02014R0065 — BG — 07.03.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 65/2014 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2013 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови фурни и абсорбатори

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 029, 31.1.2014 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/254 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2016 година

  L 38

1

15.2.2017


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 061, 5.3.2015, стp.  26 (65/2014)
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 65/2014 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2013 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови фурни и абсорбатори

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се определят изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна продуктова информация за битови електрически и газови фурни (включително когато са вградени в готварски печки), както и за битови електрически абсорбатори, включително когато се продават за небитови цели.

2.  Настоящият регламент не се отнася за:

а) фурни, които използват източници на енергия, различни от електрически ток или газ;

б) фурни, които предлагат функция „нагряване с микровълни“;

в) малки фурни;

г) преносими фурни;

д) акумулираща фурни;

е) фурни, които се нагряват с пара като първична функция за нагряване;

ж) фурни, предназначени за използване само с газове от „третата фамилия“ (пропан и бутан).

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, дадени в член 2 от Директива 2010/30/ЕО, за целите на настоящият регламент се прилагат следните определения:

1) „фурна“ означава уред, или част от уред, в който има едно или повече затворени отделения, използващ електроенергия и/или газ, в който храната се приготвя чрез използване на конвенционален режим или режим с принудителна циркулация;

2) „затворено отделение“ означава оградено отделение, в което температурата може да бъде управлявана с цел приготвяне на храна;

3) „фурна с много затворени отделения“ означава фурна с две или повече затворени отделения, всяко от които се нагрява отделно;

4) „малка фурна“ означава фурна, в която всички затворени отделения са с широчина и дълбочина по-малки от 250 mm или с височина по-малка от 120 mm;

5) „преносима фурна“ означава фурна с маса по-малка от 18 килограма, при условие че тя не е проектирана за вграждане;

6) „нагряване с микровълни“ означава нагряване на храната чрез използване на енергията на електромагнитните вълни;

7) „конвенционален режим“ означава режим на работа на фурна, при който за циркулация на нагретия въздух вътре в затвореното отделение на фурната се използва само естествената конвекция;

8) „режим с принудителна циркулация“ означава режим, когато вграден вентилатор създава циркулация на нагрят въздух във вътрешността на затвореното отделение на фурната;

9) „цикъл“ означава времето за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на фурна при зададени условия;

10) „готварска печка“ означава уред, състоящ се от фурна и котлон, използващ газ или електроенергия;

11) „работен режим“ означава състояние на фурната при използването;

12) „източник на енергия“ означава основната форма на енергия за нагряване на фурна;

13) „абсорбатор“ означава уред, задвижван от електродвигател, управляван от уреда, предназначен да засмуква замърсения въздух над котлон или който включва система за създаване на подналягане, предназначена за монтиране в близост до готварски печки, котлони и подобни продукти за готвене, който засмуква пара по вътрешен отвеждащ въздухопровод;

14) „автоматичен режим на работа по време на готвенето“ означава състояние, при което дебитът на абсорбатора по време на готвенето се управлява автоматично посредством датчик(ици), включително по отношение на влажността, температурата и др.;

15) „напълно автоматичен абсорбатор“ означава абсорбатор, в който дебитът и/или други функции, се управляват автоматично посредством датчик(ици) в продължение на 24 часа, включително по време на готвенето;

16) „точка на най-висока ефективност“ (ТНВЕ) означава работна точка на абсорбатора, в която газодинамичната ефективност е максимална (FDEабсорбатор);

17) „ефективност на осветяване“ (LEабсорбатор) означава отношението между средната осветеност, осигурявана от осветителната система на битовия абсорбатор, и мощността на осветителната система в lx/W;

18) „ефективност на филтриране на мазнини“ (GFEабсорбатор) означава относителния дял на мазнините, задържани вътре във филтрите за мазнини на абсорбатора;

19) „режим изключен“ означава състояние, при което уредът е свързан към захранващата електрическа мрежа, но не осигурява никакви функции или дава единствено индикация за състоянието на режим „изключен“ или осигурява само функции, предназначени да осигурят електромагнитната съвместимост съгласно Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

20) „режим на готовност“ означава състояние, при което уредът е свързан към захранващата електрическа мрежа, зависи от получаването на енергия от захранващата електрическа мрежа, за да функционира според предназначението си, и предоставя само функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и единствено индикация за това, че функцията за повторно активиране е разрешена, и/или визуализиране на информация или на състояние, което визуализиране може да се поддържа неопределено време;

21) „функция за повторно активиране“ означава функция, позволяваща задействането на други режими, включително на работен режим, чрез отдалечен превключвател, включително дистанционно управление, вътрешен датчик или таймер за състояние, осигуряващо допълнителни функции, включително основната функция;

22) „визуализиране на информация или на състояние“ означава функция с постоянно действие, предоставяща информация или указваща състоянието на оборудването върху дисплей, включително онагледяване на часовник;

23) „краен потребител“ означава потребителят, който купува или се очаква да закупи продукт;

24) „място на продажба“ означава място, където уреди се излагат и/или предлагат за продажба или се дават се под наем;

25) „еквивалентен модел“ означава модел, пуснат на пазара със същите технически параметри, като друг модел, пуснат на пазара под различен търговски кодов номер от същия производител или вносител.

Член 3

Отговорности на доставчиците и времеви график

Доставчиците гарантират, че:

1. По отношение на етикетите, фишовете и техническата документация

а) За битови фурни:

i) всяка битова фурна се доставя с отпечатан(и) етикет(и), съдържащ(и) информация във формата, определен в точка 1 от приложение III, за всяко затворено отделение на фурната;

ii) за битови фурни, предлагани на пазара, се предоставя продуктов фиш, съгласно буква А от приложение IV;

iii) техническата документация съгласно буква А от приложение V се предоставя при поискване от органите на държавите членки;

iv) във всяка реклама за конкретен модел битова фурна е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с консумацията на енергия или с цената;

v) във всички рекламни материали с технически характер, които посочват специфичните технически параметри на определен модел битова фурна, е посочен класът на енергийна ефективност на този модел;

vi) за всяко затворено отделение на всеки модел битова фурна на търговците се предоставя електронен етикет във формата, съдържащ информацията, определена в точка 1 от приложение III;

vii) за всеки модел битова фурна на търговците се предоставя електронен продуктов фиш, както е определен в точка А от приложение IV.

б) За битови абсорбатори:

i) всеки битов абсорбатор се доставя с отпечатан етикет, съдържащ информация във формата, определен в точка 2 от приложение III;

ii) за битови абсорбатори, предлагани на пазара, се предоставя продуктов фиш, съгласно буква Б от приложение IV;

iii) техническата документация съгласно буква Б от приложение V се предоставя при поискване на органите на държавите членки;

iv) във всяка реклама за конкретен модел битов абсорбатор е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с консумацията на енергия или с цената;

v) във всички рекламни материали с технически характер, които посочват специфичните технически параметри на определен модел битов абсорбатор, е посочен класът на енергийна ефективност на този модел;

vi) за всяко затворено отделение на всеки модел битов абсорбатор на търговците се предоставя електронен етикет във формата, съдържащ информацията, определена в точка 2 от приложение III;

vii) за всеки модел битов абсорбатор на търговците се предоставя електронен продуктов фиш, както е определен в точка Б от приложение IV.

