02014R0908 — BG — 10.06.2019 — 007.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 908/2014 НА КОМИСИЯТА

от 6 август 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността

(ОВ L 255, 28.8.2014 г., стp. 59)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/583 НА КОМИСИЯТА от 13 април 2015 година

  L 97

5

14.4.2015

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/775 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2015 година

  L 122

1

19.5.2015

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2222 НА КОМИСИЯТА от 1 декември 2015 година

  L 316

2

2.12.2015

►M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1786 НА КОМИСИЯТА от 7 октомври 2016 година

  L 273

31

8.10.2016

 M5

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/772 НА КОМИСИЯТА от 3 май 2017 година

  L 115

43

4.5.2017

►M6

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/56 НА КОМИСИЯТА от 12 януари 2018 година

  L 10

9

13.1.2018

►M7

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/936 НА КОМИСИЯТА от 6 юни 2019 година

  L 149

58

7.6.2019


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 114, 5.5.2015, стp.  25 (№ 908/2014)

►C2

Поправка, ОВ L 330, 16.12.2015, стp.  55 (2015/2222)
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 908/2014 НА КОМИСИЯТА

от 6 август 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачносттаГЛАВА I

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ АГЕНЦИИ И ДРУГИ ОРГАНИ

Член 1

Процедура за акредитация на разплащателните агенции

1.  Държавите членки определят на министерско равнище орган, който отговаря за:

а) издаването, преразглеждането и оттеглянето на акредитацията на разплащателните агенции;

б) изпълнението на задачите, възложени на компетентния орган в настоящата глава.

2.  Компетентният орган, посредством формален акт, взема решение за издаването, или, след преразглеждане, за оттеглянето на акредитацията на разплащателната агенция на базата на проучване на критериите за акредитация, посочени в член 1, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 („критерии за акредитация“). Компетентният орган незабавно уведомява Комисията за акредитациите и оттеглянето на акредитации.

3.  Компетентният орган определя одитен орган, който извършва проучване, преди да се издаде акредитация (преглед преди акредитацията). Одитният орган е одитна институция, или друга публична или частна организация или организационен отдел на институция с необходимата професионална подготовка, умения и капацитет да извършва одити. Одитният орган е независим от разплащателната агенция, която акредитира.

Проучването (прегледът преди акредитация), който се извършва от одитния орган, обхваща по-специално:

а) въведените процедури и системи за разрешаване и извършване на плащания;

б) разделението на задълженията и адекватността на вътрешния и външния контрол по отношение на трансакциите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по-долу наричани заедно „фондовете“;

в) степента, до която наличните процедури и системи са в състояние да предпазват бюджета на Съюза, включително мерки за борба с измамите, основани на риска;

г) сигурността на информационните системи;

д) воденето на счетоводството.

Одитният орган изготвя доклад, в който се описват извършената работа по одита, резултатите от тази работа и оценка дали разплащателната агенция изпълнява критериите за акредитация. Докладът се предоставя на компетентния орган, който след това издава акт за акредитиране, когато се е уверил, че разплащателната агенция изпълнява критериите за акредитация.

4.  Когато компетентният орган прецени, че разплащателната агенция не изпълнява критериите за акредитация, той уведомява разплащателната агенция за конкретните условия, които трябва да изпълни, за да ѝ бъде издадена акредитация.

В очакване на въвеждането на необходимите промени с цел изпълнение на конкретните условия, акредитацията може да бъде разрешена временно за срок, чиято продължителност се определя в зависимост от сериозността на установените проблеми, но не по-дълъг от 12 месеца. В някои надлежно обосновани случаи Комисията може по изрично искане на съответната държава членка да разреши удължаване на срока.

5.  Информацията, предвидена в член 102, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се съобщава незабавно след първото акредитиране на разплащателната агенция и във всеки случай преди направените от нея разходи да бъдат финансирани от фондовете. Посочената информация се придружава от декларации и документи относно:

а) отговорностите, поверени на разплащателната агенция;

б) разпределението на отговорностите между отделите на РА;

в) взаимоотношенията на разплащателната агенция с други органи, публични или частни, които отговарят за изпълнението на мерките, чието финансиране от разплащателната агенция е за сметка на фондовете;

г) процедурите, с които исканията на бенефициерите се приемат, проверяват и потвърждават, и чрез които разходите се разрешават, изплащат и осчетоводяват;

д) разпоредбите относно сигурността на информационните системи;

е) доклада за прегледа преди акредитация, извършен от одитния орган, посочен в параграф 3.

6.  Комисията уведомява Комитета по земеделските фондове за акредитираните разплащателни агенции във всяка държава членка.

Член 2

Преразглеждане на акредитацията

1.  Компетентният орган осигурява постоянен надзор над разплащателните агенции, за които отговаря, по-специално въз основа на сертификатите и докладите, изготвени от сертифициращия орган, посочен в член 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, и проследява установените нередности.

На всеки три години компетентният орган докладва писмено на Комисията относно надзора над разплащателните агенции и мониторинга на дейностите им. Докладът съдържа преглед на продължаващото изпълнение от страна на РА на критериите за акредитация, придружен от обобщение на предприетите действия за отстраняване на нередностите. Компетентният орган потвърждава дали разплащателната агенция, за която отговаря, продължава да изпълнява критериите за акредитация.

2.  Държавите членки създават система, която да гарантира, че всички данни, че дадена РА не изпълнява критериите за акредитация, се съобщават незабавно на компетентния орган.

3.  Когато компетентният орган реши, че дадена акредитирана разплащателна агенция вече не изпълнява един или повече от критериите за акредитация по начин, който вероятно ще попречи на изпълнението на задачите, посочени в член 1, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, компетентният орган незабавно поставя акредитацията на РА на изпитателен срок. Той изготвя план, съдържащ действия и срокове за отстраняване на установените нередности в период, който се определя в зависимост от сериозността на проблема, който не може да надхвърля 12 месеца от датата, на която акредитацията е поставена на изпитателен срок. В някои надлежно обосновани случаи Комисията може по изрично искане на съответната държава членка да разреши удължаване на срока.

4.  Компетентният орган уведомява Комисията за решението си да постави акредитацията на разплащателната агенция на изпитателен срок, за изготвения съгласно параграф 3 план и впоследствие за напредъка по изпълнението на този план.

5.  Ако акредитацията бъде оттеглена, компетентният орган незабавно акредитира друга разплащателна агенция, която изпълнява условията, посочени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за да гарантира непрекъснатост на плащанията към бенефициерите.

6.  Когато Комисията установи, че компетентният орган не е изпълнил задължението си да изготви корективен план съгласно параграф 3, или че разплащателна агенция продължава да бъде акредитирана, без напълно да е изпълнила този план в определения срок, тя нарежда на компетентния орган да оттегли акредитацията на тази разплащателна агенция, освен ако не се направят необходимите промени в определен от Комисията срок в зависимост от сериозността на проблема. В такъв случай Комисията може да реши да отстрани нередностите чрез процедурата за уравняване по съответствие по реда на член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 3

Декларация за управлението

1.  Декларацията за управлението по член 7, параграф 3, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се изготвя своевременно, за да може сертифициращият орган да представи становище по член 9, параграф 1 от посочения регламент.

Декларацията за управлението е във формат, установен в приложение I към същия регламент, и може да съдържа резерви, които дават количествено изражение на потенциалното финансово въздействие. В случай, че има изразени резерви, декларацията съдържа корективен план за действие и точни срокове за изпълнението му.

2.  Декларацията за управление се основава на ефективното наблюдение на системата за управление и контрол през цялата година.

Член 4

Координиращ орган

1.  Координиращият орган по член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 действа като единствен събеседник от името на съответната държава членка по всички въпроси, свързани с фондовете, във връзка със следното:

а) разпространението на информация и насоки, свързани с функциите и операциите на разплащателните агенции, към тези разплащателни агенции и към органите, отговарящи за изпълнението на тези насоки, както и насърчаването на хармонизираното им прилагане;

б) съобщаването на Комисията на информацията по членове 7 и 102 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;

в) предоставянето на Комисията на пълен набор от счетоводни документи за целите на статистиката и контрола.

2.  Разплащателната агенция може да изпълнява ролята на координиращ орган, стига тези две функции да се поддържат отделени.

3.  В рамките на своята мисия координиращият орган има право, в съответствие с националните процедури, да се обръща и към други административни органи или служби, а именно такива със счетоводна или техническа насоченост.

4.  Поверителността, целостта и наличността на всички компютърни данни, съхранявани от координиращия орган, се гарантират от мерки, адаптирани към административната структура, персонала и технологичната среда на всеки координиращ орган. Финансовите и технологичните усилия са пропорционални на действително поетите рискове.

5.  Съобщенията, предвидени в член 102, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се предават незабавно след първото акредитиране на координиращия орган и във всеки случай преди финансирането от фондовете на разходи, за които той отговаря. Те се придружават от документ за акредитиране на органа и от информация за свързаните с дейността му административни и счетоводни условия, както и условията за вътрешен контрол.

Член 5

Сертифициране

1.  Компетентният орган определя сертифициращия орган, предвиден в член 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

2.  Сертифициращият орган организира дейността си по ефективен и ефикасен начин и извършва проверките си в подходящ срок, като взема предвид естеството и времето на извършване на трансакциите за съответната финансова година.

3.  Становището, предоставяно от сертифициращия орган в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се изготвя ежегодно.

Становището се основава на одитната дейност, която се извършва съгласно членове 6 и 7 от настоящия регламент.

4.  Сертифициращият орган изготвя доклад със своите констатации. Докладът обхваща функциите, за които е оправомощен. Докладът съдържа следните данни за обхванатия от доклада период:

а) дали разплащателната агенция изпълнява критериите за акредитация;

б) дали процедурите на разплащателната агенция са давали възможност за разумна гаранция, че разходите, финансирани от фондовете, са направени при спазване на правилата на Съюза, което гарантира, че съответните трансакции са законни и редовни и че препоръките за подобряване, ако има такива, са изпълнени;

в) дали годишните счетоводни отчети, посочени в член 29, са в съответствие с водените от разплащателната агенция счетоводни книги и регистри;

г) дали декларациите, свързани с разходите и интервенционните операции, представляват материално вярно, пълно и точно отражение на операциите, финансирани за сметка на фондовете;

д) дали финансовите интереси на Съюза са надлежно защитени по отношение на платените аванси, получените гаранции, интервенционните резерви, както и сумите за получаване.

Докладът съдържа информация за броя на лицата в одиторския екип и тяхната квалификация, за извършената работа, за броя проверени трансакции, за степента на същественост и увереност при проверката, за установените евентуални слабости и направените препоръки за подобряване, за операциите както на сертифициращия орган, така и на други одитни органи, вътрешни или външни за разплащателната агенция, на които почива изцяло или частично увереността на сертифициращия орган по въпросите, разглеждани в доклада.

Член 6

Принципи на одита

1.  Сертифициращият одит се извършва в съответствие с международно приетите стандарти за одит.

2.  Сертифициращият орган изготвя одитна стратегия, която установява обхвата, сроковете и насоката на сертифициращия одит, методите за одит и методологията за формиране на извадка. За всяка финансова година се изготвя одитен план, основан на изчисления одитен риск. При поискване сертифициращият орган предоставя на Комисията одитната стратегия и одитния план.

3.  Чрез оценка на системите за контрол, в това число проверка за съответствие и съществени проверки на разходите, съставени от детайлна проверка и аналитични процедури, се постига приемливо ниво на одитна увереност при одитната проверка.

4.  Комисията изготвя насоки, които съдържат, по-специално:

а) допълнителни пояснения и насоки по отношение на извършването на сертифициращия одит;

б) определяне на приемливото ниво на одитна увереност, която да се постигне при одитната проверка.

Член 7

Методи на одита

1.  Свързаните със сертифицирането одитни методи се определят в одитната стратегия, посочена в член 6, параграф 2.

2.  За да се постигнат целите на одита и да се предостави становището, посочено в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, етапите на одита включват одити на системите, съществени проверки и потвърждаване на равнението на финансовите декларации и декларациите за управлението.

3.  Съществените проверки на разходите обхващат потвърждаване на законността и редовността на съответните трансакции на равнище окончателни бенефициери. За тази цел сертифициращият орган може да присъства на проверките на място на второ ниво, извършвани от разплащателната агенция. Сертифициращият орган не може да присъства на първоначалните проверки на място, извършвани от разплащателната агенция, с изключение на ситуации, в които е физически невъзможно да се потвърди отново първоначалната проверка, извършена от разплащателната агенция. ►M6  По отношение на съществените проверки, включително методите за формиране на извадки, сертифициращите органи могат да прилагат проверки с двойно предназначение между одитните цели. ◄

4.  В насоките, посочени в член 6, параграф 4, Комисията установява допълнителни условия и насоки за изготвянето на одитните процедури, интегрирането на извадките, планирането и извършването на повторното потвърждаване на трансакциите на място.ГЛАВА II

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДОВЕТЕРАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

Член 8

Счетоводство на разплащателните агенции

1.  Всяка разплащателна агенция води счетоводство, което обхваща единствено разходите и приходите, посочени в член 4, параграф 1, членове 5 и 43 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, както и усвояването на отпуснатите средства за покриване на съответните разходи. Това счетоводство позволява разграничаването и предоставянето поотделно на финансовите данни за ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

2.  Разплащателните агенции на държавите членки, които не са приели еврото, водят счетоводство за сумите във валутата, в която са направени разходите и са получени приходите. С цел обаче да се даде възможност за консолидиране на всички направени разходи и постъпили приходи, те трябва да могат да предоставят съответните данни в националната им валута и в евро.

3.  По отношение на ЕЗФРСР всяка разплащателна агенция, определена за програма за развитие на селските райони, води счетоводство, което дава възможност за идентифициране на операциите за всяка програма и всяка мярка. Това счетоводство включва по-конкретно:

а) размер на публичните разходи и размер на участието на Съюза във всяка операция;

б) сумите за възстановяване от бенефициерите при установяване на нередности или небрежност;

в) възстановените суми с посочване на началната операция.РАЗДЕЛ 2

Счетоводство на ЕФГЗ

Член 9

Предоставяне на информация от държавите членки

Държавите членки събират и държат на разположение на Комисията информацията относно общия размер на ежеседмично направените разходи и на целевите приходи, при следните условия:

а) най-късно на третия работен ден от седмицата, информацията относно общия размер на направените разходи и целевите приходи, получени от началото на месеца до края на предходната седмица;

б) най-късно на третия работен ден от месеца, когато седмицата е в два последователни месеца, информацията относно общия размер на направените разходи и целеви приходи през предходния месец.

