2013R1387 — BG — 01.07.2014 — 001.002


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

▼C1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1387/2013 НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011

▼B

(ОВ L 354, 28.12.2013, p.201)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 722/2014 НА СЪВЕТА от 24 юни 2014 година

  L 192

9

1.7.2014


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 293, 9.10.2014,  57  (1387/2013)

►C2

Поправка, ОВ L 293, 9.10.2014,  58  (722/2014)
▼B

▼C1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1387/2013 НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011

▼BСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Производството в Съюза на селскостопанските и промишлените продукти, посочени в приложение I, е понастоящем недостатъчно или несъществуващо, поради което нуждите на промишлените отрасли в Съюза, които ги ползват, не могат да бъдат задоволени.

(2)

Затова в интерес на Съюза е да суспендира частично или изцяло автономните мита по Общата митническа тарифа за тези продукти.

(3)

Регламент (ЕС) № 1344/2011 на Съвета ( 1 ) е изменян многократно. Освен това в резултат на изменението му с Регламент (ЕС) № 1220/2012 на Съвета ( 2 ), рибните продукти бяха изключени от обхвата на Регламент (ЕС) № 1344/2011. В интерес на прозрачността Регламент (ЕС) № 1344/2011 следва да бъде напълно заменен.

(4)

Регламентите за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени промишлени и селскостопански продукти до голяма степен са подновили предходните мерки. За да се рационализира прилагането на тези мерки, е подходящо да не се ограничава срокът на действие на настоящия регламент, тъй като обхватът му може да се адаптира и продуктите могат да се добавят или изваждат от приложение I към настоящия регламент посредством регламент на Съвета.

(5)

Предвид временния им характер, суспендиранията, изброени в приложение I към настоящия регламент, следва да бъдат системно преразглеждани, при това най-късно пет години след датата на прилагането или подновяването им. Освен това по всяко време може да бъде необходимо да се прекратиопределено суспендиране след предложение на Комисията въз основа на преразглеждане, извършено по нейна инициатива или по искане на една или повече държави членки, ако суспендирането вече не е в интерес на Съюза или вследствие на техническото развитие на продуктите, на промяна в обстоятелствата или на икономическите тенденции на пазара.

(6)

Статистическите данни за определени продукти, изброени в приложение I към настоящия регламент, често се дават в единични бройки, квадратни метри или мерни единици, различни от тегло. Такива допълнителни единици обаче не съществуват в Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета ( 3 ). Поради това е необходимо да се предвиди в декларацията за допускане за свободно обращение при вноса на определени продукти да се вписва не само теглото в килограми или тонове, но и съответните допълнителни мерни единици.

(7)

Тъй като суспендиранията, предвидени в настоящия регламент, трябва да влязат в сила на 1 януари 2014 г., настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и следва да се прилага от 1 януари 2014 г.

(8)

В съответствие с принципа на пропорционалност е необходимо и целесъобразно, с оглед на постигането на основните цели — подобряване на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза, което ще даде възможност на тази промишленост да запази или създаде нови работни места, както и да модернизира структурата си, да се определят правилата за суспендиране на митата от Общата митническа тарифа за продуктите, посочени в приложение I. В съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз с настоящия регламент не се надхвърля необходимото за постигането на поставените цели,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Автономните мита по Общата митническа тарифа за селскостопанските и промишлените продукти, изброени в приложение I, се суспендират.

Член 2

1.  Комисията може по всяко време да преразгледа суспендирането на автономните мита за продуктите, изброени в приложение I, в следните случаи:

а) по собствена инициатива;

б) по искане на държавите членки.

2.  Комисията извършва преразглеждане на суспендиранията в годината, посочена в приложение I.

Член 3

Когато се представя декларация за допускане за свободно обращение по отношение на продукти, включени в кодовете по КН или в кодовете по ТАРИК, изброени в приложение II, допълнителната мерна единица, предвидена в посоченото приложение, се вписва в съответното поле на тази декларация.

Член 4

Регламент (ЕС) № 1344/2011 се отменя.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼M1

(*) Суспендиране, свързано с продукт в настоящото приложение, спрямо което кодът по КН или по ТАРИК или описанието на продукта, или датата на задължителното преразглеждане са били изменени с Регламент (ЕС) № 722/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти (ОВ L 192, 1.7.2014, стр. 9).

▼BКод по КН

ТАРИК

Описание

Ставка на автономното мито

Предвиждана дата за задължително преразглеждане

ex071021 00

10

Грах с шушулките от вида Pisum sativum от разновидността Hortense axiphium, замразен, с обща дебелина, непревишаваща 6 mm, предназначен да бъде използван заедно с шушулките при производството на готови храни (1) (2)

0 %

31.12.2018

ex071080 95

50

Бамбукови филизи (бамбукови връхчета), замразени, непригодени за продажба на дребно

0 %

31.12.2018

ex071159 00

11

Гъби, различни от гъбите от видовете Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum и Tricholoma, временно консервирани в саламура, сулфурирана вода или в други консервиращи разтвори, негодни за директна консумация в това състояние, за консервната промишленост (1)

0 %

31.12.2016

ex071232 00

ex071233 00

ex071239 00

10

10

31

Гъби, освен гъбите от вида Agaricus, изсушени, цели, на резенки или на еднакви парчета, предназначени да претърпят обработка, различна от тази да бъдат просто пригодени за продажба на дребно (1) (2)

0 %

31.12.2018

ex080410 00

30

Фурми, пресни или сушени, за употреба в производството на напитки или храни (без опаковките) (1)

0 %

31.12.2018

ex081040 50

10

Червени боровинки от вид Vaccinium macrocarpon, пресни, за употреба в производството на напитки или храни (без опаковките) (1)

0 %

31.12.2018

0811 90 50

0811 90 70

ex081190 95

70

Плодове от рода Vaccinium, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители

0 %

31.12.2018

ex081190 95

20

Boysenberries (кръстоска между различни видове къпини и малини), замразени, без добавка на захар, непригодени за продажба на дребно

0 %

31.12.2018

ex081190 95

30

Ананаси (Ananas comosus), на парчета, замразени

0 %

31.12.2018

ex081190 95

40

Плодове от шипка, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex151190 19

*ex151190 91

*ex151311 10

*ex151319 30

*ex151321 10

*ex151329 30

10

10

10

10

10

10

Палмово масло, кокосово масло (от копра), масло от палмови ядки (палмистово масло), за производство на:

— Промишлени монокарбоксилни мастни киселини от подпозиция 3823 19 10,

— Метилови естери на мастни киселини от позиция 2915 или 2916,

— Мастни алкохоли от подпозиции 2905 17, 2905 19 и 3823 70, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти,

— Мастни алкохоли от подпозиция 2905 16, чисти или смесени, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти,

— Стеаринова киселина от подпозиция 3823 11 00

— продукти от позиция 3401

— мастни киселини с висока чистота от позиция 2915 за производството на химични продукти, различни от продукти от позиция 3826, или

— продукти от позиция 1516 (1)

0 %

31.12.2014

▼B

ex151590 99

92

Растителни масла, рафинирани, с тегловно съдържание на арахидонова киселина 35 % или повече, но непревишаващо 50 % или на докозахексаенова киселина 35 % или повече, но непревишаващо 50 %

0 %

31.12.2018

ex151620 96

20

Масло от жожоба, хидрогенирано и интерестерифицирано, без по-нататъшна химична модификация и не подложено на текстуриране

0 %

31.12.2014

ex151790 99

10

Рафинирано растително масло, съдържащо тегловно 25 % или повече, но не повече от 50 % арахидонова киселина или 12 % или повече, но не повече от 50 % докозахексаенова киселина и стандартизирано със слънчогледово масло с високо съдържание на олеинова киселина (HOSO - High oleic sunflower oil)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex190190 99

ex210690 98

39

45

Препарат под формата на прах с тегловно съдържание:

— 15 % или повече, но не повече от 35 % на малтодекстрин, добит от пшеница,

— 15 % или повече, но не повече от 35 % на суроватка (млечен серум),

— 10 % или повече, но не повече от 30 % на рафинирано, избелено, дезодоризирано и нехидрогенирано слънчогледово масло,

— 10 % или повече, но не повече от 30 % на смесено, старо, пулверизационно сушено сирене,

— 5 % или повече, но не повече от 15 % на мътеница и

— 0,1 % или повече, но не повече от 10 % на натриев казеинат, динатриев фосфат, млечна киселина

0 %

31.12.2018

▼B

ex190230 10

ex190300 00

10

20

Прозрачна юфка, нарязана на парчета, получена от зърна от вида (Vigna radiata (L.) Wilczek), непригодена за продажба на дребно

0 %

31.12.2018

ex200591 00

10

Бамбукови филизи (бамбукови връхчета), пригодени или консервирани, в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 5 kg

0 %

31.12.2018

ex200799 50

ex200799 50

81

91

Концентрирано пюре от барбадоска вишна:

— от рода Malpighia spp,

— с тегловно съдържание на захар от 13 % или повече, но не повече от 30 %,

за употреба в производството на храни и напитки (1)

9 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

82

92

Концентрирано пюре от подкислени банани, приготвено чрез варене:

— от рода Musa Cavendish,

— с тегловно съдържание на захар повече от 13 %, но не повече от 30 %,

за употреба в производството на храни и напитки (1)

11,5 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

ex200799 93

83

93

10

Концентрирано пюре от манго, приготвено чрез варене:

— от рода Mangifera spp.,

— с тегловно съдържание на захар от не повече от 30 %,

за употреба в производството на храни и напитки (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

84

94

Концентрирано пюре от папая, приготвено чрез варене:

— от рода Carica spp.,

— с тегловно съдържание на захар от 13 % или повече, но не повече от 30 %,

за употреба в производството на храни и напитки (1)

7,8 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

85

95

Концентрирано пюре от гуаява, получено чрез варене:

— от рода Psidium spp.,

— с тегловно съдържание на захар от 13 % или повече, но не повече от 30 %,

за употреба в производството на храни и напитки (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex200893 91

20

Подсладени сушени червени боровинки за производство на продукти на хранително-преработвателната промишленост, с изключение на преработката, състояща се единствено в опаковане (4)

0 %

31.12.2017

ex200899 48

94

Пюре от манго:

— не от концентрат;

— от род Mangifera;

— със стойност Брикс 14 или повече, но непревишаваща 20,

за употреба в производството на напитки (1)

6 %

31.12.2015

ex200899 49

ex200899 99

30

40

Пюре от бойзенова ягода, без семена, без добавен алкохол, дори съдържащо добавена захар

0 %

31.12.2014

ex200899 49

ex200899 99

70

11

Бланширани лозови листа от вида Karakishmish, в саламура съдържащатегловно:

— повече от 6 % концентрация на сол,

— 0,1 % или повече, но не повече от 1,4 % киселинност изразена, като лимонена киселина монохидрат, и

— несъдържащ или съдържащ не повече от 2 000 mg/kgнатриев бензоат, съгласно CODEXSTAN192-1995,

предназначени за производството на лозови сарми с ориз (1)

0 %

31.12.2017

ex200941 92

ex200941 99

20

70

Сок от ананас:

— не от концентрат;

— от род Ananas;

— със стойност Брикс 11 или повече, но непревишаваща 16,

за употреба в производството на напитки (1)

8 %

31.12.2015

ex200949 30

91

Сок от ананас, който не е под формата на прах:

— със стойност Брикс, по-висока от 20, но непревишаваща 67;

— със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло;

— съдържащ прибавена захар,

за употреба в производството на напитки (1)

0 %

31.12.2014

ex200981 31

10

Концентриран сок от червена боровинка:

— със стойност Брикс 40 или повече, но непревишаваща 66;

— в директни опаковки с обем 50 l или повече

0 %

31.12.2014

ex200989 79

20

Замразен концентриран сок от бойзенова ягода със стойност Брикс 61 или повече, но не повече от 67, в директни опаковки със съдържание 50 литра или повече

0 %

31.12.2016

ex200989 79

30

Замразен концентриран сок от барбадоска вишня:

— със стойност Брикс, по-висока от 48, но непревишаваща 67,

— в директни опаковки с обем 50 l или повече

0 %

31.12.2018

ex200989 79

85

Концентриран сок от асаи:

— от вида Euterpe oleracea,

— замразен,

— неподсладен,

— не на прах,

— със стойност 23 или повече по Брикс, но непревишаваща 32,

в опаковки за непосредствено използване, със съдържание от 10 кg или повече

0 %

31.12.2016

ex200989 99

93

Необработена замразена кокосова водa, в директни опаковки със съдържание 50 литра или повече

0 %

31.12.2016

ex210610 20

10

Протеинови изолати от соя, съдържащи тегловно 6,6 % или повече, но не повече от 8,6 % калциев фосфат

0 %

31.12.2018

▼M1

ex210610 20

20

Соеви протеинови концетрати с тегловно съдържание на протеини, изчислено в сухото вещество, 65 % или повече, но не повече от 90 %, в прахообразна или текстурирана форма

0 %

31.12.2018

▼B

ex210690 92

45

Препарат, с тегловно съдържание:

— повече от 30 %, но не повече от 35 % екстракт от сладник,

— повече от 65 %, но не повече от 70 % трикаприлин,

стандартизиран тегловно до 3 % или повече, но не повече от 4 % глабридин

0 %

31.12.2016

▼M1

ex220720 00

ex220720 00

ex382000 00

20

80

20

Суровина с тегловно съдържание:

— 88 % или повече, но не повече от 92 % етанол,

— 2,2 % или повече, но не повече от 2,7 % моноетиленгликол,

— 1,0 %, но не повече от 1,3 % етилметилкетон,

— 0,36 % или повече, но не повече от 0,40 % анионно повърхностно активно вещество (около 30 % активно вещество),

— 0,0293 % или повече, но не повече от 0,0396 % метилизопропилкетон,

— 0,0195 % или повече, но не повече от 0,0264 % 5-метил-3-хептанон,

— 10ppm или повече, но не повече от 12 ppm денатониев бензоат (Bitrex),

— не повече от 0,01 парфюми,

— 6,5 % или повече, но не повече от 8,0 % вода.

за употреба в производството на концентрат за почистване на екрани и други смеси за отстраняване на лед (1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex251990 10

10

Електростопен магнезиев оксид с чистота тегловни 97 % или повече

0 %

31.12.2016

▼M1

ex270799 99

10

Тежки и средни масла със съдържание на ароматни съставки, надвишаващо съдържанието на неароматни съставки, за използване като суровини за нефтопреработвателни заводи за някоя от операциите по специфична преработка, посочени в допълнителна забележка 5 от глава 27 (1)

0 %

31.12.2018

ex271019 99

10

Каталитично хидроизомеризирани и депарафинирани базови масла, включващи хидрогенирани, високо изопарафинови въглеводороди, съдържащи:

— 90 % или повече тегловно наситени съединения, и

— не повече от 0,03 % тегловно сяра

с вискозитетен индекс 120 или повече

0 %

31.12.2018

▼B

ex280450 90

10

Телур с чистота 99,99 тегловни процента или повече, но не повече от 99,999 тегловни процента (CAS RN 13494-80-9)

0 %

31.12.2018

2804 70 00

 

Фосфор

0 %

31.12.2018

ex280519 90

10

Литий (метал) с чистота 99,7 % тегловно или повече (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex280530 10

10

Сплав от церий и други редкоземни метали, съдържаща тегловно 47 % или повече церий

0 %

31.12.2018

ex280530 90

ex280530 90

ex280530 90

45

55

65

Редкоземни метали, скандий и итрий с чистота 95 тегл. % или повече

0 %

31.12.2015

ex281119 80

10

Сулфамидна киселина (CAS RN 5329-14-6)

0 %

31.12.2018

ex281119 80

20

Водороден йодид (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016

ex281119 80

30

Фосфориста киселина (CAS RN 10294-56-1)/фосфониева киселина (CAS RN 13598-36-2), използвана като съставка за производство на добавки, използвани в поли (винил хлорид)–ната промишленост (1)

0 %

31.12.2017

ex281122 00

10

Силициев диоксид (CAS RN 7631-86-9), под формата на прах, предназначен за производството на високо ефективни течни хроматографски колони (HPLC) и на патрони за пробоподготовка (1)

0 %

31.12.2018

ex281122 00

30

Топчета от порест бял силициев диоксид с размер на частицата над 1 μm, за производството на козметични продукти (1)

0 %

31.12.2016

ex281290 00

10

Азотен трифлуорид (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2018

ex281640 00

10

Бариев хидроксид (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex281810 91

10

Синтерованкорунд с микрокристална структура и тегловно съдържание:

— 94 % или повече, но непревишаващо 98,5 % α-Al2O3 (CASRN1344-28-1),

— 2 % (± 1,5 %) магнезиев шпинел (CASRN1309-48-4),

— 1 % (± 0,6 %) итриев оксид(CASRN1314-36-9),

и

— или 2 % (± 1,2 %) лантанов оксид (CASRN1312-81-8),

— или 2 % (± 1,2 %) лантанов оксид (CASRN1312-81-8) и неодимов оксид (CASRN1313-97-9),

