02015R2450 — BG — 15.12.2017 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2450 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 347, 31.12.2015 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1868 НА КОМИСИЯТА от 20 октомври 2016 година

  L 286

35

21.10.2016

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2189 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2017 година

  L 310

3

25.11.2017
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2450 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАДЗОРНА ОТЧЕТНОСТ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят технически стандарти за изпълнение по отношение на редовната надзорна отчетност чрез установяване на образците за предоставяне на надзорните органи на информацията, посочена в член 35, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/138/ЕО за отделни застрахователни и презастрахователни предприятия, както и в член 244, параграф 2 и член 245, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО за застрахователни групи.

Член 2

Формати на надзорна отчетност

Застрахователните и презастрахователните предприятия, застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност подават информацията по настоящия регламент във форматите за обмен на данни и по начините на представяне, определени от надзорните органи или от надзорния орган за групата, в съответствие със следните спецификации:

а) данните от категория „парични“ се представят в единици като цели числа, с изключение на образци S.06.02, S.08.01, S.08.02 и S.11.01, където се представят в единици като числа, с точност до два знака след десетичната запетая;

б) данните от категория „процент“ се представят за единица, с точност до четири знака след десетичната запетая;

в) данните от категория „цели числа“ се представят в единици като цели числа.

Член 3

Валута

1.  За целите на настоящия регламент „отчетна валута“, освен ако няма други изисквания от страна на надзорния орган, означава:

а) при отчитане на равнище отделно предприятие, паричната единица, използвана за изготвяне на финансовите отчети на застрахователното или презастрахователното предприятие;

б) при отчитане на равнище група, паричната единица, използвана за изготвяне на консолидираните финансови отчети.

2.  Данните от категория „парични“ се представят в отчетната валута, което изисква конвертирането на всички други парични единици в отчетната валута, освен ако в настоящия регламент не е посочено друго.

3.  При изразяването на стойността на всеки актив или пасив, деноминиран във валута, различна от отчетната валута, стойността се конвертира в отчетната валута, все едно че конвертирането е било осъществено по заключителния курс в последния ден, за който е налице подходящ обменен курс през отчетния период, за който се отнася активът или пасивът.

4.  Стойността на всеки приход или разход се посочва, след като бъде конвертирана в отчетната валута при такава база за конвертиране, каквато е използвана за счетоводни цели.

5.  Конвертирането в отчетната валута се определя чрез прилагане на обменния курс от същия източник, който се използва във финансовите отчети на застрахователното или презастрахователното предприятие при отчитане на равнище отделно предприятие или при консолидираните финансови отчети при отчитане на равнище група, освен ако няма други изисквания от страна на надзорния орган.

Член 4

Повторно подаване на данни

Застрахователните и презастрахователните предприятия, застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност предоставят повторно, веднага щом това е практически възможно, отчетената чрез образците информация, посочена в настоящия регламент, когато първоначално отчетената информация по отношение на същия отчетен период е претърпяла съществена промяна след последното ѝ подаване пред надзорните органи или пред надзорния орган за групата.ГЛАВА II

ОБРАЗЦИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОТЧИТАНЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Член 5

Образци за количествено отчитане на първоначалната информация за индивидуални предприятия

Застрахователните и презастрахователните предприятия подават информацията, посочена в член 314, параграф 1, букви а) и в) от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията, като използват следните образци:

а) образец S.01.01.03 от приложение I, уточняващ съдържанието на подаваната информация, съгласно указанията в раздел S.01.01 от приложение II;

б) образец S.01.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно основните данни за предприятието и уточняващ съдържанието на отчетните данни като цяло, съгласно указанията в раздел S.01.02 от приложение II;

в) образец S.01.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно основните данни за обособените фондове и портфейлите, за които се прилага изравнителна корекция, съгласно указанията в раздел S.01.03 от приложение II;

г) образец S.02.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно балансовите показатели според оценката в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение II към настоящия регламент;

д) образец S.23.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно собствените средства, съгласно указанията в раздел S.23.01 от приложение II;

е) когато предприятието използва стандартната формула за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец S.25.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение II;

ж) когато предприятието използва стандартната формула и частичен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец S.25.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.02 от приложение II;

з) когато предприятието използва цялостен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец S.25.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от приложение II;

и) когато застрахователните и презастрахователните предприятия осъществяват или само животозастрахователна, или само общозастрахователна, или само презастрахователна дейност, образец S.28.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно минималното капиталово изискване, съгласно указанията в раздел S.28.01 от приложение II;

й) когато застрахователните предприятия осъществяват както животозастрахователна, така и общозастрахователна дейност, образец S.28.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно минималното капиталово изискване, съгласно указанията в раздел S.28.02 от приложение II.

Член 6

Образци за тримесечно количествено отчитане за индивидуални предприятия

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на тримесечна основа, освен ако обхватът или честотата на отчитане са ограничени в съответствие с член 35, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО, информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните образци:

а) образец S.01.01.02 от приложение I, уточняващ съдържанието на подаваната информация, съгласно указанията в раздел S.01.01 от приложение II;

б) образец S.01.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно основните данни за предприятието и уточняващ съдържанието на отчетните данни като цяло, съгласно указанията в раздел S.01.02 от приложение II;

в) образец S.02.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно балансовите показатели според оценката в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение II към настоящия регламент;

г) образец S.05.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно премиите, претенциите и разходите в съответствие с принципите за оценяване и признаване, използвани във финансовите отчети на предприятието за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.05.01 от приложение II към настоящия регламент;

д) образец S.06.02.01 от приложение I, предоставящ списък по отделни позиции на активите, съгласно указанията в раздел S.06.02 от приложение II, и като се използва допълнителният идентификационен код („CIC“), посочен в приложение V и определен в приложение VI;

е) когато съотношението на колективните инвестиции, притежавани от предприятието, към общия размер на инвестициите е по-голямо от 30 % — образец S.06.03.01 от приложение I, предоставящ информация за подробен преглед на всички колективни инвестиции, притежавани от предприятието, съгласно указанията в раздел S.06.03 от приложение II;

ж) образец S.08.01.01 от приложение I, предоставящ списък по отделни открити позиции върху деривати, съгласно указанията в раздел S.08.01 от приложение II и като се използва допълнителният идентификационен код, посочен в приложение V и определен в приложение VI;

з) образец S.08.02.01 от приложение I, предоставящ списък по отделни позиции на дериватите, закрити през отчетния период, съгласно указанията в раздел S.08.02 от приложение II и като се използва допълнителният идентификационен код, посочен в приложение V и определен в приложение VI;

и) образец S.12.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно техническите резерви в животозастраховането и здравното застраховане, извършвано на техническа основа, близка до тази на животозастраховането („здравно застраховане, подобно на животозастраховането“), за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.12.01 от приложение II към настоящия регламент;

й) образец S.17.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно техническите резерви в общото застраховане за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.17.01 от приложение II към настоящия регламент;

к) образец S.23.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно собствените средства, съгласно указанията в раздел S.23.01 от приложение II;

л) когато застрахователните и презастрахователните предприятия осъществяват или само животозастрахователна, или само общозастрахователна, или само презастрахователна дейност, образец S.28.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно минималното капиталово изискване, съгласно указанията в раздел S.28.01 от приложение II;

м) когато застрахователните предприятия осъществяват както животозастрахователна, така и общозастрахователна дейност, образец S.28.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно минималното капиталово изискване, съгласно указанията в раздел S.28.02 от приложение II.

2.  За целите на параграф 1, буква е), съотношението на колективните инвестиции, притежавани от предприятието, към общия размер на инвестициите се установява като сбора на позиции C0010/R0180, предприятията за колективно инвестиране, включени в позиция C0010/R0220, и предприятията за колективно инвестиране, включени в позиция C0010/R0090 от образец S.02.01.02, разделен на сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец S.02.01.02.

Член 7

Опростявания, позволени при тримесечното отчитане за индивидуални предприятия

1.  По отношение на информацията, посочена в член 6, параграф 1, буква в), тримесечните данни могат да се основават в по-голяма степен на приблизителни оценки и методи за приблизителна оценка отколкото годишните финансови данни. Процедурите за изготвяне на тримесечните отчети трябва да бъдат разработени така, че да осигуряват надеждността на получената информация и нейното съответствие със стандартите, установени в Директива 2009/138/ЕО, както и отчитането на цялата съществена информация, която е необходима за разбиране на данните.

2.  При подаване на информацията, посочена в член 6, параграф 1, букви и) и й), застрахователните и презастрахователните предприятия могат да прилагат опростени методи при изчисляването на техническите резерви.

Член 8

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Основна информация и съдържание на подаваната информация

Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните образци:

а) образец S.01.01.01 от приложение I, уточняващ съдържанието на подаваната информация, съгласно указанията в раздел S.01.01 от приложение II;

б) образец S.01.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно основните данни за предприятието и уточняващ съдържанието на отчетните данни като цяло, съгласно указанията в раздел S.01.02 от приложение II;

в) образец S.01.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно основните данни за обособените фондове и портфейлите, за които се прилага изравнителна корекция, съгласно указанията в раздел S.01.03 от приложение II.

Член 9

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Балансови показатели и друга обща информация

Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните образци:

а) образец S.02.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно балансовите показатели, като се използва оценката в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО и оценката според финансовите отчети на предприятието, съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение II към настоящия регламент;

б) образец S.02.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно активите и пасивите по валута, съгласно указанията в раздел S.02.02 от приложение II;

в) образец S.03.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно задбалансовите позиции, съгласно указанията в раздел S.03.01 от приложение II;

г) образец S.03.02.01 от приложение I, предоставящ списък на получените задбалансови неограничени гаранции, съгласно указанията в раздел S.03.02 от приложение II;

д) образец S.03.03.01 от приложение I, предоставящ списък на предоставените задбалансови неограничени гаранции, съгласно указанията в раздел S.03.03 от приложение II;

е) образец S.04.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно дейността по държави (от ЕИП и извън ЕИП), в съответствие с принципите за оценяване и признаване, използвани във финансовите отчети на предприятието за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.04.01 от приложение II към настоящия регламент;

ж) образец S.04.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно клас 10 в част А от приложение I към Директива 2009/138/ЕО, с изключение на отговорността на превозвача, съгласно указанията в раздел S.04.02 от приложение II към настоящия регламент;

з) образец S.05.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно премиите, претенциите и разходите в съответствие с принципите за оценяване и признаване, използвани във финансовите отчети на предприятието за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.05.01 от приложение II към настоящия регламент;

и) образец S.05.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно премиите, претенциите и разходите по държави в съответствие с принципите за оценяване и признаване, използвани във финансовите отчети на предприятието, съгласно указанията в раздел S.05.02 от приложение II.

