02015R0840 — BG — 15.07.2020 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/840 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2015 година

относно проверките, извършвани от отговорните органи съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

(ОВ L 134, 30.5.2015 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1019 НА КОМИСИЯТА от 13 юли 2020 година

  L 225

13

14.7.2020
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/840 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2015 година

относно проверките, извършвани от отговорните органи съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризиЧлен 1

Административни проверки

1.  Отговорният орган извършва административни проверки на всички финансови декларации, изпратени от бенефициерите с цел получаване на финансиране от Съюза, в съответствие със споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, определени в член 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) № 1042/2014 на Комисията ( 1 ) („финансови декларации“). Тези проверки включват поне следните елементи:

а) 

проверки, имащи за цел да потвърдят, че финансовите декларации са формално правилни и са точни от аритметична гледна точка;

б) 

проверки, имащи за цел да потвърдят, че проектът е изпълнил определените в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства цели или че се постига напредък към изпълнението на тези цели;

в) 

аналитичен преглед за оценка на уместността на декларираните разходи във финансовите декларации и на съответствието на тези разходи с изискванията, предвидени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и в приложимите европейски и национални разпоредби.

2.  Когато по време на административните проверки бъдат открити несъответствия или нередности, отговорният орган извършва подробни проверки, за да оцени законосъобразността и редовността на разходите, по-специално чрез проверка на целева извадка от подкрепящите документи.

3.  Отговорният орган може да поиска от бенефициера да получи изготвени от независим одитор одитен сертификат и одитен доклад, които обхващат всички аспекти, упоменати в букви а) и в) от параграф 1. В този случай отговорният орган определя обхвата на проверките, които трябва да бъдат извършени от независимия одитор, както и модела за одитния доклад.

Член 2

Общи принципи за проверките на място

Отговорният орган извършва финансови и оперативни проверки на място.

Проверките на място се извършват въз основа на документацията и записите, съхранявани от бенефициерите по проектите.

Необявени проверки на място могат да бъдат извършвани в съответствие с националното право, когато нивото на гаранциите може да пострада при предварително уведомяване за извършването на проверки.

Член 3

Финансови проверки на място

1.  Финансовите проверки на място имат за цел да бъдат получени достатъчно гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на операциите и на договорите, въз основа на които са изготвени финансовите декларации.

2.  Отговорният орган се уверява, че:

а) 

разходите във връзка с финансовите декларации съответстват на счетоводната документация и на подкрепящите документи, съхранявани от бенефициерите по проектите;

б) 

разходите във връзка с финансовите декларации отговарят на изискванията за допустимост, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и в приложимите европейски и национални разпоредби;

в) 

източниците на финансиране са съобразени с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

3.  Без да се засяга член 4, параграф 2 от настоящия регламент, финансовите проверки на място обхващат поне 10 % от кумулираните средства от Съюза в полза на проектите, обявени за приключени в годишните отчети по член 39 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

Член 4

Условия за намаляване или увеличаване на финансовите проверки на място

1.  Отговорният орган констатира равнището на процента на грешки в средствата от Съюза, проверявани в годишните отчети по член 39 от Регламент (ЕС) № 514/2014 за финансова година N.

2.  Отговорният орган може да намали обхвата на финансовите проверки на място през следващата финансова година N+1, когато са изпълнени следните две условия:

а) 

процентът на грешки е под 2 % от средствата от Съюза, проверени в годишните отчети за финансова година N,

б) 

финансовите проверки на място, извършени от началото на националната програма, обхващат поне 10 % от кумулираните средства от Съюза за всички проекти, обявени за приключени в годишните отчети от началото на програмата.

3.  Когато процентът на грешки е над 2 % или е равен на 2 % от средствата от Съюза, проверени в годишните отчети за финансова година N, отговорният орган анализира доколко е съществен този процент на грешки, за да установи мащаба и ефекта на грешките и за да определи дали процентът на грешки е представителен за всички декларирани плащания. Отговорният орган взема необходимите превантивни и коригиращи мерки, включително допълнителни проверки, и излага резултатите от този анализ в годишното обобщение по член 59, параграф 5, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ).

Финансовите проверки на място за следващата финансова година (N+1) обхващат процент от кумулираните средства от Съюза за проектите, обявени за приключени в годишните отчети за финансова година N+1, който е по-висок от съответния процент за финансова година N. Този по-висок процент не може да бъде по-нисък от 10 %. Освен това до финансова година N+1 финансовите проверки на място, извършени от началото на националната програма, обхващат поне 10 % от кумулираните средства от Съюза за всички проекти, обявени за приключени в годишните отчети от началото на програмата.