като по-малко от 50 % от общото тегло са частици с размер над 10 mm

0 %

31.12.2015

ex281820 00

10

Активиран диалуминиев триоксид със специфична повърхност не по-малка от 350 m2/g

0 %

31.12.2014

ex281830 00

10

Алуминиев хидроксид оксид, под формата на псевдо-бьомит

4 %

31.12.2018

2819 10 00

 

Хромов триоксид (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016

ex281990 90

10

Дихромен триоксид, за употреба в металургията (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex282300 00

10

Титанов диоксид (CAS RN 13463-67-7):

— с чистота тегловно 99,9 % или повече,

— със среден размер на частиците 0,7 μm или повече, но непревишаващ 2,1 μm

0 %

31.12.2017

▼B

ex282300 00

20

Титанов диоксид (CAS RN 13463-67-7)с чистота тегловно не по-малка от 99,7 % и съдържащ тегловно:

— по-малко от 0,005 % калий и натрий общо (изразени като елементен натрий и елементен калий),

— по-малко от 0,01 % фосфор (изразен като елементен фосфор),

предназначен за употреба в металургията (1)

0 %

31.12.2017

ex282510 00

10

Хидроксиламониев хлорид (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex282550 00

20

Меден (I или II) оксид, съдържащ тегловно 78 % или повече мед и не повече от 0,03 % хлорид

0 %

31.12.2018

ex282560 00

10

Циркониев диоксид (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex282619 90

10

Волфрамов хексафлуорид с чистота 99,9 тегловни % или по-висока (CAS RN 7783-82-6)

0 %

31.12.2015

ex282690 80

15

Литиев хексафлуорофосфат (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016

ex282739 85

10

Меден монохлорид с чистота 96 % тегловно или повече, но непревишаваща 99 % (CAS RN 7758-89-6)

0 %

31.12.2018

ex282739 85

20

Антимонов пентахлорид с чистота 99 % тегловно или повече (CAS RN 7647-18-9)

0 %

31.12.2016

ex282739 85

30

Манганов дихлорид (CAS RN 7773-01-5)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex282739 85

40

Бариев хлорид дихидрат (CAS RN 10326-27-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex282749 90

10

Хидратиран циркониев дихлорид оксид

0 %

31.12.2018

ex283010 00

10

Динатриев тетрасулфид, съдържащ тегловно 38 % или по-малко натрий, изчислено върху сухо вещество

0 %

31.12.2018

ex283329 80

20

Манганов сулфат монохидрат (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2018

ex283329 80

30

Циркониев сулфат (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2015

ex283510 00

10

Натриев хипофосфит монохидрат (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex283510 00

20

Натриев хипофосфит (CAS RN 7681-53-0)

0 %

31.12.2018

▼B

ex283691 00

20

Литиев карбонат, съдържащ един или повече от следните примеси със съответните концентрации:

— 2 mg/kg или повече арсен,

— 200 mg/kg или повече калций,

— 200 mg/kg или повече хлориди,

— 20 mg/kg или повече желязо,

— 150 mg/kg или повече магнезий,

— 20 mg/kg или повече тежки метали,

— 300 mg/kg или повече калий,

— 300 mg/kg или повече натрий,

— 200 mg/kg или повече сулфати,

определени в съответствие с методите от Европейската Фармакопея

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex283699 17

20

Основен циркониев (IV) карбонат (CAS RN 57219-64-4)

0 %

31.12.2018

▼B

ex283719 00

20

Меден цианид (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2018

ex283720 00

10

Тетранатриев хексацианоферат (II) (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2016

ex283720 00

20

Амониев железен (III) хексацианидоферат (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex283919 00

10

Динатриев дисиликат (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex283990 00

20

Калциев силикат (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2018

2841 30 00

 

Натриев дихромат (CAS RN 10588-01-9)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex284170 00

10

Диамониевтетраоксомолибдат(2-) (CAS RN 13106-76-8)

0 %

31.12.2018

▼B

ex284180 00

10

Диамониев волфрамат (амониев параволфрамат) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex284190 85

10

Литиево- кобалтов(III) оксид със съдържание на кобалт най- малко 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex284190 85

20

Калиево-титаниев оксид в прахообразна форма с чистота 99 % или повече (CAS RN 12056-51-8)

0 %

31.12.2018

ex284210 00

10

Синтетичен бета- зеолит на прах

0 %

31.12.2018

ex284210 00

20

Синтетичен хабасит зеолит на прах

0 %

31.12.2014

ex284290 10

10

Натриев селенат (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2014

ex284329 00

10

Сребърен оксид, без нитрати и карбонати, с тегловно съдържание на сребро най-малко 99,99 % от металното съдържание, предназначени за производството на сребърно оксидни батерии (1)

0 %

31.12.2016

2845 10 00

 

Тежка вода (деутериев оксид) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2018

2845 90 10

 

Деутерий и деутериеви съединения; водород и неговите съединения, обогатени с деутерий; смеси и разтвори, съдържащи тези продукти (Euratom)

0 %

31.12.2018

ex284590 90

10

Хелий-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2016

ex284590 90

20

Вода, обогатена до 95 % или повече тегловно с кислород-18 (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2018

ex284590 90

30

(13C)Въглероден моноксид (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2016

ex284590 90

40

Железен борид, обогатен повече от 95 % тегловно с бор-10 (CAS RN 200513-39-9)

0 %

31.12.2018

ex284610 00

ex382490 97

10

48

Редкоземен концентрат, съдържащ тегловно 60 % или повече, но не повече от 95 % редкоземни оксиди и не повече от 1 % циркониев оксид, алуминиев оксид или железен оксид, и със загуба при изгаряне 5 % тегловно или повече

0 %

31.12.2018

ex284610 00

20

Дицериев трикарбонат, дори хидратиран (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2018

ex284610 00

30

Цериев лантанов карбонат, дори хидратиран

0 %

31.12.2018

ex284610 00

40

Цериев лантанов неодимов празеодимов карбонат, дори хидратиран

0 %

31.12.2014

2846 90 00

 

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси, с изключение на тези от подпозиция 2846 10 00

0 %

31.12.2018

ex284800 00

10

Фосфин (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

10

Силан (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

20

Арсин (CAS RN 7784-42-1)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

30

Титанов нитрид с размер на частиците, непревишаващ 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex285000 20

40

Германиев тетрахидрид (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016

ex285000 20

50

Натриев тетрахидроборат (CAS RN 16940-66-2) с:

— чистота от 98 % (тегловно)или повечеи

— не повече от 10 ppm желязо,

използван като добавка при производството на изделия от кислородонепропускливи полимери (1)

0 %

31.12.2017

ex285000 60

10

Натриев азид (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2018

ex285300 90

10

Хлоросулфонилизоцианат (CAS RN 1189-71-5)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex290339 19

10

1-бромо-2-метилпропан(CAS RN 78-77-3) с чистота не по-малко от 99,0 % и съдържащ не повече от:

— 0,25 % вторичен-бутилбромид

— 0,06 % n-бутилбромид

— 0,06 % n-пропилбромид

0 %

31.12.2018

▼B

ex290339 90

10

Тетрафлуорметан (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

15

Перфлуоро(4-метил-2-пентен) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016

ex290339 90

25

2,3,3,3-Тетрафлуоропроп-1-ен (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2017

ex290339 90

30

Перфлуоретан (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

40

1,1-Дифлуоретан (CAS RN 75-37-6)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Пентафлуорпропан (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼B

ex290339 90

75

Транс-1,3,3,3-тетрафлуоропроп-1-ен (CAS RN 1645-83-6)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

80

Хексафлуоропропен (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex290339 90

85

(Перфлуоробутил)етилен (CAS RN 19430-93-4)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

87

1H-перфлуорохексан (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex290377 30

10

1,1,1-Трихлортрифлуоретан (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2018

ex290377 90

10

Хлоротрифлуороетилен (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2016

ex290389 90

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Додекахлорпентацикло [12.2.1.16,9.02,13.05,10]октадека-7,15-диен (CAS RN 13560-89-9)

0 %

31.12.2018

ex290389 90

30

Октафлуороциклопентен (CAS RN 559-40-0)

0 %

31.12.2016

ex290389 90

40

Хексабромоциклододекан

0 %

31.12.2016

ex290389 90

50

Хлороциклопентан (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2017

ex290399 90

20

1,2-Бис(пентабромфенил)етан (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

40

2,6-Дихлортолуен, с чистота 99 % тегловно или повече и съдържащ:

— 0,001 mg/kg или по-малко тетрахлордибензодиоксини,

— 0,001 mg/kg или по-малко тетрахлордибензофурани,

— 0,2 mg/kg или по-малко тетрахлорбифенили

0 %

31.12.2018

ex290399 90

50

Флуоробензен (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

70

α,α,α′,α′-Тетрахлор-о-ксилен (CAS RN 25641-99-0)

0 %

31.12.2015

ex290399 90

80

1-Бромо-3,4,5-трифлуоробензен (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

85

2-Бромо-9Н-флуорен (CAS RN 1133-80-8)

0 %

31.12.2018

ex290410 00

30

Натриев p-стиренсулфонат (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2014

ex290410 00

50

Натриев-2-метилпроп-2-ен-1-сулфонат (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2014

ex290420 00

10

Нитрометан (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

20

Нитроетан (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

30

1-Нитропропан (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

40

2-Нитропропан (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2014

ex290490 40

10

Трихлорнитрометан, за производството на стоки от подпозиция 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

20

1-Хлор-2,4-динитробензен (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

30

Тозил хлорид (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

40

4-Хлоробензенсулфонилхлорид (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex290490 95

50

Етансулфонилов хлорид (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex290511 00

10

Метанол(CAS RN 67-56-1) с чистота 99,85 % тегловно, или повече

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex290519 00

11

Калиев трет-бутанолат (CAS RN 865-47-4), дори под формата на разтвор в тетрахидрофуран, в съответствие със забележка 1, буква д) към глава 29 от КН

0 %

31.12.2018

ex290519 00

20

Бутилтитанат монохидрат, хомополимер (CAS RN 162303-51-7)

0 %

31.12.2018

ex290519 00

25

Тетра-(2-етилхексил) титанат (CAS RN 1070-10-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex290519 00

30

2,6-Диметилхептан-4-ол (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2018

ex290519 00

40

2,6-Диметилхептан-2-ол (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2014

ex290519 00

70

Титанов тетрабутанолат (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex290519 00

80

Титанов тетраизопропоксид (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex290519 00

85

Титанов тетраетанолат (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2018

ex290529 90

10

3,5-Диметилхекс-1-ин-3-ол (CAS RN 107-54-0)

0 %

31.12.2014

ex290529 90

20

Дек-9-ен-1-ол (CAS RN 13019-22-2)

0 %

31.12.2014

ex290529 90

30

Додека-8,10-диен-1-ол (CAS RN 33956-49-9)

0 %

31.12.2015

ex290539 95

10

Пропан-1,3-диол (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2015

ex290539 95

20

Бутан-1,2-диол (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2016

ex290539 95

30

2,4,7,9-Тетраметил-4,7-декандиол (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2016

ex290539 95

40

Декан-1,10-диол (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2017

ex290539 95

50

2-Метил-2-пропилпропан-1,3-диол (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2018

ex290549 00

10

Етилидинтриметанол (CAS RN 77-85-0)

0 %

31.12.2014

ex290559 98

20

2,2,2-Трифлуороетанол (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2014

2906 11 00

 

Ментол (CAS RN 1490-04-6)

0 %

31.12.2018

ex290619 00

10

Циклохекс-1,4-илендиметанол (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2018

ex290619 00

20

4,4′-Изопропилидендициклохексанол (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2018

ex290629 00

10

2,2'-(m-Фенилен)дипропан-2-ол (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2014

ex290629 00

20

1-Хидроксиметил-4-метил-2,3,5,6-тетрафлуорбензен (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2018

ex290629 00

30

2-Фенилетанол (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2017

ex290715 90

10

2-Нафтол (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2016

ex290719 90

10

2,3,5-Триметилфенол (CAS RN 697-82-5)

0 %

31.12.2014

ex290719 90

20

Бифенил-4-ол (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2018

ex290721 00

10

Резорцинол (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼B

ex290729 00

15

6,6′-Ди-трет-бутил-4,4′-бутилиденди-m-крезол (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Триметилциклохексилиден)дифенол (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

30

4,4′,4′′-Етилидинтрифенол (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

35

4-[2-(4-Хидрокси-3-проп-2-енилфенил)пропан-2-ил]-2-проп-2-енилфенол (CAS RN 1745-89-7)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

40

2,3,5-Триметилхидрохинон (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

45

2-Метилхидрохинон (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

50

6,6′,6″-Трициклохексил-4,4′,4″-бутан-1,1,3-триилтри(m-крезол) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

55

Бифенил-2,2′-диол (CAS RN 1806-29-7)

0 %

31.12.2017

ex290729 00

70

2,2′,2″,6,6′,6″-Хекса-третичен-бутил-α,α′,α″-(мезитилен-2,4,6-триил)три- p-крезол (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

85

Флороглуцинол, дори хидратиран

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex290819 00

10

Пентафлуорофенол (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex290819 00

20

4,4′-(Перфлуороизопропилиден)дифенол (CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2018

ex290899 00

30

4-Нитрофенол (CAS RN 100-02-7)

0 %

31.12.2018

ex290899 00

40

4,5-Дихидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex290919 90

20

Бис(2-хлоретил) етер (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2018

ex290919 90

30

Смес от изомери на нонафлуорбутил метилов етер или нонафлуорбутил етилов етер, с чистота 99 % тегловно или повече

0 %

31.12.2018

ex290919 90

50

3-Етокси-перфлуоро-2-метилхексан (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2016

ex290919 90

60

1-Метоксихептафлуоропропан (CAS RN 375-03-1)

0 %

31.12.2018

ex290920 00

10

8-Метоксикедран (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016

ex290930 38

10

Бис(пентабромфенил) етер (CAS RN 1163-19-5)

0 %

31.12.2018

ex290930 38

20

1,1′-Пропан-2,2-диилбис[3,5-дибромо-4-(2,3-дибромопропокси)бензен] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016

ex290930 90

10

2-(фенилметокси)нафтален (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Бис(3-метил - фенокси)етан (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2014

ex290930 90

30

3,4,5-Триметокситолуен (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2015

ex290950 00

10

4-(2-Метоксиетил)фенол (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2018

ex290950 00

20

Убихинол (CAS RN 992-78-9)

0 %

31.12.2015

ex290960 00

10

Бис(α,α-диметилбензил) пероксид (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2018

ex290960 00

20

1,4-Ди(2-третичен-бутилпероксиизопропил)бензен (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2016

ex291090 00

15

1,2-епоксициклохексан (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291090 00

20

2-[(2-метоксифенокси)метил]оксиран (CAS RN 2210-74-4)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291090 00

30

2,3-Епоксипропан-1-ол (глицидол) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2018

ex291090 00

80

Алилглицидилетер (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016

ex291229 00

40

(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Триметил-13-(2,6,6-триметил-1-циклохексен-1-ил)-2,4,6,8,10,12-тридекахексенал (CAS RN 1638-05-7)

0 %

31.12.2016

ex291229 00

50

4-Изобутилбензалдехид (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2017

ex291229 00

60

3,4-Диметилбензалдехид (CAS RN 5973-71-7)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291229 00

70

4-трет-бутилбензалдехид (CAS RN 939-97-9)

0 %

31.12.2018

ex291229 00

80

4-изопропилбензалдехид (CAS RN 122-03-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291249 00

10

3-Феноксибензалдехид (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2018

ex291249 00

20

4-Хидроксибензалдехид (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex291249 00

30

Салицилалдехид (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2015

ex291419 90

20

Хептан-2-он (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex291419 90

30

3-Метилбутанон (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex291419 90

40

Пентан-2-он (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex291429 00

20

Циклохексадек-8-енон (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2018

ex291429 00

30

(R)-р-Мента-1(6),8-диен-2-он (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2015

ex291429 00

40

Камфор

0 %

31.12.2018

ex291429 00

50

транс-β-Дамаскон (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016

ex291439 00

30

Бензофенон (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex291439 00

50

4-Фенилбензофенон (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2018

ex291439 00

60

4-Метилбензофенон (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2018

ex291439 00

70

Бензил (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex291439 00

80

4′-Метилацетофенон (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

20

3′-Хидроксиацетофенон (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2015

ex291450 00

25

4′-Метоксиацетофенон (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

30

2'-Хидроксиацетофенон (CAS RN 118-93-4)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

36

2,7-Дихидрокси-9-флуоренон (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