Член 10

Съобщаване на информация от държавите членки

1.  Съгласно член 102, параграф 1, първа алинея, букви в), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 държавите членки предават на Комисията по електронен път следните данни и документи при условията, определени с членове 11 и 12 от настоящия регламент:

а) най-късно до третия работен ден на всеки месец данните относно общия размер на направените разходи и целевите приходи, постъпили през предходния месец, по образеца, предоставен на държавите членки от Комисията посредством информационните системи, както и всяка информация, която обяснява значителни разлики между изготвените прогнози съгласно параграф 2, буква а), подточка iii) от настоящия член и направените разходи или получените целеви приходи;

б) най-късно до дванадесетия ден от всеки месец декларацията за разходите, посочена в член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Въпреки това съобщаването на информация относно направените разходи и получените целеви приходи между 1 и 15 октомври се предава най-късно на 27 октомври.

2.  Декларацията за разходите, посочена в параграф 1, буква б) се състои от:

а) отчет, изготвен от всяка разплащателна агенция по образеца, предоставен на държавите членки от Комисията посредством информационните системи, с разбивка съгласно номенклатурата на бюджета на Съюза и по вид разходи и приходи, въз основа на подробната номенклатура, предоставена на държавите членки, която обхваща:

i) направените разходи и получени целеви приходи през предходния месец;

ii) общите направени разходи и получени целеви приходи от началото на бюджетната година до края на предходния месец;

iii) прогнозите за разходи и целеви приходи, отнасящи се според случая:

 само до текущия месец и двата следващи месеца,

 до текущия месец, двата следващи месеца и до края на бюджетната година;

iv) ако е необходимо, допълнителни данни;

б) обобщение на данните, посочени в буква а), от съответната държава членка по образеца, предоставен на държавите членки от Комисията посредством информационните системи, за всички разплащателни агенции на посочената държава членка;

в) счетоводните документи, доказващи разходи и приходи, свързани с публична интервенция, както е посочено в член 19, параграф 2.

3.  Всички финансови данни, които се изискват по настоящия член, се съобщават в евро.

Член 11

Общи правила за декларациите за разходи и целевите приходи

1.  Без да се засягат специфичните разпоредби относно декларациите за разходи и приходи, свързани с публичното съхранение, посочени в член 12, декларираните от разплащателните агенции разходи и целеви приходи за месеца съответстват на плащанията и постъпленията, действително извършени през този месец.

Тези разходи и приходи се осчетоводяват в бюджета на ЕФГЗ за бюджетната година N.

При все това:

а) разходите, които са направени преди влизането в сила на разпоредбата, предвиждаща пълното или частично поемане на разходите от ЕФГЗ, могат да се декларират единствено:

 за месеца, през който посочената разпоредба е влязла в сила,

 или

 за месеца, следващ влизането в сила на настоящата разпоредба;

б) целевите приходи, които са дължими от държавата членка на Комисията, се декларират за месеца, през който изтича срока за внасяне на съответните суми съгласно законодателството на Съюза;

в) решените от Комисията корекции в рамките на уравняването на сметките и уравняването по съответствие се приспадат или прибавят директно от Комисията към месечните плащания, посочени, в зависимост от случая, в член 33, параграф 2 или член 34, параграф 8. Държавите членки включват обаче сумите, съответстващи на тези корекции, в декларацията, изготвена за месеца, за който се отнасят корекциите.

2.  Разходите и целевите приходи се отчитат към датата, на която е заверена или задължена сметката на разплащателната агенция. Въпреки това, за плащанията, датата, която следва да се вземе предвид, може да е тази, на която заинтересованата агенция е издала и изпратила на финансовата институция или на бенефициера платежното нареждане. Всяка разплащателна агенция използва един и същи метод за цялата бюджетна година.

3.  Декларираните съгласно параграф 1 разходи и целеви приходи могат да съдържат корекции на декларираните данни към предходния месец на същата бюджетна година.

Когато корекциите на целевите приходи на равнище разплащателна агенция водят до деклариране на негативни целеви приходи по определена бюджетна позиция, допълнителните корекции се пренасят към следващия месец. При необходимост те се регулират при уравняването на сметките за съответната година.

4.  Неизпълнените платежни нареждания, както и плащанията, дебитирани по сметката, които впоследствие отново се отнасят към кредитната част, се осчетоводяват като приспадане от разходите към месеца, през който разплащателната агенция оповестява неизпълнението или анулирането.

5.  Ако дължимите плащания от ЕФГЗ са обременени със задължения, те се считат за реализирани в своята цялост за целите на прилагането на параграф 1:

а) към датата на плащане на дължимата сума на бенефициера, ако задължението е по-малко от разпоредения разход;

б) към датата на прихващане, ако разходът е по-малък или равен на задължението.

6.  Събраните данни, отнасящи се за разходите и целевите приходи, отнесени към съответната бюджетна година, които подлежат на предаване на Комисията не по-късно от 27 октомври, могат да се коригират единствено в рамките на годишния счетоводен отчет, който следва да се предаде на Комисията съгласно член 102, параграф 1, първа алинея, буква в) подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 12

Специфични правила, приложими спрямо декларациите за разходи, свързани с публичното съхранение

1.  Операциите, които следва да се вземат предвид при изготвяне на декларации за разходи, свързани с публичното съхранение, са осчетоводените в края на месеца от разплащателната агенция, а извършени в периода от началото на счетоводната година по смисъла на член 3, параграф 3, първа алинея, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 до края на съответния месец.

2.  Тези декларации за разходите съдържат стойностите и сумите, определени в съответствие с членове 17 и 18 от настоящия регламент и с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията ( 1 ), осчетоводени от разплащателните агенции през месеца, следващ месеца, за който се отнасят операциите.

При все това:

а) за операции, извършени през месец септември, стойностите и сумите се осчетоводяват от разплащателните агенции не по-късно от 15 октомври;

б) в случай на обща амортизация сумите, посочени в член 3, параграф 1, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014, се осчетоводяват на датата, установена в решението, отнасящо се до тях.

Член 13

Решение на Комисията за извършване на плащане

1.  Въз основа на данните, изпратени в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, Комисията взема решение да извършва месечните плащания, посочени в член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, без да се засягат корекциите, които могат да се направят в последващи решения съгласно членове 51 и 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, като се вземат предвид решенията за намаляване и спиране съгласно член 41 на същия регламент.

2.  Ако общите разходи, декларирани от държавите членки за следващата финансова година, надхвърлят три четвърти от общите бюджетни кредити за текущата финансова година, авансовото поемане на задължения, посочено в член 170, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и съответстващите месечни плащания се отпускат пропорционално на декларациите за разходи, максимум до 75 % от бюджетните кредити за текущата финансова година. При вземане на решения за последващи възстановявания Комисията взема предвид салдото, което не е възстановено на държавите членки.

Член 14

Предоставяне на ресурси на държавите членки

1.  С решението за извършване на месечни плащания Комисията предоставя на държавите членки, в рамките на бюджетните кредити, необходимите ресурси за покриване на финансираните от ЕФГЗ разходи, минус съответната сума на целевите приходи, в сметка, открита от всяка държава членка.

Когато плащанията, извършвани от Комисията, минус целевите приходи, доведат до отрицателна сума за дадена държава членка, допълнителните приспадания се пренасят към следващите месеци.

2.  Името и номера на банковата сметка, посочена в параграф 1, се съобщават от държавите членки на Комисията във формата, предоставен им от Комисията.

Член 15

Съобщаване при публична интервенция

1.  Разплащателните агенции предават на Комисията:

а) по нейно искане документите и информацията, посочени в член 3, параграф 7 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, и допълнителните национални административни разпоредби, приети за прилагане и управление на интервенционните мерки;

б) до датата, посочена в член 10, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, информацията за публичното съхранение по образците, предоставени на държавите членки от Комисията посредством информационните системи.

2.  Съответните информационни системи, посочени в член 24, се използват за уведомяване и обмен на информация, както и за изготвяне на документи, свързани с разходи за публична интервенция.

Член 16

Съдържание на счетоводните документи за публичното съхранение, изготвяни от разплащателните агенции

1.  Складовите счетоводни документи, посочени в член 3, параграф 3, първа алинея, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, съдържат следните категории елементи, показани отделно:

а) количествата продукти, документирани при влизане и излизане от склада, със или без физическо придвижване;

б) използваните количества за безплатно разпространение на най-нуждаещи се лица по линия на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, осчетоводени съгласно член 4, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014, като се разграничават тези, които подлежат на трансфер в друга държава членка;

в) количествата, взети като проби, като се разграничават взети от купувачи проби;

г) количествата, които след проверка чрез визуален оглед при годишната инвентаризация или по време на инспекция след приемане за интервенция, не могат вече да се препакетират и подлежат на директни продажби;

д) липсващите количества по обясними или необясними причини, в това число съответстващите на законовите граници на отклонение;

е) количествата, които са с влошено качество;

ж) количествата в излишък;

з) липсващите количества, превишаващи границите на отклонение;

и) количествата, влезли за съхранение и за които е установено, че не отговарят на изискванията и за които е отказано приемане;

й) нето количествата на съхранение в края на всеки месец или отчетна година, пренесени в следващия месец или отчетна година.

2.  Счетоводните финансови документи, посочени в член 3, параграф 3, първа алинея, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, съдържат следното:

а) стойността на количествата, посочени в параграф 1, буква а) от настоящия член, като показват отделно стойността на закупените количества и на продадените количества;

б) счетоводната стойност на количествата, използвани или осчетоводени съгласно договореностите за безплатно разпространение, посочени в параграф 1, буква б) от настоящия член;

в) разходите за финансиране, посочени в член 3, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014;

г) разходите за физически операции, посочени в член 3, параграф 1, букви б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014;

д) суми от амортизация, посочени в член 3, параграф 1, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014;

е) сумите, събрани или възстановени от продавачи, купувачи и оператори на складове, различни от посочените в член 20, параграф 2 от настоящия регламент;

ж) сумата от директни продажби, извършени след годишната инвентаризация или след проверки след приемането на продукти на интервенционно съхранение;

з) загуби и печалби от изнасяне на продукти, като се вземе предвид амортизацията, посочена в буква д) от настоящия параграф;

и) други дебити и кредити, по-специално съответстващите на количествата, посочени в параграф 1, букви в)—ж) от настоящия член;

й) средната счетоводна стойност, изразена на тон или хектолитър, в зависимост от случая.

Член 17

Счетоводно отчитане на публичната интервенция

1.  Елементите, посочени в член 16, се осчетоводяват за количествата, стойностите, сумите и средните величини, действително осчетоводени от разплащателните агенции, или стойностите и сумите, изчислени на базата на стандартните суми, установени от Комисията.

2.  Документите и калкулациите, посочени в параграф 1, са обект на прилагането на следните правила:

а) разходите за изнасяне, свързани с количествата, за които са осчетоводени количествени загуби или влошаване, в съответствие с правилата, установени в приложения VI и VII към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014, се осчетоводяват единствено за действително продадените и изнесени от склада количества;

б) количества, осчетоводени като липсващи при трансфер между държави членки, не се считат за влезли на съхранение в държавата членка по местоназначение и не се покриват от стандартните разходи за влизане;

в) стандартните разходи за влизане и изнасяне, определени за транспорта и трансфера, се осчетоводяват, ако тези разходи не се считат за неделима част от транспортните разходи съгласно правилата на Съюза;

г) освен ако конкретни правила на Съюза предвиждат друго, натрупаните суми от продажба на влошени продукти, както и всички други суми, получени в този контекст, не се осчетоводяват по линия на ЕФГЗ;

д) всички документирани излишни количества се осчетоводяват като отрицателна сума в липсващите количества в статуса и движенията на запасите. Тези количества се включват, когато се определят превишаващите границата на отклонение количества;

е) пробите, различни от тези, взети от купувачите, се осчетоводяват в съответствие с точка 2, буква а) от приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014.

3.  Корекциите, направени от Комисията във връзка с елементите, посочени в член 16 за текущата счетоводна година, се съобщават на Комитета по земеделските фондове. Те могат да се съобщят на държавите членки при вземане на решение за месечно плащане или, ако това не се осъществи, когато се взема решението за уравняване на сметките. Те се осчетоводяват от разплащателните агенции по реда и условията на посоченото решение.

Член 18

Дати за осчетоводяване на разходи, приходи и движение на продукти при публична интервенция

1.  Различните елементи на разходите и приходите се осчетоводяват на датата, на която се извършва физическата операция по мярката за публична интервенция, като се използва обменният курс, посочен в член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014.

Все пак в изложените по-долу случаи са валидни следните дати:

а) датата на квитанцията, в случаи на получени или възстановени суми, както е посочено в член 16, параграф 2, букви е) и ж) от настоящия регламент;

б) датата на реалното плащане на разходи за физически операции, когато тези разходи не са покрити от стандартни суми.

2.  Различните елементи, свързани с физическото движение на продукти и управлението на запаси, се вписват в отчетите на датата, на която се извършва физическата операция по интервенционната мярка.

Все пак в изложените по-долу случаи са валидни следните дати:

а) датата на приемането на продуктите от разплащателната агенция в съответствие с член 31, параграф 2 и член 33 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията ( 2 ) за количества, влизащи за публично съхранение без промяна на мястото на съхранение;

б) относно количества, които са липсващи, с влошено качество или излишни — датата на установяването на фактите в случая на липсващи, с влошено качество или излишни количества;

в) датата на действителното изнасяне от склада, в случай на преки продажби на продукти, оставащи на съхранение, които не могат повече да бъдат препакетирани след визуалния оглед в контекста на годишната инвентаризация или по време на инспекцията след интервенцията;

г) последния ден от счетоводната година — за всички загуби, превишаващи границата на отклонение, посочена в член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014.

Член 19

Финансирана сума при публична интервенция

1.  Сумата за финансиране при интервенционните мерки, посочени в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 се определя въз основа на счетоводните отчети, изготвени и поддържани от разплащателните агенции в съответствие с член 3, параграф 3, първа алинея, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, и към която се дебитират или кредитират съответно различните приходни и разходни позиции, посочени в член 16 от настоящия регламент, като се вземат предвид, когато е целесъобразно, сумите за разходите по секторното законодателство за селското стопанство.

2.  Всеки месец и всяка година разплащателните агенции или съответно координиращите органи предават на Комисията по електронен път, по образците, предоставени на държавите членки от Комисията посредством информационните системи, необходимата информация за финансирането на разходите за публично съхранение, както и отчетите, доказващи разходите и приходите, свързани с публичното съхранение, под формата на таблици (P-STO) до деня, предвиден в член 10, параграф 1, буква б) и до датата, предвидена в член 30, параграф 2.

Член 20

Декларации за разходи и приходи, свързани с публична интервенция

1.  Финансирането от ЕФГЗ по интервенционните мерки, посочени в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 е равно на разходите, пресметнати на базата на информацията, съобщена от разплащателната агенция след приспадането на натрупани от интервенционните мерки приходи, валидирани от изградената от Комисията информационна система и включени от разплащателната агенция в декларацията ѝ за разходи, съставена в съответствие с член 12 настоящия регламент.

