02014R1163 — BG — 01.01.2020 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1163/2014 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 22 октомври 2014 година

относно надзорните такси

(ЕЦБ/2014/41)

(ОВ L 311, 31.10.2014 г., стp. 23)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2155 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 5 декември 2019 година

  L 327

70

17.12.2019


Поправен със:

 C1

Поправка, ОВ L 330, 20.12.2019, стp.  106 (2019/2155)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1163/2014 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 22 октомври 2014 година

относно надзорните такси

(ЕЦБ/2014/41)ЧАСТ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се определят:

а) 

редът и условията за изчисляване на общата сума на годишните надзорни такси, налагани по отношение на поднадзорните лица и поднадзорните групи;

б) 

методологията и критериите за изчисляване на годишната надзорна такса, която се заплаща от всяко поднадзорно лице и всяка поднадзорна група;

в) 

процедурата за събирането от ЕЦБ на годишните надзорни такси.

2.  Общата сума на годишните надзорни такси включва годишната надзорна такса по отношение на всяко значимо поднадзорно лице или значима поднадзорна група и на всяко по-малко значимо поднадзорно лице или по-малко значима поднадзорна група, като се изчислява от ЕЦБ на най-високото равнище на консолидация в рамките на участващите държави членки.

Член 2

Определения

Освен ако е предвидено друго, за целите на настоящия регламент се прилагат определенията, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 1024/2013 и в Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), заедно със следните определения:

1. 

„годишна надзорна такса“ е таксата, дължима по отношение на всяко поднадзорно лице и всяка поднадзорна група, изчислена в съответствие с реда и условията, предвидени в член 10, параграф 6;

2. 

„годишни разходи“ са сумата, определена в съответствие с разпоредбите на член 5, която ЕЦБ възстановява посредством годишните надзорни такси за определен период на таксуване;

3. 

„задължено лице за таксата“ е кредитната институция, заплащаща такса, или клонът, заплащащ такса, които са определени в съответствие с член 4 и до които е адресирано известието за таксата;

4. 

„фактори за таксата“ са данните, отнасящи се до поднадзорно лице или поднадзорна група, определени в член 10, параграф 3, буква а), които се използват за изчисляване на годишната надзорна такса;

5. 

„известие за таксата“ е известие, в което се посочва годишната надзорна такса, по което съответното задължено лице за таксата дължи плащане и което е издадено до това лице в съответствие с настоящия регламент;

6. 

„кредитна институция, заплащаща такса“ е кредитна институция, установена в участваща държава членка;

7. 

„клон, заплащащ такса“ е клон, установен в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка;

8. 

„период на таксуване“ означава календарна година;

▼M1 —————

▼B

10. 

„група лица, заплащащи такса“ е i) поднадзорна група и ii) няколко клона, заплащащи такса, които се считат за един клон в съответствие с член 3, параграф 3;

11. 

„държава членка“ е държава членка на Съюза;

▼M1

12. 

„общи активи“ означава

а) 

за поднадзорна група — общата стойност на активите, определена в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), с изключение на активите на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, освен в случаите, в които поднадзорната група реши друго в съответствие с член 10, параграф 3, буква в);

б) 

за клон, заплащащ такса — общата стойност на активите, отчетена за пруденциални цели. Когато общата стойност на активите не трябва да бъде отчитана за пруденциални цели, „общи активи“ означава общата стойност на активите, определена въз основа на последния одитиран годишен отчет, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), а ако този годишен отчет не е наличен — въз основа на годишния отчет, изготвен в съответствие с приложимите национални счетоводни закони. За клоновете, заплащащи такса, които не изготвят годишни отчети, „общи активи“ означава общата стойност на активите, определена в съответствие с член 51, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

в) 

за два или повече клона, заплащащи такса, които се считат за един клон в съответствие с член 3, параграф 3 — сумата на общата стойност на активите, определена съответно за всеки клон, заплащащ такса;

г) 

във всички други случаи — общата стойност на активите, определена в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

13. 

„обща рискова експозиция“ означава

а) 

за поднадзорна група — размерът, определен на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки и изчислен в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), с изключение на размера на рисковата експозиция на дъщерни предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, освен в случаите, в които поднадзорната група реши друго в съответствие с член 10, параграф 3, буква в);

б) 

за клон, заплащащ такса, и за два или повече клона, заплащащи такса, които се считат за един клон в съответствие с член 3, параграф 3 — нула;

в) 

във всички други случаи — размерът, изчислен в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

▼B

Член 3

Общо задължение за плащане на годишната надзорна такса

1.  ЕЦБ налага годишна надзорна такса по отношение на всяко поднадзорно лице и всяка поднадзорна група за всеки период на таксуване.

