2014R0906 — BG — 04.09.2014 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 906/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2014 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разходи за публична интервенция

(ОВ L 255, 28.8.2014, p.1)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 291, 7.10.2014,  19  (906/2014)
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 906/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2014 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разходи за публична интервенцияЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета ( 1 ), и по-специално член 20, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 мерките за интервенция за регулиране на селскостопанските пазари се финансират от Съюза при условията на секторното законодателство в областта на селското стопанство. Що се отнася до мерките за публична интервенция, сумата, която ще бъде финансирана от Съюза, се определя според годишните отчети, съставени от разплащателните агенции.

(2)

Разходите за публична интервенция могат да варират значително. Поради това е необходимо за всяка категория операции да се определи кой разход подлежи на финансиране от Съюза, и по-специално при какви условия може да се покрие този разход. За тази цел следва да се формулират условията за допустимост и методите за изчисляване на допустимите разходи. Следва да бъде допълнително уточнено дали такъв разход трябва да се осчетоводи въз основа на действително записаните от разплащателните агенции елементи, или въз основа на стандартни суми, установени от Комисията.

(3)

За да могат държавите членки, чиято парична единица е различна от евро, да консолидират съгласувано разходите и разноските си в националната си парична единица и в евро, следва да се уточнят условията, при които операциите на публично съхранение се документират в отчетите им, както и приложимият обменен курс.

(4)

Остойностяването на операциите на публично съхранение също така зависи от типа на операциите и от действащото секторно законодателство в областта на селското стопанство. Поради това следва да се установи общо правило, с което се гарантира, че стойността на закупените и продадените количества е равна на сбора на плащанията и постъпленията, които се извършват или предстои да се извършат за физически операции, заедно със специфични разпоредби и специални случаи, които трябва да се вземат предвид.

(5)

Мерките в настоящия регламент заменят съответните разпоредби, установени в Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията ( 2 ), който е отменен с Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията ( 3 ),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят условията и разпоредбите, приложими за финансирането на разходите за мерките за интервенция, свързани с публично съхранение, от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

Член 2

Мерки за интервенция под формата на публично съхранение

Мерките за интервенция под формата на публично съхранение могат да включват закупуване, съхранение, транспорт и прехвърляне на запаси, както и продажба или пласиране чрез други средства на селскостопански продукти при условията, предвидени в действащото секторно законодателство в областта на селското стопанство и в настоящия регламент.

Член 3

Финансиране на разходи за интервенция, направени във връзка с операции на публично съхранение

1.  При операциите на публично съхранение, посочени в член 2, ЕФГЗ финансира следните разходи по перото интервенция, при условие че съответните разходи не се уреждат по друг начин по действащото секторно законодателство в областта на селското стопанство:

а) разходите за осигуряване на финансови средства, направени от държавите членки за закупуване на продукти в съответствие с методите за изчисляване, определени в приложение I;

б) разходите за физически операции, свързани със закупуване, продажба или други форми на прехвърляне на продукти (внасяне, съхранение и изтегляне на продукти в схемите на публично съхранение), както са дадени в приложение II, въз основа на еднакви стандартни суми за Съюза, изчислявани в съответствие с методите, определени в приложение III;

в) разходите за физически операции, които не са свързани задължително със закупуване, продажба или други форми на прехвърляне на продукти, въз основа на стандартни или нестандартни суми в съответствие с разпоредбите, установени от Комисията в секторното законодателство в областта на селското стопанство по отношение на съответните продукти, и приложение IV;

г) разходите за превоз в територията на държавата членка или извън нея, както и за износ, въз основа на стандартни или нестандартни суми, като тези разходи подлежат на одобрение в съответствие с процедурата, посочена в член 229, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 );

д) амортизацията на селскостопански продукти в съответствие с методите за изчисляване, определени в приложение V;

е) разликите (печалби и загуби) между счетоводната стойност и цената на пласмента на продуктите, или разликите в резултат от други фактори.