Член 10

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Информация относно инвестициите

Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на годишна основа, освен ако са освободени съгласно член 35, параграф 7 от Директива 2009/138/ЕО по отношение на конкретния образец, информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните образци:

а) когато предприятието е освободено от подаването на годишна основа на информацията в образец S.06.02.01 или S.08.01.01 съгласно член 35, параграф 7 от Директива 2009/138/ЕО — образец S.06.01.01 от приложение I към настоящия регламент, предоставящ обобщена информация за активите, съгласно указанията в раздел S.06.01 от приложение II към настоящия регламент;

б) когато предприятието е освободено от подаването на информацията в образец S.06.02.01 във връзка с последното тримесечие съгласно член 35, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО — образец S.06.02.01 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ списък по отделни позиции на активите, съгласно указанията в раздел S.06.02 от приложение II, и като се използва допълнителният идентификационен код, установен в приложение V и определен в приложение VI към настоящия регламент;

в) когато предприятието е освободено от подаването на информацията в образец S.06.03.01 във връзка с последното тримесечие съгласно член 35, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО или не го отчита на тримесечна основа, тъй като съотношението на колективните инвестиции, притежавани от предприятието, към общия размер на инвестициите, както е посочено в член 6, параграф 1, буква е) от настоящия регламент, не е по-голямо от 30 % — образец S.06.03.01 от приложение I към настоящия регламент, предоставящ информация за подробен преглед на всички колективни инвестиции, притежавани от предприятието, съгласно указанията в раздел S.06.03 от приложение II към настоящия регламент;

г) когато стойността на структурираните продукти, установена като сбора на активите, класифицирани като активи от категории 5 и 6 според определението в приложение V, представлява повече от 5 % от общия размер на инвестициите, отчетени в C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец S.02.01.01, образец S.07.01.01 от приложение I, предоставящ списък по отделни позиции на структурираните продукти, съгласно указанията в раздел S.07.01 от приложение II;

д) когато предприятията са освободени от подаването на информацията в образец S.08.01.01 във връзка с последното тримесечие съгласно член 35, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО — образец S.08.01.01 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ списък по отделни открити позиции върху деривати, съгласно указанията в раздел S.08.01 от приложение II към настоящия регламент, и като се използва допълнителният идентификационен код, установен в приложение V и определен в приложение VI към настоящия регламент;

е) когато предприятията са освободени от подаването на информацията в образец S.08.02.01 във връзка с последното тримесечие съгласно член 35, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО — образец S.08.02.01 от приложение I към настоящия регламент, предоставящ списък по отделни позиции върху деривати, закрити през отчетния период, съгласно указанията в раздел S.08.02 от приложение II към настоящия регламент, и като се използва допълнителният идентификационен код, установен в приложение V и определен в приложение VI към настоящия регламент;

ж) образец S.09.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно доходите, печалбите и загубите за отчетния период по категория активи според определението в приложение IV, съгласно указанията в раздел S.09.01 от приложение II;

з) когато стойността на базовите балансови и задбалансови ценни книжа, участващи в споразумения по заемане и обратно изкупуване на ценни книжа, за договори с падеж след референтната дата на отчитане представлява повече от 5 % от общия размер на инвестициите, отчетени по позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец S.02.01.01, образец S.10.01.01 от приложение I, съдържащ списък по отделни позиции на балансовите и задбалансовите споразумения по заемане и обратно изкупуване на ценни книжа, съгласно указанията в раздел S.10.01 от приложение II;

и) образец S.11.01.01 от приложение I, съдържащ списък по отделни позиции на държаните като обезпечение активи, състоящи се от всички категории задбалансови активи, държани като обезпечение, съгласно указанията в раздел S.11.01 от приложение II.

Член 11

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Информация относно техническите резерви

Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните образци:

а) образец S.12.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно техническите резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането, по вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.12.01 от приложение II към настоящия регламент;

б) образец S.12.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно техническите резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането, по държави, съгласно указанията в раздел S.12.02 от приложение II;

в) образец S.13.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно предвижданията за най-добра прогнозна оценка на бъдещите парични потоци при животозастрахователната дейност, съгласно указанията в раздел S.13.01 от приложение II;

г) образец S.14.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно анализа на животозастрахователните задължения, включително животозастрахователни и презастрахователни договори и анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори, по продукти и по хомогенни рискови групи, издадени от предприятието, съгласно указанията в раздел S.14.01 от приложение II;

д) образец S.15.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно описанието на гаранциите по променливи анюитети, по продукти, издадени от предприятието при пряка застрахователна дейност, съгласно указанията в раздел S.15.01 от приложение II;

е) образец S.15.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно хеджирането на гаранциите по променливи анюитети, по продукти, издадени от предприятието при пряка застрахователна дейност, съгласно указанията в раздел S.15.02 от приложение II;

ж) образец S.16.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно анюитетите, произтичащи от общозастрахователни задължения, издадени от предприятието при анюитети от пряка застрахователна дейност, за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и допълнително по валути, съгласно указанията в раздел S.16.01 от приложение II към настоящия регламент; информацията по валути се отчита само когато най-добрата прогнозна оценка на резервите за претенции по анюитети на дисконтирана основа по един вид общозастрахователна дейност представлява повече от 3 % от съвкупната най-добра прогнозна оценка на всички резерви за претенции по анюитети, със следната разбивка по валути:

i) суми в отчетната валута;

ii) суми във всяка валута, която представлява повече от 25 % от най-добрата прогнозна оценка на резервите за претенции по анюитети на дисконтирана основа в оригиналната валута по този вид общозастрахователна дейност;

iii) суми във всяка валута, която представлява по-малко от 25 % от най-добрата прогнозна оценка на резервите за претенции по анюитети (дисконтирана основа) в оригиналната валута по този вид общозастрахователна дейност, но повече от 5 % от съвкупната най-добра прогнозна оценка на всички резерви за претенции по анюитети;

з) образец S.17.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно техническите резерви в общото застраховане по видове дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.17.01 от приложение II към настоящия регламент;

и) образец S.17.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно техническите резерви във връзка с общото застраховане при пряка застрахователна дейност по държави, съгласно указанията в раздел S.17.02 от приложение II;

й) образец S.18.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно прогнозата за бъдещите парични потоци въз основа на най-добрата прогнозна оценка на общозастрахователната дейност, съгласно указанията в раздел S.18.01 от приложение II;

к) образец S.19.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно общозастрахователните претенции, представени във формат „триъгълник на развитието“, за съвкупния размер за всеки вид общозастрахователна дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и допълнително по валути, съгласно указанията в раздел S.19.01 от приложение II към настоящия регламент; информацията по валути се отчита само когато съвкупната най-добра брутна прогнозна оценка за един вид общозастрахователна дейност представлява повече от 3 % от съвкупната най-добра брутна прогнозна оценка на резервите за претенции, със следната разбивка по валути:

i) суми в отчетната валута;

ii) суми във всяка валута, която представлява повече от 25 % от най-добрата брутна прогнозна оценка на резервите за претенции в оригиналната валута по този вид общозастрахователна дейност;

iii) суми във всяка валута, която представлява по-малко от 25 % от най-добрата брутна прогнозна оценка на резервите за претенции в оригиналната валута по този вид общозастрахователна дейност, но повече от 5 % от съвкупната най-добра брутна прогнозна оценка на резервите за претенции в оригиналната валута;

л) образец S.20.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно развитието на разпределението на възникналите претенции към края на финансовата година, за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.20.01 от приложение II към настоящия регламент;

м) образец S.21.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно рисковия профил на разпределението на загубите при общозастрахователната дейност, за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.21.01 от приложение II към настоящия регламент;

н) образец S.21.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческите рискове в общото застраховане, съгласно указанията в раздел S.21.02 от приложение II;

о) образец S.21.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческите рискове в общото застраховане по застрахователна сума, за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.21.03 от приложение II към настоящия регламент.

Член 12

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Информация относно дългосрочните гаранции

Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните образци:

а) образец S.22.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно въздействието на дългосрочните гаранции и преходните мерки, съгласно указанията в раздел S.22.01 от приложение II;

б) образец S.22.04.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно преходната мярка за лихвения процент, съгласно указанията в раздел S.22.04 от приложение II;

в) образец S.22.05.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно преходната мярка за техническите резерви, съгласно указанията в раздел S.22.05 от приложение II;

г) образец S.22.06.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно най-добрата прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост, по държава и по валута, съгласно указанията в раздел S.22.06 от приложение II.

Член 13

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Информация относно собствените средства и дяловите участия

Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните образци:

а) образец S.23.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно собствените средства, съгласно указанията в раздел S.23.01 от приложение II;

б) образец S.23.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно собствените средства по редове, съгласно указанията в раздел S.23.02 от приложение II;

в) образец S.23.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно годишните промени на собствените средства, съгласно указанията в раздел S.23.03 от приложение II;

г) образец S.23.04.01 от приложение I, съдържащ списък на позициите от собствени средства, съгласно указанията в раздел S.23.04 от приложение II;

д) образец S.24.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно дяловите участия, притежавани от предприятието, и преглед на изчисляването на приспаданията от собствените средства, свързани с дялови участия във финансови и кредитни институции, съгласно указанията в раздел S.24.01 от приложение II.

Член 14

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Информация относно капиталовото изискване за платежоспособност

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните образци:

а) когато предприятието използва стандартната формула за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец S.25.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение II;

б) когато предприятието използва стандартната формула и частичен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец S.25.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.02 от приложение II;

в) когато предприятието използва цялостен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец S.25.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от приложение II;

г) образец S.26.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно пазарния риск, съгласно указанията в раздел S.26.01 от приложение II;

д) образец S.26.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно риска от неизпълнение от страна на контрагента, съгласно указанията в раздел S.26.02 от приложение II;

е) образец S.26.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в животозастраховането, съгласно указанията в раздел S.26.03 от приложение II;

ж) образец S.26.04.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в здравното застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.04 от приложение II;

з) образец S.26.05.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в общото застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.05 от приложение II;

и) образец S.26.06.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно операционния риск, съгласно указанията в раздел S.26.06 от приложение II;

й) образец S.26.07.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно опростяванията, използвани при изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.26.07 от приложение II;

к) образец S.27.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно катастрофичния риск в общото застраховане, съгласно указанията в раздел S.27.01 от приложение II.

2.  При наличието на обособени фондове или портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, образците, посочени в параграф 1, букви г)—к), не се отчитат за предприятието като цяло.

3.  Когато се използва частичен вътрешен модел, образците, посочени в параграф 1, букви г)—к), се отчитат единствено по отношение на рисковете, които попадат в обхвата на стандартната формула, освен когато е решено друго по силата на член 19.

4.  Когато се използва цялостен вътрешен модел, образците, посочени в параграф 1, букви г)—к), не се отчитат.

Член 15

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Информация относно минималното капиталово изискване

Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните образци:

а) когато застрахователните и презастрахователните предприятия осъществяват или само животозастрахователна, или само общозастрахователна, или само презастрахователна дейност, образец S.28.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно минималното капиталово изискване, съгласно указанията в раздел S.28.01 от приложение II;

б) когато застрахователните предприятия осъществяват както животозастрахователна, така и общозастрахователна дейност, образец S.28.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно минималното капиталово изискване, съгласно указанията в раздел S.28.02 от приложение II.