2. По отношение на класовете на ефективност:

а) За битови фурни, класът на енергийна ефективност на затвореното отделение на фурната се определя в съответствие с точка 1 от приложение I и точка 1 от приложение II.

б) За битови абсорбатори,

i) класовете на енергийна ефективност се определят в съответствие с точка 2, буква а) от приложение I и точка 2, подточка 1 от приложение II;

ii) класовете на газодинамична ефективност се определят в съответствие с точка 2, буква б) от приложение I и точка 2, подточка 2 от приложение II;

iii) класовете на ефективност на осветяването се определят в съответствие с точка 2, буква в) от приложение I и точка 2, подточка 3 от приложение II;

iv) класовете на ефективност на осветяване се определят в съответствие с точка 2, буква г) от приложение I и точка 2, подточка 4 от приложение II.

3. По отношение на форматите на етикетите:

а) За битови фурни, форматът на етикета за затвореното отделение на фурната трябва да бъде съгласно посоченото в точка 1 от приложение III, за уреди, пускани на пазара от 1 януари 2015 г.

б) За битови абсорбатори, форматът на етикета следва да бъде съгласно посоченото в точка 2 от приложение III, в съответствие със следния график:

i) за битови абсорбатори, пуснати на пазара от 1 януари 2015 г. с класове на енергийна ефективност A, B, C, D, E, F, G, етикетите са в съответствие с точка 2.1.1 от приложение III (етикет 1) или, ако доставчиците предпочитат, с точка 2.1.2 от същото приложение (етикет 2);

ii) за битови абсорбатори, пуснати на пазара от 1 януари 2016 г. с класове на енергийна ефективност A+, A, B, C, D, E, F, етикетите са в съответствие с точка 2.1.2 от приложение III (етикет 2) или, ако доставчиците предпочитат, с точка 2.1.3 от същото приложение (етикет 3);

iii) за битови абсорбатори, пуснати на пазара от 1 януари 2018 г. с класове на енергийна ефективност A++, A+, A, B, C, D, E, етикетите са в съответствие с точка 2.1.3 от приложение III (етикет 3) или, ако доставчиците предпочитат, с точка 2.1.4 от същото приложение (етикет 4);

iv) за битови абсорбатори, пуснати на пазара от 1 януари 2020 г., с класове на енергийна ефективност A+++, A++, A+, A, B, C, D, етикетите са в съответствие с точка 2.1.4 от приложение III (етикет 4).

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

1. За битови фурни:

а) всяка фурна, представена на мястото на продажба, е с поставен етикет за всяко затворено отделение, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква а), подточка i), показан отпред или отгоре на уреда или в непосредствена близост до уреда, така че да е ясно видим и разпознаваем като етикетът, съответстващ на модела, без да се налага да се четат наименованието на марката и номерът на модела върху етикета;

б) фурни, предлагани за продажба или под наем по такъв начин, че не може да се очаква крайният потребител да види изложения продукт, съгласно член 7 от Директива 2010/30/ЕС се предлагат на пазара с информацията, която доставчиците предоставят в съответствие с част А от приложение VI към настоящия регламент, освен когато предлагането се осъществява по интернет, в който случай важат разпоредбите на приложение VII;

в) всяка реклама при всякаква форма или начин на продажба и маркетинг от разстояние, относно конкретен модел фурна, съдържа посочване на класа на енергийна ефективност, ако в рекламата има информация, свързана с енергопотреблението или цената;

г) във всички рекламни материали с технически характер, в които се описват техническите параметри на дадена битова фурна, е посочен класът на енергийна ефективност на модела.

2. За битови абсорбатори:

а) всеки битов абсорбатор, представен на мястото на продажба, се придружава от етикета, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква б), подточка i), показан отпред или отгоре на уреда или в непосредствена близост до уреда, така че да е ясно видим и разпознаваем като етикетът, съответстващ на модела, без да се налага да се четат наименованието на марката и номерът на модела върху етикета;

б) битови абсорбатори, предлагани за продажба или под наем по такъв начин, че не може да се очаква крайният потребител да види изложения продукт, съгласно член 7 от Директива 2010/30/ЕС, се предлагат на пазара с информацията, която доставчиците предоставят в съответствие с част Б от приложение VI към настоящия регламент, освен когато предлагането се осъществява по интернет, в който случай важат разпоредбите на приложение VII;

в) всяка реклама при всякаква форма или начин на продажба и маркетинг от разстояние относно конкретен модел битов абсорбатор съдържа посочване на класа на енергийна ефективност, ако в рекламата има информация, свързана с енергопотреблението или цената;

г) във всички рекламни материали с технически характер, в които се описват техническите параметри на даден битов абсорбатор, е посочен класът на енергийна ефективност на модела.

Член 5

Методи за измерване и изчисляване

Информацията, подлежаща на предоставяне съгласно членове 3 и 4, трябва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими процедури за измерване, които са съобразени с общопризнатите методи за измерване и изчисляване на съвременно техническо равнище.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Когато се извършват проверките с цел надзор върху пазара за съответствие с изискванията, формулирани в настоящия регламент, органите на държавите членки прилагат процедурата за проверка, описана в приложение VIII.

Член 7

Преразглеждане

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на техническия напредък не по-късно от 1 януари 2021 г.

Член 8

Отмяна

Директива 2002/40/ЕО на Комисията се отменя, считано от 1 януари 2015 г.

Член 9

Преходни разпоредби

1.  Битовите фурни, които са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и които са пуснати на пазара или предложени за продажба, дадени под наем или на изплащане преди 1 януари 2015 г., се считат за отговарящи на изискванията на Директива 2002/40/ЕО.

2.  От 1 януари до 1 април 2015 г. търговците могат да прилагат член 4, параграф 1, буква б) за специфични фурни, които попадат в обхвата на посочената разпоредба.

3.  От 1 януари до 1 април 2015 г. търговците могат да прилагат член 4, параграф 2, буква б) за специфични абсорбатори, които попадат в обхвата на посочената разпоредба.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Той се прилага от 1 януари 2015 г. Член 3, параграф 1, буква а), подточки iv) и v), член 3, параграф 1, буква б), подточки iv) и v), член 4, параграф 1, букви б), в) и г) и член 4, параграф 2, букви б), в) и г) обаче се прилагат от 1 април 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Класове на енергийна ефективност

1.   БИТОВИ ФУРНИ

Класовете на енергийната ефективност на битовите фурни се определят поотделно за всяко затворено отделение в съответствие със стойностите, дадени в таблица 1 от настоящото приложение. Класът на енергийна ефективност на фурните се определя в съответствие с точка 1 от приложение II.Таблица 1

Класове на енергийната ефективност на битови фурни

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност (EEIзатв.отдел.)

