.

2.  Веднага след изменението на съответните делегирани актове или актове за изпълнение, посочени в параграф 1, Комисията премахва всички ограничения, наложени с решението за разрешаване на изключението.

Ако не се вземат необходимите мерки за адаптация на делегираните актове или актовете за изпълнение, по искане на държавата членка, дала временното ЕС одобряване на типа, Комисията може да разреши на държавата членка да го разшири чрез решение под формата на акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.ГЛАВА IX

ОТЧИТАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 37

Задължения на производителите по отношение на отчитането на производството

1.  Производителят представя на органа по одобряването, дал ЕС одобряването на типа, списък с броя на двигателите за всеки тип и подкатегория двигатели, произведени в съответствие с настоящия регламент и в съответствие с ЕС одобряването на типа, от датата на предоставянето на последния отчет за производството или от първата дата на прилагане на изискванията на настоящия регламент.

Този списък се представя:

а) 

в срок от 45 дни след края на всяка календарна година;

б) 

веднага след всяка от датите за пускане на пазара на двигатели по приложение III; и

в) 

до всяка друга дата, която органът по одобряването може да определи.

2.  Когато това не е обозначено от системата за кодовете на двигателите, в списъка по параграф 1 се посочва по какъв начин идентификационните номера съответстват на съответните типове двигатели и, където е приложимо, фамилии двигатели и на номерата на ЕС одобряванията на типа.

3.  В списъка по параграф 1 се указва всеки случай, когато производителят прекратява производството на одобрен тип двигател или одобрена фамилия двигатели.

4.  Производителят съхранява копие от списъка по параграф 1 най-малко в продължение на период от 20 години след края на валидността на съответното ЕС одобряване на типа.

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определя формата на списъка по параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2, до 31 декември 2016 г.

Член 38

Мерки за проверка

1.  Органът по одобряването на държава членка, дал ЕС одобряването на типа, взема необходимите мерки, за да гарантира, ако е необходимо — в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави членки, че идентификационните номера във връзка с ЕС одобряването на типа са правилно предоставени на производителите и се използват правилно от тях, преди пускането или предоставянето на пазара на двигателя с одобряване на типа.

2.  Допълнителна проверка на идентификационните номера може да се извършва във връзка с контрола на съответствието на производството, определен в член 26.

3.  По отношение на проверката на идентификационните номера производителят или неговият представител, при поискване, без забавяне предоставят на отговорния орган по одобряването необходимата информация относно купувачите на производителя заедно с идентификационните номера на двигателите, отчетени като произведени в съответствие с член 37. Когато двигателите са предоставени на ПОО, от производителя не се изисква допълнителна информация.

4.  Ако по искане на органа по одобряването производителят не е в състояние да докаже спазването на изискванията за задължителната маркировка, органът по одобряването може да отнеме даденото ЕС одобряване на типа за съответния тип двигатели или фамилия двигатели. В срок до един месец органите по одобряването се информират взаимно за всяко отнемане на ЕС одобряване на типа и за основанията за това отнемане, съгласно член 22, параграф 5.ГЛАВА X

ПРЕДПАЗНИ КЛАУЗИ

Член 39

Двигатели, които не съответстват на одобрения тип

1.  Когато двигатели с нанесена задължителна маркировка и, когато е приложимо, придружени от удостоверение за съответствие не съответстват на одобрения тип двигатели или фамилия двигатели, органът по одобряването, дал ЕС одобряването на типа, предприема необходимите мерки, за да се гарантира, че произвежданите двигатели са приведени в съответствие с одобрения тип двигатели или фамилия двигатели. Тези мерки могат да включват отнемане на ЕС одобряването на типа, ако коригиращите действия от страна на производителя са недостатъчни.

Съответният орган по одобряването информира органите по одобряването на другите държави членки за предприетите мерки.

2.  За целите на параграф 1 отклоненията от данните, посочени в сертификата за ЕС одобряване на типа или в техническото досие, когато тези отклонения не са разрешени съгласно глава VI, се считат за несъответствие с одобрения тип двигатели или фамилия двигатели.

3.  Когато орган по одобряването установи, че двигатели, придружени от удостоверение за съответствие, ако е приложимо, или върху които е нанесена маркировка за одобряване на типа, издадена в друга държава членка, не съответстват на одобрения тип двигатели или фамилия двигатели, той може да изиска от органа по одобряването, дал ЕС одобряването на типа, да провери дали произвежданите двигатели продължават да отговарят на одобрения тип двигатели или фамилия двигатели. При получаване на такова искане органът по одобряването, дал ЕС одобряването на типа, предприема действия, посочени в параграф 1, възможно най-бързо и най-късно в срок до три месеца от датата на искането.

4.  В срок до един месец органите по одобряването се информират взаимно за всяко отнемане на ЕС одобряване на типа и за основанията за това отнемане, в съответствие с член 22, параграф 5.

5.  Когато органът по одобряването, дал ЕС одобряването на типа, оспорва несъответствието, за което е уведомен, засегнатите държави членки полагат усилия за уреждане на спора.

Органът по одобряването информира Комисията за това и при необходимост Комисията провежда съответните консултации, за да се постигне уреждане на спора.

Член 40

Изземване на двигатели

1.  Когато производител, на когото е предоставено ЕС одобряване на типа, е задължен, съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008, да изземе пуснати на пазара двигатели, независимо дали двигателите са монтирани в извънпътна подвижна техника, поради това, че те представляват сериозен риск за опазването на околната среда или общественото здраве, производителят:

a) 

информира незабавно органа по одобряването, който е дал ЕС одобряването на типа; и

б) 

предлага на този орган по одобряването поредица от подходящи мерки за отстраняване на сериозния риск.

2.  Органът по одобряването без забавяне съобщава предложените мерки на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията.

Органите по одобряването осигуряват ефективното изпълнение на мерките в съответните държави членки.

3.  Когато органът по одобряването счита, че мерките са недостатъчни или не са приложени достатъчно бързо, той без забавяне информира органа по одобряването, който е дал на производителя ЕС одобряването на типа.

Ако впоследствие производителят не предложи и не приложи ефективни коригиращи мерки, органът по одобряването, дал ЕС одобряването на типа, взема всички необходими предпазни мерки, включително отнемане на ЕС одобряването на типа.

В случай че се отнеме ЕС одобряването на типа, в срок до един месец от отнемането органът по одобряването уведомява за това производителя, органите по одобряването на другите държави членки и Комисията с препоръчано писмо или по еквивалентен електронен начин.

Член 41

Нотифициране на решения и съществуващи средства за правна защита

1.  В решенията за следните типове или за следните цели се посочват причините, на които те се основават:

а) 

взети съгласно настоящия регламент;

б) 

за отказ или отнемане на ЕС одобряване на типа;

в) 

изискващи изземването на двигател от пазара;

г) 

за забраняване, ограничаване или възпрепятстване на пускането на пазара на даден двигател; или

д) 

за забраняване, ограничаване или възпрепятстване на пускането на пазара на извънпътна подвижна техника, в която е монтиран двигател в обхвата на настоящия регламент.

2.  Органът по одобряването уведомява заинтересованата страна за:

а) 

всяко решение по параграф 1;

б) 

средствата за правна защита, с които разполага съгласно действащото в съответната държава членка законодателство и за сроковете, свързани с тези средства за правна защита.ГЛАВА XI

МЕЖДУНАРОДНИ РЕГУЛАЦИИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Член 42

Приемане на еквивалентни одобрявания на типа на двигатели

1.  В контекста на многостранни или двустранни споразумения между Съюза и трети държави Съюзът може да приеме равностойността между условията и разпоредбите за ЕС одобряване на типа на двигателите по настоящия регламент и процедурите, установени с международни регулации или с нормативната уредба на трети държави.

2.  Дадените одобрявания на типа и задължителните маркировки, които са в съответствие с правилата на ИКЕ на ООН или измененията към тях, за които Съюзът е гласувал „за“ или към които се е присъединил съгласно делегираните актове по параграф 4, буква а), се приемат за равностойни на дадените ЕС одобрявания на типа и задължителната маркировка, която се изисква в съответствие с настоящия регламент.