Член 16

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Информация относно анализа на вариацията

Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните образци:

а) образец S.29.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно промените в превишението на активите над пасивите през отчетната година и предоставящ обобщение на основните източници за тези промени, съгласно указанията в раздел S.29.01 от приложение II;

б) образец S.29.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно частта от промените в превишението на активите над пасивите през отчетната година, които се дължат на инвестиции и финансови пасиви, съгласно указанията в раздел S.29.02 от приложение II;

в) образци S.29.03.01 и S.29.04.01 от приложение I, съдържащи подробна информация относно частта от промените в превишението на активите над пасивите през отчетната година, които се дължат на технически резерви, съгласно указанията в раздел S.29.03 и S.29.04 от приложение II;

Член 17

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Информация относно презастраховане и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск

Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като използват следните образци:

а) образец S.30.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно факултативните покрития през следващата отчетна година, обхващащ информация относно 10-те най-важни риска по отношение на презастраховани експозиции, за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, за които се използва факултативно презастраховане, съгласно указанията в раздел S.30.01 от приложение II към настоящия регламент;

б) образец S.30.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно дяловете на презастрахователи от факултативните покрития през следващата отчетна година, обхващащ информация относно 10-те най-важни риска по отношение на презастраховани експозиции, за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/35, съгласно указанията в раздел S.30.02 от приложение II към настоящия регламент;

в) образец S.30.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно програмата за пасивно презастраховане през следващата отчетна година, обхващащ прогнозна информация относно презастрахователните договори, чийто срок на валидност включва или надхвърля следващата отчетна година, съгласно указанията в раздел S.30.03 от приложение II;

г) образец S.30.04.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно програмата за пасивно презастраховане през следващата отчетна година, обхващащ прогнозна информация относно презастрахователните договори, чийто срок на валидност включва или надхвърля следващата отчетна година, съгласно указанията в раздел S.30.04 от приложение II;

д) образец S.31.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно дяловете на презастрахователи, съгласно указанията в раздел S.31.01 от приложение II;

е) образец S.31.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск от гледна точка на застрахователното или презастрахователното предприятие, прехвърлящо риск към тях, съгласно указанията в раздел S.31.02 от приложение II.

Член 18

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Информация относно обособени фондове, съществени портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, и останалата част

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с всеки съществен обособен фонд, всеки съществен портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, и останалата част, като използват следните образци:

а) образец SR.01.01.01 от приложение I, уточняващ съдържанието на подаваната информация, съгласно указанията в раздел S.01.01 от приложение II;

б) за всеки съществен обособен фонд и за останалата част — образец SR.02.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно балансовите показатели, като се използва оценката в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО и оценката според финансовите отчети на предприятието, съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение II към настоящия регламент;

в) образец SR.12.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно техническите резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането, за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.12.01 от приложение II към настоящия регламент;

г) образец SR.17.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно техническите резерви в общото застраховане за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.17.01 от приложение II към настоящия регламент;

д) образец SR.22.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно прогнозата за бъдещите парични потоци за най-добрата прогнозна оценка по всеки съществен портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, съгласно указанията в раздел S.22.02 от приложение II;

е) образец S.22.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно портфейлите, за които се прилага изравнителна корекция, по всеки съществен портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, съгласно указанията в раздел S.22.03 от приложение II;

ж) когато предприятието използва стандартната формула за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец SR.25.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение II;

з) когато предприятието използва стандартната формула и частичен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец SR.25.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.02 от приложение II;

и) когато предприятието използва цялостен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец SR.25.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от приложение II;

й) образец SR.26.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно пазарния риск, съгласно указанията в раздел S.26.01 от приложение II;

к) образец SR.26.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно риска от неизпълнение от страна на контрагента, съгласно указанията в раздел S.26.02 от приложение II;

л) образец SR.26.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в животозастраховането, съгласно указанията в раздел S.26.03 от приложение II;

м) образец SR.26.04.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в здравното застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.04 от приложение II;

н) образец SR.26.05.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в общото застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.05 от приложение II;

о) образец SR.26.06.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно операционния риск, съгласно указанията в раздел S.26.06 от приложение II;

п) образец SR.26.07.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно опростяванията, използвани при изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.26.07 от приложение II;

р) образец SR.27.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно катастрофичния риск в общото застраховане, съгласно указанията в раздел S.27.01 от приложение II.

2.  Когато се използва частичен вътрешен модел, образците, посочени в букви й)—р), се отчитат единствено по отношение на рисковете, които попадат в обхвата на стандартната формула, освен когато е решено друго по силата на член 19.

3.  Когато се използва цялостен вътрешен модел, образците, посочени в букви й)—р), не се отчитат.

Член 19

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Използване на вътрешен модел

Застрахователните и презастрахователните предприятия, които изчисляват капиталовото изискване за платежоспособност, използвайки одобрен частичен или цялостен вътрешен модел, договарят със съответния им надзорен орган образците, които да подават ежегодно във връзка с информацията относно капиталовото изискване за платежоспособност.

Член 20

Образци за годишно количествено отчитане за индивидуални предприятия — Информация относно сделките в рамките на групата

Застрахователните и презастрахователните предприятия, които не са част от група, посочени в член 213, параграф 2, буква а), б) или в) от Директива 2009/138/ЕО, и при които предприятието майка е застрахователен холдинг със смесена дейност, подават на годишна основа информацията, посочена в член 245, параграф 2 от същата директива, във връзка с член 265 от същата директива, като използват следните образци:

а) образец S.36.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно значителните сделки в рамките на групата, включително сделки с капиталови инструменти, прехвърляне на дълг и активи, съгласно указанията в раздел S.36.01 от приложение II;

б) образец S.36.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно значителните сделки с деривати в рамките на групата, включително гаранциите, обезпечаващи отделните дериватни инструменти, съгласно указанията в раздел S.36.02 от приложение II;

в) образец S.36.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно значителните сделки в рамките на групата в областта на презастраховането, съгласно указанията в раздел S.36.03 от приложение II;

г) образец S.36.04.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно значителните сделки в рамките на групата в областта на вътрешното поделяне на разходите, условните пасиви, различни от деривати и задбалансови позиции, и други видове сделки в рамките на групата, съгласно указанията в раздел S.36.04 от приложение II.

Член 21

Образци за количествено отчитане за индивидуални предприятия — Информация относно сделките в рамките на групата

Застрахователните и презастрахователните предприятия, които не са част от група, посочени в член 213, параграф 2, буква а), б) или в) от Директива 2009/138/ЕО, и при които предприятието майка е застрахователен холдинг със смесена дейност, отчитат изключително съществените сделки в рамките на групата, посочени в член 245, параграф 2 от същата директива, във връзка с член 265 от същата директива, и сделките в рамките на групата, които се докладват при всички обстоятелства, посочени в член 245, параграф 3 от същата директива, във връзка с член 265 от същата директива, веднага щом това е практически възможно, като използват подходящите образци измежду образци S.36.01.01—S.36.04.01 от приложение I към настоящия регламент, съгласно указанията в раздели S.36.01—S.36.04 от приложение II към настоящия регламент.ГЛАВА III

ОБРАЗЦИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОТЧИТАНЕ ЗА ГРУПИ

Член 22

Образци за количествено отчитане на първоначалната информация за групи

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност подават информацията, посочена в член 314, параграф 1, букви а) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 375, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци:

а) образец S.01.01.06 от приложение I, уточняващ съдържанието на подаваната информация, съгласно указанията в раздел S.01.01 от приложение III;

б) образец S.01.02.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно основните данни за групата и уточняващ съдържанието на отчетните данни като цяло, съгласно указанията в раздел S.01.02 от приложение III;

в) образец S.01.03.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно основните данни за обособените фондове и портфейлите, за които се прилага изравнителна корекция, съгласно указанията в раздел S.01.03 от приложение III;

г) образец S.02.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно балансовите показатели, съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение III;

д) образец S.23.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно собствените средства, съгласно указанията в раздел S.23.01 от приложение III;

е) когато групата използва стандартната формула за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност, образец S.25.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение III;

ж) когато групата използва стандартната формула и частичен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец S.25.02.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.02 от приложение III;

з) когато групата използва цялостен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност, образец S.25.03.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от приложение III;

и) образец S.32.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно застрахователните и презастрахователните предприятия в обхвата на групата, съгласно указанията в раздел S.32.01 от приложение III;

й) образец S.33.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно изискванията към застрахователните и презастрахователните предприятия в обхвата на групата, съгласно указанията в раздел S.33.01 от приложение III;

к) образец S.34.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно други финансови предприятия, които са поднадзорни, и други финансови предприятия, които не са поднадзорни, включително застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, съгласно указанията в раздел S.34.01 от приложение III;

2.  Образците, посочени в параграф 1, букви в), г), е), ж) и з), се подават единствено от застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, които за изчисляване на груповата платежоспособност използват определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2.

Член 23

Образци за тримесечно количествено отчитане за групи

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност подават на тримесечна основа, освен ако обхватът или честотата на отчитане са ограничени в съответствие с член 254, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 375, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци:

а) образец S.01.01.05 от приложение I, уточняващ съдържанието на подаваната информация, съгласно указанията в раздел S.01.01 от приложение III;

б) образец S.01.02.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно основните данни за групата и уточняващ съдържанието на отчетните данни като цяло, съгласно указанията в раздел S.01.02 от приложение III;

в) когато за изчисляване на груповата платежоспособност групата използва определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2 — образец S.02.01.02 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ подробна информация относно балансовите показатели, като се използва оценката в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение III към настоящия регламент;

г) образец S.05.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно премиите, претенциите и разходите за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, в съответствие с принципите за оценяване и признаване, използвани в консолидираните финансови отчети, съгласно указанията в раздел S.05.01 от приложение III към настоящия регламент;

д) образец S.06.02.04 от приложение I, съдържащ списък по отделни позиции на активите, съгласно указанията в раздел S.06.02 от приложение III, и като се използва допълнителният идентификационен код, посочен в приложение V и определен в приложение VI;

е) когато съотношението на колективните инвестиции, притежавани от групата, към общия размер на инвестициите е по-голямо от 30 % — образец S.06.03.04 от приложение I, предоставящ информация за подробен преглед на всички колективни инвестиции, притежавани от групата, съгласно указанията в раздел S.06.03 от приложение III;

ж) образец S.08.01.04 от приложение I, съдържащ списък по отделни открити позиции върху деривати, съгласно указанията в раздел S.08.01 от приложение III, и като се използва допълнителният идентификационен код, посочен в приложение V и определен в приложение VI;

з) образец S.08.02.04 от приложение I, съдържащ списък по отделни позиции на сделките с деривати през отчетната година, съгласно указанията в раздел S.08.02 от приложение III, и като се използва допълнителният идентификационен код, посочен в приложение V и определен в приложение VI;

и) образец S.23.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно собствените средства, съгласно указанията в раздел S.23.01 от приложение III.

2.  За целите на параграф 1, буква е), когато за изчисляване на груповата платежоспособност се използва единствено определеният в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, съотношението на колективните инвестиции, притежавани от групата, към общия размер на инвестициите се установява като сбора на позиции C0010/R0180, предприятията за колективно инвестиране, включени в позиция C0010/R0220, и предприятията за колективно инвестиране, включени в позиция C0010/R0090 от образец S.02.01.02, разделен на сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец S.02.01.02. Когато за изчисляване на груповата платежоспособност се използва метод 1 в комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО, или метод 2 се използва самостоятелно, съотношението се изчислява в съответствие с първото изречение и бива коригирано, за да отрази изискваните позиции на всички субекти, включени в обхвата на образец S.06.02.04.

