02015D0750 — BG — 30.04.2018 — 001.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

►C1  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/750 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2015 година

относно хармонизирането на радиочестотната лента 1 427 —1 517 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в Съюза ◄

(нотифицирано под номер С(2015) 3061)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 119, 12.5.2015 г., стp. 27)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/661 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 26 април 2018 година

  L 110

127

30.4.2018


Поправено със:

►C1

Поправка, ОВ L 201, 8.8.2018, стp.  5 ((ЕС) 2018/661)
▼B

▼C1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/750 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2015 година

относно хармонизирането на радиочестотната лента 1 427 —1 517 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в Съюза

▼B

(нотифицирано под номер С(2015) 3061)

(текст от значение за ЕИП)▼M1

Член 1

С настоящото решение се цели да се хармонизират условията за предоставяне и ефективно използване на радиочестотната лента 1 427 —1 517 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Съюза.

▼B

Член 2

1.  Не по-късно от шест месеца след датата, на която държавите членки са уведомени за настоящото решение, те определят и предоставят на неизключителен принцип радиочестотната лента 1 452 —1 492 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в съответствие с параметрите, определени в приложението.

▼M1

2.  Не по-късно от 1 октомври 2018 г. държавите членки определят и предоставят на неизключителен принцип радиочестотните ленти 1 427 —1 452 MHz и 1 492 —1 517 MHz или част от тях, за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги в съответствие с параметрите, посочени в приложението.

3.  Ако разпределят и предоставят само част от радиочестотните ленти 1 427 —1 452 MHz или 1 492 —1 517  MHz съгласно параграф 2, държавите членки:

а) гарантират, че всяка съществуваща употреба се поддържа само доколкото е необходимо и с целта тези радиочестотни ленти да бъдат все по-широко предоставяни за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни съобщителни услуги;

б) гарантират, че подобна част от спектъра образува непрекъсната радиочестотна лента преди всичко заедно с радиочестотната лента 1 452 —1 492 MHz;

в) могат да разрешат до 1 януари 2023 г., и дори след този срок, ако не е установено национално търсене за безжични широколентови електронни съобщителни услуги в съответствие с членове 3 и 6 от Решение № 243/2012/ЕС, използването на част от тези радиочестотни ленти за продължаване на функционирането на съществуващи наземни неподвижни безжични услуги или друго съществуващо използване, които не могат да споделят използването на тези радиочестотни ленти с безжични широколентови електронни съобщителни услуги.

▼M1

4.  Държавите членки гарантират, че наземните системи, посочени в настоящия параграф, осигуряват подходяща защита за системите в съседни радиочестотни ленти.

5.  Държавите членки улесняват постигането на споразумения за трансгранична координация с цел да се позволи функционирането на системите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, в съответствие с действащите регулаторни процедури и права, както и със съответните международни споразумения.

Член 2а

Държавите членки преразглеждат прилагането на член 2 веднъж на две години, за да гарантират максимална наличност на радиочестотната лента 1 427 —1 517 MHz за безжични широколентови електронни съобщителни услуги.

▼B

Член 3

Държавите членки не са обвързани от задълженията по член 2 в географски области, в които съгласуването с трети държави им налага да се отклонят от параметрите, посочени в приложението. Те се стремят да сведат до минимум продължителността и географския обхват на такова отклонение.

▼M1

Член 4

Държавите членки наблюдават използването на радиочестотната лента 1 427 —1 517  MHz и докладват своите констатации на Комисията при поискване или по собствена инициатива, за да се даде възможност за своевременно преразглеждане на настоящото решение, ако това е необходимо.

▼M1

Член 4а

Държавите членки докладват на Комисията за прилагането на настоящото решение, включително степента на наличност на радиочестотните ленти 1 427 —1 452 MHz и 1 492 —1 517 MHz, най-късно на 1 ноември 2018 г.

▼B

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАРАМЕТРИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФИ 1 И 2

A.   ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

1. Работният режим в рамките на радиочестотната лента 1 427 —1 517 MHz трябва да бъде ограничен до предаване от базовата станция („само в права посока“).

2. Размерът на назначените блокове в радиочестотната лента 1 427 —1 517 MHz трябва да е кратен на 5 MHz. Долната честотна граница на даден назначен блок трябва да съвпада с долната граница на лентата 1 427 MHz или да отстои на кратно на 5 MHz разстояние от нея.

3. Предаването от базова станция съответства на техническите условия (маските за граници на блоковете) съгласно настоящото приложение.

