02015D1111 — BG — 02.02.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1111 НА КОМИСИЯТА

от 7 юли 2015 година

относно съответствието на съвместното предложение, внесено от заинтересованите държави членки за продължаване на Северноморско-Балтийския коридор за железопътен товарен превоз, с член 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз

(нотифицирано под номер С(2015) 4507)

(само текстовете на литовски, немски, нидерландски, полски, френски и чешки език са автентични)

(ОВ L 181, 9.7.2015 г., стp. 82)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/178 НА КОМИСИЯТА само текстовете на литовски, немски, нидерландски, полски, френски и чешки език са автентични от 31 януари 2017 година

  L 28

71

2.2.2017
▼B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1111 НА КОМИСИЯТА

от 7 юли 2015 година

относно съответствието на съвместното предложение, внесено от заинтересованите държави членки за продължаване на Северноморско-Балтийския коридор за железопътен товарен превоз, с член 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз

(нотифицирано под номер С(2015) 4507)

(само текстовете на литовски, немски, нидерландски, полски, френски и чешки език са автентични)▼M1

Член 1

Писмото за намерение от 27 април 2014 г. относно продължаването на Северноморско-Балтийския коридор за железопътен товарен превоз към Чешката република и Южна Полша, изпратено на Комисията от министерствата, отговарящи за железопътния транспорт в Белгия, Чешката република, Германия, Литва, Нидерландия и Полша, в което маршрутът „Вилхелмсхафен/Бремерхафен/Хамбург/Амстердам/Ротердам/Антверпен-Аахен-Хановер/Берлин-Варшава-Тереспол (полско-беларуската граница)/Каунас-Рига-Талин/Фалкенберг-Прага/Вроцлав-Катовице“ се предлага като основен маршрут за Северноморско-Балтийския коридор за железопътен товарен превоз, е в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010.

▼B

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Чешката република, Федерална република Германия, Република Литва, Кралство Нидерландия и Република Полша.