А+++ (най-висока ефективност)

EEIзатв.отдел. < 45

A++

45 ≤ EEIзатв.отдел. < 62

A+

62 ≤ EEIзатв.отдел. < 82

A

82 ≤ EEIзатв.отдел. < 107

B

107 ≤ EEIзатв.отдел. < 132

C

132 ≤ EEIзатв.отдел. < 159

D (най-ниска ефективност)

EEIзатв.отдел. ≥ 159

2.   БИТОВИ АБСОРБАТОРИ

а) Класовете на енергийната ефективност на битовите абсорбатори се определят в съответствие със стойностите, дадени в таблица 2 от настоящото приложение. Класът на енергийна ефективност (EEIабсорбатор) на битовите абсорбатори се изчислява в съответствие с точка 2.1 от приложение II.Таблица 2

Класове на енергийна ефективност на битови абсорбатори

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност (EEIабсорбатор)

Етикет 1

Етикет 2

Етикет 3

Етикет 4

A+++(най-висока ефективност)

 

 

 

EEIабсорбатор < 30

A++

 

 

EEIабсорбатор < 37

30 ≤ EEIабсорбатор < 37

A+

 

EEIабсорбатор < 45

37 ≤ EEIабсорбатор < 45

37 ≤ EEIабсорбатор < 45

A

EEIабсорбатор< 55

45 ≤ EEIабсорбатор < 55

45 ≤ EEIабсорбатор < 55

45 ≤ EEIабсорбатор < 55

B

55 ≤ EEIабсорбатор < 70

55 ≤ EEIабсорбатор < 70

55 ≤ EEIабсорбатор < 70

55 ≤ EEIабсорбатор < 70

C

70 ≤ EEIабсорбатор < 85

70 ≤ EEIабсорбатор < 85

70 ≤ EEIабсорбатор < 85

70 ≤ EEIабсорбатор < 85

D

85 ≤ EEIабсорбатор < 100

85 ≤ EEIабсорбатор < 100

85 ≤ EEIабсорбатор < 100

EEIабсорбатор ≥ 85

E

100 ≤ EEIабсорбатор < 110

100 ≤ EEIабсорбатор < 110

EEIабсорбатор ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIабсорбатор < 120

EEIабсорбатор ≥ 110

 

 

G (най-ниска ефективност)

EEIабсорбатор ≥ 120

 

 

 

б) Класовете на газодинамична ефективност на битовите абсорбатори се определят според техните газодинамични ефективности (FDEабсорбатор), дадени в таблица 3. Газодинамичната ефективност на битовите абсорбатори се определя в съответствие с точка 2.2 от приложение II.Таблица 3

Класове на газодинамична ефективност на битови абсорбатори

Клас на газодинамична ефективност

Газодинамична ефективност (FDEабсорбатор)

A (най-висока ефективност)

FDEабсорбатор > 28

B

23 < FDEабсорбатор ≤ 28

C

18 < FDEабсорбатор ≤ 23

D

13 < FDEабсорбатор ≤ 18

E

8 < FDEабсорбатор ≤ 13

F

4 < FDEабсорбатор ≤ 8

G (най-ниска ефективност)

FDEабсорбатор ≤ 4

в) Класовете на ефективност на осветяване на битовите абсорбатори се определят според техните ефективности на осветяване (LEабсорбатор), дадени в таблица 4. Ефективността на осветяване на битовите абсорбатори се определя в съответствие с точка 2.3 от приложение II.Таблица 4

Класове на ефективност на осветяване на битови абсорбатори

Клас на ефективност на осветяване

Ефективност на осветяване (LEабсорбатор)

A (най-висока ефективност)

LEабсорбатор > 28

B

20 < LEабсорбатор ≤ 28

C

16 < LEабсорбатор ≤ 20

D

12 < LEабсорбатор ≤ 16

E

8 < LEабсорбатор ≤ 12

F

4 < LEабсорбатор ≤ 8

G (най-ниска ефективност)

LEабсорбатор ≤ 4

г) Класовете на ефективност на филтриране на мазнини на битовите абсорбатори се определят според техните ефективности на филтриране на мазнини (GFEабсорбатор), дадени в таблица 5. Ефективността на филтриране на мазнини на битовите абсорбатори се определя в съответствие с приложение точка 2.4 от приложение II.Таблица 5

Класове на ефективност на филтриране на мазнини (GFEабсорбатор) на битови абсорбатори

Клас на ефективност на филтриране на мазнини

Ефективност на филтриране на мазнини (%)

A (най-висока ефективност)

GFEабсорбатор > 95

B

85 < GFEабсорбатор ≤ 95

C

75 < GFEабсорбатор ≤ 85

D

65 < GFEабсорбатор ≤ 75

E

55 < GFEабсорбатор ≤ 65

F

45 < GFEабсорбатор ≤ 55

G (най-ниска ефективност)

GFEабсорбатор ≤ 45
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Измервания и изчисления

При измерванията и изчисленията за установяване и проверка на съответствието с изискванията на настоящия регламент следва да се използват надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общопризнатите съвременни методи за измерване и изчисляване, включително хармонизирани стандарти, чиито номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз. Те трябва да са съобразени с техническите определения, условия, формули и параметри, описани в настоящото приложение.

1.   БИТОВИ ФУРНИ

Консумацията на енергия на затворено отделение на дадена битова фурна се измерва за един стандартизиран цикъл, в конвенционален режим и в режим с принудителна циркулация, ако има такива, чрез нагряване на стандартизиран товар, напоен с вода. Проверява се дали температурата вътре в затвореното отделение на фурната достига заданието на терморегулатора и/или на контролния дисплей на фурната в рамките на изпитвателния цикъл. Консумацията на енергия за един цикъл, съответстваща на режима с най-добри показатели (конвенционален режим или режим с принудителна циркулация), се използва при следните изчисления.

За всяко затворено отделение на дадена битова фурна, индексът за енергийна ефективност (EEIзатв.отдел.) се изчислява по следните формули:

за битови електрически фурни:

image

image

(в kWh)

за битови газови фурни:

image

image

(в MJ)

където:

EEIзатв.отдел. = индекс за енергийна ефективност за всяко затворено отделение на битова фурна, в %, закръглен до първия знак след десетичната запетая;

SECел.затв.отдел. = стандартна консумация на енергия (електроенергия), необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на битова електрическа фурна в продължение на един цикъл, изразена в kWh, закръглена до втория знак след десетичната запетая;

SECгаз.затв.отдел. = стандартна консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на битова газова фурна в продължение на един цикъл, изразена в MJ, закръглена до втория знак след десетичната запетая;

V = вместимост на затвореното отделение на битовата фурна в литри (l), закръглена до най-близкото цяло число;

ECел.затв.отдел. = консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на битова електрическа фурна в продължение на един цикъл, изразена в kWh, закръглена до втория знак след десетичната запетая;

ECгаз.затв.отдел. = консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на битова газова фурна в продължение на един цикъл, изразена в MJ, закръглена до втория знак след десетичната запетая.

