2014R0692 — BG — 31.07.2014 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 692/2014 НА СЪВЕТ

от 23 юни 2014 г.

относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

(ОВ L 183, 24.6.2014, p.9)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 825/2014 НА СЪВЕТА от 30 юли 2014 година

  L 226

2

30.7.2014


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 197, 4.7.2014,  87  (692/2014)
▼B

▼M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 692/2014 НА СЪВЕТА

от 23 юни 2014 г.

относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

▼BСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/386/ОВППС на Съвета ( 1 ) относно ограниченията върху стоки с произход от Крим или Севастопол, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На заседанието си от 20 и 21 март 2014 г. Европейският съвет категорично осъди анексирането на Автономната република Крим („Крим“) и на град Севастопол („Севастопол“) от Руската федерация и подчерта, че няма да признае анексирането. Европейският съвет поиска от Комисията да направи оценка на правните последици от анексирането и да предложи икономически, търговски и финансови ограничения по отношение на Крим, които да бъдат приложени в кратки срокове.

(2)

В своята резолюция от 27 март 2014 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации потвърди своя ангажимент по отношение на суверенитета на Украйна, нейната политическа независимост, единство и териториална цялост в рамките на нейните международно признати граници, като изтъкна недействителността на референдума, проведен на 16 март в Крим, и призова държавите да не признават каквито и да било промени в статута на Крим и на Севастопол.

(3)

На 23 юни 2014 г. Съветът прие Решение 2014/386/ОВППС относно ограниченията върху стоки с произход от Крим или Севастопол и относно предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, както и застрахаване и презастраховане, във връзка с вноса на такива стоки, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол. С цел да се сведе до минимум ефектът на ограничителните мерки върху икономическите оператори, следва да бъдат предвидени изключения и преходни периоди по отношение на търговията със стоки и свързани с тях услуги, за трансакции, извършвани по силата на търговски договор или допълнителен договор, при спазване на процедура за уведомяване.

(4)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно, с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки, е необходим нормативен акт на равнището на Съюза.

(5)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „иск“ означава всеки иск, независимо дали неговото удовлетворяване е потърсено по съдебен ред, предявен преди или след 25 юни 2014 г. и свързан с изпълнението на договор или на трансакция, по-специално:

i) иск за изпълнение на всяко задължение, произтичащо или свързано с даден договор или дадена трансакция;

ii) иск за удължаване на сроковете или плащане на обезпечение, финансова гаранция или обезщетение под всякаква форма;

iii) иск за компенсация, който се отнася до договор или трансакция;

iv) насрещен иск;

v) иск за признаване или за изпълнение, включително чрез екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на еквивалентно решение, независимо от мястото, където са били произнесени;

б) „договор или трансакция“ означава всяка трансакция, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпечение, гаранция или обратна гаранция, по-специално финансова гаранция или финансова обратна гаранция и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от подобна трансакция или свързана с нея;

в) „стоки с произход от Автономната република Крим или Севастопол“ означава стоки, изцяло получени в Автономната република Крим или в град Севастопол или претърпели последната си съществена обработка или преработка там в съответствие, mutatis mutandis, с разпоредбите на членове 23 и 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността ( 2 );

г) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство;

д) „компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите-членки, както са посочени в уебсайтовете, изброени в приложението;

▼M1

е) „брокерски услуги“ означава:

i) договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, включително от трета държава за друга трета държава, или;

ii) продаването или купуването на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, включително когато те се намират в трети държави с цел прехвърлянето им в друга трета държава;

ж) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработване, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или всякакво друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни знания или умения, или консултантски услуги; техническата помощ включва помощ в устна форма.

▼B

Член 2

Забранява се:

а) вносът в Европейския съюз на стоки с произход от Крим или Севастопол;

б) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, както и застраховане и презастраховане, свързано с вноса на стоките, посочени в буква а).

▼M1

Член 2a

1.  Забранява се следното:

а) предоставяне на финансови заеми или кредити, свързани конкретно с изграждането, придобиването или разработването на инфраструктури в областите на транспорта, телекомуникациите или енергетиката в Крим или Севастопол;

б) придобиване или увеличаване на дялово участие, включително пълното придобиване и придобиването на акции и ценни книжа, даващи право на дялово участие, в предприятия, установени в Крим или Севастопол, които участват в изграждането, придобиването или разработването на инфраструктури в областите на транспорта, телекомуникациите или енергетиката в Крим или Севастопол;

в) създаване на съвместни предприятия, свързани с изграждането, придобиването или разработването на инфраструктури в областите на транспорта, телекомуникациите или енергетиката в Крим или Севастопол.

