02014R0692 — BG — 20.12.2014 — 002.003


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 692/2014 НА СЪВЕТ

от 23 юни 2014 г.

относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

(ОВ L 183, 24.6.2014 г., стp. 9)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 825/2014 НА СЪВЕТА от 30 юли 2014 година

  L 226

2

30.7.2014

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1351/2014 НА СЪВЕТА от 18 декември 2014 година

  L 365

46

19.12.2014


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 197, 4.7.2014, стp.  87 (692/2014)

►C2

Поправка, ОВ L 037, 13.2.2015, стp.  24 (1351/2014)
▼B

▼M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 692/2014 НА СЪВЕТА

от 23 юни 2014 г.

относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

▼BЧлен 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) 

„иск“ означава всеки иск, независимо дали неговото удовлетворяване е потърсено по съдебен ред, предявен преди или след 25 юни 2014 г. и свързан с изпълнението на договор или на трансакция, по-специално:

i) 

иск за изпълнение на всяко задължение, произтичащо или свързано с даден договор или дадена трансакция;

ii) 

иск за удължаване на сроковете или плащане на обезпечение, финансова гаранция или обезщетение под всякаква форма;

iii) 

иск за компенсация, който се отнася до договор или трансакция;

iv) 

насрещен иск;

v) 

иск за признаване или за изпълнение, включително чрез екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на еквивалентно решение, независимо от мястото, където са били произнесени;

б) 

„договор или трансакция“ означава всяка трансакция, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпечение, гаранция или обратна гаранция, по-специално финансова гаранция или финансова обратна гаранция и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от подобна трансакция или свързана с нея;

в) 

„стоки с произход от Автономната република Крим или Севастопол“ означава стоки, изцяло получени в Автономната република Крим или в град Севастопол или претърпели последната си съществена обработка или преработка там в съответствие, mutatis mutandis, с разпоредбите на членове 23 и 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността ( 1 );

г) 

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство;

д) 

„компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите-членки, както са посочени в уебсайтовете, изброени в приложението;

▼M1

е) 

„брокерски услуги“ означава:

i) 

договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, включително от трета държава за друга трета държава, или;

ii) 

продаването или купуването на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, включително когато те се намират в трети държави с цел прехвърлянето им в друга трета държава;

ж) 

„техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработване, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или всякакво друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни знания или умения, или консултантски услуги; техническата помощ включва помощ в устна форма;

▼M2

з) 

„образувание в Крим или Севастопол“ означава образувания, чието седалище, централно управление или основно място на стопанска дейност се намира в Крим или Севастопол, които имат дъщерни предприятия или филиали под техен контрол в Крим или Севастопол, както и клонове и друг вид образувания, развиващи дейност в Крим или Севастопол;

и) 

„инвестиционни услуги“ означава следните услуги и дейности:

i) 

получаване и предаване на поръчки във връзка с един или повече финансови инструменти,

ii) 

изпълнение на поръчки от името на клиенти,

ii) 

търгуване за собствена сметка,

iv) 

управление на портфейл,

v) 

инвестиционни консултации,

vi) 

поемане на емисията на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти на базата на твърд ангажимент,

vii) 

пласиране на финансови инструменти без твърд ангажимент,

viii) 

всяка услуга във връзка с допускането до търговия на регулиран пазар или до търговия в многостранна система за търгуване;

й) 

„собственик на кораб от Съюза“ има същото значение като „собственик на кораб от Общността“, както е определено в член 2, параграф 2, букви а) и б) от Регламент 3577/92 ( 2 ) на Съвета.

▼B

Член 2

Забранява се:

а) 

вносът в Европейския съюз на стоки с произход от Крим или Севастопол;

б) 

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, както и застраховане и презастраховане, свързано с вноса на стоките, посочени в буква а).