2.   БИТОВИ АБСОРБАТОРИ

2.1.    Изчисляване на индекса на енергийна ефективност (EEIабсорбатор)

Индексът за енергийна ефективност (EEIабсорбатор ) се изчислява по следната формула:

image

и се закръглява до първия знак след десетичната запетая.

където:

  SAECабсорбатор е стандартната годишна консумация на енергия на битовия абсорбатор в kWh/год., закръглена до първия знак след десетичната запетая;

  AECабсорбатор е годишната консумация на енергия на битовия абсорбатор в kWh/год., закръглена до първия знак след десетичната запетая.

Стандартната годишна консумация на енергия (SAECабсорбатор ) на даден битов абсорбатор се изчисляват, както следва:

image

където:

  WBEP е електрическата мощност на битовия абсорбатор в точката на най-висока ефективност, във ватове и закръглена до първия знак след десетичната запетая;

  WL е номиналната входна електрическа мощност на осветителната система за повърхността за готвене на битовия абсорбатор, във ватове и закръглена до първия знак след десетичната запетая.

Годишната консумация на енергия (AECабсорбатор ) на даден битов абсорбатор се изчислява, както следва:

i) за напълно автоматичните битови абсорбатори:

▼C1

image

ii) за всички други битови абсорбатори:

image

където:

  tL е средното време на осветяване на ден, в минути (tL = 120);

  tH е средната продължителност на работа на ден за битови абсорбатори, в минути, (tH = 60);

  Po е входната електрическа мощност в режим „изключен“ на битовия абсорбатор, във ватове и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

  Ps е входната електрическа мощност в режим „в готовност“ на битовия абсорбатор, във ватове и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

  f е коефициентът на увеличение на времето, изчислен по следната формула и закръглен до първия знак след десетичната запетая:

 
image

2.2.    Изчисляване на газодинамичната ефективност (FDEабсорбатор)

Газодинамичната ефективност (FDEабсорбатор) в точката на най-висока ефективност се изчислява по следната формула и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

image

където:

  QBEP е дебитът на битовия абсорбатор в точката на най-висока ефективност, изразен в m3/h и закръглен до първия знак след десетичната запетая;

  PBEP е разликата в налягането, създавана от битовия абсорбатор в точката на най-висока ефективност, изразена в Pa и закръглена до най-близкото цяло число;

  WBEP е входната електрическа мощност на битовия абсорбатор в точката на най-висока ефективност, изразена във ватове и закръглена до първия знак след десетичната запетая.

2.3.    Изчисляване на ефективността на осветяване (LEабсорбатор)

Ефективността на осветяване (LEабсорбатор) на битов абсорбатор означава отношението между средната осветеност и номиналната входна електрическа мощност на осветителната система. Тя се изчислява в луксове на ват и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

image

където:

  Eсредно е средната осветеност, създавана от осветителната система върху повърхността за готвене, измерена при стандартни условия, в луксове, закръглена до най-близкото цяло число;

  WL е номиналната входна електрическа мощност на осветителната система за повърхността за готвене на битовия абсорбатор, във ватове и закръглена до първия знак след десетичната запетая.

2.4.    Изчисляване на ефективността на филтриране на мазнини (GFEабсорбатор)

Ефективност на филтриране на мазнини (GFEабсорбатор) на битов абсорбатор означава относителното количество мазнини, задържано във филтрите за мазнини на абсорбатора. Тя се изчислява по следната формула и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

image

където:

wg — масата на мазнината във филтъра за мазнини, включително по всички подвижни капаци, в g и закръглена до първия знак след десетичната запетая;

wr — масата на мазнината във въздухопроводите на абсорбатора, в g и закръглена до първия знак след десетичната запетая;

wt — масата на мазнината, задържана в абсолютния филтър, в g и закръглена до първия знак след десетичната запетая.

2.5.    Шум

Нивото на шума (в dB) се измерва като нивото на звуковата мощност на излъчвания въздушен шум, по крива A (среднопретеглена стойност — LWA), от битовия абсорбатор на най-високата настройка за нормално ползване, закръглена до най-близкото цяло число.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Етикет

1.   ЕТИКЕТ ЗА БИТОВИ ФУРНИ

1.1.    Битови електрически фурни

1.1.1.    Изискване за наличие на етикет — за всяко затворено отделение на битова електрическа фурна

image

1.1.2.    Информация върху етикета — битови електрически фурни

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I. име или търговска марка на доставчика;

II. използван от доставчика идентификационен номер на модела, като „идентификационен номер на модела“ означава код, обикновено буквено-цифров, по който определен модел битова фурна се различава от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III. източник на енергия за битовата фурна;

IV. класа на енергийна ефективност на затвореното отделение, определен в съответствие с приложение I. Върхът на стрелката, която съдържа указателната буква, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V. полезен обем на отделението в литри, закръглен до най-близкото цяло число;

VI. консумацията на енергия за един цикъл, изразена в kWh/цикъл (консумация на електроенергия) на функцията(-ите) за нагряване (естествена и, ако има, принудителна циркулация на въздуха) на затвореното отделение, определена при стандартен товар съгласно процедурите за изпитване, закръглена до втория десетичен знак (ECел.затв.отдел. ).

1.1.3.    Оформление на етикета — битови електрически фурни

Оформлението на етикета за всяко затворено отделение на битова електрическа фурна следва да бъде в съответствие със следната фигура:

image

Като:

i) Етикетът трябва да бъде с широчина най-малко 85 mm и с височина най-малко 170 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii) Фонът е бял.

iii) Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv) Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерирането съответства на фигурата по-горе):

image   Очертание на етикета: 4 пункта – цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3 mm.

image   Лого на ЕС – цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

image   Енергийно лого: цвят: X-00-00-00; пиктограма, както е изобразена: лого на ЕС + енергиен етикет: широчина: 70 mm, височина: 14 mm.

image   Разделителна линия под логотипите: 1,5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 70 mm.

image   Скала на енергийните класове

  Стрелка: височина: 5,5 mm; отстояние: 1 mm; цветове:

 

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

  Текст: получер шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; символ „+“: получер шрифт Calibri 12 пункта, бял, разположени на един ред.

image   Клас на енергийна ефективност

  Стрелка: широчина: 20 mm; височина: 10 mm; 100 % черно.