2.  За държави членки, чиято парична единица е различна от евро, без да се засягат специфичните разпоредби и оперативните събития, предвидени в приложенията към настоящия регламент или в законодателството в областта на селското стопанство, посочените в параграф 1, букви б) и в) от настоящия член разходи, изчислени въз основа на сумите, определени в евро, и разходите или приходите, направени в национална парична единица в съответствие с настоящия регламент, се преизчисляват в зависимост от случая в националната парична единица или в евро въз основа на последния обменен курс, установен от Европейската централна банка преди отчетната година, през която операциите са документирани в отчетите на разплащателната агенция.

За целите на настоящия регламент отчетна година е периодът, посочен в член 3, параграф 3, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014.

Член 4

Остойностяване на операции на публично съхранение

1.  Стойността на закупените и продадените количества е равна на сбора на плащанията и постъпленията, които предстои да бъдат извършени за физически операции, освен в случаите на специфичните разпоредби, посочени в настоящия член, и като се прилагат:

а) приложение VI — за липсващи количества;

б) приложение VII — за развалени или унищожени продукти;

в) приложение VIII — за продукти, влезли за съхранение, за които е отказано приемане.

2.  Стойността на закупените количества се определя за количествата продукти, влизащи за съхранение, въз основа на цена в рамките на публичната интервенция, като се вземат предвид увеличения, премии, намаления, проценти и коефициенти, приложими към цената в рамките на публичната интервенция в момента на закупуване в съответствие с критериите, определени в секторното законодателство в областта на селското стопанство.

В случаите и обстоятелствата, посочени в приложение VI и приложение VII, точка 2, букви а) и в), обаче не се вземат предвид увеличения, премии, намаления, проценти и коефициенти.

Стойността на продукти, които са се развалили или са унищожени вследствие на природни бедствия или на прекалено дълъг период на съхранение съгласно посоченото в точка 2 от приложение VII към настоящия регламент, се определя с акт за изпълнение на Комисията. Този акт се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.  Без да се засягат разпоредбите на приложение V, стойността на продуктите, които са на разположение и са финансирани в рамките на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, е цената в рамките на публичната интервенция, приложима към 1 октомври всяка година. За държавите членки, чиято парична единица е различна от евро, счетоводната стойност на обхванатите от интервенцията продукти се преизчислява в националната им парична единица по обменния курс, приложим на 1 октомври съответната година.

При прехвърляне на обхванати от интервенция продукти от една държава членка в друга доставящата държава членка регистрира доставения продукт като нулево вписване в счетоводните отчети, а получаващата държава членка го регистрира като постъпление в месеца на изпращане, като използва цената, изчислена в съответствие с първа алинея.

4.  Платените или начислени в съответствие с разпоредбите на Съюза разходи при закупуването на продукти за физическите операции, посочени в член 3, параграф 1, буква в), се вписват в отчетите като разходи или приходи, свързани с технически разходи, отделно от цената на закупуване.

5.  Във финансовите отчети, посочени в член 3, параграф 3, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, количествата на съхранение в края на отчетната година, които следва да се пренесат в следващата отчетна година, се остойностяват по средната им счетоводна стойност (стойност на пренасяне), определена в месечния отчет за последния месец на отчетната година.

6.  Количествата, влизащи за съхранение, за които е установено, че не отговарят на условията за съхранение, се вписват в отчетите като продадени количества в момента на изтеглянето им от съхранение на цената, на която са били купени.

Ако към момента на действителното им изтегляне от съхранение обаче са изпълнени условията за прилагане на приложение VI, буква б), се провеждат консултации с Комисията преди изтеглянето на стоките.

7.  Когато даден отчет показва положително салдо, то се приспада от разходите за текущата отчетна година.