▼M2

Член 2а

1.  Забранява се:

а) 

придобиването на нови или разширяването на съществуващи участия в собствеността върху недвижими имоти, разположени в Крим или Севастопол;

б) 

придобиването на нови или разширяването на съществуващи участия в собствеността или контрола върху образувание в Крим или Севастопол, включително пълното придобиване на такива образувания или придобиването на дялове и други ценни книжа, даващи право на участие в такива образувания;

в) 

предоставянето на заеми или участието в споразумения за отпускането на заеми или кредити, или предоставянето на финансиране по друг начин, в т.ч. собствен капитал, на образувание в Крим или Севастопол или за документираното предназначение за финансиране на такова образувание;

г) 

създаването на съвместни предприятия в Крим или Севастопол или с образувание в Крим или Севастопол;

д) 

предоставянето на инвестиционни услуги, пряко свързани с дейностите, посочени в букви а) — г).

2.  Забраните и ограниченията в настоящия член не се прилагат за извършването на законна стопанска дейност с образувания извън Крим или Севастопол, когато свързаните инвестиции не са предназначени за образувания в Крим или Севастопол.

3.  Забраните по параграф 1 се прилагат, без да се засяга изпълнението на задължение, произтичащо от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е информиран най-малко пет работни дни по-рано.

Член 2б

1.  Забраняват се продажбата, доставката, трансферът и износът на стоките и технологиите от списъка в приложение II:

а) 

на физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или

б) 

за използване в Крим или Севастопол,

Приложение II включва определени стоки и технологии, подходящи за използване в следните основни отрасли:

i) 

транспорт;

ii) 

телекомуникации;

iii) 

енергетика;

iv) 

търсене, проучване, и добив на нефт, газ и минерални ресурси.

2.  Забранява се:

а) 

прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги, свързани със стоките и технологиите от списъка в приложение II, или свързани с предоставянето, производството, поддръжката и използването на такива изделия на физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол или за използване в Крим или Севастопол;

б) 

прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите от списъка в приложение II на физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол или за използване в Крим или Севастопол.

3.  Забраните съгласно параграфи 1 и 2, когато са свързани с параграф 1, буква б), не се прилагат, когато не са налице разумни основания, за да се определи, че стоките и технологиите или услугите по параграф 2 ще бъдат използвани в Крим или Севастопол.

4.  Забраните съгласно параграфи 1 и 2 не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължение, произтичащо от договор, сключен преди 20 декември 2014 г., или по силата на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен поне пет работни дни по-рано.

Член 2в

1.  Забранява се оказването на техническа помощ, брокерски услуги, строителни или инженерни услуги, пряко свързани с инфраструктура в Крим или Севастопол в секторите, посочени в член 2б, параграф 1, определени въз основа на приложение II, независимо от произхода на стоките и технологиите.

2.  Забраната в параграф 1 не засяга изпълнението до 21 март 2015 г. на задължение, произтичащо от договор, сключен преди 20 декември 2014 г., или по силата на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

3.  Забранява се съзнателното или преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраните, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 2г

1.  Забранява се предоставянето на услуги, пряко свързани с туристически дейности в Крим или Севастопол.

2.  По-специално забранява се кораби, предоставящи услуги по круизни линии, да влизат или да правят междинно спиране в пристанище, разположено на Кримския полуостров и посочено в приложение III. Тази забрана се прилага за кораби, плаващи под флага на държава членка, или кораби, притежавани и под оперативния контрол на собственик на кораби от Съюза или кораби, спрямо които оператор от Съюза е поел цялата отговорност по отношение на оперирането им.

3.  Забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато даден кораб влезе или направи междинно спиране в едно от пристанищата, посочени в приложение III, по причини, свързани с морската безопасност в случаи на спешност. Компетентният орган се информира за съответното влизане или междинно спиране в пристанището в срок от 5 работни дни.

►C2  4.  Забраните по параграфи 1 и 2 се прилагат, без да се засяга изпълнението до 21 март 2015 г. на задължение, произтичащо от договори или допълнителни договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или ◄ допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е информиран най-малко пет работни дни по-рано.