  Текст: получер шрифт Calibri 24 пункта, главни букви, бели; символ „+“: получер шрифт Calibri 18 пункта, бял, разположени на един ред.

image   Консумация на енергия за един цикъл

  Очертание: 1,5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3 mm.

  Стойност: получер шрифт Calibri 19 пункта, 100 % черно; нормален шрифт Calibri 10 пункта, 100 % черно.

image   Вместимост

  Очертание: 1,5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3 mm.

  Стойност: получер шрифт Calibri 20 пункта, 100 % черно; нормален шрифт Calibri 10 пункта, 100 % черно.

image   Звездичка: нормален шрифт Calibri 6 пункта, 100 % черно.

image   Номер на регламента: получер шрифт Calibri 10 пункта, 100 % черно

image   Име или търговска марка на доставчика

image   Идентификатор на модела на доставчика

image  Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 70 × 13 mm.

1.2.    Битови газови фурни

1.2.1.    Изискване за етикет — за всяко затворено отделение на битова газова фурна

image

1.2.2.    Информация върху етикета

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I. име или търговска марка на доставчика;

II. използван от доставчика идентификационен номер на модела, като „идентификационен номер на модела“ означава код, обикновено буквено-цифров, по който определен модел битова фурна се различава от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III. източник на енергия за битовата фурна;

IV. класа на енергийна ефективност на затвореното отделение, определен в съответствие с приложение I. Върхът на стрелката, която съдържа указателната буква, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V. полезен обем на отделението в литри, закръглен до най-близкото цяло число;

VI. консумацията на енергия за един цикъл, изразена в MJ/цикъл и в kWh/цикъл ( 2 ) (разход на газ) на функцията(-ите) за нагряване (естествена и, ако има, принудителна циркулация на въздуха) на затвореното отделение, определена при стандартен товар съгласно процедурите за изпитване, закръглена до втория десетичен знак (ECгазово затв.отдел. ).

1.2.3.    Оформление на етикета — битови газови фурни

Оформлението на етикета за всяко затворено отделение на битова газова фурна следва да бъде в съответствие със следната фигура:

image

Като:

i) Етикетът трябва да бъде с широчина най-малко 85 mm и с височина най-малко 170 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii) Фонът е бял.

iii) Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv) Етикетът да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерирането съответства на фигурата по-горе):

image   Очертание: 4 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3 mm.

image   Лого на ЕС – цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

image   Енергийно лого: цвят: X-00-00-00; пиктограма, както е изобразена: лого на ЕС + енергиен етикет: широчина: 70 mm, височина: 14 mm.

image   Разделителна линия под логотипите: 1,5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 70 mm.

image   Скала на енергийните класове

  Стрелка: височина: 5,5 mm; отстояние: 1 mm; цветове:

 

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

  Текст: получер шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; символ „+“: получер шрифт Calibri 12 пункта, бял, разположени на един ред.

image   Клас на енергийна ефективност

  Стрелка: широчина: 20 mm; височина: 10 mm; 100 % черно.

  Текст: получер шрифт Calibri 24 пункта, главни букви, бели; символ „+“: получер шрифт Calibri 18 пункта, бял, разположени на един ред.

image   Консумация на енергия за един цикъл

  Очертание: 1,5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3 mm.

  Стойност: получер шрифт Calibri 19 пункта, 100 % черно; нормален шрифт Calibri 10 пункта, 100 % черно.

image   Вместимост

  Очертание: 1,5 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 3 mm.

  Стойност: получер шрифт Calibri 20 пункта, 100 % черно; нормален шрифт Calibri 10 пункта, 100 % черно.

image   Звездичка: нормален шрифт Calibri 6 пункта, 100 % черно.

image   Номер на регламента: получер шрифт Calibri 10 пункта, 100 % черно.

image   Име или търговска марка на доставчика

image   Идентификатор на модела на доставчика

image  Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 70 × 13 mm.

2.   ЕТИКЕТ ЗА БИТОВИ АБСОРБАТОРИ

2.1.    Формати на етикета

2.1.1.    Битови абсорбатори с класове на енергийна ефективност от А до G (етикет 1)

image

2.1.2.    Битови абсорбатори с класове на енергийна ефективност от А+ до F (етикет 2)

image

2.1.3.    Битови абсорбатори с класове на енергийна ефективност от А++ до E (етикет 3)

image

2.1.4.    Битови абсорбатори с класове на енергийна ефективност от А+++ до D (етикет 4)

image

2.2.    Информация върху етикета — битови абсорбатори

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I. име или търговска марка на доставчика;

II. използван от доставчика идентификационен номер на модела, като „идентификационен номер на модела“ означава код, обикновено буквено-цифров, по който определен модел битов абсорбатор се различава от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III. клас на енергийна ефективност на битовия абсорбатор, определен в съответствие с приложение I. Върхът на стрелката, която съдържа означението за класа на енергийна ефективност на битовия абсорбатор, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV. годишна консумация на енергия (AECабсорбатор), изчислена в съответствие с приложение II, в kWh, закръглена до най-близкото цяло число;

V. класа на газодинамична ефективност, определен в съответствие с приложение I;

VI. класа на ефективност на осветяване, определен в съответствие с приложение I;

VII. класа на ефективност на осветяване, определен в съответствие с приложение I;

VIII. нивото на шума, определено в съответствие с приложение II, точка 2.5, закръглено до най-близкото цяло число.

2.3.    Оформление на етикета — битови абсорбатори

Оформлението на етикета следва да бъде съгласно фигурата по-долу:

image

Като:

i) Етикетът трябва да бъде с широчина най-малко 60 mm и с височина най-малко 120 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

ii) Фонът е бял.

iii) Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

iv) Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерирането съответства на фигурата по-горе):

image   Очертание на етикета: 3 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 2 mm.

image   Лого на ЕС: цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

image   Енергийно лого: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена: лого на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 51 mm, височина: 10 mm.

image   Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 51 mm.

image   Скала на енергийните класове

  Стрелка: височина: 4 mm; отстояние: 0,75 mm; цветове:

 

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

  Текст: получер шрифт Calibri 10 пункта, главни букви, бели; символ „+“: получер шрифт Calibri 7 пункта, бял, разположени на един ред.

image   Клас на енергийна ефективност

  Стрелка: широчина: 15 mm; височина: 8 mm; 100 % черно.

  Текст: получер шрифт Calibri 17 пункта, главни букви, бели; символ „+“: получер шрифт Calibri 12 пункта, бял, разположени на един ред.

image   Годишна консумация на енергия

  Очертание: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 2,5 mm.

  Стойност: получер шрифт Calibri 21 пункта, 100 % черно; нормален шрифт Calibri 8 пункта, 100 % черно.

image   Газодинамична ефективност

 Пиктограма, както е изобразена

  Очертание: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 2,5 mm.