2.  Възстановени суми в съответствие с член 54 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, и суми, получени или възстановени от продавачи, купувачи и оператори на складове, отговарящи на критериите, изложени в член 43 от същия регламент, се декларират в бюджета на ЕФГЗ при условията, посочени в член 10, параграф 2, буква а) от настоящия регламент.РАЗДЕЛ 3

Счетоводство на ЕЗФРСР

Член 21

Прогнозни нужди от финансиране

За всяка програма за развитие на селските райони, посочена в член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) и в съответствие с член 102, параграф 1, първа алинея, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, държавите членки изпращат на Комисията два пъти годишно, най-късно до 31 януари и до 31 август, своите прогнози за сумите, които да се финансират от ЕЗФРСР за финансовата година. Освен това държавите членки изпращат актуализиран разчет на заявките си за финансиране за следващата финансова година.

Тези прогнози и актуализираният разчет се предават посредством структурирани данни, като се използва информационната система SFC2014, предвидена в глава I от Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията ( 4 ).

Член 22

Декларации за разходите

1.  Разплащателните агенции декларират разходите за всяка програма за развитие на селските райони, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕС) №°1305/2013.

За всяка мярка за развитие на селските райони разплащателните агенции посочват в декларацията за разходите:

а) размер на допустимите публични разходи, за които агенцията действително е изплатила съответстващото участие на ЕЗФРСР по време на всеки референтен период, посочен в параграф 2 от настоящия член;

б) допълнителната информация относно финансовите инструменти, както е посочена в дял IV от част II от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 );

в) допълнителната информация за авансовите плащания към бенефициерите, както е посочена в член 75, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;

г) сумата, възстановена през текущия период, както е посочено в параграф 2 от настоящия член.

2.  След като Комисията одобри програмата за развитие на селските райони, държавите членки изпращат на Комисията, в съответствие с член 102, параграф 1, първа алинея, буква в), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 своите декларации за разходите в следните срокове:

а) не по-късно от 30 април за разходите за периода от 1 януари до 31 март;

б) не по-късно от 31 юли за разходите за периода от 1 април до 30 юни;

в) не по-късно от 10 ноември за разходите за периода от 1 юли до 15 октомври;

г) не по-късно от 31 януари за разходите за периода от 16 октомври до 31 декември;

▼M1

Всички разходи обаче, изплатени на бенефициерите от разплащателните агенции в съответствие с член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, до края на последния период, посочен в първа алинея от настоящия параграф, преди одобрението на програма за развитие на селските райони, както е посочено в член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се извършват на отговорност на държавите членки и се декларират на Комисията в първата декларация за разходи след приемането на тази програма. Същото правило се прилага mutatis mutandis в случай на изменение на програмата за развитие на селските райони, както е посочено в член 11 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но не и спрямо корекциите в плана за финансиране, посочени в член 23, параграф 2 от настоящия регламент.

▼M7

Що се отнася до финансовите инструменти, създадени в съответствие с член 38, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, разходите се декларират във връзка с референтните срокове, посочени в първа алинея, след като бъдат изпълнени условията за всяко следващо заявление за междинно плащане, залегнали в член 41, параграф 1 от посочения регламент.

▼B

3.  Декларациите за разходите се изготвят от разплащателните агенции под формата на структурирани данни за програмите за развитие на селските райони в информационната система SFC2014, предвидена в глава I от Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014.

4.   ►M4  Без да се засягат разпоредбите на член 83 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, когато вторично оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити изисква допълнително потвърждение поради предоставена непълна или неясна информация, несъгласия, различия в тълкуванията или друга неточност, свързани с декларация за разходи за определен референтен период, които по-конкретно се дължат на непредоставяне на информацията, изисквана в Регламент (ЕС) № 1305/2013 и актовете на Комисията, приети съгласно посочения регламент, съответната държава членка при поискване от вторично оправомощения разпоредител с бюджетни кредити предоставя допълнителна информация в срок, определен в посоченото искане, в зависимост от сериозността на проблема. ◄

Срокът за междинните плащания, определен в член 36, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, може да бъде прекъснат за цялата или част от сумата, за която се заявява плащане, от датата, на която е изпратено искането за информация, до получаването на исканата информация, но не по-късно от максималния срок, посочен в член 83, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Когато държавата членка не отговори на искането за допълнителна информация в срока, посочен в искането, или ако отговорът бъде счетен за незадоволителен или показва, че не са спазени приложимите правила, или че средствата на Съюза са неправилно усвоени, Комисията може да спре или да намали плащанията в съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

5.  Декларираните разходи за даден период могат да съдържат корекции на данните, декларирани за предходен период на деклариране от същата финансова година.

Корекциите на разходите и целевите приходи, отнесени към финансовата година, които не са въведени в декларациите по параграф 2, букви а), б) и в), могат да се правят единствено в рамките на годишния счетоводен отчет, който следва да се предаде на Комисията съгласно член 102, параграф 1, първа алинея, буква в), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 23

Изчисляване на сумата за изплащане

▼M3

1.  Участието на Съюза в допустимите публични разходи се изчислява, както следва:

а) по отношение на програмите за развитие на селските райони, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1698/2005: за всеки референтен период, посочен в член 22, параграф 2 от настоящия регламент, въз основа на процентното участие на ЕЗФРСР за всеки отделен приоритет, посочен в плана за финансиране в сила към първия ден на този период;

б) по отношение на програмите за развитие на селските райони, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013: за всеки референтен период, посочен в член 22, параграф 2 от настоящия регламент, въз основа на процентното участие на ЕЗФРСР за всяка мярка, вида операция с конкретното процентно участие на ЕЗФРСР и техническата помощ, посочени в плана за финансиране в сила към първия ден на този период.

Изчислението взема предвид корекциите в участието на Съюза, както са посочени в декларацията за разходи за същия период.

Чрез дерогация от първа алинея, за програмите за развитие на селските райони, изменени съгласно член 70, параграф 4в от Регламент (ЕО) № 1698/2005, участието на Съюза се изчислява въз основа на процентното участие на ЕЗФРСР за всеки отделен приоритет, посочен в плана за финансиране в сила в последния ден от референтния период.

2.  Без да се засяга таванът, предвиден в член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, когато общият размер на участието на Съюза по програмата за развитие на селските райони надвиши общата сума, предвидена за мярка по отношение на програмите за развитие на селските райони, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или за приоритет по отношение на програмите за развитие на селските райони, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, сумата за изплащане се намалява до сумата, планирана за съответната мярка или приоритет. Изключеното в резултат на това участие на Съюза може да се изплати по-късно, при условие че държавата членка представи коригиран план за финансиране, който се приеме от Комисията.

▼B

3.  Участието на Съюза се изплаща от Комисията, при наличие на ресурси, по сметката/ите, открити от всяка държава членка.

Името и номерата на сметката се съобщават от държавите членки на Комисията във формата, предоставен им от Комисията.РАЗДЕЛ 4

Общи разпоредби за ЕФГЗ и ЕЗФРСР

Член 24

Електронен обмен на информация и документи

1.  Комисията определя информационните системи, позволяващи електронен обмен на документи и информация между нея и държавите членки за съобщения и справка с информация, предвидени в член 102 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, както и необходимите действия за тяхното прилагане. Тя информира държавите членки за общите правила за внедряването на тези системи чрез Комитета по земеделските фондове.

2.  Информационните системи, посочени в параграф 1, са в състояние да обработват по-специално:

а) необходимите за финансовите трансакции данни, по-специално свързаните с месечните и годишните счетоводни отчети на разплащателните агенции, декларациите за разходи и приходи, както и предаването на информация и документи, посочени в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 и членове 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 и 29 от настоящия регламент;

б) документи от общ интерес, позволяващи наблюдение на месечните и годишните счетоводни отчети, както и информация и документи, които разплащателните агенции трябва да представят за справка на Комисията;

в) текстове на Съюза и насоки на Комисията относно финансирането на общата селскостопанска политика от акредитирани и определени органи съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 и насоките за хармонизирано прилагане на съответното законодателство.

3.  Формата и съдържанието на документите по членове 10, 19, 20, 23 и член 30, параграф 1, букви а), б) и г) се предоставят на държавите членки от Комисията посредством образци чрез информационните системи.

Тези образци биват адаптирани и актуализирани от Комисията след като постъпи информация от Комитета по земеделските фондове.

4.  Информационните системи, посочени в параграф 1, могат да съдържат необходимите инструменти за съхраняване на данни и за управление на сметките на фондовете от Комисията, както и такива за изчисляване на разходи с фиксирана ставка, или разходи, изискващи използване на единни методи, по-специално по отношение на финансовите разходи и амортизацията.

5.  Данните за финансовите трансакции се предават, въвеждат и актуализират в информационните системи, посочени в параграф 1, под ръководството на разплащателните агенции, от самите разплащателни агенции или от органите, които са оправомощени за тази функция, при необходимост чрез посредничеството на акредитираните координиращи органи в съответствие с член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

6.  Когато документ или процедура, предвидена в Регламент (ЕС) № 1306/2013 или в актове на Комисията, приети за целите на посочения регламент, изискват подпис на упълномощено лице или одобрението на такова лице на един или повече етапи от съответната процедура, информационните системи, създадени за предаването на такива документи трябва да дават възможност за идентифициране на всяко лице по недвусмислен начин и да дават разумни гаранции, че съдържанието на тези документи, включително през различните етапи на процедурата, няма да може да бъде променяно, в съответствие със законодателството на Съюза. По отношение на приложените към годишните счетоводни отчети декларации за разходи и декларация за управлението по реда на член 102, параграф 1, първа алинея, буква в), подточки i) и iii) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, документите, предоставяни по електронен път, също се съхраняват в оригиналния си вид от разплащателните агенции или, когато е приложимо, от координиращите органи, акредитирани по член 7, параграфи 2 и 4 от същия регламент.

7.  Електронните и цифровизираните документи се съхраняват за целия период, предвиден в член 32.

8.  Когато е налице неизправност в дадена информационна система или липсва стабилна връзка, държавата членка има право, с предварителното одобрение на Комисията, да изпраща документите под друга форма, при определени от Комисията условия.

Член 25

Спиране на плащане в случай на закъсняло подаване

Актовете за изпълнение, които определят месечните плащания, посочени в член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, или междинните плащания по член 36 от същия регламент, вземат предвид спирането на плащания, решено в съответствие с член 42 от посочения регламент.

Член 26

Придобиване на сателитни изображения

1.  За целите на член 21 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 всяка държава членка уведомява Комисията най-късно до 1 ноември всяка година относно:

а) дали желае Комисията да придобие сателитните изображения, необходими за програмата за проверките и/или за оценката на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели;

б) площта, която подлежи на проверка, и броя на планираните зони за контрол.

2.  Държавите членки, които искат да получат сателитни изображения от Комисията, в сътрудничество с нея и преди 15 януари след предаването на информацията по параграф 1, финализират зоните, които ще бъдат обхванати, както и графика за получаване на тези изображения.

3.  Комисията предоставя безвъзмездно придобитите сателитни изображения на упълномощените представители на държавите членки. Тези представители трябва да спазват разпоредбите за авторско право от договорите с доставчиците и да върнат изображенията след приключване на работата.

4.  Ако общите искания, получени от държавите членки, надвишават бюджета за прилагане на член 21 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, Комисията взема решение за ограничение на предоставянето на сателитни изображения, като се стреми наличните ресурси да бъдат използвани най-ефикасно.ГЛАВА III

УРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКИРАЗДЕЛ 1

Възстановяване на задължения

Член 27

Лихви по възстановяването на неправомерни плащания

1.  Освен ако в секторното законодателство за селското стопанство е предвидено друго, лихвата по възстановяването на неправомерни плащания вследствие на нередовност или небрежност се изчислява за периода между изтичането на срока за плащане от бенефициера, посочен в разпореждането за възстановяване, и датата на погасяване или приспадане. Срокът за плащането не надхвърля 60 дни след разпореждането за възстановяване. ►M6  Държавите членки могат да решат да не изискват възстановяване на лихвата, когато размерът на лихвата не надвишава 5 EUR. ◄

2.  Прилаганият лихвен процент не е по-нисък от процента, предвиден в националното законодателство за възстановяване на сравними неправомерни разходи или за събиране на вземания.

Член 28

Възстановяване чрез прихващане

Без да се засягат други правоприлагащи действия, предвидени в националното законодателство, държавите членки прихващат неизплатените задължения на бенефициера, установени в съответствие с националното законодателство, от бъдещите плащания към бенефициера от разплащателната агенция, отговаряща за възстановяването на дълга.РАЗДЕЛ 2

Уравняване на сметките

Член 29

Съдържание на годишните счетоводни отчети

Годишните счетоводни отчети, посочени в член 102, параграф 1, първа алинея, буква в), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, съдържат следното:

а) целевите приходи, посочени в член 43 от посочения регламент;

б) разходите на ЕФГЗ след приспадане на неправомерни плащания, които не са възстановени към края на финансовата година, различни от посочените в буква е) от настоящия член, включително лихвите по тях, обобщени по позиции и подпозиции от бюджета на Съюза;

в) разходите на ЕЗФРСР по програми, мерки и специфичен процент на участието. Годишният отчет за разходите включва също информация за възстановените суми. След приключването на дадена програма неправомерните плащания, различни от посочените в буква е) от настоящия член, които не са възстановени, включително и лихвите по тях, се приспадат от разходите за въпросната финансова година;

г) таблица с разликите по позиции и подпозиции, или в случая на ЕЗФРСР, по програми, мерки, специфичен процент на участието и приоритетна област, между разходите и целевите приходи, декларирани в годишните счетоводни отчети, и тези декларирани за същия период в документите, посочени в член 10, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, що се отнася до ЕФГЗ, и член 22, параграф 2 от настоящия регламент, що се отнася до ЕЗФРСР, придружени от обяснение за всяка разлика;

д) поотделно сумите, които ще бъдат поети съответно от засегнатата държава членка и от Съюза в съответствие с член 54, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;

е) таблицата с неправомерните плащания, които още не са възстановени към края на финансовата година като следствие от нередности по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 ( 6 ), включително санкциите, предвидени в приложимите секторни правила на Съюза и лихвата по тях, изготвена по образеца, установен в приложение II към настоящия регламент;

ж) извадка от регистъра на длъжниците на сумите, които подлежат на възстановяване и изплащане на ЕФГЗ или ЕЗФРС, различни от посочените в букви б), в) и е) от настоящия член, включително санкции и лихви, по образеца, установен в приложение III към настоящия регламент;

з) обобщение на интервенционните операции и справка за количеството и местоположението на запасите към края на финансовата година;

и) потвърждение, че разходите, целевите приходи и детайлите за всяко движение на интервенционното съхранение се отразяват в документацията и счетоводството на разплащателната агенция;

й) крайното салдо в края на финансовата година на натрупаните неусвоени/неуравнени аванси, изплатени от държавите членки на бенефициерите, разбити по мярка за ЕФГЗ и по програма за ЕЗФРСР, като за втория фонд се включват и финансовите инструменти. По отношение на финансовите инструменти крайното салдо се отнася за сумите, изплатени от Комисията, които не са използвани от държавите членки за плащания към крайни получатели, нито за тях са поети задължения по договори за гаранции съгласно член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 30

Предаване на информация

1.  За целите на уравняването на сметките съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 всяка държава членка изпраща на Комисията:

а) позициите, включени в годишните счетоводни отчети, както са посочени в член 29 от настоящия регламент;

б) становището и докладите, изготвени от сертифициращия орган или органи, както е посочено в член 5, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент;

в) пълен набор от счетоводни документи за целите на статистиката и контрола;

г) декларацията за управлението, посочена в член 3 от настоящия регламент;

▼M6

2.  Документите и счетоводната информация, посочени в параграф 1, се изпращат на Комисията най-късно до 15 февруари на годината, следваща края на финансовата година, за която се отнасят. Документите по букви а), б) и г) от същия параграф се представят по електронен път в съответствие с формата и при условията, установени от Комисията съгласно член 24.

