02014D0150 — BG — 12.10.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2014 година

за организиране на временен експеримент по предоставяне на някои дерогации при търговията с популации от растителните видове пшеница, ечемик, овес и царевица в съответствие с Директива 66/402/ЕИО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2014) 1681)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/150/ЕС)

(ОВ L 082, 20.3.2014 г., стp. 29)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1519 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 9 октомври 2018 година

  L 256

65

12.10.2018
▼B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2014 година

за организиране на временен експеримент по предоставяне на някои дерогации при търговията с популации от растителните видове пшеница, ечемик, овес и царевица в съответствие с Директива 66/402/ЕИО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2014) 1681)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/150/ЕС)Член 1

Предмет

1.  Организира се временен експеримент на равнището на Съюза, за да се прецени дали производството с цел търговия и търговията при определени условия на семена от популации, посочени в член 2 и принадлежащи към видовете Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. и Zea mays L., могат да представляват подобрена алтернатива на изключването на търговията със семена, които не отговарят на изискванията на член 2, параграф 1, части Д, Е и Ж от Директива 66/402/ЕИО относно сортови аспекти на семена от определени видове и на изискванията на член 3, параграф 1 относно пускане на пазара с официално сертифициране като „сертифицирани семена“, „сертифицирани семена, първо размножение“ или „сертифицирани семена, второ размножение“.

2.  Ще бъдат оценени следните елементи:

а) дали идентифицирането на популации от тези видове може да се направи въз основа на информация за методите за селекция и производство, сортовете, използвани в кръстоските, и основните характеристики на тези популации; и

б) дали идентичността на семената от тези търгувани популации може да се основава на изискванията за проследимост и идентификацията на региона на производство.

Член 2

Обхват

Настоящото решение обхваща съвкупности от растения, които отговарят на всички изисквания, изброени по-долу:

а) произхождат от определена комбинация генотипове;

б) разглеждат се като единици с оглед на способността им да се размножават в непроменен вид след установяването им в определен регион на производство със специфични агроклиматични условия;

в) създадени са чрез една от следните техники:

i) кръстосване на пет или повече сортове във всички комбинации, последвано от събиране на поколението и излагането на растенията на естествена селекция в последователни размножения;

ii) отглеждане заедно на най-малко пет сорта от преобладаващи алогамни видове, събиране на поколението, многократно повторно засяване и излагане на растенията на естествена селекция, докато вече не се срещат растения от първоначалните сортове;

iii) кръстосани сортове, при които се използват протоколи за кръстосване, различни от посочените в подточки i) или ii) за производството на също толкова разнообразна популация, която не включва сортове.

Такива растителни съвкупности са наричани по-нататък „популации“.

Член 3

Участие на държавите членки

1.  В експеримента могат да участват всички държави членки. Участието им в експеримента трябва да започне не по-късно от ►M1  31 декември 2019 г. ◄

2.  Държавите членки, които решат да участват в експеримента (наричани по-нататък „участващите държави членки“), информират Комисията и другите държави членки относно участието си, като указват видовете и регионите, обхванати чрез тяхното участие, както и мерките, приложени съгласно настоящото решение.

3.  Участващите държави членки могат да прекратят участието си по всяко време, като съответно информират Комисията за това.

Член 4

Освобождаване от задължения

Участващите държави членки са освободени от задълженията, предвидени в член 2, параграф 1, части Д, Е и Ж, член 3, параграф 1 и член 10 от Директива 66/402/ЕИО, отнасящи се до производството с цел търговия и търговията с популации.

Член 5

Идентифициране на популациите

Дадена популация се идентифицира въз основа на следните елементи:

а) сортовете, използвани при кръстосването за създаване на популацията;

б) схемите за селекция, както са определени от съответните протоколи;

в) региона на производство;

г) степента на хетерогенност, по-специално на самоопрашващите се видове; и

д) характеристиките на популацията, както са посочени в член 7, параграф 2, буква е).

Член 6

Условия за производство и търговия със семена от популации

За целите на настоящия експеримент държавите членки гарантират, че семената от популации могат да бъдат произвеждани с цел търговия и търгувани, при условие че са спазени следните изисквания:

а) семената принадлежат към популация, за която има разрешение;

б) семената са в съответствие с член 9;

в) наименованието на популацията е в съответствие с член 8;

г) популацията е селектирана и семената са произведени от лица, регистрирани съгласно член 10.

Член 7

Даване на разрешение за популации

1.  Държавите членки разрешават популации в съответствие с параграфи 2, 3 и 4.