Член 2д

1.  Компетентните органи могат да издават, при реда и условията, които смятат за целесъобразни, разрешение във връзка с дейностите, посочени в член 2а, параграф 1 и член 2б, параграф 2, както и със стоките и технологиите, посочени в член 2б, параграф 1, при условие че те са:

а) 

необходими за официални цели на консулски мисии или международни организации, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право, разположени в Крим или Севастопол;

б) 

свързани с проекти, изключително с цел подкрепа на болници, други обществени здравни институции, предоставящи медицински услуги или общообразователни учебни заведения, разположени в Крим или Севастопол; или

в) 

апаратура или оборудване за медицински цели.

2.  Компетентните органи могат също да издават, при реда и условията, които смятат за целесъобразни, разрешения по отношение на дейностите, посочени в член 2а, параграф 1, при условие че сделката има за цел поддръжка с оглед осигуряване на безопасността на съществуваща инфраструктура.

3.  Компетентните органи могат да издават, при реда и условията, които смятат за целесъобразни, разрешение във връзка с дейностите, посочени в член 2а, параграф 1 и член 2б, параграф 2, както и стоките и технологиите, посочени в член 2б, параграф 1 и услугите, посочени в член 2в, когато продажбата, доставката, трансферът или износът на изделията или извършването на тези дейности са необходими за спешно предотвратяване или смекчаване на последиците от събитие, което има вероятност да окаже сериозно и значително въздействие върху човешкото здраве и безопасност, в т.ч. върху безопасността на съществуващата инфраструктура, или върху околната среда. В надлежно обосновани случаи на спешност към продажбата, доставката, трансфера или износа може да се пристъпи без предварително разрешение, при условие че износителят уведоми компетентния орган в срок от пет работни дни след извършването на продажбата, доставката, трансфера или износа и представи подробна обосновка за съответната продажба, доставка, трансфер или износ, извършени без предварително разрешение.

Комисията и държавите членки се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия параграф, и обменят всякаква друга съществена информация по този въпрос, с която разполагат.

▼B

Член 3

Забраните в член 2 не се прилагат по отношение на:

а) 

изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.

▼C1

б) 

стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

▼M2

Член 4

Забранява се съзнателното и преднамереното участие, включително непряко, в дейности, чийто предмет или ефект се състои в заобикалянето на забраните, посочени в настоящия регламент.

▼B

Член 5

Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да било отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Член 6

1.  Не се удовлетворяват никакви искове във връзка с договори или трансакции, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително искове за обезщетение или други искове от този вид, като искове за компенсация или искове във връзка с гаранция, по-специално искове за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а) 

посочени физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета;

б) 

всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а);

в) 

всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, за който(което) е установено с арбитражно, съдебно или административно решение, че е нарушил(о) забраните, установени в настоящия регламент;

г) 

всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, ако искът се отнася до стоки, вносът на които е забранен съгласно член 2.

2.  Във всяко производство за изпълнение по подаден иск тежестта на доказване, че неговото удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който търси изпълнение по съответния иск.

3.  Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразността на неизпълнението на договорните задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 7

1.  Комисията и държавите-членки се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и споделят всяка друга необходима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация относно нарушения на настоящия регламент, проблеми при прилагането му и решения, постановени от националните съдилища.

2.  Държавите-членки незабавно се информират взаимно и информират Комисията за всяка друга подходяща информация, с която разполагат, която би могла да повлияе на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 8

1.  Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите-членки уведомяват Комисията за правилата, посочени в параграф 1, незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

Член 9

1.  Държавите-членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на уебсайтовете, изброени в приложението. Държавите-членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на уебсайтовете си, изброени в приложението.

2.  Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки уведомяват Комисията относно своите компетентни органи, включително относно данните за връзка с тези компетентни органи, както и относно всички последващи изменения.

3.  Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочени в приложението.