Член 24

Опростявания, позволени при тримесечното отчитане за групи

По отношение на информацията, посочена в член 23, параграф 1, буква в), тримесечните данни могат да се основават в по-голяма степен на приблизителни оценки и методи за приблизителна оценка отколкото годишните финансови данни. Процедурите за изготвяне на тримесечните отчети трябва да бъдат разработени така, че да осигуряват надеждността на получената информация и нейното съответствие със стандартите, установени в Директива 2009/138/ЕО, както и отчитането на цялата съществена информация, която е необходима за разбиране на данните.

Член 25

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Основна информация и съдържание на подаваната информация

Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци:

а) образец S.01.01.04 от приложение I, уточняващ съдържанието на подаваната информация, съгласно указанията в раздел S.01.01 от приложение III;

б) образец S.01.02.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно основните данни за предприятието и уточняващ съдържанието на отчетните данни като цяло, съгласно указанията в раздел S.01.02 от приложение III;

в) когато за изчисляване на груповата платежоспособност групата използва определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2 — образец S.01.03.04 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ подробна информация относно основните данни за обособените фондове и портфейлите, за които се прилага изравнителна корекция, съгласно указанията в раздел S.01.03 от приложение III към настоящия регламент.

Член 26

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Балансови показатели и друга обща информация

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци:

а) образец S.02.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно балансовите показатели, като се използва както оценката в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, така и оценката в съответствие с консолидираните финансови отчети, съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение III;

б) образец S.02.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно активите и пасивите по валута, съгласно указанията в раздел S.02.02 от приложение III;

в) образец S.03.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно задбалансовите позиции, съгласно указанията в раздел S.03.01 от приложение III;

г) образец S.03.02.04 от приложение I, съдържащ списък на получените задбалансови неограничени гаранции, съгласно указанията в раздел S.03.02 от приложение III;

д) образец S.03.03.04 от приложение I, съдържащ списък на предоставените задбалансови неограничени гаранции, съгласно указанията в раздел S.03.03 от приложение III;

е) образец S.05.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно премиите, претенциите и разходите за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, в съответствие с принципите за оценяване и признаване, използвани в консолидираните финансови отчети, съгласно указанията в раздел S.05.01 от приложение III към настоящия регламент;

ж) образец S.05.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно премиите, претенциите и разходите по държави в съответствие с принципите за оценяване и признаване, използвани в консолидираните финансови отчети, съгласно указанията в раздел S.05.02 от приложение III.

2.  Образците, посочени в параграф 1, букви а) и б), се подават единствено от застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, които за изчисляване на груповата платежоспособност използват определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2.

Член 27

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Информация относно инвестициите

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност подават, освен ако са освободени съгласно член 254, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО по отношение на конкретния образец, на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци:

а) когато групата е освободена от подаването на годишна основа на информацията в образец S.06.02.04 или S.08.01.04 съгласно член 254, параграф 2, трета алинея от Директива 2009/138/ЕО — образец S.06.01.01 от приложение I към настоящия регламент, предоставящ обобщена информация за активите, съгласно указанията в раздел S.06.01 от приложение III към настоящия регламент;

б) когато групата е освободена от подаването на информацията в образец S.06.02.04 във връзка с последното тримесечие съгласно член 254, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО — образец S.06.02.04 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ списък по отделни позиции, съгласно указанията в раздел S.06.02 от приложение III към настоящия регламент;

в) когато групата е освободена от подаването на информацията в образец S.06.03.04 във връзка с последното тримесечие съгласно член 254, параграф 2, втора алинея от Директива 2009/138/ЕО или не го отчита на тримесечна основа, тъй като съотношението на колективните инвестиции, притежавани от групата, към общия размер на инвестициите, както е посочено в член 23, параграф 1, буква е) от настоящия регламент, не е по-голямо от 30 % — образец S.06.03.04 от приложение I към настоящия регламент, предоставящ информация за подробен преглед на всички колективни инвестиции, притежавани от предприятието, съгласно указанията в раздел S.06.03 от приложение III към настоящия регламент;

г) когато съотношението на стойността на структурираните продукти, притежавани от групата, към общия размер на инвестициите е по-голямо от 5 % — образец S.07.01.04 от приложение I, предоставящ списък по отделни позиции на структурираните продукти, съгласно указанията в раздел S.07.01 от приложение III;

д) когато групата е освободена от подаването на информацията в образец S.08.01.04 във връзка с последното тримесечие съгласно член 254, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО — образец S.08.01.04 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ списък по отделни открити позиции върху деривати, съгласно указанията в раздел S.08.01 от приложение III към настоящия регламент;

е) когато групата е освободена от подаването на информацията в образец S.08.02.04 във връзка с последното тримесечие съгласно член 254, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО — образец S.08.02.04 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ списък по отделни позиции на сделките с деривати, съгласно указанията в раздел S.08.02 от приложение III към настоящия регламент;

ж) образец S.09.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно доходите, печалбите и загубите за отчетния период по категория активи според определението в приложение IV, съгласно указанията в раздел S.09.01 от приложение III;

з) когато съотношението на стойността на базовите балансови и задбалансови ценни книжа, участващи в споразумения по заемане и обратно изкупуване на ценни книжа, за договори с падеж след референтната дата на отчитане, е по-голямо от 5 % от общия размер на инвестициите — образец S.10.01.04 от приложение I, съдържащ списък по отделни позиции на балансовите и задбалансовите споразумения по заемане и обратно изкупуване на ценни книжа, съгласно указанията в раздел S.10.01 от приложение III;

и) образец S.11.01.04 от приложение I, съдържащ списък по отделни позиции на държаните като обезпечение активи, състоящи се от всички категории задбалансови активи, държани като обезпечение, съгласно указанията в раздел S.11.01 от приложение III.

2.  За целите на параграф 1, буква г), когато за изчисляване на груповата платежоспособност се използва единствено определеният в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, съотношението на стойността на структурираните продукти, притежавани от групата, към общия размер на инвестициите се установява като сбора на активите, класифицирани в категории 5 и 6 съгласно определението в приложение IV към настоящия регламент, разделен на сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец S.02.01.01. Когато за изчисляване на груповата платежоспособност се използва метод 1 в комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО, или метод 2 се използва самостоятелно, съотношението се изчислява в съответствие с първото изречение и бива коригирано, за да отрази изискваните позиции на всички субекти, включени в обхвата на образец S.06.02.04.

3.  За целите на параграф 1, буква з), когато за изчисляване на груповата платежоспособност се използва единствено определеният в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, съотношението се установява като сбора на базовите балансови и задбалансови ценни книжа, участващи в споразумения по заемане и обратно изкупуване на ценни книжа, с падеж след референтната дата на отчитане, разделен на сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/R0220 от образец S.02.01.01. Когато за изчисляване на груповата платежоспособност се използва метод 1 в комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО, или метод 2 се използва самостоятелно, съотношението се изчислява в съответствие с първото изречение и бива коригирано, за да отрази изискваните позиции на всички субекти, включени в обхвата на образец S.06.02.04.

Член 28

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Информация относно променливите анюитети

Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци:

а) образец S.15.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно описанието на гаранциите по променливи анюитети по продукти, издадени при пряка дейност от предприятия в обхвата на групата, установени извън ЕИП, съгласно указанията в раздел S.15.01 от приложение III;

б) образец S.15.02.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно хеджирането на гаранциите по променливи анюитети по продукти, издадени при пряка дейност от предприятия в обхвата на групата, установени извън ЕИП, съгласно указанията в раздел S.15.02 от приложение III.

Член 29

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Информация относно дългосрочните гаранции

Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват образец S.22.01.04 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ подробна информация относно въздействието на дългосрочните гаранции и преходните мерки, съгласно указанията в раздел S.22.01 от приложение III към настоящия регламент.

Член 30

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Информация относно собствените средства

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци:

а) образец S.23.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно собствените средства, съгласно указанията в раздел S.23.01 от приложение III;

б) образец S.23.02.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно собствените средства по редове, съгласно указанията в раздел S.23.02 от приложение III;

в) образец S.23.03.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно годишните промени на собствените средства, съгласно указанията в раздел S.23.03 от приложение III;

г) образец S.23.04.04 от приложение I, съдържащ списък на позициите от собствени средства, съгласно указанията в раздел S.23.04 от приложение III;

2.  Образците, посочени в параграф 1, букви б) и в), се подават единствено от застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, които за изчисляване на груповата платежоспособност използват определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2.

Член 31

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Информация относно капиталовото изискване за платежоспособност

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, които за изчисляване на груповата платежоспособност използват определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2, подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци:

а) когато групата използва стандартната формула за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец S.25.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение III;

б) когато групата използва стандартната формула и частичен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец S.25.02.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.02 от приложение III;

в) когато групата използва цялостен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец S.25.03.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от приложение III;

г) образец S.26.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно пазарния риск, съгласно указанията в раздел S.26.01 от приложение III;

д) образец S.26.02.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно риска от неизпълнение от страна на контрагента, съгласно указанията в раздел S.26.02 от приложение III;

е) образец S.26.03.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в животозастраховането, съгласно указанията в раздел S.26.03 от приложение III;

ж) образец S.26.04.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в здравното застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.04 от приложение III;

з) образец S.26.05.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в общото застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.05 от приложение III;

и) образец S.26.06.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно операционния риск, съгласно указанията в раздел S.26.06 от приложение III;

й) образец S.26.07.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно опростяванията, използвани при изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.26.07 от приложение III;

к) образец S.27.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно катастрофичния риск в общото застраховане, съгласно указанията в раздел S.27.01 от приложение III.

2.  При наличието на обособени фондове или портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, образците, посочени в параграф 1, букви г)—к), не се отчитат за групата като цяло.

3.  Когато се използва частичен вътрешен модел, образците, посочени в параграф 1, букви г)—к), се отчитат единствено по отношение на рисковете, които попадат в обхвата на стандартната формула, освен когато е решено друго по силата на член 35.

4.  Когато се използва цялостен вътрешен модел, образците, посочени в параграф 1, букви г)—к), не се отчитат.

Член 32

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Информация относно презастраховане и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск

Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци:

а) образец S.31.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно дяловете на презастрахователи, съгласно указанията в раздел S.31.01 от приложение III;

б) образец S.31.02.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск от гледна точка на застрахователното или презастрахователното предприятие, прехвърлящо риск към тях, съгласно указанията в раздел S.31.02 от приложение III.