2.  Годишната надзорна такса за всяко поднадзорно лице и всяка поднадзорна група ще бъде посочена в известието за таксата, което е издадено до задълженото лице и по което то дължи плащане. Задълженото лице за таксата е адресат на известието за таксата и на всяко известие или съобщение от ЕЦБ във връзка с надзорните такси. Задълженото лице за таксата има задължение за плащането на годишната надзорна такса.

3.  Два или повече клона, заплащащи такса, установени от една и съща кредитна институция в една и съща участваща държава членка, се считат за един клон. Клонове, заплащащи такса, на една и съща кредитна институция, установени в различни участващи държави членки, не се считат за един клон.

4.  За целите на настоящия регламент клоновете, заплащащи такса, се считат за обособени от дъщерните предприятия на същата кредитна институция, установени в същата участваща държава членка.

Член 4

Задължено лице за таксата

1.  Задълженото лице за таксата по отношение на годишната надзорна такса е:

а) 

кредитната институция, заплащаща такса, в случай на кредитна институция, заплащаща такса, която не е част от поднадзорна група;

б) 

клонът, заплащащ такса, в случай на клон, заплащащ такса, който не е обединен с друг клон, заплащащ такса;

▼M1

в) 

определено в съответствие с разпоредбите на параграф 2 в случай на група лица, заплащащи такса.

2.  Без да се засягат договореностите в рамките на групата лица, заплащащи такса, по отношение на разпределянето на разходите, групата лица, заплащащи такса, се счита за едно цяло. Всяка група лица, заплащащи такса, определя задълженото лице за таксата за цялата група и уведомява ЕЦБ кое е то. Задълженото лице за таксата трябва да е установено в участваща държава членка. Това уведомление се счита за валидно само ако:

а) 

в него е посочено наименованието на групата, обхваната от уведомлението;

б) 

е подписано от задълженото лице за таксата от името на всички поднадзорни лица от групата;

в) 

е получено от ЕЦБ най-късно до 30 септември всяка година, за да бъде взето предвид за издаването на известието за таксата по отношение на този период на таксуване.

Ако ЕЦБ получи навреме повече от едно уведомление за група лица, заплащащи такса, предимство има последното уведомление, получено от ЕЦБ до 30 септември. Ако поднадзорно лице стане част от поднадзорната група след като ЕЦБ е получила валидно уведомление за задълженото лице за таксата, освен ако ЕЦБ не бъде уведомена за друго в писмена форма, това уведомление се счита за подписано също и от негово име.

▼B

3.  Без да се засяга параграф 2, ЕЦБ си запазва правото да определи задълженото лице за таксата.ЧАСТ II

РАЗНОСКИ И РАЗХОДИ

Член 5

Годишни разходи

1.  Основата за определяне на годишните надзорни такси са годишните разходи, като те се възстановяват чрез плащането на тези годишни надзорни такси.

2.  Сумата на годишните разходи се определя въз основа на сумата на годишните разноски, състоящи се от разноските, направени от ЕЦБ през съответния период на таксуване, които са свързани пряко или косвено с надзорните ѝ задачи.

▼M1 —————

▼B

3.  При определяне на годишните разходи ЕЦБ взема предвид:

а) 

суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми;

б) 

плащания за лихви, получени в съответствие с член 14;

в) 

суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3.

▼M1

4.  В рамките на четири месеца след края на периода на таксуване общата сума на годишните надзорни такси за всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи за този период на таксуване се публикува на уебсайта на ЕЦБ.

▼M1 —————

▼BЧАСТ III

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНАТА НАДЗОРНА ТАКСА

Член 7

▼M1

Нови поднадзорни лица, лица, които вече не са поднадзорни, или промяна на статута

▼B

1.  Когато спрямо поднадзорно лице или поднадзорна група се осъществява надзор само за част от периода на таксуване, годишната надзорна такса се изчислява според броя на пълните месеци от периода на таксуване, за които спрямо поднадзорното лице или поднадзорната група се осъществява надзор.

▼M1

2.  Когато след решение на ЕЦБ с такова действие ЕЦБ поема прекия надзор над поднадзорно лице или поднадзорна група съгласно член 45 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) или прекият надзор над поднадзорно лице или поднадзорна група от ЕЦБ приключва съгласно член 46 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), годишната надзорна такса се изчислява въз основа на броя на месеците, за които поднадзорното лице или поднадзорната група са били под пряк или непряк надзор на ЕЦБ на последния ден на месеца.

▼B

3.  Когато сумата на наложената годишна надзорна такса се отклонява от сумата на таксата, изчислена в съответствие с параграф 1 или 2, ЕЦБ изплаща възстановяване на разликата на задълженото лице за таксата или издава допълнителна фактура, която се плаща от задълженото лице за таксата.