Б.   ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА БАЗОВИ СТАНЦИИ — МАСКА ЗА ГРАНИЦИ НА БЛОКОВЕТЕ

За базовите станции трябва да се прилагат следните технически параметри, наречени маска за граници на блоковете (block edge mask — BEM), за да се гарантира съвместимостта между съседни мрежи, ако липсват двустранни или многостранни споразумения между операторите на тези съседни мрежи. Възможно е прилагането и на по-малко строги технически параметри, ако това е договорено между съответните оператори или администрации, при условие че тези параметри са в съответствие с техническите условия, приложими за защитата на други радиослужби или приложения, включително и такива в съседни ленти или предмет на трансгранични задължения.

BEM представлява маска на излъчването, която се определя като функция на радиочестотата спрямо границата на блок от радиочестотния спектър, за който на конкретен оператор са предоставени права за ползване. Тя се състои от гранични стойности на мощността в рамките на блока и извън него. Граничната стойност на мощността в рамките на блок се прилага към блока, притежаван от оператор. Граничните стойности на мощността извън блока се прилагат за спектъра, използван за безжични широколентови електронни съобщителни услуги в рамките на радиочестотната лента 1 427 —1 517 MHz, който е извън даден блок, предоставен на оператор. Те са посочени в таблица 2. Граничните стойности на мощността извън работната лента се прилагат за спектъра извън частта от радиочестотната лента 1 427 —1 517 MHz, която се използва за безжични широколентови електронни съобщителни услуги на национално равнище.

Освен това за безжичните широколентови електронни съобщителни услуги се определят гранични стойности на мощността в рамките на лентата 1 427 —1 517 MHz, за да се гарантира съвместимостта между тези услуги и други радиоуслуги или приложения, включително когато част от радиочестотните ленти 1 427 —1 452 MHz или 1 492 —1 517 MHz не са определени за безжични широколентови електронни съобщителни услуги. Граничните стойности на мощността с цел осигуряване на съвместимост по отношение на услуги или приложения в съседните радиочестотни ленти (т.е. извън спектъра, използван за безжични широколентови електронни съобщителни услуги) са определени в таблици 3, 4 и 5 и осигуряват също така гъвкавост на национално равнище при определянето на спектър за безжични широколентови електронни съобщителни услуги в честотната лента 1 427 —1 517 MHz съгласно настоящото решение.

Допустимо е прилагането на допълнителни технически и/или процедурни мерки ( 1 ) на национално равнище, за да се гарантира съвместимостта с услуги и приложения в съседните радиочестотни ленти.

Изисквания в рамките на блока

Граничната стойност за еквивалентна изотропно излъчвана мощност (EIRP) в рамките на блока не е задължителна, освен за честотния блок 1 512 —1 517 MHz, за който тази гранична стойност е посочена в таблица 1. За честотни блокове, различни от блока 1 512 —1 517 MHz, държавите членки могат да определят гранична стойност на EIRP, която да не превишава 68 dBm/5MHz; тя може да бъде увеличена при специфично разполагане на мрежата — например при обединено използване на радиочестотен спектър от лентата 1 427 —1 512 MHz и радиочестотен спектър от по-ниски радиочестотни ленти.Таблица 1

Максимална стойност в рамките на блока на EIRP за клетка (1) за базови станции за безжични широколентови електронни съобщителни услуги в радиочестотната лента 1 512 —1 517  MHz

Честотен блок

Максимална гранична стойност на EIRP в рамките на блока

Широчина на радиочестотната лента на измерване

1 512 —1 517  MHz

58 dBm

5 MHz

(1)   В обект от няколко сектора стойността за една „клетка“ съответства на стойността за един от секторите.

Обяснителна бележка към таблица 1

Тези изисквания са предназначени да гарантират съвместимост между безжичните широколентови електронни съобщителни услуги в честотния блок 1 512 —1 517 MHz и подвижните спътникови услуги в честотната лента 1 518 —1 525 MHz.