40

4-(4-Хидроксифенил)бутан-2-он (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016

ex291450 00

45

3,4-Дихидроксибензофенон (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex291450 00

55

2,2',4,4'-тетрахидроксибензофенон (CAS RN 131-55-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291450 00

60

2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

70

16α,17α-Епокси-3β-хидроксипрегн-5-ен-20-он (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

80

2′,6′-Дихидроксиацетофенон (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

10

2-Етилантрахинон (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

20

2-Пентилантрахинон (CAS RN 13936-21-5)

0 %

31.12.2014

ex291469 90

30

1,4-Дихидроксиантрахинон (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

40

p-Бензохинон (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016

ex291470 00

20

2,4′-Дифлуоробензофенон (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2017

ex291470 00

40

Перфлуор(2-метилпентан-3-он) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2018

ex291470 00

50

3′-Хлорпропиофенон (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2018

ex291470 00

60

4′-терт-Бутил-2′,6′-диметил-3′,5′-динитроацетофенон (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2015

ex291470 00

70

4-Хлоро-4′-хидроксибензофенон (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291470 00

80

Тетрахлоро-p-бензохинон (CAS RN 118-75-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291529 00

10

Антимонов триацетат (CAS RN 6923-52-0)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

ex291539 00

25

2-метилциклохексил ацетат (CAS RN 5726-19-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291539 00

40

третичен-Бутилов ацетат (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2018

ex291539 00

50

3-Ацетилфенил ацетат (CAS RN 2454-35-5)

0 %

31.12.2014

ex291539 00

60

Додек-8-енил ацетат (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

65

Додека-7,9-диенил ацетат (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

70

Додек-9-енил ацетат (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

75

Изоборнил ацетат (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2016

ex291539 00

80

1-фенилетил ацетат (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2016

ex291539 00

85

2-Трет-бутилциклохексилацетат (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2018

ex291560 19

10

Етил бутират (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

30

3,3-Диметилбутирил хлорид (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

40

Нонанова киселина (пеларгонова киселина) (CAS RN 112-05-0)

0 %

31.12.2018

ex291590 70

50

Алилхептаноат (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2014

ex291590 70

55

Триетилов естер на ортомравчената киселина (CAS RN 122-51-0)

0 %

31.12.2018

ex291590 70

60

Етил-6,8-дихлорооктаноат (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2015

ex291590 70

70

Комплекси на кобалт с борат неодеканоат, с чистота 92 тегловни % или по-висока (CAS RN 68457-13-6)

0 %

31.12.2016

ex291590 70

75

2,2-Диметилбутирилхлорид (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

80

Етил-дифлуорацетат (CAS RN 454-31-9)

0 %

31.12.2016

ex291612 00

10

2-третичен-Бутил-6-(3-третичен-бутил-2-хидрокси-5-метилбензил) -4-метилфенил акрилат (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2018

ex291612 00

40

2,4-Ди-третичен-пентил-6-[1-(3,5-ди-третичен-пентил-2-хидроксифенил)етил]фенилакрилат (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2018

ex291612 00

70

2-(2-Винил-окси-етокси)етил акрилат (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2017

ex291613 00

10

Хидроксицинков метакрилат на прах (CAS RN 63451-47-8)

0 %

31.12.2014

ex291613 00

20

Цинков диметакрилат, под формата на прах (CAS RN 13189-00-9)

0 %

31.12.2018

ex291614 00

10

2,3-Епоксипропил метакрилат (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291614 00

20

Етил метакрилат (CAS RN 97-63-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291619 95

20

Метилов 3,3-диметилпент-4-еноат (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2018

ex291619 95

40

Сорбинова киселина за употреба в производството на храни за животни (CAS RN 110-44-1) (1)

0 %

31.12.2018

ex291620 00

50

Етилов 2,2-диметил-3-(2-метилпропенил)циклопропанкарбоксилат (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2018

ex291620 00

60

3-Циклохексилпропионова киселина (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2015

ex291631 00

10

Бензилбензоат (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

10

2,3,4,5-Тетрафлуорбензоева киселина (CAS RN 1201-31-6)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

15

2-Хлоро-5-нитробензоена киселина (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

20

3,5-Дихлорбензоилхлорид (CAS RN 2905-62-6)

3,6 %

31.12.2018

ex291639 90

25

2-Метил-3-(4-флуорофенил)-пропионилхлорид (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2015

ex291639 90

30

2,4,6-Триметилбензоил хлорид (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2015

ex291639 90

35

Метил 4-трет-бутилбензоат (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

38

6-Бромонафтален-2-карбоксилна киселина (CAS RN 5773-80-8)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

45

2-Хлоробензоена киселина (CAS RN 118-91-2)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291639 90

48

3-флуоробензоил хлорид (CAS RN 1711-07-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291639 90

50

3,5-Диметилбензоилхлорид (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

55

4-третична-бутилбензоена киселина (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex291639 90

60

4-Етилбензоилхлорид (CAS RN 16331-45-6)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

70

Ибупрофен (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

75

m-Толуилова киселина (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex291639 90

85

(2,4,5-Трифлуорофенил)оцетна киселина (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex291711 00

20

Бис(p-метилбензил) оксалат (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2018

ex291711 00

30

Кобалтов оксалат (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2014

ex291719 10

10

Диметилмалонат (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2014

ex291719 10

20

Диетилмалонат (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex291719 90

15

Диметилов бут-2-индиоат (CAS RN 762-42-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291719 90

20

Натриев 1,2-бис(циклохексилоксикарбонил)етансулфонат (CAS RN 23386-52-9)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291719 90

25

n-додеценил янтарен анхидрид (CAS RN 19780-11-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291719 90

30

Етиленбрасилат (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2014

ex291719 90

50

Тетрадекандиова киселина (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2015

ex291719 90

70

Итаконова киселина (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2018

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Хексахлор-8,9,10-тринорборн-5-ен-2,3-дикарбоксилов анхидрид (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2018

ex291720 00

40

3-Метил-1,2,3,6-тетрахидрофталов анхидрид (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2018

ex291734 00

10

Диалилфталат (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2018

ex291739 95

20

Дибутил -1,4-бензендикарбоксилат (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2015

ex291739 95

30

Бензен-1,2:4,5-тетракарбоксилов дианхидрид (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex291739 95

40

Диметил 2-нитротерефталат (CAS RN 5292-45-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291816 00

20

Калциев диглюконат монохидрат (CAS RN 66905-23-5) за употреба в производството на калциев глюконат лактат (CAS RN 11116-97-5) (1)

0 %

31.12.2018

ex291819 98

20

L-Ябълчена киселина (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2018

ex291829 00

10

Монохидроксинафтоени киселини

0 %

31.12.2018

ex291829 00

35

Пропил 3,4,5-трихидроксибензоат (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2017

ex291829 00

50

Хексаметилен бис[3-(3,5-ди-третичен-бутил-4-хидроксифенил)пропионат] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2018

ex291829 00

60

Метил-, етил-, пропил- или бутилестери на 4-хидроксибензоената киселина или техните натриеви соли (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

31.12.2016

ex291830 00

30

Метил-2-бензоилбензоат (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2018

ex291830 00

50

Етил ацетоацетат (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2017

ex291899 90

10

3,4-Епоксициклохексилметил 3,4-епоксициклохексанкарбоксилат (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

15

Етил 2,3-епокси-3-фенилбутират (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2017

ex291899 90

20

Метилов 3-метоксиакрилат (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex291899 90

25

Метилов (E)-3-метокси-2-(2-хлорометилфенил)-2-пропеноат (CAS RN 117428-51-0)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291899 90

30

Метилов 2-(4-хидроксифенокси)пропионат (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

40

транс-4-Хидрокси-3-метоксиканелена киселина (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

50

Метилов 3,4,5-триметоксибензоат (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

60

3,4,5-Триметоксибензоена киселина (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

70

Алил-(3-метилбутокси)ацетат (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2014

ex291899 90

80

Натриев 5-[2-хлоро-4-(трифлуорометил)фенокси]-2-нитробензоат (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016

ex291990 00

10

2,2′-Метиленбис(4,6-ди-третичен-бутилфенил) фосфат, мононатриева сол (CAS RN 85209-91-2)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

30

Алуминиев хидроксибис[2,2′-метиленбис(4,6-ди-третичен-бутилфенил)фосфат] (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

40

Три-n-хексилфосфат (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

50

Триетилфосфат (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291990 00

60

Бисфенол-А бис(дифенил фосфат) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292019 00

10

Фенитротион (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2018

ex292019 00

20

Толклофос-метил (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

10

Диетилсулфат (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

20

Диалил 2,2′-оксидиетил дикарбонат (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

40

Диметилкарбонат (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

50

Ди-третичен-бутил дикарбонат (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

60

2,4-Ди-терт-бутил-5-нитрофенил метил карбонат (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2017

2920 90 30

 

Триметилфосфит (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2018

2920 90 40

 

Триетилфосфит (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2016

ex292090 85

10

O,O'-Диоктадецил пентаеритритол бис(фосфит) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2018

ex292090 85

20

Трис(метилфенил)фосфит (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

30

2,2′-[[3,3′,5,5′-Тетракис(1,1-диметилетил)[1,1′-бифенил]-2,2′-дил]бис(окси)]бис[бифенил-1,3,2-диоксафосфепин], (CAS RN 138776-88-2)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

40

Бис(2,4-дикумилфенил)пентаеритритол дифосфит (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

50

Фосетил-алуминий (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

ex292090 85

60

Бис(неопентилгликолато)дибор (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2018

ex292119 50

ex292990 00

10

20

Диетиламин - триетоксисилан (CAS RN 35077-00-0)

0 %

31.12.2014

ex292119 60

10

2-(N,N-Диетиламино)етилхлорид хидрохлорид (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex292119 99

20

Етил(2-метилалил)амин (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

30

Алиламин (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

60

Тетракис(етилметиламино)цирконий(IV), (CAS RN 175923-04-3)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

70

N,N-Диметилоктиламин — борен трихлорид (1: 1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex292129 00

20

Трис[3-(диметиламино)пропил]амин (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2018

ex292129 00

30

Бис[3-(диметиламино)пропил]метиламин (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2018

ex292129 00

40

Декаметилендиамин (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2015

ex292129 00

50

N′-[3-(диметиламино)пропил]-N,N-диметилпропан-1,3-диамин, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2016

ex292130 99

30

1,3-Циклохександиметанамин (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex292130 99

40

Циклопропиламин (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2017

ex292142 00

15

4-Амино-3-нитробензенсулфонова киселина (CAS RN 616-84-2)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

20

3-Хлороанилин (CAS RN 108-42-9)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

25

Натриев хидроген 2-аминобензен-1,4-дисулфонат (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292142 00

30

4-нитроанилин (CAS RN 100-01-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292142 00

35

2-Нитроанилин (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

45

2,4,5-Трихлоранилин (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

50

3-Аминобензенсулфонова киселина (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

70

2-Аминобензен-1,4-дисулфонова киселина (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2014

ex292142 00

80

4-Хлор-2-нитроанилин (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

82

2-Хлоро-4-нитроанилин (CAS RN 121-87-9)

0 %

31.12.2015

ex292142 00

85

3,5-Дихлоранилин (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex292142 00

86

2,5-дихлороанилин (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

▼B

ex292142 00

87

N-Метиланилин (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex292142 00

88

3,4-Дихлороанилин-6-сулфонова киселина (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex292143 00

20

4-Амино-6-хлортолуен-3-сулфонова киселина (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

30

3-Нитро-p-толуидин (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

40

4-Аминотолуен-3-сулфонова киселина (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

50

4-Аминобензотрифлуорид (CAS RN 455-14-1)

0 %

31.12.2015

ex292143 00

60

3-Аминобензотрифлуорид (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2015

ex292143 00

70

N-Етил-m-толуидин (CAS RN 102-27-2)

0 %

31.12.2016

ex292143 00

80

α,α,α-Трифлуоро-6-хлоро-m-толуидин (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex292144 00

20

Дифениламин (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2018

ex292145 00

10

Натриев хидроген 3-аминонафтален-1,5-дисулфонат (CAS RN 4681-22-5)

0 %

31.12.2014

ex292145 00

20

2-аминонафтален-1,5-дисулфонова киселина (CASRN117-62-4) или някоя от нейните натриеви соли (CASRN19532-03-7) или (CASRN62203-79-6)

0 %

31.12.2018

ex292145 00

40

1-Нафтиламин (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2014

ex292145 00

50

7-Аминонафтален-1,3,6-трисулфонова киселина (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2018

ex292149 00

20

Пендиметалин (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5 %

31.12.2018

ex292149 00

40

N-1-Нафтиланилин (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292149 00

50

3,4-ксилидин (CAS RN 95-64-7)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292149 00

60

N-Бензил-N-етиланилин (CAS RN 92-59-1)

0 %

31.12.2014

▼M1 —————

▼B

ex292149 00

80

4-Хептафлуоризопропил-2-метиланилин (CAS RN 238098-26-5)

0 %

31.12.2015

ex292149 00

85

4-Изопропиланилин (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex292151 19

20

Толуен диамин (ТДА), с тегловно съдържание 78 % или повече, но не повече от 82 % 4-метил-m-фенилендиамин и 18 % или повече, но не повече от 22 % 2-метил-m-фенилендиамин и с тегловно съдържание на остатъчен катран не повече от 0,23 %

0 %

31.12.2018

ex292151 19

30

2-Метил-p-фенилендиамин сулфат (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2018

ex292151 19

40

p-Фенилендиамин (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2016

ex292151 19

50

Моно- и дихлоропроизводни на р-фенилендиамин и p-диаминотолуен

0 %

31.12.2014

ex292151 19

60

2,4-Диаминобензенсулфонова киселина (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2018

ex292159 90

10

Смес от изомери на 3,5-диетилтолуендиамин

0 %

31.12.2018

ex292159 90

30

3,3′-Дихлорбензидин дихидрохлорид (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex292159 90

40

4,4′-Диаминостилбен-2,2′-дисулфонова киселина (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2018

ex292159 90

50

N-Етил-N′,N′-диметил-N-фенил-етилен-1,2-диамин (CAS RN 27692-91-7)

0 %

31.12.2014

ex292159 90

60

(2R,5R)-1,6-Дифенилхексан-2,5-диаминов дихидрохлорид (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

20

2-(2-Метоксифенокси)етиламин хидрохлорид (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

25

Титан бис(триетаноламин)диизопропоксид (CAS RN 36673-16-2)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Тетраметил-2,2′-оксибис(етиламин) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

40

2-(Диметиламино)етил бензоат (CAS RN 2208-05-1)

0 %

31.12.2014

ex292219 85

45

2-[2-Хидроксиетил(октадецил)амино]етанол (CAS RN 10213-78-2)

0 %

31.12.2016

ex292219 85

50

2-(2-Метоксифенокси)етиламин (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

60

N,N,N′-Триметил-N′-(2-хидрокси-етил) 2,2′-оксибис(етиламин), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

65

Транс-4-аминоциклохексанол (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

70

D-(-)-трео-2-амино-1-(p-нитрофенил)пропан-1,3-диол (CAS RN 716-61-0)

0 %

31.12.2016

ex292219 85

75

2-Етоксиетиламин (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

80

N-[2-[2-(Диметиламино)етокси]етил]-N-метил-1,3-пропандиамин, (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2014

ex292219 85

85

(1S,4R)-цис-4-амино-2-циклопентен-1-метанол-D-тартарат (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

10

2-Амино-5-хидроксинафтален-1,7-дисулфонова киселина (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

30

6-Амино-4-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2014

ex292221 00

40

7-Амино-4-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

50

Натриев хидроген 4-амино-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат, (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2014

ex292221 00

60

4-Амино-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина с чистота 80 % тегловно или по-висока (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

20

3-Аминофенол (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

25

5-Амино-o-крезол (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

45

Анизидини

0 %

31.12.2018

ex292229 00

55

3-Амино-4-хидроксибензенсулфонова киселина (CAS RN 98-37-3)

0 %

31.12.2014

ex292229 00

65

4-Трифлуорметоксианилин (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2014

ex292229 00

70

4-Нитро-o-анизидин (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

75

4-(2-Аминоетил)фенол (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2015

ex292229 00

80

3-Диетиламинофенол (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

85

4-Бензилоксианилин хидрохлорид (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2018

ex292239 00

10

1-Амино-4-бром-9,10-диоксоантрацен-2-сулфонова киселина и нейните соли

0 %

31.12.2018

ex292239 00

20

2-Амино-5-хлоробензофенон (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2015

ex292239 00

70

p-[(2-Хлоретил)етиламино]бензалдехид (CAS RN 2643-07-4)

0 %

31.12.2016

ex292243 00

10

Антранилова киселина (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2018

ex292249 85

10

Орнитин аспартат (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2018

ex292249 85

15

DL-аспартова киселина, използвана в производството на хранителни добавки, (CAS RN 617-45-8) (1)