3.  ЕС одобряванията на типа, дадени въз основа на актовете на Съюза, изброени в делегираните актове по параграф 4, буква б), се считат за равностойни на ЕС одобряванията на типа, дадени съгласно настоящия регламент.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 55, които допълват настоящия регламент, като определят:

а) 

списъка на правилата на ИКЕ на ООН или измененията към тях (включително посочените в него изисквания, които се отнасят за тяхното прилагане), за които Съюзът е гласувал „за“ или към които се е присъединил и които следва да се прилагат към ЕС одобряването на типа на типовете и фамилиите двигатели, предназначени за монтиране в извънпътната подвижна техника;

б) 

списъка на актовете на Съюза, съгласно които се дават ЕС одобрявания на типа, включително посочените в тях изисквания, които се отнасят за тяхното прилагане.

Тези делегирани актове се приемат до 31 декември 2016 г.

Член 43

Информация и инструкции за ПОО и крайните ползватели

1.  Производител не може да представя на ПОО или крайните ползватели техническа информация във връзка с данните, предвидени в настоящия регламент, които се отклоняват от данните, одобрени от органа по одобряването.

2.  Производителят представя на ПОО цялата съответна информация и инструкции, необходими за правилното монтиране на двигателя в извънпътна подвижна техника, включително описание на всички специални условия или ограничения във връзка с монтирането или употребата на двигателя.

3.  Производителят представя на ПОО цялата съответна информация и необходимите инструкции, предназначени за крайния ползвател, включително описание на всички специални условия или ограничения във връзка с употребата на двигателя.

4.  Производителите съобщават на ПОО стойността на емисиите на въглероден диоксид (CO2), определена при процеса за ЕС одобряване на типа, и дават указания на ПОО да съобщят тази информация на крайния ползвател на извънпътна подвижна техника, в която двигателят е предназначен да се монтира, заедно с обяснителна информация за условията на изпитване.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 55, които допълват настоящия регламент, като определят информацията и инструкциите по параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член. Тези делегирани актове се приемат до 31 декември 2016 г.

Член 44

Обмен на данни и информация чрез ИСВП

1.  Обменът на данни и информация, свързани с ЕС одобряванията на типа, между националните органи или между националните органи и Комисията съгласно настоящия регламент се извършва в електронен формат посредством ИСВП.

2.  Всяка информация от значение за ЕС одобряванията на типа, дадени съгласно настоящия регламент, се управлява централно и е достъпна за националните органи и Комисията посредством ИСВП.

3.  Комисията гарантира, че ИСВП също:

а) 

дава възможност за обмен на данни и информация между производителите или техническите служби, от една страна, и националните органи или Комисията, от друга;

б) 

предоставя публичен достъп до определени данни и информация във връзка с резултатите от одобряванията на типа и мониторинга на резултатите за двигатели в експлоатация;

в) 

когато това е целесъобразно и технически и икономически осъществимо, и със съгласието на заинтересованите държави членки, предоставя съоръжения за автоматично прехвърляне на данни между съществуващите национални бази данни и ИСВП.

4.  Използването на ИСВП по параграф 3 не е задължително.

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определят подробните технически изисквания и процедури, необходими за взаимното свързване на ИСВП със съществуващите национални бази данни, както е посочено в параграф 3, буква в) от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2, до 31 декември 2016 г.ГЛАВА XII

ОПРАВОМОЩАВАНЕ И НОТИФИЦИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ

Член 45

Изисквания, свързани с техническите служби

1.  Техническата служба се оправомощава от орган по одобряването в съответствие с член 47 и изпълнява изискванията, определени в параграфи 2—9 от настоящия член.

2.  Техническата служба се създава съгласно националното право на държавата членка и притежава юридическа правосубектност.

3.  Техническата служба е трета страна, която не е свързана с процеса на проектиране, производство, доставка или поддържане на двигателите, които оценява.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, монтирането, използването или поддържането на двигателите, които този орган оценява, изпитва или проверява, може да се разглежда като отговарящ на изискванията по първа алинея, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4.  Техническата служба, включително нейното висше ръководство и персоналът, отговорен за извършване на категориите дейности, за които техническата служба е определена съгласно член 47, параграф 1, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, лице, което монтира или поддържа двигателите, които се оценяват, нито да представляват лице, участващо в тези дейности. Това ограничение не изключва употребата на оценявани двигатели по параграф 3 от настоящия член, които са необходими за дейностите на техническата служба, или употребата на такива двигатели за лични цели.

Техническата служба гарантира, че дейността на нейните поделения или подизпълнители не влияе върху нейната поверителност, обективност или безпристрастност във връзка с категориите дейности, за които е определена.

5.  Техническата служба осъществява категориите дейности, за чието извършване е оправомощена, с най-висока степен на почтено професионално поведение и с необходимата техническа компетентност в определената област, като нейният персонал е напълно освободен от всякакъв натиск или облага, по-специално финансова, които могат да повлияят на неговата преценка или на резултатите от неговите дейности по оценяването, особено натиск и облаги от страна на лица или групи лица, заинтересовани от резултатите от тези дейности.

6.  Техническата служба доказва пред своя оправомощаващ орган по одобряването, че е способна да осъществява всички категории дейности, за които иска да бъде оправомощена в съответствие с член 47, параграф 1, като гарантира, че разполага със:

а) 

персонал с подходящи умения, специфични технически знания, професионално обучение и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачата;

б) 

описания на процедурите във връзка с категориите дейности, за които иска да бъде определена, за да се гарантират прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури;

в) 

процедури за изпълнение на категориите дейности, за които иска да бъде оправомощена, като надлежно се отчитат степента на сложност на съответната технология на двигателя и масовият или серийният характер на производството му; както и

г) 

средствата, нужни за правилното изпълнение на задачите, свързани с категориите дейности, за които се иска да бъде оправомощена, както и с достъп до цялото необходимо оборудване или съоръжения.

7.  Техническата служба, включително нейното висше ръководство и персоналът, отговорен за оценките, са безпристрастни и не могат да извършват каквато и да е дейност, която може да е в конфликт с тяхната независимост на преценката или почтено поведение във връзка с категориите дейности, за които техническата служба е оправомощена.

8.  Техническата служба сключва застраховка за отговорност във връзка с дейностите си, освен ако отговорността се поема от държавата членка съгласно националното право или самата държава членка е пряко отговорна за оценяването.

9.  Персоналът на техническата служба спазва задължението за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно настоящия регламент или която и да е разпоредба от националното право по прилагането му.

Персоналът на техническата служба може да не спазва задължението, посочено в първа алинея, във връзка с предоставянето на информация на определящия орган по одобряването или когато правото на Съюза или националното право изисква такова предоставяне.

Осигурява се защита на правата на собственост.

Член 46

Поделения на техническите служби и възлагане от техническите служби на дейности на подизпълнители

1.  Техническата служба може да възлага на подизпълнители определени задачи, свързани с категориите дейности, за които е определена съгласно член 47, параграф 1, или да възлага тези дейности на свое поделение само със съгласието на органа по одобряването, който я е определил.

В тези случаи техническата служба гарантира, че подизпълнителят или поделението отговарят на изискванията, посочени в член 45, и информира определящия орган по одобряването за това.

2.  Техническата служба поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от нейните подизпълнители или поделения, независимо къде са установени те.

3.  Техническата служба съхранява на разположение на определящия орган по одобряването съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях.

Член 47

Определяне на техническите служби

1.  Органът по одобряването оправомощава техническите служби във връзка с една или няколко от следните категории дейности, в съответствие с техните области на компетентност:

а)

категория А — провеждане на изпитванията по настоящия регламент в обекти на въпросните технически служби;

б)

категория B — наблюдаване на изпитванията по настоящия регламент, когато такива изпитвания се провеждат в обекти на производителя или на трета страна;

в)

категория C — редовно оценяване и наблюдаване на използваните от производителя процедури за осигуряване на съответствието на производството;

г)

категория D — наблюдаване с цел контрол или извършване на изпитвания или проверки за осигуряване на съответствието на производството.

2.  Орган по одобряването може да изпълнява ролята на техническа служба за една или няколко от категориите дейности по параграф 1.

3.  Техническите служби на трета държава, различни от определените по настоящия член, могат да бъдат нотифицирани съгласно член 50, ако подобно признаване на технически служби е предвидено в рамките на двустранно споразумение, сключено между Съюза и съответната трета държава.