Когато процентът на грешки в резултат на увеличените проверки, извършени през година N+1, падне под 2 %, през следващата финансова година (N+2) отговорният орган извършва финансови проверки на място спрямо поне 10 % от кумулираните средства от Съюза за проектите, обявени за приключени в годишните отчети за финансова година N+2.

Член 5

Оперативни проверки на място

1.  Когато извършва оперативни проверки на място, отговорният орган проверява дали въпросният проект се изпълнява в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. По-конкретно той проверява дали показателите, съобщавани от бенефициерите, са надеждни и дали проектът се изпълнява без излишно забавяне.

▼M1

2.  Оперативните проверки на място, извършвани през финансова година N, обхващат поне 20 % от броя на проектите, които се изпълняват през тази финансова година, обявени в съответните годишни отчети по член 39 от Регламент (ЕС) № 514/2014. Когато този минимум не може да бъде достигнат през финансова година N поради пандемията от COVID-19, проверките, които не са извършени през финансова година N, се извършват на по-късен етап през програмния период.

▼B

Член 6

Методика за извадките за проверките на място

Отговорният орган извършва проверки на място на извадка от проекти, представляваща приблизителен микс от видове и размери на проекти, операции, бенефициери и начини на изпълнение. В извадката се вземат под внимание рисковете, както и аспектите на проверките, свързани с разходите и ползите.

Член 7

Доклади за проверките

1.  Отговорният орган изготвя доклад за всяка административна проверка и проверка на място, в който включва следната информация:

а) 

пълното наименование на проекта и на съответното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства;

б) 

името и подписа на проверяващото лице;

в) 

името на бенефициера;

г) 

вида на проверката (административна, финансова или оперативна проверка на място или комбинация от тези видове проверки);

д) 

когато е необходимо, обхвата на проверката;

е) 

разходите, които попадат в обхвата на проверката, и реално проверените разходи (извадка);

ж) 

размера на разходите, които се считат за недопустими; и

з) 

описание на основните констатации, слабостите, грешките и нередностите, извършените допълнителни проверки и анализ, препоръките и предложените коригиращи мерки и реакцията на бенефициера.

2.  Докладът за проверка може да бъде представен под формата на контролен списък.

Член 8

Специални условия

Когато отговорният орган действа като изпълнителен орган съгласно член 8 от Делегиран регламент (ЕС) № 1042/2014, административните проверки и проверките на място по членове 1 и 2 от настоящия регламент се извършват от субект или лице, функционално независими от субектите или лицата, които управляват проектите.

Член 9

Съхраняване на подкрепящите документи

1.  Отговорният орган се уверява, че всички записи, документи и метаданни, свързани с декларираните разходи, целевите приходи и извършените одити и проверки, се държат на разположение на Комисията (включително на OLAF) и на Европейската сметна палата поне четири години след финансовата година, през която е декларирано окончателното плащане.

За тази цел отговорният орган определя правила за съхраняването на записите, документите и метаданните от бенефициерите.

2.  Когато съответният отговорен орган открие нередности, подкрепящите документи по параграф 1 се държат на разположение на Комисията поне три години след годината, през която въпросните суми са събрани в пълен размер от бенефициера и са върнати на националната програма.

3.  Когато бъде започната процедура за уравняване с оглед на съответствието съгласно член 47 от Регламент (ЕС) № 514/2014, подкрепящите документи по параграф 1 от настоящия член се държат на разположение на Комисията поне една година след годината, през която тази процедура е приключила.

4.  Ако решение с оглед на съответствието е предмет на съдебно производство пред Съда на Европейския съюз, съответните подкрепящи документи се държат на разположение на Комисията поне една година след годината, през която това производство е приключило.

5.  Подкрепящите документи по параграфи 1, 2, 3 и 4 се държат на разположение на Комисията на хартиен носител или в електронна форма.

Документите могат да бъдат съхранявани единствено в електронна форма само ако националното право на съответната държава членка позволява използването на електронни документи като доказателство за операциите, на които тези документи се основават, в рамките на съдебни производства пред национални съдилища.

6.  Държавите членки могат да определят по-дълги срокове за съхраняването на подкрепящите документи.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.( 1 ) Делегиран регламент (ЕС) № 1042/2014 на Комисията от 25 юли 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 по отношение на определянето и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните органи и по отношение на статута и задълженията на одитните органи (ОВ L 289, 3.10.2014 г., стр. 3).

( 2 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).