02016R0589 — BG — 31.07.2019 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/589 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 април 2016 година

относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) № 1296/2013

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 107, 22.4.2016 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1149 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година

  L 186

21

11.7.2019
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/589 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 април 2016 година

относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) № 1296/2013

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава рамка за сътрудничество с цел да се улесни упражняването на свободата на движение на работниците в рамките на Съюза в съответствие с член 45 от ДФЕС чрез определянето на принципи и правила относно:

▼M1

a) организацията на мрежата EURES между Комисията, Европейския орган по труда и държавите членки;

б) сътрудничеството между Комисията, Европейския орган по труда и държавите членки по отношение на обмена на съответни налични данни относно свободни работни места, заявления за работа и автобиографии;

▼B

в) действията от страна на държавите членки и между тях за постигането на баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда с оглед на постигането на високо ниво на качествена заетост;

г) функционирането на мрежата EURES, включително сътрудничество със социалните партньори и участие на други заинтересовани страни;

д) услуги за подпомагане на мобилността,свързани с функционирането на мрежата EURES, които следва да се предоставят на работниците и работодателите, като по този начин се насърчава и мобилността на справедлив принцип;

▼M1

е) популяризиране на мрежата EURES на равнището на Съюза чрез ефективни мерки за комуникация от страна на Комисията, Европейския орган по труда и държавите членки.

▼B

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за държавите членки и за гражданите на Съюза, без да се засягат членове 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 492/2011.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) „публични служби по заетостта“ или „ПСЗ“ означава организации на държавите членки, които като част от съответните министерства, публични органи или корпорации, попадащи в обхвата на публичното право, отговарят за прилагането на активните политики по заетостта и предоставянето на качествени услуги за заетост в обществен интерес;

2) „служби по заетостта“ означава юридическо лице, което функционира законно в държава членка и предоставя услуги на работници, търсещи работа, и на работодатели, желаещи да наемат работници;

3) „свободно работно място“ означава предложение за заетост, което би позволило на успешния кандидат да влезе в трудово правоотношение, което би го квалифицирало като работник за целите на член 45 от ДФЕС;

4) „комплексно обслужване във връзка със свободни работни места“ означава обмен на информация и обработка на свободни работни места, заявления за работа и автобиографии;

5) „обща информационно-технологична платформа“ означава информационно-технологичната инфраструктура и свързаните с нея платформи, създадени на равнището на Съюза за целите на прозрачността и комплексното обслужване във връзка със свободни работни места в съответствие с настоящия регламент;

6) „пограничен работник“ означава работник, който извършва дейност като наето лице в държава членка и пребивава в друга държава членка, в която този работник по правило се прибира ежедневно или поне веднъж седмично;

7) „трансгранични партньорства по линия на EURES“ означава групиране на членове и партньори на EURES и когато е приложимо, на други участници, извън мрежата EURES, с намерение за дългосрочно сътрудничество в регионални структури, установени в трансгранични региони между: регионалните, местните или ако е приложимо, националните служби по заетост; социалните партньори; и когато е приложимо, други участници от най-малко две държави членки или от държава членка и друга държава, участваща в инструменти на Съюза за подпомагане на мрежата EURES;

▼M1

8) „Европейски орган по труда“ е органът, създаден с Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).

▼B

Член 4

Осигуряване на достъп

1.  Услугите по настоящия регламент са достъпни за всички работници и работодатели в Съюза при зачитане на принципа на равно третиране.

▼M1

2.  Осигурява се достъп за хората с увреждания до информацията, предоставяна на портала EURES, и услугите за подпомагане на национално равнище. Комисията, Европейското бюро за координация и членовете и партньорите на EURES определят средствата за осигуряването на достъп в зависимост от съответните си задължения.

▼BГЛАВА II

ПОВТОРНО СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖАТА EURES

Член 5

Повторно създаване

1.  Мрежата EURES се създава повторно.

2.  Настоящият регламент заменя регулаторната рамка относно EURES, предвидена в глава II от Регламент (ЕС) № 492/2011 и Решение за изпълнение 2012/733/ЕС, прието въз основа на член 38 от посочения регламент.

Член 6

Цели на мрежата EURES

Мрежата EURES, в рамките на областите от своята дейност, допринася за постигането на следните цели:

а) улесняване на упражняването на правата, предоставени с член 45 от ДФЕС и с Регламент (ЕС) № 492/2011;

б) прилагане на координираната стратегия за заетостта, и по-специално за насърчаване на квалифицирана, добре обучена и адаптивна работна сила, както е посочено в член 145 от ДФЕС;

в) подобряване на функционирането, сближаването и интегрирането на пазарите на труда в Съюза, включително на трансгранично равнище;

г) насърчаване на доброволна географска и професионална мобилност в Съюза, включително в трансграничните региони, на справедлива основа и в съответствие с правото на Съюза и с националното право и националната практика;

д) подпомагане на прехода към пазара на труда, като по този начин се насърчава постигането на социалните цели и целите за заетостта, посочени в член 3 от ДЕС.

Член 7

Състав на мрежата EURES

1.  Мрежата EURES се състои от следните категории организации:

▼M1

a) Европейско бюро за координация, което се създава в рамките на Европейския орган по труда и което отговаря за оказването на съдействие на мрежата EURES при извършването на дейностите ѝ;

▼B

б) националните бюра за координация (НБК), които отговарят за прилагането на настоящия регламент в съответната държава членка, които се определят от държавите членки и които могат да бъдат техните ПСЗ;

в) членовете на EURES, а именно:

i) ПСЗ, определени от държавите членки в съответствие с член 10; и

ii) организациите, приети в съответствие с член 11 или, за преходен период, в съответствие с член 40, да предоставят подкрепа на национално, регионално или местно равнище, включително на трансгранична основа, при комплексното обслужване във връзка със свободни работни места и при услугите за подпомагане на работници и работодатели;

г) партньорите на EURES, които са организациите, приети в съответствие с член 11, и по-специално параграфи 2 и 4 от него, или, за преходен период, в съответствие с член 40, да предоставят подкрепа на национално, регионално или местно равнище, включително на трансгранична основа, при комплексното обслужване във връзка със свободни работни места или при услугите за подпомагане на работници и работодатели;

▼M1

д) Комисията.