Член 33

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Специфична за групата информация

Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци:

а) образец S.32.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно застрахователните и презастрахователните предприятия в обхвата на групата, съгласно указанията в раздел S.32.01 от приложение III;

б) образец S.33.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно изискванията към застрахователните и презастрахователните предприятия в обхвата на групата, съгласно указанията в раздел S.33.01 от приложение III;

в) образец S.34.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно финансови предприятия, различни от застрахователни и презастрахователни предприятия, и относно предприятия, които не са поднадзорни, извършващи финансови дейности, според определението в член 1, точка 52 от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/35, съгласно указанията в раздел S.34.01 от приложение III;

г) образец S.35.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно техническите резерви на предприятията в групата, съгласно указанията в раздел S.35.01 от приложение III;

д) образец S.36.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно значителните сделки в рамките на групата, включително сделки с капиталови инструменти, прехвърляне на дълг и активи, над прага, определен от надзорния орган за групата в съответствие с член 245, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.36.01 от приложение III към настоящия регламент;

е) образец S.36.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно значителните сделки с деривати в рамките на групата, включително гаранциите, обезпечаващи дериватните инструменти, над прага, определен от надзорния орган за групата в съответствие с член 245, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.36.02 от приложение III към настоящия регламент;

ж) образец S.36.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно значителните сделки в рамките на групата в областта на презастраховането, над прага, определен от надзорния орган за групата в съответствие с член 245, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.36.03 от приложение III към настоящия регламент;

з) образец S.36.04.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно значителните сделки в рамките на групата в областта на вътрешното поделяне на разходите, условните пасиви (различни от деривати), задбалансовите позиции и други видове сделки в рамките на групата, над прага, определен от надзорния орган за групата в съответствие с член 245, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.36.04 от приложение III към настоящия регламент;

и) образец S.37.01.04 от приложение I, съдържащ подробна информация относно значителните концентрации на риск, над прага, определен от надзорния орган за групата в съответствие с член 244, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.37.01 от приложение III към настоящия регламент.

Член 34

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Информация относно обособени фондове, съществени портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, и останалата част

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, които за изчисляване на груповата платежоспособност използват определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2, подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци по отношение на всички съществени обособени фондове и всички съществени портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, във връзка с частта, която е консолидирана съгласно посоченото в член 335, параграф 1, букви а) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, както и във връзка с останалата част:

а) образец SR.01.01.04 от приложение I, уточняващ съдържанието на подаваната информация, съгласно указанията в раздел S.01.01 от приложение III;

б) когато групата използва стандартната формула за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец SR.25.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение III;

в) когато групата използва стандартната формула и частичен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец SR.25.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.02 от приложение III;

г) когато групата използва цялостен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност, образец SR.25.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от приложение III;

д) образец SR.26.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно пазарния риск, съгласно указанията в раздел S.26.01 от приложение III;

е) образец SR.26.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно риска от неизпълнение от страна на контрагента, съгласно указанията в раздел S.26.02 от приложение III;

ж) образец SR.26.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в животозастраховането, съгласно указанията в раздел S.26.03 от приложение III;

з) образец SR.26.04.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в здравното застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.04 от приложение III;

и) образец SR.26.05.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в общото застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.05 от приложение III;

й) образец SR.26.06.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно операционния риск, съгласно указанията в раздел S.26.06 от приложение III;

к) образец SR.26.07.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно опростяванията, използвани при изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.26.07 от приложение III;

л) образец SR.27.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно катастрофичния риск в общото застраховане, съгласно указанията в раздел S.27.01 от приложение III.

2.  Когато се използва частичен вътрешен модел, образците, посочени в параграф 1, букви д)—л), се отчитат единствено по отношение на рисковете, които попадат в обхвата на стандартната формула, освен когато е решено друго по силата на член 35.

3.  Когато се използва цялостен вътрешен модел, образците, посочени в параграф 1, букви д)—л), не се отчитат.

4.  Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, които за изчисляване на груповата платежоспособност използват определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2, подават, в допълнение към информацията, подадена чрез образците по параграф 1, на годишна основа информация относно балансовите показатели във връзка с всички съществени обособени фондове, свързани с частта, която е консолидирана съгласно посоченото в член 335, параграф 1, букви а) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, както и във връзка с останалата част, както е посочено в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват образец SR.02.01.01 от приложение I към настоящия регламент, съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение III към настоящия регламент.

Член 35

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Използване на вътрешен модел

Застрахователните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или смесените финансови холдинги, които изчисляват капиталовото изискване за платежоспособност, използвайки одобрен частичен или цялостен вътрешен модел, договарят със съответния им надзорен орган за групата образците, които да подават ежегодно във връзка с информацията относно капиталовото изискване за платежоспособност.

Член 36

Образци за количествено отчитане за групи — Сделки и концентрации на риск в рамките на групата

Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и смесените финансови холдинги отчитат:

а) съществените и изключително съществените сделки в рамките на групата, посочени в член 245, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, както и сделките в рамките на групата, които се докладват при всички обстоятелства, посочени в член 245, параграф 3 от същата директива, като използват по целесъобразност образци S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 и S.36.04.01 от приложение I към настоящия регламент, съгласно указанията в раздели S.36.01—S.36.04 от приложение III към настоящия регламент;

б) съществените концентрации на риск, посочени в член 244, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, както и концентрациите на риск, които се докладват при всички обстоятелства, посочени в член 244, параграф 3 от същата директива, като използват образец S.37.01.04 от приложение I към настоящия регламент, съгласно указанията в раздел S.37.01 от приложение III към настоящия регламент.ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ IS.01.01.01

Съдържание на подаваната информация

Код на образеца

Наименование на образеца

 

C0010

S.01.02.01

Основна информация — Общo

R0010

 

S.01.03.01

Основна информация — Обособени фондове (ОФ) и портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0020

 

S.02.01.01

Счетоводен баланс

R0030

 

S.02.02.01

Активи и пасиви по валута

R0040

 

S.03.01.01

Задбалансови позиции — общо

R0060

 

S.03.02.01

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, получени от предприятието

R0070

 

S.03.03.01

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, предоставени от предприятието

R0080

 

S.04.01.01

Дейност по държави

R0090

 

S.04.02.01

Информация относно клас 10 в част А от Приложение I към Директивата „Платежоспособност II“, с изключение на отговорността на превозвача

R0100

 

S.05.01.01

Премии, претенции и разходи по вид дейност

R0110

 

S.05.02.01

Премии, претенции и разходи по държава

R0120

 

S.06.01.01

Обобщение на активите

R0130

 

S.06.02.01

Списък на активите

R0140

 

S.06.03.01

Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен преглед

R0150

 

S.07.01.01

Структурирани продукти

R0160

 

S.08.01.01

Открити деривати

R0170

 

S.08.02.01

Сделки с деривати

R0180

 

S.09.01.01

Приходи/печалби и загуби в рамките на периода

R0190

 

S.10.01.01

Предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки

R0200

 

S.11.01.01

Активи, държани като обезпечение

R0210

 

S.12.01.01

Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането

R0220

 

S.12.02.01

Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането — по държави

R0230

 

S.13.01.01

Прогноза за бъдещи брутни парични потоци

R0240

 

S.14.01.01

Анализ на животозастрахователните задължения

R0250

 

S.15.01.01

Описание на гаранциите по променливи анюитети

R0260

 

S.15.02.01

Хеджиране на гаранциите по променливи анюитети

R0270

 

S.16.01.01

Информация относно анюитети, произтичащи от общозастрахователни задължения

R0280

 

S.17.01.01

Технически резерви в общото застраховане

R0290

 

S.17.02.01

Технически резерви в общото застраховане — по държави

R0300

 

S.18.01.01

Прогноза на бъдещи парични потоци (Най-добра прогнозна оценка — Общо застраховане)

R0310

 

S.19.01.01

Общозастрахователни претенции

R0320

 

S.20.01.01

Развитие на разпределението на възникналите претенции

R0330

 

S.21.01.01

Рисков профил на разпределението на загубите

R0340

 

S.21.02.01

Подписвачески рискове в общото застраховане

R0350

 

S.21.03.01

Разпределение на подписвачески рискове в общото застраховане — по застрахователна сума

R0360

 

S.22.01.01

Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки

R0370

 

S.22.04.01

Информация относно преходната мярка за изчисляване на лихвени проценти

R0380

 

S.22.05.01

Цялостно изчисляване на преходната мярка за техническите резерви

R0390

 

S.22.06.01

Най-добра прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост, по държава и валута

R0400

 

S.23.01.01

Собствени средства

R0410

 

S.23.02.01

Подробна информация относно собствените средства по редове

R0420

 

S.23.03.01

Годишни промени на собствените средства

R0430

 

S.23.04.01

Списък на позициите от собствени средства

R0440

 

S.24.01.01

Притежавани дялови участия

R0450

 

S.25.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия по стандартната формула

R0460

 

S.25.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

R0470

 

S.25.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия с цялостни вътрешни модели

R0480

 

S.26.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск

R0500

 

S.26.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпълнение от страна на контрагента

R0510

 

S.26.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в животозастраховането

R0520

 

S.26.04.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в здравното застраховане

R0530

 

S.26.05.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в общото застраховане

R0540

 

S.26.06.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен риск

R0550

 

S.26.07.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания

R0560

 

S.27.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане

R0570

 

S.28.01.01

Минимално капиталово изискване — Единствено животозастрахователна или единствено общозастрахователна дейност или презастрахователна дейност

R0580

 

S.28.02.01

Минимално капиталово изискване — Животозастрахователна и общозастрахователна дейност

R0590

 

S.29.01.01

Превишение на активите над пасивите

R0600

 

S.29.02.01

Превишение на активите над пасивите — обяснено с инвестициите и финансовите пасиви

R0610

 

S.29.03.01

Превишение на активите над пасивите — обяснено с техническите резерви

R0620

 

S.29.04.01

Подробен анализ за период — Технически потоци спрямо технически резерви

R0630

 

S.30.01.01

Факултативни покрития за основни данни от общозастрахователна и животозастрахователна дейност

R0640

 

S.30.02.01

Факултативни покрития за данни за дялове от общозастрахователна и животозастрахователна дейност

R0650

 

S.30.03.01

Основни данни от пасивната презастрахователна програма

R0660

 

S.30.04.01

Данни за дялове от пасивната презастрахователна програма

R0670

 

S.31.01.01

Дял на презастрахователите (включително презастраховане с ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР)

R0680

 

S.31.02.01

Схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск

R0690

 

S.36.01.01

Сделки в рамките на групата (СРГ) — Сделки с капиталови инструменти, прехвърляне на дълг и активи

R0740

 

S.36.02.01

СРГ — Деривати

R0750

 

S.36.03.01

СРГ — Вътрешно презастраховане

R0760

 

S.36.04.01

СРГ — Поделяне на разходите, условни пасиви, задбалансови и други позиции

R0770

 S.01.01.02

Съдържание на подадената информация

Код на образеца

Наименование на образеца

 

C0010

S.01.02.01

Основна информация — Обща

R0010

 

S.02.01.02

Счетоводен баланс

R0030

 

S.05.01.02

Премии, претенции и разходи по вид дейност

R0110

 

S.06.02.01

Списък на активите

R0140

 

S.06.03.01

Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен преглед

R0150

 

S.08.01.01

Открити деривати

R0170

 

S.08.02.01

Сделки с деривати

R0180

 

S.12.01.02

Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането

R0220

 

S.17.01.02

Технически резерви в общото застраховане

R0290

 

S.23.01.01

Собствени средства

R0410

 

S.28.01.01

Минимално капиталово изискване — Единствено животозастрахователна или единствено общозастрахователна дейност или презастрахователна дейност

R0580

 

S.28.02.01

Минимално капиталово изискване — Животозастрахователна и общозастрахователна дейност

R0590

 S.01.01.03

Съдържание на подадената информация

Код на образеца

Наименование на образеца

 

C0010

S.01.02.01

Основна информация — Обща

R0010

 

S.01.03.01

Основна информация — Обособени фондове (ОФ) и портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0020

 

S.02.01.02

Счетоводен баланс

R0030

 