0 %

31.12.2014

ex292249 85

20

3-Амино-4-хлорбензоена киселина (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex292249 85

40

Норвалин

0 %

31.12.2018

ex292249 85

45

Глицин (CAS RN 56-40-6)

0 %

31.12.2015

ex292249 85

50

D-(-)-Дихидрофенилглицин (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2014

ex292249 85

60

Етил-4-диметиламинобензоат (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex292249 85

70

2-Етилхексил-4-диметиламинобензоат (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292249 85

80

12-аминододеканова киселина (CAS RN 693-57-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292250 00

20

1-[2-Амино-1-(4-метоксифенил)-етил]-циклохексанол хидрохлорид, (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2014

ex292250 00

70

2-(1-Хидроксициклохексил)-2-(4-метоксифенил)етиламониев ацетат

0 %

31.12.2018

ex292390 00

10

Тетраметиламониев хидроксид под формата на воден разтвор, съдържащ тегловно 25 % (± 0,5 %) тетраметиламониев хидроксид

0 %

31.12.2018

ex292390 00

25

Тетракис(диметилдитетрадециламониев) молибдат, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2018

ex292390 00

45

Тетрабутиламониев хидроксид под формата на воден разтвор, съдържащ 55 тегловни % (± 1,0 %) тетрабутиламониев хидроксид, (CAS RN 2052-49-5)

0 %

31.12.2014

ex292390 00

70

Тетрапропиламониев хидроксид, под формата на воден разтвор съдържащ:

— 40 % (± 2 %) тегловно тетрапропиламониев хидроксид,

— 0,3 % тегловно или по-малко карбонат,

— 0,1 % тегловно или по-малко трипропиламин,

— 500 mg/kg или по-малко бромид и

— 25 mg/kg или по-малко калий и натрий взети заедно

0 %

31.12.2018

ex292390 00

75

Тетраетиламониев хидроксид под формата на воден разтвор, съдържащ:

— 35 тегловни % (± 0,5 тегловни %) тетраетиламониев хидроксид,

— не повече от 1 000 mg/kg хлорид,

— не повече от 2 mg/kg желязо и

— не повече от 10 mg/kg калий

0 %

31.12.2015

ex292390 00

80

Диалилдиметиламониев хлорид, под формата на воден разтвор, съдържащ тегловно 63 % или повече, но не повече от 67 % диалилдиметиламониев хлорид, (CAS RN 7398-69-8)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

10

2-Акриламидо-2-метилпропансулфонова киселина (CAS RN 15214-89-8) или нейната натриева сол (CAS RN 5165-97-9) или нейната амониева сол (CAS RN 58374-69-9)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

30

Метил 2-ацетамидо-3-хлорпропионат (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

40

N-(1,1-Диметил-3-оксобутил)акриламид (CAS RN 2873-97-4)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

50

Акриламид (CAS RN 79-06-1)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

60

N,N-Диметилакриламид (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2016

ex292419 00

70

Метилкарбамат (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

80

Тетрабутилуреа (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex292421 00

10

4,4′-Дихидрокси-7,7′-уреиленди(нафтален-2-сулфонова киселина) и нейните натриеви соли

0 %

31.12.2018

ex292421 00

20

(3-Аминофенил)карбамид хидрохлорид (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

10

Алахлор (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

12

4-(Ацетиламино)-2-аминобензенлсулфонова киселина (CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

15

Ацетохлор (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

20

2-хлоро-N-(2-етил-6-метилфенил)-N-(пропан-2-илоксиметил)ацетамид, (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2014

ex292429 98

27

2-Бромо-4-флуороацетанилид (CAS RN 1009-22-9)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex292429 98

37

Бефлубутамид (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292429 98

40

N,N′-1,4-Фениленбис[3-оксобутирамид], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex292429 98

43

N,N'-(3,3'-диметилбифенил-4,4'-илен)ди(ацетоацетамид) (CAS RN 91-96-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292429 98

45

Пропоксур (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

50

N,N′-(2,5-Дихлоро-1,4-фенилен)бис[3-оксобутирамид], (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

51

Метил-2-амино-4-[[(2,5-дихлорофенил)амино]карбонил]бензоат (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

53

4-Амино-N-[4-(аминокарбонил)фенил]бензамид (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

55

N,N′-(2,5-Диметил-1,4-фенилен)бис[3-оксобутирамид], (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

60

N,N′-(2-Хлоро-5-метил-1,4-фенилен)бис[3-оксобутирамид], (CAS RN 41131-65-1)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

63

N-Етил-2-(изопропил)-5-метилциклохексанкарбоксамид (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016

ex292429 98

65

2-(4-Хидроксифенил)ацетамид (CAS RN 17194-82-0)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

75

3-Амино-p-анисанилид (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

80

5′-Хлор-3-хидрокси-2′,4′-диметокси-2-нафтанилид (CAS RN 92-72-8)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

85

p-Аминобензамид (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

86

Антраниламид с чистота 99,5 % тегловно или повече (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

87

Парацетамол (INN) (CAS RN 103-90-2)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

88

5′-Хлоро-3-хидрокси-2′-метил-2-нафтанилид (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

89

Флутоланил (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

91

3-Хидрокси-2′-метокси-2-нафтанилид (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

92

3-Хидрокси-2-нафтанилид (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2014

ex292429 98

93

3-Хидрокси-2′-метил-2-нафтанилид (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

94

2′-Етокси-3-хидрокси-2-нафтанилид (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

97

1,1-Циклохександиоцетна киселина моноамид (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2018

ex292511 00

20

Захарин и неговата натриева сол

0 %

31.12.2018

ex292519 95

10

N-Фенилмалеимид (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2018

ex292519 95

20

4,5,6,7-Тетрахидроизоиндол-1,3-дион (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex292519 95

30

N,N′-(m-Фенилен)дималеимид (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex292529 00

10

Дициклохексилкарбодиимид (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex292529 00

20

N-[3-(диметиламино)пропил]-N'-етилкарбодиимид хидрохлорид (CAS RN 25952-53-8)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292690 95

13

алфа-бромо-o-толуонитрил (CAS RN 22115-41-9)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

20

2-(m-Бензоилфенил)пропиононитрил (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex292690 95

23

Акринатрин (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292690 95

25

2,2-Дибром-3-нитрилопропионамид (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex292690 95

27

Цихалофоп-бутил (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292690 95

30

2-Амино-3-(3,4-диметоксифенил)-2-метилпропаннитрил хидрохлорид, (CAS RN 2544-13-0)

0 %

31.12.2015

ex292690 95

50

Алкилни или алкоксиалкилни естери на цианооцетната киселина

0 %

31.12.2018

ex292690 95

55

Метил-2-циано-2-фенилбутират (CAS RN 24131-07-5)

0 %

31.12.2016

ex292690 95

60

Цианооцетна киселина под формата на кристали (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

61

m-(1-Цианоетил)бензоена киселина (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2016

ex292690 95

63

1-(Цианоацетил)-3-етилурея (CAS RN 41078-06-2)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

64

Есфенвалерат с чистота 83 тегловни % или повече, в смес със собствените си изомери (CAS RN 66230-04-4)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

65

Малононитрил (CAS RN 109-77-3)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

70

Метакрилонитрил (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

74

Хлорталонил (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

75

Етил 2-циано-2-етил-3-метилхексаноат (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

80

Етил 2-циано-2-фенилбутират (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

86

Етилендиаминтетраацетонитрил (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

89

Бутиронитрил (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2018

ex292700 00

10

2,2′-Диметил-2,2′-азодипропионамидин дихидрохлорид

0 %

31.12.2018

ex292700 00

20

4-Анилин-2-метоксибензендиазониев хидрогенсулфат (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2018

ex292700 00

30

4′-Аминоазобензен-4-сулфонова киселина (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292700 00

60

4,4'-дициано-4,4'-азодивалерианова киселина (CAS RN 2638-94-0)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292700 00

70

Тетранатриев 3,3′-[азоксибис[(2-метокси-4,1-фенилен)азo]]бис[4,5-дихидроксинафталин-2,7-дисулфонат], (CAS RN 83968-64-3)

0 %

31.12.2014

ex292700 00

80

4-[(2,5-Дихлорофенил)азо]-3-хидрокси-2-нафтоена киселина (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex292800 90

10

3,3'-Бис(3,5-ди-третичен-бутил-4-хидроксифенил)-N,N'-бипропионамид (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

25

Ацеталдехид оксим във воден разтвор (CAS RN 107-29-9)

0 %

31.12.2015

ex292800 90

30

N-Изопропилхидроксиламин (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016

ex292800 90

35

2-Хлоро-N-метокси-N-метилацетамид (CAS RN 67442-07-3)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

40

O-Етилхидроксиламин, под формата на воден разтвор (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

45

Тебуфенозид (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

55

Аминогванидинов хидроген карбонат (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

60

Адипохидразид (CAS RN 1071-93-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

70

Бутанон оксим (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

75

Метафлумизон (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex292800 90

80

Цифлуфенамид (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

85

Даминозид (ISO) с чистота 99 % тегловно или по-висока (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex292910 00

10

Метилендициклохексил диизоцианати (CAS RN 28605-81-4)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

15

3,3′-Диметилбифенил-4,4′-диилдиизоцианат (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2014

ex292910 00

20

Бутилов изоцианат (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2017

ex292910 00

40

m-Изопропенил-α,α-диметилбензил изоцианат (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

50

m-Фенилендиизопропилиден диизоцианат (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

55

2,5 (и 2,6)-Бис(изоцианатометил)бицикло[2.2.1]хептан (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2015

ex292910 00

60

Смес от изомери на триметилхексаметилен диизоцианат

0 %

31.12.2018

ex292910 00

80

1,3-Бис(изоцианатометил)бензол (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2016

ex293020 00

10

Просулфокарб (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex293020 00

20

2-Изопропилетилтиокарбамат (CAS RN 141-98-0)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

10

2,3-Бис((2-меркаптоетил)тио)-1-пропанетиол (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

13

Меркаптаминов хидрохлорид (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

14

4-(Метилтио)бензалдехид (CAS RN 3446-89-7)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

15

Етопрофос (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

17

2-(3-Аминофенилсулфонил)етилхидрогенсулфат (CAS RN 2494-88-4)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

18

1-Метил-5-[3-метил-4-[4-[(трифлуорометил)тио]фенокси]фенил]биурет (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

20

2-Метокси-N-[2-нитро-5-(фенилтио)фенил]ацетамид (CAS RN 63470-85-9)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

23

Диметил[(метилсулфанил)метилилиден]бискарбамат (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

25

Тиофанат-метил (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

30

4-(4-Изопропоксифенилсулфонил)фенол (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

35

Глутатион (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293090 99

37

Етантиоамид (CAS RN 62-55-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293090 99

40

3,3'-Тиоди(пропионова киселина) (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex293090 99

43

Триметилсулфоксониев йодид (CAS RN 1774-47-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293090 99

45

2-[(p-Аминофенил)сулфонил]етил хидрогенсулфат (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

50

[S-(R,R)]-2-Амино-1-[4-(метилтио)-фенил]-1,3-пропандиол, (CAS RN 23150-35-8)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

55

Тиокарбамид (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

60

Метил фенил сулфид (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

62

Цинков бис (бензолсулфинат) (CAS RN 24308-84-7)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

64

3-Хлор-2-метилфенил метил сулфид (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

65

Пентаеритритол тетракис(3-меркаптопропионат) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

66

Дифенилсулфид (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

67

3-бромометил-2-хлоро-4-(метилсулфонил)-бензоена киселина (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

68

Клетодим (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

77

4-[4-(2-Пропенилокси)фенилсулфонил]фенол (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

78

4-Меркаптометил-3,6-дитиа-1,8-октандитиол (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

80

Каптан (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

81

Динатриев хексаметилен-1,6-бистиосулфат дихидрат (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2014

ex293090 99

83

Метил-p-толилсулфон (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

84

2-хлоро-4-(метилсулфонил)бензоена киселина (CAS RN 53250-83-2)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

87

3-Сулфинобензоена киселина (CAS RN 15451-00-0)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

89

Натриева или калиева сол на O-етил-, O-изопропил-, O-бутил-, O-изобутил- или O-пентил-дитиокарбонати

0 %

31.12.2016

ex293190 90

05

Бутилетилмагнезий (CAS RN 62202-86-2), под формата на разтвор в хептан

0 %

31.12.2018

ex293190 90

10

Диетилметоксиборан (CAS RN 7397-46-8), дори под формата на разтвор в тетрахидрофуран, в съответствие със забележка 1, буква д) към глава 29 от КН

0 %

31.12.2015

ex293190 90

14

Натриев диизобутилдитиофосфинат (CAS RN 13360-78-6), под формата на воден разтвор

0 %

31.12.2017

ex293190 90

15

Триетилборан (CAS RN 97-94-9)

0 %

31.12.2015

ex293190 90

18

Триоктилфосфинов оксид (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

20

Метилциклопентадиенил манган трикарбонил с тегловно съдържание на циклопентадиенил манган трикарбонил непревишаващо 4,9 %, (CAS RN 12108-13-3)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

24

Метил трис(2-пентанонеоксим) силан (CAS RN 37859-55-5)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

30

Диетилборан изопропоксид (CAS RN 74953-03-0)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293190 90

33

Ди-трет-бутилфосфан (CAS RN 819-19-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293190 90

35

(Z)-Проп-1-ен-1-ил фосфониева киселина (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

ex293190 90

40

N-(Фосфонометил)иминодиоцетна киселина (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

50

Бис(2,4,4-триметилпентил)фосфинова киселина (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2018

ex293190 90

55

Диметил[диметилсилилдиинденил]хафний (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

70

N,N-Диметиланилинов тетракис(пентафлуорфенил)борат (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

72

Фенилфосфонов дихлорид (CAS RN 824-72-6)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

75

Тетракис(хидроксиметил)фосфониев хлорид (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

86

Смес от изомери на 9-икозил-9-фосфабицикло[3.3.1]нонан и 9-икозил-9-фосфабицикло[4.2.1]нонан

0 %

31.12.2018

ex293190 90

87

Трис(4-метилпентан-2-оксимино)метилсилан (CAS RN 37859-57-7)

0 %

31.12.2018

ex293190 90

89

Тетрабутилфосфониев ацетат, под формата на воден разтвор (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

91

Триметилсилан (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

92

триметилборан (CAS RN 593-90-8)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

96

3-(Хидроксифенилфосфиноил)пропионова киселина (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2018

ex293213 00

10

Тетрахидрофурфурилов алкохол (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2018

ex293219 00

40

Фуран (CAS RN 110-00-9) с чистота 99 % тегловно или повече

0 %

31.12.2014

ex293219 00

41

2,2-ди(тетрахидрофурил)пропан (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

45

1,6-Дихлор-1,6-дидеокси-β-D-фруктофуранозил-4-хлор-4 деокси-α-D-галактопиранозид, (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

50

2-Метилфуран (CAS RN 534-22-5)

0 %

31.12.2015

ex293219 00

70

Фурфуриламин (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

75

Тетрахидро-2-метилфуран (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2018

ex293219 00

80

5-Нитрофурфурилиден ди(ацетат) (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

10

2'-Анилино-6'-[етил(изопентил)амино]-3'-метилспиро[изобензофуран -1(3H),9'-ксантен]-3-он (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

15

Кумарин (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

20

Етил-6′-(диетиламино)-3-оксо-3H-спиро[2-бензофуран-1,9′-ксантен]-2′-карбоксилат (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex293220 90

35

6'-Диетиламино-3'-метил-2'-(2,4-ксилидино)спиро[изобензофуран -1(3H),9'-ксантен]-3-он (CAS RN 36431-22-8)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

40

(S)-(-)-α-Амино-γ-бутиролактонов хидробромид (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex293220 90

45

2,2-диметил-1,3-диоксан-4,6-дион (CAS RN 2033-24-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293220 90

55

6-Диметиламино-3,3-бис(4-диметиламинофенил)фталид (CAS RN 1552-42-7)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

60

6′-(Диетиламино)-3′-метил-2′-(фениламино)-спиро[изобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен]-3-он (CAS RN 29512-49-0)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

70

3′,6′-Бис(етиламино)-2′,7′-диметилспиро[изобензофуран-1(3H),9′- [9H]-ксантен]-3-он, (CAS RN 41382-37-0)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

71

6′-(Дибутиламино)-3′-метил-2′-(фениламино)-спиро[изобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен]-3-он (CAS RN 89331-94-2)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

72

2′-[Бис(фенилметил)амино]-6′-(диетиламино)-спиро[изобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен]-3-он (CAS RN 34372-72-0)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

80

Гиберелинова киселина с чистота минимум 88 % тегловно (CAS RN 77-06-5)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