Независимо от това дадена техническа служба, създадена в съответствие с член 45, параграф 2, може да създава поделения в трети държави, при условие че поделенията се управляват и се контролират пряко от същата техническа служба.

Член 48

Процедури за стандартите във връзка с показателите и за оценка на техническите служби

В съответствие с член 55 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, които допълват настоящия регламент, като установяват:

а) 

стандартите, на които трябва да отговарят техническите служби; и

б) 

процедурата за оценката на техническите служби, включително съответния доклад, в съответствие с член 49.

Член 49

Оценка на компетентността на техническите служби

1.  Оправомощаващият орган по одобряването изготвя доклад за оценка, който показва, че техническата служба кандидат е била оценена по отношение на съответствието ѝ с настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно него. Този доклад за оценка може да включва и сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че техническата служба отговаря на изискванията на настоящия регламент.

Оценката, въз основа на която се изготвя докладът за оценка, се провежда в съответствие с разпоредбите, предвидени в делегиран акт, посочен в член 48.

2.  Оправомощаващият орган по одобряването преразглежда доклада за оценката най-малко веднъж на всеки три години.

3.  Оправомощаващият орган по одобряването изпраща доклада за оценката на Комисията по нейно искане. В тези случаи, когато оценката не се основава на сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация, определящият орган по одобряването представя на Комисията документи, които да доказват следното:

a) 

компетентността на техническата служба;

б) 

наличието на процедури, с които се гарантира, че техническата служба подлежи на редовно наблюдение от страна на определящия орган по одобряването; и

в) 

че техническата служба отговаря на изискванията по настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно него.

4.  Органът по одобряването, който иска да бъде определен като техническа служба в съответствие с член 47, параграф 2, доказва съответствието с изискванията чрез оценка, проведена от одитори, независими по отношение на оценяваната дейност. Тези одитори могат да принадлежат към същата организация, при условие че се ръководят отделно от персонала, занимаващ се с оценяваната дейност.

Член 50

Процедури за нотифициране

1.  По отношение на всяка техническа служба, която са оправомощили, държавите членки уведомяват Комисията за следното:

а) 

наименованието на техническата служба;

б) 

адреса, включително електронния адрес;

в) 

отговорните лица;

г) 

категорията дейности; и

д) 

всяко изменение, свързано с определянето по член 47.

2.  Техническата служба може само да провежда посочените в член 47, параграф 1 дейности от името на оправомощаващия орган по одобряването, ако Комисията вече е била уведомена за тази техническа служба в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

3.  Една и съща техническа служба може да бъде оправомощена от няколко оправомощаващи органа по одобряването и уведомена от държавите членки на тези оправомощаващи органи по одобряването независимо от категорията или категориите дейности, които тя ще провежда в съответствие с член 47, параграф 1.

4.  Ако на основание делегиран акт трябва да бъде определена дадена организация или компетентен орган, изпълняващи дейност, която не е включена в член 47, параграф 1, държавите членки уведомяват Комисията в съответствие с настоящия член.

5.  Комисията публикува на своя уебсайт списък и данни на техническите служби, които са били нотифицирани в съответствие с настоящия член.

Член 51

Промени в оправомощаването

1.  Когато оправомощаващ орган по одобряването е констатирал или е бил информиран, че дадена техническа служба, която е оправомощена от него, вече не отговаря на изискванията по настоящия регламент или че не изпълнява задълженията си, според случая той ограничава, спира действието или отменя определянето в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията.

Държавата членка, която е изпратила нотификация на Комисията за тази техническа служба в съответствие с член 50, параграф 1, незабавно информира Комисията за всяко ограничаване, спиране на действието или отмяна.

Комисията съответно изменя публикуваната информация, посочена в член 50, параграф 5.

2.  В случай на ограничаване, спиране на действието или отмяна на определянето по параграф 1, или на преустановяване на дейността от страна на техническата служба оправомощаващият орган по одобряването предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че досиетата на тази техническа служба се обработват от друга техническа служба или се съхраняват на разположение на оправомощаващия орган по одобряването и на органите за надзор на пазара при поискване от тяхна страна.

Член 52

Оспорване на компетентността на техническите служби

1.  Комисията проучва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени съмнения относно компетентността на техническа служба или в непрекъснатото изпълнение от страна на техническата служба на изискванията и възложените ѝ отговорности.

2.  При поискване държавата членка на определящия орган по одобряването представя на Комисията цялата информация, свързана с основанията за определянето или за запазване на определянето на съответната техническа служба.

3.  Комисията следи за това цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, да бъде обработвана като поверителна.

4.  Когато Комисията констатира, че техническата служба не отговаря или е престанала да отговаря на изискванията за определянето ѝ, тя информира съответно държавата членка на оправомощаващия орган по одобряването с оглед на набелязване на необходимите коригиращи мерки в сътрудничество с тази държава членка и отправя искане пред нея да ги предприеме, включително, ако е необходимо, да отмени оправомощаването.

Член 53

Задължения на техническите служби при осъществяване на дейността им

1.  Техническите служби извършват категориите дейности, за които са оправомощени, от името на оправомощаващия орган по одобряването и в съответствие с оценката и процедурите за изпитване по настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение по него.

Техническите служби наблюдават или сами провеждат необходимите изпитвания за целите на ЕС одобряването на типа или проверките, посочени в настоящия регламент или в някой от делегираните актове или актовете за изпълнение по него, освен в случаите, в които са разрешени алтернативни процедури.

Техническите служби не провеждат изпитвания, оценки или проверки, за които не са били надлежно оправомощени.

2.  Техническите служби винаги:

а) 

дават възможност на своя оправомощаващ орган по одобряването да ги наблюдава по време на оценяването, ако посоченият орган намира това за целесъобразно; и

б) 

без да се засягат разпоредбите на член 45, параграф 9 и член 54, предоставят на своя оправомощаващ орган по одобряването всяка информация, каквато може да им бъде поискана, относно категориите дейности, които извършват и които попадат в обхвата на настоящия регламент.

3.  Когато техническата служба констатира, че даден производител не спазва изискванията по настоящия регламент, тя докладва това на оправомощаващия орган по одобряването, който на свой ред изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки.

Оправомощаващият орган по одобряването не издава сертификат за ЕС одобряване на типа, докато производителят не предприеме подходящите коригиращи мерки, които да са приемливи за този орган по одобряването.

4.  Когато в процеса на наблюдение на съответствието на производството след издаването на сертификат за ЕС одобряване на типа дадена техническа служба, действаща от името на оправомощаващия орган по одобряването, констатира, че даден тип двигател или фамилия двигатели вече не е в съответствие с настоящия регламент, тя докладва за това пред оправомощаващия орган по одобряването.

Органът по одобряването предприема подходящите мерки съгласно член 26.

Член 54

Задължения на техническите служби за предоставяне на информация

1.  Техническите служби информират своя оправомощаващ орган по одобряването за всяко:

а) 

несъответствие, което може да наложи отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на ЕС одобряване на типа;

б) 

обстоятелство, което влияе върху обхвата или условията за определянето им;

в) 

искане за информация от органите за надзор на пазара относно дейностите им.

2.  При поискване от техния оправомощаващ орган по одобряването техническите служби представят информация относно дейностите, попадащи в обхвата на тяхното оправомощаване, и относно всякакви други извършвани дейности, включително трансграничните дейности и възлагането на подизпълнители.ГЛАВА XIII

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 55

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, параграф 2, член 24, параграф 11, член 25, параграф 4, член 26, параграф 6, член 34, параграф 9, член 42, параграф 4, член 43, параграф 5 и член 48, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 6 октомври 2016 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 19, параграф 2, член 24, параграф 11, член 25, параграф 4, член 26, параграф 6, член 34, параграф 9, член 42, параграф 4, член 43, параграф 5 и член 48, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 19, параграф 2, член 24, параграф 11, член 25, параграф 4, член 26, параграф 6, член 34, параграф 9, член 42, параграф 4, член 43, параграф 5 и член 48, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 56

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Техническия комитет „Моторни превозни средства“ (ТКМПС/TCMV), създаден съгласно член 40, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.ГЛАВА XIV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 57

Санкции

1.  Държавите членки предвиждат санкции при нарушения на настоящия регламент и на делегираните актове или актовете за изпълнение, приети в съответствие с настоящия регламент, от страна на икономическите оператори или ПОО. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби не по-късно от 7 октомври 2018 г. и без забавяне я уведомяват за всички последващи изменения, които ги засягат.

Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на санкциите.

2.  Нарушенията, подлежащи на санкция, включват:

а) 

подаването на декларации с невярно съдържание, по-специално в хода на процедурите за ЕС одобряване на типа или процедурите във връзка с изземване или изключения;

б) 

фалшифицирането на резултатите от изпитванията във връзка с ЕС одобряване на типа или при наблюдението на двигателите при експлоатация;

в) 

непредоставянето на данни или технически спецификации, които биха довели до изземване на двигатели или до отказ или отнемане на ЕС одобряване на типа;

г) 

използването на неефективни стратегии;

д) 

отказа за предоставяне на достъп до информация;

е) 

пускането на пазара на двигатели, подлежащи на процедура за ЕС одобряване на типа, без обаче да са преминали през нея, или фалшифициране на документи или задължителни маркировки с такова намерение;

ж) 

пускането на пазара на преходни двигатели и извънпътна подвижна техника, в която са монтирани такива двигатели, в нарушение на разпоредбите във връзка с изключенията;

з) 

нарушенията на ограниченията, определени в член 35, параграфи 3 и 4;

и) 

пускането на пазара на двигател, изменен така, че вече да не съответства на спецификациите за неговото ЕС одобряване на типа;

й) 

монтирането на двигател в извънпътна подвижна техника за употреба, различна от изключителната употреба, предвидена в член 4;

к) 

пускането на пазара на двигател със специално предназначение по член 34, параграф 5 или 6, за употреба в извънпътна мобилна техника, различно от предвиденото в тези параграфи;

л) 

пускането на пазара на двигател по член 34, параграф 7 или 8 и член 58, параграф 9, 10 или 11 за употреба в техника, различна от предвидената в посочените параграфи;

м) 

пускането на пазара на извънпътна подвижна техника, в която са монтирани двигатели, подлежащи на ЕС одобряване на типа съгласно настоящия регламент, без такова одобряване;

н) 

пускането на пазара на извънпътна подвижна техника, която е в нарушение на ограничение по отношение на извънпътната подвижна техника, посочено в член 34, параграф 8.

Член 58

Преходни разпоредби

1.  Без да се засягат глави II и III, настоящият регламент не прави невалидни преди датите за пускане на пазара на двигатели, посочени в приложение III, ЕС одобряванията на типа или изключенията.

2.  Органите по одобряването могат в съответствие със съответното законодателство, приложимо към 5 октомври 2016 г., да продължат да дават ЕС одобрявания на типа до задължителните дати за ЕС одобряване на типа на двигателите, посочени в приложение III, и да продължат да предоставят изключения в съответствие с посоченото законодателство до задължителните дати за пускане на пазара на двигатели, посочени в приложение III.

Държавите членки могат, в съответствие със съответното законодателство, приложимо към 5 октомври 2016 г., да продължат да разрешават пускането на пазара на двигатели до задължителните дати за пускането на пазара на двигатели, посочени в приложение III.

3.  Чрез дерогация от настоящия регламент двигателите, които са получили ЕС одобряване на типа съгласно съответните законодателни актове, приложими към 5 октомври 2016 г., или които отговарят на изискванията на Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР), приети като етап II на ЦККР в рамките на Ревизираната конвенция от Манхайм за корабоплаване по Рейн, могат да продължат да бъдат пускани на пазара до датите за пускане на пазара на двигатели, посочени в приложение III.

В такива случаи националните органи не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на двигатели, които са в съответствие с одобрения тип.

4.  Двигатели, които към 5 октомври 2016 г. не попадат в обхвата на Директива 97/68/ЕО, могат да продължат да бъдат пускани на пазара съгласно действащите национални правила (ако има такива) до датите за пускане на пазара на двигатели, посочени в приложение III.

5.  Без да се засягат член 5, параграф 3, член 18, параграф 2 и, когато е приложимо, Директива 2008/57/ЕО и Регламент (ЕС) № 1302/2014 на Комисията ( 8 ), преходните двигатели и, когато е приложимо, извънпътната подвижна техника, в която са монтирани тези преходни двигатели, могат да продължат да бъдат пускани на пазара през предвиждания преходен период, при условие че техниката, в която е монтиран двигателят, е с дата на производство, не по-късна от 18 месеца след началото на преходния период.

▼M1

За двигателите от подкатегориите на категория NRE, за които посочената в приложение III дата за пускане на пазара на двигатели от етап V е 1 януари 2020 г., държавите членки разрешават удължаване на преходния период и 18-месечния период по първа алинея с още 12 месеца за ПОО с общо годишно производство под 100 бройки на извънпътна подвижна техника, оборудвана с двигатели с вътрешно горене. За целите на изчислението на посоченото общо годишно производство всички ПОО под контрола на едно и също физическо или юридическо лице се считат за един ПОО.

За двигателите от подкатегориите на категория NRE, за които посочената в приложение III дата за пускане на пазара на двигатели от етап V е 1 януари 2020 г. и които се използват в подвижни кранове, преходният период и 18-месечният период по първа алинея се удължават с 12 месеца.

▼B

За двигателите от категория NRS с мощност на двигателя под 19 kW, използвани в снегорини, преходният период и 18-месечният период по първа алинея се удължават с 24 месеца.

▼M1

За двигателите от всички подкатегории, за които посочената в приложение III дата за пускане на пазара на двигатели от етап V е 1 януари 2019 г., с изключение на двигателите, посочени в четвърта алинея, преходният период и 18-месечният период по първа алинея се удължават с 12 месеца.

▼B

6.  При спазване на параграф 5 от настоящия член преходните двигатели отговарят поне на едно от следните изисквания:

а) 

да съответстват на типовете или фамилиите двигатели, чието ЕС одобряване на типа вече не е валидно съгласно член 30, параграф 2, буква а) и към момента на датата на производство на двигателите са в обхвата на валидно ЕС одобряване на типа, което отговаря на последните приложими гранични стойности на емисиите, определени в съответното законодателство, приложимо към 5 октомври 2016 г.;

б) 

да попадат в обхват на мощност, който към 5 октомври 2016 г. не подлежи на одобряване на типа на равнището на Съюза за емисиите на замърсители; или

в) 

да са използвани или да са предназначени за използване в приложение, което към 5 октомври 2016 г. не подлежи на одобряване на типа на равнището на Съюза за емисиите на замърсители.

7.  Срокът за пускане на пазара на преходни двигатели се ограничава до:

а) 

24 месеца от приложимата дата за пускане на пазара на двигатели по приложение III в случая по параграф 5, първа алинея;

б) 

36 месеца от приложимата дата за пускане на пазара на двигатели по приложение III в случая по параграф 5, втора и трета алинея;

в) 

48 месеца от приложимата дата за пускане на пазара на двигатели по приложение III в случая по параграф 5, четвърта алинея;

▼M1

г) 

36 месеца от приложимата дата за пускане на пазара на двигатели по приложение III в случая по параграф 5, пета алинея.

▼B

8.  Производителите гарантират, че върху преходните двигатели, пуснати на пазара по време на преходния период, е нанесена маркировката, посочена в член 32, параграф 2, буква г).

9.  Независимо от член 5, параграф 3, член 18, параграф 2 и член 22 държавите членки могат, за срок, който приключва не по-късно от 17 септември 2026 г., да разрешат пускането на пазара за монтиране в локомотиви, движещи се единствено по технически изолираната 1 520 -милиметрова железопътна мрежа, на двигатели от категория RLL с максимална полезна (ефективна) мощност над 2 000  kW, които не отговарят на граничните стойности на емисиите, определени в приложение II. В рамките на този срок пуснатите на пазара двигатели отговарят поне на граничните стойности на емисиите, на които е трябвало да отговарят, за да бъдат пуснати на пазара на 31 декември 2011 г. Органите по одобряването на държавите членки дават ЕС одобряване на типа и разрешават пускането на пазара на такива двигатели.