▼B

2.  Организациите на социалните партньори могат да станат част от мрежата EURES като членове или партньори на EURES в съответствие с член 11.

Член 8

Отговорности на Европейското бюро за координация

1.   ►M1  Европейското бюро за координация съдейства на мрежата EURES в извършването на нейната дейност, по-специално като разработва и провежда, в тясно сътрудничество с НБК и Комисията, следните дейности: ◄

а) формулиране на съгласувана рамка и извършване на хоризонтални дейности за подпомагане в полза на мрежата EURES, включително:

▼M1

i) като собственик на системата за портала EURES и на свързаните с него ИТ услуги, определяне на нуждите на потребителите и бизнес изискванията, които ще бъдат предадени на Комисията за функционирането и разработването на портала, включително неговите системи и процедури за обмен на информация за свободни работни места, заявления за работа, автобиографии, придружаващи документи и друга информация, в сътрудничество с други компетентни информационни и консултантски служби или мрежи на Съюза и инициативи;

▼B

ii) информационни и комуникационни дейности във връзка с мрежата EURES;

iii) обща програма за обучение и непрекъснато професионално развитие за служителите на членовете и партньорите на EURES и на НБК, за да се гарантира необходимият експертен опит;

iv) упражняване на функции на бюро за помощ в подкрепа на служителите на членовете и партньорите на EURES и на НБК, по-специално служителите, които поддържат преки контакти с работниците и работодателите;

v) улеснение за създаването на контакти, обмен на най-добри практики и взаимното обучение в рамките на мрежата EURES;

б) анализ на географската и професионалната мобилност, като се отчита различното положение в държавите членки;

в) развитие, в съответствие с настоящия регламент, на подходяща структура на сътрудничество и комплексно обслужване във връзка със свободните работни места в рамките на Съюза във връзка с професионални практики и стажове.

▼M1

2.  Европейското бюро за координация се управлява от Европейския орган по труда. Европейското бюро за координация поддържа редовен диалог с представителите на социалните партньори на равнището на Съюза.

3.  Европейското бюро за координация изготвя своите многогодишни работни програми след консултация с групата за координация, посочена в член 14, и с Комисията.

▼B

Член 9

Отговорности на НБК

1.  Държавите членки определят НБК в съответствие с член 7, параграф 1, буква б). Държавите членки уведомяват Европейското бюро за координация за определените НБК.

2.  Всяко НБК отговаря за:

а) организацията на работата във връзка с мрежата EURES в държавата членка, включително за осигуряването на координирано прехвърляне към портала EURES на информация относно свободни работни места, заявления за работа и автобиографии, в съответствие с член 17, посредством един-единствен координиран канал;

▼M1

б) сътрудничеството с Комисията, Европейския орган по труда и държавите членки по отношение на комплексното обслужване във връзка със свободни работни места в рамката, установена в глава III;

▼B

в) предоставянето на информация на Европейското бюро за координация за всяко установено несъответствие между броя на съобщените свободни работни места и общия брой на свободните работни места на национално равнище;

г) координацията на действията в рамките на съответната държава членка и съвместно с други държави членки в съответствие с глава V.

3.  Всяко НБК организира извършването на национално равнище на хоризонталните дейности за подпомагане, предвидени от Европейското бюро за координация, както е посочено в член 8, когато е целесъобразно, в тясно сътрудничество с Европейското бюро за координация и с други НБК. Хоризонталните дейности за подпомагане включват по-специално:

а) за целите на публикуването, по-специално на портала EURES, събирането и проверката на актуална информация относно членовете и партньорите на EURES, които работят на националната територия на НБК, техните дейности и обхвата на услугите за подпомагане, които предоставят на работници и работодатели;

б) организирането на дейности по предварително обучение, свързани с дейността на EURES, и подбора на персонал за участие в общата програма за обучение и в дейностите по съвместно обучение;

в) събирането и анализа на данни, свързани с членове 31 и 32.

4.  За целите на публикуването, по-специално на портала EURES, в интерес на работниците и работодателите всяко НБК предоставя на разположение, редовно актуализира и своевременно разпространява информация и насоки, налични на национално равнище, във връзка със ситуацията в държавата членка относно:

а) условията на живот и труд, включително обща информация за социалноосигурителните вноски и плащането на данъци;

б) съответните административни процедури, които са свързани със заетостта, и правилата, приложими спрямо работниците при наемането им на работа;

в) националната регулаторна рамка за професионалните практики и стажове и съществуващите правила и инструменти на Съюза;

г) достъпа до професионално образование и обучение, без да се засяга член 17, параграф 2, буква б);

д) ситуацията на пограничните работници, по-специално в трансграничните региони;

е) съдействието след наемане на работа в най-общ план и информацията за това къде може да бъде получено такова съдействие в рамките на мрежата, а когато такава информация е налична, и извън мрежата EURES.

Когато е приложимо, НБК могат да предоставят на разположение и да разпространяват информацията в сътрудничество с други информационни и консултантски служби и мрежи и подходящи органи на национално равнище, включително посочените в член 4 от Директива 2014/54/ЕС.

5.  НБК обменят информация относно механизмите и стандартите, посочени в член 17, параграф 5, както и относно стандартите, свързани със сигурността на данните и защитата на данните, които имат отношение към общата информационно-технологична платформа. Те си сътрудничат помежду си и с Европейското бюро за координация, по-специално в случай на жалби и свободни работни места, за които се счита, че не отговарят на тези стандарти съгласно националното право.