Член 8

Разделяне на годишните разходи между значими и по-малко значими поднадзорни лица

1.  За да се изчисли годишната надзорна такса, дължима по отношение на всяко поднадзорно лице и поднадзорна група, годишните разходи се разделят на две части, по една за всяка категория поднадзорни лица или поднадзорни групи, както следва:

а) 

годишните разходи, които трябва да бъдат възстановени от значими поднадзорни лица;

б) 

годишните разходи, които трябва да бъдат възстановени от по-малко значими поднадзорни лица.

2.  Разделянето на годишните разходи в съответствие с параграф 1 се извършва въз основа на разходите, разпределени на съответните функционални звена, които извършват прекия надзор над значими поднадзорни лица и непрекия надзор над по-малко значими поднадзорни лица.

▼M1 —————

▼B

Член 10

Годишна надзорна такса, дължима по отношение на поднадзорни лица или поднадзорни групи

1.  Годишната надзорна такса, дължима по отношение на всяко значимо поднадзорно лице или значима поднадзорна група, се определя чрез разпределяне на сумата на налаганите такси на категорията значими поднадзорни лица и значими поднадзорни групи между отделните значими поднадзорни лица и значими поднадзорни групи въз основа на техните фактори за таксата.

2.  Годишната надзорна такса, дължима по отношение на всяко по-малко значимо поднадзорно лице или по-малко значима поднадзорна група, се определя чрез разпределяне на сумата на налаганите такси на категорията по-малко значими поднадзорни лица и по-малко значими поднадзорни групи между отделните по-малко значими поднадзорни лица и по-малко значими поднадзорни групи въз основа на техните фактори за таксата.

3.  Факторите за таксата на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки се изчисляват въз основа на следното:

▼M1

а) 

факторите за таксата, използвани за определяне на дължимата годишна надзорна такса за всяко поднадзорно лице или всяка поднадзорна група, са размерът към референтната дата на:

i) 

общите активи; и

ii) 

общата рискова експозиция;

▼M1 —————

▼M1

ба) 

факторите за таксата се определят за всеки период на таксуване въз основа на данните, отчетени от поднадзорните лица за пруденциални цели с референтна дата 31 декември на предходния период на таксуване;

бб) 

когато поднадзорно лице изготвя годишни отчети, включително консолидирани годишни отчети на базата на счетоводна година, която не съвпада с календарната година, референтната дата за общите активи е датата на годишното счетоводно приключване, съответстваща на предходния период на таксуване;

бв) 

когато поднадзорно лице или поднадзорна група са учредени след референтната дата, посочена в буква ба) или бб), но преди 1 октомври на периода на таксуване, за който е определена таксата, и следователно не съществуват фактори за таксата с тази референтна дата, референтната дата за факторите за таксата е краят на тримесечието, което е най-близо до референтната дата, посочена в буква ба) или бб);

бг) 

за поднадзорните лица и поднадзорните групи, за които не се прилага задължително отчитане на информация за пруденциални цели, или за поднадзорните групи, които в съответствие с буква в) изключват активите и/или размера на рисковата експозиция на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, факторите за таксата се определят въз основа на информация, отчетена от тях отделно за целите на изчисляване на надзорната такса. Факторите за таксата се предоставят на съответния НКО с референтната дата, определена съгласно буква ба), бб) или бв), съгласно решение на ЕЦБ;

▼M1

в) 

за целите на изчисляването на факторите за таксата поднадзорните групи следва по правило да изключват активите и размера на рисковата експозиция на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави. Поднадзорните групи могат да решат да не изключват тези активи и/или размера на рисковата експозиция при определянето на факторите за таксата;

▼B

г) 

за поднадзорни лица или поднадзорни групи, които са класифицирани като по-малко значими въз основа на член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, факторът за таксата на общите активи няма да надвишава 30 млрд. евро;

д) 

относителната тежест, използвана по отношение на факторите за таксата, е:

i) 

общи активи: 50 %;

ii) 

обща рискова експозиция: 50 %.

▼M1

4.  Сумата на общите активи на всички задължени лица за таксата и сумата на общата рискова експозиция на всички задължени лица за таксата се публикуват на уебсайта на ЕЦБ.

5.  В случай че задължено лице за таксата не предостави факторите за таксата, ЕЦБ ги определя съгласно решение на ЕЦБ.