84

Декахидро-3a,6,6,9a-тетраметилнафт [2,1-b] фуран-2 (1H)-он (CAS RN 564-20-5)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

10

Бендиокарб (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

15

1,3,4,6,7,8-Хексахидро-4,6,6,7,8,8-хексаметилиндено [5,6-c]пиран (CAS RN 1222-05-5)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

20

Етил-2-метил-1,3-диоксолан-2-ацетат (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

25

1-(2,2-Дифлуоробензо [d] [1,3] диоксол-5-ил)циклопропан-карбоксилова киселина (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2017

ex293299 00

35

1,2,3-Тридезокси-4,6:5,7-бис-O-[(4-пропилфенил)метилен]-нонитол, (CAS RN 882073-43-0)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

40

1,3:2,4-Бис-O-(3,4-диметилбензилиден)-D-глюцитол (CAS RN 135861-56-2)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

45

2-Бутилбензофуран (CAS RN 4265-27-4)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

50

7-Метил-3,4-дихидро-2H-1,5-бензодиоксепин-3-он (CAS RN 28940-11-6)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293299 00

53

1,3-дихидро-1,3-диметоксиизобензофуран (CAS RN 24388-70-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293299 00

55

6-Флуоро-3,4-дихидро-2Н-1-бензопиран-2-карбоксилна киселина (CAS RN 99199-60-7)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

70

1,3:2,4-бис-O-Бензилиден-D-глюцитол (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

75

3-(3,4-Метилендиоксифенил)-2-метилпропанал (CAS RN 1205-17-0)

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex293299 00

80

1,3:2,4-бис-O-(4-Метилбензилиден)-D-глюцитол (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2016

▼B

ex293319 90

30

3-Метил-1-p-толил-5-пиразолон (CAS RN 86-92-0)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

40

Едаравон (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

50

Фенпироксимат (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2014

ex293319 90

60

Пирафлуфен-етил (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2014

ex293319 90

70

4,5-Диамино-1-(2-хидроксиетил)-пиразол сулфат (CAS RN 155601-30-2)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

80

3-(4,5-Дихидро-3-метил-5-оксо-1H-пиразол-1-ил)бензенсулфонова киселина (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex293319 90

85

Алил 5-амино-4-(2-метилфенил) -3-оксо-2,3-дихидро-1H-1-пиразолкарботиоат (CAS RN 473799-16-5)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex293321 00

50

1-бромо-3-хлоро-5,5-диметилхидантоин (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)

0 %

31.12.2016

▼B

ex293321 00

60

DL-p-Хидроксифенилхидантоин (CAS RN 2420-17-9)

0 %

31.12.2016

ex293321 00

70

α-(4-Метоксибензоил)-α-(1-бензил-5-етокси-3-хидантоинил)-2-хлоро-5-додецилоксикарбонилацетанилид, (CAS RN 70950-45-7)

0 %

31.12.2016

ex293321 00

80

5,5-Диметилхидантоин (CAS RN 77-71-4)

0 %

31.12.2015

ex293329 90

15

Етилов 4-(1-хидрокси-1-метилетил)-2-пропилимидазол-5-карбоксилат (CAS RN 144689-93-0)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

25

Прохлораз (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

35

1-Тритил-4-формилимидазол (CAS RN 33016-47-6)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

40

Трифлумизол (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2014

ex293329 90

45

Прохлораз меден хлорид (ISO) (CAS RN 156065-03-1)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

50

1,3-Диметилимидазолидин-2-он (CAS RN 80-73-9)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

60

1-Циано-2-метил-1-[2-(5-метилимидазол-4-илметилтио)етил]изотиоуреа (CAS RN 52378-40-2)

0 %

31.12.2016

ex293329 90

70

Циазофамид (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016

ex293329 90

80

Имазалил (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

12

2,3-Дихлоропиридин (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

15

Пиридин-2,3-дикарбокси киселина (CAS RN 89-00-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

18

3-Нитро-6-хлоропиридин-2-иламин (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

20

Мед-пиритион на прах (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

24

2-Хлорметил-4-метокси-3,5-диметилпиридин хидрохлорид (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

25

Имазетапир (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

30

Флуазинам (ISO) (CAS RN 79622-59-6)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

32

2-Хлорометил-3,4-диметоксипиридин хлорид (CAS RN 72830-09-2)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

35

Аминопиралид (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

37

Воден разтвор на пиридин-2-тиол-1-оксид, натриева сол (CAS RN 3811-73-2)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

40

2-Хлорпиридин (CAS RN 109-09-1)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

42

2,2,6,6-Тетраметилпиперидин (CAS RN 768-66-1)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

45

5-дифлуорметокси-2-[[(3,4-диметокси-2-пиридил)метил]тио]-1H-бензимидазол, (CAS RN 102625-64-9)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-Транс-4-(4′-флуорофенил)-3-хидроксиметил-N-метилпиперидин (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

48

Флоникамид (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

49

2-[[[3-Метил-4-(2,2,2-трифлуороетокси)-2-пиридинил]метил]тио]-1H-бензимидазол, (CAS RN 103577-40-8)

0 %

31.12.2015

ex293339 99

50

N-Флуоро-2,6-дихлоропиридинов тетрафлуороборат (CAS RN 140623-89-8)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

53

3-Бромопиридин (CAS RN 626-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

55

Пирипроксифен (ISO) с чистота 97 % тегловно или повече (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

57

Терт-бутил 3-(6-амино-3-метилпиридин-2-ил) бензоат (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex293339 99

58

4-хлоро-1-метилпиперидин (CAS RN 5570-77-4)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293339 99

60

2-Флуор-6-(трифлуорметил)пиридин (CAS RN 94239-04-0)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

63

2-Аминометил-3-хлоро-5-трифлуорометилпиридин хидрохлорид (CAS RN 326476-49-7)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

65

Ацетамиприд (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

67

(1R,3S,4S)-трет-бутил 3-(6-бромо-1H-бензо[d]имидазол-2-ил)-2-азабицикло[2.2.1]хептан-2-карбоксилат (CAS RN 1256387-74-2)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

70

2,3-Дихлоро-5-трифлуорметилпиридин (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

72

5,6-Диметокси-2-[(4-пиперидинил)метил]индан-1-он (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

77

Имазамокс (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

85

2-Хлоро-5-хлорометилпиридин (CAS RN 70258-18-3)

0 %

31.12.2015

ex293349 10

10

Хинмерак (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

31.12.2018

ex293349 10

20

3-Хидрокси-2-метилхинолин-4-карбоксилна киселина (CAS RN 117-57-7)

0 %

31.12.2018

ex293349 10

30

Етил 4-оксо-1,4-дихидрохинолин-3-карбоксилат (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2017

ex293349 90

30

Хинолин (CAS RN 91-22-5)

0 %

31.12.2015

ex293349 90

40

Изохинолин (CAS RN 119-65-3)

0 %

31.12.2015

ex293349 90

60

5,6,7,8-Тетрахидрохинолин (CAS RN 10500-57-9)

0 %

31.12.2014

ex293349 90

70

Хинолин-8-ол (CAS RN 148-24-3)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex293349 90

80

Етилов 6,7,8-трифлуоро-1-[формил(метил)амино]-4-оксо-1,4-дихидрохинолин-3-карбоксилат (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293352 00

10

Малонилуреа (барбитурова киселина) (CAS RN 67-52-7)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293359 95

13

2-диетиламино-6-хидрокси-4-метилпиримидин (CAS RN 42487-72-9)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex293359 95

15

Ситаглиптин фосфат монохидрат (CAS RN 654671-77-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293359 95

17

N,N′-(4,6-дихлоропиримидин-2,5-диил)диформамид (CAS RN 116477-30-6)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

20

2,4-Диамино-6-хлоропиримидин (CAS RN 156-83-2)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

23

6-хлоро-3-метилурацил (CAS RN 4318-56-3)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

27

2-[(2-Амино-6-оксо-1,6-дихидро-9H-пурин-9-ил)метокси]-3-хидроксипропилацетат (CAS RN 88110-89-8)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

30

Мепанипирим (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

45

1-[3-(хидроксиметил)пиридин-2-ил]-4-метил-2-фенилпиперазин (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Пиперазин-1-илетокси)етанол (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

55

Тиопентал (INNM) (CAS RN 76-75-5)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

60

2,6-Дихлор-4,8-дипиперидинопиримидо[5,4-d]пиримидин (CAS RN 7139-02-8)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

65

1-Хлорометил-4-флуоро-1,4-диазониабицикло[2.2.2]октан бис(тетрафлуороборат), (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

70

N-(4-Етил-2,3-диоксопиперазин-1-илкарбонил)-D-2-фенилглицин (CAS RN 63422-71-9)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

72

Триацетилганцикловир (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Хлоро-5-флуоро пиримидин-4-ил)-2-(2,4-дифлуорофенил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол хидрохлорид, (CAS RN 188416-20-8)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

77

3-(Трифлуорометил)-5,6,7,8-тетрахидро[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразинов хидрохлорид (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex293369 80

25

1,3,5-Триазин-2,4,6-триамин монофосфат (CAS RN 20208-95-1)

0 %

31.12.2016

ex293369 80

40

Натриев троклозен (INNM) (CAS RN 2893-78-9)

0 %

31.12.2016

ex293369 80

50

1,3,5-Трис(2,3-дибромпропил)-1,3,5-триазинан-2,4,6-трион (CAS RN 52434-90-9)

0 %

31.12.2018

ex293369 80

55

Тербутрин (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex293369 80

60

Цианурова киселина (CAS RN 108-80-5)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293369 80

65

Тринатриева сол на 1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тритион (CAS RN 17766-26-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293369 80

80

Трис(2-хидроксиетил)-1,3,5-триазинтрион (CAS RN 839-90-7)

0 %

31.12.2018

ex293379 00

30

5-винил-2-пиролидон (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex293379 00

50

6-Бромо-3-метил-3Н-дибенз(f,ij)изохинолин-2,7-дион (CAS RN 81-85-6)

0 %

31.12.2018

ex293379 00

60

3,3-Пентаметилен-4-бутиролактам (CAS RN 64744-50-9)

0 %

31.12.2014

ex293379 00

70

(S)-N-[(диетиламино)метил]-алфа-етил-2-оксо-1-пиролидинацетамид L-(+)-тартрат, (CAS RN 754186-36-2)

0 %

31.12.2015

ex293399 80

10

2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4,6-ди-третичен-бутилфенол (CAS RN 3846-71-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

13

5-Дифлуорметокси-2-меркапто-1-H-бензимидазол (CAS RN 97963-62-7)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293399 80

14

2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метил-6-(2-метилпроп-2-ен-1-ил)фенол (CAS RN 98809-58-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293399 80

15

2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4,6-ди-третичен-пентилфенол (CAS RN 25973-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

18

4,4′-[(9-Бутил-9H-карбазол-3-ил)метилен]бис[N-метил-N-фениланилин] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

20

2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4,6-бис(1-метил-1-фенилетил)фенол (CAS RN 70321-86-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

22

(2S)-2-Бензил-N,N-диметилазиридин-1-сулфонамид (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

24

1,3-Дихидро-5,6-диамино-2H-бензимидазол-2-он (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

28

N-(2,3-Дихидро-2-оксо-1H-бензимидазол-5-ил)-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

30

Хизалофоп-P-етил (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

32

5-[4′-(Бромометил)бифенил-2-ил]-2-тритил-2H-тетразол (CAS RN 133051-88-4)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

35

1,3,3-Триметил-2-метилениндолин (CAS RN 118-12-7)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

37

8-Хлоро-5,10-дихидро-11H-дибензо [b,e] [1,4]диазепин-11-он (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

40

транс-4-Хидрокси-L-пролин (CAS RN 51-35-4)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

43

2,3-Дихидро-1H-пирол[3,2,1-ij] хинолин (CAS RN 5840-01-7)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

45

Малеинов хидразид (ISO) (CAS RN 123-33-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

47

Паклобутразол (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

50

Метконазол (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2018

ex293399 80

53

Калиев (S)-5-(трет-бутоксикарбонил)-5-азаспиро[2.4]хептан-6-карбоксилат (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

55

Пиридабен (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

57

2-(5-Метоксииндол-3-ил)етиламин (CAS RN 608-07-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

62

1Н-индол-6-карбоксилнакиселина (CAS RN 1670-82-2)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

64

((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Диметоксифенил) етокси]циклохексил}пиролидин-3-ол.хидрохлорид, (CAS RN 748810-28-8)

0 %

31.12.2015

ex293399 80

67

Етилов естер на кандесартан (INNM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016

ex293399 80

71

10-Метоксииминостилбен (CAS RN 4698-11-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

72

1,4,7-триметил-1,4,7-триазациклононан

0 %

31.12.2018

ex293399 80

74

Имидазо[1,2-b] пиридазин- хидрохлорид (CAS RN 18087-70-2)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

76

Манганов(2+), бис(октахидро-1,4,7-триметил-1Н-1,4,7-триазонин-N1,N4,N7) три-μ-оксоди-, ацетат (1:2) (CAS RN 916075-10-0)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

78

3-Амино-3-азабицикло (3.3.0) октан хидрохлорид (CAS RN 58108-05-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

81

1,2,3-Бензотриазол (CAS RN 95-14-7)

0 %

31.12.2016

ex293399 80

82

Толилтриазол (CAS RN 29385-43-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

88

2,6-Дихлорхиноксалин (CAS RN 18671-97-1)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

89

Карбендазим (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

10

Хекситиазокс (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

15

4-Нитрофенилтиазол-5-илметилов карбонат (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

20

2-(4-Метилтиазол-5-ил)етанол (CAS RN 137-00-8)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

25

(S)-Етил-2-(3-((2-изопропилтиазол-4-ил)метил)-3-метилуреидо)-4-морфолинобутаноат оксалат (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

35

(2-Изопропилтиазол-4-ил)-N-метилметанаминов дихидрохлорид (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-третичен-бутоксикарбониламинотиазол-4-ил)-2-пентенова киселина (CAS RN 86978-24-7)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

60

Фостиазат (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2014

ex293410 00

70

2-(Формиламино)-4-тиазолацетил хлорид, хидрохлорид (CAS RN 372092-18-7)

0 %

31.12.2016

ex293410 00

80

3,4-Дихлоро-5-карбоксиизотиазол (CAS RN 18480-53-0)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

20

S-1,3-Бензотиазол-2-ил (2Z)-(5-амино-1,2,4-тиадиазол-3-ил)(метоксиимино)етантиоат (CAS RN 89604-91-1)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

30

2-[[(Z)-[1-(2-Амино-4-тиазолил)-2-(2-бензотиазолилтио)-2-оксоетилиден] амино]окси]-оцетна киселина, метилов естер (CAS RN 246035-38-1)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

40

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он (Бензиотиазолинон (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex293420 80

50

S-(1,3-Бензотиазол-2-ил)-(Z)-2-(2-аминотиазол-4-ил)-2-(ацетилоксиимино)тиоацетат, (CAS RN 104797-47-9)

0 %

31.12.2018

ex293420 80

60

Бензотиазол-2-ил-(Z)-2-тритилоксиимино-2-(2-аминотиазол-4-ил)-тиоацетат (CAS RN 143183-03-3)

0 %

31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-бис(1,3-бензотиазол-2-илсулфанил)-2-метилпропан-2-амин (CAS RN 3741-80-8)

0 %

31.12.2015

ex293430 90

10

2-Метилтиофенотиазин (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

11

Метил 3-{1,4-диоксаспиро[4,5]дек-8-ил[(транс-4-метилциклохексил) карбонил]амино}-5-йодотиофен-2-карбоксилат (CAS RN 1026785-65-8)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

12

Диметоморф (ISO) (CAS RN 110488-70-5)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

13

Бупрофезин (ISO) с чистота 98,5 % тегловно или повече (CAS RN 953030-84-7)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

14

Етил-N-{[1-метил-2-({[4-(5-оксо-4,5-дихидро-1,2,4-оксадиазол-3-ил)фенил]амино}метил)-1H-бензимидазол-5-ил]карбонил}-N-пиридин-2-ил-β-аланинат (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

15

Карбоксин (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

17

Метил(1,8-диетил-1,3,4,9-тетрахидропирано[3,4-b]индол-1-ил)ацетат (CAS RN 122188-02-7)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

18

3,3-Бис(2-метил-1-октил-1H-индол-3-ил)фталид (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

20

Тиофен (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

22

7-[4-(Диетиламино)-2-етоксифенил]-7-(2-метил-1-октил-1H-индол-3-ил)фуро[3,4-b]пиридин-5(7H)-он (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

23

Бромуконазол (ISO) с чистота 96 % тегловно или по-висока (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

25

2,4-Диетил-9H-тиоксантен-9-он (CAS RN 82799-44-8)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

28

11-(Пиперазин-1-ил)дибензо[b,f][1,4]тиазепин дихидрохлорид (CAS RN 111974-74-4)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