2.  Забранява се следното:

а) предоставяне на финансови заеми или кредити, свързани конкретно с експлоатацията на нефтени, газови или минерални ресурси в Крим или Севастопол;

б) придобиване или увеличаване на дялово участие, включително пълното придобиване на такива предприятия и придобиването на акции и ценни книжа, даващи право на дялово участие, в предприятия, установени в Крим или Севастопол, които участват в експлоатацията на нефтени, газови или минерални ресурси в Крим или Севастопол;

в) създаване на съвместни предприятия, свързани с експлоатацията на нефтени, газови или минерални ресурси в Крим или Севастопол.

3.  За целите на настоящия член и на член 2б се прилагат следните определения:

а) „минерални ресурси“ са тези, изброени в приложение II;

б) „експлоатация“ означава проучване, търсене, извличане, рафиниране и управление на нефтени, газови и минерални ресурси и предоставяне на свързани с това геоложки услуги, но не включва поддържането на безопасността на съществуващи инфраструктури;

в) „рафиниране“ означава преработване, кондициониране и подготовка за продажба.

Член 2б

Забранява се прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги, свързани с инвестиционните дейности, посочени в член 2а.

Член 2в

1.  Забраняват се преките или непреките продажби, доставки, трансфер или износ на ключово оборудване и технологии, посочени в приложение III на физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол или за използване в Крим или Севастопол.

2.  Приложение III съдържа ключово оборудване и технологии, свързани с изграждането, придобиването или разработването на инфраструктури в следните сектори:

а) транспорт;

б) телекомуникации;

в) енергетика;

г) експлоатация на нефтени, газови и минерални залежи в Крим и Севастопол.

3.  Забранява се:

а) прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги, свързани с ключовото оборудване и технологиите, изброени в приложение III, или свързани с предоставянето, производството, поддръжката и използването на стоките, изброени в приложение III, на физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол или за използване в Крим или Севастопол; и

б) прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ във връзка с ключовото оборудване и технологиите, изброени в приложение III, на физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол или за използване в Крим или Севастопол.

4.  Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в параграфи 1 и 3.

5.  Посочените в параграфи 1 и 3 забрани не се прилагат за изпълнението до 28 октомври 2014 г. на сделки, които се налагат по силата на търговски договор, сключен преди 30 юли 2014 г. във връзка с ключово оборудване или технологии, посочени в списъка в приложение III, или по силата на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че физическото или юридическото лице, образувание или орган, който иска да сключи такива сделки или да окаже помощ за такива сделки, е уведомил за сделката или помощта компетентния орган на държавата членка, в която е установен, поне 10 работни дни по-рано.

Член 2г

Членове 2а и 2б не се прилагат спрямо отпускането на финансови заеми или кредити, увеличаването на дялово участие или създаването на съвместни предприятия, ако са изпълнени следните условия:

а) сключването на сделката се налага по силата на споразумение или договор, сключени преди 30 юли 2014 г., и

б) компетентният орган е бил уведомен най-малко 10 работни дни по-рано.

▼B

Член 3

Забраните в член 2 не се прилагат по отношение на:

а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.

▼C1

б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

▼B

Член 4

Забранява се съзнателното и преднамереното участие в дейности, чийто предмет или ефект се състои в заобикалянето на забраните, посочени в член 2.

Член 5

Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да било отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Член 6

1.  Не се удовлетворяват никакви искове във връзка с договори или трансакции, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително искове за обезщетение или други искове от този вид, като искове за компенсация или искове във връзка с гаранция, по-специално искове за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а) посочени физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета;

б) всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а);

в) всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, за който(което) е установено с арбитражно, съдебно или административно решение, че е нарушил(о) забраните, установени в настоящия регламент;

г) всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, ако искът се отнася до стоки, вносът на които е забранен съгласно член 2.

2.  Във всяко производство за изпълнение по подаден иск тежестта на доказване, че неговото удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който търси изпълнение по съответния иск.

3.  Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразността на неизпълнението на договорните задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 7

1.  Комисията и държавите-членки се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и споделят всяка друга необходима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация относно нарушения на настоящия регламент, проблеми при прилагането му и решения, постановени от националните съдилища.

