02016R0341 — BG — 01.05.2016 — 001.006


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/341 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2015 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

(ОВ L 069, 15.3.2016 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/698 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2016 година

  L 121

1

11.5.2016


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 101, 16.4.2016, стp.  33 (2016/341)

►C2

Поправка, ОВ L 101, 13.4.2017, стp.  206 (2016/341)

►C3

Поправка, ОВ L 281, 31.10.2017, стp.  34 (2016/341)

►C4

Поправка, ОВ L 096, 5.4.2019, стp.  55 (2016/341)
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/341 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2015 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се определят преходни мерки относно средствата за обмен и съхранение на данни съгласно посоченото в член 278 от Кодекса, за периода до влизането в действие на електронните системи, необходими за прилагането на разпоредбите на Кодекса.

2.  Изискванията за данните, както и форматите и кодовете, които трябва да се прилагат през преходните периоди, определени в настоящия регламент, в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, са посочени в приложенията към настоящия регламент.РАЗДЕЛ 1

Решения, свързани с прилагането на митническото законодателство

Член 2

Заявления и решения

До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат във връзка със заявления, решения и всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, което има отражение както в една, така и в няколко държави членки, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

Член 3

Средства за обмен и съхранение на информация

1.  До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи осигуряват наличието на средства за обмен и съхранение на информация, така че да създадат условия за провеждане на консултациите, предвидени в член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.  Всеки митнически орган определя звена за контакт, които отговарят за обмена на информация между него и останалите митнически органи, както и между него и Комисията, и съобщава на Комисията данните за връзка със звената за контакт.

3.  Комисията публикува списъка на звената за контакт на своя уебсайт.РАЗДЕЛ 2

Решения, отнасящи се до ОТИ

Член 4

Формуляр за заявления и решения ОТИ

1.  До датите на подобрение на системата за ОТИ, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за заявления и решения, отнасящи се до ОТИ, или за всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.  В случаите, посочени в параграф 1, се прилага следното:

а) до датата на подобрение на първата фаза от електронната система:

i) заявления за решение ОТИ се подават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 2; и

ii) решения ОТИ се издават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 3;

б) от датата на подобрение на първата фаза от електронната система до датата на подобрение на втората фаза от електронната система:

i) заявления за решение ОТИ се подават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 4; и

ii) решения ОТИ се издават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 5.РАЗДЕЛ 3

Заявление за статус на ОИО

Член 5

Формуляр за заявления и разрешения

1.  До датата на подобрение на системата за ОИО, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за заявления и решения, отнасящи се до ОИО, или за всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.  В случаите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се прилага следното:

а) заявления за статус на ОИО се подават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 6; и

б) разрешения за предоставяне на статус на ОИО се издават, като се използва формуляр в съответствие с образеца в приложение 7.ГЛАВА 2

СТОЙНОСТ НА СТОКИТЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Член 6

Декларация за данните, свързани с митническата стойност

1.  До датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническата декларация за допускане за свободно обращение трябва да включва данни, свързани с митническата стойност.

2.  Митническите органи имат право да разрешат за представяне на данните, посочени в параграф 1, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

3.  Когато данните, посочени в параграф 1, се представят чрез средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, това се извършва чрез формуляра, поместен в приложение 8.

4.  Митническите органи имат право да отменят задължението за представяне на данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, когато митническата стойност на въпросните стоки не може да се определи съгласно разпоредбите на член 70 от Кодекса.

5.  С изключение на случаите, когато това е абсолютно необходимо за правилното определяне на митническата стойност, митническите органи отменят задължението за представяне на данните, посочени в параграф 1, в следните случаи:

а) когато митническата стойност на внесените стоки в дадена пратка не надвишава 20 000 EUR, при условие че пратката не представлява част от разделени пратки или многократни пратки от един и същ изпращач до един и същ получател;

б) когато сделката, на която се основава допускането на стоките за свободно обращение, е с нетърговски характер;

в) когато подаването на въпросните данни не е необходимо за прилагането на Общата митническа тарифа;

г) когато предвидените в Общата митническа тарифа мита не са дължими.

6.  При редовно доставяне на стоки от един и същ продавач за един и същ купувач при едни и същи търговски условия, митническите органи имат право да отменят действащото изискване за представяне на данните, посочени в параграф 1.ГЛАВА 3

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА ПОТЕНЦИАЛНО ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩО МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Член 7

Средства за обмен и съхранение на информация

1.  До датите на въвеждане на системата „МКС: управление на обезпечението“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за обмен и съхранение на информация относно обезпеченията да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.  В случая, посочен в параграф 1 от настоящия член, по отношение на обмена и съхранението на информация относно обезпечения, които може да се използват в повече от една държава членка, както е посочено в член 147 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, и които са подадени за цели, различни от транзит, се прилага следното:

а) съхранението на информацията се извършва от митническите органи на всяка държава членка в съответствие със съществуващата национална система; и

б) за обмен на информация между митническите органи се използва електронна поща.

3.  Звеното за контакт, определено в съответствие с член 3, параграф 2, отговаря за обмена, посочен в параграф 2, буква б).

Член 8

Мониторинг на референтния размер от страна на митническите органи

1.  До датата на въвеждане на системата „МКС: управление на обезпечението“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, лицето, посочено в член 155, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, указва в заявлението за предоставяне на общо обезпечение разпределението на референтния размер по държавите членки, в които извършва дейности, с изключение на стоките, поставени под режим съюзен транзит, които трябва да бъдат обхванати от обезпечението.

2.  В съответствие с член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 митническото учреждение по обезпечението, което получава заявлението, се консултира с останалите държави членки, посочени в заявлението, относно разпределението на референтния размер, заявено от лицето, от което се изисква да предостави обезпечението.

3.  В съответствие с член 157 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 всяка държава членка отговаря за мониторинга на своята част от референтния размер.ГЛАВА 4

ПРИСТИГАНЕ НА СТОКИТЕ И ВРЕМЕННО СКЛАДИРАНЕ

Член 9

Уведомление за пристигане на морски плавателен съд или на въздухоплавателно средство

До датите на въвеждане на системата „МКС: уведомление за пристигане, уведомление за представяне и временно складиране“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за подаване на предвиденото в член 133 от Кодекса уведомление за пристигане на морски плавателен съд или на въздухоплавателно средство да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

Член 10

Представяне на стоките пред митницата

До датите на въвеждане на системата „МКС: уведомление за пристигане, уведомление за представяне и временно складиране“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за предвиденото в член 139 от Кодекса представяне на стоките пред митницата да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

Член 11

Декларация за временно складиране

До датите на въвеждане на системата „МКС: уведомление за пристигане, уведомление за представяне и временно складиране“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за подаване на предвидената в член 145 от Кодекса декларация за временно складиране да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.ГЛАВА 5

МИТНИЧЕСКИ СТАТУС И ПОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ ПОД МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМРАЗДЕЛ 1

Митнически статус на стоките

Член 12

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки за стоки, обхванати от опростен режим съюзен транзит

До датите на подобрение на новата компютризирана система за транзита, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, в случаите когато за стоки, превозвани с въздушен или морски транспорт, в съответствие с член 24, параграф 1 от настоящия регламент се използва режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител, доказателството за митническия статус на съюзни стоки се представя, като в манифеста до съответните позиции се вписва буквата „С“ (еквивалент на „T2L“).

Член 13

Формуляри за доказателство за митническия статус на съюзни стоки

1.  До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за обмен и съхранение на информация относно доказателството за митническия статус на съюзни стоки да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.  Когато за доказване на митническия статус на съюзни стоки се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, се представя документ T2L или T2LF, като се използва формуляр, съответстващ на екземпляр 4 или екземпляр 4/5, поместен в дял III от приложение Б-01 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

3.  При необходимост към този формуляр се добавят един или повече допълнителни формуляра, съответстващи на екземпляр 4 или екземпляр 4/5, поместен в дял IV от приложение Б-01 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

4.  До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи разрешават като описателна част на документ T2L или T2LF вместо допълнителни формуляри да се използват товарни списъци, изготвени посредством формуляра, който е поместен в част II, глава III от приложение 72-04 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

5.  Когато митническите органи използват за подаване на документ T2L или T2LF средства за електронна обработка на данни и тези средства не дават възможност да се използват допълнителни формуляри, към формуляра, посочен в параграф 2 от настоящия член, се добавят един или повече формуляра, съответстващи на екземпляр 4 или екземпляр 4/5, поместен в дял III от приложение Б-01 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

▼C4

6.  Когато одобрен издател използва специалния печат, посочен в член 128а, параграф 2, буква д), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, този печат трябва да е одобрен от митническите органи и да съответства на образеца, поместен в част II, глава II от приложение 72-04 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Прилагат се раздели 23 и 23.1 от приложение 72-04 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

▼BРАЗДЕЛ 2

Поставяне на стоките под митнически режим

Член 14

Средства за обмен на данни

До датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, да се използват за подаване на митнически декларации за поставяне на стоки под следните митнически режими:

а) допускане за свободно обращение;

б) митническо складиране;

в) временен внос;

г) специфична употреба;

д) активно усъвършенстване.

Член 15

Формуляри за митнически декларации

До датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, когато за митническите режими, посочени в член 14, се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, митническите декларации се подават чрез формулярите, поместени в приложение 9, допълнения Б1—Г1, според конкретния случай.

Член 16

Формуляри за опростени митнически декларации

1.  До датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, когато предвидената в член 166 от Кодекса опростена митническа декларация се подава за режим по член 14 от настоящия регламент чрез средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, това се извършва чрез съответните формуляри, поместени в приложение 9, допълнения Б1—Б5.

2.  До датите на подобрение на системите, посочени в параграф 1, когато на дадено лице е издадено разрешение за редовно използване на опростена декларация, както е посочено в член 166, параграф 2 от Кодекса, за режим по член 14 от настоящия регламент, митническите органи имат право да приемат като опростена декларация търговски или административен документ, ако този документ съдържа минимум данните, необходими за идентификация на стоките, и се придружава от заявление за поставяне на стоките под съответния митнически режим.

Член 17

Подаване на митническа декларация преди представянето на стоките

До съответните дати на въвеждане на системата „МКС: автоматизирана система за износа“ и на подобрение на националните системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, когато съгласно член 171 от Кодекса митническа декларация се подава преди представянето на стоките пред митницата, митническите органи имат право да разрешат за подаване на уведомлението за представяне да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

Член 18

Средства за обмен на информация за централизирано оформяне

1.  До съответните дати на въвеждане на системите „МКС: централизирано оформяне на вноса“ и „МКС: автоматизирана система за износа“, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи, които участват в издаването на разрешение за централизирано оформяне, си сътрудничат, за да създадат условия, осигуряващи спазването на член 179, параграфи 4 и 5 от Кодекса.

2.  Митническите органи имат право да разрешат за обмен на информация между митническите органи и между митническите органи и титулярите на разрешения за централизирано оформяне да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

Член 19

Съхранение на информация

1.  Държавите членки предават на Комисията списък на заявленията и разрешенията за централизирано оформяне, който тя съхранява в съответната група в Комуникационния и информационен ресурсен център за администрации, предприятия и граждани (CIRCABC).

2.  Държавите членки следят списъкът, посочен в параграф 1, да е винаги актуализиран.

Член 20

Отхвърляне на заявление за централизирано оформяне

До съответните дати на въвеждане на системите „МКС: централизирано оформяне на вноса“ и „МКС: автоматизирана система за износа“, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническият орган, компетентен за вземане на решение, има право да отхвърли заявления за централизирано оформяне, ако разрешението би довело до несъразмерно голяма административна тежест.

Член 21

Вписване в отчетността на декларатора

1.  До съответните дати на подобрение на националните системи във връзка с вноса и на въвеждане на „МКС: автоматизирана система за износа“, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за подаване на уведомлението за представяне (с изключение на случаите на освобождаване от задължението за представяне на стоките пред митницата съгласно член 182, параграф 3 от Кодекса) да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.  До датата на въвеждане на „МКС: автоматизирана система за износа“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за поставяне на стоките под режим износ или реекспорт митническите органи имат право да разрешат уведомлението за представяне да се замени с декларация, включително опростена декларация.ГЛАВА 6

СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИРАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби за специалните режими, различни от режим транзит

Член 22

Формуляр за заявления и разрешения относно специални режими

1.  До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, когато заявление за разрешение, предвидено в член 211, параграф 1 от Кодекса, не се основава върху митническа декларация и когато се подава чрез средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, заявлението се изготвя, като се използва формулярът, поместен в приложение 12 към настоящия регламент.

2.  Когато митническите органи, компетентни за вземане на решение по заявлението, посочено в параграф 1, решат да издадат разрешение, те използват за тази цел формуляра, поместен в приложение 12.

Член 23

Средства, които да се използват за стандартизирания обмен на информация

1.  До датата на въвеждане на системата „МКС: информационни листове за специални режими“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за стандартизиран обмен на информация да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.  Когато стандартизираният обмен на информация, предвиден в член 181 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, се извършва чрез средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, се използват информационните листове, поместени в приложение 13 към настоящия регламент.

3.  За целите на параграф 1 информационните листове, поместени в приложение 13, се четат съгласно поместената в същото приложение таблица на съответствието.

4.  Когато стандартизираният обмен на информация, предвиден в член 181 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, се изисква за случая, посочен в член 1, точка 27 от посочения регламент, може да се използва какъвто и да било метод за стандартизиран обмен на информация.РАЗДЕЛ 2

Транзит

Член 24

Общи разпоредби

1.  До датите на подобрение на новата централизирана система за транзита, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за стоките, превозвани с железопътен, въздушен или морски транспорт, се прилага режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител, както е посочено в членове 25, 26 и 29—51 от настоящия регламент.

2.  До 1 май 2018 г. режимите съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоките, превозвани с въздушен или морски транспорт, както е посочено в членове 27, 28, 29, 52 и 53 от настоящия регламент, се прилагат за икономическите оператори, които все още не са подобрили системите, необходими за прилагането на член 233, параграф 4, буква д) от Кодекса.

До тази дата режимите, посочени в членове 27, 28, 29, 52 и 53, се считат за еквивалентни на режима, посочен в член 233, параграф 4, буква д) от Кодекса, и в съответствие с член 89, параграф 8, буква г) от Кодекса не се изисква обезпечение.

Член 25

Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт

1.  Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, се издава на заявители, които изпълняват следните условия:

а) заявителят е железопътно предприятие;

б) заявителят е установен на митническата територия на Съюза;

в) заявителят използва редовно режим съюзен транзит или компетентният митнически орган знае, че той е в състояние да изпълни задълженията, произтичащи от режима; и

г) заявителят не е извършвал сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство.

2.  Разрешението за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, се прилага във всички държави членки.

Член 26

Разрешения за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен или морски транспорт

1.  Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен или морски транспорт, се издава на заявители, които изпълняват следните условия:

а) при режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен транспорт — заявителят е въздушен превозвач;

б) при режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с морски транспорт — заявителят е корабоплавателно дружество;

в) заявителят е установен на митническата територия на Съюза;

г) заявителят използва редовно режим съюзен транзит или компетентният митнически орган знае, че той е в състояние да изпълни задълженията, произтичащи от режима; и

д) заявителят не е извършвал сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство.

2.  Разрешението за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен или морски транспорт, се прилага в държавите членки, посочени в разрешението.

Член 27

Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с въздушен транспорт

1.  Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с въздушен транспорт, се издава на заявители, които изпълняват следните условия:

а) заявителят е въздушен превозвач и извършва значителен брой полети между съюзни летища;

б) заявителят е установен на митническата територия на Съюза или има седалище, централно управление или постоянно установена стопанска дейност в Съюза;

в) заявителят използва редовно режим съюзен транзит или компетентният митнически орган знае, че той е в състояние да изпълни задълженията, произтичащи от режима; и

г) заявителят не е извършвал сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство.

2.  При получаване на заявление за такова разрешение компетентните митнически органи уведомяват останалите държави членки, на чиито територии се намират отправните и получаващите летища, свързани с електронни системи, които дават възможност за обмен на информация.

Ако в срок от 60 дни от датата на уведомлението не се получат възражения, компетентните митнически органи издават разрешението.

3.  Разрешението за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с въздушен транспорт, се прилага за операции по съюзен транзит между летищата, посочени в разрешението.

Член 28

Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с морски транспорт

1.  Разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с морски транспорт, се издава на заявители, които изпълняват следните условия:

а) заявителят е корабоплавателно дружество и извършва значителен брой плавания между съюзни пристанища;

б) заявителят е установен на митническата територия на Съюза или има седалище, централно управление или постоянно установена стопанска дейност в Съюза;

в) заявителят използва редовно режим съюзен транзит или компетентният митнически орган знае, че той е в състояние да изпълни задълженията, произтичащи от режима; и

г) заявителят не е извършвал сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство.

2.  При получаване на заявление за такова разрешение компетентните митнически органи уведомяват останалите държави членки, на чиито територии се намират отправните и получаващите пристанища, свързани с електронни системи, които дават възможност за обмен на информация.

Ако в срок от 60 дни от датата на уведомлението не се получат възражения, компетентните митнически органи издават разрешението.

3.  Разрешението за използване на режим съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с морски транспорт, се прилага само за операции по съюзен транзит между пристанищата, посочени в разрешението.

Член 29

Разпоредби относно разрешенията за използване на режими съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен, въздушен или морски транспорт, и за използване на режими съюзен транзит въз основа на електронен манифест за стоки, превозвани с въздушен или морски транспорт

1.  Разрешението, посочено в членове 25, 26, 27 и 28, се издава само ако:

а) компетентният митнически орган смята, че ще може да упражнява надзор върху използването на режим съюзен транзит и да осъществява контрол, без да са необходими усилия на администрацията му, които са несъразмерно големи спрямо изискванията за съответното лице;

б) заявителят води отчетност, позволяваща на компетентните митнически органи да упражняват ефективен контрол.

2.  Когато заявителят е титуляр на разрешение за ОИО, посочено в член 38, параграф 2, буква а) от Кодекса, се счита, че изискванията по член 25, параграф 1, буква г), член 26, параграф 1, буква д), член 27, параграф 1, буква г), член 28, параграф 1, буква г) и по параграф 1 от настоящия член са изпълнени.

Член 30

Товарителница CIM като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт

Ако се използва за транспортни операции, които одобрени железопътни предприятия извършват в сътрудничество помежду си, товарителницата CIM се счита за декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт.

Член 31

Титуляр на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, и задължения на титуляря

1.  Титулярят на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, трябва да е:

а) одобрено железопътно предприятие, което е установено в държава членка, приема стоки за превоз под покритието на товарителница CIM като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, и попълва клетка 58b от товарителницата CIM, като поставя отметка „да“ и въвежда своя код по UIC; или

б) когато транспортната операция започва извън митническата територия на Съюза и стоките се въвеждат на тази митническа територия — друго одобрено железопътно предприятие, което е установено в държава членка и от чието име клетка 58b се попълва от железопътно предприятие от трета държава.

2.  Титулярят на този режим поема отговорността да декларира безусловно, че следващите или заместващите железопътни предприятия, които участват в операцията по режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител, също отговарят на изискванията за режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт.

Член 32

Задължения на одобреното железопътно предприятие

1.  Стоките се поемат и превозват последователно от различни одобрени железопътни предприятия на национално равнище и участващите одобрени железопътни предприятия декларират, че са солидарно отговорни пред митническия орган за всяко потенциално митническо задължение.

2.  Без да се засягат задълженията на титуляря на режима, посочени в член 233, параграфи 1 и 2 от Кодекса, другите одобрени железопътни предприятия, които поемат стоките по време на транспортната операция и са посочени в клетка 57 от товарителницата CIM, също отговарят за правилното прилагане на режима съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт.

3.  В сътрудничество помежду си железопътните предприятия използват взаимно договорена система за проверка и разследване на нередности, свързани с придвижваните от тях стоки, и отговарят за:

а) разделното уреждане на транспортните разходи въз основа на информацията, която трябва да е налице за всяка операция по съюзен транзит за стоки, превозвани с железопътен транспорт, и за всеки месец за съответните независими одобрени железопътни предприятия във всяка държава членка;

б) разпределението на транспортните разходи за всяка държава членка, на чиято територия се въвеждат стоките при операцията по съюзен транзит за стоки, превозвани с железопътен транспорт; и

в) плащането на съответния дял от разходите, направени от всяко от сътрудничещите си одобрени железопътни предприятия.

Член 33

Формалности в отправното митническо учреждение

1.  Когато стоките се поставят под режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, и операцията по съюзен транзит започва и трябва да завърши на митническата територия на Съюза, стоките и товарителницата CIM се представят пред отправното митническо учреждение.

2.  Отправното митническо учреждение вписва отчетливо в клетката, запазена за митниците на листове 1, 2 и 3 от товарителницата CIM:

а) код Т1, когато стоките се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226, параграфи 1 и 2 от Кодекса;

б) код Т2, когато стоките се придвижват под режим вътрешен съюзен транзит съгласно член 227, параграф 1 от Кодекса; или

в) код T2F в случаите по член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

Истинността на кодовете T2 и T2F се удостоверява с печата на отправното митническо учреждение.

3.  Всички екземпляри на товарителницата CIM се връщат на съответното лице.

4.  Одобреното железопътно предприятие осигурява идентифицирането на стоките, превозвани под режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, чрез етикети с пиктограма, чийто образец е поместен в приложение 10. При пълен товар етикетите се поставят или директно се отпечатват върху товарителницата CIM и съответния железопътен вагон, а в останалите случаи — върху отделните опаковки. Етикетите може да се заменят с печат, възпроизвеждащ поместената в приложение 10 пиктограма.

5.  Когато транспортната операция започва извън митническата територия на Съюза и трябва да завърши на тази територия, митническото учреждение, компетентно за граничната гара, през която стоките се въвеждат на митническата територия на Съюза, служи като отправно митническо учреждение.

В отправното митническо учреждение не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 34

Товарни списъци

1.  При товарителница CIM, която обхваща повече от един вагон или контейнер, може да се използват товарни списъци, изготвени на формуляр в съответствие с образеца в приложение 11.

2.  Товарните списъци трябва да съдържат номера на вагона, за който се отнася товарителницата CIM, или, по целесъобразност — номера на контейнера, в който се превозват стоките.

3.  При транспортни операции, които започват на митническата територия на Съюза и обхващат както стоки, които се придвижват под режим външен съюзен транзит, така и стоки, които се придвижват под режим вътрешен съюзен транзит, се изготвят отделни товарни списъци.

Серийните номера на товарните списъци за всяка от тези две категории стоки се вписват в товарителницата CIM в клетката, запазена за описание на стоките.

4.  Товарните списъци, придружаващи товарителницата CIM, представляват неразделна част от нея и имат същите правни последици.

5.  Истинността на оригинала на товарните списъци се удостоверява с печата на гарата на изпращане.

Член 35

Формалности в митническото учреждение на транзит

Когато се прилага режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, в митническото учреждение на транзит не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 36

Формалности в получаващото митническо учреждение

1.  Когато стоките, поставени под режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, пристигнат в получаващото митническо учреждение, одобреното железопътно предприятие представя пред това митническо учреждение:

а) стоките;

б) листове 2 и 3 от товарителницата CIM.

Получаващото митническо учреждение подпечатва лист 2 от товарителницата CIM и го връща на одобреното железопътно учреждение, като запазва лист 3.

2.  Митническото учреждение, компетентно за получаващата гара, служи като получаващо митническо учреждение.

Ако обаче стоките се допускат за свободно обращение или се поставят под друг митнически режим на междинна гара, като получаващо митническо учреждение служи митническото учреждение, компетентно за тази гара. Това митническо учреждение подпечатва листове 2 и 3, както и допълнителния екземпляр на лист 3 от товарителницата CIM, представени от одобреното железопътно предприятие, и ги заверява с едно от следните обозначения:

 Cleared,

 Dédouané,

 Verzollt,

 Sdoganato,

 Vrijgemaakt,

 Toldbehandlet,

 Εκτελωνισμένο,

 Despachado de aduana,

 Desalfandegado,

 Tulliselvitetty,

 Tullklarerat,

 Propuštěno,

 Lõpetatud,

 Nomuitots,

 Išleista,

 Vámkezelve,

 Mgħoddija,

 Odprawiony,

 Ocarinjeno,

 Prepustené,

 Оформено, или

 Vămuit

 Ocarinjeno.

Това митническо учреждение подпечатва листове 2 и 3 от товарителницата CIM и ги връща без забавяне на одобреното железопътно учреждение, като запазва допълнителния екземпляр на лист 3.

3.  Процедурата, посочена в параграф 2 от настоящия член, не се прилага за продукти, подлежащи на облагане с акциз съгласно определеното в член 1, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета ( 1 ).

4.  В случая по параграф 2 от настоящия член компетентният митнически орган на държавата членка на получаване има право да изиска последваща проверка на заверките на листове 2 и 3 от товарителницата CIM, направени от митническия орган, компетентен за междинната гара.

5.  Член 33, параграфи 1, 2 и 3 се прилагат към използването на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, когато транспортната операция започва на митническата територия на Съюза и трябва да завърши извън тази територия.

Митническото учреждение, компетентно за граничната гара, през която стоките под режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, напускат митническата територия на Съюза, служи като получаващо митническо учреждение. В получаващото митническо учреждение не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 37

Изменение на договора за превоз

Когато договорът за превоз е изменен, така че:

а) транспортна операция, която е трябвало да завърши извън митническата територия на Съюза, завършва на нея; или

б) транспортна операция, която е трябвало да завърши на митническата територия на Съюза, завършва извън нея,

одобреното железопътно предприятие няма право да изпълнява изменения договор без предварителното съгласие на отправното митническо учреждение.

Във всички останали случаи одобреното железопътно предприятие има право да изпълнява изменения договор; то е длъжно незабавно да уведоми отправното митническо учреждение за изменението.

Член 38

Режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, когато превозът започва и завършва извън митническата територия на Съюза

Когато се прилага режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, и превозът започва и трябва да завърши извън митническата територия на Съюза, митническите учреждения, които служат съответно като отправно и като получаващо митническо учреждение, са митническите учреждения, посочени съответно в член 33, параграф 5 и член 36, параграф 5.

В отправното и в получаващото митническо учреждение не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 39

Режим вътрешен транзит

1.  Когато се прилагат разпоредбите на Конвенцията за общ транзитен режим и съюзни стоки се превозват през една или повече държави с общ транзитен режим, стоките се поставят под режим вътрешен съюзен транзит за целия маршрут от отправната гара на митническата територия на Съюза до получаващата гара на митническата територия на Съюза, в съответствие с процедурата, определена от всяка държава членка, без товарителницата CIM и стоките да се представят пред отправното митническо учреждение и без да се поставят или да се отпечатват етикетите, посочени в член 33, параграф 4.

В получаващото митническо учреждение не е необходимо да се извършват никакви формалности.

2.  Когато съюзни стоки се превозват с железопътен транспорт от точка в една държава членка до точка в друга държава членка през една или повече територии на трета държава, различна от държава с общ транзитен режим, се прилага режим вътрешен съюзен транзит. В този случай разпоредбите на параграф 1 се прилагат mutatis mutandis.

3.  В случая по параграф 2 от настоящия член режимът съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, се преустановява на територията на третата държава.

Член 40

Режим външен транзит

В случаите, посочени в член 33, параграф 5 и в член 38, стоките се поставят под режим външен съюзен транзит, освен ако митническият статус на съюзни стоки е установен в съответствие с членове 153, 154 и 155 от Кодекса.

Член 41

Счетоводни служби на одобрените железопътни предприятия и митнически контрол

1.  Одобрените железопътни предприятия са длъжни да водят отчетност в счетоводните си служби и да използват в тях съвместно договорена система с цел разследване на нередности.

2.  Митническият орган на държавата членка, в която е установено одобреното железопътно предприятие, трябва да има достъп до данните в счетоводната служба на това предприятие.

3.  За целите на митническия контрол одобреното железопътно предприятие е длъжно в държавата на получаване да предоставя всички товарителници CIM, използвани като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, на митническия орган на държавата членка на получаване в съответствие с разпоредбите, определени по взаимно съгласие с този орган.

Член 42

Използване на режим съюзен транзит

1.  Когато се прилага режим съюзен транзит, разпоредбите на член 25 и членове 29—45 не изключват използването на процедурата, определена в членове 188, 189 и 190 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, в членове 291—312 и в точка 19 от приложение 72-04 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, като при все това се прилагат член 33, параграф 4 и член 41 от настоящия регламент.

2.  В случаите, посочени в параграф 1, когато се изготвя товарителницата CIM, в клетката, запазена за данни за придружаващите документи, отчетливо се вписва MRN на декларацията за транзит.

3.  Освен това истинността на лист 2 от товарителницата CIM се удостоверява от железопътното предприятие, компетентно за последната гара, за която се отнася операцията по съюзен транзит. Това предприятие удостоверява истинността на документа, след като се увери, че превозът на стоките се извършва под покритието на декларация за съюзен транзит.

Член 43

Одобрен изпращач

Ако за стоки, които одобрен изпращач трябва да постави под режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, не се изисква товарителницата CIM като декларация за транзит и стоките да се представят пред отправното митническо учреждение, отправното митническо учреждение взема необходимите мерки, за да осигури листове 1, 2 и 3 от товарителницата CIM да са обозначени съответно с кодове T1, T2 или T2F.

Член 44

Одобрен получател

Когато стоките пристигнат на мястото на одобрен получател по член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса, митническите органи имат право да постановят, че чрез дерогация от член 315 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 листове 2 и 3 от товарителницата CIM се доставят на получаващото митническо учреждение пряко от одобреното железопътно предприятие или от транспортното предприятие.

Член 45

Използване на друг режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт

Ако прилагането на съюзните мерки за стоки, поставени под режим съюзен транзит, е гарантирано:

а) държавите членки имат право да продължат да прилагат други режими съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, които режими вече са установени в рамките на двустранни или многостранни договорености помежду им; и

б) всяка държава членка има право да продължи да прилага други режими съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, за стоките, за които не се изисква да се придвижват към територията на друга държава членка.

Член 46

Манифест като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен транспорт

1.  На въздушен превозвач може да бъде разрешено да използва като декларация за транзит манифест за стоките, когато той съответства по същество на формуляра, поместен в допълнение 3 към приложение 9 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, съставена в Чикаго на 7 декември 1944 г.

2.  В разрешението, посочено в член 26, се указват формулярът на манифеста и отправните и получаващите летища за операции по съюзен транзит. Въздушният превозвач, получил разрешение съгласно член 26, изпраща заверено копие на това разрешение на компетентните митнически органи на всяко съответно летище.

3.  Когато транспортната операция обхваща стоки, които се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса, или стоки, които се придвижват съгласно член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, тези стоки се изброяват в отделни манифести.

Член 47

Формалности, които трябва да се извършат от въздушния превозвач

1.  Въздушният превозвач вписва в манифеста следната информация:

а) код Т1, когато стоките се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса;

б) код T2F в случаите по член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

в) наименованието на въздушния превозвач, който превозва стоките;

г) номера на полета;

д) датата на полета;

е) отправното летище и получаващото летище.

2.  Освен информацията, които се изисква по параграф 1, за всяка пратка въздушният превозвач вписва в този манифест следната информация:

а) номера на въздушната товарителница;

б) броя опаковки;

в) търговското описание на стоките, включително всички подробности, необходими за тяхната идентификация;

г) брутната маса.