6.  Всяко НБК осигурява общо подпомагане на членовете и партньорите на EURES по отношение на сътрудничеството с техни колеги в други държави членки, включително консултиране на членовете и партньорите на EURES за това как да третират жалби, свързани със свободни работни места по EURES и наемане на работа чрез EURES, както и относно сътрудничеството със съответните публични органи. Ако НБК разполага с информацията, резултатът от процедурите по жалбите се изпраща на Европейското бюро за координация.

7.  НБК насърчава сътрудничеството със заинтересовани страни, като социалните партньори, служби за кариерно ориентиране, институции за професионално обучение и висши училища, търговски палати, социални служби и организации, представляващи уязвимите групи на пазара на труда, както и организации, ангажирани в схеми за професионални практики и стажове.

Член 10

Определяне на ПСЗ за членове на EURES

1.  Държавите членки определят ПСЗ, които имат отношение към дейността на мрежата EURES, за членове на EURES. Държавите членки информират Европейското бюро за координация за определените ПСЗ. Така определените ПСЗ се ползват със специален статут в рамките на мрежата EURES.

2.  Държавите членки гарантират, че в ролята си на членове на EURES ПСЗ изпълняват всички задължения, предвидени в настоящия регламент, и отговарят най-малкото на посочените в приложение I минимални общи критерии.

3.  ПСЗ могат да изпълняват своите задължения като членове на EURES чрез организации, действащи под отговорността на ПСЗ въз основа на делегиране, възлагане за външно изпълнение или специфични договорености.

Член 11

Приемане на членове на EURES (различни от ПСЗ) и на партньори на EURES

1.  Без неоправдано забавяне, но най-късно до 13 май 2018 г. всяка държава членка въвежда система за приемане на организации за членове и партньори на EURES, за проследяване на дейностите им и на спазването на приложимото право при прилагане на настоящия регламент, както и за отмяна на приемането им, ако това е необходимо. Тази система е прозрачна и пропорционална, спазва принципите на равното третиране на кандидатстващите организации и справедливия процес и предоставя средства, гарантиращи в достатъчна степен ефективна правна защита.

2.  За целите на посочената в параграф 1 система държавите членки изготвят изискванията и критериите за приемане на членове и партньори на EURES. Тези изисквания и критерии съдържат най-малко минималните общи критерии, установени в приложение I. В допълнение към минималните общи критерии държавите членки могат да установят допълнителни изисквания или критерии, които са необходими за целите на правилното прилагане на правилата, приложими по отношение на дейностите на службите по заетостта и ефективното управление на политиките на пазара на труда на тяхната територия.

3.  Организации, извършващи дейност законно в държава членка, могат да подават заявление за членство в EURES, при условие че изпълняват условията, установени в настоящия регламент, и отговарят на посочената в параграф 1 система. В заявлението си организацията, подаваща заявление за членство в EURES, се ангажира да изпълнява всички задължения на членовете по настоящия регламент, включително задачите, посочени в член 12, параграф 2, букви а), б) и в).

4.  Организация, която извършва дейност законно в държава членка, може да подаде заявление за партньорство на EURES при условията, установени в настоящия регламент, и съгласно посочената в параграф 1 система, при условие че надлежно обоснове, че може да изпълнява не повече от две от задачите, изброени в член 12, параграф 2, букви а, б) и в), поради своя мащаб, финансови средства и естеството на услугите, обичайно предоставяни от организацията, или организационната структура, включително поради това, че е организация с нестопанска цел. В заявлението си организацията, подаваща заявление за партньорство на EURES, се ангажира да изпълнява всички задължения, които се отнасят за партньорите на EURES съгласно настоящия регламент, и поне една от задачите, посочени в член 12, параграф 2, букви а), б) и в).

5.  Държавите членки приемат подалите заявления организации за членове или партньори на EURES, ако те изпълняват приложимите критерии и изисквания, посочени в параграфи 2, 3 и 4.

6.  НБК информират Европейското бюро за координация за системите, посочени в параграф 1, включително за допълнителните критерии и изисквания, посочени в параграф 2, за членовете и партньорите на EURES, приети в съответствие с тази система, както и за всеки отказ за приемане поради неспазване на раздел 1, точка 1 от приложение I. Европейското бюро за координация препраща тази информация на останалите НБК.

7.  Държавите членки отменят приемането на членове или партньори на EURES, ако те престанат да изпълняват приложимите критерии или изисквания, посочени в параграфи 2, 3 и 4. НБК уведомяват Европейското бюро за координация за всяко подобно отменяне, както и за основанията за това. Европейското бюро за координация препраща тази информация на останалите НБК.

8.  Чрез актове за изпълнение Комисията може да приеме образец за описание на националните системи и процедури за обмен на информация между държавите членки относно системите, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 37, параграф 2.

Член 12

Отговорности на членовете и партньорите на EURES

1.  Членовете и партньорите на EURES допринасят към мрежата EURES във връзка с дейностите, за които са определени в съответствие с член 10 или за които са приети в съответствие с член 11, параграфи 3 и 4 или — за преходен период — в съответствие с член 40, и изпълняват своите задължения съгласно настоящия регламент.

2.  Членовете на EURES участват в мрежата EURES, включително като изпълняват всяка една от следните задачи, а партньорите на EURES участват в мрежата EURES, включително като изпълняват най-малко една от следните задачи:

а) допринасяне към базата данни със свободни работни места в съответствие с член 17, параграф 1, буква а);

б) допринасяне към базата данни със заявления за работа и автобиографии в съответствие с член 17, параграф 1, буква б);

в) предоставяне на услуги за подпомагане на работници и работодатели в съответствие с членове 23 и 24, член 25, параграф 1, член 26 и — когато е приложимо — член 27.

3.  Членовете на EURES и ако е приложимо, партньорите на EURES предоставят за целите на портала EURES всички свободни работни места, обявени публично чрез тях, както и всички заявления за работа и автобиографии, когато работникът е дал съгласието си за предоставянето на информацията и на портала EURES в съответствие с член 17, параграф 3. Член 17, параграф 1, втора алинея и член 17, параграф 2 се прилагат за свободни работни места, публично обявени чрез членовете на EURES и когато е приложимо, партньорите на EURES.