Тези документи трябва да носят задължително електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ). За документите, свързани с финансовата 2017 година, Комисията може да приеме подписани документи, предадени в електронен вид.

▼B

3.  По искане на Комисията или по инициатива на държава членка, на Комисията може да се предостави допълнителна информация за уравняването на сметки в срок, определен от Комисията, като се вземе предвид количеството работа, необходимо за предоставянето на тази информация. При липса на такава информация Комисията може да извърши уравняването на сметките въз основа на данните, с които разполага.

4.  В надлежно обосновани случаи Комисията може да приеме искане за закъснение на подаването на информация, ако това искане се изпрати преди крайния срок за подаване.

Член 31

Форма и съдържание на счетоводната информация

▼M6

1.  Формата и съдържанието на счетоводната информация, посочена в член 30, параграф 1, буква в), се предоставят на разположение на държавите членки от Комисията посредством образци чрез информационните системи.

Комисията предоставя на разположение и актуализира образците и свързаните технически спецификации за счетоводната информация, след като съответно уведомява Комитета по земеделските фондове преди началото на всяка финансова година.

Техническите спецификации включват:

а) изискванията във връзка с годишните данни към отделната счетоводна информация (таблица Х);

б) спецификацията относно прехвърлянето на компютърни файлове за разходи по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР;

в) описанията на полетата с данни (aide-memoire);

г) структурата на бюджетните кодове на ЕЗФРСР.

▼B

2.  Счетоводната информация се използва от Комисията единствено за целите на:

а) изпълняване на задълженията ѝ в контекста на уравняването на сметки съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013.

б) осигуряването на мониторинг върху развитието на процесите и изготвянето на прогнози в земеделския сектор.

Европейската сметна палата и Европейското бюро за борба с измамите (ОЛАФ) получават достъп до информацията за целите на изпълнение на техните задължения.

3.  Всички лични данни, включени в събраната счетоводна информация, се обработват единствено за целите, посочени в параграф 2. По-специално, ако счетоводната информация се използва от Комисията за целта, посочена в параграф 2, първа алинея, буква б), Комисията осигурява анонимност на тези данни и ги обработва единствено в обобщена форма.

4.  Всички запитвания относно обработването на личните данни се отправят от засегнатите лица до Комисията, както е предвидено в приложение IV.

5.  Комисията отговаря, счетоводната информация да се съхранява при спазване на пълна поверителност и сигурност.

Член 32

Съхранение на счетоводната информация

1.  Разходооправдателните документи относно финансираните разходи и целевите приходи, събирани от ЕФГЗ, се съхраняват на разположение на Комисията най-малко три години след годината, в която Комисията уравнява сметките за съответната финансова година съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

2.  Разходооправдателните документи относно финансираните разходи и целевите приходи, събирани от ЕЗФРСР, се съхраняват на разположение на Комисията най-малко три години след годината, в която се е извършило окончателното плащане от разплащателната агенция.

3.  В случай на нередности или небрежност разходооправдателните документи, посочени в параграфи 1 и 2, са на разположение на Комисията най-малко три години след годината, в която сумите са изцяло възстановени от бенефициера и изплатени на фондовете, или в която са определени финансовите последици от невъзстановяването съгласно член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

4.  В случай на процедура на уравняване по съответствие, предвидена в член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, разходооправдателните документи, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се съхраняват на разположение на Комисията най-малко една година след годината, в която е приключила процедурата, или ако решението за съответствие е предмет на съдебно производство пред Съда на Европейския съюз, най-малко една година след годината, в която производството приключи.

5.  Разходооправдателните документи, посочени в параграфи 1—4, се съхраняват на разположение на Комисията или на хартиен носител, или в електронен вид, или и по двата начина.

Документите могат да бъдат съхранявани единствено в електронен вид само ако националното право на съответната държава членка позволява използването на електронни документи като доказателство за свързаните с тях операции при съдебни производства пред националните съдилища.

Ако документите се съхраняват само в електронен вид, системата за съхранението им отговаря на Раздел 3, буква Б от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014.

Член 33

Финансово уравняване

1.  С решение за уравняване на сметките на Комисията, посочено в член 51 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се определят сумите на направените разходи във всяка държава членка през съответната финансова година, които ще бъдат признати за финансиране от фондовете въз основа на счетоводните отчети по член 29 от настоящия регламент и намаленията и спиранията по член 41 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

С решението също така се определят сумите, които ще се финансират от Съюза и от съответната държава членка съгласно член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

По отношение на ЕЗФРСР сумата, определена с решението за уравняването на сметките, включва средствата, които могат да се използват повторно чрез пренасочване от съответната държава членка съгласно член 56, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

2.  По отношение на ЕФГЗ сумата, посочена в решение за уравняване на сметки, която подлежи на възстановяване от всяка държава членка или е платима на нея, се определя като месечните плащания за съответната финансова година се приспадат от признатите разходи за същата година в съответствие с параграф 1. Комисията приспада или добавя тази сума към месечното плащане, свързано с направените разходи, през втория месец след решението за уравняване на сметките.

По отношение на ЕЗФРСР сумата, посочена в решение за уравняване на сметки, която подлежи на възстановяване от всяка държава членка или е платима на нея, се определя като междинните плащания за съответната финансова година се приспадат от признатите разходи за същата година в съответствие с параграф 1.

Комисията приспада тази сума или я добавя към първото плащане, за което държавата членка е подала декларация за разходите след приемането на решението съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

3.  Комисията съобщава на съответната държава членка резултатите от проверката на предоставената информация, заедно с предлаганите от нея изменения, най-късно до 30 април след края на финансовата година.

4.  Ако по причини, отнасящи се до съответната държава членка, Комисията не е в състояние да уравни сметките на държавата членка преди 31 май следващата година, Комисията уведомява държавата членка за допълнителните проучвания, които възнамерява да предприеме съгласно член 47 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

5.  Параграфи 1—4 се прилагат, mutatis mutandis, към целевите приходи по смисъла на член 43 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 34

Уравняване по съответствие

1.  За да се определи какви суми да се изключат от финансирането от Съюза, когато финансирането на тези разходи не е извършено в съответствие с правилата на Съюза, Комисията използва собствените си констатации и взема предвид информацията, предоставена от държавите членки, при условие че последната е предоставена в срока, определен от Комисията в рамките на процедурата на уравняване по съответствие, извършена съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, и е в съответствие с настоящия член.

2.   ►M6  Когато в резултат на дадено проучване Комисията счита, че разходите не са направени в съответствие с правилата на Съюза, тя съобщава констатациите си на съответната държава членка, като уточнява необходимите корективни мерки за гарантиране на бъдещото спазване на тези правила и посочва текущата степен на финансова корекция, която счита, че отговаря на нейните констатации на съответния етап от процедурата. В съобщението също така се предвижда насрочване на двустранна среща в срок от пет месеца след изтичането на срока за отговор от държавата членка. Съобщението се позовава на настоящия член. ◄

Държавата членка отговаря в срок от два месеца от получаването на съобщението. В своя отговор държавата членка има възможност, по-специално:

а) да демонстрира пред Комисията, че действителната степен на несъответствие или рискът за фондовете са по-незначителни, отколкото е посочила Комисията;

б) да уведоми Комисията за корективните мерки, които е предприела, за да гарантира спазване на правилата на Съюза и за датата на тяхното действително прилагане.

В обосновани случаи Комисията може, при аргументирано искане от страна на държавата членка, да разреши удължаване на двумесечния срок с максимум два месеца. Искането се отправя към Комисията преди изтичането на този срок.

Ако държавата членка счита, че не е необходима двустранна среща, тя уведомява Комисията за това в отговора си на гореупоменатото съобщение.

3.  На двустранната среща двете страни се стараят да постигнат съгласие относно мерките, които трябва да се предприемат, и относно оценката на сериозността на нарушението и финансовите вреди за бюджета на Съюза.

В срок от 30 работни дни от двустранната среща Комисията изготвя протокол и го изпраща на държавата членка. Държавата членка може да изпрати забележки на Комисията в срок от 15 работни дни след получаването на протокола от срещата.

В срок от шест месеца след изпращането на протокола от двустранната среща Комисията официално съобщава заключенията си на държавата членка въз основа на информацията, получена в рамките на процедурата за уравняване по съответствие. В това съобщение се оценяват разходите, които се изключват от финансирането от Съюза, съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и член 12 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014. Съобщението се позовава на член 40, параграф 1 от настоящия регламент.

▼M6

Ако държава членка уведоми Комисията, че не е необходима двустранна среща, шестмесечният срок започва да тече от датата на получаване от Комисията на това уведомление.

▼B

4.  Когато държавата членка се е възползвала от помирителната процедура по член 40, Комисията съобщава заключенията си на държавата членка не по-късно от шест месеца след:

а) получаването на доклада на помирителния орган; или

б) получаването на допълнителна информация от държавата членка в срока, посочен в член 40, параграф 3, втора алинея, при условие че са изпълнени условията на параграф 6 от настоящия член.

5.  За да приложи параграфи 3 и 4 в съответните срокове, Комисията има на разположение цялата информация, необходима на този конкретен етап от процедурата. Когато Комисията прецени, че липсва информация, тя може по всяко време в рамките на срока, установен в параграфи 3 и 4:

а) да поиска допълнителна информация от държавата членка, като последната отговаря в срок от два месеца от получаването на това искане; и/или

б) да уведоми държавата членка за намерението си да проведе допълнителна одитна мисия, за да извърши необходимите проверки.

В такъв случай сроковете, посочени в параграфи 3 и 4, започват да текат отново или при получаването от Комисията на поисканата допълнителна информация, или от последния ден на допълнителна одитна мисия.

6.  При оценката на разходите, които да бъдат изключени от финансирането от Съюза, предоставената от държавата членка информация след официалното съобщение от Комисията, посочено в ►C1  параграф 3, трета алинея ◄ , може да бъде взета предвид само:

а) когато е необходимо да се избегне значително надценяване на финансовите вреди за бюджета на Съюза; и

б) ако закъснялото подаване на информацията е надлежно обосновано поради външни обстоятелства и не застрашава своевременното приемане на решение на Комисията съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

7.  След като съобщи заключенията си на държавите членки в съответствие с член 34, параграф 3 или 4 от настоящия регламент, Комисията приема, когато е целесъобразно, едно или повече решения по член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за да изключи от финансирането от Съюза разходите, направени при неспазване на правилата на Съюза. Комисията може да предприеме процедури за уравняване по съответствие до действителното прилагане на корективни мерки от страна на държавата членка.

8.  По отношение на ЕФГЗ приспадането от финансирането от Съюза се извършва от Комисията от месечните плащания, свързани с разходите, направени през втория месец след решението съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

По отношение на ЕЗФРСР приспадането от финансирането от Съюза се извършва от Комисията от плащането, за което държавата членка е подала декларация за разходите след приемането на решението съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

При все това, по искане на държавата членка и след консултация с Комитета по земеделските фондове, Комисията може да приеме решение, в което се определя различна дата за приспадането, или се разрешава неговото възстановяване на вноски, когато това се налага от съществения размер на приспадането, включено в акта за изпълнение, приет въз основа на член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

▼M2

8а.  По отношение на държавите членки, които получават финансова помощ по силата на Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета ( 8 ), Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета ( 9 ) и Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност, Комисията може, по искане на държавата членка и след консултация с Комитета по земеделските фондове, да приеме решение за изпълнение, с което се отсрочва за период, не по-дълъг от 24 месеца от датата на приемането му, изпълнението на решенията, приети след 1 май 2015 г. по силата на член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 („решение за отсрочване“).

С решението за отсрочване се разрешава приспаданията да бъдат извършени на три годишни вноски след края на периода на отсрочката. Когато общата сума, която е предмет на решението за отсрочване, представлява повече от 0,02 % от брутния вътрешен продукт на държавата членка, Комисията може да разреши възстановяването да се извърши на максимум пет годишни вноски.

По искане на държавата членка и след консултация с Комитета по земеделските фондове Комисията може да реши да удължи еднократно за период, не по-дълъг от 12 месеца, периода на отсрочка, посочен в първа алинея.

Държавата членка, която се ползва от решение за отсрочване, гарантира, че нередностите, които са били причина за приспаданията и които продължават да съществуват към момента на приемане на решението за отсрочване, се отстраняват въз основа на план за действие, изготвен в консултация с Комисията и включващ срокове и ясни показатели за напредъка. Като взема предвид принципа на пропорционалност, Комисията изменя или отменя решението за отсрочване в един от следните случаи:

а) държавата членка не предприема предвидените в плана за действие необходими действия за отстраняване на нередностите;

б) постигнатият напредък в рамките на действията за отстраняване на нередностите е недостатъчен според показателите за напредъка; или

в) резултатът от действията е незадоволителен.

8б.  Решенията за изпълнение, посочени в параграфи 8 и 8а, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

▼M6

9.  Комисията може да удължи сроковете, посочени в параграфи 2—5, в надлежно обосновани случаи, за които уведомява съответната държава членка.

▼B

10.  Параграфи 1—9 се прилагат, mutatis mutandis, за целевите приходи по смисъла на член 43 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

▼M3

11.  Когато сроковете, посочени в параграфи 2, 3, 4 и 5, включват изцяло или частично месец август, сроковете временно ще спрат да текат през този месец.

▼B

Член 35

Решение да не се започва или продължава проучване във връзка с уравняването по съответствие

1.  Комисията може да реши да не започва или продължава проучване във връзка с уравняването по съответствие съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, когато очаква, че евентуалната финансова корекция за установеното в резултат на проучването несъответствие, посочено в член 34, параграф 2, няма да надхвърля 50 000  EUR и 2 % от съответните разходи или суми за възстановяване.