3.  Когато стоките са групирани, описанието им в манифеста при необходимост се заменя с вписване „Consolidation“, което може да е съкратено. В такъв случай въздушните товарителници за пратките, описани в манифеста, трябва да съдържат търговското описание на стоките, включително всички подробности, необходими за тяхната идентификация. Тези въздушни товарителници се прилагат към манифеста.

4.  Въздушният превозвач поставя дата на манифеста и го подписва.

5.  Минимум два екземпляра от манифеста се представят на компетентните митнически органи на отправното летище, които запазват един екземпляр.

6.  Един екземпляр от манифеста се представя на митническите органи на получаващото летище.

Член 48

Проверка на списък от манифести, използвани като декларация за транзит на хартиен носител за стоки, превозвани с въздушен транспорт

1.  Веднъж месечно компетентните митнически органи на всяко получаващо летище удостоверяват истинността на списък от манифести, изготвени от въздушните превозвачи и представени на тези органи през предходния месец, и го предават на митническите органи на всяко отправно летище.

2.  Този списък трябва да съдържа следната информация за всеки манифест:

а) номера на манифеста;

б) кода, идентифициращ манифеста като декларация за транзит съгласно член 47, параграф 1, букви а) и б);

в) наименованието на въздушния превозвач, който е превозил стоките;

г) номера на полета; и

д) датата на полета.

3.  В разрешението, посочено в член 26, може също така да се предвиди посоченият в параграф 1 списък да се предава на компетентните митнически органи на всяко отправно летище от самите въздушни превозвачи.

4.  При констатирани нередности във връзка с информацията относно манифестите, включени в посочения списък, компетентните митнически органи на получаващото летище информират компетентните митнически органи на отправното летище, както и компетентния митнически орган, издал разрешението, като посочват по-специално въздушните товарителници за съответните стоки.

Член 49

Манифест като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с морски транспорт

1.  Корабоплавателно дружество, получило разрешение съгласно член 26, използва манифеста за стоките като декларация за транзит посредством формуляра, посочен в разрешението.

2.  В разрешението се указват отправните и получаващите пристанища за операциите по съюзен транзит. Корабоплавателното дружество, получило разрешение съгласно член 26, изпраща заверено копие на това разрешение на митническите органи на всяко съответно пристанище.

3.  Когато транспортната операция обхваща стоки, които се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса, или стоки, които се придвижват съгласно член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, тези стоки се изброяват в отделни манифести.

Член 50

Формалности, които трябва да се извършат от корабоплавателното дружество

1.  Корабоплавателното дружество вписва в манифеста следната информация:

а) код Т1, когато стоките се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса;

б) код T2F в случаите по член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

в) наименованието и пълния адрес на корабоплавателното дружество, което превозва стоките;

г) идентификационните данни на плавателния съд;

д) отправното пристанище;

е) получаващото пристанище;

ж) дата на морскатата транспортна операция.

2.  Освен информацията, която се изисква по параграф 1, за всяка пратка корабоплавателното дружество вписва в този манифест следната информация:

а) номера на коносамента;

б) броя, вида, маркировките и идентификационните номера на опаковките;

в) търговското описание на стоките, включително всички подробности, необходими за тяхната идентификация;

г) брутната маса;

д) при целесъобразност — идентификационните номера на контейнерите.

3.  Корабоплавателното дружество поставя дата на манифеста и го подписва.

4.  Минимум два екземпляра от манифеста се представят на компетентните митнически органи на отправното пристанище, които запазват един екземпляр.

5.  Един екземпляр от манифеста се представя на митническите органи на получаващото пристанище.

Член 51

Проверка на списък от манифести, използвани като декларация за транзит на хартиен носител за стоки, превозвани с морски транспорт

1.  Веднъж месечно компетентните митнически органи на всяко получаващо пристанище удостоверяват истинността на списък от манифести, изготвени от корабоплавателните дружества и представени на тези органи през предходния месец, и го предават на митническите органи на всяко отправно пристанище.

2.  Този списък трябва да съдържа следната информация за всеки манифест:

а) номера на манифеста;

б) кода, идентифициращ манифеста като декларация за транзит съгласно член 50, параграф 1, букви а) и б);

в) наименованието на корабоплавателното дружество, което е превозило стоките; и

г) датата на морската транспортна операция.

3.  В разрешението, посочено в член 26, може също така да се предвиди посоченият в параграф 1 списък да се предава на компетентните митнически органи на всяко отправно пристанище от самите корабоплавателни дружества.

4.  При констатирани нередности във връзка с информацията относно манифестите, включени в посочения списък, компетентните митнически органи на получаващото пристанище информират компетентните митнически органи на отправното пристанище, както и органа, издал разрешението, като посочват по-специално коносаментите за съответните стоки.

Член 52

Електронен манифест като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит за стоки, превозвани с въздушен транспорт

1.  Въздушният превозвач предава манифеста, изготвен на отправното летище, на получаващото летище, като използва електронна система, която дава възможност за обмен на информация.

2.  Въздушният превозвач вписва до съответните позиции в манифеста един от следните кодове:

а) код Т1, когато стоките се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса;

б) код T2F в случаите по член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

в) код TD за стоки, които вече се придвижват под режим съюзен транзит или се превозват под режим активно усъвършенстване, митническо складиране или временен внос. В такива случаи въздушният превозвач вписва в съответната въздушна товарителница също така код TD, референтните данни на използвания режим, номера и датата на декларацията за транзит или документа за трансфер, както и наименованието на издаващото учреждение;

г) код С за съюзни стоки, които не се придвижват под режим съюзен транзит;

д) код Х за съюзни стоки за износ, които не се придвижват под режим съюзен транзит.

3.  Манифестът трябва да съдържа и информацията, посочена в член 47, параграф 1, букви в)—е) и член 47, параграф 2.

4.  Режимът съюзен транзит се счита за приключен, когато манифестът, предаден чрез електронна система, която дава възможност за обмен на информация, е на разположение на компетентните митнически органи на получаващото летище и стоките са представени на тези органи.

5.  Отчетността, която въздушният превозвач води в съответствие с член 29, параграф 1, буква б), трябва да съдържа минимум информацията, посочена в параграфи 2 и 3.

При необходимост компетентните митнически органи на получаващото летище предават за проверка на компетентните митнически органи на отправното летище съответните данни от манифестите, получени чрез електронна система, която дава възможност за обмен на информация.

6.  Въздушният превозвач уведомява компетентните митнически органи за всички нарушения и нередности.

7.  Компетентните митнически органи на получаващото летище уведомяват възможно най-бързо компетентните митнически органи на отправното летище и компетентния митнически орган, издал разрешението, за всички нарушения и нередности.

Член 53

Електронен манифест като декларация за транзит за използване на режим съюзен транзит за стоки, превозвани с морски транспорт

1.  Корабоплавателното дружество предава манифеста, изготвен на отправното пристанище, на получаващото пристанище, като използва електронна система, която дава възможност за обмен на информация.

2.  Корабоплавателното дружество има право да използва един манифест за всички превозвани стоки. В такъв случай то вписва до съответните позиции в манифеста един от следните кодове:

а) код Т1, когато стоките се придвижват под режим външен съюзен транзит съгласно член 226 от Кодекса;

б) код T2F в случаите по член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

в) код TD за стоки, които вече се придвижват под режим съюзен транзит или се превозват под режим активно усъвършенстване, митническо складиране или временен внос. В такива случаи корабоплавателното дружество вписва в съответния коносамент или в друг подходящ търговски документ също така код TD, референтните данни на използвания режим, номера и датата на декларацията за транзит или документа за трансфер, както и наименованието на издаващото учреждение;

г) код С за съюзни стоки, които не се придвижват под режим съюзен транзит;

д) код Х за съюзни стоки за износ, които не се придвижват под режим съюзен транзит.

3.  Манифестът трябва да съдържа и информацията, посочена в член 50, параграф 1, букви в)—ж) и член 50, параграф 2.

4.  Режимът съюзен транзит се счита за приключен, когато манифестът, предаден чрез електронна система, която дава възможност за обмен на информация, е на разположение на компетентните митнически органи на получаващото пристанище и стоките са представени на тези органи.

5.  Отчетността, която корабоплавателното дружество води в съответствие с член 29, параграф 1, буква б), трябва да съдържа минимум информацията, посочена в параграфи 2 и 3.

При необходимост компетентните митнически органи на получаващото пристанище предават за проверка на компетентните митнически органи на отправното пристанище съответните данни от манифестите, получени чрез електронна система, която дава възможност за обмен на информация.

6.  Корабоплавателното дружество уведомява компетентните митнически органи за всички нарушения и нередности.

Компетентните митнически органи на получаващото пристанище уведомяват възможно най-бързо компетентните митнически органи на отправното пристанище и компетентния митнически орган, издал разрешението, за всички нарушения и нередности.ГЛАВА 7

СТОКИ, ИЗВЕДЕНИ ОТ МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА СЪЮЗА

Член 54

Напускане на стоките

До датите на въвеждане на „МКС: автоматизирана система за износа“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да разрешат за обмен и съхранение на информация относно стоките, които напускат митническата територия на Съюза, да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.ГЛАВА 8

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 55

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се изменя, както следва:

1. В член 2 се добавят следните параграфи:

„3.  Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на въвеждане на първата фаза от подобрението на системата за обвързваща тарифна информация (ОТИ) и системата „Наблюдение 2“, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, колона 1а от приложение А към настоящия регламент не се прилага, а се прилагат съответните изисквания за данните, определени в приложения 2—5 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията ( *1 ) [TDA].

Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на подобрение на системата „МКС: одобрени икономически оператори (ОИО)“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, колона 2 от приложение А към настоящия регламент не се прилага, а се прилагат съответните изисквания за данните, определени в приложения 6 и 7 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA].

4.  Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, до съответните дати на въвеждане или подобрение на съответните информационнотехнологични системи, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за информационнотехнологичните системи, посочени в приложение 1 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA], не се прилагат общите изисквания за данните, определени в приложение Б към настоящия регламент.

До съответните дати на въвеждане или подобрение на съответните информационнотехнологични системи, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за информационнотехнологичните системи, посочени в приложение 1 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA], обменът и съхранението на информация, която се изисква за декларации, уведомления и доказателство за митнически статус, подлежат на изискванията за данните, определени в приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA].

В случаите когато изискванията за данните за обмена и съхранението на информация, която се изисква за декларации, уведомления и доказателство за митнически статус, не са определени в приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA], държавите членки осигуряват съответните изисквания за данните да са такива, че да гарантират прилагането на разпоредбите относно тези декларации, уведомления и доказателство за митнически статус.

5.  До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи имат право да постановят, че по отношение на долупосочените заявления и разрешения се прилагат подходящи изисквания за данните, които са алтернативни на изискванията, определени в приложение А към настоящия регламент:

а) заявления и разрешения във връзка с опростяване на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на стоките;

б) заявления и разрешения във връзка с общи обезпечения;

в) заявления и разрешения за отсрочване на плащане;

г) заявления и разрешения за управление на съоръжения за временно складиране на стоки, както е посочено в член 148 от Кодекса;

д) заявления и разрешения за откриване на редовна корабна линия;

е) заявления и разрешения за одобрен издател;

ж) заявления и разрешения за статус на одобрен измервач на теглото на банани;

з) заявления и разрешения за самооценка;

и) заявления и разрешения за статус на одобрен получател за операции ТИР;

й) заявления и разрешения за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит;

к) заявления и разрешения за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит;

л) заявления или разрешения за използване на пломби от специален тип;

м) заявления и разрешения за използване на декларация за транзит с намален набор от данни;

н) заявления и разрешения за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация.

6.  Когато в съответствие с параграф 5 държава членка реши да прилага алтернативни изисквания за данните, тя взема необходимите мерки тези алтернативни изисквания за данните да ѝ дават възможност да проверява дали са изпълнени условията за издаване на съответното разрешение и да включват минимум следните изисквания:

а) идентификационните данни на заявителя/титуляря на разрешението (елемент от данни 3/2 „Идентификационни данни на заявителя/титуляря на разрешението или решението“ или — при липса на валиден EORI номер на заявителя — елемент от данни 3/1 „Заявител/титуляр на разрешението или решението“);

б) вида на заявлението или разрешението (елемент от данни 1/1 „Код на вида заявление/решение“);

в) когато е приложимо — използването на разрешението в една или повече държави членки (елемент от данни 1/4 „Териториално действие — Съюз“).

7.  До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“ митническите органи имат право да разрешат за долупосочените процедури вместо изискванията за данните, определени в приложение А към настоящия регламент, да се прилагат изискванията за данните за заявления и разрешения, определени в приложение 12 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA]:

а) заявления и разрешения за използване на опростена декларация;

б) заявления и разрешения за централизирано оформяне;

в) заявления и разрешения за митническо деклариране чрез вписване на данни в отчетността на декларатора;

г) заявления и разрешения за използване на режим активно усъвършенстване;

д) заявления и разрешения за използване на режим пасивно усъвършенстване;

е) заявления и разрешения за използване на режим специфична употреба;

ж) заявления и разрешения за използване на режим временен внос;

з) заявления и разрешения за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране.

8.  Независимо от разпоредбите на параграф 7, до датите на въвеждане на системата „МКС: автоматизирана система за износа“ или на подобрение на националните системи във връзка с вноса, когато заявление за разрешение се основава на митническа декларация в съответствие с член 163, параграф 1 от настоящия регламент, митническата декларация трябва да съдържа и следните данни:

а) изисквания за данните, които изисквания са общи за всички режими:

 характер на усъвършенстването или използването на стоките,

 технически описания на стоките и/или преработените продукти и начини за идентифицирането им,

 очакван срок за приключване на режима,

 предложено митническо учреждение на приключване на режима (не за специфична употреба), и

 място на усъвършенстването или използването,

б) изисквания за данните, които изисквания са специфични за режим активно усъвършенстване:

 кодове на икономическите условия, посочени в допълнението към приложение 12 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA],

 очакван рандеман или метод за определянето му, и

 дали изчисляването на размера на вносното мито следва да се извърши в съответствие с член 86, параграф 3 от Кодекса (посочва се „да“ или „не“).

2. В член 3 се добавят следните алинеи:

„Чрез дерогация от първата алинея, до датата на подобрение на системата за EORI, предвидена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, определените в приложение 12-01 общи изисквания за данните не се прилагат.

До датата на подобрение на системата за EORI държавите членки събират и съхраняват следните данни, както е посочено в допълнение Д към приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA], които представляват запис EORI:

а) данните, изброени в точки 1—4 от допълнение Д към приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA];

б) когато това се изисква от националните системи — данните, изброени в точки 5—12 от допълнение Д към приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 [TDA].

Държавите членки редовно въвеждат в системата за EORI данните, събрани в съответствие с третата алинея от настоящия член.

Чрез дерогация от втората и третата алинея от настоящия член, за държавите членки не е задължително да събират елемента от данни, посочен в дял I, глава 3, точка 4 от приложение 12-01. Когато държавите членки събират този елемент, той се въвежда в системата за EORI възможно най-бързо след подобрението на тази система.“

3. В член 104 се добавят следните параграфи:

„3.  До датите на подобрение на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, параграф 2 от настоящия член не се прилага и стоките в пощенски пратки са освободени от задължението за подаване на обобщена декларация за въвеждане.

4.  До датата на подобрение на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, ►C2  стоките в пратка, собствената стойност на които не надвишава 22 EUR, ◄ са освободени от задължението за подаване на обобщена декларация за въвеждане, при условие че митническите органи приемат — със съгласието на икономическия оператор — да извършат анализ на риска, като използват информацията, която се съдържа или се предоставя от използваната от икономическия оператор система.“

4. В член 106 се добавя следният параграф:

„3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член, до датата на подобрение на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, обобщената декларация за въвеждане се подава в следните срокове:

а) за полети с продължителност под четири часа — най-късно до действителното заминаване на въздухоплавателното средство; и

б) за полети с продължителност четири или повече часа — най-късно четири часа преди пристигането на въздухоплавателното средство на първото летище на митническата територия на Съюза.“

5. В член 112 се добавя следният параграф:

„3.  До датите на подобрение на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, параграфи 1 и 2 от настоящия член не се прилагат.“

6. В член 113 се добавя следният параграф:

„4.  До датите на подобрение на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, параграфи 1—3 от настоящия член не се прилагат.“

7. Вмъква се следният член 122а:

„Член 122а

Информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии

(член 155, параграф 2 от Кодекса)

1.  До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, Комисията и митническите органи на държавите членки са длъжни — като използват електронна информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии — да съхраняват и да имат достъп до следната информация:

а) данните, посочени в заявленията;

б) разрешенията за редовна корабна линия и когато е приложимо — изменението или отмяната им;

в) наименованията на пристанищата на посещение и имената на плавателните съдове, определени за обслужването на редовната корабна линия;

г) всякаква друга относима информация.

2.  Митническите органи на държавата членка, до които е подадено заявлението, уведомяват за това митническите органи на останалите държави членки, обслужвани от редовната корабна линия, чрез електронната информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии, посочена в параграф 1.

3.  Ако уведомените митнически органи отхвърлят заявлението, те съобщават за това чрез електронната информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии, посочена в параграф 1.

4.  Електронната информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии, посочена в параграф 1, се използва за съхранение на разрешението и за уведомяване на митническите органи на държавите членки, обслужвани от редовната корабна линия, за издаването на разрешение.

5.  Когато разрешение се отменя от митническия орган, до който е подадено заявлението, или по искане на корабоплавателното дружество, този митнически орган уведомява за отмяната митническите органи на държавите членки, обслужвани от редовната корабна линия, като използва електронната информационно-комуникационна система относно редовните корабни линии, посочена в параграф 1.“

8. В член 124 се добавя следната алинея:

„До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, първата алинея от настоящия член не се прилага.“

9. Вмъква се следният член 124а:

„Член 124а

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки под формата на документ T2L или T2LF

(член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)

До въвеждането на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, и когато се използва документ T2L или T2LF на хартиен носител, се прилага следното:

а) Съответното лице вписва в дясното подразделение на клетка 1 от формуляра код „T2L“ или „T2LF“, а в дясното подразделение на клетка 1 от всеки използван допълнителен формуляр — съответно код „T2Lbis“ или „T2LFbis“.

б) Митническите органи имат право да разрешат на всяко лице да използва товарни списъци, които не съответстват на всички изисквания, ако това лице:

 е установено в Съюза,

 редовно издава доказателство за митническия статус на съюзни стоки или е лице, за което митническите органи знаят, че е в състояние да изпълни правните задължения във връзка с използването на такова доказателство,

 не е извършвало сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство.

в) Разрешенията, посочени в буква б), се издават само когато:

 митническите органи са в състояние да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол, без да са необходими усилия на администрацията им, които са несъразмерно големи спрямо изискванията за съответното лице, и

 съответното лице води отчетност, позволяваща на митническите органи да упражняват ефективен контрол.

г) Документ T2L или T2LF се изготвя в един оригинал.

д) Ако документът се заверява от митницата, той трябва да съдържа следната информация, която по възможност се вписва в клетка С „Отправно митническо учреждение“:

 при документи T2L или T2LF — наименование и печат на компетентното учреждение, подпис на служител на това учреждение, дата на заверката, както и регистрационен номер или номер на декларацията за изпращане, когато се изисква такава декларация,

 при допълнителни формуляри или при товарни списъци — номерът, фигуриращ в документ T2L или T2LF, който се нанася посредством печат с наименованието на компетентното учреждение или се вписва на ръка; когато е вписан на ръка, той се придружава от официалния печат на споменатото учреждение.

Документите се връщат на съответното лице.“

10. В член 126 се добавя следният параграф:

„3.  До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, ако документът се заверява от митницата, заверката трябва да съдържа наименованието и печата на компетентното митническо учреждение, подпис на служител на това учреждение, дата на заверката, както и регистрационен номер или номер на декларацията за изпращане, когато се изисква такава декларация.“

11. Вмъква се следният член 126а:

„Член 126а

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки под формата на манифест на корабоплавателно дружество

(член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)

1.  До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, манифестът на корабоплавателното дружество трябва да съдържа минимум следната информация:

а) наименованието и пълния адрес на корабоплавателното дружество;

б) името на плавателния съд;

в) мястото и дата на товарене;

г) мястото на разтоварване.

Освен това за всяка пратка манифестът трябва да съдържа следната информация:

д) референтния номер на коносамента или на друг търговски документ;

е) броя, описанието, маркировките и референтните номера на опаковките;

ж) обичайното търговско описание на стоките, включително всички подробности, необходими за тяхната идентификация;

з) брутната маса в килограми;

и) когато е приложимо — идентификационните номера на контейнерите; и

й) следните обозначения за статуса на стоките:

 буква „С“ (равностойна на „T2L“) за стоки, за които може да се докаже митнически статус на съюзни стоки,

 буква „F“ (равностойна на „T2LF“) за стоки, за които може да се докаже митнически статус на съюзни стоки, но които се изпращат до или произхождат от част от митническата територия на Съюза, в която част не се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО,

 буква „N“ за всички останали стоки.

2.  Ако се заверява от митницата, манифестът на корабоплавателното дружество трябва да съдържа наименованието и печата на компетентното митническо учреждение, подпис на служител на това учреждение и дата на заверката.“

12. Член 128 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Улеснение при издаването на доказателствено средство от одобрен издател“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2.  До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи на всяка държава членка имат право да разрешат на всяко лице, установено на митническата територия на Съюза, което подава заявление да му бъде разрешено да установи митническия статус на съюзни стоки посредством фактура или транспортен документ за стоки с митнически статус на съюзни стоки, чиято стойност надвишава 15 000 EUR, посредством документ T2L, документ T2LF или манифест на корабоплавателно дружество, да използва такива документи, без да ги представя за заверка пред компетентното митническо учреждение.“

в) добавят се следните параграфи:

„3.  Разрешенията, посочени в параграфи 1 и 2, се издават от компетентното митническо учреждение по искане на съответното лице.

4.  Разрешението, посочено в параграф 2, се издава само когато:

а) съответното лице не е извършвало сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство;

б) компетентните митнически органи са в състояние да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол, без да са необходими усилия на администрацията им, които са несъразмерно големи спрямо изискванията за съответното лице;

в) съответното лице води отчетност, позволяваща на митническите органи да упражняват ефективен контрол; и

г) съответното лице редовно издава доказателство за митническия статус на съюзни стоки или е лице, за което митническите органи знаят, че е в състояние да изпълни правните задължения във връзка с използването на такова доказателство.

5.  Когато на съответното лице е предоставен статус на ОИО в съответствие с член 38 от Кодекса, условията, изброени в параграф 4, букви а)—в) от настоящия член, се считат за изпълнени.“

▼C4

13. В подраздел 3 („Доказателство за митническия статус на съюзни стоки, издадено от одобрен издател“) се вмъкват следните членове 128а—128г:

„Член 128а

Формалности при издаването на документ T2L, документ T2LF, фактура или транспортен документ от одобрен издател

(член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)

1.  До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, одобреният издател прави копие на всеки издаден документ T2L или T2LF. Митническите органи определят условията, при които копието се представя за целите на контрола и се съхранява за срок от минимум три години.

2.  В разрешението, посочено в член 128, параграф 2, се определя по-специално следното:

а) митническото учреждение, на което е възложена отговорността да удостоверява предварително истинността на формулярите T2L и T2LF, използвани за изготвянето на съответните документи за целите на член 128б, параграф 1;

б) начина, по който одобреният издател е длъжен да установи дали формулярите са използвани правилно;

в) изключените категории стоки или движения на стоки;

г) срока и начина, по който одобреният издател е длъжен да уведоми компетентното митническо учреждение, за да може то да извърши необходимите проверки преди тръгването на стоките;

д) че лицевата страна на въпросните търговски документи или клетка С „Отправно митническо учреждение“ на формулярите, използвани за изготвянето на документ T2L или T2LF, и при целесъобразност — на допълнителните формуляри — е подпечатана предварително с печата на митническото учреждение, посочено в параграф 2, буква а), и е подписана от служител на това учреждение; или

i) е подпечатана предварително с печата на митническото учреждение, посочено в параграф 2, буква а), и е подписана от служител на това учреждение; или

ii) е подпечатана със специален печат от одобрения издател. Печатът може да бъде предварително отпечатан върху формулярите, когато отпечатването им е възложено на одобрена за тази цел печатница. Клетки 1, 2 и 4—6 от специалния печат трябва да са попълнени със следната информация:

 герб или други знаци или букви, отличителни за държавата,

 компетентно митническо учреждение,

 дата,

 одобрен издател, и

 номер на разрешението.

е) Одобреният издател попълва и подписва формуляра най-късно в момента на изпращане на стоките. Той освен това вписва в клетка D „Контрол на документ T2L или T2LF от отправното митническо учреждение“ или на друго ясно видно място върху използвания търговски документ наименованието на компетентното митническо учреждение, датата на попълване на документа и една от следните заверки:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotas siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat

 Ovlašteni pošiljatelj.

Член 128б

Улеснения за одобрен издател

(член 6, параграф 3, буква а) от Кодекса)

1.  До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, на одобрения издател може да бъде разрешено да не подписва използваните документи T2L, документи T2LF или търговски документи, носещи упоменатия в член 128а, параграф 2, буква д), подточка ii) специален печат, които са изготвени чрез система за автоматична или електронна обработка на данни. Това разрешение е обвързано с условието одобреният издател да е представил предварително на тези органи писмено изявление, с което поема отговорност за всички правни последици, произтичащи от всички издадени документи T2L, документи T2LF или търговски документи, носещи специалния печат.

2.  Изготвените в съответствие с параграф 1 документи T2L, документи T2LF или търговски документи съдържат вместо подписа на одобрения издател една от следните заверки:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

 Oslobodenie od podpisu

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură

 Oslobođeno potpisa.

Член 128в

Разрешение за изготвяне на манифест на корабоплавателно дружество след отплаването

(член 153, параграф 2 от Кодекса)

До датата на въвеждане на системата „МКС: доказателство за съюзен статус“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническите органи на държавите членки имат право да разрешат на корабоплавателни дружества да изготвят манифеста на корабоплавателното дружество, посочен в член 199, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, който служи за доказване на митническия статус на съюзни стоки, на по-късен етап, но най-късно на датата след отплаването на плавателния съд и във всеки случай — преди пристигането му в получаващото пристанище.

Член 128г

Условия за издаване на разрешение за изготвяне на манифест на корабоплавателно дружество след отплаването

(член 6, параграф 3, буква а) и член 153, параграф 2 от Кодекса)

1.  До датата на въвеждане на системата „МКС: митнически решения“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, разрешение манифестът на корабоплавателното дружество, който служи за доказване на митническия статус на съюзни стоки, да се изготви на по-късен етап, но най-късно на датата след отплаването на плавателния съд и във всеки случай — преди пристигането му в получаващото пристанище, се издава само на международни корабоплавателни дружества, които отговарят на следните условия:

а) установени са в Съюза;

б) редовно издават доказателство за митническия статус на съюзни стоки или са лица, за които митническите органи знаят, че са в състояние да изпълнят правните задължения във връзка с използването на такова доказателство;

в) не са извършвали сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство;

г) използват системи за електронен обмен на данни, за да предават информация между отправните и получаващите пристанища на митническата територия на Съюза;

д) извършват значителен брой плавания между държавите членки по признати маршрути.

2.  Разрешенията, посочени в параграф 1, се издават само когато:

а) митническите органи са в състояние да упражняват надзор върху режима и да осъществяват контрол, без да са необходими усилия на администрацията им, които са несъразмерно големи спрямо изискванията за съответното лице; и

б) съответните лица водят отчетност, позволяваща на митническите органи да упражняват ефективен контрол.

3.  Когато съответното лице е титуляр на разрешение за ОИО, посочено в член 38, параграф 2, буква а) от Кодекса, се счита, че изискванията по параграф 1, буква в) и параграф 2, буква б) от настоящия член са изпълнени.

4.  При получаване на заявление митническите органи на държавата членка, в която е установено корабоплавателното дружество, уведомяват за това останалите държави членки, на чиито територии се намират декларираните в това заявление отправни и получаващи пристанища.

Ако в срок от 60 дни от датата на уведомлението не се получат възражения, митническите органи разрешават използването на опростената процедура, описана в член 128в.

Това разрешение е валидно само в съответните държави членки и се прилага само за транспортни операции между пристанищата, за които се отнася.

5.  Опростяването се прилага, както следва:

а) манифестът от отправното пристанище се предава чрез система за електронен обмен на данни до получаващото пристанище;

б) корабоплавателното дружество вписва в манифеста информацията, предвидена в член 126а;

в) манифестът, предаден чрез система за електронен обмен на данни (манифест за обмен на данни), се представя на митническите органи в отправното пристанище най-късно в работния ден след отплаването на плавателния съд и във всички случаи — преди пристигането му в получаващото пристанище. Митническите органи имат право да изискат да се представи разпечатка на манифеста за обмен на данни, ако нямат достъп до одобрена от митническите органи информационна система, която съдържа манифеста за обмен на данни;

г) манифестът за обмен на данни се представя на митническите органи на получаващото пристанище. Митническите органи имат право да изискат да се представи разпечатка на манифеста за обмен на данни, ако нямат достъп до одобрена от митническите органи информационна система, която съдържа манифеста за обмен на данни.

6.  Извършват се следните уведомления:

а) корабоплавателното дружество уведомява митническите органи за всички нарушения или нередности;

б) митническите органи на получаващото пристанище уведомяват възможно най-бързо митническите органи на отправното пристанище и органа, издал разрешението, за всички нарушения и нередности“.

▼B

14. В член 138 се добавя следният параграф:

„При все това, до датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса на държавата членка, в която се счита, че са декларирани стоките, както е посочено в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, се прилага следното:

а) буква е) от първата алинея се прилага само когато въпросните стоки се ползват и от освобождаване от други такси; и

►C2  б) стоките, чиято собствена стойност не надвишава 22 EUR, се считат за декларирани за допускане за свободно обращение в съответствие с член 141. ◄

15. В член 141 се добавя следният параграф:

„5.  До датите на подобрение на националните системи във връзка с вноса на държавата членка, в която се счита, че са декларирани стоките, както е посочено в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, за ►C2  стоките, чиято собствена стойност не надвишава 22 EUR, ◄ се счита, че са декларирани за допускане за свободно обращение чрез представянето им пред митницата съгласно член 139 от Кодекса, при условие че изискваните данни са приети от митническите органи.“

16. В член 144 се добавят следните алинеи:

„До датите на подобрение на съответните национални системи във връзка с вноса, необходими за подаването на уведомления за представяне, както е посочено в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, митническата декларация за допускане за свободно обращение на посочените в първата алинея стоки в пощенски пратки се счита за подадена и приета чрез акта на представянето ѝ пред митниците, при условие че стоките се придружават от декларация CN22, декларация CN23 или и от двете.

В случаите, посочени в член 141, параграф 2, първа алинея и в параграф 3 от настоящия член, за декларатор и — когато е приложимо — за длъжник се счита получателят. В случаите, посочени в член 141, параграф 2, втора алинея и в параграф 4 от настоящия член, за декларатор и — когато е приложимо — за длъжник се счита изпращачът. Митническите органи органи имат право да предвидят за декларатор и — когато е приложимо — за длъжник да се считат пощенските оператори.“

17. В член 146 се добавя следният параграф:

„4.  До съответните дати на въвеждане на „МКС: автоматизирана система за износа“ и на подобрение на съответните национални системи във връзка с вноса, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, и без да се засяга член 105, параграф 1 от Кодекса, митническите органи имат право да разрешат срокове, различни от определените в параграфи 1 и 3 от настоящия член.“

18. В член 181 се добавя следният параграф:

„5.  До датата на въвеждане на системата „МКС: информационни листове за специални режими“, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член може да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.“

19. В член 184 се добавя следният параграф:

„До датите на подобрение на новата компютризирана система за транзита, посочена в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, MRN на декларация за транзит се подава до митническите органи чрез средствата, посочени в букви б) и в) от първия параграф.“

Член 56

Дати на подобрение или въвеждане на съответните електронни системи

1.  Комисията публикува на своя уебсайт подробен преглед на датите на подобрение или въвеждане на електронните системи, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС. Комисията следи този преглед да е винаги актуализиран.