8.  Когато има промяна в стандартните суми, определените срокове за плащане, лихвените проценти или в други елементи на изчисление след първия ден на даден месец, новите елементи влизат в сила за физическите операции от следващия месец.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТАВКИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

(член 3, параграф 1, буква а)

I.   ПРИЛОЖИМИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ

1. За целите на изчисляването на разходите за финансиране, поемани от ЕФГЗ за пуснатите в обращение средства от държава членка за закупуване на продукти, в началото на всяка отчетна година Комисията определя единен лихвен процент за целия Съюз в съответствие с член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Единният лихвен процент съответства на средната стойност на срочните проценти EURIBOR за три и дванадесет месеца, регистрирани през шестмесечен референтен период, който се определя от Комисията, с тегло съответно една трета и две трети.

2. За да се определят лихвените проценти, приложими за дадена отчетна година, държавите членки нотифицират Комисията по нейно искане за средния лихвен процент, реално платим от тях през референтния период, посочен в точка 1, не по-късно от крайния срок, посочен в искането. Нотификацията се прави, като се използва формулярът, предоставен на държавите членки от Комисията.

При липса на нотификация от държава членка във вида и в срока, посочени в първа алинея, се смята, че платимият лихвен процент за тази държава членка е 0 %.

Когато дадена държава членка декларира, че не е имала никакви лихвени разходи, тъй като не е имала селскостопански продукти в публични складове през референтния период, Комисията определя този процент въз основа на усреднените референтни лихвени проценти през референтния период, посочен в първата алинея на настоящата точка, плюс един процентен пункт. Тези референтни лихвени проценти са:

а) за държавите членки, чиято парична единица е евро — европейският междубанков лихвен процент върху заем за три месеца (EURIBOR);

б) за държавите членки, чиято парична единица е различна от евро — лихвеният процент за междубанков заем за три месеца, който се прилага във всяка държава членка (IBOR).

Ако ►C1  посочените в точка 1 ◄ референтни лихвени проценти не са налични за целия референтен период, се използват наличните за този период проценти.

3. За всяка държава членка лихвеният процент, определен въз основа на ►C1  разпоредбите на точка 2 ◄ , се сравнява с единния лихвен процент, определен въз основа на ►C1  разпоредбите на точка 1. ◄ Приложимият за всяка държава лихвен процент е по-ниският от тези два лихвени процента.

Лихвените проценти, които се определят с регламент за изпълнение на Комисията, приет въз основа на член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за всяка отчетна година, се закръгляват до първия знак след десетичната запетая.

II.   ИЗИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

1. Изчисляването на разходите за финансиране се подразделя съгласно периодите на валидност на лихвените проценти, определени от Комисията в съответствие с разпоредбите, предвидени в част I.

2. Споменатите в член 3, параграф 1, буква а) разходи за финансиране се изчисляват, като лихвеният процент на държавата членка се прилага към средната стойност за тон закупен продукт и така полученият резултат се умножава по средния запас за отчетната година.

Средната стойност на тон продукт се изчислява, като сумата от стойностите на продуктите на склад в първия ден на отчетната година и на закупените през тази година продукти се раздели на сумата от количествата продукти на склад в първия ден на отчетната година и закупените през отчетната година продукти.

Средният запас за отчетната година се изчислява, като сумата от запаса в началото на всеки месец и запаса в края на всеки месец се раздели на число, равно на два пъти броя месеци в отчетната година.

3. Когато се определя амортизационен коефициент за даден продукт в съответствие с приложение V, точка 1, стойността на закупените през отчетната година продукти се изчислява, като от цената на закупуване се приспада амортизационна сума, получена чрез прилагане на този коефициент.

4. За продукти, за които е определена втора амортизация в съответствие с приложение V, точка 3, втора алинея, изчисляването на средните запаси се прави преди фактическата дата на всяка амортизация, взета под внимание за целите на средната стойност.