4.  Членовете и партньорите на EURES определят едно или повече звена за контакт, като офиси за наемане и устройване на работа, телефонни центрове и инструменти за самообслужване, в съответствие с националните критерии, където работниците и работодателите могат да получават подкрепа при комплексното обслужване във връзка със свободни работни места, достъп до услуги за подпомагане или и двете в съответствие с настоящия регламент. Звената за контакт могат да бъдат и на база програми за обмен на служители, отделяне на служители за връзка или в тях да участват общи агенции за наемане на работа.

5.  Членовете и когато е приложимо, партньорите на EURES правят необходимото определените от тях звена за контакт да посочват ясно обхвата на услугите за подпомагане, които предоставят на работниците и работодателите.

6.  В съответствие с принципа на пропорционалност държавите членки могат, чрез своите НБК, да изискват от членовете и партньорите на EURES да допринасят за:

а) събирането на информация и предоставянето на насоки за публикуване на портала на EURES, посочени в член 9, параграф 4;

б) обмена на информация, посочен в член 30;

в) програмния цикъл, посочен в член 31;

г) събирането на данни, посочено в член 32.

Член 13

Съвместни отговорности

В съответствие с отредените им роли и отговорности всички организации, които участват в мрежата EURES, в тясно сътрудничество една с друга се стремят да популяризират активно възможностите, които предлага трудовата мобилност в Съюза, и да умножават начините и средствата, с които разполагат работниците и работодателите, за да се ползват от мобилност на справедлива основа и да се възползват от тези възможности на равнището на Съюза и на национално, регионално и местно равнище, включително и на трансгранична основа.

Член 14

Група за координация

▼M1

1.  Групата за координация се състои от представители на подходящо равнище от Комисията, Европейското бюро за координация и националните бюра за координация.

▼B

2.  Групата за координация подпомага прилагането на настоящия регламент чрез обмен на информация и разработване на насоки. По-специално тя консултира Комисията относно образците, посочени в член 11, параграф 8 и член 31, параграф 5, проектите на техническите стандарти и форматите, посочени в член 17, параграф 8 и член 19, параграф 6, и еднообразните подробни спецификации за събирането и анализа на данни, посочени в член 32, параграф 3.

3.  Групата за координация може, inter alia, да организира обмен на най-добри практики по отношение на националните системи за приемане, посочени в член 11, параграф 1, и на услугите за подпомагане, посочени в членове 23 — 27.

4.  Европейското бюро за координация организира работата на групата за координация и председателства заседанията ѝ. Европейското бюро за координация информира редовно други имащи отношение органи или мрежи за работата на групата за координация.

Представители на социалните партньори на равнището на Съюза имат право да присъстват на заседанията на групата за координация.

5.  Групата за координация си сътрудничи с управителния съвет на мрежата на ПСЗ, по-специално като го информира за дейностите на мрежата EURES и осъществява обмен на добри практики.

Член 15

Обща идентичност и марка

1.  Наименованието „EURES“ се използва изключително за дейностите в рамките на мрежата EURES в съответствие с настоящия регламент. То се обозначава със стандартно лого, чието използване се определя с графично изображение, прието от Европейското бюро за координация.

2.  Марката на услугите на EURES и логото се използват от всички организации, които участват в мрежата EURES и са посочени в член 7, във всичките им дейности, свързани с мрежата EURES, с цел да се гарантира обща визуална идентичност.

3.  Организациите, които участват в мрежата EURES, гарантират, че информацията и рекламните материали, които осигуряват, са съгласувани с цялостните комуникационни дейности, общите стандарти за качество на мрежата EURES и с информацията, подавана от Европейското бюро за координация.

4.  Организациите, които участват в мрежата EURES, уведомяват своевременно Европейското бюро за координация за всякакви злоупотреби с марката на услугите или с логото на EURES от трети страни или трети държави, които са им станали известни.

Член 16

Сътрудничество и други мерки

1.  Европейското бюро за координация улеснява сътрудничеството между мрежата EURES и други информационни и консултантски служби и мрежи на Съюза.

2.  НБК си сътрудничат със службите и мрежите, посочени в параграф 1, на равнището на Съюза, на национално, регионално и местно равнище с цел постигане на синергичен ефект и избягване на припокривания, като при възможност ангажират в това членовете и партньорите на EURES.

3.  НБК улесняват сътрудничеството на мрежата EURES със социалните партньори на национално равнище, като осигуряват редовен диалог с тях в съответствие с националното право и националната практика.

4.  Държавите членки насърчават тясно сътрудничество на трансгранично равнище между регионалните, местните и когато е приложимо, националните участници, като например практики и услуги, извършвани в рамките на трансгранични партньорства по линия на EURES.

5.  Държавите членки се стремят да разработят решения за обслужване на едно гише за комуникация, включително онлайн, с работници и работодатели по отношение на общите сфери на дейност на EURES и услугите и мрежите, посочени в параграф 1.

▼M1

6.  Държавите членки, съвместно с Комисията и Европейското бюро за координация, разглеждат всяка възможност за даване на предимство на граждани на Съюза при заемането на свободни работни места, за да се постигне баланс между търсенето и предлагането на работа в Съюза. Държавите членки могат да приемат необходимите за тази цел мерки.

▼BГЛАВА III

ОБЩА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА

Член 17

Организация на общата информационно-технологична платформа

1.  С цел съпоставянето на свободните работни места със заявленията за работа всяка държава членка предоставя на портала EURES:

a) всички публично обявени чрез ПСЗ свободни работни места, както и свободните работни места, предлагани чрез членовете на EURES и ако е приложимо, партньорите на EURES в съответствие с член 12, параграф 3;

б) всички заявления за работа и автобиографии, които са на разположение чрез ПСЗ, както и предоставените от останалите членове на EURES и ако е приложимо, партньорите на EURES в съответствие с член 12, параграф 3, при условие че съответните работници са дали съгласието си за предоставянето на информацията на портала EURES съгласно определените в параграф 3 от настоящия член условия.