Член 10

Настоящият регламент се прилага:

а) 

на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б) 

на борда на всяко въздухоплавателно средство или всеки плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

в) 

спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г) 

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, във или извън територията на Съюза, регистрирани или учредени съгласно правото на държава-членка;

д) 

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
▼M1

ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼B

Уебсайтове за информация относно компетентните органи в държавите-членки и адрес за изпращане на уведомления до Европейската Комисия

БЕЛГИЯ
http://www.diplomatie.be/eusanctions
БЪЛГАРИЯ
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
ДАНИЯ
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ГЕРМАНИЯ
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ЕСТОНИЯ
http://www.vm.ee/est/kat_622/
ИРЛАНДИЯ
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
ГЪРЦИЯ
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ИСПАНИЯ
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
ФРАНЦИЯ
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ХЪРВАТИЯ
http://www.mvep.hr/sankcije
ИТАЛИЯ
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
КИПЪР
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
ЛАТВИЯ
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
ЛИТВА
http://www.urm.lt/sanctions
ЛЮКСЕМБУРГ
http://www.mae.lu/sanctions
УНГАРИЯ
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
МАЛТА
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
НИДЕРЛАНДИЯ
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
АВСТРИЯ
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
ПОЛША
http://www.msz.gov.pl
ПОРТУГАЛИЯ
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
РУМЪНИЯ
http://www.mae.ro/node/1548
СЛОВЕНИЯ
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/
СЛОВАКИЯ
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
ФИНЛАНДИЯ
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ШВЕЦИЯ
http://www.ud.se/sanktioner
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Адрес за уведомяване на Европейската комисия:

Еuropean Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2 —————

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на стоките и технологиите, посочени в член 2бГлава/Код по КН

Описание на продукта

Глава 25

СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ; ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ

Глава 26

РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ

Глава 27

МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ

Глава 28

НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, НА РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НА РЕДКОЗЕМНИ МЕТАЛИ ИЛИ НА ИЗОТОПИ

Глава 29

ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде

3826 00

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

Глава 72

Чугун, желязо и стомана

Глава 73

Изделия от чугун, желязо или стомана

Глава 74

Мед и изделия от мед

Глава 75

Никел и изделия от никел

Глава 76

Алуминий и изделия от него

Глава 78

Олово и изделия от олово

Глава 79

Цинк и изделия от него

Глава 80

Калай и изделия от калай

Глава 81

Други неблагородни метали; металокерамики; изделия от тези материали

8207 13 00

СМЕНЯЕМИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ПОЧВАТА, НА КАМЪНИ ИЛИ ЗА СОНДИРАНЕ, С РАБОТНИ ЧАСТИ ОТ СИНТЕРОВАНИ МЕТАЛНИ КАРБИДИ ИЛИ МЕТАЛОКЕРАМИКИ

8207 19 10

СМЕНЯЕМИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ПОЧВАТА, НА КАМЪНИ ИЛИ ЗА СОНДИРАНЕ, С РАБОТНИ ЧАСТИ ОТ ДИАМАНТИ ИЛИ ОТ АГЛОМЕРИРАНИ ДИАМАНТИ

8401

Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи (касети) за ядрени реактори; машини и апарати за изотопно разделяне:

8402

Парни котли (парни генератори), различни от котлите за централно отопление, предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане; котли „с прегрята вода“:

8403

Котли за централно отопление, различни от тези от № 8402

8404

Спомагателни устройства за котлите от № 8402 или 8403 (например икономайзери, прегреватели, устройства за почистване от сажди или за рекуперация на газове); кондензатори за парни машини

8405

Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиствателните им устройства; ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден процес, със или без пречиствателните им устройства

8406

Парни турбини:

8407

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване

8408

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер):

8409

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от № 8407 или 8408

8410

Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

8412

Други двигатели

8413

Помпи за течности, снабдени или не с измервателно устройство, елеватори за течности:

8414

Въздушни помпи или вакуум помпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно

8416

Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с пулверизирано твърдо гориво или с газ; автоматични огнища, включително техните стокери, механичните скари, механичните устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства

8417

Неелектрически индустриални или лабораторни пещи, включително пещите за изгаряне на отпадъци

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415

8420

Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за тези машини

8421

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини и устройства за капсуловане на бутилки, кутии, туби и подобни опаковки; други машини и устройства за пакетиране или опаковане на стоки (включително машините и устройствата за опаковане в термосвиваемо фолио); машини и устройства за газиране на напитки