30

Дибензо[b,f][1,4]тиазепин-11(10H)-он (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

33

[2,2′-Тио-бис(4-третичен-октилфенолато)]-n-бутиламин никел (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

35

Диметенамид (ISO) (CAS RN 87674-68-8)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

37

4-Пропан-2-илморфолин (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

40

2-Тиофен етиламин (CAS RN 30433-91-1)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

43

Клопидогрелова киселина хидрохлорид (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

45

Трис(2,3-епоксипропил)-1,3,5-триазинантрион (CAS RN 2451-62-9)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

48

Пропан-2-ол – 2-метил-4-(4-метилпиперазин-1-ил)-10H-тиено[2,3-b][1,5]бензодиазепин (1:2) дихидрат (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

50

10-[1,1′-Бифенил]-4-ил-2-(1-метилетил)-9-оксо-9H-тиоксантен хексафлуорофосфат, (CAS RN 591773-92-1)

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼B

ex293499 90

60

DL-Хомоцистеин тиолактон хидрохлорид (CAS RN 6038-19-3)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

66

Тетрахидротиофен-1,1-диоксид (CAS RN 126-33-0)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

72

1-[3-(5-Нитро-2-фурил)алилиденамино]имидазолидин-2,4-дион (CAS RN 1672-88-4)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

74

2-изопропилтиоксантон (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

75

(4R-цис)-1,1-Диметилетил-6-[2[2-(4-флуорофенил)-5-(1-изопропил)-3-фенил-4-[(фениламино)карбонил]-1H-пирол-1-ил]етил]-2,2-диметил-1,3-диоксан-4-ацетат (CAS RN 125971-95-1)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

ex320420 00

76

10

2,5-Тиофенедиилбис(5-третичен-бутил-1,3-бензоксазол) (CAS RN 7128-64-5)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

77

Калиев 5-метил-1,3,4-оксадиазол-2-карбоксилат (CAS RN 888504-28-7)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

79

Тиофен-2-етанол (CAS RN 5402-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

83

Флумиоксазин (ISO) с чистота 96 % тегловно или повече (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

84

Етоксазол (ISO) с чистота 94,8 % тегловно или повече (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

85

N2-[1-(S)-Етоксикарбонил-3-фенилпропил]-N6-трифлуороацетил-L-лизил-N2-карбокси анхидрид(CAS RN 126586-91-2)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

86

Дитианон (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

87

2,2′-(1,4-Фенилен) бис(4H-3,1-бензоксазин-4-он) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

15

Флупирсулфурон-метил-натрий (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex293500 90

17

6-метил-4-оксо-5,6-дихидро-4H-тиено[2,3-b]тиопиран-2-сулфонамид (CAS RN 120279-88-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293500 90

20

Толуенсулфонамиди

0 %

31.12.2018

ex293500 90

23

N-[4-(2-Хлороацетил)фенил]метансулфонамид (CAS RN 64488-52-4)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

25

Трифлусулфурон-метил (ISO) (CAS RN 126535-15-7)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

27

Метил (3R,5S,6E)-7-{4-(4-флуорофенил)-6-изопропил-2-[метил(метилсулфонил)амино]пиримидин-5-ил]-3,5-дихидроксихепт-6-еноат (CAS RN 147118-40-9)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

28

N-Флуоробензенсулфонимид (CAS RN 133745-75-2)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

30

Смес от изомери, съставена от N-етилтолуен-2-сулфонамид и N-етилтолуен-4-сулфонамид

0 %

31.12.2014

ex293500 90

35

Хлорсулфурон (ISO) (CAS RN 64902-72-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

40

Имазосулфурон (ISO), с чистота 98 % тегловно или повече (CAS RN 122548-33-8)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

42

Пеноксулам (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

45

Римсулфурон (ISO) (CAS RN 122931-48-0)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Флуорофенил)-2-[метил(метилсулфонил)амино]-6-(пропан-2-ил)пиримидин-5-ил]-3,5-дихидроксихепт-6-енова киселина – 1-[(R)-(4-хлорофенил)(фенил)метил]пиперазин (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

50

4,4′-Оксиди(бензенсулфонохидразид) (CAS RN 80-51-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

53

2,4-Дихлоро-5-сулфамоилбензоена киселина (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

55

Тифенсулфурон-метил (ISO) (CAS RN 79277-27-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

63

Никосулфурон (ISO), с чистота 91 тегловни % или повече (CAS RN 111991-09-4)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

65

Трибенурон-метил (ISO) (CAS RN 101200-48-0)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

75

Метсулфурон-метил (ISO) (CAS RN 74223-64-6)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

77

Етилов естер на [[4-[2-[[(3-Етил-2,5-дихидро-4-метил-2-оксо-1H-пирол-1-ил)карбонил]амино] етил]фенил]сулфонил]-карбаминова киселина, (CAS RN 318515-70-7)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

82

N-(5,7-Диметокси[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-2-ил)-2-метокси-4-(трифлуорметил)пиридин-3-сулфонамид, (CAS RN 422556-08-9)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

85

N-[4-(Изопропиламиноацетил)фенил]метансулфонамид хидрохлорид

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex293500 90

88

N-(2-(4-амино-N-етил-m-толуидино)етил)метансулфонамид сескисулфат монохидрат(CAS RN25646-71-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293500 90

89

3-(3-Бромо-6-флуоро-2-метилиндол-1-илсулфонил)-N,N-диметил-1,2,4-триазол-1-сулфонамид (CAS RN 348635-87-0)

0 %

31.12.2016

ex293890 30

10

Амониев глициризат (CAS RN 53956-04-0)

0 %

31.12.2015

ex293890 90

10

Хесперидин (CAS RN 520-26-3)

0 %

31.12.2018

ex293890 90

20

Етилванилин-бета-D-глюкопиранозид (CAS RN 122397-96-0)

0 %

31.12.2018

ex294120 30

10

Дихидрострептомицин сулфат (CAS RN 5490-27-7)

0 %

31.12.2016

ex310250 00

10

Естествен натриев нитрат

0 %

31.12.2017

3201 20 00

 

Екстракт от мимоза

0 %

31.12.2018

ex320190 90

20

Дъбилни екстракти, получени от гамбир и плодове от миробалан

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320411 00

15

Багрило C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) и препарати на базата на него, със съдържание 99 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Blue 360

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

20

Багрило C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) и препарати на базата на него, със съдържание 97 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Yellow 241

0 %

31.12.2015

▼B

ex320411 00

30

Препарат от дисперсни багрила, съдържащ:

— C.I. Disperse Orange 61,

— C.I. Disperse Blue 291:1,

— C.I. Disperse Violet 93:1,

— C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

40

Багрило C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Red 60

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

50

Багрило C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Blue 72

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

60

Багрило C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Blue 359

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

70

Багрило C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017

▼B

ex320411 00

80

Препарат на базата на багрила, нейоногенен, съдържащ:

— N-[5-(ацетиламино)-4-[(2-хлоро-4,6-динитрофенил)азо]-2-метоксифенил]-2-оксо-2-(фенилметокси)етил-β-аланин (CAS RN 159010-67-0)

— N-[4-[(2-циано-4-нитрофенил)азо]фенил]-N-метил-2-(1,3-дихидро-1,3-диоксо-2H-изоиндол-2-ил)етил-β-аланин (CAS RN 170222-39-6) и

— N-[2-хлоро-4-[(4-нитрофенил)азо]фенил]-2-[2-(1,3-дихидро-1,3-диоксо-2H-изоиндол-2-ил)етокси]-2-оксоетил-β-аланин (CAS RN 371921-34-5)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320412 00

10

Багрило C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Acid Blue 9

0 %

31.12.2016

▼B

ex320412 00

20

Препарат на базата на багрила, анионен, съдържащ тегловно 75 % или повече динатриев-7-((4-хлоро-6-(додециламино)-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-4-хидрокси-3-((4-((4-сулфофенил)азо)фенил)азо)-2-нафтален-сулфонат (CAS RN 145703-76-0)

0 %

31.12.2017

ex320412 00

30

Препарат на базата на кисели багрила, анионен, съдържащ:

— литиево-амино-4-(4-терт-бутиланилино)антрахинон-2-сулфонат (CAS RN 125328-86-1),

— C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) и

— C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex320412 00

40

Течен препарат на базата на багрила, съдържащ анионно кисело багрило C.I. AcidBlue182 (CASRN12219-26-0)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320412 00

50

Багрило C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) и препарати на базата на него, със съдържание 99 тегл. % или повече на багрило C.I. Acid Blue 80

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

10

Багрило C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Basic Red 1

0 %

31.12.2016

▼B

ex320413 00

20

(2,2′-(3,3′-Диоксидобифенил-4,4′-диилдиазо)бис(6-(4-(3-(диетиламино)пропиламино)-6-(3-(диетиламонио)пропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3-сулфонато-1-нафтолато))димеден(II) ацетат лактат (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

30

Багрило C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Basic Blue 7

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

40

Багрило C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 или CAS RN 8004-87-3) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или по-голямо на багрило C.I. Basic Violet 1

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320415 00

10

Багрило C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) и препарати на базата на него, със съдържание 20 тегл. % или повече на багрило C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320415 00

60

Багрило C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Vat Blue 4

0 %

31.12.2018

ex320415 00

70

Багрило C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

10

Багрило C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 81

0 %

31.12.2018

ex320417 00

13

Багрило C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

15

Багрило C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) и препарати на базата на него, със съдържание 40 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Green 7

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

20

Багрило C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) и препарати на базата на него, със съдържание 35 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Blue 15:3

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

25

Багрило C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) и препарати на базата на него, със съдържание 25 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 14

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

30

Багрило C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) и препарати на базата на него, със съдържание 30 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

35

Багрило C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) и препарати на базата на него, със съдържание 70 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Red 202

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

40

Багрило C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 120

0 %

31.12.2014

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

50

Багрило C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 180

0 %

31.12.2014

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

60

Багрило C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Red 53:1

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

65

Багрило C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Red 53

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

70

Багрило C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 или CAS RN 15541-56-7) и препарати на базата на него, със съдържание 60 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 13

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

75

Багрило C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) и препарати на базата на него, със съдържание 80 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Orange 5

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

80

Багрило C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

85

Багрило C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) и препарати на базата на него, със съдържание 35 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

88

Багрило C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 или CAS RN 101357-19-1) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017

▼B

ex320419 00

11

Фотохроматичен оцветител, 3-(4-бутоксифенил-6,7-диметокси-3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-11-карбонитрил

0 %

31.12.2014

ex320419 00

21

Фотохроматичен оцветител, 4-(3-(4-бутоксифенил)-6-метокси-3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-11-(трифлуорметил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-7-ил)морфолин (CAS RN 1021540-64-6)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

31

Фотохроматичен оцветител, N-хексил -6,7-диметокси-3,3-бис(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-11-карбоксамид

0 %

31.12.2014

ex320419 00

41

Фотохроматичен оцветител,4,4′-(13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3,3-диил)дифенол

0 %

31.12.2014

ex320419 00

43

Фотохромно багрило, бис(2-(4-(7-метокси-3-(4-метоксифенил)-11-фенил-13,13-дипропил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3-ил)фенокси)етил)декандиоат (CUS 0133724-2) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

47

Фотохромно багрило, 4-(4-(13,13-диметил-3,11-дифенил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен-3-ил)фенил)морфолин (CUS 0133726-4) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

51

Фотохроматичен оцветител,4-(4-(6,11-дифлуоро-13,13-диметил-3-фенил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3-ил)фенил)морфолин (CAS RN 1360882-72-6)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

53

Фотохромнобагрило, 3-(4-бутоксифенил)-3-(4-флуорофенил)-6,7-диметокси-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-11-карбонитрил (CUS 0133725-3) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

55

Фотохромно багрило, 4,4′-(7-метокси-11-фенил-13, 13-дипропил-3, 13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3,3-диил)дифенол (CUS 0133728-6) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

57

Фотохромно багрило, бис(2-{4-[11-циано-3-(4-флуорофенил)-6,7-диметокси-13,13-диметил-3, 13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3-ил]фенокси}етил)декандиоат (CUS 0133729-7) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

61

Фотохроматичен оцветител, 3-(4-бутоксифенил)-6,7-диметокси-3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-11-(трифлуорметил)-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен (CAS RN 1021540-61-3)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

63

Фотохромно багрило, 1-{4-(6-метокси-3-(4-метоксифенил)-13,13-диметил-3,13-дихидробензо[h]индено[2,1-f]хромен-3-ил)фенил}пиперидин (CUS 0133727-5) (5)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

70

Багрило C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Red 49:2

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

71

Багрило C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Brown 53

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

73

Багрило C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) и препарати на базата на него, със съдържание 97 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Blue 104

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

77

Багрило C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 или CAS RN 12671-74-8) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Yellow 98

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

84

Багрило C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) и препарати на базата на него, със съдържание 98 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

85

Багрило C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320420 00

20

Багрило C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) и препарати на базата на него, със съдържание 94 тегл. % или повече на багрило C.I. Fluorescent Brightener 71

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320420 00

30

Багрило C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или повече на багрило C.I. Fluorescent Brightener 351

0 %

31.12.2016

▼B

ex320420 00

40

Динатриев5-[[4-анилино-6-[2-хидроксиетил(метил)амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-2-[(E)-2-[4-[[4-анилино-6-[2-хидроксиетил(метил)амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-2-сулфонатофенил]етенил]бензенсулфонат (CAS RN 13863-31-5)

0 %

31.12.2018

ex320500 00

10

Алуминиеви лакове, приготвени от багрила, за производство на пигменти за фармацевтичната промишленост (1)

0 %

31.12.2018

ex320500 00

20

Багрило C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016

ex320611 00

10

Титанов диоксид, покрит с изопропоксититанов триизостеарат, съдържащ тегловно 1,5 % или повече, но не повече от 2,5 % изопропоксититанов триизостеарат

0 %

31.12.2018

ex320619 00

10

Препарат с тегловно съдържание:

— 72 % (± 2 %) слюда (CAS RN 12001-26-2) и

— 28 % (± 2 %) титанов диоксид (CAS RN 13463-67-7)

0 %

31.12.2016

ex320642 00

10

Литопон (CAS RN 1345-05-7)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320649 70

10

Неводна дисперсия с тегловно съдържание:

— 57 % или повече, но не повече от 63 % на алуминиев оксид (CAS RN 1344-28-1)

— 37 % или повече, но не повече от 42 % на титаниев диоксид (CAS RN 13463-67-7), и

— 1 % или повече, но не повече от 2 % на триетоксикаприлил силан (CAS RN 2943-75)

0 %

31.12.2018

▼B

3206 50 00

 

Неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори

0 %

31.12.2018

ex320730 00

10

Препарат, съдържащ:

— тегловно повече от 85 % сребро,

— тегловно не по-малко от 2 % паладий,

— бариев титанат,

— терпинеол, и

— етилцелулоза,

който се използва за печатане (на схема) по шаблон при производството на многослойни керамични кондензатори (1)

0 %

31.12.2018

ex320740 85

20

Стъклени люспици с кръгла форма, покрити със сребро, със среден диаметър 40 (± 10) μm

0 %

31.12.2018

ex320740 85

40

Стъкло под формата на люспи (CAS RN 65997-17-3):

— с дебелина 0,3 μm или повече, но непревишаваща 10 μm, и

— покрито с титаниев диоксид (CAS RN 13463-67-7) или железен оксид (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex320810 90

ex370790 90

10

60

Антирефлекторно покритие, съставено от полимер на базата на естер, модифициран с хромофорна група, под формата на разтвор в 2-метокси-1-пропанол, или в 2-метокси-1-метилетил ацетат или в метил-2-хидроксиизобутират, съдържащ тегловно не повече от 10 % полимер

0 %

31.12.2018

ex320820 10

10

Съполимер на N-винилкапролактам, N-винил-2-пиролидон и диметиламиноетил метакрилат, под формата на разтвор в етанол, съдържащ тегловно 34 % или повече, но не повече от 40 % съполимер

0 %

31.12.2018

ex320820 10

20

Разтвор за повърхностни покрития, нанасяни с потапяне, с тегловно съдържание 0,5 % или повече, но не повече от 15 % съполимери от акрилат-метакрилат-алкенсулфонат с флуориране в страничните вериги, в разтвор на n-бутанол и/или 4-метил-2-пентанол и/или диизоамилетер

0 %

31.12.2018

ex320890 19

10

Съполимер на малеинова киселина и метилвинил етер, моноестерифициран с етил- и/или изопропил- и/или бутилови групи, под формата на разтвор в етанол, етанол и бутанол, изопропанол, или изопропанол и бутанол

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320890 19

15

Хлорирани полиолефини, в разтвор

0 %

31.12.2018

▼B

ex320890 19

ex320890 91

25

20

Съполимер на тетрафлуоретилен в разтвор на бутилацетат с тегловно съдържание на разтворителя 50 % (± 2 %)