По отношение на буква а) от първа алинея държавите членки могат да въведат механизъм, който дава възможност на работодателите определено свободно работно място да не е публикувано на портала EURES, ако искането за това е надлежно обосновано въз основа на изискванията за умения и компетентности, свързани с работата.

2.  При предоставянето на данни за свободни работни места на портала EURES държавите членки могат да изключват:

а) свободни работни места, които поради естеството си или националните правила са достъпни единствено за гражданите на определена държава;

б) свободни работни места, свързани с категории професионални практики и стажове, които поради своя предимно учебен компонент са част от националните образователни системи или които са публично финансирани като част от активните политики на държавите членки за пазара на труда;

в) други свободни работни места, които представляват част от активните политики на държавите членки за пазара на труда.

3.  Съгласието на работниците, посочено в параграф 1, буква б), е изрично, недвусмислено, доброволно, конкретно и информирано. Работниците могат да оттеглят по всяко време своето съгласие и да поискат заличаването или промяната на всички предоставени данни или която и да е част от тях. Работниците имат възможност да избират сред няколко варианта за ограничаване на достъпа до техните данни или до определени елементи.

4.  Когато работникът е непълнолетен, неговото съгласие се придружава от съгласието на неговите родители или на попечителя.

5.  Държавите членки трябва да разполагат с подходящи механизми и стандарти, необходими за гарантиране на качеството по същество и техническото качество на данните за свободните работни места, заявленията за работа и автобиографиите.

6.  Държавите членки гарантират, че за целите на мониторинга на качеството на данните има възможност за проследяване на източниците на данните.

7.  С цел осигуряване на възможност за намиране на съответствия между свободните работни места и заявленията за работа и автобиографиите всяка държава членка гарантира, че информацията, посочена в параграф 1, се предоставя по прозрачен начин в съответствие с единна система.

8.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема необходимите технически стандарти и формати, които имат за цел създаването на единната система, посочена в параграф 7. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 3.

Член 18

Достъп на национално равнище до общата информационно-технологична платформа

1.  Членовете и партньорите на EURES гарантират, че порталът EURES е видим и лесно откриваем при търсене чрез всички портали за търсене на работа, които те управляват, независимо дали на централно, регионално или местно равнище, както и че тези портали са свързани с портала EURES.

2.  ПСЗ гарантират, че на всеки уебпортал, който управляват, организациите, действащи под тяхна отговорност, включват на видно място връзка към портала EURES.

3.  Членовете и партньорите на EURES гарантират, че всички свободни работни места, заявления за работа и автобиографии, достъпни чрез портала EURES, са лесно достъпни за техните служители, работещи с мрежата EURES.

4.  Държавите членки гарантират, че предаването на информация за свободни работни места, заявления за работа и автобиографии по член 9, параграф 2, буква а) става посредством един-единствен координиран канал.

Член 19

Автоматично намиране на съответствия чрез общата информационно-технологична система

▼M1

1.  Държавите членки сътрудничат помежду си, с Комисията и с Европейското бюро за координация в областта на оперативната съвместимост между националните системи и европейската класификация, разработена от Комисията. Комисията информира редовно държавите членки за промените в европейската класификация.

▼B

2.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема и актуализира списъка на уменията/компетентностите и професиите, включени в европейската класификация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 3. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  За целите на автоматичното намиране на съответствия чрез общата информационно-технологична платформа всяка държава членка, без неоправдано забавяне, но не по-късно от три години след приемането на списъка, посочен в параграф 2, изготвя първоначален опис за кръстосано съответствие между своите национални, регионални и секторни класификации и въпросния списък, а след въвеждането на описа въз основа на приложение, предоставено от Европейското бюро за координация, редовно го актуализира, за да бъде актуален спрямо развитието на услугите по наемане на работна ръка.

4.  Държавите членки могат да избират дали да заменят своите национални класификации с европейската класификация, след като тя бъде завършена, или да запазят своите оперативно съвместими национални системи за класификация.

5.  Комисията оказва техническа и когато е възможно, финансова подкрепа на държавите членки, когато те създават описа по параграф 3, и на държавите членки, избрали да заменят своите национални класификации с европейската класификация.

6.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема техническите стандарти и формати, необходими за функционирането на автоматичното намиране на съответствия чрез общата информационно-технологична платформа, като се използват европейската класификация и оперативната съвместимост между националните системи и европейската класификация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 3.

Член 20

Механизъм за улеснен достъп на работници и работодатели

1.  При поискване членовете и партньорите на EURES оказват съдействие на работниците и работодателите, ползващи техните услуги, при регистрацията им на портала EURES. Това съдействие е безплатно.

2.  Членовете и партньорите на EURES гарантират, че работниците и работодателите, ползващи техните услуги, имат достъп до обща информация за това как, кога и къде могат да актуализират, коригират или заличат съответните данни.ГЛАВА IV

УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Член 21

Принципи

1.  Държавите членки гарантират, че работниците и работодателите могат да получат без неоправдано забавяне достъп, независимо дали онлайн или офлайн, до услуги за подпомагане на национално равнище.

2.  Държавите членки подпомагат разработването на съгласуван подход на национално равнище по отношение на услугите за подпомагане.

Под внимание се вземат специфичните регионални и местни потребности.

3.  Услугите за подпомагане за работници и работодатели, посочени в член 22, член 25, параграф 1, член 26 и когато е приложимо, член 27, са безплатни.

Услугите за подпомагане за работници, посочени в член 23, са безплатни.

За услугите за подпомагане на работодатели по член 24 може да се определя такса.