2.  Когато Комисията намали месечните плащания съгласно член 41, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, тя може да реши да не започва или продължава проучване във връзка с уравняването по съответствие съгласно член 52 от посочения регламент, при условие че съответната държава членка не е изразила възражение срещу прилагането на настоящия параграф в рамките на процедурата, предвидена в член 41, параграф 1 от същия регламент.

Член 36

Помирителен орган

За целите на процедурата за уравняване по съответствие, предвидена в член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се създава помирителен орган. Той изпълнява следните задачи:

а) проучва всички въпроси, зададени му от държавата членка, получила официално съобщение от Комисията съгласно член 34, параграф 3, втора алинея от посочения регламент, включително и извършва оценка на разходите, които Комисията възнамерява да изключи от финансирането от Съюза;

б) стреми се да сближи разминаващите се позиции на Комисията и на съответната държава членка;

в) в края на своята проверка изготвя доклад относно резултатите от положените от него усилия за помирение, придружен с всички забележки, които счете за необходими в случаите, когато всички или част от спорните точки останат нерешени.

Член 37

Състав на помирителния орган

1.  Помирителният орган се състои от най-малко петима членове, подбрани сред изтъкнати личности, които притежават гаранция за независимост и са висококвалифицирани по въпросите, свързани с финансирането на общата селскостопанска политика, включително развитието на селските райони, или практиката на финансовия одит.

Те трябва да са граждани на различни държави членки.

2.  Председателят, членовете и заместниците им се назначават от Комисията за първоначален мандат от три години, след консултации с Комитета по земеделските фондове.

Този мандат може да се подновява, но само за период от една година, като за всяко подновяване се уведомява Комитетът по земеделските фондове. Въпреки това, ако се реши за председател да се назначи лице, което вече е член на помирителния орган, продължителността на първоначалния мандат на председателя е три години.

Имената на председателя, членовете и заместниците им се публикуват в серия С от Официален вестник на Европейския съюз.

3.  Членовете на помирителния орган получават възнаграждение в зависимост от времето, което отделят за мисията си. Разноските се покриват в съответствие с действащите правила за служители на Комисията.

4.  След изтичането на мандата, председателят и членовете остават на служба, докато бъде взето решението за тяхното заместване или за подновяването на мандата им.

5.  След консултации с Комитета по земеделските фондове Комисията може да прекрати мандата на членовете, които вече не отговарят на изискванията за упражняване на техните функции в помирителния орган, или които по независимо каква причина не са на разположение за неопределен срок.

В този случай съответният член бива заместен за остатъка от периода, за който е назначен, от заместник член, като Комитетът по земеделските фондове бива информиран за това.

Ако се прекрати мандатът на председателя, членът, който упражнява председателските функции за останалата част от мандата, се назначава от Комисията след консултации с Комитета по земеделските фондове.

Член 38

Независимост на помирителния орган

1.  Членовете на помирителния орган изпълняват задълженията си независимо, като не търсят и не приемат указания от Комисията, правителствата или органите.

Членовете не могат да участват в работата на помирителния орган или да подписват доклад, ако на предишна длъжност са били лично ангажирани с разглеждания казус.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 287 от Договора, членовете не оповестяват никаква информация, придобита от тях в хода на работата им за помирителния орган. Тази информация е поверителна и се обхваща от задължението за служебна тайна.

Член 39

Правила за работа

1.  Срещите на помирителния орган се състоят в седалището на Комисията. Председателят осигурява подготовката и организацията на работата. При отсъствие на председателя и без да се засягат разпоредбите на член 37, параграф 5, първа алинея, следващият по старшинство член поема функциите на председател.

Секретариатът на помирителния орган се осигурява от Комисията.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 38, параграф 1, втора алинея, докладите се приемат с пълно мнозинство от присъстващите членове, като кворумът за разисквания е трима души.

Докладите се подписват от председателя и членовете, които са участвали в разискванията. Те се подписват също и от секретариата.

Член 40

Помирителна процедура

1.  Държавите членки могат да отнесат въпрос към помирителния орган в срок от 30 работни дни след получаването на официалното съобщение от Комисията, посочено в ►C1  член 34, параграф 3, трета алинея ◄ , като изпратят обосновано искане за помирение до секретариата на помирителния орган.

Процедурата и адресът на секретариата се нотифицират на държавите членки чрез Комитета по земеделските фондове.

2.  Искането за помирение е допустимо само когато сумата, предвидена за изключване от финансирането от Съюза, съгласно съобщението от Комисията:

а) надхвърля 1 млн. евро;

или

б) представлява най-малко 25 % от общия годишен разход на държавата членка по съответните бюджетни позиции.

Освен това, ако по време на предишни обсъждания, държавата членка е заявила и демонстрирала, че въпросът е принципен във връзка с прилагането на правилата на Съюза, председателят на помирителния орган може да обяви искането за помирение за допустимо. Въпреки това такова искане се счита за недопустимо, когато се отнася изключително до въпрос на правно тълкуване.

3.  Помирителният орган провежда разследванията си възможно най-неформално и своевременно, като се опира единствено на доказателствата, с които разполага Комисията към момента на съобщаване на официалните заключения в съответствие с член 34, параграф 3 и дава на Комисията и съответните национални органи право на справедлив процес.

При все това, ако съответната държава членка сметне за необходимо да представи в искането си за помирение информация, която още не е съобщавана на Комисията, помирителният орган може да прикани Комисията да оцени новата информация само ако са изпълнени условията по член 34, параграф 6. Информацията се съобщава на Комисията най-късно два месеца след изпращането на доклада, посочен в член 36, буква в).

4.  Когато помирителният орган не е в състояние, в срок от четири месеца след отнасянето на случай до него, да сближи позициите на Комисията и на държавата членка, помирителната процедура се обявява за неуспешна.

В доклада по член 36, буква в) се изброяват причините, поради които позициите не са могли да бъдат сближени. В него се посочва и дали по време на процедурата е постигнато частично съгласие и дали помирителният орган приканва Комисията да оцени нова информация в съответствие с параграф 3, втора алинея.

Докладът се предава:

а) на съответната държава членка;

б) на Комисията, за разглеждане преди да съобщи заключенията си на държавата членка;

в) на другите държави членки в рамките на Комитета по земеделските фондове.

▼M3

5.  Когато сроковете, посочени в параграфи 1, 3, и 4, включват изцяло или частично месец август, сроковете временно ще спрат да текат през този месец.

▼BГЛАВА IV

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕРКИТЕРАЗДЕЛ 1

Общи правила

Член 41

Намаляване на нивото на проверките на място

1.  Държавите членки могат да решат да намалят минималното ниво на проверки на място в съответствие с член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, ако са изпълнени следните условия:

а) в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 сертифициращият орган е представил становище, което потвърждава доброто функциониране на системата за вътрешен контрол и че процентът на грешки за съответната популация е бил под прага на същественост от 2,0 % най-малко през двете последователни финансови години, предхождащи годината, в която ще се прилага намаляването на проверките;

б) Комисията не е уведомила съответната държава членка, че не може да приеме становището, посочено в буква а) от настоящия параграф, представено от сертифициращия орган в контекста на член 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013; и

в) Комисията:

i) не е уведомила съответната държава членка в съответствие с член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за слабости в системата за контрол на отделна схема за подпомагане или мярка; или

ii) при прилагането на член 34 от настоящия регламент е удовлетворена от коригиращите действия, предприети от съответната държавата членка, когато последната е уведомена съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за слабости в системата за контрол на отделна схема за подпомагане или мярка и е уведомила държавата членка за това.

2.  Държавите членки могат да решат да намалят минималното ниво на проверките на място в съответствие с нивата и, когато е целесъобразно, с допълнителните условия, предвидени в специфичното за сектора законодателство.

Държавите членки уведомяват Комисията за решението си да намалят минималното ниво на проверките незабавно след приемането му. Уведомлението съдържа:

а) съответната схема за подпомагане или мярка;

б) срока на прилагане на намалено минимално ниво на проверки на място;

в) намаленото минимално ниво на проверки на място, който ще се прилага.

3.  Когато не е изпълнено което и да е от общите условия, посочени в параграф 1, или допълнително условие, предвидено в специфичното за сектора законодателство, държавите членки незабавно отменят решението си да намалят минималното ниво на проверките на място и от следващата година за заявление прилагат минималното ниво на проверки на място, установено в секторното законодателство за селското стопанство.РАЗДЕЛ 2

Проверка на трансакциите

Член 42

Проверка от държавите членки

1.  Систематичните проверки на търговските документи на предприятията съгласно член 80, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се прилагат за всеки период на проверки, посочен в параграф 4 от настоящия член, към редица предприятия, които не могат да бъдат по-малко от половината от предприятията, чиито постъпления или плащания, или сумата от двете, по линия на финансиране от ЕФГЗ надхвърлят 150 000  EUR за финансовата година на ЕФГЗ, предхождаща началото на въпросния период на проверки.

2.  Във връзка с всеки период на проверки държавите членки, без да засягат задълженията си по член 80, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, подбират предприятия за проверка въз основа на анализ на риска за всички мерки, когато е целесъобразно да се постъпи така. Държавите членки предават на Комисията своите предложения за използването на анализ на риска най-малко 6 месеца преди началото на периода на проверки. Предложенията съдържат цялата необходима за този подход информация, методите и използваните данни за анализа, както и критериите и очаквания метод на извършване на проверките. Предложението се изготвя в съответствие с приложение V от настоящия регламент. Всяка държава членка взема предвид коментарите на Комисията относно предложението за анализ на риска, които се представят в срок от осем седмици след получаването му.

3.  По отношение на мерките, за които държавата членка счита, че използването на анализ на риска не е целесъобразно, е задължителна проверката на предприятия, при които сумата от постъпленията или плащанията, или сумата от двете по линия на финансиране от ЕФГЗ, надвишава 350 000  EUR и които не са проверявани в съответствие с настоящия регламент и дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013 през двата предходни периода на проверка.

4.  Периодът на проверка продължава между 1 юли и 30 юни на следващата година. Проверките обхващат период от най-малко дванадесет месеца, приключващ по време на предишния период на проверка; по усмотрение на държавата членка той може да бъде разширен и за периоди, предшестващи или следващи този едногодишен период.

Член 43

Достъп до търговски документи

Предприятията съхраняват търговските документи най-малко три години смятано от края на годината на тяхното съставяне. Държавите членки могат да предвидят по-дълъг период на съхранение на посочените документи.

Член 44

Съвместни действия

По своя инициатива или въз основа на предложение от държава членка и със съгласието на съответните държави членки Комисията може да реши да координира съвместни действия, включващи взаимопомощ между две или повече държави членки, както е предвидено в член 83, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 45

Взаимопомощ

1.  По време на първите три месеца след финансовата година на изплащане от ЕФГЗ държавите членки изпращат списък на предприятията, посочени в член 83, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на всяка държава членка, където е установено такова предприятие. Списъкът включва всички необходими подробности, позволяващи на държавата членка, за която е предназначен, да идентифицира предприятията и да осъществи задълженията си за проверка. Държавата членка по местоназначение отговаря за проверката на такива предприятия в съответствие с член 80 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Копие от всеки списък се изпраща на Комисията.

Държавата членка, която получава или извършва плащането може да поиска от държавата членка, в която е установено предприятието, да провери някои от предприятията от списъка в съответствие с член 80 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, като посочва защо е необходимо това искане и по-специално рисковете, свързани с предприятието.

Държавата членка, към която е отправено искането, отчита надлежно свързаните с предприятието рискове, съобщени от държавата членка, подала искането.

Получилата искането държава членка уведомява подалата искането държава членка за последващите действия, предприети във връзка с него. Когато се извършва проверка на предприятие от този списък, получилата искането държава членка, която е извършила проверката, уведомява подалата искането държава членка за резултатите от проверката най-късно три месеца след края на периода на проверки.

Преглед на тези молби се изпраща на Комисията за всяко тримесечие в рамките на един месец след края на всяко тримесечие. Комисията може да изиска да бъде предоставено копие от отделните молби.

Списъкът с предприятия, посочен в първа алинея, се изготвя в съответствие с образеца на формуляр в приложение VI.

2.  Списъкът с предприятия, посочен в член 83, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се изготвя в съответствие с образеца на формуляр в приложение VII към настоящия регламент.

3.  Искането от държава членка за проверка на предприятие в друга държава членка, както е посочено в параграф 1, втора алинея и в член 83, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се изготвя в съответствие с образеца на формуляр в приложение VIII към настоящия регламент.

4.  Информацията за резултатите от проверките, посочени в параграф 1, втора алинея и в член 83, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се изготвя в съответствие с образеца на формуляр в приложение IХ към настоящия регламент.

5.  Прегледът на молбите, посочени в параграф 1, пета алинея и в член 83, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се изготвя в съответствие с образеца на формуляр в приложение Х към настоящия регламент.

6.  Предоставената информация по параграф 1 се съобщава в електронен вид във формата, предвиден в раздел 2 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 991/2013.

Член 46

Годишни програми и доклади

1.  Годишната програма за проверки, посочена в член 84 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се изготвя в съответствие с образеца на формуляр в приложение ХI към настоящия регламент.

2.  В годишния доклад, посочен в член 86, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се изброяват срещнатите трудности и предприетите мерки за отстраняването им, а когато е целесъобразно и предложения за подобрения.

В него се включва подробна информация за всеки аспект от прилагането на дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013, посочен в приложение ХII към настоящия регламент, подредена в ясно обозначени раздели под заглавията, изброени в същото приложение.

3.  Информацията, която се подава по настоящия член и по член 45, може да се предава на хартиен носител или в електронен вид и във формат, който се съгласува между изпращача и получателя.

4.  Комисията оценява годишно постигнатия напредък в своя годишен финансов отчет относно управлението на фондовете, посочен в член 109 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 47

Специални служби

1.  Специалните служби, посочени в член 85 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, освен за задълженията по този член, отговарят и за следното:

а) обучение на националните служители, отговарящи за извършването на проверките, посочени в настоящия раздел, за да придобият достатъчно познания за изпълнението на задълженията си;

б) администриране на докладите от проверките и друга документация, свързана с извършването на проверките, предвидена в дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013;

в) изготвяне и съобщаване на програмите, посочени в член 84 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, както и докладите по член 86, параграф 1 от същия регламент.

2.  Държавите членки предоставят на специалните служби всички правомощия, необходими за изпълнение на задачите, посочени в параграф 1.

Те разполагат с достатъчно на брой служители, които са подходящо обучени да изпълняват тези задачи.

3.  Държави членки, в които минималният брой предприятия за проверяване е по-малко от 10, не са задължени да създават специална служба.ГЛАВА V

ОБЕЗПЕЧЕНИЯРАЗДЕЛ 1

Обхват, информационни технологии, непреодолима сила

Член 48

Обхват

Настоящата глава се прилага във всички случаи, когато секторното законодателство за селското стопанство предвижда обезпечения, независимо дали е използван конкретният термин „обезпечение“.