8423

Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите и везните за проверка на изработените изделия, но с изключение на везните с чувствителност 5 cg или по-голяма; теглилки за всякакви уреди за претегляне

8424

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприц-пистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и подобни апарати за изхвърляне на струи

8425

Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове

8426

Мачтово-стрелови (дерик) кранове; подемни кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове

8427

Кари-високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство

8428

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии)

8429

Самоходни булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци

8430

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; машини за почистване на сняг (несамоходни)

8431

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от № 8425 до 8430

8432

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки

8435

Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства за производство на вино, на ябълково вино, на плодови сокове или подобни напитки

8436

Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски машини и апарати, включително шкафовете за кълнене с механични или термични приспособления и инкубатори и брудери за птицевъдството

8437

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения; машини и устройства за мелничарството или за обработка на житни култури или сухи бобови растения, различни от машините и устройствата, използвани във фермите

8439

Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали или за производство или дообработка на хартия или картон

8440

Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, включително машините за зашиване на листове

8441

Други машини и устройства за обработка на хартиена маса, на хартия или картон, включително машините от всички видове за рязане на хартия

8442

Машини, устройства и оборудване (различни от инструменталните машини от № 8456 до 8465 ) за подготвяне или производство на клишета, плочи, цилиндри или други отпечатващи детайли; клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли; литографски камъни, плочи и цилиндри, подготвени за отпечатване (например гладки, зърнести, шлайфани)

8443

Печатарски машини и устройства, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442 ; други печатащи устройства, копирни и факс машини, дори комбинирани помежду си; части и принадлежности

8444 00

Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали

8445

Машини за подготовка на текстилни материали, машини за предене, за скатяване или за пресукване на текстилни материали и други машини и устройства за производство на текстилни прежди; бобинарки (включително шпулмашините) или машини за намотаване на текстилни материали и машини за подготовка на текстилни прежди с цел използването им в машините от № 8446 или 8447

8447

Машини за трикотаж, прошивно-плетачни машини, машини за оплитане на шнурове, машини за тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе или тъфтинг машини

8448

Спомагателни машини и устройства за машините от № 8444 , 8445 , 8446 или 8447 (например нищелкови и жакардови механизми, автоматични спирачи за основата и вътъка, механизми за промяна на совалките); части или принадлежности, изключително или главно предназначени за машините от настоящата позиция или от № 8444 , 8445 , 8446 или 8447 (например вретена, перки, гарнитури за дараци, бърда, иглени планки, филиери, совалки, нищелки и нищелкови рамки, игли, платини, куки)

8449 00 00

Машини и устройства за производство или довършване на филц или нетъкан текстил, на парчета или във форми, включително машините и устройствата за производство на шапки от филц; шапкарски калъпи

8450

Перални машини за бельо, дори с устройство за сушене

8452

Шевни машини, различни от машините за зашиване на листове от № 8440 ; мебели, поставки и капаци, специално предназначени за шевни машини; игли за шевни машини

8453

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство или поправка на обувки или други кожени изделия, различни от шевните машини

8454

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургичната, стоманолеярната или леярната промишленост

8455

Валцувачни машини за метали и техните валци

8456

Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, електроерозия, електрохимични методи, електронни лъчи, йонни лъчи или чрез плазмена дъга; машини за водоструйно рязане

8457

Обработващи центрове, еднопозиционни и многопозиционни агрегатни машини за обработка на метали

8458

Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал

8459

Инструментални машини (включително обработващи единици с направляващи) за пробиване, разстъргване, фрезоване, нарязване на външна или вътрешна резба на металите чрез отнемане на материал, различни от струговете (включително струговащите центрове) от № 8458

8460

Инструментални машини за обрязване, заточване, шлифоване, притриване, полиране или други довършителни операции за обработка на метали или металокерамики с помощта на шлифовъчни дискове, абразиви или полиращи средства, различни от машините за нарязване или дообработка на зъбни колела от № 8461