S.23.01.01

Собствени средства

R0410

 

S.25.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия по стандартната формула

R0460

 

S.25.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

R0470

 

S.25.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия с цялостни вътрешни модели

R0480

 

S.28.01.01

Минимално капиталово изискване — Единствено животозастрахователна или единствено общозастрахователна дейност или презастрахователна дейност

R0580

 

S.28.02.01

Минимално капиталово изискване — Животозастрахователна и общозастрахователна дейност

R0590

 S.01.01.04

Съдържание на подадената информация

Код на образеца

Наименование на образеца

 

C0010

S.01.02.04

Основна информация — Обща

R0010

 

S.01.03.04

Основна информация — Обособени фондове (ОФ) и портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0020

 

S.02.01.01

Счетоводен баланс

R0030

 

S.02.02.01

Активи и пасиви по валута

R0040

 

S.03.01.04

Задбалансови позиции — общо

R0060

 

S.03.02.04

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, получени от групата

R0070

 

S.03.03.04

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, предоставени от групата

R0080

 

S.05.01.01

Премии, претенции и разходи по вид дейност

R0110

 

S.05.02.01

Премии, претенции и разходи по държава

R0120

 

S.06.01.01

Обобщение на активите

R0130

 

S.06.02.04

Списък на активите

R0140

 

S.06.03.04

Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен преглед

R0150

 

S.07.01.04

Структурирани продукти

R0160

 

S.08.01.04

Открити деривати

R0170

 

S.08.02.04

Сделки с деривати

R0180

 

S.09.01.04

Приходи/печалби и загуби в рамките на периода

R0190

 

S.10.01.04

Предоставяне на ценни книжа в заем и репо сделки

R0200

 

S.11.01.04

Активи, държани като обезпечение

R0210

 

S.15.01.04

Описание на гаранциите по променливи анюитети

R0260

 

S.15.02.04

Хеджиране на гаранциите по променливи анюитети

R0270

 

S.22.01.04

Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки

R0370

 

S.23.01.04

Собствени средства

R0410

 

S.23.02.04

Подробна информация относно собствените средства по редове

R0420

 

S.23.03.04

Годишни промени на собствените средства

R0430

 

S.23.04.04

Списък на позициите от собствени средства

R0440

 

S.25.01.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи по стандартната формула

R0460

 

S.25.02.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

R0470

 

S.25.03.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи с цялостни вътрешни модели

R0480

 

S.26.01.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск

R0500

 

S.26.02.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпълнение от страна на контрагента

R0510

 

S.26.03.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в животозастраховането

R0520

 

S.26.04.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в здравното застраховане

R0530

 

S.26.05.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в общото застраховане

R0540

 

S.26.06.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен риск

R0550

 

S.26.07.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания

R0560

 

S.27.01.04

Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане

R0570

 

S.31.01.04

Дял на презастрахователите (включително презастраховане с ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР)

R0680

 

S.31.02.04

Схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск

R0690

 

S.32.01.04

Предприятия, попадащи в обхвата на групата

R0700

 

S.33.01.04

Застрахователни и презастрахователни индивидуални изисквания

R0710

 

S.34.01.04

Други поднадзорни и не поднадзорни финансови предприятия, включително индивидуални изисквания на застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност

R0720

 

S.35.01.04

Принос към груповите технически резерви

R0730

 

S.36.01.01

Сделки в рамките на групата (СРГ) — Сделки с капиталови инструменти, прехвърляне на дълг и активи

R0740

 

S.36.02.01

СРГ — Деривати

R0750

 

S.36.03.01

СРГ — Вътрешно презастраховане

R0760

 

S.36.04.01

СРГ — Поделяне на разходите, условни пасиви, задбалансови и други позиции

R0770

 

S.37.01.04

Концентрация на риска

R0780

 S.01.01.05

Съдържание на подадената информация

Код на образеца

Наименование на образеца

 

C0010

S.01.02.04

Основна информация — Обща

R0010

 

S.02.01.02

Счетоводен баланс

R0030

 

S.05.01.02

Премии, претенции и разходи по вид дейност

R0110

 

S.06.02.04

Списък на активите

R0140

 

S.06.03.04

Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен преглед

R0150

 

S.08.01.04

Открити деривати

R0170

 

S.08.02.04

Сделки с деривати

R0180

 

S.23.01.04

Собствени средства

R0410

 S.01.01.06

Съдържание на подадената информация

Код на образеца

Наименование на образеца

 

C0010

S.01.02.04

Основна информация — Обща

R0010

 

S.01.03.04

Основна информация — Обособени фондове (ОФ) и портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0020

 

S.02.01.02

Счетоводен баланс

R0030

 

S.23.01.04

Собствени средства

R0410

 

S.25.01.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи по стандартната формула

R0460

 

S.25.02.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

R0470

 

S.25.03.04

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи с цялостни вътрешни модели

R0480

 

S.32.01.04

Субекти, попадащи в обхвата на групата

R0700

 

S.33.01.04

Застрахователни и презастрахователни индивидуални изисквания

R0710

 

S.34.01.04

Други поднадзорни и не поднадзорни финансови предприятия, включително индивидуални изисквания на застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност

R0720

 

SR.01.01.01

Съдържание на подадената информацияОбособен фонд/портфейл, за който се прилага изравнителна корекция/останала част

Z0010

 

Номер на фонд/портфейл

Z0020

 Код на образеца

Наименование на образеца

 

C0010

SR.02.01.01

Счетоводен баланс

R0790

 

SR.12.01.01

Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането

R0800

 

SR.17.01.01

Технически резерви в общото застраховане

R0810

 

SR.22.02.01

Прогноза на бъдещи парични потоци (най-добра прогнозна оценка — портфейли, за които се прилага изравнителна корекция)

R0820

 

SR.22.03.01

Информация относно изчисляването на изравнителната корекция

R0830

 

SR.25.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия по стандартната формула

R0840

 

SR.25.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

R0850

 

SR.25.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия с цялостни вътрешни модели

R0860

 

SR.26.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск

R0870

 

SR.26.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпълнение от страна на контрагента

R0880

 

SR.26.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в животозастраховането

R0890

 

SR.26.04.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в здравното застраховане

R0900

 

SR.26.05.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в общото застраховане

R0910

 

SR.26.06.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен риск

R0920

 

SR.26.07.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания

R0930

 

SR.27.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане

R0940

 

SR.01.01.04

Съдържание на подадената информацияОбособен фонд/портфейл, за който се прилага изравнителна корекция/останала част

Z0010

 

Номер на фонд/портфейл

Z0020

 Код на образеца

Наименование на образеца

 

C0010

SR.02.01.04

Счетоводен баланс

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Капиталово изискване за платежоспособност — за групи по стандартната формула ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Капиталово изискване за платежоспособност — за групи, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Капиталово изискване за платежоспособност — за групи с цялостни вътрешни модели ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Пазарен риск

R0870

 

SR.26.02.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпълнение от страна на контрагента

R0880

 

SR.26.03.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в животозастраховането

R0890

 

SR.26.04.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в здравното застраховане

R0900

 

SR.26.05.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Подписвачески риск в общото застраховане

R0910

 

SR.26.06.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Операционен риск

R0920

 

SR.26.07.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Опростявания

R0930

 

SR.27.01.01

Капиталово изискване за платежоспособност — Катастрофичен риск в общото застраховане и в здравното застраховане

R0940

 S.01.02.01

Основна информация — Обща

 

 

C0010

Наименование на предприятието

R0010

 

Идентификационен код на предприятието

R0020

 

Вид код на предприятието

R0030

 

Вид предприятие

R0040

 

Държава на издаване на разрешението

R0050

 

Език на отчитане

R0070

 

Дата на подаване на отчета

R0080

 

▼M2

Край на финансовата година

R0081

 

▼B

Референта дата на отчета

R0090

 

Редовно/ Ad-hoc подаване

R0100

 

Отчетна валута

R0110

 

Счетоводни стандарти

R0120

 

Метод за изчисляване на КИП

R0130

 

Използване на специфичните параметри на предприятието

R0140

 

Обособени фондове

R0150

 

Изравнителна корекция

R0170

 

Корекция за променливост

R0180

 

Преходна мярка за безрисковия лихвен процент

R0190

 

Преходна мярка за техническите резерви

R0200

 

Първоначално подаване или повторно подаване

R0210

 S.01.02.04

Основна информация — Обща

 

 

C0010

Наименование на предприятието, притежаващо дялово участие

R0010

 

Идентификационен код на групата

R0020

 

Вид код на групата

R0030

 

Държава на надзорния орган за групата

R0050

 

Информация относно подгрупата

R0060

 

Език на отчитане

R0070

 

Дата на подаване на отчета

R0080

 

▼M2

Край на финансовата година

R0081

 

▼B

Референта дата на отчета

R0090

 

Редовно/ Ad-hoc подаване

R0100

 

Отчетна валута

R0110

 

Счетоводни стандарти

R0120

 

Метод за изчисляване на груповото КИП

R0130

 

Използване на специфичните параметри на групата

R0140

 

Обособени фондове

R0150

 

Метод за изчисляване на груповата платежоспособност

R0160

 

Изравнителна корекция

R0170

 

Корекция за променливост

R0180

 

Преходна мярка за безрисковия лихвен процент

R0190

 

Преходна мярка за техническите резерви

R0200

 

Първоначално подаване или повторно подаване

R0210

 

S.01.03.01

Основна информация — Обособени фондове (ОФ) и портфейли, за които се прилага изравнителна корекцияСписък на всички ОФ/портфейли, за които се прилага изравнителна корекция (позволено е припокриване)

Номер на фонд/портфейл

Наименование на Обособения фонд/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция/Останалата част от фонд

ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

Същественост

Член 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Списък на ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

Номер ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

Номер на под—ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

Под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Основна информация — Обособени фондове (ОФ) и портфейли, за които се прилага изравнителна корекцияСписък на всички ОФ/портфейли, за които се прилага изравнителна корекция (позволено е припокриване)

Юридическо наименование на предприятието

Идентификационен код на предприятието

Вид на идентификационния код на предприятието

Номер на фонд/портфейл

Наименование на обособения фонд/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция/Останалата част от фонд

ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

Същественост

Член 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Списък на ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

Номер ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, с под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

Номер на подобособени фондове/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

Под-ОФ/Портфейл, за който се прилага изравнителна корекция

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Счетоводен баланс

 

 

Стойност по „Платежоспособност II“

Стойност по задължителните счетоводни отчети

Активи

 

C0010

C0020

Положителна репутация

R0010

 

 

Отсрочени разходи по придобиването

R0020

 

 

Нематериални активи

R0030

 

 

Отсрочени данъчни активи

R0040

 

 

Излишък от пенсионни обезщетения

R0050

 

 

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за собствено ползване

R0060

 

 

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори)

R0070

 

 

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване)

R0080

 

 

Дялови участия в свързани предприятия, включително участия

R0090

 

 

Капиталови инструменти

R0100

 

 

Капиталови инструменти — които се търгуват на фондова борса

R0110

 

 

Капиталови инструменти — които не се търгуват на фондова борса

R0120

 

 

Облигации

R0130

 

 

Държавни облигации

R0140

 

 

Корпоративни облигации

R0150

 

 