0 %

31.12.2017

ex320890 19

35

Силикони, съдържащи 50 % тегловно или повече ксилен от вид, използван за производството на трайни хирургически импланти

0 %

31.12.2018

ex320890 19

40

Полимер на метилсилоксана, под формата на разтвор в смес от ацетон, бутанол, етанол и изопропанол, съдържащ тегловно 5 % или повече, но не повече от 11 % полимер на метилсилоксана

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320890 19

ex382490 97

45

61

Полимер, състоящ се от поликондензат от формалдехид и нафталендиол, химически модифициран чрез реакция с халидна алкин, разтворен в ацетат на метилпропиленгликолов етер

0 %

31.12.2018

▼B

ex320890 19

50

Разтвор, съдържащ тегловно:

— (65 ± 10) % γ-бутиролактон,

— (30 ± 10) % полиамидна смола,

— (3,5 ± 1,5) % производно на нафтохинонов естер и

— (1,5 ± 0,5) % арилсилициева киселина

0 %

31.12.2018

ex320890 19

60

Съполимер на хидроксистирен с едно или повече от следните съединения:

— стирен,

— алкоксистирен,

— алкилакрилати,

разтворени в етиллактат

0 %

31.12.2016

ex320890 19

75

Съполимер на аценафталин в разтвор на етиллактат

0 %

31.12.2017

ex320890 99

10

Разтвор на базата на химически модифицирани естествени полимери, съдържащ два или повече от следните оцветители:

— метил 8′-ацетокси-1,3,3,5,6-пентаметил-2,3-дихидроспиро[1H-индол-2,3′-нафтол[2,1-b][1,4]оксазин]-9′-карбоксилат,

— метил 6-(изобутирилокси)-2,2-дифенил-2H-бензо[h]хромен-5-карбоксилат,

— 13-изопропил-3,3-bis(4-метоксифенил)-6,11-диметил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен-13-ол,

— етоксикарбонилметил 8-метил-2,2-дифенил-2H-бензо[h]хромен-5-карбоксилат,

— 13-етил-3-[4-(морфолино)фенил]-3-фенил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен-13-ол

0 %

31.12.2018

ex321511 00

ex321519 00

10

10

Печатарски мастила в течно състояние, съставени от винилакрилатен съполимер и цветни пигменти в изопарафини, съдържащи тегловно не повече от 13 % винилакрилатен съполимер и цветни пигменти

0 %

31.12.2018

ex321519 00

20

Мастило:

— състоящо се от полиестерен полимер и дисперсия на сребро (CAS RN 7440-22-4) и сребърен хлорид (CAS RN 7783-90-6) в метил пропил кетон (CAS RN 107-87-9),

— с общо тегловно съдържание на твърдо вещество 55 % или повече, но непревишаващо 57 %, и

— с относителна плътност 1,40 g/cm3 или повече, но непревишаваща 1,60 g/cm3,

използвано за маркиране на електроди (1)

0 %

31.12.2017

ex321590 00

10

Мастила, предназначени за производство на касети за печатарски машини, работещи с мастилена струя (ink-jet) (1)

0 %

31.12.2018

ex321590 00

20

Термочувствителни мастила, фиксирани върху пластмасово фолио

0 %

31.12.2018

ex321590 00

30

Мастило за касета за еднократна употреба, с тегловно съдържание:

— 5 % или повече, но не повече от 10 % аморфен силициев двуокис или

— 3,8 % или повече багрило от вида C.I. Solvent Black7 в органични разтворители,

предназначено за маркиране на интегрални схеми (1)

0 %

31.12.2018

ex321590 00

40

Суха прахообразна боя с основа хибридна смола (направена от полистиренова акрилна смола и полиестерна смола), смесена със:

— восък;

— полимер на основата на винил и

— багрило

за използване в производството на контейнери с тонер за фотокопирни машини, факсове, печатащи устройства и многофункционални устройства (1)

0 %

31.12.2015

3301 12 10

 

Етерично масло от портокал, необезтерпенено

0 %

31.12.2018

ex340211 90

10

Натриев лауроил метил изетионат

0 %

31.12.2015

ex340213 00

10

Повърхностноактивен винилов съполимер на базата на полипропилен гликол

0 %

31.12.2018

ex340213 00

20

Повърхностно активен препарат, съдържащ 1,4-диметил-1,4-бис(2-метилпропил)-2-бутин-1,4-диилов етер, полимеризиран с оксиран, с терминален фрагмент метил

0 %

31.12.2017

ex340213 00

30

Полиоксиетилирана-12-хидроксистеаринова киселина (CAS RN 70142-34-6)

0 %

31.12.2018

ex340290 10

20

Смес от натриев докузат (INN) и натриев бензоат

0 %

31.12.2018

ex340290 10

30

Повърхностноактивен препарат, състоящ се от смес на натриев докузат и етоксилиран 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)

0 %

31.12.2015

ex340290 10

50

Повърхностноактивен препарат, състоящ се от смес на полисилоксан и поли(етилен гликол)

0 %

31.12.2015

ex340290 10

60

Повърхностно активен препарат, съдържащ 2-етилхексилоксиметил оксиран

0 %

31.12.2014

ex340290 10

70

Повърхностно активен препарат, съдържащ етоксилиран 2,4,7,9-тетраметил-5-декин-4,7-диол (CAS RN 9014-85-1)

0 %

31.12.2014

ex340399 00

10

Течен препарат за рязане на базата на воден разтвор на синтетични полипептиди

0 %

31.12.2018

ex350400 90

10

Авидин (CAS RN 1405-69-2)

0 %

31.12.2014

ex350510 50

20

O-(2-Хидроксиетил)-производно на хидролизирано царевично нишесте (CAS RN 9005-27-0)

0 %

31.12.2018

ex350691 00

10

Лепило на базата на водна дисперсия на смес от димеризиран колофон и съполимер на етилена и винилацета (EVA)

0 %

31.12.2018

ex350691 00

30

Двукомпонентен микрокапсулиран епокси-адхезив, диспергиран в разтворител

0 %

31.12.2018

ex350691 00

40

Акрилен, залепващ се при натиск материал, с дебелина по-голяма или равна на 0,076 mm, но не по-голяма от 0,127 mm, навит на ролки със ширина по-голяма или равна на 45,7 cm, но не повече от 132 cm, доставян на отделяща се подложка с първоначална стойност на силата на отделяне не по-малка от 15N/25 mm (измерена по ASTM D3330)

0 %

31.12.2014

ex360100 00

10

Пиротехнически барут на цилиндрични гранули, съставен от стронциев нитрат или меден нитрат в разтвор на нитрогуанидин, свързващо вещество и добавки, използван като компонент за нагнетатели за въздушни възглавници (1)

0 %

31.12.2016

ex370130 00

10

Плака за релефен печат, от видовете използвани за печатане върху вестникарска хартия, състояща се от метална основа, покрита с фотополимерен слой с дебелина 0,2 mm или повече, но непревишаваща 0,8 mm, непокрита с отделящ се защитен лист с обща дебелина, непревишаваща 1 mm

0 %

31.12.2018

ex370130 00

20

Светлочувствителна плака, състояща се от фотополимерен слой върху полиестерно фолио с обща дебелина над 0,43 mm, но не повече от 3,18 mm

0 %

31.12.2014

▼M1 —————

▼M1

*ex370199 00

10

Плака от кварц или стъкло, покрита с филм от хром и слой от фоточувствителна или електрочувствителна смола, за употреба при производството на стоки от позиция 8541 или 8542

0 %

31.12.2018

▼B

ex370590 90

10

Маски за фотографско прехвърляне на електрически схеми върху полупроводникови шайби

0 %

31.12.2014

ex370710 00

10

Фоточувствителна емулсия за сенсибилизиране на силициеви дискове (1)

0 %

31.12.2018

ex370710 00

15

Светлочувствителна емулсия, съдържаща:

— не повече от 12 тегловни % естер на диазооксонафталенсулфоновата киселина

— Фенолни смоли

в разтвор, съдържащ поне 2-метокси-1-метилетилацетат или етиллактат или метил 3-метоксипропионат или 2-хептанон

0 %

31.12.2018

ex370710 00

25

Светлочувствителна емулсия, съдържаща

— фенолни или акрилни смоли

— максимум 2 % тегловно от изходната светлочувствителна киселина,

в разтвор, съдържащ 2-метокси-1-метилетилацетат или етил лактат

0 %

31.12.2018

ex370710 00

30

Препарат на базата на фоточувствителен акрилосъдържащ полимер, състоящ се от оцветяващи пигменти, 2-метокси-1-метилетилацетат и циклохексанон, със или без етил-3-етоксипропионат

0 %

31.12.2018

ex370710 00

ex370790 90

35

70

Светлочувствителна емулсия или препарат, съдържащи един или повече:

— акрилатни полимери,

— метакрилатни полимери,

— производни на полимери на стирена,

с тегловно съдържание не повече от 7 % от изходната светлочувствителна киселина, разтворени в органичен разтворител, съдържащ поне 2-метокси-1-метилетил ацетат

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex370710 00

40

Емулсия за получаване на светлочувствителни повърхности, съдържаща тегловно:

— не повече от 10 % нафтохинондиазидови естери,

— 2 % или повече, но не повече от 35 % от съполимери на хидроксистирен

— не повече от 7 % производни, съдържащи епоксидни групи

разтворен в 1-етокси-2-пропилацетат и/или етиллактат

0 %

31.12.2016

▼B

ex370710 00

45

Светлочувствителна емулсия, състояща се от цикличен полиизопрен, съдържащ:

— 55 или повече, но не повече от 75 тегловни % ксилен и

— 12 или повече, но не повече от 18 тегловни % етилбензен

0 %

31.12.2014

ex370710 00

50

Светлочувствителна емулсия с тегловно съдържание:

— 20 % или повече, но не повече от 45 % съполимери на акрилати и/или метаакрилати и деривати на хидроксистирен,

— 25 % или повече, но не повече от 50 % органичен разтворител, съдържащ поне етиллактат и/или пропилен глюкометилетер ацетат,

— 5 % или повече, но не повече от 30 % акрилати

— не повече от 12 % фотоинициатор

0 %

31.12.2014

ex370710 00

55

Диелектрично покритие, поемащо механично напрежение,състоящо се от полиамид-прекурсор, радикалово фотоструктурируем, с ненаситена връзка при въглероден атом от странични вериги, който може да бъде превърнат в полиимид, под формата на разтвор от N-метил-2-пиролидон или N-етил-2-пиролидон, съдържащ тегловно 10 % или повече полимер

0 %

31.12.2018

ex370790 20

10

Сухо прахообразно мастило или тонерна смес, съдържащи кополимер на стирен и бутилакрилат и магнетит или въглеродни сажди и предназначени за употреба като проявител в производството на факсмашини, компютърни принтери и копирмашини (1)

0 %

31.12.2018

ex370790 20

20

Сухо прахообразно мастило или тонерна смес с основа полиолна смола, предназначени за употреба като проявител при производството на касети за факсмашини, компютърни принтери и копирмашини (1)

0 %

31.12.2018

ex370790 20

40

Сухо прахообразно мастило или тонерна смес с основа полиестерна смола, произведени чрез процес на полимеризация и предназначени за употреба като проявител при производството на касети за факсмашини, компютърни принтери и копирмашини (1)

0 %

31.12.2018

ex370790 20

50

Сухо прахообразно мастило или тонерна смес, съдържащи:

— съполимер на стиренакрилат/бутадиен,

— въглеродни сажди или органичен пигмент,

— дори съдържащи полиолефин или аморфен силициев диоксид,

и предназначени за употреба като проявител при производството на заредени с мастило/тонер бутилки или касети за факс машини, компютърни принтери или копирни машини (1)

0 %

31.12.2017

ex370790 90

10

Антирефлекторно покритие, съставено от модифициран метакрилов полимер, съдържащо тегловно не повече от 10 % полимер, в разтвор от две или три от следните вещества:

— 2-метокси-1-метилетилацетат (CAS RN 108-65-6)

— 1-метоксипропан-2-ол (CAS RN 107-98-2)

— етиллактат (CAS RN 97-64-3)

0 %

31.12.2018

ex370790 90

40

Противоотразяващо покритие под формата на воден разтвор, с тегловно съдържание не повече от:

— 2 % безхалогенна алкилсулфонова киселина и

— 5 % флуориран полимер

0 %

31.12.2014

ex370790 90

80

Противоотразяващо покритие, състоящо се от силоксанов полимер или органичен полимер, съдържащ фенолна хидроксилна група, модифицирана с хромофорна група, под формата на разтвор на органичен разтворител, съдържащ 1-етокси-2-пропанол или 2-метокси-1-метилетил ацетат, съдържащ тегловно не повече от 10 % полимер

0 %

31.12.2015

ex370790 90

85

Роли, съдържащи:

— сух слой от светлочувствителна акрилна смола,

— от едната страна защитно фолио от поли(етилен терефталат) и

— от другата страна защитно фолио от полиетилен

0 %

31.12.2014

ex380190 00

10

Експандиран графит (CAS RN 90387-90-9 и CAS RN 12777-87-6)

0 %

31.12.2016

ex380290 00

11

Диатомитна пръст калцинирана в присъствие на флюс, киселинна промита, за употреба като помощно средство при филтриране при производството на фармацевтични и/или биохимични продукти (1)

0 %

31.12.2017

3805 90 10

 

Борово масло (Pine oil)

1,7 %

31.12.2018

ex380610 00

ex390940 00

20

50

Колофон-модифицирана фенолна смола,

— съдържаща тегловно 60 % или повече, но не повече от 75 % колофон,

— с киселинна стойност не повече от 25,

от вида, използвана при офсетов печат

0 %

31.12.2016

ex380891 90

10

Индоксакарб (ISO) и неговият (R) изомер, фиксирани върху носител от силициев диоксид

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex380891 90

30

Препарат, съдържащ ендоспори или спори и протеинови кристали, получени от:

— Bacillus thuringiensis Berliner подвидове aizawai и kurstaki или,

— Bacillus thuringiensis подвид kurstaki или,

— Bacillus thuringiensis подвид israelensis или,

— Bacillus thuringiensis подвид aizawai или,

— Bacillus thuringiensis подвид tenebrionis

0 %

31.12.2014

▼B

ex380891 90

40

Спиносад (ISO)

0 %

31.12.2018

ex380891 90

60

Спинеторам (ISO) (CAS RN 935545-74-7), препарат, състоящ се от два компонента на основата на спинозин (3′-етокси-5,6-дихидроспинозин J) и (3′-етоксиспинозин L)

0 %

31.12.2017

ex380892 90

10

Фунгицид под формата на прах, съдържащ тегловно 65 % или повече, но не повече от 75 % химексазол (ISO), непригоден за продажба на дребно

0 %

31.12.2018

ex380892 90

30

Препарат, състоящ се от суспензия от пиритион цинк (INN) във вода, с тегловно съдържание:

— 24 % или повече, но не повече от 26 % пиритион цинк (INN) или

— 39 % или повече, но не повече от 41 % пиритион цинк (INN)

0 %

31.12.2018

ex380892 90

50

Препарати на основата на мед-пиритион (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex380893 15

10

Препарат на базата на концентрат, с тегловно съдържание на 45 % или повече, но не повече от 55 % на активния хербицид пеноксулам под формата на водна суспензия

0 %

31.12.2017

ex380893 23

10

Хербицид, съдържащ флазасулфурон (ISO) като активна съставка

0 %

31.12.2014

ex380893 27

40

Препарат, състоящ се от суспензия от тепралоксидим (ISO), съдържащ тегловно:

— 30 % или повече тепралоксидим (ISO),

— не повече от 70 % нефтена фракция, състояща се от ароматни въглеводороди

0 %

31.12.2016

ex380893 90

10

Препарат под формата на гранули, с тегловно съдържание:

— 38,8 % или повече, но не повече от 41,2 % гиберелин А3, или

— 9,5 % или повече, но не повече от 10,5 % гиберелин А4 и А7

0 %

31.12.2014

ex380893 90

20

Препарат, състоящ се от бензил(пурин-6-ил)амин в разтвор на гликол, с тегловно съдържание:

— 1,88 % или повече, но не повече от 2,00 % бензил(пурин-6-ил)амин

от вида, използван в регулаторите на растежа на растенията

0 %

31.12.2015

ex380893 90

30

Воден разтвор с тегловно съдържание:

— 1,8 % натриев пара-нитрофенолат,

— 1,2 % натриев орто-нитрофенолат,

— 0,6 % натриев 5-нитрогваиаколат,

използван в производството на регулатор на растежа на растенията (1)

0 %

31.12.2015

ex380893 90

40

Смес от бял прах с тегловно съдържание:

— 3 % или повече, но не повече от 3,6 % 1-метилциклопропен с чистота над 96 % и

— съдържаща по-малко от 0,05 % от всеки примес на 1-хлоро-2-метилпропен и 3-хлоро-2-метилпропен