4.  Всички такси, начислявани за услугите, които членовете и когато е приложимо, партньорите на EURES предлагат съгласно настоящата глава, не надвишават таксите, приложими за други сравними услуги, предоставяни от членовете и партньорите на EURES. Когато е приложимо, членовете и партньорите на EURES информират по ясен и точен начин работниците и работодателите за всички включени разходи.

5.  Съответните членове и партньори на EURES ясно посочват на работниците и работодателите обхвата на услугите за подпомагане, които предоставят, къде и как са достъпни тези услуги и условията, при които се осигурява достъп, като използват своите канали за информация. Информацията се публикува на портала EURES.

6.  Без да се засяга член 11, параграф 2, членовете на EURES, посочени в член 7, параграф 1, буква в), подточка ii), и партньорите на EURES могат да предлагат услугите си единствено онлайн.

Член 22

Достъп до базова информация

1.  Членовете и когато е приложимо, партньорите на EURES предоставят на работниците и работодателите базова информация за портала EURES, включително базата данни на заявленията за работа и автобиографиите, и мрежата EURES, включително данни за контакт със съответните членове и партньори на EURES на национално равнище, информация относно каналите за наемане на работа, които те използват (електронни услуги, персонализирани услуги, местоположение на звената за контакт), както и важни интернет препратки, по достъпен и лесен за ползване начин.

Членовете на EURES и когато е приложимо, партньорите на EURES препращат, когато това е целесъобразно, работниците и работодателите към друг член или партньор на EURES.

2.  Европейското бюро за координация подпомага разработването на базовата информация съгласно настоящия член и съдейства на държавите членки при представянето ѝ на подходящите езици, като отчита търсенето на пазарите на труда на държавите членки.

Член 23

Услуги за подпомагане на работници

1.  Членовете и когато е приложимо, партньорите на EURES предлагат без неоправдано забавяне на търсещите заетост работници възможност за достъп до услугите, посочени в параграфи 2 и 3.

2.  По искане на работника членовете и когато е приложимо, партньорите на EURES предоставят информация и насоки относно индивидуалните възможности за заетост, и по-специално предлагат на работника следните услуги:

а) предоставяне или препращане на обща информация относно условията на живот и работа в държавата на местоназначение;

б) предоставяне на съдействие и насоки за получаване на информацията по член 9, параграф 4;

в) според случая — предоставяне на съдействие за изготвянето на заявления за работа и автобиографии с цел съобразяването им с европейските технически стандарти и формати, посочени в член 17, параграф 8 и член 19, параграф 6, и качването на тези заявления за работа и автобиографии на портала EURES;

г) според случая — разглеждане на възможността за устройване на работа в рамките на Съюза като част от индивидуален план за действие или съдействие при изготвянето на индивидуален план за действие с цел мобилност като средство за успешно устройване на работа в рамките на Съюза;

д) според случая — препращане на работника към друг член или партньор на EURES.

3.  При обосновано искане от страна на работника членовете и когато е приложимо, партньорите на EURES предоставят по-нататъшно съдействие при търсенето на работа и други допълнителни услуги, като вземат предвид потребностите на работника.

Член 24

Услуги за подпомагане на работодатели

1.  Членовете и когато е приложимо, партньорите на EURES предоставят без неоправдано забавяне на работодатели, които проявят интерес към наемането на работници от други държави членки, възможността да ползват услугите, посочени в параграфи 2 и 3.

2.  По искане на работодателя членовете и когато е приложимо, партньорите на EURES предоставят информация и насоки относно възможностите за наемане, и по-специално предлагат следните услуги:

а) предоставяне на информация за конкретните правила във връзка с наемането на работници от друга държава членка и факторите, които могат да улеснят такова наемане;

б) според случая — предоставяне на информация и съдействие при формулирането на отделните изисквания за дадено свободно работно място и съобразяването му с европейските технически стандарти и формати, посочени в член 17, параграф 8 и член 19, параграф 6.

3.  Ако работодател поиска допълнително съдействие и има разумна вероятност за наемане на работа в рамките на Съюза, членовете или ако е приложимо, партньорите на EURES предоставят по-нататъшно съдействие и допълнителни услуги, като се съобразяват с потребностите на работодателя.

При поискване членовете или ако е приложимо, партньорите на EURES предоставят индивидуални насоки във връзка с формулирането на изискванията за свободни работни места.

Член 25

Съдействие след наемане на работа

1.  По искане на работника или работодателя членовете и когато е приложимо, партньорите на EURES предоставят:

а) обща информация относно съдействието след наемане на работа, като например обучение по междукултурно общуване, езикови курсове и подкрепа за интеграция, включително обща информация по отношение на възможностите за заетост на членовете на семейството на работника;

б) когато е възможно — данни за контакт на организации, които предлагат съдействие след назначаване на работа.

2.  Без да се засяга член 21, параграф 4, членовете и партньорите на EURES, които предоставят пряко съдействие след наемане на работа на работници или работодатели, могат да правят това срещу заплащане.

Член 26

Улеснен достъп до информация относно данъчното облагане, въпроси, свързани с трудовите договори, пенсионните права, здравното осигуряване, социалната сигурност и активните мерки на пазара на труда

1.  По искане на работника или работодателя членовете и когато е приложимо, партньорите на EURES препращат искания за специфична информация относно правата, свързани със социалната сигурност, относно активните мерки на пазара на труда, данъчното облагане, въпроси във връзка с трудовите договори, пенсионните права и здравното осигуряване към националните компетентни органи и — ако е приложимо — към други подходящи органи на национално равнище, които подпомагат упражняването на правата на работниците в рамките на свободата на движение, включително посочените в член 4 от Директива 2014/54/ЕС.

2.  За целите на параграф 1 НБК си сътрудничат с компетентните органи на национално равнище, посочени в параграф 1.

Член 27

Услуги за подпомагане в трансгранични региони

1.  Когато членовете или партньорите на EURES участват в специфични структури за сътрудничество и предоставяне на услуги в трансгранични региони, като например трансгранични партньорства, те предоставят на пограничните работници и работодатели информация относно специфичното положение на пограничните работници, която е от значение и за работодателите в тези региони.