5. Когато съгласно уреждащите общата организация на пазара разпоредби плащането на закупен от разплащателна агенция продукт може да не се извършва, докато не изтече поне един месец от датата на приемане, изчисленият среден запас може да се намали с количество, получено по следното уравнение:

image

където:

Q

=

количества, закупени през отчетната година,

N

=

брой месеци на минимален период преди плащане.

За целите на това изчисление минималният период, посочен в разпоредбите, се разглежда като срок за плащане. Счита се, че един месец се състои от 30 дни. Всяка част от месеца, която надхвърля 15 дни, се счита за цял месец и съответно всяка част от месеца от 15 дни или по-малко не се взема предвид в това изчисление.

Когато изчислението на средния запас в края на отчетната година дава отрицателна величина, след като е направено посоченото в първа алинея намаляване, тази сума се приспада от средния запас, изчислен за следващата отчетна година.

III.   СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СА ОТГОВОРНОСТ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

1. Когато за продажбата на продукти от разплащателни агенции разпоредбите, уреждащи общата организация на пазара, или публикуваните покани за търг дават на купувача на продуктите период, в който да ги изтегли след извършване на плащането, и когато този период надхвърля 30 дни, изчислените в съответствие с част II разходи за финансиране се намаляват в отчетите на разплащателните агенции със сумата, получена по следното уравнение:

image

където:

V

=

сумата, платена от купувача,

J

=

броят на дните между постъпването на плащането и изтеглянето на продукта, минус 30 дни,

i

=

лихвеният процент, приложим за отчетната година.

2. При продажби на селскостопански продукти от разплащателни агенции въз основа на специфични регламенти на Съюза, когато реалният период за плащане след изтегляне на продуктите надхвърля 30 дни, изчислените в съответствие с част II разходи за финансиране се увеличават в отчетите на разплащателните агенции със сумата, получена по следното уравнение:

image

където:

M

=

сумата, която следва да се плати на купувача,

D

=

броят на дните между изтеглянето на продукта и постъпването на плащането, минус 30 дни,

i

=

лихвеният процент, приложим за отчетната година.

3. В края на всяка отчетна година споменатите в точки 1 и 2 разходи за финансиране се вписват в отчетите за тази селскостопанска финансова година за броя дни, които се вземат предвид до тази дата, а остатъкът се вписва за следващата отчетна година.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ФИЗИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ, ПОКРИВАНИ ОТ СТАНДАРТНИТЕ СУМИ

(член 3, параграф 1, буква б)

Зърнени храни и ориз

I.   ПРИЕМАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ НА СКЛАД

а) физическо придвижване на зърнените храни от транспортното средство до складовата клетка (силоз или отделение на хранилище) — първо прехвърляне;

б) претегляне;

в) вземане на проби/анализ/установяване на качество.

II.   СКЛАДИРАНЕ

а) наемане на помещенията по договорна цена;

б) застрахователни разходи (освен ако не са включени по буква а);

в) разходи за контрол на вредителите с цел гарантиране на първоначалното качество на продукта на склад (освен ако не са включени по буква а);

г) годишна инвентаризация (освен ако не е включена по буква а);

д) вентилация, ако има такава (освен ако не е включена по буква а).

III.   ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ СЪХРАНЕНИЕ

а) претегляне на зърнени храни;

б) вземане на проби/анализ (ако се начисляват на интервенцията);

в) физическо изкарване и натоварване на зърнените храни на първото транспортно средство.

Говеждо/телешко месо

I.   ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКА, ОБЕЗКОСТЯВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ НА СКЛАД (ОБЕЗКОСТЕНО МЕСО)

а) качествен контрол на необезкостеното месо;

б) претегляне на необезкостеното месо;

в) обработка;

г) договорни разходи за обезкостяване, включително:

i) първоначално охлаждане;

ii) транспорт от интервенционния склад до предприятията за разфасоване (освен ако продавачът не доставя стоката до предприятията за разфасоване);

iii) обезкостяване, изрязване, претегляне, пакетиране и бързо замразяване;

iv) временно съхранение на разфасовките, натоварване, превоз и повторно постъпване в хладилния склад на интервенционния склад;

v) разходи за опаковъчни материали: полиетиленови торби, картонени кутии, мрежички;

vi) стойност на костите, парчетата сланина и на другите изрезки, оставени в предприятията за разфасоване (постъпления, които се приспадат от разходите).