Структурирани облигации

R0160

 

 

Обезпечени ценни книжа

R0170

 

 

Предприятия за колективно инвестиране

R0180

 

 

Деривати

R0190

 

 

Депозити, различни от парични еквиваленти

R0200

 

 

Други инвестиции

R0210

 

 

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори

R0220

 

 

Заеми и ипотеки

R0230

 

 

Заеми по полици

R0240

 

 

Заеми и ипотеки за физически лица

R0250

 

 

Други заеми и ипотеки

R0260

 

 

Презастрахователни възстановявания по силата на:

R0270

 

 

Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0280

 

 

Общо застраховане, с изключение на здравно застраховане

R0290

 

 

Здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0300

 

 

Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането, с изключение на здравно и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0310

 

 

Здравно застраховане, подобно на животозастраховането

R0320

 

 

Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0330

 

 

Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0340

 

 

Депозити към цеденти

R0350

 

 

Застрахователни вземания и вземания от посредници

R0360

 

 

Презастрахователни вземания

R0370

 

 

Вземания (търговски, не застрахователни)

R0380

 

 

Собствени акции (притежавани пряко)

R0390

 

 

Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства или първоначални средства, поискани, но все още неизплатени

R0400

 

 

Парични средства и парични еквиваленти

R0410

 

 

Всички други активи, които не са посочени другаде

R0420

 

 

Общо активи

R0500

 

 

Пасиви

 

C0010

C0020

Технически резерви — общо застраховане

R0510

 

 

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на здравно застраховане)

R0520

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0530

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0540

 

 

Добавка за риск

R0550

 

 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на общото застраховане)

R0560

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0570

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0580

 

 

Добавка за риск

R0590

 

 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)

R0600

 

 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на животозастраховането)

R0610

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0620

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0630

 

 

Добавка за риск

R0640

 

 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)

R0650

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0660

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0670

 

 

Добавка за риск

R0680

 

 

Технически резерви — обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0690

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0700

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0710

 

 

Добавка за риск

R0720

 

 

Други технически резерви

R0730

 

 

Условни пасиви

R0740

 

 

Резерви, различни от технически резерви

R0750

 

 

Задължения по пенсионни обезщетения

R0760

 

 

Депозити от презастрахователи

R0770

 

 

Отсрочени данъчни пасиви

R0780

 

 

Деривати

R0790

 

 

Дългове към кредитни институции

R0800

 

 

Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни институции

R0810

 

 

Застрахователни задължения и задължения към посредници

R0820

 

 

Презастрахователни задължения

R0830

 

 

Задължения (търговски, не застрахователни)

R0840

 

 

Подчинени пасиви

R0850

 

 

Подчинени пасиви, които не са в основни собствени средства

R0860

 

 

Подчинени пасиви, които са в основни собствени средства

R0870

 

 

Всички други пасиви, които не са посочени другаде

R0880

 

 

Общо пасиви

R0900

 

 

Превишение на активите над пасивите

R1000

 

 S.02.01.02

Счетоводен баланс

 

 

Стойност по „Платежоспособност II“

Активи

 

C0010

Положителна репутация

R0010

 

Отсрочени разходи по придобиването

R0020

 

Нематериални активи

R0030

 

Отсрочени данъчни активи

R0040

 

Излишък от пенсионни обезщетения

R0050

 

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за собствено ползване

R0060

 

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори)

R0070

 

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване)

R0080

 

Дялови участия в свързани предприятия, включително участия

R0090

 

Капиталови инструменти

R0100

 

Капиталови инструменти — които се търгуват на фондова борса

R0110

 

Капиталови инструменти — които не се търгуват на фондова борса

R0120

 

Облигации

R0130

 

Държавни облигации

R0140

 

Корпоративни облигации

R0150

 

Структурирани облигации

R0160

 

Обезпечени ценни книжа

R0170

 

Предприятия за колективно инвестиране

R0180

 

Деривати

R0190

 

Депозити, различни от парични еквиваленти

R0200

 

Други инвестиции

R0210

 

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори

R0220

 

Заеми и ипотеки

R0230

 

Заеми по полици

R0240

 

Заеми и ипотеки за физически лица

R0250

 

Други заеми и ипотеки

R0260

 

Презастрахователни възстановявания по силата на:

R0270

 

Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0280

 

Общо застраховане, с изключение на здравно застраховане

R0290

 

Здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0300

 

Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането, с изключение на здравно и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0310

 

Здравно застраховане, подобно на животозастраховането

R0320

 

Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0330

 

Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0340

 

Депозити към цеденти

R0350

 

Застрахователни вземания и вземания от посредници

R0360

 

Презастрахователни вземания

R0370

 

Вземания (търговски, не застрахователни)

R0380

 

Собствени акции (притежавани пряко)

R0390

 

Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства или първоначални средства, поискани, но все още неизплатени

R0400

 

Парични средства и парични еквиваленти

R0410

 

Всички други активи, които не са посочени другаде

R0420

 

Общо активи

R0500

 

Пасиви

 

C0010

Технически резерви — общо застраховане

R0510

 

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на здравно застраховане)

R0520

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0530

 

Най-добра прогнозна оценка

R0540

 

Добавка за риск

R0550

 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на общото застраховане)

R0560

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0570

 

Най-добра прогнозна оценка

R0580

 

Добавка за риск

R0590

 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)

R0600

 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на животозастраховането)

R0610

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0620

 

Най-добра прогнозна оценка

R0630

 

Добавка за риск

R0640

 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)

R0650

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0660

 

Най-добра прогнозна оценка

R0670

 

Добавка за риск

R0680

 

Технически резерви — обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0690

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0700

 

Най-добра прогнозна оценка

R0710

 

Добавка за риск

R0720

 

Други технически резерви

R0730

 

Условни пасиви

R0740

 

Резерви, различни от технически резерви

R0750

 

Задължения по пенсионни обезщетения

R0760

 

Депозити от презастрахователи

R0770

 

Отсрочени данъчни пасиви

R0780

 

Деривати

R0790

 

Дългове към кредитни институции

R0800

 

Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни институции

R0810

 

Застрахователни задължения и задължения към посредници

R0820

 

Презастрахователни задължения

R0830

 

Задължения (търговски, не застрахователни)

R0840

 

Подчинени пасиви

R0850

 

Подчинени пасиви, които не са в основни собствени средства

R0860

 

Подчинени пасиви, които са в основни собствени средства

R0870

 

Всички други пасиви, които не са посочени другаде

R0880

 

Общо пасиви

R0900

 

Превишение на активите над пасивите

R1000

 

SR.02.01.01

Счетоводен балансОбособен фонд или останала част

Z0020

 

Номер на фонда

Z0030

  

 

Стойност по „Платежоспособност II“

Стойност по задължителните счетоводни отчети

Активи

 

C0010

C0020

Положителна репутация

R0010

 

 

Отсрочени разходи по придобиването

R0020

 

 

Нематериални активи

R0030

 

 

Отсрочени данъчни активи

R0040

 

 

Излишък от пенсионни обезщетения

R0050

 

 

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за собствено ползване

R0060

 

 

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори)

R0070

 

 

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване)

R0080

 

 

Дялови участия в свързани предприятия, включително участия

R0090

 

 

Капиталови инструменти

R0100

 

 

Капиталови инструменти — които се търгуват на фондова борса

R0110

 

 

Капиталови инструменти — които не се търгуват на фондова борса

R0120

 

 

Облигации

R0130

 

 

Държавни облигации

R0140

 

 

Корпоративни облигации

R0150

 

 

Структурирани облигации

R0160

 

 

Обезпечени ценни книжа

R0170

 

 

Предприятия за колективно инвестиране

R0180

 

 

Деривати

R0190

 

 

Депозити, различни от парични еквиваленти

R0200

 

 

Други инвестиции

R0210

 

 

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори

R0220

 

 

Заеми и ипотеки

R0230

 

 

Заеми по полици

R0240

 

 

Заеми и ипотеки за физически лица

R0250

 

 

Други заеми и ипотеки

R0260

 

 

Презастрахователни възстановявания по силата на:

R0270

 

 

Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0280

 

 

Общо застраховане, с изключение на здравно застраховане

R0290

 

 

Здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0300

 

 

Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането, с изключение на здравно и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0310

 

 

Здравно застраховане, подобно на животозастраховането

R0320

 

 

Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0330

 

 

Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0340

 

 

Депозити към цеденти

R0350

 

 

Застрахователни вземания и вземания от посредници

R0360

 

 

Презастрахователни вземания

R0370

 

 

Вземания (търговски, не застрахователни)

R0380

 

 

Собствени акции (притежавани пряко)

R0390

 

 

Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства или първоначални средства, поискани, но все още неизплатени

R0400

 

 

Парични средства и парични еквиваленти

R0410

 

 

Всички други активи, които не са посочени другаде

R0420

 

 

Общо активи

R0500

 

 

Пасиви

 

C0010

C0020

Технически резерви — общо застраховане

R0510

 

 

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на здравно застраховане)

R0520

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0530

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0540

 

 

Добавка за риск

R0550

 

 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на общото застраховане)

R0560

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0570

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0580

 

 

Добавка за риск

R0590

 

 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)

R0600

 

 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на животозастраховането)

R0610

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0620

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0630

 

 

Добавка за риск

R0640

 

 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на здравно застраховане и обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)

R0650

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0660

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0670

 

 

Добавка за риск

R0680

 

 

Технически резерви — обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0690

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0700

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0710

 

 

Добавка за риск

R0720

 

 

Други технически резерви

 

 

 

Условни пасиви

R0740

 

 

Резерви, различни от технически резерви

R0750

 

 

Задължения по пенсионни обезщетения

R0760

 

 

Депозити от презастрахователи

R0770

 

 

Отсрочени данъчни пасиви

R0780

 

 

Деривати

R0790

 

 

Дългове към кредитни институции

R0800

 

 

Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни институции

R0810

 

 

Застрахователни задължения и задължения към посредници

R0820

 

 

Презастрахователни задължения

R0830

 

 

Задължения (търговски, не застрахователни)

R0840

 

 

Подчинени пасиви

R0850

 

 

Подчинени пасиви, които не са в основни собствени средства

R0860

 

 

Подчинени пасиви, които са в основни собствени средства

R0870

 

 

Всички други пасиви, които не са посочени другаде

R0880

 

 

Общо пасиви

R0900

 

 

Превишение на активите над пасивите

R1000

 

 S.02.02.01

Активи и пасиви по валута

 

 

 

 

 

 

Валути

 

 

 

 

 

 

C0010

Код на валутата

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност по всички валути

Стойност по отчетната валута по „Платежоспособност II“

Стойност по останалите други валути

 

Стойност по съществени валути

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Активи

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори)

R0020

 

 

 

 

 

Други активи: Недвижима собственост, машини и съоръжения, държани за собствено ползване, парични средства и парични еквиваленти, заеми по полици, заеми и ипотеки за физически лица и други заеми и ипотеки (различни от обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори)

R0030

 

 

 

 

 

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори

R0040

 

 

 

 

 

Презастрахователни възстановявания

R0050

 

 

 

 

 

Депозити към цеденти, застрахователни вземания, вземания от посредници и презастрахователни вземания

R0060

 

 

 

 

 

Всички други активи

R0070

 

 

 

 

 

Общо активи

R0100

 