2.  Държавите членки подробно информират Комисията за своите планове на национално равнище във връзка с периодите, в чиито рамки ще въведат системите, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, възможно най-бързо и във всички случаи — не по-късно от шест месеца преди планираната дата на въвеждане на дадена информационнотехнологична система. Държавите членки редовно информират Комисията за своите планове на национално равнище в това отношение.

Член 57

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 май 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЛЕГЕНДА ЗА ТАБЛИЦАТАЗаглавия на колоните

Колони за матрицата от приложение Б

Декларации/уведомления/доказателства за митническия статус на съюзни стоки

ИТ системи, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС

Преходни изисквания за данните съгласно настоящия делегиран регламент

A1

Обобщена декларация за напускане

Автоматизирана система за износа (AES)

приложение 9 — допълнение А

А2

Обобщена декларация за напускане — експресни пратки

Автоматизирана система за износа (AES)

приложение 9 — допълнение А

A3

Уведомление за реекспорт

Автоматизирана система за износа (AES)

B1

Декларация за износ и декларация за реекспорт

Автоматизирана система за износа (AES)

приложение 9 — допълнение В1

B2

Специален режим — усъвършенстване — декларация за пасивно усъвършенстване

Национална система за специалните режими (SPE)

приложение 9 — допълнение В1

B3

Декларация за митническо складиране на съюзни стоки

Национална SPE

приложение 9 — допълнение В1

B4

Декларация за изпращане на стоки в контекста на търговията със специални данъчни територии

Национална система

C1

Опростена декларация за износ

Автоматизирана система за износа (AES)

приложение 9 — допълнение А

C2

Представяне на стоки пред митническите органи в случай на вписване в отчетността на декларатора или в контекста на митнически декларации, подадени преди представянето на стоките за износ

Национална система във връзка с износа (EXP)

D1

Специален режим — декларация за транзит

Актуализация на новата компютризирана система за транзита (NCTS)

приложение 9 — допълнение В1 и допълнение В2

D2

Специален режим — декларация за транзит с намален набор от данни — (железопътен, въздушен и морски транспорт)

Актуализация на новата компютризирана система за транзита (NCTS)

D3

Специален режим — транзит — използване на електронен транспортен документ като митническа декларация — (въздушен и морски транспорт)

Национална система

E1

Доказателство за митническия статус на съюзни стоки (T2L/T2LF)

Доказателство за съюзен статус (PoUS)

приложение 9 — допълнение В1

E2

Митнически манифест за стоките

Доказателство за съюзен статус (PoUS) и национална система — за одобрените издатели

F1a

Обобщена декларация за въвеждане — морски и вътрешни водни пътища — пълен набор от данни

Система за контрол над вноса (ICS2)

приложение 9 — допълнение А

F1b

Обобщена декларация за въвеждане — морски и вътрешни водни пътища — частичен набор от данни, подадени от превозвача

Система за контрол над вноса (ICS2)

F1c

Обобщена декларация за въвеждане — морски и вътрешни водни пътища — частичен набор от данни, представени от дадено лице по силата на член 127, параграф 6 от Кодекса и в съответствие с член 112, параграф 1, първа алинея

Система за контрол над вноса (ICS2)

F1d

Обобщена декларация за въвеждане — морски и вътрешни водни пътища — частичен набор от данни, представени от дадено лице по силата на член 127, параграф 6 от Кодекса и в съответствие с член 112, параграф 1, втора алинея

Система за контрол над вноса (ICS2)

F2a

Обобщена декларация за въвеждане — въздушен превоз (общ) — пълен набор от данни

Система за контрол над вноса (ICS2)

приложение 9 — допълнение А

F2b

Обобщена декларация за въвеждане — въздушен превоз (общ) — частичен набор от данни, подадени от превозвача

Система за контрол над вноса (ICS2)

F2c

Обобщена декларация за въвеждане — въздушен превоз (общ) — частичен набор от данни, представени от дадено лице по силата на член 127, параграф 6 от Кодекса и в съответствие с член 113, параграф 1

Система за контрол над вноса (ICS2)

F2d

Обобщена декларация за въвеждане — въздушен превоз (общ) — минимален набор от данни, които следва да бъдат подадени преди натоварване, при ситуации по член 106, параграф 1, втора алинея и в съответствие с член 113, параграф 1

Система за контрол над вноса (ICS2)

F3a

Обобщена декларация за въвеждане — експресни пратки — пълен набор от данни

Система за контрол над вноса (ICS2)

приложение 9 — допълнение А

F3b

Обобщена декларация за въвеждане — експресни пратки — минимален набор от данни, които следва да бъдат подадени преди натоварване, при ситуации по член 106, параграф 1, втора алинея

Система за контрол над вноса (ICS2)

F4a

Обобщена декларация за въвеждане — пощенски пратки — пълен набор от данни

Система за контрол над вноса (ICS2)

F4b

Обобщена декларация за въвеждане — пощенски пратки — частичен набор от данни, подадени от превозвача

Система за контрол над вноса (ICS2)

F4c

Обобщена декларация за въвеждане — пощенски пратки — минимален набор от данни, които следва да бъдат подадени преди натоварване, при ситуации по член 106, параграф 1, втора алинея (1) и в съответствие с член 113, параграф 2

Система за контрол над вноса (ICS2)

F4d

Обобщена декларация за въвеждане — пощенски пратки — частичен набор от данни за касетата, подадени преди натоварване, при ситуации по член 106, параграф 1, втора алинея и в съответствие с член 113, параграф 2

Система за контрол над вноса (ICS2)

F5

Обобщена декларация за въвеждане — шосеен и железопътен транспорт

Система за контрол над вноса (ICS2)

приложение 9 — допълнение А

G1

Уведомление за пренасочване

Система за контрол над вноса (ICS2)

приложение 9 — допълнение А

G2

Уведомление за пристигане

Национална система за уведомления за пристигане (AN) и система за контрол над вноса (ICS2)

G3

Представяне на стоки пред митницата

Национална система за уведомления за представяне (PN)

G4

Декларация за временно складиране

Национална система във връзка с временното складиране (TS)

G5

Уведомление за пристигане в случай на движение на стоки под режим временно складиране

Национална система във връзка с временното складиране (TS)

H1

Декларация за допускане за свободно обращение и специален режим — употреба за специфични цели — декларация за специфична употреба

Национална система във връзка с вноса (IMP)

приложение 9 — допълнение В1

приложение DV1 (само за декларацията за допускане за свободно обращение)

H2

Специален режим — складиране — декларация за митническо складиране

Национална система за специалните режими (SPE)

приложение 9 — допълнение В1

H3

Специален режим — употреба за специфични цели — декларация за временен внос

Национална система за специалните режими (SPE)

приложение 9 — допълнение В1

H4

Специален режим — усъвършенстване — декларация за активно усъвършенстване

Национална система за специалните режими (SPE)

приложение 9 — допълнение В1

H5

Декларация за въвеждане на стоки в контекста на търговията със специални данъчни територии

Национална система във връзка с вноса (IMP)

H6

Митническа декларация в пощенския трафик за допускане за свободно обращение

Национална система във връзка с вноса (IMP)

I1

Опростена декларация за внос

Национална система във връзка с вноса (IMP)

приложение 9 — допълнение А

I2

Представяне на стоки пред митническите органи в случай на вписване в отчетността на декларатора или в контекста на митнически декларации, подадени преди представянето на стоките при внос

Национална система във връзка с вноса (IMP)

(1)   Минималните данни, които следва да бъдат подадени преди натоварване, съответстват на данните от СN23.

▼C1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

▼C2

image

image

►(1) C3  

▼C1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

▼C2

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

image

▼C1
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

▼C2

image

►(2) C3  

►(2) C3  

image

►(2) C3  

►(2) C3  

image

►(2) C3  

►(2) C3  

▼C1
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

▼C2

image

►(1) C3  

image

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

image

image

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.    Заявител:

Впишете пълното име/фирма на подаващия заявлението икономически оператор съгласно системата EORI.

2.    Правна форма на заявителя:

Впишете правната форма, посочена в учредителния акт.

3.    Дата на учредяване

Впишете — с цифри — деня, месеца и годината на учредяване.

4.    Седалище и адрес

Впишете седалището и пълния адрес на мястото на учредяване на правния субект, вкл. държавата.

5.    Основно място на стопанска дейност:

Впишете пълния адрес на мястото, където се извършват основните Ви стопански дейности.

6.    Лице за връзка:

Впишете пълното име, номер на телефонен и факс и адрес на електронна поща на определеното от Вас лице за контакт в предприятието Ви, с което митническите органи могат да се свържат при разглеждането на заявлението.

7.    Адрес за кореспонденция:

Попълнете само ако този адрес се различава от седалището и адреса на мястото на учредяване.

8, 9 и 10.    Идентификационен номер за целите на ДДС, идентификационен номер на търговеца и номер на правната регистрация:

Впишете изискваните номера.

Идентификационният номер или номера на търговеца са идентификационните номера, регистрирани от митническия орган или органи.

Номерът на правната регистрация е регистрационният номер (идентификационният код), определен от службата по вписванията, отговаряща за регистрацията на търговските дружества.

Ако номерата са едни и същи, впишете само идентификационния номер за целите на ДДС.

Ако заявителят няма идентификационен номер на търговеца, например защото такива номера не съществуват в неговата държава членка, клетката не се попълва.

11.    Вид на поисканото разрешение:

Поставете отметка „х“ в съответната клетка.

12.    Икономически сектор на дейността:

Опишете предмета на дейността си.

13.    Държави членки, в които се извършват дейностите във връзка с митниците:

Впишете съответните двубуквени кодове на държавите по стандарта ISO.

14.    Информация за преминаването на границата:

Посочете наименованията на митническите учреждения, редовно използвани за пресичане на границата.

15.    Предоставени опростявания или улеснения, сертификати по член 28, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията и/или статус на регулиран агент (пълноправен контрольор) или познат изпращач, придобит съгласно член 28, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447:

В случай на вече предоставени опростявания посочете вида на опростяването, съответния митнически режим и номера на разрешението. Съответният митнически режим се вписва под формата на кодове, използвани във второто или третото подразделение на клетка 1 от единния административен документ.

Когато заявителят е титуляр на едно или повече разрешения/сертификата, споменати по-горе, посочете вида и броя на разрешенията/сертификатите.

16, 17 и 18.    Офиси, където се съхранява документацията/основната счетоводна отчетност:

Впишете пълните адреси на съответните офиси. Ако офисите са на един и същ адрес, попълнете само клетка 16.

19.    Име, дата и подпис на заявителя:

Подпис : подписващото лице следва да посочи своята длъжност. Подписващото лице следва винаги да е лицето, което представлява заявителя с пълна представителна власт.

Име : име и печат на заявителя.

Брой приложения :

заявителят представя следната обща информация:

1. Сведения за основните собственици/акционери, в които се посочват имената и адресите и относителните им дялове. Сведения за членовете на съвета на директорите/управителния съвет. Митническите органи имат ли данни за предишни нарушения на собствениците?

2. Отговорник по митническите въпроси в администрацията на заявителя.

3. Описание на икономическите дейности на заявителя.

4. Подробни сведения за местонахождението на различните обекти на заявителя и кратки описания на дейностите, осъществявани във всеки обект. Сведение дали на всеки обект заявителят действа по веригата на доставките от свое име и за своя сметка или действа от свое име, но за сметка на друго лице, или действа от името и за сметка на друго лице.

5. Сведение дали стоките се купуват от и/или доставят на дружества, които са свързани със заявителя.

6. Описание на вътрешната структура на организацията на заявителя. Моля, приложете документация (ако има такава) за функциите/правомощията на всеки отдел и/или звено.

7. Броят на служителите — общо и поотделно за всяко подразделение.

8. Имената на най-важните отговорни лица (изпълнителни директори, ръководители на подразделения, началници на счетоводни звена, ръководител на митническото подразделение и др.) Описание на приетия ред за действие в случаите, когато компетентният служител отсъства временно или постоянно.

9. Имената и длъжностите в организацията на заявителя на лицата, които имат специални познания в митническата област. Оценка на равнището на знанията на тези лица по отношение на използването на информационни технологии в митническите и търговските процеси и общите търговски дела.

10. Съгласие или несъгласие с публикуването на информацията в разрешението за ОИО в списъка на одобрените икономически оператори по член 14ч, параграф 4.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

image

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Номер на разрешението

Номерът на разрешението винаги започва с двубуквения код на издаващата държава членка по стандарта на ISO, последван от едно от следните буквени съчетания:

ОИОМО — за разрешение за ОИО за митнически опростявания

ОИОСБ — за разрешение за ОИО за сигурност и безопасност

ОИОК — за разрешение за ОИО за митнически опростявания/сигурност и безопасност (комбиниран статус)

След горепосоченото буквено съчетание следва националният номер на разрешението.

1.    Титуляр на разрешението за ОИО

Посочват се пълното име/фирма на титуляря, вписано(-а) в клетка 1 от заявлението в приложение 1В, както и идентификационният номер или номера за целите на ДДС, вписани в клетка 8 от заявлението, в съответните случаи — и идентификационният номер или номера на търговеца, вписани в клетка 9 от заявлението, и номерът на правната регистрация, вписан в клетка 10 от заявлението.

2.    Издаващ орган

Подпис, наименование на митническата администрация на държавата членка и печат.

Наименованието на митническата администрация на държавата членка може да се посочи на регионално равнище, ако организационната структура на митническата администрация го изисква.

Вид на разрешението

Поставете отметка „х“ в съответната клетка.

3.    Дата, от която разрешението поражда действие

Посочват се денят, месецът и годината в съответствие с член 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

image

image

image

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Допълнение А

1.    Уводни бележки към таблиците

Общи положения

1.1. Обобщената декларация, която трябва да бъде подадена за стоки, които биват въвеждани на или извеждани от митническата територия на Съюза, съдържа информацията, представена по-подробно в таблици 1—5 за всяка една от съответните ситуации или вид транспорт. Искането за пренасочване, което трябва да бъде направено, когато активното транспортно средство, влизащо на митническата територия на Съюза, предстои да пристигне за първи път в митническо учреждение, намиращо се в държава членка, която не е обявена в обобщената декларация за въвеждане, съдържа информацията от таблица 6.

1.2. Таблици 1—7 съдържат всички елементи от данни, необходими за съответните режими, декларации и искания за пренасочване. В тези таблици цялостно са представени изискванията за различните режими, декларации и искания за пренасочване.

1.3. Заглавията на колоните не се нуждаят от разяснение и се отнасят до тези режими и декларации.

1.4. Отметката „Х“ в дадена клетка от таблиците показва, че съответният елемент от данни се изисква за режима или декларацията, описани в заглавието на съответната колона на равнище стокова позиция в декларацията. Отметката „Y“ в дадена клетка от таблиците показва, че съответният елемент от данни се изисква за режима или декларацията, описани в заглавието на съответната колона на общо равнище в декларацията. Отметката „Z“ в дадена клетка от таблиците показва, че съответният елемент от данни се изисква за режима или декларацията, описани в заглавието на съответната колона на равнище транспортен отчет. Всяко съчетание на символите „X“, „Y“ и „Z“ означава, че съответният елемент от данни може да бъде поискан за режима или процедурата, описани в заглавието на съответната колона на което и да е равнище.

1.5. Описанията и бележките в раздел 4, отнасящи се до обобщената декларация за въвеждане и за напускане, до опростените процедури и до исканията за пренасочване, се прилагат за елементите от данни по таблици 1—7.

Митническа декларация, използвана като обобщена декларация за въвеждане

2.1. Когато митническа декларация по член 162 от Кодекса се използва като обобщена декларация по силата на член 130, параграф 1 от Кодекса, посочената декларация трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно допълнение В1 или В2, да съдържа и данните, посочени в колона „Обобщена декларация за въвеждане“ в таблици 1—4.

Когато митническа декларация по член 166 от Кодекса се използва като обобщена декларация по силата на член 130, параграф 1 от Кодекса, посочената декларация трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно таблица 7, да съдържа и данните, посочени в колона „Обобщена декларация за въвеждане“ в таблици 1—4.

2.2. Когато митническа декларация по член 162 от Кодекса се представя от ОИО по член 38, параграф 2, буква б) от Кодекса и се използва като обобщена декларация по силата на член 130, параграф 1 от Кодекса, посочената декларация трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно допълнение В1 или В2, да съдържа и данните, посочени в колона „ОИО — обобщена декларация за въвеждане“ в таблица 5.

Когато митническа декларация по член 166 от Кодекса се представя от ОИО по член 38, параграф 2, буква б) от Кодекса и се използва като обобщена декларация по силата на член 130, параграф 1 от Кодекса, посочената декларация трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно таблица 7, да съдържа и данните, посочени в колона „ОИО — обобщена декларация за въвеждане“ в таблица 5.

Митническа декларация при износ

3.1. Когато по силата на член 263, параграф 3, буква а) от Кодекса се изисква митническа декларация по член 162 от Кодекса, тя трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно допълнение В1 или В2, да съдържа и данните, посочени в колона „Обобщена декларация за напускане“ в таблици 1 и 2.

Когато по силата на член 263, параграф 3, буква а) от Кодекса се изисква митническа декларация по член 166 от Кодекса, тя трябва освен данните, изисквани за конкретния режим съгласно таблица 7, да съдържа и данните, посочени в колона „Обобщена декларация за напускане“ в таблици 1 и 2.

Други особени обстоятелства във връзка с обобщените декларации за напускане и за въвеждане и специалните видове превоз на стоки Бележки към таблици 2—4

4.1. Колоните „Обобщена декларация за напускане — експресни пратки“ и „Обобщена декларация за въвеждане — експресни пратки“ в таблица 2 обхващат изискваните данни, които трябва да се предават по електронен път на митническите органи за анализ на риска преди заминаването или пристигането на експресните пратки. Пощенските служби могат да изберат да предават по електронен път данните, съдържащи се в тези колони в таблица 2, на митническите органи за анализ на риска преди заминаването или пристигането на експресните пратки.

4.2. За целите на настоящото приложение под експресна (куриерска) пратка се разбира отделен пакет, който се пренася в рамките на цялостна услуга, която включва събиране, транспортиране, митническо оформяне и доставка на колетни пратки в кратки срокове/точно определени срокове с проследяване на пратките и осъществяване на постоянен контрол върху тях по време на предоставянето на услугата.

4.5. Таблици 3 и 4 съдържат информацията, която е необходима за обобщените декларации за въвеждане при шосеен и железопътен транспорт.

4.6. Таблица 3 за шосейния транспорт се прилага и при мултимодален транспорт, освен ако в раздел 4 е предвидено друго.

Опростени процедури

5.1. Декларациите за опростени процедури по член 166 от Кодекса съдържат информацията, посочена в таблица 7.

5.2. Намаленият формат за някои елементи от данни, предвидени за опростените процедури, не ограничава и не влияе на изискванията, изложени в допълнения В1 и Г1, особено що се отнася до информацията, която трябва да бъде представена в допълнителните декларации.

2.    Изисквания за обобщените декларации за въвеждане и за напускане

2.1.    Ситуации при въздушен, морски, вътрешноводен и други видове транспорт или ситуации, непосочени в таблици от 2 до 4 — таблица 1Наименование

Обобщена декларация за напускане

(Вж. бележка 3.1)

Обобщена декларация за въвеждане

(Вж. бележка 2.1)

Брой на стоковите позиции

Y

Y

Единен референтен номер на пратката

X/Y

X/Y

Номер на транспортния документ

X/Y

X/Y

Изпращач

X/Y

X/Y

Лице, подаващо обобщената декларация

Y

Y

Получател

X/Y

X/Y

Превозвач

 

Z

Страна, която да бъде уведомена

 

X/Y

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

 

Z

Референтен номер на превоза

 

Z

Код на първото място на пристигане

 

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

 

Z

Кодове на държавите по маршрута

Y

Y

Вид транспорт на границата

 

Z

Митническо учреждение на напускане

Y

 

Местонахождение на стоките

Y

 

Място на товарене

 

X/Y

Код на мястото на разтоварване

 

X/Y

Описание на стоките

X

X

Код на вида опаковки

X

X

Брой опаковки

X

X

Транспортна маркировка

X/Y

X/Y

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

X/Y

X/Y

Номер на стоковата позиция

X

X

Код на стоката

X

X

Брутна маса (kg)

X/Y

X/Y

Код на ООН за опасни стоки (UNDG)

X

X

Номер на пломбата

X/Y

X/Y

Код за начина на плащане на транспортните разходи

X/Y

X/Y

Дата на декларацията

Y

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Y

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Y

Y

Кодове на следващите митнически учреждения на въвеждане

 

Z

2.2.    Експресни пратки — таблица 2Наименование

Обобщена декларация за напускане — експресни пратки

(Вж. бележки 3.1 и 4.1—4.3)

Обобщена декларация за въвеждане — експресни пратки

(Вж. бележки 2.1 и 4.1—4.3)

Единен референтен номер на пратката

 

 

Номер на транспортния документ

 

 

Изпращач

X/Y

X/Y

Лице, подаващо обобщената декларация

Y

Y

Получател

X/Y

X/Y

Превозвач

 

Z

Референтен номер на превоза

 

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

 

Z

Кодове на държавите по маршрута

Y

Y

Вид транспорт на границата

 

Z

Митническо учреждение на напускане

Y

 

Местонахождение на стоките

Y

 

Място на товарене

 

Y

Код на мястото на разтоварване

 

X/Y

Описание на стоките

X

X

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

 

 

Номер на стоковата позиция

X

X

Код на стоката

X

X

Брутна маса (kg)

X/Y

X/Y

Код на ООН за опасни стоки (UNDG)

X

X

Код за начина на плащане на транспортните разходи

X/Y

X/Y

Дата на декларацията

Y

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Y

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Y

Y

Кодове на следващите митнически учреждения на въвеждане

 

Z

2.3.    Шосеен транспорт — информация в обобщената декларация за въвеждане — таблица 3Наименование

Шосеен транспорт — обобщена декларация за въвеждане

(Вж. бележка 2.1)

Брой на стоковите позиции

Y

Единен референтен номер на пратката

X/Y

Номер на транспортния документ

X/Y

Изпращач

X/Y

Лице, подаващо обобщената декларация

Y

Получател

X/Y

Превозвач

Z

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

Z

Код на първото място на пристигане

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

Z

Кодове на държавите по маршрута

Y

Вид транспорт на границата

Z

Място на товарене

X/Y

Код на мястото на разтоварване

X/Y

Описание на стоките

X

Код на вида опаковки

X

Брой опаковки

X

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

X/Y

Номер на стоковата позиция

X

Код на стоката

X

Брутна маса (kg)

X/Y

Код за начина на плащане на транспортните разходи

X/Y

Код на ООН за опасни стоки (UNDG)

X

Номер на пломбата

X/Y

Дата на декларацията

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Y

2.4.    Железопътен транспорт — информация в обобщената декларация за въвеждане — таблица 4Наименование

Железопътен транспорт — обобщена декларация за въвеждане (вж. бележка 2.1)

Брой на стоковите позиции

Y

Единен референтен номер на пратката

X/Y

Номер на транспортния документ

X/Y

Изпращач

X/Y

Лице, подаващо обобщената декларация за въвеждане

Y

Получател

X/Y

Превозвач

Z

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

Z

Референтен номер на превоза

Z

Код на първото място на пристигане

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

Z

Кодове на държавите по маршрута

Y

Вид транспорт на границата

Z

Място на товарене

X/Y

Код на мястото на разтоварване

X/Y

Описание на стоките

X

Код на вида опаковки

X

Брой опаковки

X

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

X/Y

Номер на стоковата позиция

X

Код на стоката

X

Брутна маса (kg)

X/Y

Код за начина на плащане на транспортните разходи

X/Y

Код на ООН за опасни стоки (UNDG)

X

Номер на пломбата

X/Y

Дата на декларацията

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Y

2.5.    Одобрени икономически оператори — намалени изисквания за данните за обобщените декларации за въвеждане — таблица 5Наименование

Обобщена декларация за въвеждане

(Вж. бележка 2.2)

Единен референтен номер на пратката

X/Y

Номер на транспортния документ

X/Y

Изпращач

X/Y

Лице, подаващо обобщената декларация

Y

Получател

X/Y

Превозвач

Z

Страна, която да бъде уведомена

X/Y

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

Z

Референтен номер на превоза

Z

Код на първото място на пристигане

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

Z

Кодове на държавите по маршрута

Y

Вид транспорт на границата

Z

Митническо учреждение на напускане

 

Място на товарене

X/Y

Описание на стоките

X

Брой опаковки

X

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

X/Y

Номер на стоковата позиция

X

Код на стоката

X

Дата на декларацията

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Y

Кодове на следващите митнически учреждения на въвеждане

Z

2.6.    Изисквания за исканията за пренасочване — таблица 6Наименование

 

Вид транспорт на границата

Z

Идентификационни данни на транспортното средство, което преминава границата

Z

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

Z

Код на държавата на декларираното първо учреждение на въвеждане

Z

Лице, искащо пренасочването

Z

MRN

X

Номер на стоковата позиция

X

Код на първото място на пристигане

Z

Код на действителното първо място на пристигане

Z

3.    Изисквания за опростената декларация — таблица 7Наименование

Опростена декларация — износ (вж. бележка 3.1)

Опростена декларация — внос (вж. бележка 2.1)

Декларация

Y

Y

Брой на стоковите позиции

Y

Y

Единен референтен номер на пратката

X

X

Номер на транспортния документ

X/Y

X/Y

Изпращач/износител

X/Y

 

Получател

 

X/Y

Декларатор/представител

Y

Y

Декларатор/ код на статута на представителя

Y

Y

Код на валутата

 

X

Митническо учреждение на напускане

Y

 

Описание на стоките

X

X

Код на вида опаковки

X

X

Брой опаковки

X

X

Транспортна маркировка

X/Y

X/Y

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

 

X/Y

Номер на стоковата позиция

X

X

Код на стоката

X

X

Брутна маса (kg)

 

X

Режим

X

X

Нетна маса (kg)

X

X

Стойност на стоковата позиция

 

X

Референтен номер на вписването в отчетността на декларатора

X

X

Номер на разрешението

X

X

Допълнителна информация

 

X

Дата на декларацията

Y

Y

Подпис/удостоверяване на истинността

Y

Y

4.    Обяснителни бележки за елементите от данни.

MRN

Искане за пренасочване: Референтният номер на движението (MRN) е алтернатива на следните два елемента от данни:

 идентификационни данни на транспортното средство, което преминава границата,

 дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия.

Декларация

Впишете кодовете, посочени в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 1, 1-во и 2-ро подразделение.

Брой на стоковите позиции ( 2 )

Общ брой на стоковите позиции, обявени в декларацията или в обобщената декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 5]

Единен референтен номер на пратката

Единен номер, определен за стоките, за въвеждане, внос, напускане и износ.

Използват се кодовете на Световната митническа организация — СМО (ISO 15459) или техни еквиваленти.

Обобщени декларации: това е алтернатива на номера на транспортния документ, когато такъв номер не е наличен.

Опростени процедури: тази информация може да бъде представена, когато е налична.

Този елемент осигурява връзка с други полезни източници на информация.

[Справка: ЕАД, клетка 7]

Номер на транспортния документ

Референтен номер на транспортния документ, който покрива транспорта на стоки за влизане в митническата територия на Съюза или за излизане от нея. Когато лицето, подаващо обобщената декларация за въвеждане, е различно от превозвача, номерът на транспортния документ на превозвача също се посочва.

Тук се включва кодът за вида на транспортния документ съгласно допълнение Г1, следван от идентификационния номер на съответния документ.

Този елемент е алтернатива на единния референтен номер на пратката (UCR), когато този номер не е наличен. Той осигурява връзка с други полезни източници на информация.

Обобщени декларации за напускане при доставки с воден и въздушен транспорт: номер на фактурата или товарния списък.

Обобщени декларации за въвеждане при шосеен транспорт: тази информация се представя, доколкото е налична, и може да включва сведения за карнета ТИР и за товарителницата CMR.

Изпращач

Страна, която изпраща стоките съгласно посоченото в договора за превоз от страната, поръчала превоза.

Обобщени декларации за напускане: Тази информация трябва да бъде представена, когато изпращачът се различава от лицето, подаващо обобщената декларация. Тази информация е под формата на EORI номера на изпращача, когато този номер е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Ако EORI номерът на изпращача не е известен, се посочват пълното му име и адрес. Когато данните, които се изискват за обобщена декларация за напускане, са включени в митническа декларация по член 263, параграф 3, буква а) и по член 162 от Кодекса, тази информация съответства на клетка „Изпращач/износител“ от посочената митническа декларация.

Когато в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения, тази информация може да бъде под формата на издадения от третата държава единен идентификационен номер, който е предоставен на Съюза от съответната трета държава. Този номер може да се използва винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация.

Номерът има следната структура:Поле

Съдържание

Вид на полето

Формат

Примери

1

Идентификационен код на третата държава (двубуквен код на държавата по стандарт ISO)

Двубуквен код

a2

US

JP

CH

2

Единен идентификационен номер в трета държава

Буквено-цифров код с до 15 знака

An..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Примери: „US1234567890ABCDE“ за изпращач от САЩ (код на държавата: US), чийто единен идентификационен номер е 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F“ за изпращач от Япония (код на държавата: JP), чийто единен идентификационен номер е AbCd9875F. „CHpt20130101aa“ за изпращач от Швейцария (код на държавата: CH), чийто единен идентификационен номер е pt20130101aa.

Идентификационен код на третата държава: използваните в Европейския съюз буквени кодове за държавите и териториите се основават на сегашните двубуквени кодове (а2) по стандарт на ISO, доколкото те са съвместими с кодовете на държавите, определени по силата на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета ( 3 ).

Когато е посочен EORI номерът или издаденият от трета държава единен идентификационен номер на изпращача, името и адресът му не се посочват.

Обобщени декларации за въвеждане: Тази информация е под формата на EORI номера на изпращача, когато този номер е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Ако EORI номерът на изпращача не е известен, се посочват пълното му име и адрес.

Когато в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения, тази информация може да бъде под формата на издаден от третата държава единен идентификационен номер, който е предоставен на Съюза от съответната трета държава. Този номер може да се използва винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Структурата на този номер съответства на структурата, определена в обяснителната бележка за този елемент от данни в частта „Обобщени декларации за напускане“.

Когато е посочен EORI номерът или издаденият от трета държава единен идентификационен номер на изпращача, името и адресът му не се посочват.

Изпращач/износител

Лицето, което съставя или за чиято сметка е съставена декларацията за износ и което е собственик на стоките или има подобни права на разпореждане с тях към момента на приемане на декларацията.

Вписва се EORI номерът по член 1, параграф 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Когато изпращачът/износителят няма EORI номер, митническата администрация може да му издаде такъв номер за съответната декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 2]

Лице, подаващо обобщената декларация

Тази информация е под формата на EORI номера на лицето, подаващо обобщената декларация; не се посочват името и адресът му.