2.  Държавите-членки незабавно се информират взаимно и информират Комисията за всяка друга подходяща информация, с която разполагат, която би могла да повлияе на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 8

1.  Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите-членки уведомяват Комисията за правилата, посочени в параграф 1, незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

Член 9

1.  Държавите-членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на уебсайтовете, изброени в приложението. Държавите-членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на уебсайтовете си, изброени в приложението.

2.  Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки уведомяват Комисията относно своите компетентни органи, включително относно данните за връзка с тези компетентни органи, както и относно всички последващи изменения.

3.  Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочени в приложението.

Член 10

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б) на борда на всяко въздухоплавателно средство или всеки плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, във или извън територията на Съюза, регистрирани или учредени съгласно правото на държава-членка;

д) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
▼M1

ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼B

Уебсайтове за информация относно компетентните органи в държавите-членки и адрес за изпращане на уведомления до Европейската Комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Адрес за уведомяване на Европейската комисия:

Еuropean Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Минерални ресурси, посочени в член 2а:Код по КН

Описание на продуктите

2501 00 10

Морска вода и води от солници

2501 00 31

Сол, предназначена за химическа преработка (отделяне на Na от Cl), с цел производство на други продукти

2501 00 51

Сол, денатурирана или предназначена за други промишлени цели, включително рафиниране (с изключение на химическа преработка или консервиране или приготвяне на продукти, предназначени за храна на хора или животни)

2501 00 99

Сол и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост (с изключение на готварска сол, сол, предназначена за химическа преработка (отделяне на Na от Cl), денатурирана сол и сол за други промишлени цели)

2502 00 00

Непържени железни пирити

2503 00

Сяра от всякакъв вид, с изключение на сублимираната, утаената и колоидната сяра

2504

Естествен графит

2505

Всякакви видове естествен пясък, дори оцветен, с изключение на металоносните пясъци от глава 26

2506

Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2507 00

Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани

2508

Други глини (с изключение на експандираните глини от № 6806), андалузит, кианит, силиманит, дори калцинирани; мулит; шамотна или динасова пръст

2509 00 00

Креда

2510

Естествени калциеви фосфати и естествени калциево-алуминиеви фосфати, естествени и фосфатирани креди

2511

Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат (витерит), дори калциниран, с изключение на бариевия оксид от № 2816

2512 00 00

Инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) и други аналогични видове силикатна пръст, с привидна плътност, непревишаваща 1, дори калцинирани

2513

Пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви, дори термично обработени

2514 00 00

Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2515

Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-голяма от 2,5 и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2516

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използвани за направа на паметници или в строителството, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2517

Чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично- обработени; макадам от шлаки или от други подобни промишлени отпадъци, дори съдържащ материали, упоменати в първата част на текста; смолен макадам; гранули, отломки и прах от камъните от № 2515 или 2516, дори термично-обработени

2518

Доломит, дори фритован или калциниран, включително доломит, грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; доломит, агломериран с помощта на свързващи вещества

2519 00 00

Естествен магнезиев карбонат (магнезит); електростопен магнезиев оксид; калциниран-до пълно обезводняване магнезиев оксид (фритован), дори съдържащ малки количества други оксиди, прибавени преди фритоването; друг магнезиев оксид, дори чист

2520

Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или съдържащи малки количества ускорители или забавители

2521 00 00

Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент

2522

Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и калциевия хидроксид от № 2825

2523

Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, наречен клинкер), дори оцветени

2524

Азбест

2525

Слюда, включително слюдата, разцепена на неравномерни люспи; отпадъци от слюда

2526

Естествен стеатит, дори грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; талк

2528 00 00

Естествени борати и техните концентрати (дори калцинирани), с изключение на боратите, извлечени от естествени солени води; естествена борна киселина, съдържаща максимално 85 % H3BO3 в сухо вещество

2529

Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит (флусшпат)

2530

Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде

2601

Железни руди и техните концентрати, включително пържените железни пирити (пиритни пепели)

2602 00 00

Манганови руди и техните концентрати, включително желязосъдържащите манганови руди и техните концентрати, съдържащи тегловно 20 % или повече манган, изчислен върху сух продукт