  Стойност: нормален шрифт Calibri 6 пункта, 100 % черно; получер шрифт Calibri 11,5 пункта, 100 % черно.

image   Ефективност на осветяване

  Пиктограма, както е изобразена

  Очертание: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 2,5 mm.

  Стойност: нормален шрифт Calibri 6 пункта, 100 % черно; получер шрифт Calibri 11,5 пункта, 100 % черно.

image   Ефективност на филтриране на мазнини

  Пиктограма, както е изобразена

  Очертание: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 2,5 mm.

  Стойност: нормален шрифт Calibri 10 пункта, 100 % черно; получер шрифт Calibri 14 пункта, 100 % черно.

image   Ниво на шума

  Пиктограма, както е изобразена

  Очертание: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 2,5 mm.

  Стойност: нормален шрифт Calibri 6 пункта, 100 % черно; получер шрифт Calibri 11,5 пункта, 100 % черно.

image   Номер на регламента: получер шрифт Calibri 8 пункта, 100 % черно

image   Име или търговска марка на доставчика

image   Идентификатор на модела на доставчика

image  Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 51 × 9 mm.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Фиш

A.   ФИШ ЗА БИТОВИ ФУРНИ

1. Информацията в продуктовия фиш на битовите фурни, посочена в член 3, параграф 1, буква а), подточка ii), се предоставя както е определено по-долу и в посочения по-долу ред и трябва да бъде включена в продуктовата брошура или друга литература, предоставена с продукта:

а) име или търговска марка на доставчика;

б) „идентификатор на модела“ на доставчика означава кодът, обикновено буквено-цифров, който разграничава конкретен модел битова фурна от други модели със същата търговска марка или име на доставчика и с различни обявени стойности за всеки от параметрите, включени в етикета за битовата фурна (приложение III, точка 1);

в) индексът за енергийна ефективност (EEIзатв.отдел.) за всяко затворено отделение на модела, изчислен в съответствие с приложение II, точка 1 и закръглен до първия знак след десетичната запетая; обявеният индекс за енергийна ефективност не трябва да е по-голям от индекса, посочен в техническата документация от приложение V;

г) класът на енергийната ефективност на модела, за всяко затворено отделение, както е дефиниран в приложение I, таблица 1; обявеният клас не трябва да е по-висок от класа, посочен в техническата документация от приложение V;

д) консумацията на енергия за един цикъл, за всяко затворено отделение, за режим с естествена или с принудителна циркулация на въздуха (измерената консумация на енергия се изразява в kWh (за електрически и газови фурни) и в MJ (за газови фурни), закръглена до втория десетичен знак; обявената стойност не трябва да е по-ниска от стойността, посочена в техническата документация от приложение V;

е) броят на затворените отделения; енергоносителят(ите) за всяко затворено отделение; и вместимостта на всяко затворено отделение.

2. Без да се засягат изисквания по схемата на Общността за екомаркировката, когато на модела е присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. ( 3 ), може да се добави копие от въпросния знак.

3. Един фиш може да съдържа информация за множество модели битови фурни на един и същи доставчик.

4. Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета на всяко затворено отделение (цветно или черно-бяло). В такъв случай трябва да се даде и информацията съгласно точка 1, която не е посочена в етикета.

B.   ФИШ ЗА БИТОВИ АБСОРБАТОРИ

1. Информацията в продуктовия фиш на битовите абсорбатори, посочена в член 3, параграф 1, буква б), подточка ii), се предоставя както е определено по-долу и в посочения по-долу ред и трябва да бъде включена в продуктовата брошура или друга литература, предоставена с продукта:

а) име или търговска марка на доставчика;

б) „идентификатор на модела“ на доставчика означава кодът, обикновено буквено-цифров, който разграничава конкретен модел битов абсорбатор от други модели със същата търговска марка или име на доставчика и с различни обявени стойности за всеки от параметрите, включени в етикета за битовия абсорбатор (приложение III, точка 2);

в) годишната консумация на енергия (AECабсорбатор), изчислена в съответствие с приложение II, точка 2, в kWh/год. и закръглена до първия знак след десетичната запетая; обявената стойност не трябва да е по-ниска от стойността, посочена в техническата документация от приложение V;

г) класът на енергийна ефективност на модела, както е определен в приложение I, таблица 2; обявеният клас не трябва да е по-висок от класа, посочен в техническата документация от приложение V;

д) газодинамичната ефективност (FDEабсорбатор), изчислена в съответствие с приложение II, точка 2, закръглена до първия знак след десетичната запетая; обявената стойност не трябва да е по-висока от стойността, посочена в техническата документация от приложение V;

е) класът на газодинамична ефективност, както е определен в приложение I, таблица 3; обявеният клас не трябва да е по-висок от класа, посочен в техническата документация от приложение V;

ж) ефективността на осветяване (LEабсорбатор), изчислена в съответствие с приложение II, точка 2, изразена в lx/W и закръглена до първия знак след десетичната запетая; обявената стойност не трябва да е по-висока от стойността, посочена в техническата документация от приложение V;

з) класът на ефективност на осветяване, както е определен в приложение I, таблица 4; обявеният клас не трябва да е по-висок от класа, посочен в техническата документация от приложение V;

и) ефективността на филтриране на мазнини, изчислена в съответствие с приложение II, точка 2, изразена в проценти и закръглена до първия знак след десетичната запетая; обявената стойност не трябва да е по-висока от стойността, посочена в техническата документация от приложение V;

й) класът на ефективността на филтриране на мазнини, както е определен в приложение I, таблица 5; обявеният клас не трябва да е по-висок от класа, посочен в техническата документация от приложение V;

к) дебитът (в m3/h и закръглен до най-близкото цяло число), при минималната и максималната скорост на нормално използване, с изключение на интензивния или форсиран режим; обявените стойности не трябва да са по-високи от стойностите, посочени в техническата документация от приложение V;

л) дебитът (в m3/h и закръглен до най-близкото цяло число), на позицията за интензивен или форсиран режим, ако има такива; обявената стойност не трябва да е по-висока от стойностите, посочени в техническата документация от приложение V;

м) нивото на мощността на излъчвания въздушен шум, по крива A (в dB, закръглено до най-близкото цяло число), при минималната и максималната скорост, с които се разполага при нормално използване; обявената стойност не трябва да е по-ниска от стойността, посочена в техническата документация от приложение V;

н) нивото на мощността на излъчвания въздушен шум, по крива A (в dB, закръглено до най-близкото цяло число), на позицията за интензивен или форсиран режим, ако има такива; обявената стойност не трябва да е по-ниска от стойността, посочена в техническата документация от приложение V;

о) ако е приложимо, консумацията на мощност в режим „изключен“, (Po), изразена във ватове и закръглена до втория знак след десетичната запетая; обявените стойности не трябва да са по-ниски от стойностите, посочени в техническата документация от приложение V;

п) ако е приложимо, консумацията на мощност в режим „в готовност“, (Ps), изразена във ватове и закръглена до втория знак след десетичната запетая; обявените стойности не трябва да са по-ниски от стойностите, посочени в техническата документация от приложение V.