Обобщени декларации за въвеждане: едно от лицата, споменати в член 127, параграф 4 от Кодекса.

Обобщени декларации за напускане: лице, посочено в член 271, параграф 2 от Кодекса. Тази информация не се представя, когато по силата на член 263, параграф 1 от Кодекса стоките са покрити от митническа декларация.

Бележка: Тази информация е необходима за идентифициране на лицето, което отговаря за представянето на декларацията.

Лице, искащо пренасочването:

Искане за пренасочване: лицето, което отправя искането за пренасочване при въвеждане. Тази информация е под формата на EORI номера на лицето, искащо пренасочването; не се посочват името и адресът му.

Получател:

Лице, на което стоките се изпращат фактически.

Обобщени декларации за напускане: В случаите по член 215, параграф 2, третата алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, се посочват пълното име и адрес на получателя, ако са известни. Когато стоките се превозват с прехвърляем коносамент, който е под формата на „непопълнен индосамент“, и получателят не е известен, данните за него се заменят от следния код в клетка 44 от декларацията за износ:Правно основание

Предмет

Клетка

Код

Допълнение А

Ситуации, които се отнасят за прехвърляеми коносаменти, които са под формата на „непопълнен индосамент“, при обобщени декларации за напускане, в случай че данните на получателя не са известни.

44

30600

Тази информация е под формата на EORI номера на получателя винаги когато този номер е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Ако EORI номерът на получателя не е известен, се посочват пълното му име и адрес.

Когато в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения, тази информация може да бъде под формата на издаден от третата държава единен идентификационен номер, който е представен на Съюза от съответната трета държава. Този номер може да се използва винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Структурата на този номер съответства на структурата, определена в обяснителната бележка със заглавие „Изпращач“ за този елемент от данни в частта „Обобщени декларации за напускане“.

Когато е посочен EORI номерът или издаденият от трета държава единен идентификационен номер на получателя, името и адресът му не се посочват.

Обобщени декларации за въвеждане: Тази информация трябва да бъде представена, когато получателят се различава от лицето, подаващо обобщената декларация. Когато стоките се превозват с прехвърляем коносамент, който е под формата на „непопълнен индосамент“, и получателят е неизвестен, данните за него се заменят с код 10600 :Правно основание

Предмет

 

Код

Допълнение А

Ситуации, които се отнасят за прехвърляеми коносаменти, които са под формата на „непопълнен индосамент“, при обобщени декларации за въвеждане, в случай че данните за получателя не са известни.

 

10600

Когато тази информация трябва да бъде представена, тя е под формата на EORI номера на получателя винаги когато този номер е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Ако EORI номерът на получателя не е известен, се посочват пълното му име и адрес.

Когато в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения, тази информация може да бъде под формата на издаден от третата държава единен идентификационен номер, който е представен на Съюза от съответната трета държава. Този номер може да се използва винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Структурата на този номер съответства на структурата, определена в обяснителната бележка със заглавие „Изпращач“ за този елемент от данни в частта „Обобщени декларации за напускане“.

Когато е посочен EORI номерът или издаденият от трета държава единен идентификационен номер на получателя, името и адресът му не се посочват.

Декларатор/представител

Тази информация се изисква, когато деклараторът/представителят е различен от изпращача/износителя при износ и получателя при внос.

Тази информация е под формата на EORI номера на декларатора/представителя.

[Справка: ЕАД, клетка 14]

Декларатор/ код на статута на представителя

Код, представящ декларатора или статута на представителя. Кодовете, които трябва да бъдат използвани, са посочените в допълнение Г1 за клетка 14 от ЕАД.

Превозвач

Тази информация не се представя, ако превозвачът е лицето, подаващо обобщената декларация за въвеждане, освен ако в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения. В такъв случай тази информация може да бъде представена и ще бъде под формата на издаден от третата държава единен идентификационен номер, който е представен на Съюза от съответната трета държава. Структурата на този номер съответства на структурата, определена в обяснителната бележка със заглавие „Изпращач“ за този елемент от данни в частта „Обобщени декларации за напускане“.

Когато превозвачът е различен от лицето, подаващо обобщената декларация за въвеждане, тази информация е под формата на пълното име и адрес на превозвача.

Тази информация е под формата на EORI номера на превозвача или единен идентификационен номер на превозвача, издаден от трета държава:

 винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация,

и/или

 когато транспортът е морски, вътрешноводен или въздушен.

Тя е под формата на EORI номера на превозвача, ако превозвачът е свързан с митническата система и желае да получава някои от уведомленията по член 185, параграф 3 или член 187, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Когато е посочен EORI номерът или издаден от трета държава единен идентификационен номер на превозвача, името и адресът му не се посочват.

Страна, която да бъде уведомена

Страната (лицето), която трябва да бъде уведомена за пристигането на стоките при въвеждането. Тази информация следва да се посочва, когато е приложимо. Тази информация е под формата на EORI номера на страната, която да бъде уведомена, винаги когато този номер е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Ако EORI номерът на страната, която да бъде уведомена, не е известен, се посочват пълното име и адрес.

Когато в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения, тази информация може да бъде под формата на издаден от третата държава единен идентификационен номер, който е представен на Съюза от съответната трета държава. Този номер може да се използва винаги когато е известен на лицето, подаващо обобщената декларация. Структурата на този номер съответства на структурата, определена в обяснителната бележка със заглавие „Изпращач“ за този елемент от данни в частта „Обобщени декларации за напускане“.

Когато е посочен EORI номерът или издаденият от трета държава единен идентификационен номер на страната, която да бъде уведомена, името и адресът не се посочват.

Обобщена декларация за въвеждане: когато стоките се превозват с прехвърляем коносамент, който е под формата на „непопълнен индосамент“, като в този случай получателят не е упоменат и е въведен код 10600 , винаги се посочва страната, която да бъде уведомена.

Обобщена декларация за напускане: Когато стоките се превозват с прехвърляем коносамент, който е под формата на „непопълнен индосамент“, като в този случай получателят не е упоменат, данните на страната, която да бъде уведомена, винаги се вписват в полето за получателя вместо данните на получателя. Когато декларация за износ съдържа данните за обобщената декларация за напускане, в клетка 44 от съответната декларация за износ се вписва код 30600 .

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата на митническата територия на Съюза. За идентификационните данни се използват определенията, съдържащи се в допълнение В1 за ЕАД, клетка 18. Когато транспортът е морски или вътрешноводен, се декларира идентификационният номер на кораба по ММО или единният европейски идентификационен номер на плавателния съд (ENI). Когато транспортът е въздушен, не се представя информация.

Когато тази информация все още не е включена в идентификационните данни, за националността се използват кодовете, посочени в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 21.

Железопътен транспорт: посочва се номерът на вагона.

Идентификационни данни на транспортното средство, което преминава границата

Искане за пренасочване: При морски, вътрешноводен и въздушен транспорт тази информация е под формата съответно на идентификационен номер на кораба по ММО, европейски идентификационен номер на плавателния съд (ENI) или номер на полета по IATA.

При въздушен транспорт, когато операторът на въздухоплавателното средство превозва стоки при договореност за споделяне на кодове с партньори, се използват номерата на полета на партньора, с който се споделя кодът.

Референтен номер на превоза ( 4 )(1)

Идентификационни данни на пътуването на транспортното средство, например номер на рейса, номер на полета, номер на пътуването — според случая.

При въздушен транспорт, когато операторът на въздухоплавателното средство превозва стоки при договореност за споделяне на кодове с партньори, се използват номерата на полета на партньора, с който се споделя кодът.

Железопътен транспорт: посочва се номерът на влака. Този елемент от данни се представя при мултимодален транспорт, в съответните случаи.

Код на първото място на пристигане

Идентификационни данни на първото място на пристигане на митническата територия на Съюза. Това място е пристанище (при морския транспорт, летище (при въздушния транспорт) или граничен пункт (при сухопътния транспорт).

Кодът се съставя по следната схема: UN/LOCODE (буквено-цифрово означение с до 5 знака — an..5) + национален код (буквено-цифрово означение с до 6 знака — an..6).

Шосеен и железопътен транспорт: кодът се съставя по схемата, предвидена за митническите учреждения в допълнение Г1.

Искане за пренасочване: трябва да се посочи кодът на декларираното митническо учреждение на първо въвеждане.

Код на действителното първо място на пристигане

Искане за пренасочване: трябва да се посочи кодът на действителното митническо учреждение на първо въвеждане.

Код на държавата на декларираното първо учреждение на въвеждане

Искане за пренасочване: Използват се кодовете, съдържащи се в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 2.

Дата и час на пристигане в първото място на пристигане на митническата територия

Дата и час/планирани дата и час на пристигане на транспортното средство на първото летище (при въздушен транспорт), на първия граничен пункт (при сухопътен транспорт) или в първото пристанище (при морски транспорт), използва се 12-цифрен код (ВВГГММДДЧЧMM). Посочва се местното време на първото място на пристигане.

Искане за пренасочване: Тази информация се ограничава до датата; използва се 8-цифрен код (ВВГГММДД)

Кодове на държавите по маршрута

Идентифициране в хронологичен ред на държавите, през които преминават стоките между държавата на първоначално тръгване и крайното получаване (местоназначение). Тук се включват и държавите на първоначалното тръгване и крайното получаване на стоките. Използват се кодовете, посочени в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 2. Тази информация се представя в степента, в която е известна.

Обобщени декларации за напускане за експресни пратки — пощенски пратки: посочва се само държавата на крайното получаване на стоките.

Обобщени декларации за въвеждане за експресни пратки — пощенски пратки: посочва се само държавата на първоначалното тръгване на стоките.

Код на валутата

Код, предвиден в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 22, за валутата, в която е съставена търговската фактура.

Тази информация се използва заедно с информацията от „Стойност на стоковата позиция“, когато е необходима за изчисляването на вносните мита.

Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при внос, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

[Справка: ЕАД, клетки 22 и 44]

Вид транспорт на границата

Обобщена декларация за въвеждане: Вид на транспорта, съответстващ на активното транспортно средство, с което се очаква стоките да бъдат въведени на митническата територия на Съюза. При комбиниран транспорт се прилагат правилата, изложени в допълнение В1 в обяснителната бележка за клетка 21.

Когато товар, предназначен за превоз с въздушен транспорт, се превозва с друг вид транспорт, се декларира другият вид транспорт.

Използват се кодове 1, 2, 3, 4, 7, 8 или 9, предвидени в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 25.

[Справка: ЕАД, клетка 25]

Митническо учреждение на напускане

Код, предвиден в приложение Г1 за ЕАД, клетка 29, за планираното митническо учреждение на напускане.

Обобщени декларации за напускане за експресни пратки — пощенски пратки:

този елемент от данни не е необходимо да се представя, когато може да се извлече автоматично и недвусмислено от други елементи от данни, предоставени от търговеца.

Местонахождение на стоките ( 5 )

Точното място, където стоките може да бъдат проверени.

[Справка: ЕАД, клетка 30]

Място на товарене ( 6 )

Наименование на морско пристанище, летище, товарен терминал, железопътна гара или друго място, където стоките се товарят на транспортното средство, използвано за техния превоз; посочва се и държавата, в която се намира мястото.

Обобщени декларации за въвеждане за експресни пратки — пощенски пратки:

Този елемент от данни не е необходимо да се представя, когато може да се извлече автоматично и недвусмислено от други елементи от данни, предоставени от търговеца.

Шосеен и железопътен транспорт: това може да е мястото, където стоките са били приети в съответствие с договора за превоз, или отправното митническо учреждение по ТИР.

Място на разтоварване (6) 

Наименование на морско пристанище, летище, товарен терминал, железопътна гара или друго място, където стоките се разтоварват от транспортното средство, използвано за техния превоз; посочва се и държавата, в която се намира мястото.

Шосеен и железопътен транспорт: когато кодът не е известен, се посочва наименованието на мястото с възможно най-висока точност.

Бележка: Този елемент осигурява полезна информация за управлението на режима.

Описание на стоките

Обобщени декларации: ясно и достатъчно точно описание на стоките, така че митническите учреждения да са в състояние да ги идентифицират. Не се приемат общи термини (т.е. „консолидиран“, „общ товар“ или „части“). Комисията ще публикува списък на тези общи термини. Тази информация не е необходимо да се представя, когато е посочен кодът на стоките.

Опростени процедури: описание за тарифни цели.

[Справка: ЕАД, клетка 31]

Код на вида опаковки

Код, предвиден в приложение Г1 за ЕАД, клетка 31, за планираното митническо учреждение на напускане.

Брой опаковки

Брой на отделните пакети, пакетирани по такъв начин, че да не могат да бъдат разделени без разваляне на пакета, или количество отделни бройки, ако не са пакетирани. Тази информация не се представя, когато стоките са в насипно състояние.

[Справка: ЕАД, клетка 31]

Транспортна маркировка

Описание в свободна форма на маркировката и номерата на транспортните единици или опаковки.

Тази информация се представя само за пакетираните стоки, в съответните случаи. Когато стоките са в контейнери, номерът на контейнера може да замени транспортната маркировка, която обаче може да бъде представена от търговеца, ако е известна. Транспортната маркировка може да се замени с единния референтен номер на пратката (UCR) или със сведение в транспортния документ, което дава възможност за недвусмислено идентифициране на всички опаковки в пратката.

Бележка: Този елемент спомага за идентифицирането на пратките.

[Справка: ЕАД, клетка 31]

Идентификационен номер на оборудването — при контейнерен транспорт

Обозначения (букви и/или цифри), които идентифицират контейнера.

[Справка: ЕАД, клетка 31]

Номер на стоковата позиция ( 7 )

Номер на стоковата позиция по отношение на общия брой стокови позиции, съдържащи се в декларацията, обобщената декларация или искането за пренасочване.

Искане за пренасочване: когато е посочен MRN, а искането за пренасочване не засяга всички стокови позиции в обобщена декларация за въвеждане, лицето, искащо пренасочването, посочва съответните номера на стоковите позиции, определени за стоките в първоначалната обобщена декларация за въвеждане.

Използва се само когато има повече от една стокова позиция.

Бележка: Този елемент, който се генерира автоматично от компютърните системи, спомага за идентифициране на съответните стокови позиции в декларацията.

[Справка: ЕАД, клетка 32]

Код на стоката

Кодов номер, който отговаря на въпросната позиция.

Обобщени декларации за въвеждане: първите четири цифри от кода по КН; Тази информация не е необходимо да се представя, когато има описание на стоките.

Опростена декларация — внос: 10-цифров код по ТАРИК. Търговците могат да добавят към тази информация допълнителните кодове по ТАРИК, когато това е целесъобразно. Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при внос, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

Обобщени декларации за напускане: първите четири цифри от кода по КН. Тази информация не е необходимо да се представя, когато има описание на стоките.

Опростена декларация — износ: 8-цифров код по КН. Търговците могат да добавят към тази информация допълнителните кодове по ТАРИК, когато това е целесъобразно. Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при износ, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 33]

Брутна маса (kg)

Теглото (масата) на стоките, включително опаковката, но без оборудването на превозвача за декларацията.

Когато е възможно, търговецът може да посочи това тегло на ниво стокова позиция в декларацията.

Опростена декларация — внос: тази информация се представя само когато е необходима за изчисляването на вносните мита.

Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при внос, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 35]

Режим

Код на режима съгласно допълнение Г1 за ЕАД, клетка 37, 1-во и 2-ро подразделение.

Държавите членки могат да не прилагат изискването за посочване на кодовете съгласно допълнение Г1 за ЕАД, клетка 37, 2-ро подразделение, по отношение на опростените декларации при внос и износ, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

Нетна маса (kg)

Тегло (маса) на самите стоки без опаковките.

Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при внос и износ, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 38]

Стойност на стоковата позиция

Цена на стоките за съответната стокова позиция от декларацията. Тази информация се използва заедно с информацията от „Код на валутата“, когато е необходима за изчисляването на вносните мита.

Държавите членки могат да не прилагат това изискване за опростените декларации при внос, когато условията, предписани в свързаните с тези опростявания разрешения, им позволяват да отложат събирането на тази информация в допълнителната декларация.

[Справка: ЕАД, клетка 42]

Референтен номер на вписването в отчетността на декларатора

Това е референтният номер на вписването в отчетността за процедурата, описана в член 182 от Кодекса. Държавите членки могат да не прилагат това изискване, когато има други задоволителни системи за проследяване на пратките.

Допълнителна информация

Когато се прилага член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1147/2002 ( 8 ) (стоки, внасяни с удостоверение за летателна годност), се вписва код 10100 .

[Справка: ЕАД, клетка 44]

Номер на разрешението

Номер на разрешението за опростявания. Държавите членки могат да не прилагат това изискване, когато са уверени, че компютърните им системи са в състояние да извлекат тази информация недвусмислено от други елементи на декларацията, например идентификационните данни на търговеца.

Код на ООН за опасни стоки (UNDG)

Идентификационният номер на ООН за опасни стоки (UNDG) е единният пореден номер (с 4 цифрени знака), който е определен в рамките на ООН за веществата и артикулите, включени в списък с най-често превозваните опасни стоки.

Тази информация се представя само ако е относима.

Номер на пломбата ( 9 )

Идентификационните номера на пломбите, поставени на транспортното оборудване — в съответните случаи.

Код за начина на плащане на транспортните разходи

Използват се следните кодове:

А

Плащане в брой

В

Плащане с кредитна карта

С

Плащане с чек

D

Други (напр. директен дебит по сметка)

Н

Електронен кредитен превод

Y

Собственик на сметка при превозвача

Z

Без предварително плащане

Тази информация се представя само ако е налична.

Дата на деклариране ( 10 )

Дата, на която съответните декларации са били съставени и — в съответните случаи — подписани или истинността им е била удостоверена по друг начин.

При вписване в отчетността на декларатора по член 182 от Кодекса това е датата на вписване в отчетността.

[Справка: ЕАД, клетка 54]

Подпис/удостоверяване на истинността (10) 

[Справка: ЕАД, клетка 54]

Друг показател за особено обстоятелство (ПОО)

Елемент от данни под формата на код, с който се посочва особеното обстоятелство, на което се позовава съответният търговец.

A

Пощенски и експресни пратки

С

Шосеен транспорт

D

Железопътен транспорт

Е

Одобрени икономически оператори

Този елемент от данни трябва да бъде представен само когато лицето, подаващо обобщената декларация, желае да се позове на особено обстоятелство, различно от посочените в таблица 1.

Този елемент от данни не е необходимо да се представя, когато може да се извлече автоматично и недвусмислено от други елементи от данни, представени от търговеца.

Кодове на следващите митнически учреждения на въвеждане

Идентифициране на следващите митнически учреждения на въвеждане на митническата територия на Съюза.

Този код трябва да бъде посочен, когато кодът за вида на транспорта на границата е 1, 4 или 8.

Кодът се съставя по схемата, посочена в допълнение Г1 за ЕАД, клетка 29, за митническото учреждение на въвеждане.
Допълнение Б1

ОБРАЗЕЦ НА ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(комплект от осем екземпляра)

(1) Техническите разпоредби по отношение на формулярите и по-конкретно относно размера и цветовете им се съдържат в допълнение В1, дял I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Допълнение Б2

ОБРАЗЕЦ НА ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ОТ КОМПЮТРИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИИ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ КОМПЛЕКТА ОТ ПО ЧЕТИРИ ЕКЗЕМПЛЯРА

(1) Техническите разпоредби по отношение на формулярите и по-конкретно относно размера и цветовете им се съдържат в допълнение В1, дял I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Допълнение Б3

ОБРАЗЕЦ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФОРМУЛЯР КЪМ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(комплект от осем екземпляра)

(1) Техническите разпоредби по отношение на формулярите и по-конкретно относно размера и цветовете им се съдържат в допълнение В1, дял I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Допълнение Б4

ОБРАЗЕЦ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФОРМУЛЯР КЪМ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ОТ КОМПЮТРИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИИ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ КОМПЛЕКТА ОТ ЧЕТИРИ ЕКЗЕМПЛЯРА

(1) Техническите разпоредби по отношение на формулярите и по-конкретно относно размера и цветовете им се съдържат в допълнение В1, дял I, A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Допълнение Б5

СВЕДЕНИЕ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРИТЕ НА ФОРМУЛЯРИТЕ, ИЗЛОЖЕНИ В ДОПЪЛНЕНИЯ Б1 И Б3, НА КОИТО ДАННИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ВПИСВАТ ЧРЕЗ САМОКОПИРАНЕ

(като се брои и екземпляр 1)Номер на клетката

Екземпляри

Номер на клетката

Екземпляри

I.  КЛЕТКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ОПЕРАТОРИТЕ

1

1—8 без средното подразделение:

27

1 — 5 (1)

 

1 — 3

28

1 — 3

2

1 — 5 (1)

29

1 — 3

3

1 — 8

30

1 — 3

4

1 — 8

31

1 — 8

5

1 — 8

32

1 — 8

6

1 — 8

33

първото подразделение вляво: 1 — 8

7

1 — 3

 

остатък: 1 — 3

8

1 — 5 (1)

34a

1 — 3

9

1 — 3

34b

1 — 3

10

1 — 3

35

1 — 8

11

1 — 3

36

12

37

1 — 3

13

1 — 3

38

1 — 8

14

1 — 4

39

1 — 3

15

1 — 8

40

1 — 5 (1)

15a

1 — 3

41

1 — 3

15b

1 — 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 и 8

43

17

1 — 8

44

1 — 5 (1)

17a

1 — 3

45

17b

1 — 3

46

1 — 3

18

1 — 5 (1)

47

1 — 3

19

1 — 5 (1)

48

1 — 3

20

1 — 3

49

1 — 3

21

1 — 5 (1)

50

1 — 8

22

1 — 3

51

1 — 8

23

1 — 3

52

1 — 8

24

1 — 3

53

1 — 8

25

1 — 5 (1)

54

1 — 4

26

1 — 3

55

 

 

56

II.  КЛЕТКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

А

1 — 4 (2)

C

1 — 8 (2)

B

1 — 3

D

1 — 4

(1)   В никакъв случай ползвателите не може да бъдат задължавани да попълват тези клетки в екземпляр № 5 за целите на транзита.

(2)   Държавата членка на изпращане може да избере дали тези данни да бъдат вписани в посочените екземпляри.
Допълнение Б6

СВЕДЕНИЕ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРИТЕ НА ФОРМУЛЯРИТЕ, ИЗЛОЖЕНИ В ДОПЪЛНЕНИЯ Б2 И Б4, НА КОИТО ДАННИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ВПИСВАТ ЧРЕЗ САМОКОПИРАНЕ

(като се брои и екземпляр 1/6)Номер на клетката

Екземпляри

Номер на клетката

Екземпляри

I.  КЛЕТКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ОПЕРАТОРИТЕ

1

1 — 4 без средното подразделение:

27

1 — 4

 

1 — 3

28

1 — 3

2

1 — 4

29

1 — 3

3

1 — 4

30

1 — 3

4

1 — 4

31

1 — 4

5

1 — 4

32

1 — 4

6

1 — 4

33

първото подразделение вляво: 1 — 4

7

1 — 3

 

остатък: 1 — 3

8

1 — 4

34a

1 — 3

9

1 — 3

34b

1 — 3

10

1 — 3

35

1 — 4

11

1 — 3

36

1 — 3

12

1 — 3

37

1 — 3

13

1 — 3

38

1 — 4

14

1 — 4

39

1 — 3

15

1 — 4

40

1 — 4

15a

1 — 3

41

1 — 3

15b

1 — 3

42

1 — 3

16

1 — 3

43

1 — 3

17

1 — 4

44

1 — 4

17a

1 — 3

45

1 — 3

17b

1 — 3

46

1 — 3

18

1 — 4

47

1 — 3

19

1 — 4

48

1 — 3

20

1 — 3

49

1 — 3

21

1 — 4

50

1 — 4

22

1 — 3

51

1 — 4

23

1 — 3

52

1 — 4

24

1 — 3

53

1 — 4

25

1 — 4

54

1 — 4

26

1 — 3

55

 

 

56

II.  КЛЕТКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

А

1 — 4 (1)

C

1 — 4

B

1 — 3

D/J

1 — 4

(1)   Държавата членка на изпращане може да избере дали тези данни да бъдат вписани в посочените екземпляри.
Допълнение В1

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

ДЯЛ I

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

(1) Митническата администрация на всяка държава членка може при необходимост да допълва обяснителната бележка.

(2) Разпоредбите на настоящия дял не препятстват отпечатването на хартия на митнически декларации и документи, удостоверяващи митническия статус на съюзни стоки, които не се движат под режим вътрешен съюзен транзит, с помощта на системи за обработка на данни, на обикновени листове хартия, при условията, установени от държавите членки.

А.   ОБЩО ОПИСАНИЕ

(1) Митническата декларация на хартия се отпечатва на самокопираща хартия, предназначена за писане и с относителна маса най-малко 40 g/m2. Хартията трябва да бъде достатъчно матова, така че информацията на едната страна да не пречи на четливостта на информацията на другата страна, и нейната здравина следва да бъде такава, че да не се къса или мачка лесно.

(2) Хартията за всички екземпляри трябва да бъде бяла. При все това върху екземплярите, използвани при съюзен транзит (1, 4 и 5), клетки 1 (първото и третото подразделение), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (първото подразделение вляво), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 56 трябва да имат зелен фон.

Формулярите се отпечатват със зелено мастило.

(3) Размерите на клетките се основават на мерна единица, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока и една шеста от инча във вертикална посока. Размерите на подразделенията се основават на мерна единица, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока.

(4) Цветовото обозначение на отделните екземпляри на формулярите, отговарящи на образците в допълнения Б1 и Б3, се извършва по следния начин:

 екземпляри 1, 2, 3 и 5 в десния си край имат непрекъсната ивица, оцветена съответно в червено, зелено, жълто и синьо,

 екземпляри 4, 6, 7 и 8 в десния си край имат прекъсната ивица, оцветена съответно в синьо, червено, зелено и жълто.

На формулярите по образците в допълнения Б2 и Б4 екземпляри 1/6, 2/7, 3/8 и 4/5 в десния си край имат непрекъсната ивица, а вдясно от нея и прекъсната ивица, оцветени съответно в червено, зелено, жълто и синьо.

Ширината на тези ивици е приблизително 3 mm. Прекъснатата ивица съдържа поредица от квадратчета със страна 3 mm, на разстояние 3 mm едно от друго.

Екземплярите, на които данните, съдържащи се във формулярите от допълнения Б1 и Б3, трябва да бъдат вписани чрез самокопиране, са изложени в допълнение Б5.Екземплярите, на които данните, съдържащи се във формулярите от допълнения Б2 и Б4, трябва да бъдат вписани чрез самокопиране, са изложени в допълнение Б6.

(5) Форматът на формулярите е 210 × 297 mm с максимално допустимо отклонение от минус 5 mm и плюс 8 mm по отношение на дължината.

(6) Митническите администрации на държавите членки може да изискват на формулярите да са отпечатани името и адресът на печатницата или знак, даващ възможност да се идентифицира печатницата. Те могат да поставят условие отпечатването на формулярите да подлежи на предварително техническо одобрение.

(7) Формулярите и допълнителните формуляри трябва да се използват в следните случаи:

а) когато в законодателството на Съюза се споменава за декларация за поставяне на стоки под митнически режим или за реекспорт;

б) според необходимостта по време на преходен период, предвиден в акт за присъединяване към Съюза, в търговията между Съюза, в състава му отпреди това присъединяване, и новите държави членки и между тези държави членки, по отношение на стоки, за които митата и таксите с равностоен ефект още не са напълно отменени или които остават обект на други мерки, предвидени в акта за присъединяване;

в) когато разпоредбите на Съюза изрично предвиждат тяхното използване, по-специално в рамките на режим съюзен транзит по отношение на декларацията за транзит за пътници и аварийната процедура.

(8) Формулярите и допълнителните формуляри, използвани за тази цел, включват екземплярите, които са необходими за изпълнение на формалностите, отнасящи се до един или повече митнически режими, взети от комплект от осем екземпляра:

 екземпляр 1 се съхранява от органите на държавата членка, в която се извършват формалностите по износа (изпращането) или съюзния транзит,

 екземпляр 2 се използва за статистически цели от държавата членка на износ. Този екземпляр може да се използва също и за статистически цели от държавата членка на изпращане в случаите на търговия между части от митническата територия на Съюза с различен данъчен режим,

 екземпляр 3 се връща на износителя, след като е бил подпечатан от митническия орган,

 екземпляр 4 се съхранява в получаващото митническо учреждение след завършване на операцията по съюзен транзит или като документ, доказващ митническия статус на съюзни стоки,

 екземпляр 5 е екземплярът за връщане при режим съюзен транзит,

 екземпляр 6 се съхранява от органите на държавата членка, в която се извършват формалностите по вноса,

 екземпляр 7 се използва за статистически цели от държавата членка на внос. Този екземпляр може да се използва също и за статистически цели от държавата членка на внос в случаите на търговия между части от митническата територия на Съюза с различен данъчен режим,

 екземпляр 8 се връща на получателя.

Следователно възможни са различни комбинации, като:

 износ, пасивно усъвършенстване или реекспорт: екземпляри 1, 2 и 3,

 съюзен транзит: екземпляри 1, 4 и 5,

 митнически режими при внос: екземпляри 6, 7 и 8.

(9) Освен това има обстоятелства, при които митническият статус на въпросните съюзни стоки трябва да бъде доказан при получаване. В такива случаи екземпляр 4 трябва да се използва като документ T2L.

(10) Операторите могат, ако желаят, да използват отпечатани със собствени средства частични комплекти, съдържащи необходимите екземпляри, стига те да са в съответствие с официалния образец.

Всеки частичен комплект трябва да бъде оформен по такъв начин, че ако клетките трябва да съдържат еднаква информация в двете участващи държави членки, тази информация да може да бъде вписана пряко от износителя или от титуляря на режима върху екземпляр 1 и след това да се появи, вследствие на химическата обработка на хартията, върху всички екземпляри. Ако обаче, поради каквато и да било причина, в частност когато съдържанието на информацията се различава в зависимост от съответния етап от дадена операция, информацията не трябва да бъде предавана от една държава членка на друга, възпроизвеждането трябва да се ограничи до съответните екземпляри чрез намаляване на чувствителността на самокопиращата хартия.

Когато декларациите ще се обработват на компютър, могат да се използват частични комплекти, извадени от комплекти, в които всеки екземпляр има двойна функция: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

В такъв случай във всеки частичен комплект номерата на използваните екземпляри трябва да бъдат показани, като в полето на формуляра се задраскват номерата, отговарящи на неизползваните екземпляри.

Всеки такъв частичен комплект трябва да бъде оформен по такъв начин, че данните, които трябва да се впишат във всеки екземпляр, да се възпроизвеждат вследствие на химическата обработка на хартията.

(11) Когато съгласно обща бележка 2 декларациите за поставяне на стоки под митнически режим или за реекспорт или документите, удостоверяващи митническия статус на съюзни стоки, които не се движат под режим вътрешен съюзен транзит, се съставят на обикновен лист хартия посредством официални или частни системи за обработка на данни, форматът на тези декларации или документи трябва да отговаря на всички условия, предвидени в Кодекса или в настоящия регламент, включително тези за обратната страна на формуляра (по отношение на екземплярите, използвани при режим съюзен транзит), с изключение на:

 цветовете, използвани за отпечатване,

 използването на курсив,

 отпечатването на фон за клетките, предназначени за съюзен транзит.

Когато декларация за транзит се обработва в отправно учреждение посредством компютризирана система, един екземпляр от декларацията трябва да бъде подаден в това учреждение.