2.  Заявлението за разрешение се подава до органа за сертифициране на семена. Заявлението съдържа следните елементи:

а) име и адрес на заявителя;

б) видове и наименование на популацията;

в) описание на вида техника, използвана за генериране на популацията, с позоваване, ако е приложимо, на член 2, буква в), подточки i), ii) или iii);

г) целите на програмата за селекция;

д) метод на селекция и производство: схема за селекция, както е определена от съответните протоколи, сортове, използвани за селекция и производство на популацията, както и собствена програма за контрол на производството, използвана от съответния оператор;

е) описание на характеристиките на популацията:

i) документация относно характеристиките на популацията, които заявителят счита за важни по отношение на добив, качество, производителност, приложимост в системи с ниско равнище на използваните ресурси, устойчивост на заболявания, стабилност на добивите, вкус или цвят;

ii) резултати от експериментални изпитвания във връзка с характеристиките, посочени в подточка i);

ж) регион на производство;

з) декларация на заявителя във връзка с верността на елементите, посочени в член 5, параграф 1;

и) представителна проба от популацията;

й) име и адрес на лицето, отговорно за селектирането, производството и поддръжката.

3.  Органът за сертифициране на семена проверява следните елементи:

а) съответствие на заявлението с параграф 2; и

б) съответствие на популацията с изискванията за идентифициране по член 5.

Съответствието с изискванията за идентифициране по член 5 се установява въз основа на подадена документация и проверки на местата, където се произвежда популацията.

4.  Даването на разрешение за популация, както и елементите, посочени в параграф 2, се съобщават на останалите държави членки и на Комисията.

Член 8

Наименование на популациите

1.  Популациите получават наименование. Правилата за наименованието на сортове, както са посочени в член 9, параграф 6 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета ( 1 ), се прилагат съответно за наименованието на популации.

2.  Думата „популация“ се добавя в края на всяко наименование.

Член 9

Изисквания относно посевите, семената, теглото на партидите и пробите

1.  Прилагат се точки 1 и 6 от приложение I към Директива 66/402/ЕИО.

2.  По време на производството и търговията със семена, принадлежащи към популации, семената трябва да са в съответствие с точки 2 и 3 от приложение II към Директива 66/402/ЕИО по отношение на второто размножение на сертифицирани семена за популации от Avena nuda L., Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L., Triticum durum L. и Triticum spelta L., както и сертифицирани семена за популации от Zea mays L.

3.  По време на производството и търговията със семена, принадлежащи към популации, теглото на партидите и пробите трябва да са в съответствие с приложение III към Директива 66/402/ЕИО, а при Zea mays L. — с разпоредбите на посоченото приложение, които се отнасят до сертифицираните семена на съответните видове.

Член 10

Регистрация на селекционери, производители и лица, отговарящи за поддържането на популациите

1.  Всяка държава членка регистрира лицата, които извършват селекция на популации или поддържат семена от популации на нейната територия, в регистър, при условие че отговарят на условията по параграф 2.

2.  Селекционерите, производителите и лицата, отговарящи за поддържането на популации, подават заявление до органа за сертифициране на семена за включване в регистъра. Това заявление включва следните елементи:

а) име, адрес и информация за контакт;

б) наименование на съответната популация.

3.  Регистърът съдържа следните елементи:

а) име, адрес и информация за контакт, както са посочени в параграф 2, буква а);

б) наименование на популацията, посочена в параграф 2, буква б), която предстои да се произвежда или поддържа.

Член 11

Етикетиране

Опаковките или контейнерите със семена носят етикет, поставен от производителя. Този етикет включва информацията, предвидена в приложение I.

Член 12

Количествени ограничения

1.  Количествата на търгуваните семена на популацията от всеки вид, за която е дадено разрешение, за всички участващи държави членки няма да надвишават 0,1 % от семената от същите видове, произведени през съответната година в участващата държава членка.

2.  Всеки производител декларира пред органа за сертифициране на семена количеството на всяка популация, което възнамерява да произведе за всяка година.

3.  Дадена участваща държава членка може да забрани търговията със семена от дадена популация, ако счете, че с оглед на целта на експеримента не е целесъобразно на пазара да се пускат допълнителни количества от семената от съответната популация. В такъв случай тя незабавно уведомява съответния производител или съответните производители.

Член 13

Проследимост

1.  Всяко лице, търгуващо със семена от популации, гарантира проследимостта на тези семена.

2.  Дадено лице, което търгува със семена от популации, съхранява информация, позволяваща идентифицирането на лицата, които са му доставили семена, както и на кого е доставило семена от популация.

3.  При поискване тази информация се предоставя на органа за сертифициране на семена.

Член 14

Официален контрол

Органите за сертифициране на семена на участващите държави членки осъществяват официален контрол на производството и търговията със семена от популации. Официалният контрол включва най-малко:

а) проверка на място, вземане на проби и проверка на популациите, както е предвидено в приложение II, точка 1;

б) надзор на организирането на сравнителни полеви изследвания за тази цел, както е предвидено в приложение II, точка 2;

в) произвеждани количества и търгувани количества;

г) съответствие на производителя и всяко друго лице, търгуващо със семена, съгласно настоящото решение.

Контролът, посочен в буква г), се осъществява поне веднъж годишно. Той включва проверки на помещенията на съответните лица, както и на площите, използвани за производство на популациите.

Член 15

Поддържане на популациите

1.  Лицето, отговорно за поддържането на популациите, поддържа популациите по време на провеждането на посочения експеримент.

Поддържането е в съответствие с приетите практики за съответните видове.