2. Един фиш може да обхваща множество модели битови абсорбатори, доставяни от един и същи доставчик.

3. Информацията, съдържаща се във фиша, може да бъде представена като копие на етикета (цветно или черно-бяло). В такъв случай трябва да се даде и информацията съгласно точка 1, която не е посочена в етикета.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Техническа документация

A.   ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА БИТОВИ ФУРНИ

1. Техническата документация, упомената в член 3, параграф 1, буква а), подточка iii), трябва да включва като минимум:

а) наименованието и адреса на доставчика;

б) общо описание на модела на уреда, което да e достатъчно той да бъде разпознаван еднозначно и лесно, включващо идентификатора на модела на доставчика (т.е. код, обикновено буквено-цифров), който разграничава конкретен модел битова фурна от други модели със същата търговска марка или име на доставчика и с различни обявени стойности за всеки от параметрите, включени в етикета за битовата фурна (приложение III, точка 1);

в) техническите параметри, подлежащи на измерване, както следва:

i) броя на затворените отделения; вместимостта на всяко затворено отделение; източника(ците) на енергия за всяко затворено отделение; функцията(-ите) за нагряване (с естествена или с принудителна циркулация на въздуха) на всяко затворено отделение,

ii) консумацията на енергия за един цикъл, за всяко затворено отделение, за режим с естествена или с принудителна циркулация на въздуха, ако има такива; измерената консумация на енергия се изразява в kWh (за електрически и газови фурни) и в MJ (за газови фурни), закръглена до втория знак след десетичната запетая;

iii) индекса за енергийна ефективност (EEIзатв.отдел.) за всяко затворено отделение на битовата фурна, изчислен в съответствие с приложение II, точка 1 и закръглен до първия знак след десетичната запетая;

iv) класа на енергийна ефективност на модела, за всяко затворено отделение на битовата фурна, както е определен в приложение I, таблица 1;

г) копие от изчислението и резултатите от изчисленията, направени в съответствие с приложение II;

д) когато е целесъобразно, позовавания на прилаганите хармонизирани стандарти;

е) когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

ж) самоличност и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя.

2. В края на горепосочения списък доставчиците могат да включат допълнителни данни.

B.   ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА БИТОВИ АБСОРБАТОРИ

1. Техническата документация, упомената в член 3, параграф 1, буква б), подточка iii), трябва да включва като минимум:

а) наименованието и адреса на доставчика;

б) общо описание на модела на уреда, което да е достатъчно той да бъде разпознаван еднозначно и лесно, включващо идентификатора на модела на доставчика (т.е. код, обикновено буквено-цифров), който разграничава конкретен модел битов абсорбатор от други модели със същата търговска марка или име на доставчика и с различни обявени стойности за всеки от параметрите, включени в етикета за битовия абсорбатор (приложение III, точка 2);

в) технически параметри, подлежащи на измерване както следва:

1) индекса за енергийна ефективност (EEIабсорбатор.), изчислен в съответствие с приложение II, точка 2 и закръглен до първия знак след десетичната запетая;

2) класа на енергийна ефективност, както е определен в приложение I, таблица 2;

3) годишната консумация на енергия (AECабсорбатор), изчислена в съответствие с приложение II, точка 2, изразена в kWh/год. и закръглена до първия знак след десетичната запетая;

4) коефициента на увеличение на времето (f), в съответствие с приложение II, точка 2 и закръглен до първия знак след десетичната запетая;

5) газодинамичната ефективност (FDEабсорбатор), изчислена в съответствие с приложение II, точка 2, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

6) класа на газодинамична ефективност, както е определен в приложение I, таблица 3;

7) измерения дебит на битовия абсорбатор (QBEP) в точката на най-висока ефективност, изразен в m3/h и закръглен до първия знак след десетичната запетая;

8) измерената разлика в статичното налягане (PBEP), създавана от битовия абсорбатор в точката на най-висока ефективност, изразена в Pa и закръглена до най-близкото цяло число;

9) измерената стойност на електрическата мощност на битовия абсорбатор в точката на най-висока ефективност (WBEP), във ватове и закръглена до първия знак след десетичната запетая;

10) средната осветеност, създавана от осветителната система върху повърхността за готвене (Eсредно), в луксове, закръглена до най-близкото цяло число;

11) номиналната консумация на мощност на осветителната система за осветяване на повърхността за готвене (WL), изразена във ватове и закръглена до първия знак след десетичната запетая;

12) измерената стойност за ефективността на осветяване (LEабсорбатор), изчислена в съответствие с приложение II, точка 2, изразена в lx/W и закръглена до най-близкото цяло число;

13) класа на ефективност на осветяване, както е определен в приложение I, таблица 4;

14) измерената стойност за газодинамичната ефективност (GFEабсорбатор), изчислена в съответствие с приложение II, точка 2, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

15) класа на ефективността на филтриране на мазнини, както е определен в приложение I, таблица 5;

16) ако е приложимо, консумацията на мощност в режим „изключен“, (Po), изразена във ватове и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

17) ако е приложимо, консумацията на мощност в режим „в готовност“, (Ps), изразена във ватове и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

18) нивото на звуковата мощност на излъчвания въздушен шум, по крива A, при минималната и максималната скорост, с които се разполага при нормално използване, изразено в dB и закръглено до най-близкото цяло число;

19) нивото на звуковата мощност на излъчвания въздушен шум, по крива A, на позицията за интензивен или форсиран режим, ако има такива, изразено в dB и закръглено до най-близкото цяло число;

20) стойностите за дебита на битовия абсорбатор при минималната и максималната скорост, с които се разполага при нормално използване, в m3/h и закръглени до първия знак след десетичната запетая;

21) стойността за дебита на битовия абсорбатор на позицията за интензивен или форсиран режим, ако има такива, в m3/h и закръглена до първия знак след десетичната запетая;

г) копие от изчисленията и резултатите от изчисленията, направени в съответствие с приложение II;

д) когато е целесъобразно, позовавания на прилаганите хармонизирани стандарти;

е) когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

ж) идентификация и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя.