Б.   ИЗИСКВАНИ ДАННИ

Формулярите съдържат редица клетки, само част от които ще бъдат използвани, в зависимост от съответния митнически режим (режими).

Без да се засяга прилагането на опростени процедури, клетките, които могат да бъдат попълнени за всеки режим, са посочени в таблицата по-долу. Конкретните разпоредби относно всяка клетка, изложени в дял II, се прилагат, без да се засяга статусът на клетките съгласно таблицата.

Следва да се има предвид, че статусите, посочени по-долу, нямат отношение към факта, че определени данни се събират само когато обстоятелствата го изискват. Например, данните за допълнителните мерни единици в клетка 41 (статус „А“) ще се събират само когато това се изисква от ТАРИК.Клетка №

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (№)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (№)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (№)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Идентификационни данни)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7][24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (Националност)

 

 

 

 

 

A[8][24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (Идентификационни данни)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (Националност)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22(Валута)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22(Размер)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (Вид)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (Данъчна основа)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (Ставка)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Размер)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Общо)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (НП)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Легенда:Наименования на колоните

Кодове, използвани за клетка 37, 1-во подразделение

А:

Износ/изпращане

10, 11, 23

B:

Режим митническо складиране с оглед на получаване на специално възстановяване при износ преди изнасяне или производство под митнически надзор и под митнически контрол преди изнасяне и изплащане на възстановяване при износ

76, 77

C:

Реекспорт след специален режим, различен от режим митническо складиране

31

D:

Реекспорт след митническо складиране

31

E:

Пасивно усъвършенстване

21, 22

F:

Транзит

 

G:

Митнически статус на съюзни стоки

 

H:

Допускане за свободно обращение

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Поставяне на стоки под режим активно усъвършенстване или временен внос

51, 53, 54

J:

Поставяне в митнически склад

71, 78

Символи в клетките

А

:

Задължително: данни, изисквани от всяка държава членка

B

:

Незадължително за държавите членки: данни, които държавите членки може да решат да не изискват

C

:

Незадължително за операторите: данни, които операторите могат да решат да представят, но които не може да бъдат изисквани от държавите членки

Бележки:[1]

Попълването на тази клетка е задължително за селскостопански продукти с възстановявания при износ.

[2]

Това сведение може да се изисква само за процедури, които не са компютризирани.

[3]

Когато декларацията обхваща само една стокова позиция, държавите членки може да предвидят тази клетка да бъде оставяна празна, като в клетка 5 се записва цифрата „1“.

[4]

Попълването на тази клетка е задължително за новата компютризирана система за транзита (NCTS) по начина, предвиден в допълнение В2.

[5]

Това сведение може да се изисква само за процедури, които не са компютризирани.

[6]

Попълването на тази клетка е незадължително за държавите членки, когато получателят не е установен в Съюза, нито в държава с общ транзитен режим.

[7]

Да не се използва в случай на пощенски пратки или превоз с фиксирани транспортни инсталации.

[8]

Да не се използва в случай на пощенски пратки или превоз чрез фиксирани транспортни съоръжения или железопътен транспорт.

[9]

Това сведение може да се изисква за процедури, които не са компютризирани. В случай на компютризирани процедури държавите членки не трябва да събират това сведение, ако могат да го извлекат от останалите данни в декларацията и така да го предадат на Комисията в съответствие с разпоредбите за събиране на статистически данни за външната търговия.

[10]

Държавите членки могат да изискват попълване на третото подразделение само когато митническата администрация изчислява митническата стойност за сметка на икономическия оператор.

[11]

Държавите членки могат да изискват тази информация само в случаите, когато не се прилагат правилата за ежемесечно определяне на валутните курсове, установени в [предишен дял V, глава 6].

[12]

Тази клетка не се попълва, когато формалностите по износа се извършват в пункта на напускане на Съюза.

[13]

Тази клетка не се попълва, когато формалностите по вноса се извършват в пункта на въвеждане в Съюза.

[14]

Тази клетка може да се използва в новата компютризирана система за транзита (NCTS) по начина, предвиден в допълнение В2.

[16]

Това подразделение трябва да се попълни, когато:

— декларацията за транзит се съставя от същото лице и в същото време като митническа декларация, която включва код на стоките, или след нея, или

— законодателството на Съюза предвижда това.

[17]

Попълва се само когато законодателството на Съюза предвижда това.

[18]

Тази информация не се изисква за стоките с освобождаване от вносни мита, освен ако митническите органи я смятат за необходима за прилагането на разпоредбите, уреждащи допускането за свободно обращение на въпросните стоки.

[19]

Държавите членки може да не прилагат това изискване, ако техните системи им позволяват да извлекат тази информация автоматично и недвусмислено от останалите данни в декларацията.

[20]

Тази информация не трябва да се предоставя, когато митническите администрации изчисляват митата за сметка на операторите въз основа на останалите данни в декларацията. В останалите случаи тя е незадължителна за държавите членки.

[21]

Тази информация не трябва да се предоставя, когато митническите администрации изчисляват митата за сметка на операторите въз основа на останалите данни в декларацията.

[22]

Когато декларацията се придружава от документа, посочен в член 6 от настоящия делегиран регламент, държавите членки могат да не изискват попълването на тази клетка.

[23]

Тази клетка се попълва, когато декларацията за поставяне на стоки под митнически режим се използва за приключване на режим митническо складиране.

[24]

Когато стоките се превозват в контейнери, които ще се транспортират от пътни превозни средства, митническите органи могат да разрешат на титуляря на режима да остави тази клетка празна, ако логистичната схема в отправния пункт може да попречи на предоставянето на идентификационните данни и данните за националността на транспортното средство при съставяне на декларацията за транзит и ако митническите органи могат да гарантират, че изискваната информация относно транспортните средства ще бъде вписана впоследствие в клетка 55.

[25]

Държавата членка на приемане на декларацията може да не прилага изискването за представяне на тази информация, когато е в състояние да я прецени правилно и прилага методи за изчисляване, които позволяват да се постигне резултат, съвместим със статистическите изисквания.

В.   УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА

Когато даден частичен комплект съдържа един или повече екземпляри, които може да се използват в държава членка, различна от тази, в която е бил първоначално попълнен, формулярите трябва да бъдат попълнени на пишеща машина или чрез механографска или подобна техника. За по-лесно попълване на пишеща машина формулярът следва да се поставя в машината по такъв начин, че първата буква от данните, които трябва да се попълнят в клетка 2, да се постави в клетката за място в горния ляв ъгъл.

Ако се предвижда всички екземпляри от частичния комплект да се използват в същата държава членка, те може да се попълнят четливо на ръка, с мастило и с печатни главни букви, ако това е позволено в тази държава членка. Същото важи и за данните, които трябва да се впишат на екземплярите, използвани за режим съюзен транзит.

Във формуляра не се допуска заличаване или преправяне на текст. Всички поправки трябва да бъдат извършени чрез зачертаване на сгрешените данни и добавяне на правилните данни. Всяка поправка, извършена по този начин, трябва да бъде парафирана от лицето, което я е извършило, и специално заверена от компетентните органи. Компетентните органи имат право при необходимост да изискат подаване на нова декларация.

Освен това формулярите може да бъдат попълнени чрез автоматично възпроизвеждане вместо използване на някоя от процедурите, описани по-горе. Те могат също така да бъдат отпечатани и попълнени по този начин, при условие че разпоредбите относно образците на формулярите, формата, използвания език, четливостта, липсата на заличаване или преправяне на текст и поправките се спазват строго.

Операторите попълват само номерираните клетки, според случая. Останалите клетки, означени с печатна буква, се попълват от администрацията.

Без да се засяга обща бележка 2, на екземплярите, които трябва да останат в учреждението на износ/изпращане или в отправното учреждение, трябва да фигурират оригиналните подписи на съответните лица.

Подаването в митническо учреждение на декларация, подписана от декларатор или от негов представител, показва, че съответното лице декларира въпросните стоки за искания режим и — без да се засяга евентуалното налагане на санкции — ще се счита за отговорно, в съответствие с действащите разпоредби в държавите членки, по отношение на:

 точността на информацията, представена в декларацията,

 истинността на приложените документи,

 спазването на всички задължения, свързани с поставянето на въпросните стоки под съответния режим.

Подписът на титуляря на режим транзит или — в съответните случаи — на неговия упълномощен представител, го задължава по отношение на всички данни, отнасящи се до операцията по съюзен транзит съгласно разпоредбите за съюзен транзит в Кодекса и в настоящия регламент и изброени в раздел Б по-горе.

Що се отнася до формалностите при съюзен транзит и формалностите при получаване, в интерес на всяко лице, участващо в операцията, е да провери съдържанието на декларацията си, преди да я подпише и подаде в митническото учреждение. По-конкретно, лицето трябва незабавно да съобщи на митническия орган за всякакви установени от него несъответствия между стоките, които ще декларира, и вписаните в използваните формуляри данни. В такъв случай декларацията трябва да се състави на нови формуляри.

Ако в дял III не е изрично предвидено друго, клетките, които няма да се използват, трябва да се оставят абсолютно празни.

ДЯЛ II

ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ В ОТДЕЛНИТЕ КЛЕТКИ

А.   ФОРМАЛНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗНОСА/ИЗПРАЩАНЕТО, РЕЕКСПОРТА, МИТНИЧЕСКОТО СКЛАДИРАНЕ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВОТО ПОД МИТНИЧЕСКИ НАДЗОР И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА СТОКИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ИЗНОС, НА ПАСИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, НА СЪЮЗЕН ТРАНЗИТ И/ИЛИ НА ДОКАЗВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ СТАТУС НА СЪЮЗНИ СТОКИ.

Клетка 1: Декларация

В първото подразделение впишете съответния съюзен код от допълнение Г1.

Във второто подразделение впишете вида на декларацията, като използвате съответния съюзен код от допълнение Г1.

В третото подразделение впишете съответния съюзен код от допълнение Г1.

Клетка 2: Изпращач/износител

Вписва се EORI номерът по член 1, параграф 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Когато изпращачът/износителят няма EORI номер, митническата администрация може да му издаде такъв номер за съответната декларация.

За целите на настоящото допълнение определението за „износител“ е определението, установено в митническото законодателство на Съюза. В този контекст „изпращач“ е оператор, който действа като износител в случаите по член 134 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

Вписват се пълното име/фирма и адрес на съответното лице.

При групажни пратки държавите членки могат да предвидят в тази клетка да се впише думата „различни“, а списъкът на изпращачите/износителите да бъде приложен към декларацията.

Клетка 3: Формуляри

Вписва се номерът на частичния комплект по отношение на общия брой използвани частични комплекти формуляри или допълнителни формуляри. Например ако има един формуляр „ех“ и два „ЕХ/с“ формуляра, впишете „1/3“ във формуляра „ех“, 2/3 върху първия формуляр „ЕХ/с“ и 3/3 върху втория формуляр „ЕХ/с“.

Когато декларацията се състои от два комплекта от по четири екземпляра, вместо от един комплект от осем екземпляра, двата комплекта се разглеждат като един за определяне на броя на формулярите.

Клетка 4: Товарни списъци

Вписва се цифром броят на евентуално приложените товарни списъци или на търговските описателни списъци, когато такива се допускат от компетентния орган.

Клетка 5: Стокови позиции

Вписва се цифром общият брой на стоковите позиции, декларирани от съответното лице във всички използвани формуляри или допълнителни формуляри (или товарни списъци или търговски списъци). Броят на стоковите позиции трябва да отговаря на броя клетки 31, които трябва да се попълнят.

Клетка 6: Общо опаковки

Вписва се цифром общият брой на опаковките, които съставляват въпросната пратка.

Клетка 7: Референтен номер

Това сведение се отнася до търговския референтен номер, определен от съответното лице за въпросната пратка. То може да бъде под формата на единен референтен номер на пратката (UCR) ( 11 ).

Клетка 8: Получател

Вписват се пълното име/фирма и адрес на лицето или лицата, на които трябва да се доставят стоките.

Когато се изисква идентификационен номер, се вписва EORI номерът по член 1, параграф 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Когато на получателя не е бил издаден EORI номер, се вписва номерът, изискван от законодателството на съответната държава членка.

Когато се изисква идентификационен номер и декларацията съдържа данните за обобщена декларация за напускане съгласно допълнение А, и когато в рамките на призната от Съюза програма за търговско партньорство на трета държава се предоставят улеснения, този идентификационен номер може да бъде под формата на издаден от третата държава единен идентификационен номер, който е представен на Съюза от съответната трета държава. Структурата на единния идентификационен номер, издаден от трета държава, съответства на структурата, посочена в частта „Обобщени декларации за напускане“ от обяснителната бележка за този елемент от данни в допълнение А, озаглавена „Изпращач“.

При групажни пратки държавите членки могат да предвидят в тази клетка да се впише думата „различни“, а списъкът на получателите да бъде приложен към декларацията.

Клетка 14: Декларатор/представител

Вписва се EORI номерът по член 1, параграф 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Когато деклараторът/представителят няма EORI номер, митническата администрация може да му издаде такъв номер за съответната декларация.

Вписват се пълното име/фирма и адрес на съответното лице.

Ако деклараторът и износителят/изпращачът са едно и също лице, се вписва „износител“ или „изпращач“.

За обозначаване на декларатора или статута на представителя се използва съответният съюзен код от допълнение Г1.

Клетка 15: Държава на изпращане/износ

В клетка 15а се вписва съответният съюзен код от допълнение Г1 за държавата членка, в която се намират стоките към момента на вдигане за режима.

Въпреки това когато е известно, че стоките са въведени от друга държава членка в държавата членка, в която се намират към момента на вдигане за митническия режим, се посочва съответната друга държава членка, при условие че:

i) стоките са въведени оттам само за целите на износа, както и

ii) износителят не е установен в държавата членка, в която се намират стоките към момента на вдигането им за митническия режим, както и

iii) въвеждането в държавата членка, в която се намират стоките към момента на вдигането им за митническия режим, не представлява вътресъюзно придобиване на стоки или сделка, третирана като такова придобиване съгласно Директива 2006/112/ЕО на Съвета.

При все това когато стоките се изнасят след режим активно усъвършенстване, се посочва държавата членка, където е извършена последната дейност по преработката.

Клетка 17: Държава на получаване

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, в клетка 17а се вписва последната държава на получаване на стоките за износ, която е известна към момента на износа.

Клетка 18: Идентификационни данни и националност на транспортното средство при тръгване

Вписват се идентификационните данни на транспортното средство, на което стоките са непосредствено натоварени към момента на извършване на формалностите по износа или транзита, последвани от националността на транспортното средство (или националността на превозното средство, задвижващо останалите, ако има няколко транспортни средства) под формата на съответния съюзен код от допълнение Г1. Ако се използват влекач и ремарке с различни регистрационни номера, се вписват регистрационните номера и на влекача, и на ремаркето, задно с националността на влекача.

В зависимост от транспортното средство може да се впишат следните идентификационни данни:Транспортно средство

Метод за идентифициране

Морски и вътрешноводен транспорт

Наименование на плавателния съд

Въздушен транспорт

Номер и дата на полета (когато няма номер на полета, се вписва регистрационният номер на въздухоплавателното средство)

Шосеен транспорт

Регистрационен номер на превозното средство

Железопътен транспорт

Номер на вагона

При операциите по транзит обаче, когато стоките се превозват в контейнери, които ще се транспортират от пътни превозни средства, митническите органи могат да разрешат на титуляря на режима да остави тази клетка празна, ако логистичната схема в отправния пункт може да попречи на предоставянето на идентификационните данни и данните за националността на транспортното средство при съставяне на декларацията за транзит и ако митническите органи могат да гарантират, че изискваната информация относно транспортните средства ще бъде вписана впоследствие в клетка 55.

Клетка 19: Контейнер (Ктр.)

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се посочва предполагаемата ситуация при прекосяване на външната граница на Съюза въз основа на информацията, която е налична към момента на извършване на формалностите по износа.

Клетка 20: Условия на доставка

Като се използват съответните съюзни кодове и позиции от допълнение Г1, се въвеждат данни за условията по търговския договор.

Клетка 21: Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписва националността на активното транспортно средство, което преминава външната граница на Съюза, съгласно информацията към момента на извършване на формалностите.

При комбиниран транспорт или когато се използват няколко транспортни средства, активно транспортно средство е това, което задвижва целия състав. Например при камион, намиращ се на борда на морски плавателен съд, активното транспортно средство се явява корабът. При влекач и ремарке активното транспортно средство се явява влекачът.

В зависимост от транспортното средство може да се впишат следните идентификационни данни:Транспортно средство

Метод за идентифициране

Морски и вътрешноводен транспорт

Наименование на плавателния съд

Въздушен транспорт

Номер и дата на полета (когато няма номер на полета, се вписва регистрационният номер на въздухоплавателното средство)

Шосеен транспорт

Регистрационен номер на превозното средство

Железопътен транспорт

Номер на вагона

Клетка 22: Валута и обща фактурирана сума

Като се използва съответният код от допълнение Г1, в първото подразделение се вписва валутата, в която е съставена търговската фактура.

Във второто подразделение се вписва фактурираната цена за всички декларирани стоки.

Клетка 23: Валутен курс

В тази клетка се посочва приложимият валутен курс на валутата по фактурата спрямо валутата на съответната държава членка.

Клетка 24: Вид на сделката

Като се използват съответните кодове от допълнение Г1, се вписва видът на съответната сделка.

Клетка 25: Вид транспорт на границата

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписва видът на транспорта, съответстващ на активното транспортно средство, което се очаква да бъде използвано при напускане на митническата територия на Съюза.

Клетка 26: Вид транспорт във вътрешността

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписва видът на транспорта при заминаване.

Клетка 27: Място на товарене

Като се използва код, когато това се изисква, се вписва мястото, както е известно към момента на извършване на формалностите, в което стоките трябва да бъдат натоварени на активното транспортно средство, с което ще преминат границата на Съюза.

Клетка 29: Митническо учреждение на напускане

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписва митническото учреждение, през което се планира стоките да бъдат изведени от митническата територия на Съюза.

Клетка 30: Местонахождение на стоките

Вписва се точното място, където стоките могат да бъдат проверени.

Клетка 31: Опаковки и описание на стоките; маркировки и номера — контейнер № — брой и вид

Посочват се маркировките, номерата, броят и видът на опаковките или — при неопаковани стоки — се посочват броят на стоките, обхванати от декларацията, заедно с данните, които са необходими за идентифицирането им. Описанието на стоките е обичайното им търговско описание. Ако трябва да се попълни клетка „33. Код на стоката“, описанието трябва да бъде достатъчно точно, за да може стоките да бъдат класирани. Тази клетка трябва да съдържа и данните, изисквани по силата на специални законодателни актове. Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписва видът на опаковките.

Ако се използват контейнери, техните идентификационни маркировки трябва също да бъдат посочени в тази клетка.

Клетка 32: Номер на стоковата позиция

Вписва се номерът на въпросната стокова позиция по отношение на общия брой стокови позиции, декларирани в използваните формуляри и допълнителни формуляри, както е описано в бележката към клетка 5.

Клетка 33: Код на стоката:

Вписва се кодовият номер, отговарящ на въпросната стокова позиция, съгласно допълнение Г1.

Клетка 34: Код на държавата на произход

Операторите, които попълват клетка 34а, трябва да използват съответния съюзен код от допълнение Г1, за да посочат държавата на произход съгласно определението по дял II от Кодекса.

В клетка 34b се вписва регионът на изпращане или производство на въпросните стоки.

Клетка 35: Брутна маса (kg)

Вписва се брутната маса, изразена в килограми, на стоките, описани в съответната клетка 31. Брутната маса е общата маса на стоките заедно с всичките им опаковки, без контейнерите и другото транспортно оборудване.

Когато декларация за транзит обхваща няколко вида стоки, общата брутна маса се вписва само в първата клетка 35, като останалите клетки 35 се оставят празни. Държавите членки могат да разширят обхвата на това правило, като включат в него всички режими, посочени в колони А—Е и G в таблицата в дял I, Б.

Когато брутна маса над 1 kg включва част от единица (kg), тя може да бъде закръглена по следния начин:

 от 0,001 до 0,499: закръглява се надолу до най-близкия килограм,

 от 0,5 до 0,999: закръглява се нагоре до най-близкия килограм.

Брутна маса под 1 kg трябва да се впише като 0,xyz, (напр. 0,654 за опаковка от 654 грама).

Клетка 37: Режим

Като се използват съответният съюзен код от допълнение Г1, се посочва режимът, за който се декларират стоките.

Клетка 38: Нетна маса (kg)

Вписва се нетната маса, изразена в килограми, на стоките, описани в съответната клетка 31. Нетната маса е масата на стоките без опаковката.

Клетка 40: Обобщена декларация/предходен документ

Като се използват съответните съюзни кодове от допълнение Г1, се вписват референтните данни на документите, предхождащи износа към трета държава/изпращането към държава членка.

Ако декларацията се отнася до стоки, реекспортирани след приключване на режим митническо складиране в митнически склад тип Б, се вписват референтните данни на декларацията, с която стоките се поставят под този режим.

В случай на декларация, с която стоки се поставят под режим съюзен транзит, се представя референтният номер на предходната митническа дестинация или съответните митнически документи. Когато при некомпютризирани процедури за транзита трябва да се посочи повече от един референтен номер, държавите членки могат да предвидят в тази клетка да се впише думата „различни“, а списъкът на съответните референтни номера бъде приложен към декларацията за транзит.

Клетка 41: Допълнителни мерни единици

Когато е необходимо, се вписва количеството на въпросната стока, изразено в мерната единица, посочена в стоковата номенклатура.

Клетка 44: Допълнителна информация/представени документи/сертификати и разрешения

Като се използват съответните съюзни кодове от допълнение Г1, се вписват данните, които се изискват по силата на всякакви приложими специални разпоредби, заедно с референтни данни за представените придружителни документи към декларацията.

Подразделението „Код Д.И.“ (Код за допълнителна информация) не трябва да се използва).

Когато декларация за реекспорт, с която се приключва режим митническо складиране, бъде подадена в митническо учреждение, различно от надзорното учреждение, се вписват наименованието и пълният адрес на надзорното учреждение.

Декларациите, съставени в държави членки, които по време на преходния период за въвеждане на еврото, дават възможност на операторите да изберат да ползват еврото като парична единица при съставянето на своите декларации, трябва да запишат в тази клетка, за предпочитане в подразделението в долния десен ъгъл, сведение за използваната валута — национална валута или евро.

Държавите членки могат да предвидят това сведение да се записва само в клетка 44 за първата стокова позиция в декларацията. В този случай информацията ще се смята за валидна за всички стокови позиции в декларацията.

Това сведение е под формата на трибуквения код на валутата по стандарт ISO 4217.

Клетка 46: Статистическа стойност

Впишете статистическата стойност, изразена във валутата, чийто код може да е вписан в клетка 44, или — при липсата на такъв код в клетка 44 — във валутата на държавата членка, където се извършват формалностите по износа, в съответствие с действащите разпоредби на Съюза.

Клетка 47: Изчисление на данъците

Вписва се приложимата данъчна основа за изчислението (стойност, тегло или др.). Като се използват при необходимост съответните съюзни кодове от допълнение Г1, следното се вписва на всеки ред:

 вида на данъка (напр. акцизи),

 данъчната основа,

 приложимата данъчна ставка,

 размерът на дължимия данък,

 избраният начин на плащане (НП).

Сумите в тази клетка трябва да бъдат изразени във валутата, чийто код може да е вписан в клетка 44, или — при липсата на такъв код в клетка 44 — във валутата на държавата членка, където се извършват формалностите по износа.

Клетка 48: Отсрочено плащане

В съответните случаи се въвеждат референтните данни на въпросното разрешение; „отсрочено плащане“ тук означава както отсрочено плащане на митата, така и данъчен кредит.

Клетка 49: Идентификационни данни на склада

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписват референтните данни на склада.

Клетка 50: Титуляр

Вписват се пълното име/фирма (за физическо лице или търговско дружество) и адрес на титуляря на режима, както и EORI номерът по член 1, параграф 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Когато е представен EORI номерът, държавите членки могат да не прилагат изискването за посочване на пълното име/фирма (за физическо лице или търговско дружество) и адрес. ►C2  Когато е целесъобразно, се вписва пълното име/фирма (за физическо лице или търговско дружество) на упълномощения представител, който се подписва за сметка на титуляря на режима. ◄

В зависимост от специалните разпоредби, които предстои да бъдат приети относно използването на компютризирани системи, оригиналният собственоръчен подпис на съответното лице трябва да бъде положен върху екземпляра, който трябва да остане в отправното учреждение. Ако титулярят е юридическо лице, подписващото се лице трябва да впише и длъжността си след своя подпис и пълното си име.

За операциите по износ деклараторът или негов представител могат да впишат името и адреса на лице, установено в района на митническото учреждение на напускане, на което да може да се предаде екземпляр 3 от декларацията, заверена от въпросното учреждение.

Клетка 51: Предвидени митнически учреждения на транзит (и държава)

Вписва се кодът на планираното митническо учреждение на въвеждане за всяка държава с общ транзитен режим, която трябва да бъде прекосена, и митническото учреждение на въвеждане, през което стоките отново ще бъдат въведени на митническата територия на Съюза, след като са прекосили територията на държава с общ транзитен режим, или — когато при превоза трябва да се прекоси територия, различна от тази на Съюза или на държава с общ транзитен режим — на митническото учреждение на напускане, през което при превоза се напуска Съюзът, и митническото учреждение на въвеждане, през което повторно се влиза в Съюза.

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се посочват съответните митнически учреждения.

Клетка 52: Обезпечение

Като се използват съответните съюзни кодове от допълнение Г1, се посочва видът на обезпечението или освобождаване от обезпечение, използвани при операцията, както и — според случая — номера на сертификата за общо обезпечение, сертификата за освобождаване от обезпечение или сертификата за еднократно обезпечение и митническото учреждение по обезпечението.

Когато общо обезпечение, освобождаване от обезпечение или еднократно обезпечение не е валидно за една или повече от долупосочените държави, след текста „не е валидно за“ впишете кодовете от допълнение Г1 за съответната държава или държави:

 държави извън ЕС, които са договарящи се страни по Конвенцията за общ транзитен режим и Конвенцията за опростяване на формалностите при търговията със стоки,

 Андора,

 Сан Марино.

Когато се използва еднократно обезпечение под формата на паричен депозит или чрез сертификати, то е валидно за всички договарящи се страни по Конвенцията за общ транзитен режим и Конвенцията за опростяване на формалностите при търговията със стоки.

Клетка 53: Получаващо митническо учреждение (и държава на получаване)

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписва митническото учреждение, в което стоките трябва да бъдат представени, за да се завърши операцията по съюзен транзит.

Клетка 54: Място и дата, подпис и име на декларатора или негов представител

Вписват се мястото и датата на съставяне на декларацията.

В зависимост от специалните разпоредби, които предстои да бъдат приети относно използването на компютризирани системи, оригиналният собственоръчен подпис на съответното лице трябва да бъде положен върху екземпляра, който трябва да остане в учреждението на износ/изпращане, и да се впише пълното име на това лице. Ако това е юридическо лице, подписващото се лице трябва да впише и длъжността си след своя подпис и пълното си име.

Б.   ФОРМАЛНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ

Между момента, в който стоките напуснат учреждението на износ и/или отправното учреждение и момента на пристигане в получаващото учреждение, може да се наложи да се впишат някои данни в екземплярите на единния административен документ, които придружават стоките. Тези данни се отнасят до транспортната операция и трябва да бъдат вписани в документа в процеса на операцията от превозвача, който носи отговорност за транспортното средство, върху което стоките са натоварени непосредствено. Данните може да бъдат добавени четливо на ръка; в този случай формулярът трябва да се попълва с мастило и с печатни главни букви.

Тези данни, които фигурират само на екземпляри 4 и 5, се отнасят до следните клетки:

 Претоварване: използва се клетка 55.

Клетка 55: Претоварване

Първите три реда на тази клетка се попълват от превозвача, когато по време на въпросната операция стоките се претоварват от едно транспортно средство на друго или от един контейнер в друг.

Превозвачът не може да претоварва стоки без предварително разрешение от митническите органи на държавата членка, на чиято територия трябва да се извърши претоварването.

Ако тези органи решат, че транзитната операция може да продължи по обичайния начин, след като предприемат всички стъпки, които може да бъдат необходими, те заверяват екземпляри 4 и 5 от декларацията за транзит.

 Други инциденти: използва се клетка 56.

Клетка 56: Други инциденти по време на превоза

Клетката се попълва в съответствие със съществуващите задължения по силата на режим съюзен транзит.

Освен това, когато стоките са натоварени на полуремарке и по време на пътуването е сменен само влекачът (без стоките да се обработват или претоварват), в тази клетка се въвежда регистрационният номер на новия влекач. В такива случаи заверка от компетентните органи не е необходима.

В.   ФОРМАЛНОСТИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ, СПЕЦИФИЧНА УПОТРЕБА, АКТИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, ВРЕМЕНЕН ВНОС И МИТНИЧЕСКО СКЛАДИРАНЕ

Клетка 1: Декларация

В първото подразделение впишете съответния съюзен код от допълнение Г1.

Във второто подразделение впишете вида на декларацията, като използвате съответния съюзен код от допълнение Г1.

Клетка 2: Изпращач/износител

Въвеждат се пълното име и адресът на последния продавач на стоките преди вноса им в Съюза.

Когато се изисква идентификационен номер, държавите членки могат да не прилагат изискването за посочване на пълното име и адрес на съответното лице.

Когато се изисква идентификационен номер, се вписва EORI номерът по член 1, параграф 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Когато на изпращача/износителя не е бил издаден EORI номер, се вписва номерът, изискван от законодателството на съответната държава членка.

При групажни пратки държавите членки могат да предвидят в тази клетка да се впише думата „различни“, а списъкът на изпращачите/износителите да бъде приложен към декларацията.

Клетка 3: Формуляри

Вписва се номерът на частичния комплект по отношение на общия брой използвани частични комплекти формуляри или допълнителни формуляри. Например, ако има един формуляр „IM“ и два формуляра „IM/с“, се вписва „1/3“ върху формуляра „IM“, „2/3“ върху първия формуляр „IM/с“ и „3/3“ върху втория формуляр „IM/с“.

Клетка 4: Товарни списъци

Вписва се цифром броят на евентуално приложените товарни списъци или на търговските описателни списъци, когато такива се допускат от компетентния орган.

Клетка 5: Стокови позиции

Вписва се цифром общият брой на стоковите позиции, декларирани от съответното лице във всички използвани формуляри или допълнителни формуляри (или товарни списъци или търговски списъци). Броят на стоковите позиции трябва да отговаря на броя клетки 31, които трябва да се попълнят.

Клетка 6: Общо опаковки

Вписва се цифром общият брой на опаковките, които съставляват въпросната пратка.

Клетка 7: Референтен номер

Това сведение се отнася до търговския референтен номер, определен от съответното лице за въпросната пратка. То може да бъде под формата на единен референтен номер на пратката (UCR) ( 12 ).

Клетка 8: Получател

Вписва се EORI номерът по член 1, параграф 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Когато получателят няма EORI номер, митническата администрация може да му издаде такъв номер за съответната декларация.

Вписват се пълното име/фирма и адрес на съответното лице.

Когато стоките се поставят под режим митническо складиране в частен склад, се вписват пълното име/фирма и адрес на депозиращото лице, ако е различно от декларатора.

При групажни пратки държавите членки могат да предвидят в тази клетка да се впише думата „различни“, а списъкът на получателите да бъде приложен към декларацията.