10.  Независимо от разпоредбите на член 5, параграф 3 и член 18, параграф 2 държавите членки разрешават пускането на пазара на резервни двигатели за срок, не по-дълъг от 15 години, считано от приложимите дати за пускане на пазара на двигатели от етап V, посочени в приложение III, при условие че двигателите принадлежат към категория, равностойна на NRS с еталонна мощност, не по-малка от 19 kW, или принадлежат към категория, равностойна на NRG, когато резервният двигател и оригиналният двигател принадлежат към категория двигатели или диапазон на мощност, която не е била предмет на одобряване на типа на равнището на Съюза към 31 декември 2016 г.

11.  Независимо от изискванията по член 5, параграф 3 и член 18, параграф 2 държавите членки разрешават пускането на пазара на резервни двигатели за срок, не по-дълъг от 20 години, считано от приложимите дати за пускане на пазара на двигателите от етап V, посочени в приложение III, при условие че двигателите:

а) 

принадлежат към категория NRE с еталонна мощност, не по-малка от 19 kW и не по-голяма от 560 kW, и съответстват на етап за емисиите, чието действие е изтекло не повече от 20 години преди пускането на пазара на тези двигатели и чиито изисквания са поне толкова строги, колкото граничните стойности на емисиите, на които е трябвало да отговарят подлежащите на замяна двигатели при първоначалното им пускане на пазара;

б) 

принадлежат към категория, равностойна на NRE, и са с еталонна мощност, по-голяма от 560 kW, когато резервният двигател и първоначалният двигател принадлежат към категория двигатели или диапазон на мощност, която не е била предмет на одобряване на типа на равнището на Съюза към 31 декември 2016 г.

12.  Държавите членки могат да решат да не прилагат настоящия регламент за срок, който завършва не по-късно от 17 септември 2026 г., за двигатели, монтирани в машини за прибиране на реколтата от памук.

13.  Производителите гарантират, че за резервните двигатели е спазена съответната маркировка, посочена в член 32, параграф 2, буква д).

Член 59

Доклад

1.  До 31 декември 2021 г. държавите членки информират Комисията за прилагането на процедурите за ЕС одобряване на типа, предвидени в настоящия регламент.

2.  До 31 декември 2022 г. въз основа на предоставената по параграф 1 информация Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент.

Член 60

Преглед

1.  До 31 декември 2018 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на възможността за определяне на хармонизирани мерки за допълнителното монтиране на устройства за контрол на емисиите (REC) за двигатели, монтирани в извънпътна подвижна техника, които вече са били пуснати на пазара на Съюза. Посоченият доклад също включва технически мерки и схеми за финансово стимулиране, като средство за подпомагане на държавите членки да спазват законодателството на Съюза относно качеството на въздуха чрез оценяване на възможните действия срещу замърсяването на въздуха в гъстонаселени райони, при надлежно зачитане на правилата на Съюза относно държавната помощ.

2.  До 31 декември 2020 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно:

а) 

оценката на допълнителните възможности за намаляване на емисиите на замърсителите въз основа на съществуващите технологии и анализа на разходите и ползите.

По-специално за двигатели от категории IWP и IWA — оценката на техническата и икономическата осъществимост на:

i) 

по-нататъшно намаляване на пределно допустимата стойност за емисиите на PN и азотни оксиди (NOx);

ii) 

по-нататъшно намаляване на коефициента А за двигатели, работещи частично или изцяло с газообразно гориво в рамките на функциониране, което е неутрално по отношение на климата в сравнение с дизеловите двигатели; и

iii) 

добавяне на пределно допустими стойности за броя на праховите частици към тези категории двигатели, за които такива стойности не са определени в приложение II от настоящия регламент;

б) 

набелязването на потенциално имащи отношение видове замърсители, които не попадат в обхвата на настоящия регламент.

3.  До 31 декември 2025 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на клаузите за изключване, предвидени в член 34, параграфи 4 и 5, и относно мониторинга на резултатите от изпитванията за емисиите, посочени в член 19, и заключенията от него.

Докладът също така оценява изпитванията, които се изискват за ЕС одобряване на типа, както е посочено в членове 24 и 25, с особен акцент върху степента, до която тези изпитвания отговарят на реалните условия на работа на двигателя, и също така оценява възможността за въвеждане на изпитвания за емисии на прахови замърсители като част от изпитването при експлоатация, посочено в член 19.

4.  Докладите по параграфи 2 и 3:

а) 

се изготвят въз основа на консултиране със съответните заинтересовани страни;

б) 

отчитат съществуващите стандарти на Съюза и международни стандарти в тази сфера; и

в) 

ако е необходимо, са придружени от законодателни предложения.

Член 61

Изменения на Директива 97/68/ЕО

Директива 97/68/ЕО се изменя, както следва:

1) 

В член 9, параграф 4а се добавят следните алинеи:

„Чрез дерогация от първа алинея държавите членки могат при поискване от ПОО да разрешат пускането на пазара на двигатели, които отговарят на граничните стойности на емисиите по етап III A, при условие че тези двигатели са предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника, която ще се използва в потенциално експлозивна атмосфера, съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( *1 ).

Производителите предоставят на органа по одобряването необходимите доказателства, че двигателите са монтирани единствено в извънпътна подвижна техника, сертифицирана като отговаряща на тези изисквания. Към всеки такъв двигател до задължителната маркировка, посочена в раздел 3 от приложение I, се прикрепва етикет с надпис „Двигател за ограничена употреба в машини, произведени от“, последван от наименованието на ПОО и уникалния референтен номер на съответната дерогация.

Чрез дерогация от първа алинея държавите членки могат да дават ЕС одобряване на типа и да разрешават пускането на пазара на двигатели от категория RLL с максимална полезна (ефективна) мощност над 2 000  kW, които не отговарят на граничните стойности на емисиите, определени в приложение II, които трябва да бъдат монтирани в локомотиви, движещи се единствено по технически изолираната 1 520 -милиметрова железопътна мрежа. Посочените двигатели трябва да отговарят поне на граничните стойности на емисиите, на които е трябвало да отговарят, за да бъдат пуснати на пазара на 31 декември 2011 г.

2) 

В член 10 се добавя следният параграф:

„8.  Държавите членки могат да решат да не прилагат настоящата директива за двигателите, монтирани в машини за прибиране на реколтата от памук.“.

Член 62

Изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

В приложението към Регламент (ЕС) № 1024/2012 се добавя следната точка:

▼C1

„10. Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО ( *2 ): член 44.

▼B

Член 63

Изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013

Член 19 от Регламент (ЕС) № 167/2013 се изменя, както следва:

1) 

параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Прилагат се разпоредбите относно категориите двигатели, граничните стойности на емисиите на отработили газове, изпитвателните цикли, периодите на устойчивост на характеристиките на емисиите, изискванията относно емисиите на отработили газове, наблюдението на емисиите на двигателите при експлоатация и провеждането на измерванията и изпитванията, както и преходните разпоредби и разпоредбите, които дават възможност за ранно ЕС одобряване на типа и пускане на пазара на двигатели от етап V, установени за извънпътната подвижна техника в Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета ( *3 ) и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно него.

За целите на пускането на пазара, регистрация или пускане в експлоатация на трактори от категории Т2, Т4.1 и С2, двигатели с мощност в диапазона 56—130 kW, отговарящи на изискванията на етап III В, се считат за преходни двигатели, както е определено в член 3, точка 32 от Регламент (ЕС) 2016/1628.

2) 

в параграф 6 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от принципа, посочен във втора алинея, Комисията е упълномощена да изменя до 31 декември 2016 г. Делегиран регламент (ЕС) 2015/96 на Комисията ( *4 ), така че:

а) 

за целите на ЕС одобряването на типа за трактори от категории T2, T4.1 и C2 срокът на отлагане, посочен в член 11, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/96, да е четири години; и

б) 

в рамките на механизма на гъвкавост, посочен в член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/96, гъвкавостта съгласно точка 1.1.1 от приложение V към този делегиран регламент да бъде увеличена на 150 % за трактори от категории T2, T4.1 и C2.

Член 64

Отмяна

1.  Без да се засяга член 58, параграфи 1—4 от настоящия регламент, Директива 97/68/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2017 г.

2.  Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 65

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2017 г., с изключение на член 61, който се прилага от 6 октомври 2016 г.