 

 

 

 

Пасиви

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви (без обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори)

R0110

 

 

 

 

 

Технически резерви — обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори

R0120

 

 

 

 

 

Депозити от презастрахователи и застрахователните задължения, задължения към посредници и презастрахователни задължения

R0130

 

 

 

 

 

Деривати

R0140

 

 

 

 

 

Финансови пасиви

R0150

 

 

 

 

 

Условни пасиви

R0160

 

 

 

 

 

Всички други пасиви

R0170

 

 

 

 

 

Общо пасиви

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Задбалансови позиции — общо

 

 

Максимална стойност

Стойност на гаранция/ обезпечение/условни пасиви

Стойност на активи, за които се държи обезпечение

Стойност на пасиви, за които обезпечението е със залог

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Гаранции, предоставени от предприятието, включително акредитиви

R0010

 

 

 

 

От които гаранции, включително акредитиви, предоставени на други предприятия от същата група

R0020

 

 

 

 

Гаранции, получени от предприятието, включително акредитиви

R0030

 

 

 

 

От които гаранции, включително акредитиви, получени от други предприятия от същата група

R0040

 

 

 

 

Държани обезпечения

 

 

 

 

 

Обезпечения, държани за отпуснати заеми или закупени облигации

R0100

 

 

 

 

Обезпечения, държани за деривати

R0110

 

 

 

 

Активи, предоставени в залог от презастрахователи за прехвърлени технически резерви

R0120

 

 

 

 

Други държани обезпечения

R0130

 

 

 

 

Общо държани обезпечения

R0200

 

 

 

 

Предоставени обезпечения

 

 

 

 

 

Обезпечения, предоставени в залог за получени заеми или емитирани облигации

R0210

 

 

 

 

Обезпечения, предоставени в залог за деривати

R0220

 

 

 

 

Активи, предоставени в залог при цеденти за технически резерви (прието презастраховане)

R0230

 

 

 

 

Други предоставени в залог обезпечения

R0240

 

 

 

 

Общо предоставени в залог обезпечения

R0300

 

 

 

 

Условни пасиви

 

 

 

 

 

Условни пасиви, които не са включени в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“

R0310

 

 

 

 

От които условни пасиви към субекти от същата група

R0320

 

 

 

 

Условни пасиви в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“

R0330

 

 

 

 

Общо условни пасиви

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Задбалансови позиции — общо

 

 

Максимална стойност

Стойност на гаранция/ обезпечение/условни пасиви

Стойност на активи, за които се държи обезпечение

Стойност на пасиви, за които обезпечението е със залог

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Гаранции, предоставени от групата, включително акредитиви

R0010

 

 

 

 

Гаранции, получени от групата, включително акредитиви

R0030

 

 

 

 

Получени обезпечения

 

 

 

 

 

Обезпечения, държани за отпуснати заеми или закупени облигации

R0100

 

 

 

 

Обезпечения, държани за деривати

R0110

 

 

 

 

Активи, предоставени в залог от презастрахователи за прехвърлени технически резерви

R0120

 

 

 

 

Други държани обезпечения

R0130

 

 

 

 

Общо държани обезпечения

R0200

 

 

 

 

Предоставени обезпечения

 

 

 

 

 

Обезпечения, предоставени в залог за получени заеми или емитирани облигации

R0210

 

 

 

 

Обезпечения, предоставени в залог за деривати

R0220

 

 

 

 

Активи, предоставени в залог при цеденти за технически резерви (прието презастраховане)

R0230

 

 

 

 

Други предоставени в залог обезпечения

R0240

 

 

 

 

Общо предоставени в залог обезпечения

R0300

 

 

 

 

Условни пасиви

 

 

 

 

 

Условни пасиви, които не са включени в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“

R0310

 

 

 

 

Условни пасиви в счетоводния баланс по „Платежоспособност II“

R0330

 

 

 

 

Общо условни пасиви

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, получени от предприятието

Код на гаранцията

Наименование на доставчика на гаранцията

Код на доставчика на гаранцията

Вид код на доставчика на гаранцията

Доставчик на гаранцията, принадлежащ към същата група

Събитие(я), активиращо(и) гаранции

Специфично(и) събитие(я), активиращо(и) гаранции

Дата на влизане в сила на гаранцията

Допълнителни собствени средства

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, получени от групата

Код на гаранцията

Наименование на доставчика на гаранцията

Код на доставчика на гаранцията

Вид код на доставчика на гаранцията

Събитие(я), активиращо(и) гаранции

Специфично(и) събитие(я), активиращо(и) гаранции

Дата на влизане в сила на гаранцията

Допълнителни собствени средства

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, предоставени от предприятието

Код на гаранцията

Наименование на получателя на гаранцията

Код на получателя на гаранцията

Вид код на получателя на гаранцията

Получател на гаранцията, принадлежащ към същата група

Събитие(я), активиращо(и) гаранции

Приблизителна оценка на максималната стойност на гаранцията

Специфично(и) събитие(я), активиращо(и) гаранции

Дата на влизане в сила на гаранцията

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Задбалансови позиции — Списък на неограничените гаранции, предоставени от групата

Код на гаранцията

Наименование на получателя на гаранцията

Код на получателя на гаранцията

Вид код на получателя на гаранцията

Събитие(я), активиращо(и) гаранции

Приблизителна оценка на максималната стойност на гаранцията

Специфично(и) събитие(я), активиращо(и) гаранции

Дата на влизане в сила на гаранцията

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Дейност по държави 

 

Вид дейност

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие

Всички държави — членки на ЕИП

Общо дейности, гарантирани от всички клонове, които са извън ЕИП

 

 

Дейност, договорно установена от предприятието, в държавата по произход

Дейност, договорно установена от предприятието съгласно СПУ, в държави от ЕИП, различни от държавата по произход.

Дейност, договорно установена от клон в рамките на ЕИП съгласно СПУ, в държавата по произход

Общо дейности, договорно установени от всички клонове в рамките на ЕИП в държавата, в която те са установени

Общо дейности, договорно установени от всички клонове в рамките на ЕИП съгласно СПУ

Общо дейности, договорно установени от предприятието и от всички клонове в рамките на ЕИП съгласно СПУ

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Държава

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Записани премии

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Комисиони

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

По държави — членки на ЕИП

По съществени държави извън ЕИП

 

 

Дейност, договорно установена в разглежданата държава от установен в тази държава клон в рамките на ЕИП

Дейност, договорно установена от клон в рамките на ЕИП, установен в разглежданата държава

Дейност, договорно установена от предприятието или клон в рамките на ЕИП съгласно СПУ, в разглежданата държава

Дейност, договорно установена в разглежданата държава от установен в тази държава клон в рамките на ЕИП

Дейност, договорно установена от клон в рамките на ЕИП, установен в разглежданата държава

Дейност, договорно установена от предприятието или клон в рамките на ЕИП съгласно СПУ, в разглежданата държава

Дейност, договорно установена от съществени клонове, които са извън ЕИП

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Държава

R0010

 

 

 

 

Записани премии

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисиони

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Информация относно клас 10 в част А от Приложение I към Директивата „Платежоспособност II“, с изключение на отговорността на превозвача

 

 

Предприятие

По държави — членки на ЕИП

 

 

Свобода на предоставяне на услуги (СПУ)

Клон

Свобода на предоставяне на услуги (СПУ)

Клон

Свобода на предоставяне на услуги (СПУ)

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Държава

R0010

 

 

 

 

 

Честотата на претенциите за гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства (с изключение на отговорност на превозвача)

R0020

 

 

 

 

 

Средна стойност на претенциите за гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства (с изключение на отговорност на превозвача)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Премии, претенции и разходи по вид дейност 

 

Вид дейност за: застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане (пряка дейност и прието пропорционално презастраховане)

 

 

Застраховане във връзка с медицински разходи

Застраховане във връзка със защита на доходите

Застраховане във връзка с обезщетение на работниците

Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства

Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства

Морско, авиационно и транспортно застраховане

Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия

Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност

Кредитно и гаранционно застраховане

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Записани премии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получени премии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промени в други технически резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Вид дейност за: застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане (пряка дейност и прието пропорционално презастраховане)

Вид дейност за:

прието непропорционално презастраховане

Общо

 

 

Застраховане във връзка с правни разноски

Оказване на помощ

Разни финансови загуби

Здравно

Злополука

Морско, авиационно, транспортно

Недвижима собственост

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Записани премии

 

 

Брутни — пряка дейност

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Получени премии

 

 

Брутни — пряка дейност

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

 

 

Брутни — пряка дейност

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Промени в други технически резерви

 

 

Брутни — пряка дейност

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Вид дейност за: общозастрахователни задължения

 

 

Застраховане във връзка с медицински разходи

Застраховане във връзка със защита на доходите

Застраховане във връзка с обезщетение на работниците

Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства

Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства

Морско, авиационно и транспортно застраховане

Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия

Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност

Кредитно и гаранционно застраховане

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Възникнали разходи

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административни разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за управление на инвестиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за управление на претенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за придобиване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режийни разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други разходи

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вид дейност за: общозастрахователни задължения

Вид дейност за: прието непропорционално презастраховане

Общо

 

 

Застраховане във връзка с правни разноски

Оказване на помощ

Разни финансови загуби

Здравно

Злополука

Морско, авиационно, транспортно

Недвижима собственост

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Възникнали разходи

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Административни разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за управление на инвестиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за управление на претенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за придобиване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Режийни разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Други разходи

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вид дейност за: животозастрахователни задължения

Презастрахователни задължения в животозастраховането

Общо

 

 

Здравно застраховане

Застраховане с участие в печалбата

Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

Друго животозастраховане

Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и свързани със здравнозастрахователни задължения

Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и свързани със застрахователни задължения, различни от здравнозастрахователни задължения

Здравно презастраховане

Презастраховане в животозастраховането

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Записани премии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получени премии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промени в други технически резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали разходи

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административни разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за управление на инвестиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за управление на претенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вид дейност за: животозастрахователни задължения

Презастрахователни задължения в животозастраховането

Общо

 

 

Здравно застраховане

Застраховане с участие в печалбата

Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

Друго животозастраховане

Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и свързани със здравнозастрахователни задължения

Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и свързани със застрахователни задължения, различни от здравнозастрахователни задължения

Здравно презастраховане

Презастраховане в животозастраховането

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Разходи за придобиване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режийни разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други разходи

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ размер на откупуванията

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Премии, претенции и разходи по вид дейност 

 

Вид дейност за: застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане (пряка дейност и прието пропорционално презастраховане)

 

 

Застраховане във връзка с медицински разходи

Застраховане във връзка със защита на доходите

Застраховане във връзка с обезщетение на работниците

Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства

Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства

Морско, авиационно и транспортно застраховане

Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия

Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност

Кредитно и гаранционно застраховане

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Записани премии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получени премии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промени в други технически резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали разходи

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други разходи

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вид дейност за: застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане (пряка дейност и прието пропорционално презастраховане)

Вид дейност за: прието непропорционално презастраховане

Общо

 

 

Застраховане във връзка с правни разноски

Оказване на помощ

Разни финансови загуби

Здравно

Злополука

Морско, авиационно, транспортно

Недвижима собственост

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Записани премии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Получени премии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — пряка дейност

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0330