Клетка 12: Сведения за стойността

В тази клетка се вписва информация за стойността, напр. сведение за разрешението, с което митническите органи отменят изискването за представяне на формуляр DV1 като придружителен документ към всяка декларация, или сведения за корекции.

Клетка 14: Декларатор/представител

Вписва се EORI номерът по член 1, параграф 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Когато деклараторът/представителят няма EORI номер, митническата администрация може да му издаде такъв номер за съответната декларация.

Вписват се пълното име/фирма и адрес на съответното лице.

Ако деклараторът и получателят са едно и също лице, се вписва „получател“.

За обозначаване на декларатора или статута на представителя се използва съответният съюзен код от допълнение Г1.

Клетка 15: Държава на изпращане/износ

Ако в междинна държава не са извършени нито търговска сделка (напр. продажба или преработка), нито спиране, несвързано с превоза на стоките, в клетка 15а се въвежда съответният съюзен код от допълнение Г1 за обозначаване на държавата, от която стоките са първоначално изпратени към държавата членка, в която се намират към момента на вдигането им за митническия режим.

Ако е извършено такова спиране или търговска сделка, се посочва последната междинна държава.

За целите на това изискване за представяне на данни, спиране, за да се позволи консолидация на стоките по маршрута, се разглежда като свързано с превоза на стоките.

Клетка 17: Държава на получаване

В клетка 17а се вписва съюзният код от допълнение Г1, както следва:

а) За формалностите за освобождаване за свободно обращение, в т.ч. специфична употреба, или за вътрешно потребление се вписва съюзният код за държавата членка, в която се намират стоките към момента на вдигането им за митническия режим.

При все това, когато към момента на съставянето на митническата декларация е известно, че стоките ще бъдат изпратени към друга държава членка след вдигането, се вписва кодът на тази държава членка.

б) За формалностите за режим активно усъвършенстване се вписва съюзният код за държавата членка, в която се извършва първата дейност по преработка.

в) За формалностите за временен внос се вписва съюзният код за държавата членка, в която стоките ще бъдат употребени за първи път.

г) За формалностите за митническо складиране се вписва съюзният код за държавата членка, в която се намират стоките към момента на вдигането им за митническия режим.

В клетка 17b се вписва регионът на получаване на стоките.

Клетка 18: Идентификационни данни и националност на транспортното средство при пристигане

Вписват се идентификационните данни на транспортното средство, на което стоките са непосредствено натоварени към момента на представяне в митническото учреждение, където се извършват формалностите при получаване. Ако се използват влекач и ремарке с различни регистрационни номера, се вписват регистрационните номера и на влекача, и на ремаркето.

В зависимост от транспортното средство може да се впишат следните идентификационни данни:Транспортно средство

Метод за идентифициране

Морски и вътрешноводен транспорт

Наименование на плавателния съд

Въздушен транспорт

Номер и дата на полета (когато няма номер на полета, се вписва регистрационният номер на въздухоплавателното средство)

Шосеен транспорт

Регистрационен номер на превозното средство

Железопътен транспорт

Номер на вагона

Клетка 19: Контейнер (Конт)

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се посочва състоянието при преминаване на външната граница на Съюза.

Клетка 20: Условия на доставка

Като се използват съответните съюзни кодове и позиции от допълнение Г1, се въвеждат данни за условията по търговския договор.

Клетка 21: Идентификационни данни и националност на активното транспортно средство, което преминава границата

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписва националността на активното транспортно средство, което преминава външната граница на Съюза.

При комбиниран транспорт или когато се използват няколко транспортни средства, активно транспортно средство е това, което задвижва целия състав. Например, при камион, намиращ се на борда на морски плавателен съд, активното транспортно средство се явява корабът. При влекач и ремарке активното транспортно средство се явява влекачът.

Клетка 22: Валута и обща фактурирана сума

Като се използва съответният код от допълнение Г1, в първото подразделение се вписва валутата, в която е съставена търговската фактура.

Във второто подразделение се вписва фактурираната цена за всички декларирани стоки.

Клетка 23: Валутен курс

В тази клетка се посочва приложимият валутен курс на валутата по фактурата спрямо валутата на съответната държава членка.

Клетка 24: Вид на сделката

Като се използват съответните кодове от допълнение Г1, се вписва видът на съответната сделка.

Клетка 25: Вид транспорт на границата

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписва видът на транспорта, съответстващ на активното транспортно средство, с което стоките са били въведени на митническата територия на Съюза.

Клетка 26: Вид транспорт във вътрешността

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписва видът на транспорта при пристигане.

Клетка 29: Митническо учреждение на въвеждане

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписва митническото учреждение, през което стоките са били въведени на митническата територия на Съюза.

Клетка 30: Местонахождение на стоките

Вписва се точното място, където стоките могат да бъдат проверени.

Клетка 31: Опаковки и описание на стоките; маркировки и номера — контейнер № — брой и вид

Посочват се маркировките, номерата, броят и видът на опаковките или — при неопаковани стоки — се посочват броят на стоките, обхванати от декларацията, заедно с данните, които са необходими за идентифицирането им. Описание на стоките означава обичайното им търговско описание. С изключение на несъюзните стоки, поставени под режим митническо складиране, това описание трябва да бъде достатъчно точно, така че да позволява незабавно и недвусмислено идентифициране и класиране на стоките. Тази клетка трябва да съдържа и данните, изисквани по силата на специални разпоредби (напр. за ДДС и акцизите). Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписва видът на опаковките.

Ако се използват контейнери, техните идентификационни маркировки трябва също да бъдат посочени в тази клетка.

Клетка 32: Номер на стоковата позиция

Вписва се номерът на въпросната стокова позиция по отношение на общия брой стокови позиции, декларирани в използваните формуляри и допълнителни формуляри, както е описано в бележката към клетка 5.

Клетка 33: Код на стоката

Вписва се кодовият номер, отговарящ на въпросната стокова позиция, съгласно допълнение Г1. Държавите членки могат да предвидят въвеждане на специална номенклатура относно акцизите в петото подразделение.

Клетка 34: Код на държавата на произход

В клетка 34а се вписва съответният съюзен код от допълнение Г1 за обозначаване на държавата на произход съгласно определението по дял II от Кодекса.

Клетка 35: Брутна маса (kg)

Вписва се брутната маса, изразена в килограми, на стоките, описани в съответната клетка 31. Брутната маса е общата маса на стоките заедно с всичките им опаковки, без контейнерите и другото транспортно оборудване.

Когато дадена декларация обхваща няколко вида стоки, държавите членки могат да решат, че за режимите, посочени в колони от H до J в таблицата в (предишен дял I, част Б), общата брутна маса се вписва само в първата клетка 35, а останалите клетки 35 се оставят празни.

Когато брутна маса над 1 kg включва част от единица (kg), тя може да бъде закръглена по следния начин:

 от 0,001 до 0,499: закръглява се надолу до най-близкия килограм,

 от 0,5 до 0,999: закръглява се нагоре до най-близкия килограм,

 брутна маса под 1 kg трябва да се впише като 0,xyz, (напр. 0,654 за опаковка от 654 грама).

Клетка 36: Преференция

Тази клетка съдържа информация за тарифното третиране на стоките. Ако използването ѝ е предвидено в матрицата от дял I, раздел Б, тя трябва да се използва дори когато не се иска преференциално тарифно третиране. Тази клетка обаче не трябва да се използва в контекста на търговията между части от митническата територия на Съюза, в които се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, и части от тази територия, в които въпросните разпоредби не се прилагат, или в контекста на търговията между части от тази територия, в които тези разпоредби не се прилагат. Вписва се съответният съюзен код от допълнение Г1.

Комисията ще публикува редовно в серия С на Официален вестник на Европейския съюз списък на съчетанията на кодове, които може да се използват, заедно с примери и обяснителни бележки.

Клетка 37: Режим

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се посочва режимът, за който се декларират стоките.

Клетка 38: Нетна маса (kg)

Вписва се нетната маса, изразена в килограми, на стоките, описани в съответната клетка 31. Нетната маса е масата на стоките без опаковката.

Клетка 39: Квота

Вписва се поредният номер на тарифната квота, за която подава заявление деклараторът.

Клетка 40: Обобщена декларация/предходен документ

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписват референтните данни от обобщена декларация, използвана в държавата членка на внос, или от предходен документ.

Клетка 41: Допълнителни мерни единици

Когато е необходимо, се вписва количеството на въпросната стока, изразено в мерната единица, посочена в стоковата номенклатура.

Клетка 42: Цена на стоката

Вписва се цената на въпросната стока (стокова позиция).

Клетка 43: Метод за определяне на стойността

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се посочва използваният метод за определяне на стойността.

Клетка 44: Допълнителна информация/представени документи/сертификати и разрешения

Като се използват съответните съюзни кодове от допълнение Г1, се вписват данните, които се изискват по силата на всякакви приложими специални разпоредби, заедно с референтни данни за представените придружителни документи към декларацията.

Подразделението „Код Д.И.“ не трябва да се използва.

Когато декларация, с която стоките се поставят под режим митническо складиране, се подава в митническо учреждение, различно от надзорното учреждение, се вписват наименованието и пълният адрес на надзорното учреждение.

Декларациите, съставени в държави членки, които по време на преходния период за въвеждане на еврото дават възможност на операторите да изберат да ползват еврото като валута при съставянето на своите декларации, трябва да запишат в тази клетка, за предпочитане в подразделението в долния десен ъгъл, сведение за използваната валута — национална валута или евро.

Държавите членки могат да предвидят това сведение да се записва само в клетка 44 за първата стокова позиция в декларацията. В този случай информацията ще се смята за валидна за всички стокови позиции в декларацията.

Това сведение е под формата на трибуквения код на валутата по стандарт ISO 4217.

Когато стоките са обект на освободена от ДДС доставка до друга държава членка, изискваната по силата на член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО информация се вписва в клетка 44, включително — когато това се изисква от държава членка — доказателство, че се планира внасяните стоки да бъдат превозени или изпратени от държавата членка на внос до друга държава членка.

Клетка 45: Корекция

Тази клетка съдържа информация за евентуални корекции, когато заедно с декларацията не се представя формуляр DV1. Сумите, които се вписват в тази клетка, трябва да бъдат изразени във валутата, чийто код може да е вписан в клетка 44, или — при липсата на такъв код в клетка 44 — във валутата на държавата членка, където се извършват формалностите по вноса.

Клетка 46: Статистическа стойност

Впишете статистическата стойност, изразена във валутата, чийто код може да е вписан в клетка 44, или — при липсата на такъв код в клетка 44 — във валутата на държавата членка, където се извършват формалностите по вноса, в съответствие с действащите разпоредби на Съюза.

Клетка 47: Изчисление на данъците

Вписва се приложимата данъчна основа за изчислението (стойност, тегло или др.) Като се използват при необходимост съответните съюзни кодове от допълнение Г1, следното се вписва на всеки ред:

 вида на данъка (напр. вносно мито, ДДС),

 данъчната основа,

 приложимата данъчна ставка,

 размерът на дължимия данък,

 избраният начин на плащане (НП).

Сумите в тази клетка трябва да бъдат изразени във валутата, чийто код може да е вписан в клетка 44, или — при липсата на такъв код в клетка 44 — във валутата на държавата членка, където се извършват формалностите по вноса.

Клетка 48: Отсрочено плащане

В съответните случаи се въвеждат референтните данни на въпросното разрешение; „отсрочено плащане“ тук означава както отсрочено плащане на митата, така и данъчен кредит.

Клетка 49: Идентификационни данни на склада

Като се използва съответният съюзен код от допълнение Г1, се вписват референтните данни на склада.

Клетка 54: Място и дата, подпис и име на декларатора или негов представител

Вписват се мястото и датата на съставяне на декларацията.

В зависимост от специалните разпоредби, които предстои да бъдат приети относно използването на компютризирани системи, оригиналният собственоръчен подпис на съответното лице трябва да бъде положен върху екземпляра, който трябва да остане в учреждението на внос, и да се впише пълното име на това лице. Ако това е юридическо лице, подписващото се лице трябва да впише и длъжността си след своя подпис и пълното си име.

ДЯЛ III

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМУЛЯРИ

а) Допълнителните формуляри следва да се използват само когато декларацията обхваща повече от една стокова позиция (вж. клетка 5). Те трябва да бъдат представени заедно с формуляр IM, EX, EU или CO.

б) Указанията в дялове I и II важат и за допълнителните формуляри.

Въпреки това:

 символите „IM/c“, „EX/c“ или „EU/c“ (или „CO/c“ — в съответните случаи) трябва да бъдат вписани в първото подразделение на клетка 1, като това подразделение се оставя празно, само когато:

 формулярът се използва само за съюзен транзит, като в този случай, в зависимост от режима съюзен транзит, приложим към въпросните стоки, в третото подразделение на клетка 1 се вписва „T1bis“, „T2bis“, „T2Fbis“ или „T2SMbis“,

 формулярът се използва само за доказателство за митническия статус на съюзни стоки, като в този случай, в зависимост от статуса на въпросните стоки, в третото подразделение на клетката се вписва „T2Lbis“, „T2LFbis“ или „T2LSMbis“,

 използването на клетка 2/8 не е задължително за държавите членки и в нея трябва да се вписват само името/фирмата и идентификационният номер, ако има такъв, на съответното лице,

 частта „обобщение“ на клетка 47 се отнася до окончателното обобщение на всички стокови позиции, обхванати от използваните формуляри IM и IM/c, EX и EX/c, EU и EU/c или СО и СО/с. Следователно тя трябва да се използва само на последния от формулярите IM/c, EX/c, EU/c или СО/с, приложени към документ IM, EX, EU или СО, за да се посочи общата дължима сума по видове данъци.

в) Ако се използват допълнителни формуляри,

 всички клетки 31 („Опаковки и описание на стоките“), които не са използвани, трябва да се зачертаят, за да не може да се използват по-късно,

 когато в третото подразделение от клетка 1 е отбелязан знак „Т“, клетки 32 („Номер на стоковата позиция“), 33 („Код на стоката“), 35 („Брутна маса (kg)“), 38 („Нетна маса (kg)“), 40 („Обобщена декларация/предходен документ“) и 44 („Допълнителна информация, представени документи, сертификати и разрешения“) за първата стокова позиция в използвания формуляр за декларация за транзит трябва да са зачертани, а първата клетка 31 („Опаковки и описание на стоките“) от декларацията не може да бъде използвана за вписване на маркировки, номера, брой и вид на опаковките и описание на стоките. В първата клетка 31 от този документ според случая се посочват броят на допълнителните формуляри, на които фигурират съответните символи „T1bis“, „T2bis“ или „T2Fbis“.
Допълнение В2

ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ТРАНЗИТ ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА СТАНДАРТНИ СЪОБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI)

(ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРАНЗИТ EDI)

ДЯЛ I

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Декларацията за транзит EDI се съставя въз основа на данните, въведени в различните клетки на единния административен документ (ЕАД) съгласно приложения В1 и Г1, заедно с код или заменени от код, според случая.

Настоящото допълнение съдържа само основните специални изисквания, които се прилагат при извършване на митническите формалности чрез обмен на стандартни съобщения EDI. Прилагат се и допълнителните кодове, посочени в допълнение Г2. За декларацията за транзит EDI се прилагат допълнения В1 и Г1, освен ако в настоящето допълнение или в допълнение Г2 е посочено друго.

Подробната структура и съдържание на декларацията за транзит EDI трябва да съответстват на техническите спецификации, по които компетентните органи предават съобщения на титуляря на режима, за да се осигури правилното функциониране на системата. Тези спецификации се изготвят въз основа на изискванията, определени в настоящето допълнение.

В настоящото допълнение се описва структурата на информационния обмен. Декларацията за транзит е структурирана по групи данни, които съдържат атрибути на данните. Атрибутите се групират заедно по такъв начин, че да изградят последователни логически блокове в рамките на обхвата на съобщението. Тире пред група данни означава, че тази група е част от група данни от по-горно равнище.

Съответният номер на клетката в ЕАД се отбелязва, когато е известен.

Терминът „брой“ в обяснението за групите данни показва колко пъти групата данни може да се използва в декларацията за транзит.

Терминът „вид/дължина“ в обяснението за даден атрибут показва изискванията за вида и дължината на данните. Кодовете за видовете данни са следните:

а

буквен

n

цифров

an

буквено-цифров

Числото след кода показва допустимата дължина на данните. Прилагат се следните правила:

Незадължителните две точки пред показателя за дължината означават, че дължината на данните не е определена, но може да достигне броя знаци, обозначен от показателя за дължината. Запетаята в показателя за дължината на данните означава, че атрибутът може да съдържа десетични позиции, като числото преди запетаята показва общата дължина на характеристиката, а числото след запетаята показва максималния брой знаци след десетичната запетая.

ДЯЛ II

СТРУКТУРА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ТРАНЗИТ EDI

А.    Таблица на групите данни

ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ

ТЪРГОВЕЦ изпращач

ТЪРГОВЕЦ получател

СТОКОВА ПОЗИЦИЯ

 ТЪРГОВЕЦ изпращач

 ТЪРГОВЕЦ получател

 КОНТЕЙНЕРИ

 КОДОВЕ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНИ СТОКИ

 ОПАКОВКИ

 СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДХОДНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ/СЕРТИФИКАТИ

 СПЕЦИАЛНИ ДАННИ

ОТПРАВНО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЪРГОВЕЦ — титуляр на режима

ПРЕДСТАВИТЕЛ

МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ НА ТРАНЗИТ

ПОЛУЧАВАЩО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЪРГОВЕЦ — одобрен получател

РЕЗУЛТАТ ОТ КОНТРОЛА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛОМБИТЕ

 ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ПЛОМБИТЕ

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

 СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО

 ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВАЛИДНОСТТА (ЕС)

 ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВАЛИДНОСТТА (ИЗВЪН ЕС)

Б.    Сведения за данните в декларацията за транзит

ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ

Брой: 1

Групата данни се използва.

Местен референтен номер (LRN)

Вид/дължина: an ..22

Използва се местният референтен номер (LRN). Той се определя на национално равнище и се присъжда от ползвателя в съгласие с компетентните органи за идентифициране на всяка отделна декларация.

Вид декларация

(клетка 1)

Вид/дължина: an ..5

Атрибутът се използва.

Общ брой стокови позиции

(клетка 5)

Вид/дължина: n ..5

Атрибутът се използва.

Общ брой опаковки

(клетка 6)

Вид/дължина: n ..7

Използването на този атрибут е незадължително. Общият брой на опаковките е равен на сбора на числата от всички клетки „Брой опаковки“ и „Количество отделни бройки“ и стойност „1“ за всяко декларирано „насипно състояние“.

Държава на изпращане

(клетка 15а)

Вид/дължина: a2

Този атрибут се използва, когато се декларира само една държава на изпращане. Използват се кодовете на държавите съгласно допълнение Г2. В такъв случай атрибутът „Държава на изпращане“ от групата данни „СТОКОВА ПОЗИЦИЯ“ не може да се използва. Когато се декларира повече от една държава на изпращане, този атрибут на групата данни „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ“ не може да се използва. В такъв случай се използва атрибутът „Държава на изпращане“ от групата данни „СТОКОВА ПОЗИЦИЯ“.

Държава на получаване

(клетка 17а)

Вид/дължина: a2

Този атрибут се използва, когато се декларира само една държава на получаване. Използват се кодовете на държавите съгласно допълнение Г2. В такъв случай атрибутът „Държава на получаване“ от групата данни „СТОКОВА ПОЗИЦИЯ“ не може да се използва. Когато се декларира повече от една държава на получаване, този атрибут на групата данни „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ“ не може да се използва. В такъв случай се използва атрибутът „Държава на получаване“ от групата данни „СТОКОВА ПОЗИЦИЯ“.

Идентификационни данни при тръгване

(клетка 18)

Вид/дължина: an ..27

Този атрибут се използва в съответствие с допълнение В1.

Език на идентификационните данни при тръгване

Вид/дължина: a2

За определянето на езика се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2, ако се използва съответното поле за свободен текст.

Националност при тръгване

(клетка 18)

Вид/дължина: a2

Използва се кодът на държавата, посочен в допълнение Г2, в съответствие с допълнение В1.

Контейнер

(клетка 19)

Вид/дължина: n1

Използват се следните кодове:

0

:

не

1

:

да.

Националност при преминаване на границата

(клетка 21)

Вид/дължина: a2

Използва се кодът на държавата, посочен в допълнение Г2, в съответствие с допълнение В1.

Идентификационни данни при преминаване на границата

(клетка 21)

Вид/дължина: an ..27

Съгласно допълнение В1 използването на този атрибут е незадължително за държавите членки.

Език на идентификационните данни при преминаване на границата

Вид/дължина: a2

За определянето на езика се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2, ако се използва съответното поле за свободен текст.

Тип превоз при преминаване на границата

(клетка 21)

Вид/дължина: n ..2

Съгласно допълнение В1 използването на този атрибут е незадължително за държавите членки.

Вид транспорт на границата

(клетка 25)

Вид/дължина: n ..2

Съгласно допълнение В1 използването на този атрибут е незадължително за държавите членки.

Вид транспорт във вътрешността

(клетка 26)

Вид/дължина: n ..2

Използването на този атрибут е незадължително за държавите членки. Използва се в съответствие с обяснителната бележка за клетка 25, представена в допълнение Г1.

Място на товарене

(клетка 27)

Вид/дължина: an ..17

Използването на този атрибут е незадължително за държавите членки.

Код на договореното местонахождение

(клетка 30)

Вид/дължина: an ..17

Този атрибут не може да се използва, ако е използвана групата данни „РЕЗУЛТАТ ОТ КОНТРОЛА“. Когато тази група данни не е използвана, използването на този атрибут е незадължително. Когато този атрибут се използва, трябва точно да се посочи кодът на мястото, където стоките могат да бъдат проверени при необходимост. Атрибутите „Договорено местонахождение на стоките“/„Код на договореното местонахождение“, „Разрешено местонахождение на стоките“ и „Допълнително митническо учреждение“ не може да се използват едновременно.

Договорено местонахождение на стоките

(клетка 30)

Вид/дължина: an ..35

Този атрибут не може да се използва, ако е използвана групата данни „РЕЗУЛТАТ ОТ КОНТРОЛА“. Когато тази група данни не е използвана, използването на този атрибут е незадължително. Когато този атрибут се използва, трябва точно да се посочи мястото, където стоките могат да бъдат проверени. Атрибутите „Договорено местонахождение на стоките“/„Код на договореното местонахождение“, „Разрешено местонахождение на стоките“ и „Допълнително митническо учреждение“ не може да се използват едновременно.

Език на договореното местонахождение на стоките

Вид/дължина: a2

За определянето на езика се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2, ако се използва съответното поле за свободен текст.

Разрешено местонахождение на стоките

(клетка 30)

Вид/дължина: an ..17

Използването на този атрибут е незадължително, ако е използвана групата данни „РЕЗУЛТАТ ОТ КОНТРОЛА“. Когато този атрибут се използва, трябва точно да се посочи мястото, където стоките могат да бъдат проверени. Когато групата данни „РЕЗУЛТАТ ОТ КОНТРОЛА“ не се използва, този атрибут също не може да се използва. Атрибутите „Договорено местонахождение на стоките“/„Код на договореното местонахождение“, „Разрешено местонахождение на стоките“ и „Допълнително митническо учреждение“ не може да се използват едновременно.

Допълнително митническо учреждение

(клетка 30)

Вид/дължина: an ..17

Този атрибут не може да се използва, ако е използвана групата данни „РЕЗУЛТАТ ОТ КОНТРОЛА“. Когато тази група данни не е използвана, използването на този атрибут е незадължително. Когато този атрибут се използва, трябва точно да се посочи мястото, където стоките могат да бъдат проверени. Атрибутите „Договорено местонахождение на стоките“/„Код на договореното местонахождение“, „Разрешено местонахождение на стоките“ и „Допълнително митническо учреждение“ не може да се използват едновременно.

Обща брутна маса

(клетка 35)

Вид/дължина: n ..11,3

Атрибутът се използва.

Код на езика на придружаващия документ NCTS

Вид/дължина: a2

За определянето на езика на придружаващия документ за транзит (придружаващия документ NCTS) се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2.

Показател за езика за комуникация при тръгване

Вид/дължина: a2

Използването на кода на езика, посочен в допълнение Г2, е незадължително. Когато този атрибут не се използва, системата използва езика по подразбиране на отправната митническа служба.

Дата на деклариране

(клетка 50)

Вид/дължина: n8

Атрибутът се използва.

Място на деклариране

(клетка 50)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

Език на мястото на деклариране

Вид/дължина: a2

За определянето на езика на съответното поле за свободен текст се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2.

ТЪРГОВЕЦ изпращач

(клетка 2)

Брой: 1

Тази група данни се ползва, когато декларираният изпращач е само един. В такъв случай атрибутът „ТЪРГОВЕЦ изпращач“ от групата данни „СТОКОВА ПОЗИЦИЯ“ не може да се използва.

Име/фирма

(клетка 2)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

Улица и номер

(клетка 2)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

Държава

(клетка 2)

Вид/дължина: a2

Използва се кодът на държавата съгласно допълнение Г2.

Пощенски код

(клетка 2)

Вид/дължина: an ..9

Атрибутът се използва.

Град

(клетка 2)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

ЕЗИК НА ИМЕТО/ФИРМАТА И АДРЕСА

Вид/дължина: a2

За определянето на езика на името/фирмата и адреса се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2.

ИНТ

(клетка 2)

Вид/дължина: an ..17

Използването на този атрибут за вписване на идентификационния номер на търговеца (ИНТ) е незадължително за държавите членки.

ТЪРГОВЕЦ получател

(клетка 8)

Брой: 1

Тази група данни се използва, когато се декларира само един получател и в атрибута „Държава на получаване“ от групата данни „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ“ е вписана държава членка или държава с общ транзитен режим. В такъв случай атрибутът „ТЪРГОВЕЦ получател“ от групата данни „СТОКОВА ПОЗИЦИЯ“ не може да се използва.

Име/фирма:

(клетка 8)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

Улица и номер

(клетка 8)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

Държава

(клетка 8)

Вид/дължина: a2

Използва се кодът на държавата съгласно допълнение Г2.

Пощенски код

(клетка 8)

Вид/дължина: an ..9

Атрибутътсе използва.

Град

(клетка 8)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

ЕЗИК НА ИМЕТО/ФИРМАТА И АДРЕСА

Вид/дължина: a2

За определянето на езика на името/фирмата и адреса се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2.

ИНТ

(клетка 8)

Вид/дължина: an ..17

Използването на този атрибут за вписване на идентификационния номер на търговеца (ИНТ) е незадължително за държавите членки.

СТОКОВА ПОЗИЦИЯ

Брой: 999

Групата данни се използва.

Вид декларация

(предишна клетка 1)

Вид/дължина: an ..5

Този атрибут се използва, ако за атрибута „Вид декларация“ от групата данни „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ“ е използван код „Т-“. В останалите случаи този атрибут не може да се използва.

Държава на изпращане

(предишна клетка 15а)

Вид/дължина: a2

Този атрибут се използва, когато се декларира повече от една държава на изпращане. Използват се кодовете на държавите съгласно допълнение Г2. Атрибутът „Държава на изпращане“ от групата данни „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ“ не може да се използва. Ако се декларира само една държава на изпращане, се използва съответният атрибут от групата данни „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ“.

Държава на получаване

(предишна клетка 17а)

Вид/дължина: a2

Този атрибут се използва, когато се декларира повече от една държава на получаване. Използват се кодовете на държавите съгласно допълнение Г2. Атрибутът „Държава на получаване“ от групата данни „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ“ не може да се използва. Когато се декларира само една държава на получаване, се използва съответният атрибут на групата данни „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ“.

Текстово описание

(клетка 31)

Вид/дължина: an ..140

Атрибутът се използва.

Текстово описание за езика

Вид/дължина: a2

За определянето на езика на съответното поле за свободен текст се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2.

Номер на стоковата позиция

(клетка 32)

Вид/дължина: n ..5

Този атрибут се използва дори ако за атрибута „Общ брой на стоковите позиции“ от групата данни „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ“ е използвана стойност „1“. В такъв случай за този атрибут се вписва „1“. Всеки номер на стокова позиция е един (не се повтаря) за цялата декларация.

Код на стоката

(клетка 33)

Вид/дължина: n ..8

Този атрибут се използва най-малко с четири и най-много с осем цифри съгласно допълнение В1.

Брутна маса

(клетка 35)

Вид/дължина: n ..11,3

Използването на този атрибут е незадължително, когато стоки от различен вид, покрити от една и съща декларация, са опаковани заедно по начин, който не позволява да се определи брутната маса на всеки вид стоки.

Нетна маса

(клетка 38)

Вид/дължина: n ..11,3

Съгласно допълнение В1 използването на този атрибут е незадължително за държавите членки.

ТЪРГОВЕЦ изпращач

(предишна клетка 2)

Брой: 1

Групата данни „ТЪРГОВЕЦ изпращач“ не може да се използва, когато декларираният изпращач е само един. В такъв случай се използва групата данни „ТЪРГОВЕЦ изпращач“ на равнище „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ“.

Име/фирма

(предишна клетка 2)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

Улица и номер

(предишна клетка 2)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

Държава

(предишна клетка 2)

Вид/дължина: a2

Използва се кодът на държавата съгласно допълнение Г2.

Пощенски код

(предишна клетка 2)

Вид/дължина: an ..9

Атрибутът се използва.

Град

(предишна клетка 2)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

ЕЗИК НА ИМЕТО/ФИРМАТА И АДРЕСА

Вид/дължина: a2

За определянето на езика на името/фирмата и адреса се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2.

ИНТ

(предишна клетка 2)

Вид/дължина: an ..17

Използването на този атрибут за вписване на идентификационния номер на търговеца (ИНТ) е незадължително за държавите членки.

ТЪРГОВЕЦ получател

(предишна клетка 8)

Брой: 1

Тази група данни се използва, когато се декларира повече от един получател и в атрибута „Държава на получаване“ от групата данни „СТОКОВА ПОЗИЦИЯ“ е вписана държава членка или държава с общ транзитен режим. Когато се декларира само един получател, групата данни „ТЪРГОВЕЦ получател“ от групата данни „СТОКОВА ПОЗИЦИЯ“ не може да се използва.

Име/фирма

(предишна клетка 8)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

Улица и номер

(предишна клетка 8)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

Държава

(предишна клетка 8)

Вид/дължина: a2

Използва се кодът на държавата съгласно допълнение Г2.

Пощенски код

(предишна клетка 8)

Вид/дължина: an ..9

Атрибутът се използва.

Град

(предишна клетка 8)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

ЕЗИК НА ИМЕТО/ФИРМАТА И АДРЕСА

Вид/дължина: a2

За определянето на езика на името/фирмата и адреса се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2.

ИНТ

(предишна клетка 8)

Вид/дължина: an ..17

Използването на този атрибут за вписване на идентификационния номер на търговеца (ИНТ) е незадължително за държавите членки.

КОНТЕЙНЕРИ

(клетка 31)

Брой: 99

Тази група данни се използва, ако атрибутът „Контейнер“ от групата данни „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЯ“ съдържа код „1“.

Номера на контейнерите

(клетка 31)

Вид/дължина: an ..11

Атрибутът се използва.

ОПАКОВКИ

(клетка 31)

Брой: 99

Групата данни се използва.

Маркировка и номера на опаковките

(клетка 31)

Вид/дължина: an ..42

За определянето на езика на името/фирмата и адреса се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2.