Изисквания извън блокаТаблица 2

Гранични стойности (BEM) на EIRP от базова станция извън блока (за една антена) в радиочестотната лента 1 427 —1 517 MHz

Радиочестотен обхват на излъчванията извън блока

Максимална средна EIRP извън блока

Широчина на радиочестотната лента на измерване

От – 10 до – 5 MHz от долната граница на блока

11 dBm

5 MHz

От – 5 до 0 MHz от долната граница на блока

16,3 dBm

5 MHz

От 0 до + 5 MHz от горната граница на блока

16,3 dBm

5 MHz

От + 5 до + 10 MHz от горната граница на блока

11 dBm

5 MHz

Честоти в лентата 1 427 —1 517 MHz, отстоящи на повече от 10 MHz от долната или горната граница на блока

9 dBm

5 MHz

Изисквания за съвместимост на съседни радиочестотни лентиТаблица 3

Гранични стойности на мощността на нежелани емисии в радиочестотна лента 1 400 —1 427 MHz за базови станции в радиочестотната лента 1 427 —1 452 MHz

Радиочестотен обхват на излъчванията извън работната лента

Максимална мощност на нежеланите емисии (1)

Широчина на радиочестотната лента на измерване

1 400 —1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

(1)   Мощността на нежеланите емисии тук трябва да се разбира като нивото, измерено при антенния порт.

Обяснителна бележка към таблица 3

Това изискване има за цел да защити радиоастрономията и спътникови услуги за пасивно изследване на Земята в радиочестотната лента 1 400 —1 427 MHz от безжични широколентови електронни съобщителни услуги в радиочестотната лента 1 427 —1 452 MHz, включително когато само част от тази радиочестотна лента е предназначена за безжични широколентови електронни съобщителни услуги. Може да са необходими допълнителни национални мерки за подобряване на защитата на радиоастрономическите наблюдения в пасивната радиочестотна лента 1 400 —1 427 MHz от безжичните широколентови електронни съобщителни услуги.Таблица 4

Гранични стойности на EIRP от базова станция извън работната лента (за една клетка) (1) в радиочестотната лента 1 518 —1 559 MHz за базови станции в радиочестотната лента 1 492 —1 517 MHz

Радиочестотен обхват на излъчванията извън работната лента

Максимални стойности на EIRP извън радиочестотната лента

Широчина на радиочестотната лента на измерване

1 518 —1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 —1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

(1)   В обект от няколко сектора стойността за една „клетка“ съответства на стойността за един от секторите.

Обяснителна бележка към таблица 4

Тези изисквания са предназначени да осигурят подходяща защита на подвижните спътникови услуги в радиочестотната лента 1 518 —1 559 MHz, особено в морски пристанища, летища и наземни станции за издирване и спасяване към подвижните спътникови услуги, от безжични широколентови електронни съобщителни услуги в радиочестотната лента 1 492 —1 517 MHz, включително когато само част от тази радиочестотна лента е назначена за безжични широколентови електронни съобщителни услуги. Може да са необходими допълнителни национални мерки за подобряване на защитата на подвижните спътникови услуги в радиочестотната лента 1 518 —1 559 MHz.Таблица 5

Гранични стойности на EIRP от базова станция извън работната лента (за една клетка) под 1 452  MHz и над 1 492 MHz за базови станции в радиочестотната лента 1 452 —1 492  MHz

Радиочестотен обхват на излъчванията извън работната лента

Максимална средна EIRP извън работната лента

Широчина на радиочестотната лента на измерване

Под 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 —1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 —1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Над 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Обяснителна бележка към таблица 5

Изискванията са приложими, когато безжичните широколентови електронни съобщителни услуги не се осъществяват нито под 1 452 MHz, нито над 1 492 MHz, или и двете. Те имат за цел да се гарантира съвместимост на безжичните широколентови електронни съобщителни услуги в радиочестотната лента 1 452 —1 492 MHz с координирани неподвижни връзки, мобилни услуги и услуги за въздушна телеметрия, ограничени до наземни станции и осъществявани в съседни радиочестотни ленти под 1 452 MHz или над 1 492 MHz.

Когато безжичните широколентови електронни съобщителни услуги се осъществяват в рамките на блоковете непосредствено под 1 452 MHz, граничните стойности, посочени в таблица 5 за честоти под 1 452 MHz, не се прилагат. Когато безжичните широколентови електронни съобщителни услуги се осъществяват в рамките на блоковете непосредствено над 1 492 MHz, граничните стойности, посочени в таблица 5 за честоти над 1 492 MHz, не се прилагат. Това не засяга изискванията за излъчванията извън работната лента, посочени в таблици 3 и 4, нито изискванията извън блока, посочени в таблица 2.( 1 ) Например една или няколко от следните: координация на планирането на радиочестоти, координация на местоположението, по-строги гранични стойности на мощността на базовите станции в лентата, по-строги от посочените в таблица 5 гранични стойности на еквивалентната изотропно излъчена мощност на базови станции извън работната лента.