2. Доставчиците могат да включат допълнителни данни.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Информация, която трябва да бъде предоставена в случаите, в които не може да се очаква крайните потребители да видят продукта изложен, освен по интернет

A.   БИТОВИ ФУРНИ

1. Информацията, посочена в член 4, параграф 1, буква б), следва да бъде предоставена в следната последователност:

а) име или търговска марка на доставчика;

б) идентификатор на модела от доставчика, т.е. идентификаторът на модела на конкретната битова фурна, за която се отнасят числата, посочени по-долу;

в) класът на енергийната ефективност на модела, за всяко затворено отделение, както е дефиниран в приложение I, таблица 1; обявеният клас не трябва да бъде по-благоприятен от класа, посочен в техническата документация от приложение V;

г) консумацията на енергия за един цикъл, за всяко затворено отделение, за режим с естествена или с принудителна циркулация на въздуха, според случая; измерената консумация на енергия се изразява в kWh (за електрически и газови фурни) и в MJ (за газови фурни), закръглена до втория десетичен знак след запетаята; обявената стойност не трябва да бъде по-ниска от стойността, посочена в техническата документация от приложение V;

д) броя на затворените отделения; източника(ците) на енергия за всяко затворено отделение; вместимостта на всяко затворено отделение.

2. Когато в продуктовия фиш се предоставя и друга информация, тя трябва да бъде във формата и последователността, посочени в приложение IV.

3. Цялата информация, посочена в настоящото приложение, трябва да бъде отпечатана или представена четливо с шрифт, който да е подходящ по вид и размер.

B.   БИТОВИ АБСОРБАТОРИ

1. Информацията, посочена в член 4, параграф 2, буква б), следва да бъде предоставена в следната последователност:

а) име или търговска марка на доставчика;

б) идентификатор на модела от доставчика, т.е. идентификаторът на модела на конкретния битов абсорбатор, за който се отнасят числата, посочени по-долу;

в) клас на енергийната ефективност на модела съответства на определението, дадено в приложение I, таблица 2; обявеният клас не трябва да бъде по-благоприятен от класа, посочен в техническата документация от приложение V;

г) годишна консумация на енергия на модела в kWh, както е определена в приложение II, точка 2, подточка 1; обявената стойност не трябва да бъде по-ниска от стойността, посочена в техническата документация от приложение V;

д) клас на газодинамична ефективност на модела, както е определен в приложение I, таблица 3; обявеният клас не трябва да бъде по-благоприятен от класа, посочен в техническата документация от приложение V;

е) клас на ефективност на осветяване на модела, както е определен в приложение I, таблица 4; обявеният клас не трябва да бъде по-благоприятен от класа, посочен в техническата документация от приложение V;

ж) клас на ефективност на филтриране на мазнини на модела, както е определен в приложение I, таблица 5; обявеният клас не трябва да бъде по-благоприятен от класа, посочен в техническата документация от приложение V;

з) ниво на звуковата мощност на излъчвания въздушен шум, по крива A (среднопретеглена стойност — LWA), на битов абсорбатор при минималната и максималната скорост, с които се разполага при нормално използване, изразено в dB и закръглено до най-близкото цяло число; обявената стойност не трябва да бъде по-ниска от стойността, посочена в техническата документация от приложение V.

2. Когато в продуктовия фиш се предоставя и друга информация, тя трябва да бъде във формата и последователността, посочени в приложение IV.

3. Цялата информация, посочена в настоящото предложение, трябва да бъде отпечатана или представена четливо с шрифт, който да е подходящ по вид и размер.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която се предоставя в случай на продажба, даване под наем или даване на изплащане по интернет

1. За целите на точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а) „механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или друга технология за визуализиране, използвани за извеждане на интернет съдържание за потребителите;

б) „вложено изобразяване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с мишката или сензорноекранно уголемяване на друго изображение или набор от данни;

в) „сензорен екран“ означава екран, реагиращ на допир, като например такъв на таблетен компютър, електронна черна дъска или интелигентен телефон (смартфон);

г) „алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графика, позволяващ информацията да бъде представена в неграфична форма, когато устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за достъпност, като входящи данни за приложения за синтезиране на глас.

2. Подходящият етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква а), подточка vi) или член 3, параграф 1, буква б), подточка vi) трябва да бъде показван чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта, в съответствие с времевия график, определен в член 3, параграф 3. За фурни, подходящият етикет трябва да бъде показан за всяко затворено отделение на фурната. Размерът трябва да бъде такъв, че етикетът да е ясно видим и четим и да бъде пропорционален на размера, посочен в приложение III. Етикетът може да бъде визуализиран с използване на вложено изобразяване, в който случай изображението, използвано за достъп до етикета, трябва да е съобразено със спецификацията, посочена в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено изобразяване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с мишката или сензорноекранно уголемяване на изображението.

3. Изображението, използвано за достъп до етикета в случай на вложено изобразяване, трябва:

а) да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б) да се посочи в бяло върху стрелката класът на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този за цената; както и

в) да бъде в един от следните два формата:image

image

4. В случай на вложено изобразяване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а) изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва чрез съответния механизъм за визуализиране в близост до цената на продукта;

б) изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в) етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с мишката или сензорноекранно уголемяване на изображението;

г) етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение, нов раздел, нова страница или вложено изобразяване;

д) за уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да важат конвенциите за сензорно уголемяване;

е) показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж) алтернативният текст за графиката, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да бъде класът на енергийна ефективност на продукта с размер на шрифта, еквивалентен на този за цената.

5. Подходящият продуктов фиш, предоставян от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква а), подточка vii) или член 3, параграф 1, буква б), подточка vii), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Размерът трябва да е такъв, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено изобразяване, в който случай хипервръзката, използвана за достъп до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено изобразяване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с мишката или сензорноекранно уголемяване на хипервръзката.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1) Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2) За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а) посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б) публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в) при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 6.

(3) Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4) Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, вписани в техническата документация на доставчика като еквивалентни модели.

(5) Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 6, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6) Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7) Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 6, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.Таблица 6

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Маса на фурната, M

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на M с повече от 5 %.

Вместимост на затвореното отделение на фурната, V

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност на V с повече от 5 %.

ECел.затв.отдел. , ECгаз.затв.отдел.

Определените стойности не трябва да превишават обявените стойности на ECел.затв.отдел. и ECгаз.затв.отдел. с повече от 5 %.

WBEP , WL

Определените стойности не трябва да превишават обявените стойности на WBEP и WL с повече от 5 %.

QBEP , PBEP

Определените стойности не трябва да бъдат по-малки от обявените стойности на QBEP и PBEP с повече от 5 %.

Qмакс

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Qмакс с повече от 8 %.

Eсредно

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на Eсредно с повече от 5 %.

GFEабсорбатор

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на GFEабсорбатор с повече от 5 %.

Po , Ps

Определените стойности на консумацията на мощност Po и Ps не трябва да превишават обявените стойности на Po и Ps с повече от 10 %. Ако определените стойности за консумация на мощност Po и Ps са по-малки или равни на 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на Po и Ps с повече от 0,10 W.

Ниво на звуковата мощност, LWA

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на LWA .( 1 ) Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 24).

( 2 ) 1 kWh/цикъл = 3,6 MJ/цикъл.

( 3 ) ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.