8461

Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговачни, изрязващи, отрезни и други металорежещи машини, работещи чрез отнемане на метал или на металокерамики, неупоменати, нито включени другаде

8462

Инструментални машини (включително пресите) за коване или щамповане, щамповъчни, падащи и хидравлични чукове за обработка на метали; машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне, рязане, пробиване или назъбване на металите; преси за обработка на метали или метални карбиди, различни от посочените по-горе

8463

Други инструментални машини за обработка на метали или металокерамики, работещи без отнемане на материал

8464

Инструментални машини за обработка на камъни, керамични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на стъкло

8465

Инструментални машини (включително машините за забиване на пирони, захващане със скоби, залепване или съединяване по друг начин) за обработка на дърво, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали

8466

Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините от № 8456 до 8465 , включително приспособленията за закрепване на обработваните детайли и държачите на инструменти, автоматичните резбонарезни глави, разделителните приспособления и другите специални приспособления, които се монтират върху инструментални машини; държачи на ръчни инструменти от всякакви видове

8467

Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с вграден електрически или неелектрически двигател, за ръчна употреба

8468

Машини и устройства за запояване или заваряване, дори пламъчнорежещи, различни от тези от № 8515 ; газови машини и устройства за повърхностно закаляване

8469 00

Пишещи машини, различни от печатащите устройства от № 8443 ; машини за обработка на текстове

8470

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията; счетоводни машини, пощообработващи машини с устройство за сумиране, машини за автоматично издаване на билети и подобни машини, съдържащи сметачно устройство; автоматични регистриращи касови апарати

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

8472

Други канцеларски машини и апарати (например циклостилни или хектографни машини, машини за отпечатване на адреси, автоматични разпределители на банкноти, машини за сортиране, броене или опаковане на монети, апарати за острене на моливи, апарати за перфориране или пришиване с телчета)

8473

Части и принадлежности (различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки и подобни), предназначени изключително или главно за машините и апаратите от № 8469 до 8472

8474

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди минерални материали (включително праховете и кашите); машини за агломериране, формоване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми

8475

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло

8476

Автоматични машини за продажба на стоки (например пощенски марки, цигари, хранителни продукти, напитки), включително машините за размяна на монети

8477

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

8478

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

8479

Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

8480

Формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми; леярски форми за метали (различни от кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или пластмаси

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

8483

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели; маховици и ролки, включително полиспастните ролки; съединители и съединителни детайли, включително шарнирните съединители

8484

Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни опаковки; механични уплътнители

8486

Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки (boules) или полупроводникови пластини (wafers), полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран; машините и апаратите, посочени в забележка 9, точка В към настоящата глава; части и принадлежности

8487

Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, несъдържащи електрически конектори, електрически изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

8502

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели

8503

Части, изключително или главно предназначени за електрически двигатели и генератори, електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели, неупоменати, нито включени другаде

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели, и части за тези апарати

8505

Електромагнити (непредназначени за медицински цели); постоянни магнити и артикули, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване; патронници, държатели и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране; електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави, части за тези апарати

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма, и части за тези апарати (без негодните за употреба и други, които са само от невтвърден каучук или от текстилна материя)

8511

Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери); генератори (например динама, алтернатори) и включвателно-изключвателни устройства, използвани с тези двигатели и части за тях

8514

Индустриални или лабораторни електрически пещи, включително тези, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби (с изключение на електрогенериращите агрегати); други индустриални или лабораторни апарати за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби, и части за тези апарати

8515

Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически загрети газове) или опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез магнитни импулси или чрез плазмена дъга; електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или от металокерамики; части за тези апарати (без пистолети за горещо шприцоване)

8525

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или възпроизвеждане на звук; телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери

8526

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

8527

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

8528

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ

8529

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от № 8525 до 8528

8530

Електрически апарати за сигнализация (различни от апаратите за предаване на информация), за безопасност, за контрол или за управление на железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища, и части за тези апарати (различни от механичните или електромеханични апарати от № 8608 )