Настоящата глава не се прилага за обезпечения, с които се гарантира плащането на вносните и износните мита, посочени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета ( 10 ).

Член 49

Електронна администрация

Съобщенията, документите и обезпеченията могат да бъдат изготвяни, обработвани и управлявани с използване на информационни технологии (ИТ), при условие че приложимите системи се управляват посредством официално одобрени протоколи за качество и сигурност, подходящи за тези системи.

Ако компетентните органи нямат достъп до необходимите документи за проверка поради разлики в ИТ системите, тези документи се разпечатват и автентичността им се удостоверява от органа, компетентен за управлението на ИТ системите („издаващия орган“), или от органа, компетентен за удостоверяването на документи като верни с оригинала.

Тези разпечатки могат да бъдат заменени с електронно съобщение между издаващия орган и бенефициера или компетентния орган, при условие че издаващият орган осигури официално одобрен протокол за сертифициране, който гарантира автентичността на съобщението.

Член 50

Срокове за непреодолима сила

1.  Настоящият член се прилага, когато на него се позове специален регламент.

2.  Искането за признаване на случай на непреодолима сила не е допустимо, ако е получено от компетентния орган повече от 30 календарни дни след:

а) датата, на която операторът е уведомен от компетентния орган за установено неизпълнение на съответно задължение по смисъла на член 23, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, изтичането на срока за изпълнение на съответното задължени по член 23, параграф 3 от същия регламент, или изтичането на срока за представяне на доказателство за изпълнение на съответното задължение по член 23, параграф 4 от същия регламент;

б) крайния срок за представяне на оферти в трета държава, когато офертата е свързана със сертификат за предварително фиксиране за възстановявания при износ;

3.  Операторите представят пред компетентния орган задоволително доказателство за обстоятелствата, които те считат, че представляват непреодолима сила, в срок от 181 календарни дни от изтичането на срока, в който задължението е трябвало да бъде изцяло изпълнено. На операторите може да се отпусне допълнителен срок, ако не са в състояние да представят доказателство в посочения срок, въпреки че са действали с цялата дължима грижа да го получат и изпратят.

4.  Държавите членки уведомяват Комисията за признатите от тях случаи на непреодолима сила, като предоставят необходимата информация за всеки случай.РАЗДЕЛ 2

Форма на обезпеченията

Член 51

Форма

1.  Обезпечение може да се предостави:

а) под формата на паричен депозит, както е посочено в член 19, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014; и/или

б) като се осигури гарант в съответствие с член 21 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014.

2.  По преценка на компетентния орган обезпечението може да се предостави чрез:

а) залог на паричен депозит в банка;

б) залог на признати вземания от публичен орган или публични средства, които са дължими и платими и по отношение на които няма привилегировано вземане; и/или

в) залог на прехвърляеми обезпечения в съответната държава членка, при условие че са издадени или гарантирани от същата държава членка.

3.  Компетентният орган може да наложи допълнителни условия за приемането на гаранциите, изброени в параграф 2.

Член 52

Прехвърляемо обезпечение

1.  Обезпечение, заложено в съответствие с член 51, параграф 2, буква в) има, към момента на залагане на обезпечението, пазарна стойност най-малко 115 % от стойността на изискваното обезпечение.

2.  Компетентният орган може да приеме обезпечение по член 51, параграф 2, буква в) само ако страната, която го предлага, поеме писмен ангажимент да даде допълнително обезпечение, или да замени първоначалното обезпечение, ако пазарната стойност на въпросното обезпечение е била под 105 % от стойността на изискваното обезпечение в продължение на три месеца. Писмено поет ангажимент не се изисква в случаите, когато националното законодателство вече предвижда подобно условие. Компетентният орган редовно преразглежда стойността на такива обезпечения.

3.  Пазарната стойност на дадено обезпечение по член 51, параграф 2, буква в) се оценява от компетентния орган, като се вземат предвид разходите за разпореждане.

4.  Пазарната стойност на обезпеченията се оценява, като се използва последната налична котировка.

5.  По искане на компетентния орган страната, предоставяща обезпечението, представя доказателство за неговата пазарна стойност.

Член 53

Замяна и прехвърляне

1.  Всеки вид обезпечение може да бъде заменен с друго.

При все това съгласието на компетентния орган е необходимо в следните случаи:

а) когато първоначалното обезпечение е задържано, но още не е осребрено; или

б) когато заменящото обезпечение е от вида, посочен в член 51, параграф 2.

2.  Блоково обезпечение може да се замени с друго блоково обезпечение, при условие че новото блоково обезпечение покрива най-малко тази част от първоначалното блоково обезпечение, прехвърлена към момента на замяната, за да се гарантира изпълнение на едно или повече от неизпълнените задължения.

3.  Остатъкът по блоковото обезпечение се отчита веднага след прехвърлянето на част от него за покриване на дадено задължение.РАЗДЕЛ 3

Освобождаване и задържане

Член 54

Частично освобождаване

Когато конкретните правила на Съюза не посочват минимално количество, компетентният орган може сам да ограничи броя на частичните освобождавания на дадено обезпечение и да посочи минимална сума за всяко такова освобождаване.

Преди да освободи цялото обезпечение или част от него, компетентният орган може да поиска писмена молба за освобождаване.

В случай на обезпечения, които покриват повече от 100 % от обезпечаваната сума, частта от обезпечението, надвишаваща 100 %, се освобождава, когато остатъкът от сумата е окончателно освободен или задържан.

Член 55

Задържане

1.  След като на компетентния орган са станали известни обстоятелства, водещи до задържане на обезпечението, изцяло или частично, той незабавно изисква от страната, която трябва да изпълни задължението, да плати задържаната сума, в срок до не повече от 30 дни от датата на получаване на искането за плащане.

Когато в края на този срок плащането не е извършено, компетентният орган:

а) незабавно прехвърля всяко обезпечение от вида, посочен в член 51, параграф 1, буква а), в съответната сметка;

б) незабавно иска от гаранта, посочен в член 51, параграф 1, буква б), да плати, като му дава срок до 30 дни от деня на получаване на искането за плащане;

в) незабавно предприема необходимите мерки, за да:

i) превърне обезпеченията по член 51, параграф 2, букви б) и в) в парични средства, достатъчни да възстановят дължимата сума;

ii) прехвърли заложените парични депозити по член 51, параграф 2, буква а) в собствената си сметка.

Компетентният орган може незабавно да прехвърли всяко обезпечение от вида, посочен в член 51, параграф 1, буква а), в съответната сметка, без първо да иска от съответното лице да извърши плащане.

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1:

а) когато решението за задържане на обезпечение е взето, но след обжалване впоследствие е отложено съгласно националното законодателство, съответната страна плаща лихва по действително задържаната сума в срок, който започва да тече 30 дни от деня на получаване на искането за плащане по параграф 1 и завършва на деня преди плащането на действително задържаната сума;

б) когато в резултат от процедурата по обжалване от съответната страна се иска да плати задържаната сума в срок от 30 дни, за целите на изчисляването на лихвата държавата членка може да извърши плащането на 20-ия ден след датата на това искане;

в) приложимият лихвен процент се изчислява в съответствие с националното законодателство, но в никакъв случай не е по-нисък от приложимия лихвен процент при възстановяване на суми на национално равнище;

г) разплащателните агенции приспадат изплатената лихва от разходите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013;

д) държавите членки могат периодично да искат увеличение на обезпечението спрямо съответната лихва.

3.  Когато гаранцията е задържана, а сумата вече е кредитирана на фондовете и в резултат от процедурата по обжалването изцяло или отчасти задържаната сума, включително лихвата в размер, съответстващ на националното законодателство, подлежи на връщане, сумата за връщане се поема от фондовете, освен ако изплащането на гаранцията се дължи на небрежност или груба грешка на административните органи или на други органи на държавата членка.РАЗДЕЛ 4

Информация

Член 56

Информация за задържане на обезпеченията, видове обезпечения и гаранти

1.  Държавите членки предоставят на Комисията за всяка година общия брой и сумата на задържаните обезпечения, независимо от достигнатия етап на процедурата, установена в член 55, като и в двата случая правят разграничение между сумите, кредитирани към националните бюджети, и тези, кредитирани към бюджета на Съюза. Тази информация се съхранява по отношение на всички задържани обезпечения за суми, надхвърлящи 1 000  EUR, както и за всяка разпоредба на Съюза, която изисква предоставяне на обезпечение. Информацията обхваща както суми, пряко изплатени от заинтересованата страна, така и суми, възстановени чрез осребряване на обезпечение.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията списък на:

а) видовете институции, оправомощени да действат като гарант, и установените изисквания в този смисъл;

б) видовете обезпечение съгласно член 51, параграф 2, както и установените изисквания в този смисъл.ГЛАВА VI

ПРОЗРАЧНОСТ

Член 57

Съдържание на публикацията

1.  Информацията, посочена в член 111, параграф 1, букви в) и г) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, включва:

а) разбивка на сумите на плащанията по буква в) от посочения член за всяка отделна мярка, изброена в приложение ХIII към настоящия регламент, както и общата сума, получена от всеки бенефициер през съответната финансова година;

б) описание на мерките, финансирани от фондовете, както е посочено в буква г) от посочения член, и изброени в приложение ХIII от настоящия регламент, включително естеството и целта на всяка мярка.

2.  Сумите по параграф 1 са изразени в EUR за държавите членки, приели еврото, и в национална валута за другите държави членки.

3.  Държавите членки могат да публикуват и по-подробна информация от предвидената в параграфи 1 и 2 без да се засягат разпоредбите за необходимата защита на личните данни.

Член 58

Публикуване на общината

Когато публикуваната информация съгласно член 112, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 би позволила идентифициране на физическо лице като бенефициер поради ограничения брой бенефициери, пребиваващи или регистрирани в дадена община, съответната държава членка публикува следващата по големина административна единица, от която общината е част, за целите на член 111, параграф 1, първа алинея, буква б).

Член 59

Формат и дата на публикацията

1.  Информацията, която се публикува на единен уебсайт съгласно член 111, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 е достъпна чрез търсачка, което позволява на потребителите да търсят бенефициери или по име, или по община, както е посочено в член 58 от настоящия регламент, или по получени суми, по мярка, или по комбинация от последните, и да извличат цялата съответна информация като единен набор от данни. Тази информация се предоставя на официалния език или езици на държавата членка и/или на един от трите работни езика на Комисията.

2.  Информацията по параграф 1 се публикува до 31 май всяка година за предходната финансова година.

3.  В съответствие с посочения член информацията остава на разположение на уебсайта за срок от две години след датата на първоначалното публикуване.

Член 60

Информация за бенефициерите

Информацията за бенефициерите по член 113 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се предоставя на бенефициерите, като се включва във формулярите за кандидатстване за средства от фондовете, или по друг начин в момента на събиране на данните.

Чрез дерогация от първия параграф по отношение на данни, свързани с плащания, получени за финансовите 2014 и 2015 години, информация за бенефициерите се предоставя най-малко два месеца преди датата на публикуване.

Член 61

Публикуване на праговете, свързани със схемата за дребните земеделски стопани

Сумите, нотифицирани от държавите членки в съответствие с член 112, алинея втора от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се публикуват на уебсайта на Съюза, посочен в член 62, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 62

Сътрудничество между Комисията и държавите членки

1.  Комисията създава и поддържа уебсайт на Съюза в рамките на централния си интернет адрес, който съдържа връзки към уебсайтовете на държавите членки. Комисията актуализира интернет връзките в зависимост от информацията, изпратена от държавите членки.

2.  Държавите членки изпращат на Комисията интернет адресите на своите уебсайтове веднага след като бъдат създадени, както и последващи промени, като по този начин от тях зависи достъпът до техните уебсайтове от уебсайта на Съюза.

3.  Държавите членки определят орган, отговорен за създаването и поддържането на единния уебсайт, посочен в член 59, параграф 1. Те съобщават на Комисията наименованието и адреса на този орган.ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 63

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 601/94, (ЕО) № 4/2004 и (ЕО) № 259/2008 на Комисията се отменят.

▼M1

Същевременно Регламент (ЕО) № 259/2008 продължава да се прилага спрямо плащанията, извършени за финансовите 2012 и 2013 година. Чрез дерогация от член 3, параграф 3 от въпросния регламент информацията по посочения член остава на уебсайта до 31 май 2015 г. или до публикуването на информацията относно плащанията, извършени за финансовата 2014 година, в съответствие с член 59, параграф 2 от настоящия регламент.

▼B

Член 64

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

При все това:

а) член 10 се прилага за направените разходи и целевите приходи, получени от държавите членки, от 16 октомври 2014 г.;

б) членове 34 — 40 се прилагат, считано от 1 януари 2015 г. Сроковете, предвидени в член 34, параграфи 3 и 4, обаче не се прилагат за проучвания във връзка с уравняването по съответствие, за които съобщението по член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 885/2006 е било изпратено преди 1 януари 2015 г.;

в) глава VI се прилага за плащания, извършвани от финансовата 2014 година нататък;

г) информацията, изпращана от държавите членки в съответствие с приложение II, колони V1 и V2, започва да се предоставя от 2016 финансова година

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M6
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

(по член 3)

Долуподписаният/ата …, директор на Разплащателна агенция…, представям счетоводните отчети на тази разплащателна агенция за финансовата година от 16/10/хх до 15/10/хх+1.

Декларирам, въз основа на собствената си преценка и на информацията, с която разполагам, включително, наред с другото, резултатите от работата, извършена от службата за вътрешен одит, че:

 представените и предадени в електронен формат счетоводни отчети представляват, доколкото ми е известно, вярно, пълно и точно отражение на разходите и приходите за горепосочената финансова година. Декларирам по-специално, че всички известни ми задължения, авансови плащания, гаранции и запаси са включени в тези счетоводни отчети и всички събрани приходи по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР са надлежно кредитирани в полза на съответните фондове,

 съм въвел/въвела система, осигуряваща разумна увереност относно законността и редовността на съответните трансакции, по-специално относно факта, че допустимостта на заявленията, а по отношение на развитието на селските райони — и процедурата по отпускане на помощта, се управляват, контролират и документират в съответствие с разпоредбите на Съюза;

Осчетоводените разходи са използвани по предназначение, както е определено в Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Освен това потвърждавам, че са взети ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите съгласно член 58 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, които са съобразени с установените рискове.

Въпреки това по отношение на горепосочената увереност изразявам следните резерви:

Накрая, потвърждавам, че не са ми известни неоповестени проблеми, които биха могли да навредят на финансовите интереси на Съюза.