▼B

6.  Изчисляването на годишната надзорна такса, дължима от всяко задължено лице за таксата, се извършва съгласно посоченото по-долу:

а) 

годишната надзорна такса е сумата от минималния компонент на таксата и променливия компонент на таксата;

▼M1

б) 

минималният компонент на таксата се изчислява като фиксиран процент от общата сума на годишните надзорни такси за всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи, както е определено в съответствие с член 8.

i) 

За категорията на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи фиксираният процент е 10 %. Тази сума се разделя поравно между всички задължени лица за таксата. За значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи с общи активи на стойност 10 млрд. евро или по-малко минималният компонент на таксата е наполовина.

ii) 

За категорията на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи фиксираният процент е 10 %. Тази сума се разделя поравно между всички задължени лица за таксата. За по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи с общи активи на стойност 1 млрд. евро или по-малко минималният компонент на таксата е наполовина;

▼B

в) 

променливият компонент на таксата е разликата между общата сума на годишните надзорни такси за всяка категория поднадзорни лица, както е определено в съответствие с ►M1  член 8 ◄ , и минималния компонент на таксата за същата категория. Променливият компонент на таксата се разпределя между задължените лица за индивидуалната такса във всяка категория според дела на всяко задължено лице за таксата в сумата на претеглените фактори за таксата на всички задължени лица за таксата, както са определени съгласно параграф 3.

▼M1

Въз основа на изчислението, направено съгласно настоящия параграф, и на факторите за таксата, определени съгласно настоящия член, ЕЦБ взема решение относно годишната надзорна такса, дължима от всяко задължено лице за таксата. Дължимата годишна надзорна такса се съобщава на задълженото лице с известието за таксата.

▼BЧАСТ IV

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НКО

Член 11

Сътрудничество с НКО

1.  ЕЦБ осъществява връзка с НКО, преди да вземе решение за окончателния размер на таксата, за да гарантира, че надзорът остава ефективен по отношение на разходите и разумен за всички съответни кредитни институции и клонове. За тази цел ЕЦБ разработва и прилага подходящи средства за комуникация в сътрудничество с НКО.

2.  НКО подпомагат ЕЦБ при налагане на таксите, ако ЕЦБ поиска това.

3.  В случай на кредитни институции в участваща държава членка извън еврозоната, чието тясно сътрудничество с ЕЦБ не е спряно или прекратено, ЕЦБ издава указания до НКО на тази държава членка относно събирането на фактори за таксата и фактурирането на годишната надзорна такса.ЧАСТ V

ФАКТУРИРАНЕ

Член 12

Известие за таксата

▼M1

1.  Известие за таксата се издава ежегодно от ЕЦБ до всяко задължено лице за таксата в срок до шест месеца от началото на следващия период на таксуване.

▼B

2.  В известието за таксата се посочват начините, чрез които се плаща годишната надзорна такса. Задълженото лице за таксата изпълнява изискванията, посочени в известието за таксата по отношение на плащането на годишната надзорна такса.

3.  Дължимата сума съгласно известието за таксата се плаща от задълженото лице за таксата в срок до 35 дни от датата на издаване на известието за таксата.

Член 13

Уведомяване относно известието за таксата

1.  Задълженото лице за таксата има задължение да актуализира данните за контакт за подаването на известието за таксата и съобщава на ЕЦБ всяка промяна в данните за контакт (т.е. име, длъжност, структурно звено, адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на факс). ►M1  ————— ◄

2.  ЕЦБ извършва уведомяване относно известието за таксата по някой от следните начини: а) по електронен път или чрез друго подобно средство за комуникация; б) по факс; в) чрез експресна куриерска услуга; г) чрез препоръчано писмо с обратна разписка; д) чрез връчване или доставяне на ръка. Известието за таксата се счита за действително, без да е подписано.

Член 14

Лихва в случай на неплащане

Без да се засягат другите средства за правна защита, с които ЕЦБ разполага, в случай на частично плащане, неплащане или неизпълнение на условията за плащане, посочени в известието за таксата, се начислява лихва на дневна база върху непогасената сума от годишната надзорна такса с лихвения процент по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ плюс 8 процентни пункта от датата, на която е било дължимо плащането.ЧАСТ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Санкции

В случай на нарушение на настоящия регламент ЕЦБ може да налага санкции на поднадзорните лица в съответствие с Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета ( 3 ), допълнен от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

▼M1 —————

▼B

Член 17

▼M1

Докладване

▼B

1.  В съответствие с член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ представя всяка година на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Еврогрупата доклад за предвижданото развитие на структурата и размера на годишните надзорни такси.

▼M1

2.  В срок до четири месеца от началото на всеки период на таксуване прогнозният размер на годишните разходи за този период на таксуване се публикува на уебсайта на ЕЦБ.

▼M1

Член 17а

Преходни разпоредби за периода на таксуване 2020 г.

1.  Годишната надзорна такса, дължима по отношение всяко поднадзорно лице и всяка поднадзорна група за периода на таксуване 2020 г., се посочва в известието за таксата, издадено до съответното задължено лице за таксата през 2021 г.

2.  Излишъкът или дефицитът от периода на таксуване 2019 г., определен с приспадане на действителните годишни разходи, направени по отношение на този период на таксуване, от прогнозните годишни разходи, заложени за този период на таксуване, се отчита при определяне на годишните разходи за периода на таксуване 2020 г.

▼B

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.( 1 ) Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4).