2603 00 00

Медни руди и техните концентрати

2604 00 00

Никелови руди и техните концентрати

2605 00 00

Кобалтови руди и техните концентрати

2606 00 00

Алуминиеви руди и техните концентрати

2607 00 00

Оловни руди и техните концентрати

2608 00 00

Цинкови руди и техните концентрати

2609 00 00

Калаени руди и техните концентрати

2610 00 00

Хромови руди и техните концентрати

2611 00 00

Волфрамови руди и техните концентрати

2612

Уранови или ториеви руди и техните концентрати

2613

Молибденови руди и техните концентрати

2614 00 00

Титанови руди и техните концентрати

2615

Руди на ниобия, тантала, ванадия или циркония, и техните концентрати

2616

Руди на благородни метали и техните концентрати

2617

Други руди и техните концентрати

2618 00 00

Гранулирана шлака, получена при производството на чугун, желязо или стомана

2619 00

Шлаки (различни от гранулираните), окалина и други отпадъци от производството на чугун, желязо или стомана

2620

Шлаки, пепели и остатъци (различни от получените при производството на желязо или стомана), съдържащи метали, арсен или техни съединения

2621

Други шлаки и пепели, включително пепелите от морски водорасли; пепели и остатъци от изгарянето на битови отпадъци

2701

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища

2702

Лигнити, дори агломерирани, с изключение на черния кехлибар

2703 00 00

Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран

2704 00

Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или от торф, дори агломерирани; ретортен въглен

2705 00 00

Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, с изключение на нефтения газ и другите газообразни въглеводороди

2706 00 00

Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и други минерални катрани, дори обезводнени или частично дестилирани, включително възстановените катрани

2707

Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните

2708

Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от други минерални катрани

2709 00

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

2712

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали

2714

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали

2715 00 00

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“)

2716 00 00

Електрическа енергия

2801

Флуор, хлор, бром и йод

2802 00 00

Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра

2803 00 00

Въглерод (сажди и други форми на въглерода, неупоменати, нито включени другаде)

2804

Водород, благородни газове и други неметални елементи

2805

Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак

2806

Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина

2807 00 00

Сярна киселина; олеум

2808 00 00

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселини

2809

Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с определен или неопределен химичен състав

2810 00

Борни оксиди; борни киселини

2811

Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения на неметалните елементи

2812

Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи

2813

Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор

2815

Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или калиев пероксид

2816

Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария

2817 00 00

Цинков оксид; цинков пероксид

2818

Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав; алуминиев оксид; алуминиев хидроксид

2819

Хромови оксиди и хидроксиди

2820

Манганови оксиди

2821

Железни оксиди и хидроксиди; багрилната пръст, съдържаща тегловно 70 % или повече свързано желязо, изчислено като Fe2O3

2822 00 00

Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди

2823 00 00

Титанови оксиди

2824

Оловни оксиди; миний и оранжев миний

2825

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите

2826

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни соли

2827

Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди

2828

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити

2829

Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати

2830

Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав

2831

Дитионити и сулфоксилати

2832

Сулфити; тиосулфати

2833

Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)

2834

Нитрити; нитрати

2835

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с определен или неопределен химичен състав

2836

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

2837

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди

2839

Силикати; технически силикати на алкалните метали

2840

Борати; пероксоборати (перборати)

2841

Соли на оксометалните или пероксометалните киселини

2842

Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините (включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен състав), с изключение на азидите

2843

Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични съединения на благородните метали с определен или неопределен химичен състав; амалгами на благородни метали

2844

Радиоактивни химични елементи и радиоактивни изотопи (включително разпадните или възпроизвеждащите се химични елементи и изотопи) и техните съединения; смеси и отпадъци, съдържащи тези продукти

2845

Изотопи, различни от посочените в № 2844; техните неорганични или органични съединения с определен или неопределен химичен състав

2846

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси

2847 00 00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид

2848 00 00

Фосфиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на ферофосфорите

2849

Карбиди с определен или неопределен химичен състав

2850 00

Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен или неопределен химичен състав, различни от карбидите от № 2849

2852

Неорганични или органични съединения на живака, с определен или с неопределен химичен състав, с изключение на амалгамите

2853 00

Други неорганични съединения (включително дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух; амалгами, без тези на благородните метали

2901

Ациклени въглеводороди

2902

Циклени въглеводороди

2903

Халогенопроизводни на въглеводородите

2904

Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани

2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2906

Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2907

Феноли; фенолни алкохоли

2908

Халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни на фенолите или на фенолните алкохоли