II.   СКЛАДИРАНЕ

а) наемане на помещенията по договорна цена;

б) застрахователни разходи (освен ако не са включени по буква а);

в) контрол на температурата (освен ако не е включен по буква а);

г) годишна инвентаризация (освен ако не е включена по буква а).

III.   ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ СЪХРАНЕНИЕ

а) претегляне;

б) проверка на качеството (ако е отговорност на компетентните органи по интервенцията);

в) прехвърляне на месото от хладилния склад до товарния отсек на хранилището.

Масло

I.   ПРИЕМАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ НА СЪХРАНЕНИЕ

а) придвижване на маслото от транспортното средство до складовата клетка;

б) претегляне и идентифициране на пакетите;

в) вземане на проби/проверка на качеството;

г) постъпване в хладилния склад и замразяване;

д) второ вземане на проби/проверка на качеството в края на изпитателния период.

II.   СКЛАДИРАНЕ

а) наемане на помещенията по договорна цена;

б) застрахователни разходи (освен ако не са включени по буква а);

в) контрол на температурата (освен ако не е включен по буква а);

г) годишна инвентаризация (освен ако не е включена по буква а).

III.   ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ СЪХРАНЕНИЕ

а) претегляне и идентифициране на пакетите;

б) придвижване на маслото от хладилния склад до товарния отсек на склада, ако транспортното средство е контейнер, или допълнително натоварване при товарния отсек, ако транспортното средство е камион или железопътен вагон.

IV.   СПЕЦИФИЧНО ЕТИКЕТИРАНЕ ИЛИ МАРКИРОВКА

Ако подобно етикетиране е задължително в съответствие със законодателството на Съюза относно пласирането.

Обезмаслено мляко на прах

I.   ПРИЕМАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ НА СЪХРАНЕНИЕ

а) придвижване на обезмасленото мляко на прах от транспортното средство до складовата камера;

б) претегляне;

в) вземане на проби/проверка на качеството;

г) проверка на маркировката и опаковката.

II.   СКЛАДИРАНЕ

а) наемане на помещенията по договорна цена;

б) застрахователни разходи (освен ако не са включени по буква а);

в) контрол на температурата (освен ако не е включен по буква а);

г) годишна инвентаризация (освен ако не е включена по буква а).

III.   ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ СЪХРАНЕНИЕ

а) претегляне;

б) вземане на проби/инспекция на стоката (ако е отговорност на компетентните органи по интервенцията);

в) придвижване на обезмасленото мляко на прах до товарния отсек на склада и натоварване без подреждане в транспортното средство, ако е камион или железопътен вагон; придвижване на обезмасленото мляко на прах до товарния отсек на склада, ако транспортното средство е друг вид, например контейнер.

IV.   СПЕЦИФИЧНО ЕТИКЕТИРАНЕ ИЛИ МАРКИРОВКА

Ако подобно етикетиране е задължително в съответствие със законодателството на Съюза относно пласирането.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

СТАНДАРТНИ СУМИ ЗА СЪЮЗА

(член 3, параграф 1, буква б)

I.   ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТНИ СУМИ

1. Стандартните суми, които ще се прилагат в целия Съюз, се установяват по продукти въз основа на най-ниските разходи, регистрирани през референтен период от 1 октомври на година n до 30 април следващата година.