2.  Задачите на трансграничните партньорства по линия на EURES могат да включват услуги по устройване и наемане на работа, координация на сътрудничеството между участващите организации и извършване на дейности, свързани с трансграничната мобилност, включително информация и насоки за пограничните работници, със специален акцент върху предоставянето на многоезични услуги.

3.  Участието на организации, които са различни от членовете или партньорите на EURES, в структури по параграф 1 не е основание те да бъдат считани за част от мрежата EURES.

4.  Държавите членки се стремят да разработват решения за обслужване на едно гише за предоставяне на информация на пограничните работници и работодателите в трансграничните региони, посочени в параграф 1.

Член 28

Достъп до активни мерки на пазара на труда

Държава членка не може да ограничава достъпа до национални активни мерки на пазара на труда, с които се предоставя съдействие на работниците при търсенето на работа, единствено с основанието, че работникът търси такова съдействие с цел намиране на работа на територията на друга държава членка.ГЛАВА V

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОГРАМЕН ЦИКЪЛ

▼M1

Член 29

Обмен на информация относно потоците и моделите

Комисията и държавите членки следят и оповестяват данни за потоците и моделите на трудовата мобилност в Съюза въз основа на докладите на Европейския орган по труда, като използват статистическите данни на Евростат и наличните национални данни.

▼B

Член 30

Обмен на информация между държавите членки

1.  Всяка държава членка събира и анализира по-специално информация, разделена по полов признак, относно:

а) дефицита и излишъка на работна ръка на националните и секторните пазари на труда, като обръща специално внимание на най-уязвимите групи на пазара на труда и на регионите, които са най-силно засегнати от безработица;

б) дейностите на EURES на национално и когато е целесъобразно, на трансгранично равнище.

2.  НБК отговарят за обмена на наличната информация в рамките на мрежата EURES и допринасят за съвместния анализ.

3.  Държавите членки извършват програмирането, посочено в член 31, като вземат предвид обмена на информация и съвместния анализ, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

4.  Европейското бюро за координация създава практическа организация за улесняване на обмена на информация между НБК и изготвянето на съвместен анализ.

Член 31

Програмиране

1.  НБК изготвят годишни национални работни програми за дейностите на мрежата EURES в своите държави членки.

2.  В годишните национални работни програми се посочват:

а) основните дейности, които ще бъдат извършени в рамките на мрежата EURES на национално равнище като цяло и по целесъобразност — на трансгранично равнище;

б) човешките и финансовите ресурси, отделени за тяхното изпълнение;

в) редът за наблюдение и оценка на планираните дейности и ако е необходимо, за тяхното актуализиране.

3.  На НБК и Европейското бюро за координация се осигурява възможност да проведат съвместен преглед на всички проекти за национални работни програми. След приключването на този преглед националните работни програми се приемат от съответните НБК.

4.  На представителите на социалните партньори на равнището на Съюза, които участват в групата за координация, се дава възможност да правят бележки по проектите за национални работни програми.

5.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема нужните модели и процедури за обмена на информация на равнището на Съюза относно националните работни програми. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 37, параграф 2.

Член 32

Събиране и анализ на данни

1.  Държавите членки гарантират, че са въведени процедури за събиране на данни относно следните области на дейност на EURES, извършвани на национално равнище:

а) информация и насоки от мрежата EURES въз основа на броя контакти, които разглеждащите отделните случаи служители на членове и партньори на EURES са установили с работници и работодатели;

б) резултати за заетостта, включително устройване на работа и наемане на работа в резултат от дейността на EURES, въз основа на броя свободни работни места, заявления за работа и автобиографии, обработени от разглеждащите отделните случаи служители на членове и партньори на EURES, и съответно броя на наетите в друга държава членка работници, въз основа на информация, известна на тези служители, или на анкети, ако такива са на разположение;

в) удовлетвореността на клиентите по отношение на мрежата EURES, информация за която е получена, inter alia, чрез анкети.

2.  Европейското бюро за координация отговаря за събирането на данни за портала EURES и развитието на сътрудничеството при комплексното обслужване във връзка със свободни работни места в съответствие с настоящия регламент.

3.  Въз основа на посочената в параграф 1 информация и в рамките на областите на дейност на EURES, изброени в същия параграф, Комисията приема чрез актове за изпълнение еднообразни подробни спецификации за събирането и анализа на данни с цел наблюдение и оценка на функционирането на мрежата EURES. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 3.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата по член 36 с цел да изменя областите, посочени в параграф 1 от настоящия член, или да добавя към същия параграф други области на дейност на EURES, в които се работи на национално равнище в рамките на настоящия регламент.

Член 33

Доклади за дейността на EURES

Като отчита информацията, събрана в съответствие с посоченото в настоящата глава, Комисията представя на всеки две години доклад за дейността на EURES пред Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

До представянето на доклада, посочен в член 35, докладът, посочен в първа алинея от настоящия член, включва описание на актуалното състояние на прилагането на настоящия регламент.ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34

Защита на личните данни

Мерките, предвидени в настоящия регламент, се изпълняват в съответствие с правото на Съюза относно защитата на личните данни, по-специално Директива 95/46/ЕО и националните мерки за прилагането ѝ, както и Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 35

Последваща оценка

До 13 май 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите последващ доклад за оценка на действието и резултатите от настоящия регламент.

Този доклад може да бъде придружен от законодателни предложения за изменение на настоящия регламент.

Член 36

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия. От особено значение е Комисията да следва обичайната си практика и да провежда консултации с експерти, включително експерти на държавите членки, преди да приеме тези делегирани актове.

2.  Правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 32, параграф 4, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от 12 май 2016 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно удължаване най-късно три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 32, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 32, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 37

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета EURES, създаден с настоящия регламент. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 38

Изменение на Регламент (ЕС) № 1296/2013

1.  Регламент (ЕС) № 1296/2013 се изменя, както следва:

а) Член 23 се заличава.