От 6 октомври 2016 г. органите по одобряването не отказват да дават ЕС одобряване на типа за нов тип двигател или фамилия двигатели, нито забраняват пускането им на пазара, ако този тип двигател или фамилия двигатели са в съответствие с глави II, III, IV и VIII и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определение на подкатегориите двигатели, посочени в член 4Таблица I-1: Подкатегории двигатели за категория NRE, определена в член 4, параграф 1, точка 1

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Еталонна мощност

NRE

CI

променлива

0 < P < 8

NRE-v-1

максимална полезна мощност

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

всички

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

постоянна

0 < P < 8

NRE-c-1

номинална полезна мощност

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

всички

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7Таблица I-2: Подкатегории двигатели за категория NRG, определена в член 4, параграф 1, точка 2

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Еталонна мощност

NRG

всички

променлива

P > 560

NRG-v-1

максимална полезна мощност

постоянна

P > 560

NRG-c-1

номинална полезна мощностТаблица I-3: Подкатегории двигатели за категория NRSh, определена в член 4, параграф 1, точка 3

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Работен обем (cm3)

Подкатегория

Еталонна мощност

NRSh

SI

променлива или постоянна

0 < P < 19

раб.об. < 50

NRSh-v-1a

максимална полезна мощност

раб.об. ≥ 50

NRSh-v-1bТаблица I-4: Подкатегории двигатели за категория NRS, определена в член 4, параграф 1, точка 4

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Работен обем (cm3)

Подкатегория

Еталонна мощност

NRS

SI

променлива, ≥ 3 600  об./мин.; или постоянна

0 < P < 19

80 ≤ раб.об. < 225

NRS-vr-1a

максимална полезна мощност

раб.об. ≥ 225

NRS-vr-1b

променлива <3 600  об./мин.

80 ≤ раб.об. < 225

NRS-vi-1a

раб.об. ≥ 225

NRS-vi-1b

променлива или постоянна

19 ≤ P < 30

раб.об. ≤ 1 000

NRS-v-2a

максимална полезна мощност

раб.об. > 1 000

NRS-v-2b

30 ≤ P < 56

всички

NRS-v-3

Максимална полезна мощност

При двигатели с мощност < 19 kW с работен обем < 80 cm3 в техника, различна от преносима техника, се използват двигатели от категория NRSh.Таблица I-5: Подкатегории двигатели за категория IWP, определена в член 4, параграф 1, точка 5

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Еталонна мощност

IWP

всички

променлива

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

максимална полезна мощност

75 ≤ P < 130

IWP-v-2

130 ≤ P < 300

IWP-v-3

P ≥ 300

IWP-v-4

постоянна

19 ≤ P < 75

IWP-c-1

номинална полезна мощност

75 ≤ P < 130

IWP-c-2

130 ≤ P < 300

IWP-c-3

P ≥ 300

IWP-c-4Таблица I-6: Подкатегории двигатели за категория IWA, определена в член 4, параграф 1, точка 6

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Еталонна мощност

IWA

всички

променлива

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

максимална полезна мощност

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

постоянна

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

номинална полезна мощност

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4Таблица I-7: Подкатегории двигатели за категория RLL, определена в член 4, параграф 1, точка 7

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Еталонна мощност

RLL

всички

променлива

P > 0

RLL-v-1

максимална полезна мощност

постоянна

P > 0

RLL-c-1

номинална полезна мощностТаблица I-8: Подкатегории двигатели за категория RLR, определена в член 4, параграф 1, точка 8

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Еталонна мощност

RLR

всички

променлива

P > 0

RLR-v-1

максимална полезна мощност

постоянна

P > 0

RLR-c-1

номинална полезна мощностТаблица I-9: Подкатегории двигатели за категория SMB, определена в член 4, параграф 1, точка 9

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Еталонна мощност

SMB

SI

променлива или постоянна

P > 0

SMB-v-1

максимална полезна мощностТаблица I-10: Подкатегории двигатели за категория ATS, определена в член 4, параграф 1, точка 10

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Еталонна мощност

ATS

SI

променлива или постоянна

P > 0

ATS-v-1

максимална полезна мощност
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Гранични стойности за емисиите на отработили газове, посочени в член 18, параграф 2Таблица II-1: Гранични стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели NRE, определена в член 4, параграф 1, точка 1

Етап

Подкате гория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

HC

NOx

Маса на PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Етап V

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < P < 8

CI

8,00

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40 (1)

1,10

Етап V

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,60

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40

1,10

Етап V

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Етап V

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Етап V

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

всички

5,00

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Етап V

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560

всички

3,50

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Етап V

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

всички

3,50

0,19

3,50

0,045

6,00

(1)   0,60 за двигатели с ръчно пусково развъртане, с директно впръскване на горивото и с въздушно охлаждане.Таблица II-2: Гранични стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели NRG, определена в член 4, параграф 1, точка 2

Етап

Подкате гория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалва нето

CO

HC

NOx

Маса на PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Етап V

NRG-v-1

NRG-c-1

P > 560

всички

3,50

0,19

0,67

0,035

6,00Таблица II-3: Гранични стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели NRSh, определена в член 4, параграф 1, точка 3

Етап

Подкатегория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Етап V

NRSh-v-1a

0 < P < 19

SI

805

50

Етап V

NRSh-v-1b

603

72Таблица II-4: Гранични стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели NRS, определена в член 4, параграф 1, точка 4

Етап

Подкатегория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Етап V

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

0 < P < 19

SI

610

10

Етап V

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

610

8

Етап V

NRS-v-2a

19 ≤P ≤ 30

610

8

Етап V

NRS-v-2b

NRE-v-3

19 ≤ P < 56

4,40 (*1)

2,70 (*1)

(*1)   Като алтернатива и по избор може да се използва всяка комбинация, която удовлетворява неравенството (HC + NOX) × CO0,784 ≤ 8,57, както и условията: CO ≤ 20,6 g/kWh и (HC + NOX) ≤ 2,7 g/kWh.Таблица II-5: Гранични стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели IWP, определена в член 4, параграф 1, точка 5

Етап

Подкате гория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

HC

NOx

Маса на PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Етап V

IWP-v-1

IWP-c-1

19 ≤ P < 75

всички

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Етап V

IWP-v-2

IWP-c-2

75 ≤ P < 130

всички

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Етап V

IWP-v-3

IWP-c-3

130 ≤ P < 300

всички

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Етап V

IWP-v-4

IWP-c-4

P ≥ 300

всички

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00Таблица II-6: Гранични стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели IWA, определена в член 4, параграф 1, точка 6

Етап

Подкате гория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

HC

NOx

Маса на PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Етап V

IWA-v-1

IWA-c-1

19 ≤ P < 75

всички

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Етап V

IWA-v-2

IWA-c-2

75 ≤ P < 130

всички

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Етап V

IWA-v-3

IWA-c-3

130 ≤ P < 300

всички

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Етап V

IWA-v-4

IWA-c-4

P ≥ 300

всички

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00Таблица II-7: Гранични стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели RLL, определена в член 4, параграф 1, точка 7

Етап

Подка тегория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

HC

NOx

Маса на PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Етап V

RLL-c-1

RLL-v-1

P > 0

всички

3,50

(HC + NOx ≤ 4,00)

0,025

6,00Таблица II-8: Гранични стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели RLR, определена в член 4, параграф 1, точка 8

Етап

Подкате гория на двигате ля

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

HC

NOx

Маса на PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Етап V

RLR-c-1

RLR-v-1

P > 0

всички

3,50

0,19

2,00

0,015

1 × 1012

6,00Таблица II-9: Гранични стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели SMB, определена в член 4, параграф 1, точка 9

Етап

Подкатегория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

NOx

HC

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

Етап V

SMB-v-1

P > 0

SI

275

75Таблица II-10: Гранични стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели ATS, определена в член 4, параграф 1, точка 10

Етап

Подкатегория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Етап V

ATS-v-1

P > 0

SI

400

8

Специални разпоредби за общите гранични стойности на въглеводороди (HC) за двигатели, работещи частично или изцяло с газообразно гориво

1. За подкатегориите, при които е определен коефициент А, граничната стойност на HC за посочените в таблици II-1—II-10 двигатели, работещи частично или изцяло с газообразно гориво, се заменя с граничната стойност, изчислена по формулата:

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER)

където GER е средният енергиен дял на газа за съответния изпитвателен цикъл. В случаите, когато се прилагат цикли на изпитване при стабилни състояния и преходни цикли на изпитване, средният енергиен дял на газа трябва да се определи от цикъла на изпитване с преходни режими с пускане при горещ двигател. Когато се прилага повече от един цикъл на изпитване със стабилни състояния, средният GER се определя поотделно за всеки цикъл.