2. „Регистрирани разходи“ са разходите за посочените в приложение II физически операции, осъществени през референтния период и установени въз основа на отделните фактури за тях или въз основа на договор, подписан за покриването им. Ако през референтния период е налице запас от даден продукт, без да има постъпления или изтегляния, могат също да се използват референтните разходи, посочени в договорите за съхранение на този продукт.

Разходите за приемане и постъпване на съхранение (I) и за изтегляне от съхранение (III) се декларират за тон продукт за всяко отделно действие (а, б, в…), определено в приложение II. Разходите за складиране (II) се декларират на месечна база за всеки тон съхраняван продукт за всяко отделно действие (а, б, в…), определено в приложение II.

3. До 10 май държавите членки уведомяват Комисията за посочените в точка 2 разходи, отнасящи се до определените в приложение II операции, направени през референтния период. Посочените в точка 1 стандартни суми се установяват в евро въз основа на среднопретеглената стойност на тези разходи, регистрирани през референтния период най-малко в четири държави членки с най-ниските разходи за дадена физическа операция, ако последните съответстват на минимум 33 % от средната стойност на общо съхраняваните количества на въпросния продукт през референтния период. В противен случай в претеглянето се включват разходите на други държави членки, докато процентът не достигне 33 % от съхраняваните количества.

4. Ако по-малко от четири държави членки държат даден продукт на публично съхранение, стандартните суми за този продукт се установяват въз основа на разходите, регистрирани в тези държави членки. Окончателната стандартна сума за този продукт не може да се различава с повече от 2 % от установената за предходната година сума.

5. Ако разходите за продукт на съхранение, декларирани от държава членка и използвани в посоченото в точки 3 и 4 изчисление, са два пъти по-големи от средноаритметичната стойност на разходите, декларирани за това изчисление от другите държави членки, тези разходи се намаляват до нивото на средната аритметична стойност.

6. Разходите, използвани в посоченото в точки 3 и 4 изчисление, се претеглят въз основа на количествата, съхранявани от включените в изчислението държави членки.

7. Разходите, декларирани от държави членки, чиято парична единица е различна от евро, се преизчисляват в евро въз основа на средния обменен курс за тяхната парична единица през посочения в точка 1 референтен период.

II.   СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Стандартните разходи за изтегляне от съхранение могат да се увеличат със сума, която се изчислява от Комисията в съответствие с член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, при условие че държавата членка представи декларация, обхващаща цялата отчетна година и целия запас от въпросния продукт, за това, че няма да се възползва от отклонението, посочено в член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, и че ще изпълни гаранция за количеството.

Тази декларация се адресира до Комисията и трябва да бъде получена от нея, преди да бъде получена първата месечна декларация за съответната отчетна година, или — ако въпросният продукт не е на интервенционно съхранение в началото на отчетната година — не по-късно от месеца, следващ месеца, през който продуктът постъпва за първи път на съхранение.

Предвиденото в първа алинея увеличение се изчислява, като референтният праг на разглеждания продукт, посочен в член 7 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се умножи по допустимото отклонение за този продукт, определено в приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014.

2. Стандартните суми, установени за разходите при постъпване на съхранение и при изтегляне от съхранение на всички съхранявани продукти, с изключение на говеждо/телешко месо, се намаляват със следните коефициенти, ако въпросните количествата не се преместват физически:Продукт

Постъпване на съхранение

Изтегляне от съхранение

Зърнени храни

36,50 %

22,80 %

Ориз

17,50 %

20,30 %

Масло

25,90 %

22,20 %

Обезмаслено мляко на прах

21,00 %

35,10 %

3. Комисията може да запазва стандартните суми, определени предварително за даден продукт, когато не е имало публично съхранение или няма да има публично съхранение за текущата отчетна година.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЗА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЕЛЕШКО И ГОВЕЖДО МЕСО

(член 3, параграф 1, буква в)

За целите на приложение VI и приложение VII, точка 2, букви а) и в) базисната цена, която следва да се използва за обезкостено говеждо месо, е цената съгласно референтния праг, посочен в член 7 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, умножена по коефициент 1,47.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