б) В член 24 параграф 2 се заменя със следното:

1.„2.  Оста EURES е отворена за всички структури, участници и институции, определени от държава членка или от Комисията, които отговарят на условията за участие в EURES, както е посочено в Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета ( *1 ). Тези структури, участници и институции включват по-специално:

a) националните, регионалните и местните органи;

б) службите по заетостта;

в) организации на социалните партньори и други заинтересовани лица.

2.  Позоваванията на заличената разпоредба, посочена в точка 1, буква а), се считат за позовавания на член 29 от настоящия регламент.

3.  Точка 1 от настоящия член не засяга заявленията, подадени за финансиране по Регламент (ЕС) № 1296/2013 преди 12 май 2016 г.

Член 39

Изменения на Регламент (ЕС) № 492/2011

1.  Регламент (ЕС) № 492/2011 се изменя, както следва:

а) Членове 11 и 12, член 13, параграф 2, членове 14 — 20 и член 38 се заличават.

б) Член 13, параграф 1 се заличава, считано от 13 май 2018 г.

2.  Позоваванията на заличените разпоредби се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието, съдържаща се в приложение II.

Член 40

Преходни разпоредби

Организациите, които са определени за „партньори на EURES“ в съответствие с член 3, буква в) от Решение за изпълнение 2012/733/ЕС, или които предоставят ограничени услуги в качеството си на „асоциирани партньори на EURES“ в съответствие с член 3, буква г) от същото решение на 12 май 2016 г., могат чрез дерогация от член 11 от настоящия регламент, да участват като членове на EURES съгласно посоченото в член 7, параграф 1, буква в), подточка ii) от настоящия регламент, или като партньори на EURES съгласно посоченото в член 7, параграф 1, буква г) от настоящия регламент, до 13 май 2019 г., при условие че се ангажират да изпълняват съответните задължения по настоящия регламент. Когато една от тези организации желае да участва като партньор на EURES, тя уведомява НБК за задачите, които ще изпълнява съгласно член 11, параграф 4 от настоящия регламент. Съответното НБК информира Европейското бюро за координация. След изтичането на преходния период, за да продължат да бъдат част от мрежата EURES, въпросните организации могат да подадат заявление в този смисъл в съответствие с член 11 от настоящия регламент.

Член 41

Влизане в сила

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Член 12, параграф 3 и член 17, параграфи 1 — 7 се прилагат от 13 май 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Минимални общи критерии

(съгласно посоченото в член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2)

Раздел 1   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

1. Ангажимент за въвеждане на подходящи механизми и процедури за проверка и гарантиране на пълното съответствие с приложимите трудови стандарти и правни изисквания, като се вземат предвид действащите системи за лицензиране и разрешителни режими за служби по заетостта, различни от ПСЗ, при предоставянето на услуги, включително приложимото право в сферата на защитата на данните и когато е приложимо, изискванията и стандартите във връзка с качеството на данните за свободни работни места.

2. Способност и доказан капацитет за предлагане на услуги за комплексно обслужване във връзка със свободни работни места, услуги за подпомагане или и двете, както е посочено в настоящия регламент.

3. Способност за предоставяне на услуги посредством един или повече леснодостъпни канали, които предлагат като минимум достъп до интернет/уебсайт на организацията.

4. Способност и капацитет за пренасочване на работници и работодатели към други членове и партньори на EURES и/или органи с експертен опит в сферата на свободното движение на работници.

5. Потвърждение за спазване на принципа, че услугите за подпомагане са безплатни за работниците в съответствие с член 21, параграф 3, втора алинея.

Раздел 2   УЧАСТИЕ В МРЕЖАТА EURES

1. Способности и ангажимент за осигуряване на навременно и надеждно предоставяне на данните, посочени в член 12, параграф 6.

2. Ангажимент за спазване на техническите стандарти и формати за комплексно обслужване във връзка със свободни работни места и обмен на информация съгласно настоящия регламент.

3. Способност и ангажимент за принос към планирането и докладването пред НБК, както и за предоставяне на информация на НБК относно предоставянето на услуги и резултатите в съответствие с настоящия регламент.

4. Наличие на достатъчно човешки ресурси за изпълнение на съответните възложени задачи или ангажимент такива да бъдат осигурени.

5. Ангажимент за налагане на стандарти за качество по отношение на персонала и за записване на персонала в съответните модули на общата програма за обучение, посочена в член 8, параграф 1, буква а), подточка iii).

6. Ангажимент за използване на марката EURES само за услуги и дейности, свързани с мрежата EURES.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствиетоРегламент (ЕС) № 492/2011

Настоящият регламент

Член 11, параграф 1, първа алинея

Член 30, параграф 1, буква а)

Член 11, параграф 1, втора алинея

Член 9, параграф 2, букви б) и г), член 9, параграф 3 и член 13

Член 11, параграф 2

Членове 9 и 10

Член 12, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 12, параграф 3, първа алинея

Член 9, параграф 4

Член 12, параграф 3, втора алинея

Член 18, параграфи 1 и 2

Член 13, параграф 1

Член 12, параграф 3 и член 17, параграфи 1 — 6

Член 13, параграф 2

Член 17, параграфи 7 — 8

Член 14, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 14, параграф 3

Член 15, параграф 1

Член 10, параграфи 1 и 2, член 12, параграфи 1 — 3 и член 13

Член 15, параграф 2

Член 9, параграф 3, буква а) и член 10, параграф 1

Член 16

Член 17, параграф 1

Член 30

Член 17, параграф 2

Член 16, параграф 6

Член 17, параграф 3

Член 33

Член 18

Член 7, параграф 1, буква а)

Член 19, параграф 1

Член 8

Член 19, параграф 2

Член 20

Член 8, параграф 1, буква а), подточки iii) и v) и член 9, параграф 3, буква б)

Член 38( 1 ) Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344 (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 21).

( *1 ) Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).“