Ако изчислената гранична стойност на HC надвишава стойността 0,19 + А, граничната стойност за HC се приема за равна на 0,19 + А.

image

Фигура 1. Схематично представяне на граничната стойност на емисиите на НС като функция от средния GER.

2. За подкатегориите, при които е определена обща гранична стойност на HC и NOx, общата гранична стойност за HC и NOx се намалява с 0,19 g/kWh и се прилага само по отношение на NOx.

3. Формулата не се прилага за двигатели, които не работят с газообразно гориво.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

График за прилагане на настоящия регламент по отношение на ЕС одобряването на типа и пускането на пазараТаблица III-1: Дати на прилагане на настоящия регламент за двигатели от категория NRE

Категория

Тип запалване

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Задължителна дата на прилагане на настоящия регламент за

ЕС одобряване на типа на двигатели

пускане на пазара на двигатели

NRE

CI

0 < P < 8

NRE-v-1

NRE-c-1

1 януари 2018 г.

1 януари 2019 г.

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

NRE-c-3

1 януари 2018 г.

1 януари 2019 г.

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

NRE-c-4

всички

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

NRE-c-5

1 януари 2019 г.

1 януари 2020 г.

130 ≤P ≤ 560

NRE-v-6

NRE-c-6

1 януари 2018 г.

1 януари 2019 г.

P > 560

NRE-v-7

NRE-c-7

1 януари 2018 г.

1 януари 2019 г.Таблица III-2: Дати на прилагане на настоящия регламент за двигатели от категория NRG

Категория

Тип запалване

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Задължителна дата на прилагане на настоящия регламент за

 

 

 

 

ЕС одобряване на типа на двигатели

пускане на пазара на двигатели

NRG

всички

P > 560

NRG-v-1

NRG-c-1

1 януари 2018 г.

1 януари 2019 г.Таблица III-3: Дати на прилагане на настоящия регламент за двигатели от категория NRSh

Категория

Тип запалване

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Задължителна дата на прилагане на настоящия регламент за

 

 

 

 

ЕС одобряване на типа на двигатели

пускане на пазара на двигатели

NRSh

SI

0 < P < 19

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

1 януари 2018 г.

1 януари 2019 г.Таблица III-4: Дати на прилагане на настоящия регламент за двигатели от категория NRS

Категория

Тип запалване

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Задължителна дата на прилагане на настоящия регламент за

 

 

 

 

ЕС одобряване на типа на двигатели

пускане на пазара на двигатели

NRS

SI

0 < P < 56

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

NRS-v-2a

NRS-v-2b

NRE-v-3

1 януари 2018 г.

1 януари 2019 г.Таблица III-5: Дати на прилагане на настоящия регламент за двигатели от категория IWP

Категория

Тип запалване

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Задължителна дата на прилагане на настоящия регламент за

 

 

 

 

ЕС одобряване на типа на двигатели

пускане на пазара на двигатели

IWP

всички

19 ≤ P < 300

IWP-v-1

IWP-c-1

IWP-v-2

IWP-c-2

IWP-v-3

IWP-c-3

1 януари 2018 г.

1 януари 2019 г.

P ≥ 300

IWP-v-4

IWP-c-4

1 януари 2019 г.

1 януари 2020 г.Таблица III-6: Дати на прилагане на настоящия регламент за двигатели от категория IWA

Категория

Тип запалване

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Задължителна дата на прилагане на настоящия регламент за

 

 

 

 

ЕС одобряване на типа на двигатели

пускане на пазара на двигатели

IWA

всички

19 ≤ P < 300

IWA-v-1

IWA-c-1

IWA-v-2

IWA-c-2

IWA-v-3

IWA-c-3

1 януари 2018 г.

1 януари 2019 г.

P ≥ 300

IWA- v-4

IWA-c-4

1 януари 2019 г.

1 януари 2020 г.Таблица III-7: Дати на прилагане на настоящия регламент за двигатели от категория RLL

Категория

Тип запалване

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Задължителна дата на прилагане на настоящия регламент за

 

 

 

 

ЕС одобряване на типа на двигатели

пускане на пазара на двигатели

RLL

всички

P > 0

RLL-v-1

RLL-c-1

1 януари 2020 г.

1 януари 2021 г.Таблица III-8: Дати на прилагане на настоящия регламент за двигатели от категория RLR

Категория

Тип запалване

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Задължителна дата на прилагане на настоящия регламент за

 

 

 

 

ЕС одобряване на типа на двигатели

пускане на пазара на двигатели

RLR

всички

P > 0

RLR-v-1

RLR-c-1

1 януари 2020 г.

1 януари 2021 г.Таблица III-9: Дати на прилагане на настоящия регламент за двигатели от категория SMB

Категория

Тип запалване

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Задължителна дата на прилагане на настоящия регламент за

 

 

 

 

ЕС одобряване на типа на двигатели

пускане на пазара на двигатели

SMB

SI

P > 0

SMB-v-1

1 януари 2018 г.

1 януари 2019 г.Таблица III-10: Дати на прилагане на настоящия регламент за двигатели от категория ATS

Категория

Тип запалване

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

Задължителна дата на прилагане на настоящия регламент за

 

 

 

 

ЕС одобряване на типа на двигатели

пускане на пазара на двигатели

ATS

SI

P > 0

ATS-v-1

1 януари 2018 г.

1 януари 2019 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Цикъл на изпитване при стабилни състояния за извънпътна техника (NRSC)Таблица IV-1: Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория NRE

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

NRSC

NRE

променлива

двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност под 19 kW

NRE-v-1

NRE-v-2

G2 или C1

двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност, по-голяма или равна на 19 kW, но по-малка от 560 kW

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

C1

двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност над 560 kW

NRE-v-7

C1

постоянна

двигател с постоянна честота на въртене

NRE-c-1

NRE-c-2

NRE-c-3

NRE-c-4

NRE-c-5

NRE-c-6

NRE-c-7

D2Таблица IV-2: Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория NRG

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

NRSC

NRG

променлива

двигател с променлива честота на въртене за генераторен агрегат

NRG-v-1

C1

постоянна

двигател с постоянна честота на въртене за генераторен агрегат

NRG-c-1

D2Таблица IV-3: Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория NRSh

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

NRSC

NRSh

променлива или постоянна

двигател с еталонна мощност, не по-голяма от 19 kW за използване в преносима техника

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

G3Таблица IV-4: Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория NRS

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

NRSC

NRS

променлива < 3 600  об./мин.

двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност не по-голяма от 19 kW, предназначен за работа при честота на въртене < 3 600  об./мин.

NRS-vi-1a

NRS-vi-1b

G1

променлива, ≥ 3 600  об./мин.; или постоянна

двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност, не по-голяма от 19 kW, предназначен за работа при честота на въртене ≥ 3 600  об./мин.;двигател с постоянна честота на въртене с еталонна мощност, не по-голяма от 19 kW

NRS-vr-1a

NRS-vr-1b

G2

променлива или постоянна

двигател с еталонна мощност между 19 kW и 30 kW и общ работен обем, по-малък от 1 литър

NRS-v-2a

G2

двигател с еталонна мощност над 19 kW, различен от двигател с еталонна мощност между 19 kW и 30 kW и общ работен обем, по-малък от 1 литър

NRS-v-2b

NRE-v-3

C2Таблица IV-5: Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория IWP

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

NRSC

IWP

променлива

двигател с променлива честота на въртене, предназначен за задвижване, което работи при постоянна стъпка на наклона на кривата на гребния винт

IWP-v-1

IWP-v-2

IWP-v-3

IWP-v-4

E3

постоянна

двигател с постоянна честота на въртене, предназначен за задвижване, което работи с гребен винт с регулируема стъпка или с електрически куплиран гребен винт