Подпис

▼C2
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица образец, посочена в член 29, буква e)

Информацията по член 29, буква е) се предоставя по разплащателни агенции, като се използва следната таблица:Нови случаи (1)

Стари случаи (2)

 

 

x

x

Разплащателна агенция

А

x

x

Фонд

B

x

x

Случай (стар/нов)

AA

x

 

Финансова година на разходите на произход

V1 (3)

x

 

Бюджетни кодове на разходите на произход

V2 (4)

x

x

Финансова година n

C

x

x

Парична единица

D

x

x

Идентификационен номер на случая

E

x

x

Идентификация по OLAF, ако е приложимо (5)

F

 

x

Случаят в регистъра на длъжниците ли е?

G

x

x

Идентификация на бенефициера

H

x

x

Приключена програма (само за ЕЗФРСР)

I

x

 

Дата на одобрението на контролния доклад или подобен документ, посочени в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013

W

 

x

Бюджетна година на първоначалното установяване на нередност

J

x

 

Дата на искането за възстановяване

X

x

x

Обект на съдебно производство?

K

 

x

Първоначална сума за възстановяване

L

x

 

Първоначална сума за възстановяване (главница)

L1

x

 

Първоначална сума за възстановяване (лихва)

L2

x

 

Сума на главницата, чието възстановяване не е приключило към края на финансова година n-1

Y1

x

 

Лихва, чието възстановяване не е приключило към края на финансова година n-1

Y2

 

x

Обща сума след корекции (за целия период на възстановяване)

M

 

x

Обща възстановена сума (за целия период на възстановяване)

N

 

x

Сума, декларирана като несъбираема

O

x

 

Сума (главница), декларирана като несъбираема

O1

x

 

Сума (лихва), декларирана като несъбираема

O2

x

x

Финансова година на констатиране на невъзможността за възстановяване

P

x

x

Причина за невъзможността за възстановяване

Q

 

x

Коригирани суми (в рамките на бюджетната година n)

R

x

 

Коригирани суми (главница) (в рамките на бюджетната година n)

R1

x

 

Коригирани суми (лихва) (в рамките на бюджетната година n)

R2

x

 

Лихва (в рамките на бюджетната година n)

Z

 

x

Възстановени суми (в рамките на бюджетната година n)

S

x

 

Възстановени суми (главница) (в рамките на бюджетната година n)

S1

x

 

Възстановени суми (лихва) (в рамките на бюджетната година n)

S2

x

x

Текущо събираеми суми

T

x

 

Текущо събираеми суми (главница)

T1

x

 

Текущо събираеми лихви

T2

x

 

Сума, за която в края на финансовата година n се прилага правилото 50/50 по член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013

BB

x

x

Сума, която да се кредитира към бюджета на ЕС

U

(1)   Отнася се за случаи, докладвани с образеца в настоящото приложение след 2015 финансова година.

(2)   Отнася се за случаи, докладвани с образеца в настоящото приложение до 2014 финансова година включително.

(3)   Информация ще бъде представена в началото на финансовата 2016 година.

(4)   Информация ще бъде представена в началото на финансовата 2016 година.

(5)   Отнася се за референтните номера на OLAF (нотификационни номера по IMS).

„x“ означава, че колоната е приложима.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА ОБРАЗЕЦ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 29, БУКВА Ж)

Информацията по член 29, буква ж) се предоставя по разплащателни агенции, като се използва следната таблица:a

б

в

и

г

д

е

ж

з

Разплащателна агенция

Фонд

Парична единица

Категория дължими плащания (санкция за кръстосано съответствие, многогодишните санкции или други)

Салдо към 15 октомври на година n-1

Нови случаи (година n)

Общо възстановени суми (година n)

Общи корекции, включително невъзстановими суми (година N)

Сума за възстановяване към 15 октомври на година n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРЕДАВАНЕ НА ЗАПИТВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 31, ПАРАГРАФ 4

Въпросите, посочени в член 31, параграф 4, се предават на следния адрес:

 European Commission, DG AGRI-J1, B-1049 Brussels,

 или

 AGRI-J1@ec.europa.eu.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ГОДИШНИЯ АНАЛИЗ НА РИСКА, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 42, ПАРАГРАФ 2

1.    Оценка на анализа на риска от предходната година

Представя се информация за оценка на ефективността на анализа на риска от предходната година, включително и оценка на неговите силни и слаби страни. Ясно се определят възможностите за подобряване на анализа и се разглежда евентуалното им прилагане.

2.    Информационна банка

Представя се информация за всички използвани за изготвянето на анализа източници на данни. Прави се специална препратка към Регламент (ЕО) № 612/2009 ( 11 ).

3.    Процедура за подбор

Представя се описание на прилаганата процедура за подбор на предприятия за проверка. Ясно се посочват броят/процентът на предприятията и секторите/мерките, към които се прилага анализ на риска, случаен, автоматичен и/или ръчен подбор. Описват се секторите/мерките, които следва да бъдат изключени, както и причините за тяхното изключване.

4.    Рискови фактори и стойности на риска, които се прилагат

Когато се прилага анализ на риска, се предоставя информация за всички рискови фактори, взети под внимание, както и съответните използвани стойности за квантифициране на рисковите фактори. Тази информация следва да бъде представена в съответствие с таблиците образец, дадени по-долу.Рискови фактори и стойности на риска, приложими към всички мерки, обект на анализ на риска

Рискови фактори

Стойности на риска

Описание

Стойности

 

 

 

 

 

 

 

 

 Специфични рискови фактори и техните стойности, приложими за възстановяване на разходи по износ

Рискови фактори

Стойности на риска

Описание

Стойности

 

 

 

 

 

 Специфични рискови фактори и стойности на риска, приложими за … (сектор/мярка)

Рискови фактори

Стойности на риска

Описание

Стойности

 

 

 

 

 

 

5.    Претегляне на рисковите фактори

Там, където е целесъобразно, се дава описание на процедурата, която се прилага към претеглянето на рисковите фактори.

6.    Резултати от анализа на риска

Предоставя се информация как резултатите от анализа на риска и изготвянето на „списък на точките“ (за всеки специфичен сектор/мярка, където е целесъобразно) ще бъдат отразени в подбора на предприятия в окончателния план за проверката.

Да се обърне особено внимание на възможността за съвместни действия съгласно член 44.

7.    Срещани трудности и предложения за подобрение

Трябва да се предостави информация за срещаните трудности и мерките за тяхното преодоляване или предложения в тази насока. Когато е целесъобразно, се правят предложения за подобрение.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, УСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, РАЗЛИЧНА ОТ ТАЗИ, В КОЯТО Е ИЗВЪРШЕНО ИЛИ Е СЛЕДВАЛО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ИЛИ ПОЛУЧИ ПЛАЩАНЕТО НА ВЪПРОСНАТА СУМА

(Член 45, параграф 1)Държава членка, в която се извършва или получава плащането

 

Дата на изпращане на списъка

 

Държава членка, в която е установено предприятието

 

 

 (1)

Наименование и адрес

(2)

Естество на разходите (да се посочи поотделно всяко плащане по бюджетен ред на ЕФГЗ и по вид на плащането)

(3)

Сума (в национална валута) за всяко отделно плащане, което по време на бюджетната година на ЕФГЗ, е било:

(4)

Посочете дали инспекцията на предприятието е поискана в съответствие с

Член 45

(вж. забележка А)

(i)

на предприятие в държавата членка, в която е установено,

(ii)

към което е извършено плащане или от което е получено плащане

(i)

изплатено на предприятие

(ii)

изплатено от предприятие

 

 

 

 

 

 

Забележки:

А. В този случай трябва да се изпрати конкретно искане, като се използва образеца на формуляр, посочен в приложение VIII, включително цялата информация, която е необходима, за да даде възможност на получателя за правилно идентифициране на съответното предприятие.

Б. Копие от този списък се изпраща на Комисията.

В. Когато няма предприятия, установени в други държави членки, що се отнася до вашата държава, това задължително се съобщава на всички други държави членки и на Комисията.

Г. Ако след изпращане на настоящото писмо постъпи молба за проверка на дадено предприятие по член 45, копие от молбата, в съответствие с приложение VIII, трябва да бъде изпратено на Комисията.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, УСТАНОВЕНИ В ТРЕТА ДЪРЖАВА, ЗА КОИТО ПЛАЩАНЕТО НА ВЪПРОСНАТА СУМА Е ИЗВЪРШЕНО ИЛИ Е СЛЕДВАЛО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ИЛИ ПОЛУЧИ В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(Член 45, параграф 2)Държава членка, в която се извършва или получава плащането

 

Дата на изпращане на списъка

 

Трета държава, в която е установено предприятието

 

 

 (1)

Наименование и адрес

(2)

Естество на разходите (да се посочи поотделно всяко плащане по бюджетен ред на ЕФГЗ и по вид на плащането)

(3)

Сума (в национална валута) за всяко отделно плащане, което по време на бюджетната година на ЕФГЗ, е било:

(4)

Допълнителни коментари (например изброяване на евентуални затруднения в контрола, съмнение за нередност, анализ на риска и т.н.)

(i)

на предприятие в третата държава, където е установено

(ii)

към което е извършено плащане или от което е получено плащане

(i)

изплатено на предприятие

(ii)

изплатено от предприятие

 

 

 

 

 

 

Забележка:

Ако по отношение на вашата държава няма предприятия, установени в трети държави, копие от настоящото приложение трябва да се изпрати на Комисията, като ясно се посочва, че случаят е такъв.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

МОЛБА ЗА ПРОВЕРКА ПО ЧЛЕН 45, ПАРАГРАФ 3

Данните, обозначени със звездичка, трябва да бъдат попълнени във всички случаи; другите позиции следва да се попълнят, когато е уместноНастоящата молба се основава на:

член 83, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013

 А

(*) 1.  Държава членка, подала молбата:

 

(*) 2.  Наименование на специалната служба

 

(*) 3.  Адрес:

 

(*) 4.  Телефонен номер

 

5.  Факс

 

6.  Електронен адрес:

 

7.  Отговорно длъжностно лице:

 

8.  Име на отговорната контролираща организация

 

9.  Адрес:

 

10.  Телефонен номер

 

11.  Факс

 

12.  Електронен адрес:

 

13.  Отговорно длъжностно лице:

 

B

(*) 1.  Държава членка, получила молбата:

 

(*) 2.  Организация

 

C

(*) 1.  Дата на молбата

 

(*) 2.  Програма за проверките

 

D

Данни за бенефициера

 

(*) 1.  Наименование

 

а)  в държавата членка, подала молбата

 

б)  в държавата членка, получила молбата

 

(*) 2.  Референтен номер

 

(*) 3.  Адрес:

 

а)  в държавата членка, подала молбата

 

б)  в държавата членка, получила молбата

 

E

Само за искания по член 45, параграф 3

 

Дата на плащане

 

(*) 1.  Разплащателна агенция

 

(*) 2.  Референтен номер на плащането

 

(*) 3.  Вид на плащането

 

(*) 4.  Сума (посочете валута)

 

(*) 5.  Отчетна дата

 

(*) 6.  Дата на плащане

 

(*) 7.  Бюджетен код на ЕФГЗ (глава — член — позиция — ред)

 

(*) 8.  Пазарна година или период, за който се отнася плащането

 

(*) 9.  Регламент, който служи като правно основание за плащането

 

F

Данни за трансакцията

 

1.  (Експортна) декларация или номер на заявлението

 

2.  Договор:

 

—  номер

 

—  дата

 

—  количество

 

—  стойност

 

3.  Фактура:

 

—  номер

 

—  дата

 

—  количество

 

—  стойност

 

4.  Дата на приемане на декларацията

 

5.  Компетентна служба

 

6.  Номер на сертификата или лиценза

 

7.  Дата на сертификата или лиценза

 

За схеми за съхранение

 

8.  Номер на търга

 

9.  Дата на търга

 

10.  Единична цена

 

11.  Дата на влизане

 

12.  Датата на излизане

 

13.  Нарастване или спад на качеството

 

За възстановявания при износ

 

14.  Номер на заявлението (ако е различен от номера на експортната декларация)

 

15.  Митническо учреждение, провело митническия контрол

 

16.  Дата на митническия контрол на

 

17.  Предварително финансиране (код)

 

18.  Код на възстановяването при износ (11 цифри)

 

19.  Код на направлението

 

20.  Предварително определена такса

 

—  в EUR

 

—  в национална валута

 

21.  Дата на предварителното определяне

 

G

Анализ на риска

 

(*) 1.  Рейтинг

 

—  висок

 

—  среден

 

—  нисък

 

(*) 2.  Писмена обосновка на рейтинга

 

 

 

(продължете на отделен лист хартия, ако е необходимо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Обхват и цел на контрола

 

1.  Предложен обхват

 

2.  Цели и придружаващи технически детайли

 

 

 

(продължете на отделен лист хартия, ако е необходимо)

 

 

 

I

(*)  Списък на предоставените удостоверителни документи

 

 

 

(продължете на отделен лист хартия, ако е необходимо)

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА ПО ЧЛЕН 45, ПАРАГРАФ 4

Доклад за проверката след молбата за взаимопомощ в съответствие с дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

N.B.  Позициите с получер шрифт са идентични на тези, използвани в приложение VIII.

Идентификация:

Б.1.    Държава членка, получила молбата:

2.  Организация

3. Регионален офис

4. Име на проверяващото лице

А.1.    Държава членка, подала молбата:

2.  Наименование на специализирания отдел:

8.  Име на отговорната контролираща организация

14. Номер на запитването/референтен номер на доклада:

В.1.    Дата на молбата и референтен номер:

2.  Програма за проверка

3. Дата на отговора и референтен номер:

Г.    Данни за бенефициера

1.    Наименование

а)  в държавата членка, подала молбата

б)  в държавата членка, получила молбата

2.    Референтен номер

а)  в държавата членка, подала молбата

б)  в държавата членка, получила молбата

4.

Други проверявани предприятия:

З.    Обхват и цел на контрола:

И.    Списък на предоставените удостоверителни документи

Й.   Резултат:

Доклад от проверката

1. Подготовка/контекст/обхват

2. Описание на предприятието/система за контрол

3. Извършена работа/проверени документи/констатации

4. Заключения

5. Други констатации/препоръки
ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ПРЕГЛЕД, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 45, ПАРАГРАФ 5

Преглед, предвиден в член 83, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от … (държава членка) молбите за проверка и резултатите от проверките за 1-во [ ], 2-ро [ ], 3-то [ ], 4-то [ ] тримесечие 20…

МОЛБИ, изпратени на:държава членка

Общ брой за държава членка

МОЛБА

Дата на изпращане

Референтен номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

ОТГОВОРИ, изпратени на:държава членка

Общ брой за държава членка

ОТГОВОР

Дата на изпращане

Референтен номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

Бележки за графите:

Всяка молба или отговор, изпратени през тримесечието, трябва да бъдат включени в таблицата за тримесечния преглед.