8531

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация, и части за тези апарати (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар) (различни от тези за автомобили, велосипеди или пътища)

8532

Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи, и части за тези апарати

8533

Незагряващи електрически съпротивления, и части за тези апарати (включително реостатите и потенциометрите)

8534

Печатни платки

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение, високочестотни електрически филтри, щепсели и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, превишаващо 1 000  V (без шкафове, пултове, апарати за управление и др. от № 8537 )

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000  V (без шкафове, пултове, апарати за управление и др. от № 8537 )

8537

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от № 8535 или 8536 за електрическо управление или разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от глава 90, както и апаратите за цифрово управление (различни от комутационните системи за телефония и телеграфия и видеофони)

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от № 8535 , 8536 или 8537 , неупоменати, нито включени другаде

8539

Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни, включително артикулите, наречени „капсуловани фарове и прожектори“, и лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи, части за тези апарати

8540

Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод (например лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни тръби), и части за тези апарати

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи; фоточувствителни полупроводникови елементи, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели (без фотоволтаични генератори); светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали, и части за тези апарати

8542

Електронни интегрални схеми, и части за тези апарати

8543

Електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в глава 85, и части за тези апарати

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели), за електрически приложения, и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване

8545

Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и други артикули от графит или от друг въглерод, със или без метал, за електрически приложения

8546

Изолатори за електричество от всякакви материали (без изолационни части)

8547

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации (различни от изолаторите от № 8546 ); изолационни тръби за електрически приложения и техните части за свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация

8548

Остатъци и отпадъци от батерии, съставени от един или от няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба; електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в глава 85

 

Поверителни изделия по глава 85; стоки по глава 85, транспортирани по пощата или чрез пощенски пратки (екстри)/код, възстановен за разпространяване на статистически данни

Глава 86

Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; механични сигнализационни устройства (включително електромеханичните) за комуникационни пътища

8701

Трактори (с изключение на карите влекачи от № 8709 ):

8702

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора:

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки:

8705

Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки, коли за почистване на улиците, коли-разпръсквачки, коли-ателиета, коли-флуорографи):

8706 00

Шасита за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705 , оборудвани с техния двигател

8709

Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани в заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки на къси разстояния; кари-влекачи от видовете, използвани в гарите; техните части

8710 00 00

Танкове и други бронирани бойни машини, моторизирани, въоръжени или невъоръжени, както и части от такива машини

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части

Глава 88

Въздухоплаване и космонавтика

Глава 89

Морско или речно корабоплаване

Глава 98

Окомплектовани индустриални инсталации

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах

7107

Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в необработени или полуобработени форми

7108

Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми, или на прах

7109

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми

7110

Платина в необработени или полуобработени форми или на прах

7111

Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми

7112

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали

9013

Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули, включени по-специално другаде; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

9014

Компаси, включително навигационните компаси; други инструменти и апарати за навигация

9015

Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика, с изключение на компасите; далекомери

9025

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си

9026

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери), с изключение на инструментите и апаратите от № 9014 , 9015 , 9028 или 9032

9027

Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването, повърхностното напрежение или други подобни, или за калориметрични, акустични или фотометрични измервания (включително експозиметрите); микротоми

9028

Броячи за газове, течности или електричество, включително броячите за тяхното еталониране

9029

Други броячи (например броячи на обороти, броячи на продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние, крачкомери), скоростомери и тахометри, различни от тези от № 9014 или 9015 ; стробоскопи

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения

9031

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори

9032

Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол

9033

Части и принадлежности, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за машини, апарати, инструменти или артикули от глава 90
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на пристанища, намиращи се на Кримския полуостров, посочени в член 2г

1) 

Севастопол

2) 

Керч

3) 

Ялта

4) 

Феодосия

5) 

Евпатория

6) 

Черноморск

7) 

Камиш-Бурун( 1 ) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

( 2 ) Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 г. относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите-членки (морски каботаж) (ОВ L 364, 12.12.1992 г., стр. 7).

( 3 ) ОВ L 118, 22.4.2014 г., стр. 1.