02015R1108 — BG — 20.02.2019 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1108 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за одобряване на основното вещество оцет в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 181, 9.7.2015 г., стp. 75)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/149 НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2019 година

  L 27

20

31.1.2019
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1108 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за одобряване на основното вещество оцет в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Одобряване на основно вещество

Веществото оцет, посочено в приложение I, се одобрява като основно вещество при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Част В от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ IПопулярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Специфични разпоредби

Оцет

CAS №: 90132-02-8

Не е налично

Храни, съдържащи максимум 10 % оцетна киселина

1 юли 2015 г.

Одобрени са единствено видове употреба като основно вещество — фунгицид и бактерицид.

►M1  Оцетът трябва да се използва в съответствие със специфичните условия, включени в заключенията от доклада за преразглеждане относно оцета (SANCO/12896/2014), и по-специално допълнения I и II към него. ◄

(1)   Допълнителни подробности за идентичността, спецификацията и начина на употреба на основното вещество са представени в доклада за преразглеждане.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част В от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Специфични разпоредби

„5

Оцет

CAS №: 90132-02-8

Не е налично

Храни, съдържащи максимум 10 % оцетна киселина.

1 юли 2015 г.

Одобрени са единствено видове употреба като основно вещество — фунгицид и бактерицид.

Оцетът трябва да се използва в съответствие със специфичните условия, включени в заключенията от доклада за преразглеждане относно оцет (SANCO/12896/2014), и по-специално допълнения I и II към него.“

(1)   Допълнителни подробности за идентичността, спецификацията и начина на употреба на основното вещество са представени в доклада за преразглеждане.