Където е необходимо, могат да се добавят допълнителни редове.

Референтният номер за изпращане на отговори е същият като референтния номер от съответното запитване за провеждане на инспекции.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

ДОКУМЕНТИ КЪМ ГОДИШНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 46, ПАРАГРАФ 1)

ЛИСТ А

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЕРИОДА

(Член 84 от Регламент (ЕС) № 1306/2013)1.  Изчисляване на минималния брой предприятия

 

A (1)  Брой предприятия, чиито постъпления или плащания, или сумата от двете, възлиза на повече от 150 000  EUR за финансовата година на ЕФГЗ …

 

A (2)  Минимален брой

т.е.

 

x 1/2 =

 2.  Популация, от която се прави подборът

Общият брой предприятия, получили или извършили плащания, подлежащи на проверка съгласно дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013 през …. финансова година, е както следва:

A (3)  Общ брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой предприятия, чиито постъпления или плащания, или сумата от двете, са били в следните категории:

A (4)  Над 350 000  EUR

 

A (5)  До 350 000  EUR включително, но не по-малко от 40 000  EUR

 

A (6)  Под 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 3.  Предприятия, предложени за проверка:

A (7)  Общ брой

 

A (8)  Общ брой въз основа на анализа на риска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой предприятия, чиито постъпления или плащания, или сумата от двете, са били в следните категории:

A (9)  Над 350 000  EUR

 

A (10)  До 350 000  EUR включително, но не по-малко от 40 000  EUR

 

A (11)  Под 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 

Бележки за графите:

A (4) На задължителна проверка подлежат предприятия в тази категория, които не са били проверявани в съответствие с член 42, параграф 3 през двата предходни периода за проверка, освен ако плащанията, които са получили, са били по мярка или мерки, за които са приети методи за подбор, основани на анализ на риска.

A (9) Предприятията в тази категория се проверяват единствено по специални причини, които се посочват в лист Г от настоящото приложение.

ЛИСТ Б

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЕРИОДА

(Член 84 от Регламент (ЕС) № 1306/2013)Схема на проверките по отношение на бюджетните статии на ЕФГЗ

Финансова година на ЕФГЗ…

Б(1)

Номер на бюджетна статия или точка на ЕФГЗ.

Б(2)

Общо разходи по бюджетна статия на ЕФГЗ

(EUR)

 

Б(3)

Общо разходи по бюджетна статия на ЕФГЗ, свързани с предприятия, чиито постъпления или плащания, или сумата от двете, надхвърлят 40 000  EUR…

(EUR)

 

Б(4)

Общо разходи по бюджетна статия на ЕФГЗ, свързани с предприятия, включени в програмата за проверка…

(EUR)

Б(5)

Брой предприятия по бюджетна статия на ЕФГЗ, включени в програмата за проверка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ В

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЕРИОДА

(Член 84 от Регламент (ЕС) № 1306/2013)

Критерии, приети при изготвянето на програмата в областта на възстановяванията при износ и в други сектори, за които са приети методи за подбор, основани на анализа на риска, когато последните се различават от включените в предложенията за анализ на риска, изпратени на Комисията съгласно член 42, параграф 2.Сектор, в който е предложена проверка

(впишете бюджетната статия на ЕФГЗ, както е посочено в графа Б (1) от лист Б от настоящото приложение)

Забележки за риска и приетите критерии за подбор

(кратка информация, напр. установени нередности или изключително увеличение на разходите)

 

 

ЛИСТ Г

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЕРИОДА

(Член 84 от Регламент (ЕС) № 1306/2013)

Предложени проверки, ако има такива, на предприятия, чиито постъпления или плащания, или сумата от двете, е под 40 000  EUR за финансовата година на ЕФГЗБюджетна статия на ЕФГЗ

(както е посочено в графа Б (1) от лист Б

Брой предприятия, които са предложени за проверка

Специфична причина за проверката

 

 

 

ЛИСТ Д

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЕРИОДА

(Член 84 от Регламент (ЕС) № 1306/2013)ОБЩО:

 

КОНТРОЛЕН ОРГАН:

Д (1)  Общ брой предприятия за проверяване:

 

Д (2)  Брой предприятия за проверяване:

 

 

 

КОНТРОЛЕН ОРГАН:

 

КОНТРОЛЕН ОРГАН:

Д (3)  Брой предприятия за проверяване:

 

Д (4)  Брой предприятия за проверяване:

 

 

 

КОНТРОЛЕН ОРГАН:

 

КОНТРОЛЕН ОРГАН:

Д (5)  Брой предприятия за проверяване:

 

Д (6)  Брой предприятия за проверяване:

 

 

 

Бележки за графите:

Когато е приложимо, се добавят допълнителни графи, напр. Д (7), Д (8) и т.н.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХII

ДОКУМЕНТИ КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД (ЧЛЕН 46, ПАРАГРАФ 2)

ЧАСТ 1

Информация, която трябва да се съдържа в годишния доклад, както е посочено в член 86, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013

1.    Прилагане на дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013

Предоставя се информация относно прилагането на дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013, включваща по-специално промените, свързани с организациите, които отговарят за проверките и със специалния отдел, който отговаря за мониторинга по приложението на същия регламент, както е посочено в член 85 от него, както и до компетенциите на същите тези организации.

2.    Законодателни промени

Предоставя се информация за всяко изменение в националното законодателство от значение за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013, настъпило след предходния годишен доклад.

3.    Изменения и допълнения на програмата за проверка

Представя се описание на всякакви изменения, които са били направени в програмата за проверка, предоставена на Комисията съгласно член 84, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, след датата на представяне на същата програма.

4.    Изпълнение на програмата за проверка, обхваната от настоящия доклад

Осигурява се информация, отнасяща се до изпълнението на програмата за проверка за периода, който приключва на 30 юни, предшестващ крайната дата за представяне на доклада, както е посочено в член 86, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, включително посочените по-долу точки, както общо, така и разпределен по контролни органи (когато повече от един контролен орган извършва проверки по силата на същия регламент):

а) броят на предприятията, проверявани през периода на проверка, в съответствие с образеца на формуляр в лист А от част II от настоящото приложение;

б) броят на предприятията, все още в процес на проверяване, в съответствие с образеца на формуляр в лист А от част II от настоящото приложение;

в) броят на предприятията, които не са проверявани през въпросния период, в резултат на неизпълнение на дадени проверки, в съответствие с образеца на формуляр в лист А от част II от настоящото приложение;

г) причините, поради които проверките, посочени в буква в), не са извършени;

д) разбивка по изплатени или получени суми, както и по мерки, във връзка с проверките по букви а), б) и в), в съответствие с образеца на формуляр в лист Б, част II от настоящото приложение;

е) резултатите от проверките по буква а), в съответствие с образеца на формуляр в лист В от част II от настоящото приложение, в т.ч.:

i) брой на проверките, при които са открити нередности, и брой на съответните предприятия,

ii) естество на тези нередности,

iii) съответната мярка, по която е била открита дадената нередност,

iv) очакваната финансова последица от всяка нередност;

ж) данни за средната продължителност на проверките в човекодни, включително, където е необходимо, времето за планиране, подготовка и изпълнение на контрола и докладването.

5.    Изпълнение на програмите за проверка, предшестващи проверката, обхваната от настоящата програма

Докладът съдържа резултатите от проверките, проведени през предишни периоди на проверка, за които, по време на представяне на докладите, не са били налични резултатите, включително за всеки изминал период на проверка, в това число:

а) статусът на докладваните проверки, съгласно точка 4, букви б) и в) на предходните доклади от проверките в съответствие с образеца на формуляр в лист Г от част II от настоящото приложение;

б) броят на проверките, посредством които са установени нередностите, и броят на обхванатите предприятия в съответствие с образеца на формуляр в лист В от част II от настоящото приложение;

в) естеството на тези нередности в съответствие с образеца на формуляр в лист В от част II от настоящото приложение;

г) конкретната мярка, в която е установена нередност, в съответствие с образеца на формуляр в лист В от част II от настоящото приложение;

д) приблизителните финансови последици от всяка нередност в съответствие с образеца на формуляр в лист В от част II от настоящото приложение.

6.    Взаимопомощ

Обобщение на исканията за взаимопомощ, направени и получени в съответствие с дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

7.    Ресурси

Следва да се представят данни за ресурсната обезпеченост за извършването на проверките съгласно дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013, в това число:

а) броя на персонала, изразен в човекогодини, на който е възложено извършването на тези проверки, по контролен орган и, когато е подходящо, по регион;

б) обучението, получено от персонала, работещ по извършването на тези проверки, като се посочи дела на персонала, упоменат в буква а), който е получил такова обучение и естеството на самото обучение; както и

в) компютърно оборудване и средствата, които са на разположение на персонала, работещ по извършването на тези проверки.

8.    Трудности при прилагането на дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013

Предоставя се информация за срещаните трудности в прилагането на дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013, както и за мерките за тяхното преодоляване или предложения в тази насока.

9.    Предложения за подобряване

Когато е целесъобразно, се правят предложения за подобрение или на прилагането на дял V, глава III от Регламент (ЕС) № 1306/2013, или на настоящата глава.

ЧАСТ II

ЛИСТ А

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЕРИОДА

(Член 86, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013)ОБЩО:

 

КОНТРОЛЕН ОРГАН:

 

1 (A)  Общ брой предприятия за проверяване:

(Б)  Брой предприятия за проверяване: [проверете форматирането]

 

 

 

 

2. (A)  Общ брой проверени предприятия:

(Б)  Брой проверени предприятия:

 

 

 

 

3. (A)  Общ брой предприятия в процес на проверяване:

(Б)  Брой предприятия в процес на проверяване:

 

 

 

 

4. (A)  Общ брой непроверени предприятия:

(A)  Брой непроверени предприятия:

 

 

 

 КОНТРОЛЕН ОРГАН:

 

КОНТРОЛЕН ОРГАН:

 

1. (В)  Брой предприятия за проверяване:

(Г)  Брой предприятия за проверяване:

 

 

 

 

2. (В)  Брой проверени предприятия:

(Г)  Брой проверени предприятия:

 

 

 

 

3. (В)  Брой предприятия в процес на проверяване:

(Г)  Брой предприятия в процес на проверяване:

 

 

 

 

4. (В)  Брой непроверени предприятия:

(Г)  Брой непроверени предприятия:

 

 

 

 

Бележки за графите:

Когато е приложимо, се добавят допълнителни графи, напр. (Д), (Е) и т.н.

ЛИСТ Б

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЕРИОДА …

(Член 86, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013)Доклад за проверките по отношение на бюджетните позиции на ЕФГЗ за финансова година на ЕФГЗ …

Програма за проверка …

Б(1)

Номер на бюджетна статия или точка на ЕФГЗ.

 

Б(2)

Обща стойност на разходите, свързани с избраните за проверка предприятия

(EUR)

Б(3)

Проверени предприятия

Б(4)

Предприятия в процес на проверяване

Б(5)

Непроверени предприятия

 

 

 

 

i)

действително проверен разход

(EUR)

 

ii)

общо разходи, свързани с тези предприятия

(EUR)

i)

общо разходи, свързани с тези предприятия

(EUR)

i)

общо разходи, свързани с тези предприятия

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ В

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЕРИОДА …

(Член 86, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013)Потенциални нередности, констатирани по отношение на бюджетните позиции на ЕФГЗ за финансовата година на ЕФГЗ…

Програма за проверка …

В(1)

Номер на бюджетна статия или точка на ЕФГЗ

В(2)

Брой на констатираните евентуални нередности

В(3)

Брой на съответните плащания

В(4)

Брой съответни предприятия

В(5)

Прогнозна стойност на евентуалните нередности

В(6)

Описание и естество на всяка констатирана евентуална нередност, референтни номера на съответните предприятия и, както и референтни номера на OLAF (нотификационни номера по IMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

ЛИСТ Г

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКАТА ЗА ПЕРИОДА

(Член 86, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013)Изпълнение на проверките, свързани с предходните програми за проверка; програма за проверка …

Г(1) Брой предприятия, посочени като „в процес на проверяване“ в предишния доклад [ моля адаптирайте терминологията навсякъде ]

 

Г(2) Брой предприятия в Г(1), на които е извършена проверка:

 

Г(3) Брой предприятия в Г(1), които са в процес на проверяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г(4) Стойност на трансакциите в Г(1):

 

Г(5) Стойност на трансакциите в Г(2):

 

Г(6) Стойност на трансакциите в Г(3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г(7) Брой предприятия, в които проверката не е започнала, по данни от предходния доклад:

 

Г(8) Брой предприятия от Г(7), чиято проверка е приключена:

 

Г(9) Брой предприятия в Г(7), които са в процес на проверяване:

 

Г(10) Брой предприятия в Г(7), чиято проверка не е започнала:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г(11) Стойност на трансакциите в Г(7):

 

Г(12) Стойност на трансакциите в Г(8):

 

Г(13) Стойност на трансакциите в Г(9):

 

Г(14) Стойност на трансакциите в Г(10):

 
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

МЕРКИ ПО ЧЛЕН 57

1. Схемите за подпомагане, установени в приложение I към Регламент (ЕС) 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 12 ).

2. Следните схеми и мерки, установени в Регламент (ЕС) 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 13 ).

 публична интервенция;

 помощ за частно складиране;

 схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата;

 схема за предлагане на мляко в училищата;

 помощ в сектора на плодовете и зеленчуците;

 мерки за подпомагане в лозаро-винарския сектор;

 помощ в сектора на пчеларството;

 помощ в сектора на хмела;

 възстановявания при износ.

▼M6 —————

▼B

4. Действията за информиране и насърчаване, предвидени в Регламент (ЕО) № 3/2008 ( 14 ).

5. Мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 15 ), освен обхванатите от приложение I към Регламент (ЕС) 1307/2013.

6. Мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 16 ), освен обхванатите от приложение I към Регламент (ЕС) 1307/2013.

7. Мерките, предвидени в дял III, глава I от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и включени в съответната програма за развитие на селските райони.

8. Мерките, предвидени в дял IV, глава I от Регламент (ЕО) № 1698/2005 ( 17 ) и включени в съответната програма за развитие на селските райони.

▼M1

9. Схемите за подпомагане, установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета.

▼M6

10. Мерките, въведени съгласно член 219, параграф 1, член 220, параграф 1 и член 221, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 като мерки в подкрепа на селскостопанските пазари в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.( 1 ) Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интервенционните разходи (виж страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕС) №°1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

( 4 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 г. за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 57, 27.2.2014 г., стр. 7).

( 5 ) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

( 6 ) Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

( 7 ) Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

( 8 ) Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1).

( 9 ) Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1).

( 10 ) Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

( 11 ) Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията от 7 юли 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (ОВ L 186, 17.7.2009 г., стр. 1).

( 12 ) Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

( 13 ) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

( 14 ) Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1).

( 15 ) Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).

( 16 ) Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).

( 17 ) Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).