АМОРТИЗАЦИЯ НА СЪХРАНЯВАНИТЕ ПРОДУКТИ

(член 3, параграф 1, буква д)

1. Ако за даден продукт приблизително изчислената продажна цена за продукти на публично интервенционно съхранение е по-ниска от цената на закупуване, в момента на закупуване се прилага амортизационен процент, наричан „k коефициент“. Той се определя за всеки продукт в началото на всяка отчетна година в съответствие с член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

2. Амортизационният процент не превишава разликата между цената на закупуване и приблизително изчислената цена за пласмента на всеки продукт.

3. В момента на закупуване Комисията може да ограничи амортизацията до част от процента, изчислен в съответствие с точка 2. Тази част не може да бъде по-малко от 70 % от амортизацията, установена в съответствие с точка 1.

В такъв случай Комисията прави втора амортизация в края на всяка отчетна година в съответствие с метода, посочен в точка 5.

4. При амортизации съгласно точка 3, втора алинея Комисията определя общи суми за амортизация по продукти и по държави членки преди началото на следващата отчетна година.

За тази цел приблизително изчислената продажна цена за продуктите на съхранение се сравнява с приблизително изчислената стойност на пренасяне по продукти и по държави членки. Общите суми за амортизация по продукти и по държави членки се получават, като разликите между приблизително изчислените стойности на пренасяне и приблизително изчислените продажни цени се умножат по приблизително изчислените количества на склад в края на отчетната година.

5. Приблизителното изчисляване на количествата на публично съхранение и стойностите на пренасяне по продукти и по държави членки е въз основа на нотификация от държавите членки, която те изпращат на Комисията най-късно на 7 септември на година n + 1 за продукти на склад на 30 септември същата година, която включва следните данни:

 количествата, закупени през периода от 1 октомври на година n до 31 август в година n + 1,

 количествата на склад на 31 август в година n + 1,

 стойността в евро на продуктите на склад на 31 август в година n + 1,

 приблизително изчислените количества на склад на 30 септември в година n + 1,

 приблизително изчислените количества, закупени между 1 и 30 септември в година n + 1,

 приблизително изчислената стойност в евро на количествата, закупени между 1 и 30 септември в година n + 1.

6. С оглед изчисляването на амортизацията в края на дадена отчетна година стойностите в национална парична единица, нотифицирани от държавите членки, чиято парична единица е различна от евро, се преизчисляват в евро, като се използват курсовете, приложими в момента на изчисляване на общите суми за амортизация за края на съответната отчетна година.

7. Комисията съобщава общите суми за амортизация по продукти на всяка от заинтересованите държави членки, за да могат те да ги включат в окончателната си месечна декларация на разходите, която представят пред ЕФГЗ за въпросната отчетна година.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ЛИПСВАЩИ КОЛИЧЕСТВА

(член 4, параграф 1, буква а)

Съгласно определените в приложение IV разпоредби стойността на липсващите количества се изчислява, както следва:

а) Когато границите на допустимото отклонение, посочени в член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, за съхранението или преработката на продукти се превишат или когато се установят липсващи количества поради кражба или други обясними причини, стойността на липсващите количества се изчислява, като тези количества се умножат по референтния праг — посочен в член 7 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, приложим за стандартното качество на всеки продукт на първия ден на отчетната година, през която са превишени границите на допустимото отклонение или са установени липсващи количества — увеличен с 5 %.

б) Ако в деня, в който се установят липсващите количества, средната пазарна цена за стандартното качество в държавата членка, където се извършва съхранението, е по-висока от 105 % от базисния референтен праг, посочен в член 7 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, договарящите се страни възстановяват на интервенционните агенции регистрираната от държавата членка пазарна цена, увеличена с 5 %.

Средната пазарна цена се определя от държавата членка въз основа на информацията в редовните ѝ нотификации до Комисията.