IWP-c-1

IWP-c-2

IWP-c-3

IWP-c-4

E2Таблица IV-6: Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория IWA

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

NRSC

IWA

променлива

двигател с променлива честота на въртене, предназначен за използване като спомагателен двигател на плавателни съдове по вътрешните водни пътища

IWA-v-1

IWA-v-2

IWA-v-3

IWA-v-4

C1

постоянна

двигател с постоянна честота на въртене, предназначен за използване като спомагателен двигател на плавателни съдове по вътрешните водни пътища

IWA-c-1

IWA-c-2

IWA-c-3

IWA-c-4

D2Таблица IV-7: Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория RLL

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

NRSC

RLL

променлива

двигател с променлива честота на въртене, предназначен за задвижване на локомотиви

RLL-v-1

F

постоянна

двигател с постоянна честота на въртене, предназначен за задвижване на локомотиви

RLL-c-1

D2Таблица IV-8: Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория RLR

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

NRSC

RLR

променлива

двигател с променлива честота на въртене, предназначен за задвижване на мотриси

RLR-v-1

C1

постоянна

двигател с постоянна честота на въртене, предназначен за задвижване на мотриси

RLR-c-1

D2Таблица IV-9: Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория SMB

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

NRSC

SMB

променлива или постоянна

двигатели, предназначени за задвижване на моторни шейни (снегомобили)

SMB-v-1

НТаблица IV-10: Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория ATS

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

NRSC

ATS

променлива или постоянна

двигатели за задвижване на превозни средства с повишена проходимост или многофункционални всъдеходи (ATV или SbS)

ATS-v-1

G1

Цикли на изпитване с преходни режими за извънпътна техникаТаблица IV-11: Цикли на изпитване с преходни режими за извънпътна техника за двигатели от категория NRE

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

 

NRE

променлива

двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност, по-голяма или равна на 19 kW, но по-малка от 560 kW

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

NRTCТаблица IV-12: Цикли на изпитване с преходни режими за извънпътна техника за двигатели от категория NRS (1)

Категория

Работа при честота на въртене

Предмет

Подкатегория

 

NRS

променлива или постоянна

двигател с еталонна мощност над 19 kW, различен от двигател с еталонна мощност между 19 kW и 30 kW и общ работен обем, по-малък от 1 литър

NRS-v-2b

NRS-v-3

LSI-NRTC

(1)   Прилага се само за двигатели с максимална честота на въртене при изпитването ≤ 3 400  об./мин.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Периоди на устойчивост на характеристиките на емисиите (EDP), посочени в член 25, параграф 1Таблица V-1: Периоди на устойчивост на характеристиките на емисиите (EDP) за двигател от категория NRE

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

EDP (часове)

NRE

CI

променлива

0 < P < 8

NRE-v-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

5 000

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

8 000

всички

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

постоянна

0 < P < 8

NRE-c-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

8 000

всички

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7Таблица V-2: EDP за двигател от категория NRG

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

EDP (часове)

NRG

всички

постоянна

P > 560

NRG-v-1

8 000

променлива

NRG-c-1Таблица V-3: EDРза двигател от категория NRSh

Катего рия

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Работен обем (cm3)

Подкатегория

EDP (часове)

NRSh

SI

променлива или постоянна

0 < P < 19

раб.об. < 50

NRSh-v-1a

50/125/300 (1)

раб.об. ≥ 50

NRSh-v-1b

(1)   Часовете на EDP отговарят на категориите EDP Cat 1/Cat 2/Cat 3, определени в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.Таблица V-4: EDP за двигател от категория NRS

Катего рия

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Работен обем (cm3)

Подкатегория

EDP (часове)

NRS

SI

променлива, ≥ 3 600  об./мин.; или постоянна

0 < P < 19

80 ≤ раб.об. < 225

NRS-vr-1a

125/250/500 (1)

променлива < 3 600  об./мин.

NRS-vi-1a

променлива, ≥ 3 600  об./мин.; или постоянна

раб.об. ≥ 225

NRS-vr-1b

250/500/1 000  (1)

променлива < 3 600  об./мин.

NRS-vi-1b

променлива или постоянна

19 ≤ P < 30

раб.об. ≤ 1 000

NRS-v-2a

1 000

раб.об. > 1 000

NRS-v-2b

5 000

30 ≤ P < 56

всички

NRE-v-3

5 000

(1)   Часовете на EDP отговарят на категориите EDP Cat 1/Cat 2/Cat 3, определени в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.Таблица V-5: EDP за двигател от категория IWP

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

EDP (часове)

IWP

всички

променлива

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP -v-2

130 ≤ P < 300

IWP -v-3

P ≥ 300

IWP -v-4

постоянна

19 ≤ P < 75

IWP -c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP -c-2

130 ≤ P < 300

IWP -c-3

P ≥ 300

IWP -c-4Таблица V-6: Период на устойчивост на характеристиките на емисиите (EDP) за двигател от категория IWA

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

EDP (часове)

IWA

всички

променлива

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

постоянна

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4Таблица V-7: EDРза двигател от категория RLL

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

EDP (часове)

RLL

всички

променлива

P > 0

RLL-v-1

10 000

постоянна

P > 0

RLL-c-1Таблица V-8: EDP за двигател от категория RLR

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

EDP (часове)

RLR

всички

променлива

P > 0

RLR-v-1

10 000

постоянна

P > 0

RLR-c-1Таблица V-9: Период на устойчивост на характеристиките на емисиите (EDP) за двигател от категория SMB

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

EDP (часове)

SMB

SI

променлива или постоянна

P > 0

SMB-v-1

400 (1)

(1)   Като алтернатива е разрешен период на устойчивост на характеристиките на емисиите от 8 000  km.Таблица V-10: EDP за двигател от категория ATS

Категория

Тип запалване

Работа при честота на въртене

Диапазон на мощност (kW)

Подкатегория

EDP (часове)

ATS

SI

променлива или постоянна

P > 0

ATS-v-1

500/1 000  (1)

(1)   Категориите EDP отговарят на следните общи работни обеми: < 100 cm3 / ≥ 100 cm3.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Гранични стойности за емисиите от двигателите със специално предназначение (ДСП), посочени в член 34, параграф 5Таблица VI-1: Гранични стойности за емисиите от ДСП за двигател от категория NRE

Етап

Подкате гория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

HC

NOx

Маса на PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

ДСП

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < P < 8

CI

8

7,5

0,4

6,0

ДСП

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,6

7,5

0,4

6,0

ДСП

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,5

7,5

0,6

6,0

ДСП

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,0

4,7

0,4

6,0

ДСП

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

всички

5,0

4,0

0,3

6,0

ДСП

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560

всички

3,5

4,0

0,2

6,0

ДСП

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

всички

3,5

6,4

0,2

6,0Таблица VI-2: Гранични стойности за емисиите от ДСП за двигател от категория NRG

Етап

Подкатегория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

HC

NOx

Маса на PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

ДСП

NRG-c-1

P > 560

всички

3,5

6,4

0,2

6,0

NRG-v-1Таблица VI-3: Гранични стойности за емисиите от ДСП за двигател от категория RLL

Етап

Подкатегория на двигателя

Диапазон на мощност

Тип на запалването

CO

HC

NOx

Маса на PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

ДСП

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 560

всички

3,5

(HC + NOx ≤ 4,0)

0,2

6,0

ДСП

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 560 kW

всички

3,5

0,5

6,0

0,2

6,0

ДСП

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 2 000  kW и раб.об. c (1) > 5 литра

всички

3,5

0,4

7,4

0,2

6,0

(1)   Работен обем за един цилиндър.( 1 ) Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).

( 3 ) Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (вж. страница 118 от настоящия брой на Официален вестник).

( 4 ) Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 90).

( 5 ) Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).

( 6 ) Европейски стандарт БДС EN 14466+A1: 2009 (Помпи за гасене на пожар. Преносими помпи. Безопасност и изисквания за технически характеристики, изпитвания).

( 7 ) Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 309).

( 8 ) Регламент (ЕС) № 1302/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен състав — локомотиви и пътнически подвижен състав“ на железопътната система в Европейския съюз (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 228).

( *1 ) Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 309).“;

( *2 ) ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 53.“

( *3 ) Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 53).“;

( *4 ) Делегиран регламент (ЕС) 2015/96 на Комисията от 1 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването на земеделските и горските превозни средства (ОВ L 16, 23.1.2015 г., стр. 1).“