за използване в производството на регулатор на растежа на плодове и зеленчуци след брането, със специфичен генератор (1)

0 %

31.12.2015

ex380893 90

50

Препарат под формата на прах, с тегловно съдържание:

— 55 % или повече гиберелин A4,

— 1 % или повече, но не повече от 35 % гиберелин A7,

— 90 % или повече комбинирани гиберелини A4 и A7,

— не повече от 10 % комбинация от вода и други естествени гиберелини

от вида, използван в регулаторите на растежа на растенията

0 %

31.12.2015

ex380899 90

10

Оксамил (ISO) (CAS RN 23135-22-0) в разтвор на циклохексанон и вода

0 %

31.12.2015

ex380899 90

20

Абамектин (ISO) (CAS RN 71751-41-2)

0 %

31.12.2018

ex380991 00

10

Смес от 5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2λ 5-диоксафосфоран-5-илметил метил метилфосфонат и бис(5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2λ 5-диоксафосфоран-5-илметил) метилфосфонат

0 %

31.12.2018

ex380992 00

20

Пеноотстраняващо вещество, представляващо смес от оксидипропанол и 2,5,8,11-тетраметилдодек-6-ин-5,8-диол

0 %

31.12.2014

ex381010 00

10

Паста за запояване или заваряване, състояща се от смес от метали и смола, с тегловно съдържание:

— 70 % или повече, но не повече от 90 % калай

— не повече от 10 % от един или повече от металите сребро, мед, бисмут, цинк или индий,

за употреба в електротехническата промишленост (1)

0 %

31.12.2018

ex381119 00

10

Разтвор с тегловно съдържание от 61 % или повече, но не повече от 63 % метилциклопентадиенил манган трикарбонил в разтворител от ароматни въглеводороди, с тегловно съдържание не повече от:

— 4,9 % 1,2,4-триметил-бензен,

— 4,9 % нафтален и

— 0,5 % 1,3,5-триметил-бензен

0 %

31.12.2014

ex381121 00

10

Соли на динонилнафталенсулфоновата киселина, под формата на разтвор в минерални масла

0 %

31.12.2018

▼M1

ex381121 00

13

Добавки, съдържащи:

— бориранимагнезиеви алкилбензенсулфонати(C16-C24) и

— минерални масла,

с общо алкално число (TBN) над 250, но не повече от 350, за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

ex381121 00

15

Добавки, състоящи се от:

— цинковбис[бис(тетрапропиленфенил)]бис(хидрогендитиофосфат) (CAS RN 11059-65-7),

— трифенилтиофосфат(CAS RN 597-82-0),

— трифенилфосфит(CAS RN 101-02-0), и

— минерални масла,

за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

ex381121 00

17

Добавки, съдържащи:

— предимно сулфуриран диизобутилен,

— калциев сулфонат,

— диалкиламиноалкилов полиизобутиленсукцинат, и

— минерални масла,

за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex381121 00

20

Добавки за смазочни масла, на основата на комплексни органични молибденови съединения, под формата на разтвор в минерално масло

0 %

31.12.2018

▼M1

ex381121 00

25

Добавки, съдържащи:

— съполимер на алкилов полиметакрилат (C8-18)с N-[3-(диметиламино)пропил]метакриламид, със средна относителна молекулна маса(Mw) над10 000, но не повече от 20 000, и

— повече от 15 %, но не повече от 30 % тегловноминерални масла,

за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

ex381121 00

27

Добавки, съдържащи:

— 20 % тегловно или повече съполимер на етилен и пропилен, химически модифициран с групи янтарен анхидрид, реагирали с 4-(4-нитрофенилазо)анилини3-нитроанилин, и

— минерални масла,

за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex381121 00

30

Добавки за смазочни масла, съдържащи минерални масла, състоящи се от калциеви соли на продукти от реакцията на полиизобутилензаместен фенол със салицилова киселина и формалдехид, използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017

▼M1

ex381121 00

33

Добавки, съдържащи:

— калциеви соли на продукти на продукти от реакцията на хептилфенол с формалдехид (CAS RN 84605-23-2), и

— минерални масла,

с общо алкално число (TBN) над 40, но не повече от 100, за употреба в производството на смазочни масла или силно алкални детергенти за употреба в смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

ex381121 00

35

Добавки, съдържащи:

— o-аминополиизобутиленфенол(CAS RN 78330-13-9),

— полиизобутиленсукцинимид(CAS RN 84605-20-9),

— алкенилимидазолин(CAS RN 68784-17-8),

— нонилирани производни надифениламин (CAS RN 36878-20-3 и CAS RN 27177-41-9), и

— повече от30 %, но не повече от45 % тегловно минерални масла,

за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

ex381121 00

37

Добавки, съдържащи:

— съполимер на стирен и малеинов анхидрид, естерифициран с C4-C20 алкохоли с модифициран с аминопропилморфолин, и

— повече от 50 %, но не повече от 75 % тегловноминерални масла,

за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex381121 00

40

Добавки за смазочни масла, съдържащи минерални масла, на основата на смес от калциеви соли на додецилфенолсулфид (CAS RN 68784-26-9), използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017

▼M1

ex381121 00

43

Добавки, съдържащи:

— борирани сукцинимидни съединения (CAS RN 134758-95-5), и

— минерални масла,

с общо алкално число (TBN) над 40, за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

ex381121 00

45

Добавки, съдържащи:

— съполимер на (C8-18) алкилов полиметакрилат с N-[3-(диметиламино)пропил]метакриламид,

— съполимер на етилен и пропилен,

— съполимер на етилен и пропилен, химически модифициран с янтарен анхидрид, 4-(4-нитрофенил)анилини3-нитроанилин, и

— повече от 15 %, но не повече от 30 % тегловноминерални масла,

дори съдържащи метакрилов полимер за понижаване на температурата на течливост, за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex381121 00

50

Добавки за смазочни масла,

— на основата на калциеви алкилбензенсулфонати с дължина на алкилната верига C16-24 (CAS RN 70024-69-0),

— съдържащи минерални масла,

използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017

ex381121 00

60

Добавки за смазочни масла, съдържащи минерални масла,

— на основата на полипропиленилзаместен калциев бензенсулфонат (CAS RN 75975-85-8) с тегловно съдържание 25 % или повече, но не повече от 35 %,

— с общо алкално число (TBN) от 280 или повече, но не повече от 320,

използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017

ex381121 00

70

Добавки за смазочни масла,

— съдържащи полиизобутиленов сукцинимид, получени от продукти от реакцията на полиетиленполиамини с полиизобутенилов янтарен анхидрид (CAS RN 84605-20-9),

— съдържащи минерални масла,

— с тегловно съдържание на хлор от 0,05 % или повече, но не повече от 0,25 %,

— с общо алкално число (TBN) повече от 20,

използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex381129 00

20

Добавки за смазочни масла, състоящи се от продуктите на реакцията на бис(2-метилпентан-2-ил)дитиофосфорна киселина с пропиленоксид, фосфорен оксид и амини с С12—14 алкилови вериги използвани като концентрирана добавка за производство на смазочни масла

0 %

31.12.2017

▼B

ex381129 00

30

Добавки за смазочни масла, състоящи се от продукти от реакцията на бутилциклохекс-3-енкарбоксилат, сяра и трифенилфосфит (CAS RN 93925-37-2), използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex381129 00

40

Добавки за смазочни масла, състоящи се от продуктите на реакцията на 2-метилпроп-1-ен със серен монохлорид и натриев сулфид (CAS RN 68511-50-2) с тегловно съдържание на хлор 0,01 % или по-високо, но не по-високо от 0,5 %, използвани като концентрирана добавка за производство на смазочни

0 %

31.12.2017

▼B

ex381129 00

50

Добавки за смазочни масла, състоящи се от смес от N,N-диалкил-2-хидроксиацетамиди с дължина на алкилната верига C12-18 (CAS RN 866259-61-2), използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2017

▼M1

ex381129 00

60

Добавки, съдържащи:

— предимно сулфуриран диизобутилен,

— калциев сулфонат,

— диалкиламиноалкилов полиизобутиленсукцинат

за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

ex381129 00

70

Добавки, състоящи се от диалкилфосфити (в които алкиловите групи са с тегловно съдържание на олеилови, палмитилови и стеарилови групи над 80 %, за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

ex381129 00

80

Добавки с тегловно съдържание:

— повече от 70 % 2,5-бис(трет-нонилдитио)-1,3,4-тиадиазол(CAS RN 89347-09-1), и

— повече от 15 % 5-(трет-нонилдитио)-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-тион(CAS RN 97503-12-3),

за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

ex381129 00

85

Добавки, състоящи се от богата на C10 смес от 3-((C9-11)-изоалкилокси)тетрахидротиофен-1,1-диоксид (CASRN398141-87-2), за употреба в производството на смазочни масла (1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex381190 00

10

Сол на динонилнафтилсулфоновата киселина, под формата на разтвор в минерално масло

0 %

31.12.2018

ex381190 00

40

Разтвор на четвъртична амониева сол на основата на полиизобутенилов сукцинимид, съдържащ тегловно 20 % или повече, но не повече от 29,9 % 2-етилхексанол

0 %

31.12.2017

ex381210 00

10

Ускорител за вулканизация на каучук на основа на дифенилгуанидин на гранули (CAS RN 102-06-7)

0 %

31.12.2016

ex381220 90

10

Пластификатор, съдържащ:

— бис(2-етилхексил)-1,4-бензендикарбоксилат(CAS RN 6422-86-2)

— повече от10 % но неповече от 60 % тегловно дибутилтерефталат (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2018

ex381230 80

20

Смес съдържаща главно бис(2,2,6,6-тетраметил-1-октилокси-4-пиперидил) себакат

0 %

31.12.2018

ex381230 80

25

УВ фотостабилизатор, съдържащ:

— α-[3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]-1-оксопропил]-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил) (CAS RN 104810-48-2);

— α-[3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]-1-оксопропил]-ω-[3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]-1-оксопропокси]поли(окси-1,2-етандиил) (CAS RN 104810-47-1);

— полиетиленгликол със среднотегловно молекулно тегло (Mw), равно на 300 (CAS RN 25322-68-3)

— бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил)себакат (CAS RN 41556-26-7), и

— метил-1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил себакат (CAS RN 82919-37-7)

0 %

31.12.2018

ex381230 80

30

Сложни стабилизатори съдържащи тегловно 15 % или повече, но не повече от 40 % натриев перхлорат и не повече от 70 % 2-(2-метоксиетокси)етанол

0 %

31.12.2014

ex381230 80

35

Смес, съдържаща тегловно:

— 25 % или повече, но не повече от 50 % смес от C15-18 тетраметилпиперидинилови естери (CAS RN 86403-32-9)

— не повече от 20 % други органични съединения

— върху подложка от полипропилен (CAS RN 9003-07-0)

0 %

31.12.2018

ex381230 80

40

Смес от:

— 80 % (±10 %) тегловно 2-етилхексил 10-етил-4,4-диметил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат и

— 20 % (±10 %) тегловно 2-етилхексил 10-етил-4[[2-[(2-етилхексил)окси]-2-оксоетил]тио]-4-метил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат

0 %

31.12.2018

ex381230 80

55

Ултравиолетов стабилизатор, съдържащ:

— 2-(4,6-бис(2,4-диметилфенил)-1,3,5-триазин-2-ил)-5-(октилокси)-фенол (CAS RN 2725-22-6) и

— N,N′-бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидинил)-1,6-хександиамин, полимер с 2,4-дихлоро-6-(4-морфолинил)-1,3,5-триазин (CAS RN 193098-40-7) или

— N,N′-бис(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)-1,6-хександиамин, полимер с 2,4-дихлоро-6-(4-морфолинил)-1,3,5-триазин (CAS RN 82451-48-7)

0 %

31.12.2016

ex381230 80

60

Светлинен стабилизатор, състоящ се от разклонени и линейни алкил естери на 3-(2H-бензотриазолил)-5-(1,1-ди-метилетил) -4-хидрокси-бензенпропионова киселина (CAS RN 127519-17-9)

0 %

31.12.2016

ex381230 80

65

Стабилизатор на пластмаси, съдържащ:

— 2-етилхексил 10-етил-4,4-диметил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат (CAS RN 57583-35-4),

— 2-етилхексил 10-етил-4-[[2-[(2-етилхексил) окси]-2-оксоетил]тио]-4-метил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станатетрадеканоат (CAS RN 57583-34-3) и

— 2-етилхексил меркаптоацетат (CAS RN 7659-86-1)

0 %

31.12.2016

ex381230 80

70

Светлинен стабилизатор, съдържащ:

— разклонени и линейни алкил естери на 3-(2H-бензотриазолил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксибензенпропионова киселина (CAS RN 127519-17-9) и

— 1-метокси-2-пропилацетат (CAS RN 108-65-6)

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼B

ex381230 80

80

Ултравиолетов стабилизатор, съдържащ:

— Възпрепятстващамин: N,N′-бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидинил)-1,6-хександиамин, полимерс2,4- дихлоро-6-(4-морфолинил)-1,3,5-триазин(CAS RN 193098-40-7) и

— o-хидроксифенил триазинов абсорбер за ултравиолетова светлина или

— химически модифицирано фенолно съединение

0 %

31.12.2017

ex381400 90

20

Смес съдържаща тегловно:

— 69 % или повече, но не повече от 71 % 1-метоксипропан-2-ол,

— 29 % или повече, но не повече от 31 % 2-метокси-1-метилетил ацетат

0 %

31.12.2018

ex381400 90

40

Азеотропни смеси съдържащи изомери на нонафлуоробутил метилов етер и/или нонафлуоробутил етилов етер

0 %

31.12.2018

ex381512 00

10

Катализатор, под формата на гранули или пръстени с диаметър 3 mm или повече, но непревишаващ 10 mm, съставен от сребро фиксирано върху носител от алуминиев оксид и съдържащ тегловно 8 % или повече, но не повече от 40 % сребро

0 %

31.12.2018

ex381519 90

10

Катализатор, съставен от хромен триоксид, дихромен триоксид или органометални съединения на хрома, фиксиран върху носител от силициев диоксид с обем на порите 2 cm3/g или повече (определен чрез азотен абсорбционен метод)

0 %

31.12.2016

ex381519 90

15

Катализатор, под формата на прах, съставен от смес от метални оксиди, фиксирана върху носител от силициев диоксид, съдържащ тегловно 20 % или повече, но не повече от 40 % молибден, бисмут и желязо изчислени заедно, предназначен за производството на акрилонитрил (1)

0 %

31.12.2018

ex381519 90

25

Катализатор във форма на сфери с диаметър 4,2 mmили повече, но не повече от 9 mm, състоящ се от смес от метални оксиди, съдържаща главнооксиди на молибдена, никела, кобалта и желязото, върху носител от алуминиев оксид, за употреба при производството на акрил алдехид (1)

0 %

31.12.2018

ex381519 90

30

Катализатор, съдържащ титанов тетрахлорид, фиксиран върху носител от магнезиев дихлорид, предназначен за производството на полипропилен (1)

0 %

31.12.2018

ex381519 90

40

Катализатор, под формата на сфери с диаметър 4,2 mm или повече, но непревишаващ 9 mm, съставен от смес от метални оксиди, съдържащ главно оксиди на молибден, ванадий и мед, фиксирана върху носител от силициев диоксид и/или алуминиев оксид, предназначен за производството на акрилова киселина (1)

0 %

31.12.2018

ex381519 90

60

Катализатор, съставен от дихромов триоксид, фиксиран върху носител от алуминиев оксид

0 %

31.12.2014

ex381519 90

65

Катализатор, съставен от фосфорна киселина, химически свързана с носител от силициев диоксид

0 %

31.12.2018

ex381519 90

70

Катализатор, съставен от органометални съединения на алуминий и цирконий, фиксирани върху носител от силициев диоксид

0 %

31.12.2018

ex381519 90

75

Катализатор, съставен от органометални съединения на алуминий и хром, фиксирани върху носител от силициев диоксид

0 %

31.12.2018

ex381519 90

80

Катализатор, съставен от органометални съединения на магнезий и титан, фиксирани върху носител от силициев диоксид, под формата на суспензия в минерално масло

0 %

31.12.2018

ex381519 90

85

Катализатор, съставен от органометални съединения на алуминий, магнезий и титан, фиксирани върху носител от силициев диоксид, под формата на прах

0 %

31.12.2018

ex381519 90

86

Катализатор, съдържащ титанов тетрахлорид, фиксиран върху носител от магнезиев дихлорид, предназначен за производството на полиолефини (1)

0 %

31.12.2018

ex381519 90

ex850690 00

87

10

Катод, на ролки, за въздушно-цинкови дискови батерии (батерии за слухови апарати)