Език на маркировките и номерата на опаковките

Вид/дължина: a2

За определянето на езика се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2, ако се използва съответното поле за свободен текст.

Вид опаковки

(клетка 31)

Вид/дължина: an2

Използват се кодовете за опаковките от клетка 31 от допълнение Г1.

Брой опаковки

(клетка 31)

Вид/дължина: n ..5

Този атрибут се използва, когато атрибутът „Вид опаковки“ съдържа други кодове от допълнение Г1, различни от кодовете за насипни стоки (VQ, VG, VL, VY, VR или VO) или за „неопаковани стоки“ (NE, NF, NG). Когато атрибутът „Вид опаковки“ съдържа някой от посочените по-горе кодове, този атрибут не може да се използва.

Количество отделни бройки

(клетка 31)

Вид/дължина: n ..5

Този атрибут се използва, ако атрибутът „Вид опаковки“ съдържа код, посочен в допълнение Г2 за „неопаковани стоки“ (NE). В останалите случаи този атрибут не може да се използва.

СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДХОДНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

(клетка 40)

Брой: 9

Тази група данни се използва в съответствие с допълнение В1.

Вид на предходния документ

(клетка 40)

Вид/дължина: an ..6

Когато тази група данни се използва, трябва да се посочи най-малко един вид предходни документи.

Сведение за предходния документ

(клетка 40)

Вид/дължина: an ..20

Представя се сведение за предходния документ.

Език на сведението за предходния документ

Вид/дължина: a2

За определянето на езика на съответното поле за свободен текст се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2.

Допълнителна информация

(клетка 40)

Вид/дължина: an ..26

Използването на този атрибут е незадължително за държавите членки.

Език на допълнителната информация

Вид/дължина: a2

За определянето на езика се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2, ако се използва съответното поле за свободен текст.

ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ/СЕРТИФИКАТИ

(клетка 44)

Брой: 99

Групата данни се използва за съобщения ТИР. В останалите случаи тя се използва съгласно допълнение В1. Ако групата данни се използва, трябва да бъде използвана поне един от следните атрибути:

Вид на документа

(клетка 44)

Вид/дължина: an ..3

Използва се кодът съгласно допълнение Г2.

Сведение за документа

(клетка 44)

Вид/дължина: an ..20

Език на сведението за документа

Вид/дължина: a2

За определянето на езика се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2, ако се използва съответното поле за свободен текст.

Допълнителна информация

(клетка 44)

Вид/дължина: an ..26

Език на допълнителната информация

Вид/дължина: a2

За определянето на езика се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2, ако се използва съответното поле за свободен текст.

СПЕЦИАЛНИ ДАННИ

(клетка 44)

Брой: 99

Тази група данни се използва в съответствие с допълнение В1. Ако тази група данни се използва, трябва да се използва един от следните атрибути: „Идентификационен код на допълнителната информация“ или „Текст“.

Идентификационен код на допълнителната информация

(клетка 44)

Вид/дължина: an ..3

За вписване на идентификационния код на допълнителната информация се използва кодът, посочен в допълнение Г2.

Износ от ЕС

(клетка 44)

Вид/дължина: n1

Ако атрибутът „Идентификационен код на допълнителната информация“ съдържа код „DG0“ или „DG1“, трябва да се използва атрибутът „Износ от ЕС“ или „Износ от държава“. Двата атрибута не може да се използват едновременно. В останалите случаи този атрибут не може да се използва. Когато атрибутът се използва, се вписват следните кодове:

0

=

не

1

=

да.

Износ от държава

(клетка 44)

Вид/дължина: a2

Ако атрибутът „Идентификационен код на допълнителната информация“ съдържа код „DG0“ или „DG1“, трябва да се използва атрибутът „Износ от ЕС“ или „Износ от държава“. Двата атрибута не може да се използват едновременно. В останалите случаи този атрибут не може да се използва. Ако атрибутът се използва, се вписва кодът на държавата съгласно допълнение Г2.

Текст

(клетка 44)

Вид/дължина: an ..70

Език на текста

Вид/дължина: a2

За определянето на езика се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2, ако се използва съответното поле за свободен текст.

ОТПРАВНО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

(клетка C)

Брой: 1

Групата данни се използва.

Референтен номер

(клетка C)

Вид/дължина: an8

Използва се кодът съгласно допълнение Г2.

ТЪРГОВЕЦ — титуляр на режима

(клетка 50)

Брой: 1

Групата данни се използва.

ИНТ

(клетка 50)

Вид/дължина: an ..17

Атрибутът се използва, когато групата данни „РЕЗУЛТАТ ОТ КОНТРОЛА“ съдържа код „А3“ или когато се използва атрибутът „РНО“ (GRN, т.е. референтен номер на обезпечението).

Име/фирма

(клетка 50)

Вид/дължина: an ..35

Този атрибут се използва, когато е използван атрибутът „ИНТ“ и системата не познава другите атрибути на тази група данни.

Улица и номер

(клетка 50)

Вид/дължина: an ..35

Този атрибут се използва, когато е използван атрибутът „ИНТ“ и системата не познава другите атрибути на тази група данни.

Държава

(клетка 50)

Вид/дължина: a2

Използва се кодът на държавата съгласно допълнение Г2, ако е използван атрибутът „ИНТ“ и системата не познава другите атрибути на тази група данни.

Пощенски код

(клетка 50)

Вид/дължина: an ..9

Този атрибут се използва, когато е използван атрибутът „ИНТ“ и системата не познава другите атрибути на тази група данни.

Град

(клетка 50)

Вид/дължина: an ..35

Този атрибут се използва, когато е използван атрибутът „ИНТ“ и системата не познава другите атрибути на тази група данни.

ЕЗИК НА ИМЕТО/ФИРМАТА И АДРЕСА

Вид/дължина: a2

За определянето на езика на името/фирмата и адреса се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2, ако се използват съответните полета за свободен текст.

ПРЕДСТАВИТЕЛ

(клетка 50)

Брой: 1

Тази група данни се използва, ако титулярят на режима ползва услугите на упълномощен представител.

Име

(клетка 50)

Вид/дължина: an ..35

Атрибутът се използва.

Пълномощия на представителя

(клетка 50)

Вид/дължина: a ..35

Използването на този атрибут е незадължително.

Език на пълномощията на представителя

Вид/дължина: a2

За определянето на езика се използва кодът на езика, посочен в допълнение Г2, ако се използва съответното поле за свободен текст.

МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ НА ТРАНЗИТ

(клетка 51)

Брой: 9

Тази група данни се използва в съответствие с допълнение В1.

Референтен номер

(клетка 51)

Вид/дължина: an8

Използва се кодът съгласно допълнение Г2.

ПОЛУЧАВАЩО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

(клетка 53)

Брой: 1

Групата данни се използва.

Референтен номер

(клетка 53)

Вид/дължина: an8

Използва се кодът съгласно допълнение Г2.

ТЪРГОВЕЦ — одобрен получател

(клетка 53)

Брой: 1

Тази група данни може да се използва, за да се посочи, че стоките ще бъдат доставени на одобрен получател.

ИНТ на одобрения получател

(клетка 53)

Вид/дължина: an ..17

Този атрибут се използва, за да се въведе идентификационният номер на търговеца (ИНТ).

РЕЗУЛТАТ ОТ КОНТРОЛА

(клетка D)

Брой: 1

Тази група данни се използва, ако декларацията се подава от одобрен изпращач.

Код за резултата от контрола

(клетка D)

Вид/дължина: an2

Вписва се код „А3“.

Краен срок

(клетка D)

Вид/дължина: n8

Атрибутът се използва.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛОМБИТЕ

(клетка D)

Брой: 1

Тази група данни се използва, когато одобрен изпращач подава декларация, за която разрешението му изисква използването на пломби, или когато на титуляр на режим е разрешено да използва пломби от специален тип.

Брой на пломбите

(клетка D)

Вид/дължина: n ..4

Атрибутът се използва.

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ПЛОМБИТЕ

(клетка D)

Брой: 99

Тази група данни се използва за посочване на идентификационните данни на пломбите.

Идентификационни данни на пломбите

(клетка D)

Вид/дължина: an ..20

Атрибутът се използва.

Език на идентификационните данни на пломбите

Вид/дължина: a2

Използва се кодът на езика съгласно допълнение Г2.

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Брой: 9

Групата данни се използва.

Вид на обезпечението

(клетка 52)

Вид/дължина: an ..1

Използва се кодът съгласно допълнение Г1.

СВЕДЕНИЕ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО

(клетка 52)

Брой: 99

Тази група данни се използва, ако атрибутът „Вид на обезпечението“ съдържа код „0“, „1“, „2“, „4“ или „9“.

РНО

(клетка 52)

Вид/дължина: an ..24

Този атрибут се използва за вписването на референтния номер на обезпечението (РНО), когато атрибутът „Вид на обезпечението“ съдържа код „0“, „1“, „4“ или „9“. В този случай не може да се използва атрибутът „Друго сведение за обезпечението“.

Референтният номер на обезпечението (РНО) се определя от митническото учреждение по обезпечението за идентифициране на всяко отделно обезпечение и има следната структура:Поле

Съдържание

Вид на полето

Примери

1

Последните две цифри на годината, през която обезпечението е прието (ГГ)

Цифрово — 2 знака

97

2

Идентификационен код на държавата, където е предоставено обезпечението (двубуквен код на държавата по стандарт на ISO)

Буквено — 2 знака

IT

3

Единен идентификационен код за приемането, издаден от митническото учреждение по обезпечението по година и държава

Буквено-цифрово — 12 знака

1234AB788966

4

Контролна цифра

Буквено-цифрово — 1 знак

8

5

Идентификационен код на еднократното обезпечение чрез ваучер (1 буква + 6 цифри) или „NULL“ за другите видове обезпечения.

Буквено-цифрово — 7 знака

A001017

Поле 1 и 2 съгласно горното разяснение.

Поле 3 се попълва с единен идентификационен код по година и държава за приемането на обезпечение, издаден от митническото учреждение по обезпечението. Националните администрации, които желаят да включат в РНО референтния номер на митническото учреждение по обезпечението, биха могли да използват най-много първите шест знака за вписване на националния номер на митническото учреждение по обезпечението.

В поле 4 се вписва стойност, която е контролна цифра за полета от 1 до 3 от РНО. Това поле позволява откриване на грешка при въвеждането на първите четири полета от РНО.

Поле 5 се попълва само когато РНО се отнася до еднократно обезпечение чрез ваучери, регистрирани в компютризираната система за транзита. В такъв случай в това поле се вписва идентификационният код на ваучера.

Друго сведение за обезпечението

(клетка 52)

Вид/дължина: an ..35

Този атрибут се използва, ако атрибутът „Вид на обезпечението“ съдържа кодове, различни от „0“, „1“, „2“, „4“ или „9“. В този случай не може да се използва атрибутът „РНО“.

Код за достъп

Вид/дължина: an4

Този атрибут се използва при използване на атрибута „РНО“, а в останалите случаи използването му е незадължително за държавите членки. В зависимост от вида на обезпечението той се издава от митническото учреждение по обезпечението, поръчителя или титуляря на режима и се използва за осигуряване на конкретно обезпечение.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВАЛИДНОСТТА (ЕС)

Брой: 1

Не е валидно за ЕС

(клетка 52)

Вид/дължина: n1

При съюзен транзит се използва код „0“ = „не“.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВАЛИДНОСТТА (ИЗВЪН ЕС)

Брой: 99

Не е валидно за други договарящи се страни

(клетка 52)

Вид/дължина: a2

За обозначаване на съответната държава с общ транзитен режим се използва кодът на държавата, посочен в допълнение Г2.
Допълнение Г1

КОДОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВЪВ ФОРМУЛЯРИТЕ ( 13 )

ДЯЛ I

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Настоящото допълнение съдържа само специалните основни изисквания, приложими при използване на формуляри на хартия. Когато формалностите по транзита се извършват чрез размяна на съобщения EDI, се прилагат указанията от настоящото допълнение, освен ако в допълнения В2 и Г2 е предвидено друго.

В някои случаи са определени изискванията за вида и дължината на записите.

Кодовете за различните видове данни са:

а

буквен

n

цифров

an

буквено-цифров

Числото след кода показва разрешената дължина на записа с данни. Две точки преди показателя за дължината означават, че записът с данни не е с определена дължина, а може да се състои от брой знаци, който не превишава посоченото число.

ДЯЛ II

КОДОВЕ

Клетка 1: Декларация

Първо подразделение

Използват се следните кодове (а2):

EX.

За търговията с държави и територии, които се намират извън митническата територия на Съюза и които не са договарящи се страни по Конвенцията за опростяване на формалностите при търговията със стоки.

За поставяне на стоките под митнически режим, посочен в колони А и E от таблицата в допълнение В1, дял I, част Б.

За определяне на одобрено от митниците третиране или употреба на стоките съгласно колони C и D от таблицата в допълнение В1, дял I, част Б.

За изпращане на несъюзни стоки в контекста на търговията между държавите членки

IM.

За търговията с държави и територии, които се намират извън митническата територия на Съюза и които не са договарящи се страни по Конвенцията за опростяване на формалностите при търговията със стоки.

За поставяне на стоките под митнически режим, посочен в колони H—J от таблицата в допълнение В1, дял I, част Б.

За поставяне на несъюзни стоки под митнически режим в рамките на търговията между държавите членки

EU.

В контекста на търговията с договарящи се страни по Конвенцията за опростяване на формалностите при търговията със стоки.

За поставяне на стоките под митнически режим, посочен в колони А, Е и H—J от таблицата в допълнение В1, дял I, част Б

За определяне на одобрено от митниците третиране или употреба на стоките съгласно колони C и D от таблицата в допълнение В1, дял I, част Б

CO.

За съюзни стоки, за които се прилагат специфични мерки през преходния период след присъединяване на нови държави членки

Поставяне на стоки под режим митническо складиране с оглед на получаване на специално възстановяване при износ преди изнасяне или производство под митнически надзор и под митнически контрол преди изнасяне и изплащане на възстановяване при износ.

За съюзни стоки в контекста на търговията между части от митническата територия на Съюза, в които се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, и части от тази територия, в които въпросните разпоредби не се прилагат, или в контекста на търговията между части от тази територия, в които тези разпоредби не се прилагат.

Второ подразделение

Използват се следните кодове (а1):

А

за стандартна декларация (стандартна процедура по член 162 от Кодекса)

B или C

за опростена декларация (опростена процедура по член 166 от Кодекса)

D

За подаване на стандартна декларация (като посочената в код А), преди деклараторът да бъде в състояние да представи стоките.

E или F

За подаване на опростена декларация (като посочената в код В или С), преди деклараторът да бъде в състояние да представи стоките.

X или Y

за допълнителна декларация по опростена процедура, обхваната от кодове В или C и Е или F

Z

за допълнителна декларация по опростена процедура по членове 166 и 182 от Кодекса

Кодовете D и F може да се използват само в рамките на процедурата по член 171 от Кодекса, когато се подава декларация, преди деклараторът да бъде в състояние да представи стоките.

Трето подразделение

Използват се следните кодове (аn..5):

T1.

Стоки, за които се изисква да се движат под режим външен съюзен транзит

T2.

Стоки, за които се изисква да се движат под режим вътрешен съюзен транзит съгласно член 227 от Кодекса, освен ако се прилага член 286, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

T2F

Стоки, за които се изисква да се движат под режим вътрешен съюзен транзит съгласно член 188 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

T2SM.

Стоки, поставени под режим вътрешен съюзен транзит в изпълнение на член 2 от Решение 4/92 на Комитета за сътрудничество ЕИО—Сан Марино от 22 декември 1992 г.

T.

Смесени пратки по член 286 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, като в този случай празното място след код „Т“ трябва да се зачертае

T2L.

Формуляр, с който се установява митническият статус на съюзни стоки

T2LF.

Формуляр, с който се установява митническият статус на съюзни стоки, изпратени до или от част от митническата територия на Съюза, в която не се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕИО

T2LSM.

Формуляр, с който се установява митническият статус на стоки, предназначени за Сан Марино, в изпълнение на член 2 от Решение 4/92 на Комитета за сътрудничество ЕИО—Сан Марино от 22 декември 1992 г.

Клетка 2: Изпращач/износител

Когато се изисква идентификационен номер, се използва EORI номерът. Той е структуриран по следния начин:Поле

Съдържание

Вид на полето

Формат

Примери

1

Идентификационен код на държавата членка, която определя номера (двубуквен код на държавата по стандарт на ISO)

Буквено — 2 знака

a2

PL

2

Единен идентификационен код в държава членка

Буквено-цифрово — 15 знака

an..15

1234567890ABCDE

Пример: PL1234567890ABCDE за износител от Полша (код на държавата: PL), чийто единен национален EORI номер е 1234567890ABCDE.

Код на държавата: използваните в Европейския съюз буквени кодове за държавите и териториите се основават на сегашните двубуквени кодове (а2) по стандарт на ISO, доколкото те са съвместими с кодовете на държавите, определени по силата на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета ( 14 ).

Клетка 8: Получател

Когато се изисква идентификационен номер, се използва EORI номерът, структуриран по начина, определен в описанието за клетка 2.

Когато се изисква идентификационен номер и декларацията съдържа данните за обобщена декларация за напускане съгласно определеното в допълнение А, може да се използва издаден от трета държава единен идентификационен номер, който е представен на Съюза от съответната трета държава.

Клетка 14: Декларатор/представител

а) За обозначаване на декларатора или статута на представителя преди пълното име/фирма и адреса се вписва един от следните кодове (n1):

1.

Декларатор

2.

Представител (пряко представителство по смисъла на член 18, параграф 1, първата алинея от Кодекса)

3.

Представител (косвено представителство по смисъла на член 18, параграф 1, първата алинея от Кодекса)

Когато този елемент от данни се отпечатва върху хартиен носител, той се поставя в квадратни скоби (напр. [1], [2] или [3]).

б) Когато се изисква идентификационен номер, се използва EORI номерът, структуриран по начина, определен в описанието за клетка 2.

Клетка 15а: Код на държавата на изпращане/износ

Използват се кодовете на държавите, вписани в клетка 2.

Клетка 17а: Код на държавата на получаване

Използват се кодовете на държавите, вписани в клетка 2.

Клетка 17b: Код на региона на получаване

Използват се кодовете, които ще бъдат приети от държавите членки.

Клетка 18: Националност на транспортното средство при тръгване

Използват се кодовете на държавите, вписани в клетка 2.

Клетка 19: Контейнер (Ктр.)

Използват се следните кодове (n1):

0

Стоки, които не се превозват в контейнери

1

Стоки, които се превозват в контейнери

Клетка 20: Условия на доставка

В първите две подразделения на тази клетка според случая се вписват следните кодове и данни:Първо подразделение

Значение

Второ подразделение

Код Инкотермс

Инкотермс — МТК/ИКЕ

Място, което трябва да се посочи

Код, приложим обикновено за шосейния и железопътния транспорт

DAF (Инкотермс 2000)

Доставено на граница

Уговорено място

Кодове, приложими за всички видове транспорт

EXW (Инкотермс 2010)

Франко — завод

Уговорено място

FCA (Инкотермс 2010)

Франко — превозвач

Уговорено място

CPT (Инкотермс 2010)

Превоз, платен до

Уговорено място в местоназначението

CIP (Инкотермс 2010)

Превоз и застраховка, платени до

Уговорено място в местоназначението

DAT (Инкотермс 2010)

Доставено на терминал

Уговорен терминал в пристанище или място в местоназначението

DAP (Инкотермс 2010)

Доставено на място

Уговорено място в местоназначението

DDP (Инкотермс 2010)

Доставено мито платено

Уговорено място в местоназначението

DDU (Инкотермс 2000)

Доставено мито неплатено

Уговорено място в местоназначението

Кодове, приложими за морски и вътрешноводен транспорт

FAS (Инкотермс 2010)

Франко — протежение на кораб

Уговорено пристанище за натоварване

FOB (Инкотермс 2010)

Франко — борд

Уговорено пристанище за натоварване

CFR (Инкотермс 2010)

Стойност и навло

Уговорено пристанище в местоназначението

CIF (Инкотермс 2010)

Стойност, застраховка и навло

Уговорено пристанище в местоназначението

DES (Инкотермс 2000)

Доставено от кораб

Уговорено пристанище в местоназначението

DEQ (Инкотермс 2000)

Доставено от кей

Уговорено пристанище в местоназначението

XXX

Условия на доставка, различни от изброените по-горе

Описание на условията на доставка, дадени в договора

Държавите членки могат да изискат следните данни под формата на код (n1) в третото подразделение:

1

Място, разположено на територията на съответната държава членка

2

Място, разположено на територията на друга държава членка

3

Друго (място, разположено извън Съюза).

Клетка 21: Националност на активното транспортно средство, което преминава границата

Използват се кодовете на държавите, вписани в клетка 2.

Клетка 22: Валута на фактурата

Валутата на фактурата се вписва чрез трибуквения код на валутата по стандарт на ISO (ISO 4217 — Кодове за представяне на валута и парични средства).

Клетка 24: Вид на сделката

Държавите членки, които изискват тази информация, трябва да използват едноцифрените кодове, изброени в колона А от таблицата, предвидена в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията ( 15 ), като цифрата се вписва в лявата част на клетката. Те могат да предвидят и втора цифра от списъка в колона В от тази таблица, която да бъде вписвана в дясната част на клетката.

Клетка 25: Вид транспорт на границата

Използват се следните кодове (n1):Код

Описание

1

Морски транспорт

2

Железопътен транспорт

3

Шосеен транспорт

4

Въздушен транспорт

5

Пощенски пратки

7

Фиксирани транспортни инсталации

8

Вътрешноводен транспорт

9

На собствен ход

Клетка 26: Вид транспорт във вътрешността

Прилагат се кодовете, изброени за клетка 25.

Клетка 29: Митническо учреждение на напускане/въвеждане

Използват се кодове (an8) със следната структура:

 първите два знака (а2) служат за идентифициране на държавата посредством кода на държавата, вписан в клетка 2,

 следващите шест знака (an6) обозначават съответното митническо учреждение в дадената държава. Препоръчва се да се възприеме следната структура:

 Първите три знака (а3) се заемат от UN/LOCODE, а последните три — от национално буквено-цифрово подразделение (an3). Ако това подразделение не се използва, се вписват знаците „000“.

Пример: BEBRU000: BEBRU000 = ISO 3166 за Белгия, BRU = UN/LOCODE за град Брюксел, 000 — за неизползваното подразделение.

Клетка 31: Опаковки и описание на стоките; маркировки и номера — контейнер № — брой и вид

Вид опаковки

Използват се следните кодове.

(Препоръка на ИКЕ на ООН № 21/Рев. 8.1 от 12 юли 2010 г.)КОДОВЕ НА ОПАКОВКИТЕ

Аерозол

AE

Ампула без защита

AM

Ампула със защита

AP

Пулверизатор

AT

Торба

BG

Торба, гъвкав контейнер

FX

Торба, зебло

GY

Торба, джъмбо

JB

Торба, голяма

ZB

Торба, многослойна

MB

Торба, хартиена

5M

Торба, хартиена, многослойна

XJ

Торба, хартиена, многослойна, водоустойчива

XK

Торба, пластмасова

EC

Торба, пластмасов филм

XD

Торба, полиетиленова

44

Торба, с голям обем

43

Торба, текстилна

5L

Торба, текстилна, непропусклива

XG

Торба, текстилна, водоустойчива

XH

Торба, текстилна, без вътрешно покритие/подплата

XF

Торба, багажна („tote“)

TT

Торба, тъкана пластмаса

5H

Торба, тъкана пластмаса, непропусклива

XB

Торба, тъкана пластмаса, водоустойчива

XC

Торба, тъкана пластмаса, без вътрешно покритие/подплата

XA

Бала, пресована

BL

Бала, непресована

BN

Сфера

AL

Балон без защита

BF

Балон със защита

BP

Прът

BR

Барел

BA

Барел, дървен

2C

Барел, дървен, с канелка

QH

Пръти, на връзки

BZ

Леген

BM

Кош

BK

Кош с дръжка, картонен

HC

Кош с дръжка, пластмасов

HA

Кош с дръжка, дървен

HB

Колан

B4

Кошче

BI

Блок

OK

Дъски, на връзки

BY

Бобина

BB

Руло

BT

Бутилка, газова

GB

Бутилка без защита, подобна на луковица

BS

Бутилка без защита, цилиндрична

BO

Бутилка със защита, подобна на луковица

BV

Бутилка със защита, цилиндрична

BQ

Каса/стойка за бутилки

BC

Кутия

BX

Кутия, алуминиева

4B

Кутия, Сдружение на Британската общност за оборудване за транспорт на стоки (CHEP), Eurobox

DH

Кутия, талашит

4G

Кутия за течности

BW

Кутия, естествено дърво

4C

Кутия, пластмасова

4H

Кутия, формована пластмаса

QR

Кутия, плътна пластмаса

QS

Кутия, шперплат

4D

Кутия, възстановено дърво

4F

Кутия, стоманена

4A

Кутия, дървена, от естествено дърво, обикновена

QP

Ведро

BJ

Насипно, газ (при 1 031 mbar и 15 °C)

VG

Насипно, втечнен газ (при анормалнa/o температура/налягане)

VQ

Насипно, течност

VL

Насипно, твърди, фини частици („прах“)

VY

Насипно, твърди, гранулирани частици („зърна“)

VR

Насипно, твърди, едри частици („валчести образувания“)

VO

Сноп

BH

Връзка

BE

Пакет, дървен

8C

Голяма бъчва

BU

Кафез

CG

Кафез, Сдружение на Британската общност за оборудване за транспорт на стоки (CHEP)

DG

Кафез, цилиндричен

CW

Кутия, метална, за течности, цилиндрична

CX

Кутия, метална, за течности, правоъгълна

CA

Метална кутия

CI

Платно

CZ

Дамаджана без защита

CO

Дамаджана със защита

CP

Картон

CM

Транспортна количка с равен под

FW

Кутия, картонена

CT

Патрон

CQ

Каса

CS

Каса, за автомобили

7A

Каса, изотермична

EI

Каса, скелетна

SK

Каса, стоманена

SS

Каса, с палетна основа

ED

Каса, с палетна основа, картонена

EF

Каса, с палетна основа, метална

EH

Каса, с палетна основа, пластмасова

EG

Каса, с палетна основа, дървена

EE

Каса, дървена

7B

Бъчва

CK

Ракла

CH

Гюм, съд за мляко, масло

CC

Загребвач

AI

Сандък

CF

Ковчег

CJ

Намотка, бобина

CL

Опаковка, композитна, стъклен съд

6P

Опаковка, композитна, стъклен съд в алуминиева каса

YR

Опаковка, композитна, стъклен съд в алуминиев цилиндър

YQ

Опаковка, композитна, стъклен съд в опаковка от формована пластмаса

YY

Опаковка, композитна, стъклен съд в цилиндър от влакнеста материя

YW

Опаковка, композитна, стъклен съд в кутия от талашит

YX

Опаковка, композитна, стъклен съд в цилиндър от шперплат

YT

Опаковка, композитна, стъклен съд в опаковка от плътна пластмаса

YZ

Опаковка, композитна, стъклен съд в стоманена каса

YP

Опаковка, композитна, стъклен съд в стоманен цилиндър

YN

Опаковка, композитна, стъклен съд в плетена кошница

YV

Опаковка, композитна, стъклен съд в дървена кутия

YS

Опаковка, композитна, пластмасов съд

6H

Опаковка, композитна, пластмасов съд в алуминиева каса

YD

Опаковка, композитна, пластмасов съд в алуминиев цилиндър

YC

Опаковка, композитна, пластмасов съд в цилиндър от влакнеста материя

YJ

Опаковка, композитна, пластмасов съд в кутия от талашит

YK

Опаковка, композитна, пластмасов съд в пластмасов цилиндър

YL

Опаковка, композитна, пластмасов съд в кутия от шперплат

YH

Опаковка, композитна, пластмасов съд в цилиндър от шперплат

YG

Опаковка, композитна, пластмасов съд в кутия от плътна пластмаса

YM

Опаковка, композитна, пластмасов съд в стоманена каса

YB

Опаковка, композитна, пластмасов съд в стоманен цилиндър

YA

Опаковка, композитна, пластмасов съд в дървена кутия

YF

Конус

AJ

Контейнер, гъвкав

IF

Контейнер, галонен

GL

Контейнер, метален

ME

Контейнер, неспецифициран по друг начин като транспортно оборудване

CN

Контейнер, външен

OU

Калъф

CV

Каса

CR

Каса за бира

CB

Каса, насипно, картонена

DK

Каса, насипно, пластмасова

DL

Каса, насипно, дървена

DM

Каса, рамкирана

FD

Каса за плодове

FC

Каса, метална

MA

Каса за мляко

MC

Каса, многослойна, картонена

DC

Каса, многослойна, пластмасова

DA

Каса, многослойна, дървена

DB

Каса, плитка

SC

Каса, дървена

8B

Малка кошница

CE

Чаша

CU

Цилиндър

CY

Дамаджана без защита

DJ

Дамаджана със защита

DP

Опаковка с пулверизатор

DN

Бидон

DR

Бидон, алуминиев

1B

Бидон, алуминиев, с неподвижен капак

GC

Бидон, алуминиев, с подвижен капак

QD

Бидон, влакнест

IG

Бидон, железен

DI

Бидон, пластмасов

IH

Бидон, пластмасов, с неподвижен капак

QF

Бидон, пластмасов, с подвижен капак

QG

Бидон, шперплатов

1D

Бидон, стоманен

1A

Бидон, стоманен, с неподвижен капак

QA

Бидон, стоманен, с подвижен капак

QB

Бидон, дървен

1W

Плик

EN

Плик, стоманен

SV

Кутия за филмови ленти

FP

Буре

FI

Плоска бутилка

FL

Торба, гъвкава (Flexibag)

FB

Резервоар, гъвкав (Flexitank)

FE

Контейнер за храна

FT

Сандъче

FO

Рамка

FR

Греда

GI

Греди, на връзки

GZ

Кошница с капак

HR

Голяма бъчва

HG

Слитък

IN

Слитъци, на връзки

IZ

Контейнер, среден, за насипни товари

WA

Контейнер, среден, за насипни товари, алуминиев

WD

Контейнер, среден, за насипни товари, алуминиев, течности

WL

Контейнер, среден, за насипни товари, алуминиев, под налягане > 10 kpa

WH

Контейнер, среден, за насипни товари, композитен

ZS

Контейнер, среден, за насипни товари, композитен, гъвкава пластмаса, за течности

ZR

Контейнер, среден, за насипни товари, композитен, гъвкава пластмаса, под налягане

ZP

Контейнер, среден, за насипни товари, композитен, гъвкава пластмаса, за твърди частици

ZM

Контейнер, среден, за насипни товари, композитен, твърда пластмаса, за течности

ZQ

Контейнер, среден, за насипни товари, композитен, твърда пластмаса, под налягане

ZN

Контейнер, среден, за насипни товари, композитен, твърда пластмаса, за твърди частици

PLN

Контейнер, среден, за насипни товари, талашит

 