2.  Лицето, отговорно за поддържането на популациите, води документация относно поддържането на популациите и по всяко време предоставя на разположение тази документация за проверка от страна на отговорния официален орган.

3.  Отговорният официален орган осъществява контрол върху начина, по който се поддържат популациите, като за тази цел взима проби от семена от съответните популации.

Член 16

Задължения за уведомяване от страна на производителите

Производителите изпращат ежегодно до органите за сертифициране на семена информацията, посочена в приложение III, букви а), б), в), е), ж), з) и и).

Член 17

Записване на информация

Участващите държави членки записват информацията, както е посочено в приложение III, отнасяща се до производството и търговията с популации. При поискване те взаимно си оказват съдействие за записване на тази информация.

Член 18

Задължения за докладване

1.  Участващите държави членки представят на Комисията и останалите държави членки годишен доклад за всяка година, не по-късно от 31 март на следващата година, който включва следните елементи:

а) информация за видовете и броя на популациите, разрешени за видове, произвеждани и търгувани в рамките на експеримента; и

б) произвежданите и търгувани количества от всяка популация и вид, както и — ако е приложимо, държавата членка, за която са предназначени семената.

Участващите държави членки могат да решат да включат в доклада всяка друга имаща отношение информация.

2.  Участващите държави членки представят на Комисията и останалите държави членки, не по-късно от 31 март 2018 г., доклад, съдържащ информацията, посочена в приложение III. Този доклад включва оценка на условията на експеримента и на интереса от удължаване на неговия срок, ако е целесъобразно, чрез посочване на всеки вид. Този доклад може да включва и друга информация, която те считат за имаща отношение с оглед целта на експеримента.

3.  Държава членка, която прекрати участието си преди 31 декември 2017 г., предава своя доклад не по-късно от 31 март на годината след приключване на участието.

Член 19

Срок

Експериментът започва на 1 март 2014 г. и приключва на ►M1  28 февруари 2021 г. ◄

Член 20

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОСОЧВА ВЪРХУ ЕТИКЕТА, ПРЕДВИДЕН В ЧЛЕН 11

Етикетът на опаковките или контейнерите, съдържащи семена, включва следното:

1) думите „Временен експеримент съгласно разпоредбите и стандартите на ЕС“;

2) орган по сертифицирането на семената и държава членка или техните абревиатури;

3) наименованието и адресът на производителя, отговорен за поставянето на етикета, или неговия регистрационен код;

4) регион на производство;

5) регистрационен номер на партидата;

6) месец и година на запечатване, записани по следния начин: „запечатано на …“ (месец и година) или месец и година на последното вземане на проби с цел контрол, записани по следния начин: „проба, взета на …“ (месец и година);

7) името на вида, указано поне чрез неговото ботаническо наименование, което може да фигурира в съкратена форма и без имената на авторите, на латиница;

8) наименование на популацията;

9) държава членка на производство, ако се различава от точка 2;

10) декларирано нето или бруто тегло или деклариран брой на семената;

11) когато се указва тегло и се използват гранулирани пестициди, гранулиращи вещества или други твърди добавки — указване на естеството на добавката, както и на приблизителното съотношение между теглото на чистите семена и общото тегло;

12) когато повторно е била изпитана най-малкото кълняемостта, върху етикета се отбелязва степента на кълняемост. Тези данни могат да бъдат означени върху стикер, прикрепен върху официалния етикет.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ПРОВЕРКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 14

Вземат се проби и се извършват изследвания, както следва:

1) Всяка година от официалните органи, отговорни за вземането на пробите, се извършва проверка на производствените полета и на случаен принцип се вземат проби от семена от най-малко 5 % от всички партиди семена от популации и производствени полета, които попадат в обхвата на експеримента.

По време на временния експеримент всяко производствено поле се проверява официално най-малко два пъти.

Тези проби се използват за проверка на съответствието с член 5 — по отношение на идентичността, а в съответствие с член 9 — по отношение на качеството на семената.

2) Сравнителните полеви изследвания се извършват за всяка от разрешените популации, които се предлагат на пазара в рамките на експеримента.

Полевите изследвания се извършват от компетентните органи, научно-изследователски организации или от селекционерите или производителите. По отношение на селекционерите и производителите надзорът върху изследванията се упражнява от държавите членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ЗАПИСВА СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНОТО В ЧЛЕН 17

Записва се следната информация:

а) наименование на вида и наименование, използвано за всяка разрешена популация, попадаща в рамките на експеримента;

б) видове популации, посочени в член 2, буква в);

в) количествата от дадена популация, произведени и търгувани, и видовете и държавата членка, за която са били предназначени семената;

г) условия за разрешаване на популации от държавите членки и свързаните с това разходи за заявителя;

д) описание и резултати от изпитванията, проведени в съответствие с приложение II, точка 1;

е) резултати от сравнителните полеви изследвания, както е посочено в приложение II, точка 2;

ж) размер на участващите селекционери и производители: микропредприятия, малки, средни или големи предприятия;

з) оценка на популациите от потребителите по отношение на характеристиките съгласно член 7, параграф 2, буква е).( 1 ) Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (OB L 193, 20.7.2002 г., стр. 1).