Разликите между сумите, събрани при прилагане на пазарната цена, и сумите, осчетоводени към ЕФГЗ при прилагане на референтния праг, посочен в член 7 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се кредитират към ЕФГЗ в края на отчетната година като част от другите елементи на кредит.

в) Когато се установи, че липсват количества след прехвърляне или транспортиране на продукти от интервенционен склад или от определено от разплащателната агенция място на съхранение до друго място, и когато не е определена специфична стойност в съответното законодателство на Съюза, стойността на тези липсващи количества се определя в съответствие с буква а).
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ПРОДУКТИ, КОИТО СА СЕ РАЗВАЛИЛИ ИЛИ СА УНИЩОЖЕНИ

(член 4, параграф 1, буква б)

1. Освен ако в специфични разпоредби на Съюза не е предвидено друго, даден продукт се счита за развален, ако вече не отговаря на приложимите при закупуването му изисквания за качество.

2. Стойността на продукти, които са се развалили или са унищожени, се изчислява в зависимост от причината, както следва:

а) освен ако в приложение IV не са предвидени специални разпоредби, в случай на злополуки стойността на продуктите се изчислява, като засегнатите количества се умножат по базисния референтен праг, посочен в член 7 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, който е в сила за стандартното качество в първия ден на текущата отчетна година, намален с 5 %;

б) в случай на природни бедствия стойността на засегнатите количества се определя с акт за изпълнение на Комисията, който се приема в съответствие с член 4, параграф 2, трета алинея;

в) в случай на лоши условия на съхранение, по-специално поради неподходящи методи на съхранение: стойността на продукта се отчита в съответствие с приложение VI, букви а) и б);

г) в случай на прекалено дълъг период на съхранение: счетоводната стойност на продукта се определя въз основа на продажната цена в момента на продажбата му с акт за изпълнение на Комисията, който се приема в съответствие с член 4, параграф 2, трета алинея.

Решението за продажба на продукта се взема в съответствие с приложимото за продукта законодателство в областта на селското стопанство. Постъпленията от продажбите се отчитат за месеца, през който е извършено изтеглянето.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СЧЕТОВОДНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРОДУКТИ, ПОСТЪПИЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, НА КОИТО Е ОТКАЗАНО ПРИЕМАНЕ

(член 4, параграф 1, буква в)

1. Освен ако в специфични разпоредби на Съюза не е предвидено друго, разходите за постъпване, изтегляне, съхранение и финансиране, вече вписани в отчетите за всяко неприето количество, се приспадат и се отчитат отделно, както следва:

а) разходите за постъпване и изтегляне, които трябва да се приспаднат, се изчисляват, като неприетите количества се умножат по сбора на съответните стандартни суми през месеца на изтегляне;

б) разходите за съхранение, които трябва да се приспаднат, се изчисляват, като неприетите количества се умножат по броя на изтеклите месеци между постъпването и изтеглянето, и по стандартната сума за месеца на изтегляне;

в) разходите за финансиране, които трябва да се приспаднат, се изчисляват, като неприетите количества се умножат: по броя на изтеклите месеци между постъпването и изтеглянето, след като се приспадне приложимият към момента на постъпването брой месеци на закъснение на плащането; по лихвения процент за финансиране, приложим за месеца на изтегляне, разделен на 12; и по средната счетоводна стойност на пренесените запаси, приложима в началото на отчетната година, или съответната средна счетоводна стойност на запасите, приложима в първия месец на деклариране, ако няма средна счетоводна стойност на пренесените запаси.

2. Разходите, описани в точка 1, се осчетоводяват като физически операции в месеца на изтегляне от съхранение.( 1 ) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

( 2 ) Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на операции на публично съхранение от разплащателните агенции на държавите членки (ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 35).

( 3 ) Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (вж. страница 18 от настоящия брой на Официален вестник).

( 4 ) Регламент (ЕС) №°1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).