2909

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2910

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2911 00 00

Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2912

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид

2913 00 00

Халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни на продуктите от № 2912

2914

Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2915

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2916

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2917

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2918

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2919

Естери на фосфорната киселина и техните соли, включително лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2920

Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2921

Съединения с аминна функционална група

2922

Аминосъединения с кислородни функционални групи

2923

Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав

2924

Съединения с карбоксиамидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група

2925

Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарина и неговите соли) или с иминна функционална група

2926

Съединения с нитрилна функционална група

2927 00 00

Диазо-, азо- или азоксисъединения

2928 00

Органични производни на хидразина или на хидроксиламина

2929

Съединения с други азотни функционални групи

2930

Органични тиосъединения

2931

Други органоминерални съединения

2932

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми

2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми

2934

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

2935 00

Сулфонамиди

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах

7107 00 00

Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в необработени или полуобработени форми

7108

Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми, или на прах

7109 00 00

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми

7110

Платина в необработени или полуобработени форми или на прах

7111 00 00

Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми

7112

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали

7201

Необработени чугуни и огледални „шпигел“ чугуни във вид на отливки, слитъци или други първични форми

7202

Феросплави

7203

Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми;

7204

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана

7205

Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален шпигел чугун, от желязо или от стомана

7206

Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми, с изключение на желязото от № 7203

7401 00 00

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

7402 00 00

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

7404 00

Отпадъци и отломки от мед

7405 00 00

Матерни медни сплави

7406

Прахове и люспи от мед

7501

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия

7502

Необработен никел

7503 00

Отпадъци и отломки от никел

7504 00 00

Прахове и люспи от никел

7601

Необработен алуминий

7602 00

Отпадъци и отломки от алуминий

7603

Прахове и люспи от алуминий

7801

Необработено олово

7802 00 00

Отпадъци и отломки от олово

ex78 04

Прахове и люспи от олово

7901

Необработен цинк

7902 00 00

Отпадъци и отломки от цинк

7903

Пудра, прахове и люспи от цинк

8001

Необработен калай

8002 00 00

Отпадъци и отломки от калай

ex81 01

Волфрам, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 02

Молибден, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 03

Тантал, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 04

Магнезий, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 05

Кобалт, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 06 00

Бисмут, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 07

Кадмий, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 08

Титан, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 09

Цирконий, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 10

Антимон, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 11 00

Манган, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 12

Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий (колумбий), рений и талий, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex81 13 00

Металокерамики, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Ключово оборудване и технологии, свързани с изграждането, придобиването или разработването на инфраструктури в Крим и Севастопол, посочени в член 2в:Код по КН

Описание на стоките

7304 11 00

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

7304 19 10

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 168,3 ММ (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

7304 19 30

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 168,3 ММ, НО НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 ММ (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

7304 19 90

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 ММ (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

7304 22 00

БЕЗШЕВНИ СОНДАЖНИ ЩАНГИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ

7304 23 00

БЕЗШЕВНИ СОНДАЖНИ ЩАНГИ, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА, ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

7304 24 00

БЕЗШЕВНИ ОБСАДНИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ

7304 29 10

БЕЗШЕВНИ ОБСАДНИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 168,3 ММ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН)

7304 29 30

БЕЗШЕВНИ ОБСАДНИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 168,3 MM, НО НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН)

7304 29 90

БЕЗШЕВНИ ОБСАДНИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН)

7305 11 00

ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, С КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ ОТ СТОМАНА, НАДЛЪЖНО ЗАВАРЕНИ С ПОДФЛЮСОВА ДЪГА

7305 12 00

ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, С КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ ОТ СТОМАНА, НАДЛЪЖНО ЗАВАРЕНИ С ДЪГА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОДУКТИ, НАДЛЪЖНО ЗАВАРЕНИ С ПОДФЛЮСОВА ДЪГА)

7305 19 00

ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, С КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ ОТ СТОМАНА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОДУКТИ, НАДЛЪЖНО ЗАВАРЕНИ С ДЪГА)

7305 20 00

ОБСАДНИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, С КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ ОТ СТОМАНА

7306 11

ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, ЗАВАРЕНИ, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM

7306 19

ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, ЗАВАРЕНИ, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ ОТ СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

7306 21

ОБСАДНИ ТРЪБИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, ЗАВАРЕНИ, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM

7306 29

ОБСАДНИ ТРЪБИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, ЗАВАРЕНИ, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

ex73 11 00

СЪДОВЕ ЗА СГЪСТЕНИ ИЛИ ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЪДОВЕ, СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИЛИ ОБОРУДВАНИ ЗА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ НАЧИНИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ)

8207 13 00

СМЕНЯЕМИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ПОЧВАТА, НА КАМЪНИ ИЛИ ЗА СОНДИРАНЕ, С РАБОТНИ ЧАСТИ ОТ СИНТЕРОВАНИ МЕТАЛНИ КАРБИДИ ИЛИ МЕТАЛОКЕРАМИКИ

8207 19 10

СМЕНЯЕМИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ПОЧВАТА, НА КАМЪНИ ИЛИ ЗА СОНДИРАНЕ, С РАБОТНИ ЧАСТИ ОТ ДИАМАНТИ ИЛИ ОТ АГЛОМЕРИРАНИ ДИАМАНТИ

8413 50

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОБЕМНИ ПОМПИ ЗА ТЕЧНОСТИ С ВЪЗВРАТНО-ПОСТЪПАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ, (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ОТ ПОДПОЗИЦИИ 8413 11 И 8413 19, ПОМПИ ЗА ГОРИВО, ЗА МАСЛО ИЛИ ЗА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА ДВИГАТЕЛИ С ИСКРОВО ЗАПАЛВАНЕ ИЛИ СЪС ЗАПАЛВАНЕ ЧРЕЗ КОМПРЕСИЯ И БЕТОНПОМПИ)

8413 60

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОБЕМНИ РОТАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ТЕЧНОСТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ОТ ПОДПОЗИЦИИ 8413 11 И 8413 19 И ПОМПИ ЗА ГОРИВО, ЗА МАСЛО ИЛИ ЗА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА ДВИГАТЕЛИ С ИСКРОВО ЗАПАЛВАНЕ ИЛИ СЪС ЗАПАЛВАНЕ ЧРЕЗ КОМПРЕСИЯ)

8413 82 00

ЕЛЕВАТОРИ ЗА ТЕЧНОСТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПОМПИ)

8413 92 00

ЧАСТИ ЗА ЕЛЕВАТОРИ ЗА ТЕЧНОСТИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

8430 49 00

НЕСАМОХОДНИ И НЕХИДРАВЛИЧНИ МАШИНИ ЗА СОНДИРАНЕ ИЛИ ПРОБИВАНЕ, ЗА ПРОБИВАНЕ НА ПОЧВАТА ИЛИ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА МИНЕРАЛИ ИЛИ РУДИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МАШИНИ ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА ТУНЕЛИ ИЛИ ГАЛЕРИИ, И РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ)

8431 39 00

ЧАСТИ ЗА МАШИНИТЕ ОТ ПОЗИЦИЯ 8428, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

8431 43 00

ЧАСТИ ЗА МАШИНИ ЗА СОНДИРАНЕ ИЛИ ПРОБИВАНЕ ОТ ПОДПОЗИЦИЯ 8430 41 ИЛИ 8430 49, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

8431 49

ЧАСТИ ЗА МАШИНИТЕ ОТ ПОЗИЦИИ 8426, 8429 И 8430, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

8479 89 97

МАШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

8705 20 00

АВТОМОБИЛНИ ДЕРИККРАНОВЕ ЗА СОНДИРАНЕ ИЛИ ПРОБИВАНЕ

8905 20 00

ПЛАВАЩИ ИЛИ ПОТОПЯЕМИ СОНДАЖНИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПЛАТФОРМИ

8905 90 10

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ КОРАБИ-ФАРОВЕ, КОРАБИ-ПОМПИ, ПЛАВАЩИ КРАНОВЕ И ДРУГИ КОРАБИ, ЗА КОИТО КОРАБОПЛАВАНЕТО ИМА ВТОРОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГЛАВНОТО ИМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА КОРАБИ-ДРАГИ, ПЛАВАЩИ ИЛИ ПОТОПЯЕМИ СОНДАЖНИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПЛАТФОРМИ; РИБОЛОВНИ КОРАБИ И БОЙНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ)( 1 ) Решение 2014/386/ОВППС на Съвета относно ограниченията върху стоки с произход от Крим или Севастопол, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол (вж. страница 70 от настоящия брой на Официален вестник).

( 2 ) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 118, 22.4.2014 г., стр. 1.