Контейнер, среден, за насипни товари, гъвкав

ZU

Контейнер, среден, за насипни товари, метален

WF

Контейнер, среден, за насипни товари, метален, течности

WM

Контейнер, среден, за насипни товари, метален, различен от стоманен

ZV

Контейнер, среден, за насипни товари, метален, налягане 10 kPa

WJ

Контейнер, среден, за насипни товари, естествено дърво

ZW

Контейнер, среден, за насипни товари, естествено дърво, с вътрешна обшивка

WU

Контейнер, среден, за насипни товари, хартиен, многослоен

ZA

Контейнер, среден, за насипни товари, хартиен, многослоен, водоустойчив

ZC

Контейнер, среден, за насипни товари, пластмасов филм

WS

Контейнер, среден, за насипни товари, шперплат

ZX

Контейнер, среден, за насипни товари, шперплат, с вътрешна обшивка

WY

Контейнер, среден, за насипни товари, възстановено дърво

ZY

Контейнер, среден, за насипни товари, възстановено дърво, с вътрешна обшивка

WZ

Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса

AA

Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, свободно стоящ, за течности

ZK

Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, свободно стоящ, под налягане

ZH

Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, свободно стоящ, за твърди частици

ZF

Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, със структурно оборудване, за течности

ZJ

Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, със структурно оборудване, под налягане

ZG

Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, със структурно оборудване, за твърди частици

ZD

Контейнер, среден, за насипни товари, стоманен

WC

Контейнер, среден, за насипни товари, стоманен, течности

WK

Контейнер, среден, за насипни товари, стоманен, под налягане > 10 kpa

WG

Контейнер, среден, за насипни товари, текстилен, без покритие/обшивка

WT

Контейнер, среден, за насипни товари, текстилен, с покритие

WV

Контейнер, среден, за насипни товари, текстилен, с покритие и обшивка

WX

Контейнер, среден, за насипни товари, текстилен, с обшивка

WW

Контейнер, среден, за насипни товари, тъкана пластмаса, с покритие

WP

Контейнер, среден, за насипни товари, тъкана пластмаса, с покритие и обшивка

WR

Контейнер, среден, за насипни товари, тъкана пластмаса, с покритие и обшивка

WQ

Контейнер, среден, за насипни товари, тъкана пластмаса, без покритие/обшивка

WN

Буркан

JR

Канистра, цилиндрична

JY

Канистра, пластмасова

3H

Канистра, пластмасова, с неподвижен капак

QM

Канистра, пластмасова, с подвижен капак

QN

Канистра, правоъгълна

JC

Канистра, стоманена

3A

Канистра, стоманена, с неподвижен капак

QK

Канистра, стоманена, с подвижен капак

QL

Стомна

JG

Торба от юта

JT

Бъчонка (кег)

KG

Комплект

KI

Лифтван

LV

Трупи

LG

Трупи, на връзки

LZ

Партида

LT

Щайга за плодове/зеленчуци

LU

Опаковка за пренасяне на багаж

LE

Рогозка

MT

Кибритена кутия

MX

Взаимноопределяема

ZZ

Серия еднакви предмети, които влизат един в друг

NS

Мрежа

NT

Мрежа, тръбна, пластмасова

NU

Мрежа, тръбна, текстилна

NV

Липсва

NA

Октабин

OT

Опаковка

PK

Опаковка, картонена, с отвори за захващане на бутилка

IK

Опаковка, демонстрационна, метална

IB

Опаковка, демонстрационна, пластмасова

ID

Опаковка, демонстрационна, дървена

IC

Опаковка, тръбна

IA

Пакет, увит в хартия

IF

Опаковка с прозорец

IE

Пакет

PA

Кофа

PL

Палет

PX

Палет, 100 сm × 110 сm

AH

Палет, AS 4068-1993

OD

Палет, кутия, комбинирани кутия без капак и палет

PB

Палет, Сдружение на Британската общност за оборудване за транспорт на стоки (CHEP) 100 сm × 120 cm

OC

Палет, CHEP 40 сm × 60 cm

OA

Палет, CHEP 80 сm × 120 cm

OB

Палет, ISO T11

OE

Палет, модулен, обръчи 80 сm × 100 сm

PD

Палет, модулен, обръчи 80 сm × 120 сm

PE

Палет, модулен, обръчи 80 сm × 60 сm

AF

Палет, със свиваема опаковка

AG

Палет, Triwall

TW

Палет, дървен

8A

Тава

P2

Колет

PC

Кошара

PF

Парче

PP

Тръба

PI

Тръби, на връзки

PV

Кана

PH

Талпа

PN

Талпи, на връзки

PZ

Платформа с неспецифицирани тегло или размери

OF

Гърне

PT

Кесия

PO

Плитка кошничка

PJ

Стойка

RK

Стойка, закачалка за дрехи

RJ

Съд, влакнест

AB

Съд, стъклен

GR

Съд, метален

MR

Съд, хартиен

AC

Съд, пластмасов

PR

Съд с пластмасова обвивка

MW

Съд, дървен

AD

Мрежичка

RT

Макара

RL

Пръстен

RG

Прът

RD

Пръти, на връзки

RZ

Топ

RO

Торбичка

SH

Чувал

SA

Чувал, многослоен

MS

Моряшки сандък

SE

Лист

ST

Лист, пластмасова опаковка

SP

Прокат

SM

Прокат, на връзки

SZ

Свиваема опаковка

SW

Скара

SI

Сляба

SB

Калъф

SY

Разделителен лист

SL

Шпиндел

SD

Шпула

SO

Куфар

SU

Таблетка

Т1

Контейнер цистерна, общо

TG

Резервоар, цилиндричен

TY

Резервоар, правоъгълен

TK

Сандъче за чай

TC

Средноголяма бъчва

ST

Кутия, консервна

Т1

Табла

PU

Табла, съдържаща хоризонтално подредени плоски предмети

GU

Табла, еднослойна, без капак, картонена

DV

Табла, еднослойна, без капак, пластмасова

DS

Табла, еднослойна, без капак, стиропор

DU

Табла, еднослойна, без капак, дървена

DT

Табла, твърда, с капак и възможност за подреждане една върху друга (CEN TS 14482:2002)

IL

Табла, двуслойна, без капак, картонена

DY

Табла, двуслойна, без капак, пластмасова

DW

Табла, двуслойна, без капак, дървена

DX

Пътнически сандък

TR

Вързоп

TS

Бъчва, малка

TB

Бъчва, малка, с капак

TL

Туба

TU

Туба, сгъваема

TD

Туба, с накрайник

TV

Туби, на връзки

TZ

Голяма бъчва

TE

Гума

TU

Свободен

UC

Елемент

UN

Неопакован или непакетиран

NE

Неопакован или непакетиран, много елементи

NG

Неопакован или непакетиран, един елемент

NF

Вакуумно опакован

VP

Опаковка „Vanpack“

VK

Казан

VA

Неопакован или непакетиран

NE

Превозно средство

VN

Бутилка с външна оплетка

WB

Клетка 33: Код на стоката:

Първо подразделение (8 цифри)

Попълва се чрез използване на позициите от Комбинираната номенклатура.

Ако формулярът се използва за целите на режим съюзен транзит, в това подразделение се вписва кодът на стоката, съставен от поне шест цифри по Хармонизираната система за кодиране и описание на стоките. Когато обаче това се изисква от законодателството на Съюза, се използват позициите от Комбинираната номенклатура.

Второ подразделение (два знака)

Попълва се в съответствие с кода по ТАРИК (два знака за прилагане на специални мерки на Съюза по отношение на формалностите, които трябва да се извършат на мястото на получаване).

Трето подразделение (четири знака)

Попълва се в съответствие с кода по ТАРИК (първи допълнителен код).

Четвърто подразделение (четири знака)

Попълва се в съответствие с кода по ТАРИК (втори допълнителен код).

Пето подразделение (четири знака)

Кодовете се приемат от съответните държави членки.

Клетка 34а: Код на държавата на произход

Използват се кодовете на държавите, вписани в клетка 2.

Клетка 34b: Код на региона на произход/производство

Кодове, които ще бъдат приети от държавите членки.

Клетка 36: Преференция

Тази клетка е за трицифрени кодове, състоящи се от един едноцифрен компонент, който се взема от точка 1, и един двуцифрен компонент, който се взема от точка 2.

Съответните кодове са представени по-долу:

1. Първа цифра от кода

1

Тарифна уредба на общо основание

2

Обща система за преференции (ОСП)

3

Тарифни преференции, различни от упоменатите в код 2

4

Мита съгласно разпоредбите на споразумения за митнически съюз, сключени от Европейския съюз

2. Следващи две цифри

00

Никое от следните

10

Суспендиране на мита

15

Суспендиране на мита при определена специфична употреба

18

Суспендиране на мита с удостоверение, потвърждаващо специалното естество на продукта

19

Временно суспендиране за продукти, внасяни с удостоверение за летателна годност

20

Тарифна квота ( *2 )

23

Тарифна квота при определена специфична употреба (*2) 

25

Тарифна квота с удостоверение, потвърждаващо специалното естество на продукта (*2) 

28

Тарифна квота след режим пасивно усъвършенстване (*2) 

40

Определена специфична употреба, произтичаща от Общата митническа тарифа

50

Удостоверение, потвърждаващо специалното естество на продукта

Клетка 37: Режим

А.    Първо подразделение

Кодовете, които се вписват в това подразделение, са четирицифрени и се състоят от два двуцифрени кода, първият от които представлява искания режим, а вторият — предишния режим. Списъкът на двуцифрените кодове е поместен по-долу.

„Предишен режим“ означава режимът, под който стоките са били поставени преди да се поставят под искания режим.

Следва да се отбележи, че когато предишният режим е складиране или временен внос или когато стоките идват от свободна зона, съответният код се използва само когато стоките не са били поставени под специален режим (активно усъвършенстване, пасивно усъвършенстване).

Например: реекспорт на стоки, внесени под режим активно усъвършенстване и впоследствие поставени под режим митническо складиране = 3151 (не 3171) (първа операция = 5100; втора операция = 7151; реекспорт = 3151).

Аналогично, когато стоките, които по-рано са били временно изнесени, се реимпортират, поставянето под един от горепосочените режими с отложено плащане трябва да се разглежда като прост внос под този режим. Посочването на „реекспортния“ аспект трябва да се прави само когато стоките се допускат за свободно обращение.

Например: допускане за вътрешно потребление с едновременно допускане за свободно обращение на стоки, изнесени под режим пасивно усъвършенстване и поставени под режим митническо складиране след реимпорт = 6121 (не 6171) (първа операция: временен износ под режим пасивно усъвършенстване = 2100; втора операция: складиране в митнически склад = 7121; трета операция: допускане за вътрешно потребление + допускане за свободно обращение = 6121).

Кодовете, които в списъка по-долу са отбелязани с буква (а), не може да се използват като първи две цифри от кода на режима, а само указват предишния режим.

Например: 4054 = допускане за свободно обращение и вътрешно потребление на стоки, които преди това са били поставени под режим активно усъвършенстване в друга държава членка.

Списък на режимите с оглед на съставянето на кодове

За съставяне на четирицифрен код се съчетават два от следните основни елементи:

00.

Този код се използва, за да се укаже, че няма предишен режим (а).

01.

Свободно обращение на стоки, едновременно повторно изпратени в контекста на търговията между части от митническата територия на Съюза, в които се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, и части от тази територия, в които въпросните разпоредби не се прилагат, или в контекста на търговията между части от тази територия, в които тези разпоредби не се прилагат.

Свободно обращение на стоки, едновременно повторно изпратени в контекста на търговията между Съюза и държавите, с които той е влязъл в митнически съюз.

Пример: Стоки, пристигащи от трета държава, допуснати за свободно обращение във Франция и препратени към Англо-нормандските острови.

02.

Свободно обращение на стоки с оглед прилагане на режим активно усъвършенстване (система с възстановяване). а)

Обяснение: Активно усъвършенстване (система с възстановяване) по член 256 от Кодекса.

07.

Свободно обращение на стоки с едновременно поставяне на стоките под режим складиране, различен от режим митническо складиране.

Обяснение: Този код се използва, когато стоките се допускат за свободно обращение, но не са платени ДДС и евентуално акцизите.

Примери: Вносни машини се допускат за свободно обращение, но ДДС не е платен. Докато стоките се намират в данъчен склад или одобрен район, плащането на ДДС се отлага.

Вносни цигари се допускат за свободно обращение, но ДДС и акцизите не са платени. Докато стоките се намират в данъчен склад или одобрен район, плащането на ДДС и акцизите се отлага.

10.

Постоянен износ.

Пример: Обичаен износ на съюзни стоки за трета държава, но също и износ на съюзни стоки до части от митническата територия на Съюза, за които разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета не се прилагат (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

11.

Износ на компенсаторни продукти, получени от еквивалентни стоки под режим активно усъвършенстване преди поставянето на вносните стоки под режима.

Обяснение: Предварителен износ (EX-IM) по член 223, параграф 2, буква в) от Кодекса.

Пример: Износ на цигари, произведени от тютюневи листа от Съюза преди поставяне на тютюневите листа от трета държава под режим активно усъвършенстване.

21.

Временен износ под режим пасивно усъвършенстване.

Пример: Обяснение: Пасивно усъвършенстване по членове 259—262 от Кодекса. Виж също код 22.

22.

Временен износ, различен от посочения под код 21.

Пример: Едновременно прилагане към текстилни продукти на режим пасивно усъвършенстване и на режим пасивно икономическо усъвършенстване (Регламент (ЕО) № 3036/94 на Съвета).

23.

Временен износ за връщане в непроменено състояние.

▼C2

Пример: Временен износ на артикули (като мостри, професионално оборудване и др.) за изложения.

▼B

31.

Реекспорт

Обяснение: Реекспорт на несъюзни стоки след режим с отложено плащане.

Пример: Стоките се поставят под режим митническо складиране и след това се декларират за реекспорт.

40.

Едновременно допускане за свободно обращение и вътрешно потребление на стоки, които не са обект на доставка, освободена от ДДС.

Пример: Стоки, идващи от трета държава, с плащане на митата и ДДС.

41.

Едновременно допускане за свободно обращение и вътрешно потребление на стоки, поставени под режим активно усъвършенстване (система с възстановяване). а)

Пример: Режим активно усъвършенстване с плащане на митата и националните данъци върху вноса.

42.

Едновременно допускане за свободно обращение и вътрешно потребление на стоки, които са обект на освободена от ДДС доставка до друга държава членка и — в съответните случаи — отложено плащане на акциз.

Обяснение: Предоставено е освобождаване от плащане на ДДС и — в съответните случаи — отложено плащане на акциза, тъй като вносът е последван от вътресъюзна доставка или прехвърляне на стоките към друга държава членка. В този случай ДДС и — в съответните случаи — акцизът се дължи в държавата членка на крайно получаване. За да се използва този режим, лицата трябва да отговарят на условията по член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО и — в съответните случаи — на условията по член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО.

Пример 1: Внос на стоки с освобождаване от ДДС чрез данъчен представител.

Пример 2: Акцизни стоки, внесени от трета държава, които са допуснати за свободно обращение и са обект на освободена от ДДС доставка до друга държава членка. Допускането за свободно обращение незабавно е последвано от движение под режим отложено плащане на акциз, започнато от регистриран изпращач от мястото на внасяне в съответствие с член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО.

43.

Едновременно допускане за свободно обращение и вътрешно потребление на стоки, за които се прилагат специални мерки, свързани със събиране на суми през преходния период след присъединяване на нови държави членки.

Пример: Допускане за свободно обращение на селскостопански продукти, за които през специалния преходен период след присъединяване на нови държави членки се прилагат специален митнически режим или специални мерки между новите държави членки и останалата част от Съюза, от вида, който се е прилагал през съответния период за Испания и Португалия.

45.

Допускане за свободно обращение и вътрешно потребление на стоки, подлежащи на облагане с ДДС или акцизи, и поставянето им под режим съхранение в данъчен склад.

Обяснение: Освобождаване от ДДС или акцизи чрез поставяне на стоките под режим съхранение във фискален склад.

Примери: Цигари, внесени от трета държава, се допускат за свободно обращение и ДДС е платен. Докато стоките са в данъчния склад или одобрения район, плащането на акцизи се отлага.

Цигари, внесени от трета държава, се допускат за свободно обращение и акцизите се плащат. Докато стоките са в данъчния склад или одобрения район, плащането на ДДС се отлага.

48.

Допускане за вътрешно потребление с едновременно допускане за свободно обращение на заместващи стоки под митнически режим пасивно усъвършенстване преди износа на временно изнесените стоки.

Обяснение: Система на стандартен обмен (IM-EX), предварителен внос в съответствие с член 262, параграф 1 от Кодекса.

49.

Допускане за вътрешно потребление на съюзни стоки в контекста на търговията между части от митническата територия на Съюза, в които се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, и части от тази територия, в които въпросните разпоредби не се прилагат, или в контекста на търговията между части от тази територия, в които тези разпоредби не се прилагат.

Допускане за вътрешно потребление на стоки в рамките на търговията между Съюза и държавите, с които той е образувал митнически съюз.

Обяснение: Внос с допускане за вътрешно потребление на стоки от части от Съюза, за които не се прилага Директива 2006/112/ЕО. Използването на митническата декларация е уредено в член 134 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

Примери: Стоки, идващи от Мартиника и допуснати за вътрешно потребление в Белгия.

Стоки, идващи от Андора и допуснати за вътрешно потребление в Германия.

51.

Режим активно усъвършенстване.

Обяснение: Активно усъвършенстване по член 256 от Кодекса.

53.

Внос под режим временен внос.

Пример: Временен внос, напр. за изложение.

54.

Активно усъвършенстване в друга държава членка (без допускане за свободно обращение в дадената държава членка) (а)

Обяснение: Този код се използва за регистриране на операцията за целите на статистиката относно вътресъюзната търговия.

Пример: Стоки от трета държава се поставят под активно усъвършенстване в Белгия (5100). След като преминат активно усъвършенстване, те се изпращат в Германия за допускане за свободно обращение (4054) или по-нататъшна преработка (5154).

61.

Реимпорт и едновременно допускане за свободно обращение и вътрешно потребление на стоки, които не са обект на освободена от ДДС доставка.

63.

Реимпорт с едновременно допускане за свободно обращение и вътрешно потребление на стоки, които са обект на освободена от ДДС доставка до друга държава членка и — в съответните случаи — отложено плащане на акциз.

Обяснение: Предоставено е освобождаване от плащане на ДДС и — в съответните случаи — отложено плащане на акциза, тъй като реимпортът е последван от вътресъюзна доставка или прехвърляне на стоките към друга държава членка. В този случай ДДС и — в съответните случаи — акцизът се дължи в държавата членка на крайно получаване. За да се използва този режим, лицата трябва да отговарят на условията по член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО и — в съответните случаи — на условията по член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО.

Пример 1: Реимпорт след пасивно усъвършенстване или временен износ, като дължимият ДДС се начислява на данъчен представител.

Пример 2: Акцизни стоки, реимпортирани след пасивно усъвършенстване и допуснати за свободно обращение, които са обект на освободена от ДДС доставка до друга държава членка. Допускането за свободно обращение незабавно е последвано от движение под режим отложено плащане на акциз, започнато от регистриран изпращач от мястото на реимпорт в съответствие с член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО.

68.

Реимпорт с частично допускане за вътрешно потребление и едновременно допускане за свободно обращение и поставяне на стоките под режим складиране, различен от режим митническо складиране.

Пример: Преработени алкохолни напитки се реимпортират и поставят в акцизен склад.

71.

Поставяне на стоки под режим митническо складиране.

Обяснение: Поставяне на стоки под режим митническо складиране. Това по никакъв начин не изключва едновременното поставяне на стоките, например, в акцизен склад или склад за целите на ДДС.

76.

Поставяне на стоки под режим митническо складиране с оглед да бъде получено плащане на специално възстановяване при износ преди износа.

Пример: Обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставено под режим митническо складиране преди износ (член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията от 24 ноември 2006 г. за определяне на условията за предоставяне на специалното възстановяване при износ на обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставени под режим митническо складиране преди износ ( 16 )).

77.

Производство на стоки под надзора на митническите органи и под митнически контрол (по смисъла на член 5, параграф 27 от Кодекса) преди износ и изплащане на възстановяване при износ.

Пример: Консерви от говеждо и телешко месо, произведени под митнически надзор и под митнически контрол преди износ (членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията от 23 ноември 2006 г. за определяне на специални подробни правила за прилагането на възстановявания при износ за някои консерви от говеждо и телешко месо ( 17 )).

78.

Въвеждане на стоки за свободна зона (а)

91.

Поставяне на стоки под режим преработка под митнически контрол. а)

92.

Преработка под митнически контрол в друга държава членка (без допускане за свободно обращение в тази държава членка).(а)

Обяснение: Този код се използва за регистриране на операцията за целите на статистиката относно вътресъюзната търговия.

Пример: Стоки от трета държава се преработват под митнически контрол в Белгия (9100). След като преминат преработката, те се изпращат в Германия за допускане за свободно обращение (4092).

Б.    Второ подразделение

1. Когато тази клетка се използва за означение на съюзен режим, трябва да се използва код, който се състои от буквен знак, последван от два буквено-цифрови знака, като първият от тях обозначава категория от мерки по следния начин:Активно усъвършенстване

Axx

Пасивно усъвършенстване

Bxx

Освобождаване

Cxx

Временен внос

Dxx

Селскостопански продукти

Exx

Други

FxxАктивно усъвършенстване (АУ)

Член 256 от Кодекса

Режим

Код

Внос

Стоки, въведени за режим АУ след предварителен износ на преработени продукти, получени от мляко и млечни продукти

А01

Стоки, поставени под режим АУ и предназначени за употреба за военни цели в чужбина

А02

Стоки, поставени под режим АУ и предназначени за реекспорт на континенталния шелф

А03

Стоки, поставени под режим АУ (само ДДС)

А04

Стоки, поставени под режим АУ (само ДДС) и предназначени за реекспорт на континенталния шелф

А05

 

 

 

 

Стоки, поставени под режим АУ без отложено плащане на акцизите.

А08

Износ

Преработени продукти, получени от мляко и млечни продукти

А51

Преработени продукти, поставени под режим АУ (само ДДС)

А52

Преработени продукти, поставени под режим АУ и предназначени за употреба за военни цели в чужбина

А53Пасивно усъвършенстване (ПУ)

Член 259 от Кодекса

Режим

Код

Внос

Преработени продукти, връщащи се в държавата членка, в която са били платени митата

В01

Преработени продукти, връщащи се след поправка съгласно гаранционните условия

В02

Преработени продукти, връщащи се след заместване съгласно гаранционните условия

В03

Преработени продукти, връщащи се след пасивно усъвършенстване и отложено плащане на ДДС в случай на специфична употреба

В04

Предварителен внос на преработени продукти под режим пасивно усъвършенстване

B07

 

 

Износ

Стоки, внесени за АУ, изнесени за поправка под режим ПУ

В51

Стоки, внесени за АУ, изнесени за заместване съгласно гаранционните условия

В52

ПУ по договорености с трети държави, евентуално съчетано с ПУ ДДС

В53

ПУ само ДДС

В54Освобождаване

(Регламент (ЕО) № 1186/2009)

 

Член №

Код

Освобождаване от вносни мита

Лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване към Съюза

3

C01

Зестра и битови принадлежности, внасяни във връзка с встъпване в брак

12, параграф 1

C02

Подаръци, каквито обикновено се поднасят по повод встъпване в брак

12, параграф 2

C03

Лично имущество, придобито по наследство

17

C04

Учебни принадлежности, учебни пособия и свързани с тях битови принадлежности

21

C06

Пратки с незначителна стойност

23

C07

►C2  Пратки, изпратени от едно частно лице до друго ◄

25

C08

Дълготрайни активи и друго оборудване, внасяни във връзка с преместване на дейността от трета държава в Съюза

28

C09

Дълготрайни активи и друго оборудване, принадлежащи на лица, които упражняват свободни професии, както и на юридически лица с нестопанска цел

34

C10

Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и апарати съгласно приложение I

42

C11

Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и апарати съгласно приложение II

43

C12

Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и апарати, внасяни изключително с нетърговски цели (в това число резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)

44—45

C13

►C2  Оборудване, внасяно с нетърговски цели от или за сметка на научноизследователска институция или организация, разположена извън Съюза ◄

51

C14

Лабораторни животни и биологически или химически вещества, предназначени за научни изследвания

53

C15

Терапевтични вещества от човешки произход и реактиви за определяне на кръвните и тъканните групи

54

C16

Инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение

57

C17

Вещества еталон, необходими за контрол на качеството на медицински продукти

59

C18

Фармацевтични продукти, използвани при международни спортни прояви

60

C19

Стоки, предназначени за благотворителни или филантропични организации

61

C20

Артикули съгласно приложение III, предназначени за незрящи лица

66

C21

Артикули съгласно приложение IV, предназначени за незрящи лица и внасяни от самите незрящи лица за тяхна лична употреба (включително резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)

67, параграф 1, буква а) и 67, параграф 2

C22

Артикули съгласно приложение IV, предназначени за незрящи лица и внасяни от определени институции и организации (включително резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)

67, параграф 1, буква б) и 67, параграф 2

C23

Артикули съгласно приложение IV, предназначени за други лица с увреждания (различни от незрящи лица) и внасяни от самите лица с увреждания за тяхна лична употреба (включително резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)

68, параграф 1, буква а) и 68, параграф 2

C24

Артикули съгласно приложение IV, предназначени за други лица с увреждания (различни от незрящи лица) и внасяни от определени институции или организации (включително резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)

68, параграф 1, буква б) и 68, параграф 2

C25

Стоки, предназначени за употреба от пострадали от бедствия

74

C26

Почетни отличия или награди

81

C27

Подаръци, получени в контекста на международните отношения

82

C28

Стоки, предназначени за употреба от монарси и държавни глави

85

C29

►C2  Образци на стоки с незначителна стойност, внасяни с цел насърчаване на продажбите ◄

86

C30

Печатни материали и предмети с рекламен характер, внасяни с насърчаване на продажбите

87—89

C31

Продукти, употребявани или консумирани на търговски панаири или подобни прояви

90

C32

Стоки, внасяни с цел проучване, анализиране или изпитване

95

C33

Пратки, изпращани на организации за защита на авторските права или за защита на правата върху индустриална и търговска собственост

102

C34

Туристически информационни материали

103

C35

Разни документи и предмети

104

C36

►C2  Опаковъчни материали за уплътняване и съхранение на стоки по време на превозването им ◄

105

C37

Сламена постеля, фуражи и храни за животни по време на превозването им

106

C38

Горива и смазочни материали, намиращи се в сухопътни моторни превозни средства и специални контейнери

107

C39

Материали за гробища и паметници за жертви от войни

112

C40

Ковчези, погребални урни и артикули за украса при погребални церемонии

113

C41

Освобождаване от износни мита

Домашни животни, изнасяни при преместване на селскостопанска дейност от Съюза в трета държава

115

C51

Фуражи и храни, предназначени за животни по време на изнасянето им

121

C52Временен внос

Режим

Член от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

Код

Палети

208 и 209

D01

Контейнери

210 и 211

D02

Транспортни средства

212

D03

Лични вещи и стоки за спортни цели, внасяни от пътници

219

D04

Материали за културни, спортни и развлекателни цели за морските лица

220

D05

Материали за помощ при бедствия

221

D06

Медицинско, хирургическо и лабораторно оборудване

222

D07

Животни

223

D08

Стоки, предназначени за дейности, съответстващи на особеностите на граничната зона

224

D09

Носители на звук, образ или данни

225

D10

Рекламни материали

225

D11

Професионално оборудване

226

D12

Педагогически материали и научно оборудване

227

D13

Опаковки, пълни

228

D14

Опаковки, празни

228

D15

Леярски форми, матрици, блокове, чертежи, скици, измервателни, проверочни и изпитвателни уреди и други подобни артикули

229

D16

Специални уреди и инструменти

230

D17

Стоки, които ще се подлагат на изпитвания

231, буква а)

D18

Стоки, които по силата на договор за продажба подлежат на приемни изпитвания с удовлетворителен резултат

231, буква б)

D19

Стоки, използвани за провеждане на изпитвания

231, буква в)

D20

►C2  Мостри ◄

232

D21

Заместващи средства за производство

233

D22

Стоки, които ще се излагат или използват при обществена проява

234, параграф 1

D23

Стоки за одобряване (шест месеца)

234, параграф 2

D24

Произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики

234, параграф 3, буква а)

D25

Стоки, внасяни с цел продажба на търг

234, параграф 3, буква б)

D26

Резервни части, принадлежности и оборудване

235

D27

Стоки, внасяни при определени ситуации без икономически ефект

236, буква б)

D28

Стоки, внасяни нередовно и за срок до три месеца

236, буква а)

D29

Временен внос с частично освобождаване от мита

206

D51Селскостопански продукти

Режим

Код

Внос

Използване на единичната цена за определяне на митническата стойност за някои бързоразвалящи се стоки (член 74, параграф 2, буква в) от Кодекса и член 142, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

E01

Стандартни стойности при внос (например: Регламент (ЕС) № 543/2011)

E02

Износ

Селскостопански продукти, за които се иска възстановяване, с изискване за лиценз за износ (стоки от приложение I)

E51

Селскостопански продукти, за които се иска възстановяване, без изискване за лиценз за износ (стоки от приложение I)

E52

Селскостопански продукти, за които се иска възстановяване, като продуктите са изнесени в малки количества, без изискване за лиценз за износ (стоки от приложение I)

E53

Селскостопански продукти, за които се иска възстановяване, с изискване за удостоверение за възстановяване (стоки извън приложение I)

E61

Селскостопански продукти, за които се иска възстановяване, без изискване за удостоверение за възстановяване (стоки извън приложение I)

E62

Селскостопански продукти, за които се иска възстановяване, като продуктите са изнесени в малки количества, без удостоверение за възстановяване (стоки извън приложение I)

E63

Селскостопански продукти, за които се иска възстановяване, като продуктите са изнесени в малки количества, които не се вземат под внимание при изчисляване на минималните норми на проверки.

E71

Други

Режим

Код

Внос

Освобождаване на върнати стоки от вносни мита (член 203 от Кодекса)

F01

Освобождаване на върнати стоки от вносни мита (особени обстоятелства, предвидени в член 159 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446: селскостопански стоки)

F02

Освобождаване на върнати стоки от вносни мита (особени обстоятелства, предвидени в член 158, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446: поправка или възстановяване)

F03

Преработени продукти, които се връщат в Съюза, след като преди това са били изнесени или реекспортирани — член 205, параграф 1 от Кодекса

F04

Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от мястото на внасяне съгласно член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО

F06

 

 

Освобождаване от вносни мита на продукти от морски риболов и други продукти, извлечени от териториалното море на трета държава от плавателни съдове, които са регистрирани или са под отчет в държава членка и плават под нейно знаме

F21

Освобождаване от вносни мита на продукти от морски риболов и други продукти, извлечени от териториалното море на трета държава на борда на кораби фабрики, които са регистрирани или са под отчет в държава членка и плават под нейно знаме

F22

Стоки, които след като са били под режим пасивно усъвършенстване, се поставят под режим складиране без отложено плащане на акцизите

F31

Стоки, които след като са били под режим активно усъвършенстване, се поставят под режим складиране без отложено плащане на акцизите

F32

Стоки, които след като са били в свободна зона, се поставят под режим складиране без отложено плащане на акцизите

F33

Стоки, които след като са били под специфична употреба, се поставят под режим складиране без отложено плащане на акцизите

F34

Допускане за свободно обращение на стоки за обществени прояви или за продажба под режим временен внос, като се прилагат елементите на изчислението, действащи в момента на приемане на декларацията за свободно обращение

F41

Допускане за свободно обращение на преработени продукти, когато изчислението на размера на вносните мита се извършва по реда на член 86, параграф 3 от Кодекса

F44

 

 

ИЗНОС

Износ за употреба за военни цели

F51

Продоволствие

F61

Продоволствие — стоки, за които може да се ползва възстановяване